ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus"

Transkriptio

1 Työpaikkakouluttajan opas Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Lapin oppisopimuskeskus Toripuis kko 5-7, 4. krs Rovaniemi puhelin

2 Sisältö Hyvä työpaikkakoulu aja! 2 Työpaikkakoulu ajan tehtävät 3 Perehdy äminen au aa opintojen alkuun 4 Henkilökohtainen opiskeluohjelma 5 Työssä oppimisen suunnitelma 6 Työssä oppimisen järjestelyt 7 Työpaikkakoulu aja neuvoo ja ohjaa 8 Ohjauskeskustelut 9 Arvioin ohjaa kasvuun ja kehitykseen 10 Arvioinnit toteutetaan sähköises 11 Oppiminen ja amma taito 12 Amma taidon kehi yminen 13 Oppisopimuskoulutuksen aakkoset 14

3 Hyvä työpaikkakouluttaja! Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakoulu ajana olet mukana koulutuksen suunni elussa sekä opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa. Koulu ajan roolit vaihtelevat oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijan tarpeen ja oppimisen edistymisen mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi suunni elija, ohjaaja, esimerkin antaja, arvioija, kannustaja ja yhteistyökumppani. Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa, noin 80 prosen a oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden, minkä lisäksi amma llista osaamista tuetaan etopuolisilla opinnoilla. Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen! Oppisopimus on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakoulu aja, oppilaitoksen ope ajat sekä koulutustarkastaja oppisopimuskeskuksesta. Yhteistyön tavoi eena on luoda oppisopimuksesta onnistunut oppimiskokemus. Koulutusyhteistyöhön kanna aa o aa mukaan myös koko työyhteisö. Työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset työtehtävät, amma taitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja lai eet. Työssä oppiminen voi tarkoi aa esimerkiksi oman työn kehi ämistä, erilaisiin kehi ämishankkeisiin osallistumista, työkiertoa, vastuualueiden lisäämistä sekä keskusteluja eri alojen asiantun joiden ja sidosryhmien kanssa. Työpaikkakoulu ajana pitkään toimineiden mukaan oppisopimuskoulutus on antoisaa. Erästä työpaikkakoulu ajaa lainaten: Koulu ajana toimiessani pysyn mukana oman alan kehityksessä. Opiskelijat sitoutuvat koulutuksessa yritykseen, kehityshankkeet hyödy ävät yritystä ja opiskelijoiden osaaminen ja ak ivisuus lisääntyy. Tämän oppaan tarkoitus on antaa Sinulle vinkkejä ja toimintamalleja oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen työpaikallasi. Innostavia oppimis- ja ohjaushetkiä toivo aen, Lapin oppisopimuskeskus 2

4 Työpaikkakouluttajan tehtävät Työpaikka on opiskelijan tärkein oppimisympäristö. Koulutuksen onnistumisen kannalta on keskeistä, e ä opiskelija saa mahdollisuuden tehdä monipuolisia ja amma taitoa kehi äviä työtehtäviä. Koulu ajana vastaat työpaikalla tapahtuvasta työssä oppimisesta ja olet oppisopimusopiskelijan tukihenkilö työpaikalla. Tehtäväsi on ohjata opiskelijaa amma taidon kehi ämisessä ja samalla opastaa koko työyhteisöä koh antoisaa oppimisen maailmaa. Työpaikkakoulu ajan tärkeimmät tehtävät Perehdy äminen Työssä oppimisen suunnitelman laa minen Työssä oppimisen järjestelyistä sopiminen Ohjaus Arvioin 3

5 Perehdyttäminen auttaa opintojen alkuun Perehdy ämisen aikana opiskelija tutustuu uuteen asiaan, työympäristöön ja työyhteisöön. Kunnollinen perehdy äminen helpo aa opiskelijan mukautumista yritykseen sekä poistaa turhia ennakkoluuloja ja pelkoja. Työpaikkakoulu aja perehdy ää opiskelijan yritykseen, sen toimintaan, henkilökuntaan sekä työn sisältöön ja työtehtäviin. Hyvä ja kannustava ilmapiiri edesau aa perehdy ämistä. Oppisopimuskoulutuksesta edo aminen työyhteisölle on tärkeää, vaikka opiskelija jo työskentelisikin yrityksessä. Opiskelija tarvitsee tukea ja ohjausta työyhteisöltä koulutuksen aikana. Työpaikkakoulu aja luo opiskelijalle mahdollisuudet kysyä ja tutustua oppimisympäristöön. 4

