VUOSIKERTOMUS 2015 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS 2015 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2015 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

2 Sisällyslue elo Yleiskatsaus vuodesta 2015 sivu 2 Henkilöstö sivu 3 Organisaa o, omistajakunnat sivu 4 Hallitus sivu 4 Kaatopaikka ja jäteasemat sivu 5 Ympäristövaikutukset sivu 6 Keräyskierros- ja keräyspalvelut sivu 7 Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet 8 Tiedotus ja neuvonta sivu 9 Jätemäärät sivut Tunnuslukuja sivu 12 Rahoituslaskelma sivu 13 Tase sivut Tuloslaskelma sivu 16 Tilintarkastuskertomus sivu 17 Vasemmassa kuvassa Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä ja Napapiirin Residuumin toimitusjohtaja Juha Torvinen allekirjoi amassa sopimusta jä eenpoltosta Kuvassa oikealla Alakorkalon jäteasema lokakuussa 2015 Yleiskatsaus vuodesta 2015 Yh ön toiminta-ajatuksena on jätehuoltopalvelujen tuo aminen kustannustehokkaas ympäristönäkökohdat huomioon o aen. Yh ö ylläpitää Kuusiselän kaatopaikkaa ja omistajakun en jäteasemia sekä huoleh i jä een kierrätyksestä, hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jä eiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain ja kun en kanssa tehtyjen sopimusten mukaises. Jätehuoltopalveluja tuote in tasapuolises omistajakun en alueella. Palveluja on kehite y yh ön laa man strategian mukaises. Jätehuollon toiminnan muutos toteute in suunnitelman mukaan siten, e ä pol okelpoisen jä een kulje aminen aloite in kaikilta jäteasemilta Oulun Ekovoimalaitokselle. Samaan aikaan Alakorkalon jäteasemalla aloite in syntypaikkalaji elema oman jä een laji elutoiminta. Ennen toiminnan muu amista Alakorkalossa paranne in liikennejärjestelyjä sekä rakenne in uusi jä een kuormauskatos ja laji eluhalli. Lisäksi Alakorkaloon hanki in uusi autovaaka sekä rakennet- in kierrätysjä eille terminaali loja. Jä eiden uudet laji eluohjeet laadi in, toiminnan muutoksista edote in sekä asiakkaita 2 opaste in laadi ujen suunnitelmien mukaan. Jätehuollon etoisuudesta huolehdi in mm. julkaisemalla keväällä yh ön asiakasleh -Kompos, lähe ämällä ajankohtaiskatsauksia sekä edo eita medialle ja asiakkaille. Jä eiden lajittelusta, kierrä ämisestä sekä yh ön palveluista pide in vuoden aikana n. 103 kpl neuvonta laisuuksia. Yh ön liikevaihto oli 5,7 M ja toiminnallinen tulos 0,38 M likaudella Yh ön omavaraisuus säilyi hyvällä tasolla, ollen vuoden lopussa 31. Kaatopaikan jälkihoitovaraukseksi likaudelta kirja in linpäätökseen

3 Kehi yvää ympäristön huoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen! Napapiirin Residuum Oy on jätehuollon amma lainen, joka palvelee Rovaniemen, Pellon ja Ranuan alueen asukkaita, loma-asujia sekä yrityksiä. Yh ö vastasi vuonna 2015 omistajakun ensa alueella hyötyjätehuollon ja vaarallisten jä eiden jätehuollon järjestämisestä, hyötykäy öön kelpaama omien jä eiden loppusijoi amisesta sekä neuvonnasta ja edo amisesta. STRATEGIA Arvot: Asiakaslähtöisyys, Kunnioitus, Rohkeus kehi yä, Taloudellisuus Missio: Kehi yvää ympäristönhuoltoa Lapissa - Ekoa Arkeen! Visio: Rohkeas kehi ävä, luo amusta herä ävä ja vakavarainen jätehuollon ak ivinen toimija Lapin alueella Kuvassa Ranuan jäteasemalla käynyt vierailijaryhmä helmikuussa Henkilöstö Yh ön palveluksessa olevien työntekijöiden määrä nousi vuoden 2014 takaisesta 10 työntekijästä 11 työntekijään. Jä eenpol oon siirtymisen myötä työtehtäviä jae in uudelleen ja vuoden aikana muun muassa kohdenne in yhden työntekijän työpanos ekopisteiden ja yhteiskeräyspisteiden huoltoon. Alakorkalon jäteasemalla työskentelee 7 työntekijää ympäri vuoden. Hallinnon väki on pysynyt samana, 4 työntekijää sekä toimitusjohtaja. Kesäaikana apuna toimi yhteensä neljä kesätyöntekijää Alakorkalon jäteasemalla sekä Kuusiselän kaatopaikalla. Kaatopaikalla kestyöntekijöiden työt paino uivat kaatopaikan jätetäy öalueen ulkopuolisten alueiden roskien keruuseen. Yh ö huoleh vuoden aikana henkilöstön hyvinvoinnista tukemalla vapaa-ajan toimintaa Kunto- ja kul uuriseteleillä sekä yhteisellä pikkujoulun vietolla. Henkilöstöä koulute in muun muassa JLY:n ja Ekokemin koulutuksilla. Kolme työntekijää suori SYKLI:n oppisopimuskoulutusta sekä yksi työntekijä opiskelee työnohessa Lapin amma korkeakoulussa valmis- 3 taen opinnäy eensä Napapiirin Residuumille. Työntekijöiden työtehtäviä seura in ja kartoite in edellisvuoden tapaan henkilökohtaisilla tuloskorteilla ja tehtävänkuvauksilla. Tuloskor n tavoi eista ja toteutumisista keskustel in talousarvion hyväksymisen jälkeen vuosikellon mukaises käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Toiminnan kehi ämiseksi ja sisäisen edonkulun ylläpitämiseksi hallinnon viikkopalavereista laadi in ja lähete in koko henkilöstölle muis ot.