6 Henkilökohtainen opiskeluohjelma Opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) koostuu henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta, henkilökohtaisesta näy ösuunnitelmasta sekä työssä oppimisen suunnitelmasta. HOPS:ssa asetetaan koulutukselle oppimistavoi eet. Ohjelmassa otetaan huomioon opiskelijan aiempi osaaminen, työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet sekä etopuolisen opetuksen tarjonta. Opiskeluohjelman pohjana ovat valtakunnalliset tutkinnon perusteet. Henkilökohtaisessa näy ösuunnitelmassa määritellään, mitä tutkintosuorituksia opiskelija tekee sekä missä, milloin ja miten ne toteutetaan. Henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) = työssä oppimisen suunnitelma + etopuolisen koulutuksen suunnitelma HOPS sisältää myös suunnitelman työssä oppimisesta. Työpaikalla tehdään oppisopimuskeskukseen palaute ava työtehtäväkartoitus. Sen pohjalta laaditaan työssä oppimisen suunnitelma, jossa määritellään oppisopimuksen tavoi eet, keskeiset työtehtävät ja ohjaus työpaikalla. Tietopuolisen koulutuksen suunnitelmasta käyvät ilmi oppimisen tavoi eet, opiskelujaksot sekä opintojen ajoi uminen koulutusajalle. Paras lopputulos saavutetaan, kun ohjelma laaditaan opiskelijan, työpaikkakoulu ajan ja oppilaitoksen edustajan yhteistyönä. HOPS on osa oppisopimusta ja sen palautuksesta sovitaan koulutustarkastajan kanssa. Koulutustarkastaja au aa tarvi aessa ohjelman laadinnassa. Henkilökohtainen opiskeluohjelma muotoutuu ja tarkentuu opintojen kuluessa. Sitä päivitetään oppisopimuskoulutuksen aikana. 5

7 Työssä oppimisen suunnitelma VINKKEJÄ työssä oppimisen suunnitelman laa miseen Huolellisella työssä oppimisen ja etopuolisen koulutuksen suunni elulla varmistetaan, e ä tutkinnossa vaadi ava amma taito opitaan työssä ja oppilaitoksessa. Tutustu tutkinnon perusteisiin. Arvioi opiskelijan lähtötason osaamista esimerkiksi Opetushallituksen -työkalun avulla. Kartoita työpaikan mahdollisuudet au aa opiskelijaa amma taidon hankkimisessa (Työtehtäväkartoitus). Selvitä, mitkä ovat opiskelijan omat tavoi eet oppimiselle. Tee työssä oppimisen suunnitelma yhdessä opiskelijan kanssa. Ota myös työyhteisö mukaan suunni elutyöhön. Seuraa työssä oppimisen edistymistä. Tee yhteistyötä oppilaitoksen kanssa: selvitä etopuolisen koulutuksen sisältö tavoitteineen, jo a teoria ja käytäntö yhdistyisivät työssä. 6

8 Työssä oppimisen järjestelyt Kun oppisopimuskoulutus käynnistyy, työssä oppimisen käytännön järjestelyistä tulee sopia työyhteisön ja opiskelijan kanssa. Varmista, e ä opiskelijalla on käyte ävissä asianmukaiset työ lat ja työvälineet. Sovi opiskelijan kanssa henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen ajankohdista. Huolehdi tarvi avasta työkierrosta ja ohjausvastuista työyhteisön kanssa. Jos yrityksessäsi on useita opiskelijoita, kannusta heitä yhteistyöhön kuten opintopiiritoimintaan. Keskustele opiskelijan kanssa työpaikan pelisäännöistä. Sovi esimerkiksi etätehtävien tekemisen periaa eista työaikana, yrityksen verkkoyhteyksien käytöstä ja opiskelumateriaalihankintojen maksuperiaa eista. Tiedota koko työyhteisölle oppisopimuskoulutuksesta. 7

9 Työpaikkakouluttaja neuvoo ja ohjaa Työpaikkakoulu ajana toimit opiskelijan tukihenkilönä ja neuvonantajana koko opiskelun ajan. Tärkeimpiä tehtäviäsi on ohjata opiskelijaa saavu amaan amma taito. Ohjaus on parhaimmillaan koulu ajalle ja ohja avalle yhteinen kasvu lanne. Hyvä työpaikkakoulu aja on alansa amma lainen, joka osaa kuunnella, myötäelää, antaa laa, kannustaa ja tunnistaa ohja avan tarpeet. Opiskelun alussa ohjausta tarvitaan enemmän. Ohjauksen määrä pienenee, kun opiskelija osoi aa valmiu a ja kypsyy ä o aa vastuuta omasta työstä ja opinnoista. Ohjausvastuuta voit jakaa myös muulle työyhteisölle. Opiskelu voi ajoi ain tuntua opiskelijasta raskaalta, jolloin kannustavat sanat au avat. Ohjauksen välineitä Kehi ävät työtehtävät Jatkuva palaute oppimisesta Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Oppimispäiväkirja Oppimistehtävät VINKKEJÄ opiskelijan ohjaukseen Arvioin - ja kehityskeskustelut Tutustu opiskelijaan oppijana ja tunnista luontevat ohjaustarpeet ja -tavat. Opinnäytekansio eli por olio Selvitä opiskelijan odotukset ja toiveet ohjauksen suhteen. Hyväksy erilaisuus. Rohkaise opiskelijaa toimimaan oma-aloi eises. Rohkaise opiskelijaa edon hakemiseen ja oman aja elun kehi ämiseen. Tue opiskelijan uusia ideoita ja niiden toteu amista. Anna opiskelijan itse keksiä keskeisiä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Opeta opiskelijaa työkokonaisuuksien avulla, havainnollista esimerkein opete avia asioita. Perustele eto, asiantuntemus sekä hyväksi koetut käytänteet. Kuuntele opiskelijaa ja keskustele ak ivises hänen kanssaan. Arvioi opiskelijaa ja anna hänelle kehi ävää palaute a. 8

10 Ohjauskeskustelut Ohjauskeskustelujen tavoi eena on amma llinen kasvu. Keskusteluihin lii yy oleellisena osana palau een antaminen. Hyvä palaute on välitöntä, avointa ja rehellistä. Palaute a tulee antaa aina, kun se on mahdollista. Palau een anto onkin osa päivittäistä ohjaustoimintaa. Ohjauskeskustelut ovat parhaimmillaan työpaikkakoulu ajan ja opiskelijan keskinäisiä vuoropuheluja. Voit esi ää opiskelijalle avoimia kysymyksiä ja au aa häntä itse löytämään vastauksia ja tekemään ehdotuksia. Kysymyksiä ohjauskeskusteluun 9 Mitä aja elet...? Mitä mieltä olet...? Mihin perustuu...? Mikä on mielestäsi keskeistä...? Mitä siitä seuraa...? Miten ymmärrät...? Miten voisi soveltaa...? Miksi näin toimitaan...? Miten mielestäsi kanna aisi tehdä ja toimia...?

11 Arviointi ohjaa kasvuun ja kehitykseen Arvioin antaa palaute a oppimisesta. Sen perusteella kehi yy tunne ja käsitys omasta pätevyydestä sekä siitä, mitä on hyvä amma taito ja amma pätevyys. Jatkuva palaute työssä oppimisesta, arvioin keskustelut sekä etopuolisen oppimisen arvioinnit kuuluvat oppisopimuskoulutukseen. Arvioinnit pohjautuvat henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan (HOPS) ja tutkinnon perusteissa oleviin amma taidon kriteereihin. Arvioin keskustelut kehi ävät myös opiskelijan itsearvioin taitoja. Rohkaise opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan. Väliarvioin Oppisopimuskoulutuksen arvioin in kuuluu kolme kertaa vuodessa tehtävä väliarvioin. Väliarvioinnissa työpaikkakoulu aja arvioi yhdessä opiskelijan kanssa oppimisympäristöjä, amma llista kehittymistä sekä HOPS:n toteutumista. Arvioin in on hyvä varata runsaas aikaa ja rauhallinen ympäristö. Pää öarvioin Oppisopimuskoulutuksen pääty yä työpaikkakoulu aja tekee yhdessä opiskelijan kanssa päättöarvioinnin. Arvioin perustuu työssä oppimisen numeeriseen loppuarvioin in tutkinnon osi ain asteikolla 1 3. Oppisopimuskeskus laa i oppisopimuskoulutukseen osallistumisesta osallistumistodistuksen. Todistus perustuu työssä oppimisen pää öarvioin in ja oppilaitoksen antaman etopuolisen koulutuksen arvioin in. Hyvän arvioinnin tunnusmerkit Mo voi, kannustaa ja innostaa oppimaan uu a Molemminpuolista vuorovaikutusta Rakentavaa Kohdistuu toimintaan, ei henkilöön Oikeudenmukaista, rehellistä ja luo amuksellista Rii ävän yksityiskohtaista, rii ävän laaja-alaista Korostaa posi ivisia asioita Pohjautuu opiskelijan kunnioitukseen ja rehelliseen haluun au aa Johtaa käytännön kehi ämistoimenpiteisiin Arvioinnissa voi e keskustella Miten opiskelu, oppiminen ja yhteistyö ovat toimineet? Miten opiskelijan edot ja taidot ovat kehi yneet? Mitä asioita opiskelija on oppinut? Missä opiskelija tarvitsee lisää ohjausta? Miten ohjausta voidaan parantaa? Mitä toivomuksia ja kehi ämisehdotuksia opiskelijalla ja työpaikkakoulu ajalla on? Miten toiveet toteutetaan käytännössä? Mitkä ovat seuraavan kauden tavoi eet? HOPS:iin tehtävät tarkennukset ja muutokset. 10

12 Arvioinnit toteutetaan sähköisesti Arvioinnit toteutetaan sähköises Sopimus Pro -verkkopalvelun avulla. Opiskelijalle ja työpaikkakoulu ajalle toimitetaan henkilökohtaiset käy äjätunnukset ja osoite verkkopalveluun, jossa sähköinen arvioin ja mahdollinen koulutuskorvaushakemus tehdään. Työpaikkakoulu aja ja opiskelija saavat automaa sen sähköpos vies n, kun väliarvioinnin voi tehdä. Väliarvioin on tehtävä kolme kertaa vuodessa touko-, syys- ja joulukuun puoliväliin mennessä. Pää öarvioin tehdään oppisopimuksen pää yessä. Automaa nen sähköpos -ilmoitus lähetetään noin kuukausi ennen jakson pää ymispäivää. Arvioinnin yhteydessä työpaikkakoulu ajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus antaa asiakaspalaute a. Palau eet antavat arvokasta etoa oppisopimuskoulutuksen etenemisestä ja kehi ämismahdollisuuksista. Arvioin en palautuspäivämäärät: 1. Jakso arvioitavissa 1.5. alkaen, palaute ava mennessä. 2. Jakso arvioitavissa 1.9. alkaen, palaute ava mennessä Jakso arvioitavissa alkaen, palaute ava mennessä.

13 Oppiminen ja ammattitaito Mitä oppiminen on? Oppiminen on väl ämätöntä ja jatkuvaa normaalia toimintaa elämässä: se lii yy sauma omas havaitsemiseen, muistamiseen ja aja elemiseen. Oppimisessa on kyse edon valikoinnista, muokkaamisesta, tulkinnasta ja soveltamisesta. Oppimisella tarkoitetaan suhteellisen pysyviä, kokemukseen perustuvia muutoksia yksilön edoissa, taidoissa ja valmiuksissa sekä näiden välityksellä itse toiminnassa. Onnistuneen oppimisen mi apuu on oppijan kyky ratkaista uusia tehtäviä ja ongelma lanteita luovas ja tehokkaas käy äen hyväkseen oppimiaan yleisiä periaa eita. Opimme valikoiden ja tulkiten Oppiminen on kuin rakennusprojek, jossa etoa valikoidaan ja tulkitaan sekä jäsennetään aiemman edon ja kokemusten pohjalta. Oppimisympäristö, oppimis lanne ja sosiaalinen vuorovaikutus vaiku avat oppimiseen. Esimerkiksi keskustelut ja asioiden pohdinta työkavereiden kanssa au avat vahvistamaan ja muu amaan omia käsityksiä sekä helpo avat asioiden ymmärtämistä ja uuden oppimista. Amma taito perustuu oppimiseen Amma taito koostuu monesta tekijästä. Amma alan työn osaaminen sekä työpaikan ihmissuhdetaidot ovat amma taidon perusta. Työn osaamista on työmenetelmien, työvälineiden, materiaalien, edon sekä työturvallisuusasioiden hallinta. Amma taito käsi ää monia etoja, taitoja, asenteita, kykyjä sekä valmiuksia, jotka näkyvät työsuorituksissa. Amma taito on laaja käsite, joka ilmenee myös opiskelijan opinnoissa. Tutkintoon tähtäävissä opinnoissa amma n ydintaitojen lisäksi nousevat esille myös sosiaaliset taidot sekä oman osaamisen jatkuva kehi äminen muu uvissa olosuhteissa. Ammat- taito voi olla myös kokonaisen ryhmän tai työyhteisön ominaisuus. Osaamisen vaa mukset muu uvat jatkuvas. Työpaikan nykyisten toimintamallien omaksuminen ei enää riitä, vaan uusia aja elu- ja toimintamalleja kehitetään koko ajan. Uuden oppiminen helpo uu, kun ymmärretään nykyisen toiminnan perusteet. 12

14 Ammattitaidon kehittyminen Amma taidon neljä osa-alue a työprosessit työmenetelmät, -välineet ja materiaalit työn perustana oleva eto elinikäisen oppimisen avaintaidot Selkeät tavoi eet luovat mielekkyy ä opintoihin ja mo voivat opiskelijaa. Oppimisen lähtökohtana ovat oppijan oma kiinnostus, halu ja voimavarat selvi ää itselleen epäselviä asioita ja oppia amma. Oppimisen ja amma taidon kehi ämisen kannalta on tärkeää tarjota opiskelijalle rii ävän haasteellisia työtehtäviä ja vastuualueita. Myös opiskelijan kannustaminen ongelmien ratkomisessa, toiminnan kehi ämisessä ja edon hankkimisessa vahvistavat näiden osa-alueiden kehi ymistä. Rakentava vuoropuhelu opiskeltavista asioista ja toiminnan perusteista on tärkeää. Innostava ja kokeilun salliva ilmapiiri edesau aa opiskelijan energian suuntautumista uuden omaksumiseen. Työkavereiden innostava ja sitoutunut työote kannustaa myös opiskelijaa. 13 Oppilaitoksen etopuolisessa koulutuksessa käsitellään amma in lii yviä käsi eitä ja etoperustaa sekä harjoitellaan keskeisiä työtehtäviä. Oppiminen on tehokkainta silloin, kun opi u voidaan ankkuroida omaan työhön.

15 Oppisopimuskoulutuksen aakkoset Amma llinen aikuiskoulutus Amma llisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan amma taidon hankkimistavasta riippuma omia, näy ötutkintoina suorite avia perustutkintoja, amma tutkintoja ja erikoisamma tutkintoja sekä niihin valmistavaa koulutusta. Amma llista aikuiskoulutusta on myös muu kuin näy ötutkintoon valmistava lisäkoulutus. Amma taitovaa mus Tutkinnon osissa on yksi tai useampia amma taitovaa muksia, jotka on muodoste u työelämän tehtävä- ja taitoalueista. Amma tutkinto Amma tutkinnossa osoitetaan alan amma työntekijältä edellyte ävä amma taito. Amma tutkintojen perusteissa ammat- taitovaa mukset on määritelty tasollises siten, e ä henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat edot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköises suoriutumaan kyseisestä amma tutkinnosta. Arvioin kriteerit Arvioin kriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia näy ötutkintosuorituksia. Kriteereillä ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset. Erikoisamma tutkinto Erikoisamma tutkinnossa osoitetaan alan vaa vimpien työtehtävien hallinta. Erikoisamma tutkintojen perusteissa amma taitovaa mukset on määritelty tasollises siten, e ä henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat edot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköises suoriutumaan kyseisestä erikoisamma tutkinnosta. Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistaminen tarkoi aa asiakaslähtöises suunniteltua ja toteute ua neuvontaa, ohjausta sekä muita yhteises sovi avia tukimuotoja ja palveluja näy ötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa, tutkinnon suorittamisessa ja tarvi avan amma taidon hankkimisessa. Amma tutkintos pendi S pendi, jonka Koulutusrahasto myöntää amma llisen perustutkinnon, amma tutkinnon tai erikoisamma tutkinnon näyttötutkintona suori aneelle. Katso amma tutkintos pendin ehdot Arvioija Amma taidon osoi amista eli tutkintosuoritusta arvioiva henkilö. Arvioin asteikko Vuonna 2008 voimaan tulleissa, uudistetuissa perustutkinnoissa arvioidaan asteikolla tyydy ävä (1), hyvä (2)ja kiite ävä (3). Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja Asiakirjaan kirjataan näy ötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon suori aminen ja tarvittavan amma taidon hankkiminen. HOPS Henkilökohtainen opiskeluohjelma, joka sisältää suunnitelman työssä oppimisesta ja etopuolisista opinnoista. Ohjelmassa asetetaan koulutukselle oppimistavoi eet, jolloin huomioidaan opiskelijan aikaisempi osaaminen, työpaikan tarjoamat oppimismahdollisuudet sekä etopuolisen opetuksen tarjonta. Opiskeluohjelman pohjana ovat valtakunnalliset tutkinnon perusteet. 14

16 Oppisopimuskoulutuksen aakkoset Jatko-opintokelpoisuus Näy ötutkintona suorite u amma llinen perustutkinto, amma - tai erikoisamma tutkinto antavat kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden amma korkeakouluopintoihin. Kolmikanta Kolmikantainen edustus näy ötutkintojärjestelmässä tarkoi aa työnantajien, työntekijöiden ja ope ajien edustusta näy ötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa. Koulutuskorvaus Työnantajalle makse ava korvaus työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä. Määrä sovitaan tapauskohtaises ennen oppisopimuksen hyväksymistä. Koulutustoimikunta Amma llises suuntautuneen koulutuksen kehi ämisen asiantun jaelin, jonka opetusministeriö ase aa edistämään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Näy ö Ks. tutkintosuoritus ja tutkinto laisuus. Näy ötutkinto Näy ötutkinto on amma llisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoite u amma taidon hankkimistavasta riippumaton perus-, amma - tai erikoisamma tutkinto. Tutkinnon perusteissa määritelty amma taito osoitetaan tutkinto laisuuksissa. Näy ötutkintojärjestelmä Näy ötutkintojärjestelmä muodostuu amma llisista perustutkinnoista, amma tutkinnoista ja erikoisamma tutkinnoista. Näy ötutkinnon järjestäjä Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai sää ö, joka on tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa e yä tutkintoa koskevan järjestämissopimuksen. Näy ötutkinnon perusteet Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, amma taitovaa- mukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä amma taidon osoi amistavat sekä mahdollinen osaamisala. Tutkinnon perusteista pää ää Opetushallitus. Näy ötutkinnon suori aja Henkilö, joka suori aa tai on suori anut kaikki osat, joista tutkinto muodostuu. Näy ötutkintojen järjestämissopimus Tutkintotoimikunnan tekemä sopimus koulutuksen järjestäjän tai muun yhteisön tai sää ön kanssa näy ötutkintojen järjestämisestä. Näy ötutkintojen järjestämissuunnitelma Näy ötutkinnon järjestäjän laa ma suunnitelma tutkinto laisuuksien järjestämisestä. 15

17 Oppisopimuskoulutuksen aakkoset Näy öympäristö Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty amma taito osoitetaan. Oppisopimus Opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työ- ja koulutussopimus. Oppisopimuskeskus koulutuksen järjestäjänä hyväksyy oppisopimuksen. Oppisopimuskeskus Koulutuksen järjestäjä. Oppisopimuksen muutokset Oppisopimuksen muutoksia ovat mm. työpaikkakoulu ajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen, pidentäminen tai keskey äminen sekä oppisopimuksen purku. Muutoksista sovitaan yhdessä opiskelijan, työpaikkakoulu ajan ja koulutustarkastajan kanssa. Muutoksesta tehdään kirjallinen esitys oppisopimuskeskukseen Oppisopimuksen muutokset -lomakkeella. Oppisopimuksen purku Oppisopimus voidaan purkaa mm. opiskelijan ja työnantajan yhteisellä sopimuksella väli ömäs, yksipuolises työnantajan lope aessa liikkeensä tai joutuessa konkurssiin, koeaikana tai työsopimuslain perusteella. Katso tarkemmat purkuperusteet Oppisopimuksen muutokset -lomakkeesta. Osaamisala Näy ötutkintojärjestelmässä käyte ävä käsite, joka vastaa opetussuunnitelmaperusteisen amma llisen perustutkinnon koulutusohjelmaa ja amma - sekä erikoisamma tutkintojen erikoistumisalue a. Perustutkinto Amma llisessa perustutkinnossa osoitetaan amma taidon saavu amisen edelly ämät edot ja taidot. Perustutkintojen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Samat perustutkinnot voi suori aa myös opetussuunnitelmaperusteisena kolmivuo sena amma llisena peruskoulutuksena. Tietopuolinen koulutus Oppisopimuskoulutuksessa on noin kaksikymmentä prosent- a etopuolista koulutusta alan amma llisissa oppilaitoksissa. Tietopuolisesta koulutuksesta puhutaan myös lähiopetuksena ja teoriaopetuksena. Todistukset Opiskelija saa kaksi todistusta oppisopimuksen pää ymisen ja tutkinnon suori amisen jälkeen: osallistumistodistus tutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta (oppisopimuskeskus) ja tutkintotodistus (tutkintotoimikunta). Osallistumistodistus on työssä oppimisen ja etopuolisten opintojen arvioin en yhdistelmä tutkinnon osi ain. Arvioin asteikko on 1 3. Työssä oppimisen arvioinnin tekijän ja etopuolisten opintojen järjestäjän arvioinnit liitetään todistukseen. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen, kun kaikki tutkintosuoritukset on hyväksytys suorite u. Perustutkinnossa anne avassa todistuksessa arvioin asteikko on 1 3. Amma tutkinnosta ja erikoisamma tutkinnosta anne avassa todistuksessa arvioin asteikko on hyväksy y / hylä y. 16

18 Oppisopimuskoulutuksen aakkoset Todistus tutkinnon osan suori amisesta Todistus amma llisen perustutkinnon, amma tutkinnon tai erikoisamma tutkinnon osan tai osien suori amisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta tutkinnon suori ajan sitä pyytäessä. Näy ötutkinnon järjestäjä vastaa allekirjoite ujen todistusten kopioiden pysyvästä säily ämisestä. Tutkinnon perusteet Tutkinnon perusteet on asiakirja, jossa määritellään työelämän tehtävä- ja taitoalueista muodostetut amma taitovaa mukset. Tutkinnon perusteiden ensimmäisessä luvussa esitetään näy ötutkintojen tehtävät ja tavoi eet, joissa määritellään näy ötutkinnot (1 ), näy ötutkintoihin valmistava koulutus (2 ) ja amma taidon osoi amistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin yleiset perusteet (3 ). Toisessa luvussa määritetään tutkinnon muodostuminen. Kolmannessa luvussa määritellään tutkinnossa vaadi ava amma taito ja arvioinnin perusteet. Liiteosassa esitetään perustutkintojen kohdalla amma llisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadinnan lähtökohdat sekä amma alan kuvaus ja arvoperusta. Amma ja erikoisamma tutkintojen kohdalla liiteosassa esitetään työn kuvaus. Tutkinnon perusteista pää ää Opetushallitus. Tutkinto laisuus Tilaisuus, jossa näy ötutkinnon suori aja osoi aa tutkinnon perusteissa vaadi avan amma taidon tutkinnon osi ain. Tutkintotodistus Todistus amma llisen perustutkinnon, amma tutkinnon tai erikoisamma tutkinnon suori amisesta. Todistuksen antaa tutkintotoimikunta, kun kaikki tutkinnossa vaadi avat osat on suorite u hyväksytys. tehtävä yhteistyöstä ja arvioijista. Tutkintotoimikunta Opetushallituksen ase ama työnantajia, työntekijöitä, opettajia ja amma nharjoi ajia edustava luo amuselin. Tutkintotoimikunnat mm. johtavat tutkintojen järjestämistä ja antavat tutkintotodistukset. Tutkintovastaava Tutkintovastaava on näy ötutkinnon järjestäjän vastuuhenkilö. Tutkintovastaava vastaa kyseisen tutkinnon näy öasioista kuten näy ötutkinnon järjestämissopimuksista, näy ötutkinnon rahoituksesta, edotuksesta, tutkintotoimikun en kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja arvioijista. Tutkintorakenne Tutkintorakenne on opetusministeriön antama asetus tutkinnoista, jotka voidaan suori aa näy ötutkintona. Tutkintosuoritus Näy ötutkinnon suori ajan tutkinto laisuudessa antama osoitus tutkinnon perusteissa vaadi avasta amma taidosta. 17

19 Huoneentaulu työpaikalle Luodaan yhteinen ymmärrys siitä, miksi palaute a annetaan. Palaute a annetaan: väli ömäs lanteiden jälkeen, jos mahdollista monipuolises ja runsaas. Palaute on: henkilökohtaista asiallista vuorovaiku eista pyydän myös itse palaute a perusteltua rohkaisevaa ja kannustavaa oikeudenmukaista selkeää ja suoraa rehellistä rakentavaa palaute a, joka perustuu arvioinnin kriteereihin oppimista edistävää ja kehi ävää, ei tuomitsevaa. Palau een antajana: olen sinnikäs kuuntelen ak voin pyytämään palaute a olen myönteinen amma llinen malli opiskelijalle käsi elen sitä, mitkä asiat menivät hyvin ja missä tulee muu aa toimintaa otan puheeksi myös vaikeita asioita. Palau een antamisen jälkeen: selvitän tai varmistan opiskelijan tunne lan palau een jälkeen esim. kysymällä käsi elemme sopimiamme toimia yhdessä.

20 Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Toripuis kko 5-7, 4. krs Rovaniemi puhelin Lapin oppisopimuskeskus

Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaajan opas Työpaikkaohjaajan opas Omnian oppisopimustoimisto omnia.fi Oppisopimustoimisto Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Omnia on monialainen oppilaitos, joka järjestää ammatillista koulutusta seitsemässä

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA

NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA NUORTEN OPPISOPIMUS 2+1 MALLI POINT COLLEGESSA 2 + 1 MALLIIN SIIRTYMISEN EDELLYTYKSET Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (35 op) suoritettu kahden vuoden opinnot suoritettuna tai

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli. Vastuut toimijoiden kesken Jyväskylän koulutuskuntayhtymän 2+1 -malli Vastuut toimijoiden kesken 2 + 1 malliin siirtymisen edellytykset Opiskelijalla tulee olla: ammattitaito täydentävät opinnot (20 ov) suoritettu 18 v ikä, pääsääntöisesti

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa 1 / 7 27.4.2016 15.18 Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa TAUSTATIEDOT 1. Tohtorintutkinnon suoritusvuosi * 2. Tohtorintutkinnon suorituspaikka * Aalto-yliopisto

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa peruskoulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia säätelevät laki ja

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS

Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS Bovallius-ammattiopisto TUETTU OPPISOPIMUSKOULUTUS SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on oppisopimuskoulutus?... 3 2 Oppisopimuksen purkaminen... 4 3 Tietopuolisen koulutuksen toteuttaminen... 4 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA

YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA YRITTÄJÄN OPPISOPIMUSKOULUTUS PÄHKINÄNKUORESSA Helsingin oppisopimustoimiston yhteystiedot Helsingin kaupunki Opetusvirasto Oppisopimustoimisto PL 3000 00099 Helsingin kaupunki Käyntiosoite Hämeentie 11

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

Näyttötutkintosanasto 1 (8)

Näyttötutkintosanasto 1 (8) Näyttötutkintosanasto 1 (8) AIKUISTEN NÄYTTÖTUTKINNOT SANASTO Aikuiskoulutus Aikuiskoulutukseen kuuluu koulujärjestelmän aikuissovellusten (esim. aikuislukiot ja ammatillisten oppilaitosten ym. aikuiskoulutuslinjat)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) OPPISOPIMUSKESKUS Talotekniikan perustutkinto 26.05.2011

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) OPPISOPIMUSKESKUS Talotekniikan perustutkinto 26.05.2011 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 7 ) 1. YLEISTÄ Satakunnan Oppisopimuskeskus on Porin kaupungin hallinnoima ja yhteistyössä muiden satakuntalaisten koulutusten järjestäjien kanssa oppisopimuskoulutuksen viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli)

Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Opiskelija siirtyy suorittamaan ammatillisen perustutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena (2+1 malli) Aloitusvaihe Opinto-ohjaaja tiedottaa opiskelijaryhmiä mahdollisuudesta tehdä tutkinto loppuun oppisopimuskoulutuksena

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus

Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus Näyttötutkintoon valmistava ja ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä oppisopimuskoulutus OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN LAATUPÄIVÄT SYKSY 2013 Opetusneuvos Lea Lakio Opetusneuvos Riikka Vacker Tarkastusneuvos

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 486. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä heinäkuuta 2008 N:o 486 490 SISÄLLYS N:o Sivu 486 Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi?

TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Sinustako TYÖPAIKKAKOULUTTAJA nuoren ohjaajaksi? Mitä työnantajan on hyvä tietää työpaikkakouluttajan tehtävästä oppisopimuskoulutuksessa? Mitä nuoren työpaikkakouluttajan valinnassa tulisi ottaa huomioon?

Lisätiedot