4 Organisaa o HALLITUS TOIMITUSJOHTAJA Tiedottaja Suunnittelupäällikkö Toimistosihteeri Asiakasneuvoja 75 jätehuoltotyöntekijää Yh ön hallitus 2015 Rovaniemi: Mika Kansanniva, hallituksen pj. Teijo Penders, varapj. Simo Rahtu Liisa Helin Taru Palokangas Juha Torvinen, toimitusjohtaja Aila Kauppila, hlöstön edustaja saakka Pello: Esa Rau o Ranua: Risto Niemelä Yh ö on peruste u ja merki y kaupparekisteriin Yh ön toiminta-ajatuksena ovat jätehuoltopalvelujen tuo aminen kustannustehokkaas ympäristönäkökohdat huomioon o aen. Yh ö ylläpitää Kuusiselän kaatopaikkaa ja kolmea jäteasemaa sekä huoleh i jä eiden kierrätyksestä, hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jä eiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain ja sopimusten mukaises. Yh ön osakkaina ovat Rovaniemen kaupunki sekä Pellon ja Ranuan kunnat. Toimialue Omistajakun en osakkeiden jakautuminen Osakas Osakkeiden lkm. Osakkeiden nrot Osakkeiden arvo Rovaniemen kaupunki: Ranua: Pello: Yhteensä: kpl

5 Jätehuollon neuvottelut, työryhmät ja alueittaiset palaverit Kaatopaikka ja jäteasemat valmistautuivat jä eenpol oon siirtymiseen Napapiirin Residuumin toimialueella siirry in jä eenpolttoon 2015 marraskuussa. Muutos aiheu suuria muutoksia erityises Alakorkalon jäteaseman ja Kuusiselän kaatopaikan toiminnoissa. Asukkaissa muutos herä ymmärre äväs paljon kysymyksiä ja epä etoisuu a. Suurimmat investoinnit tapahtuivat Alakorkalon jäteasemalla, johon valmistui kuormauskatos pol okelpoiselle jä eelle sekä laji elu lat sellaisenaan pol oon soveltuma omille sekä muille laji elema omille jä eille. Jäteasemalle lisä in myös toinen ajoneuvovaaka. Kaatopaikan toiminta supistui oleellises marraskuussa 2015, jolloin kaatopaikan aukioloajoiksi jäi ke ja to klo Ko talousasiakkaat pyritään jatkossa ohjaamaan suoraan jäteasemille. Kaatopaikan palvelut on tarkoite u yritysasiakkaille. Kuvassa vasemmalla Alakorkalon jäteasemalle rakennetun pol okelpoisen jä een kuormauskatoksen pohjarakenteita kesällä Kuvassa oikealla kuormauskatos valmiudessa ensimmäisen kuorman lähtöön

6 Kuvassa ylhäällä vasemmalla Alakorkalon jäteasemalle kesällä 2015 valmistuneet pakkauslasin ja pienmetallin terminaalit. Ylhäällä oikealla Asko Viitala ja Mauri Hakso Des a Oy:stä sekä Napapiirin Residuumilta Seppo Asumaa, Juha Torvinen ja Aila Kauppila katsomassa Alakorkalon jäteasemalle asenne ua toista ajoneuvovaakaa. Vasemassa kuvassa ensimmäinen laji elema oman jä een kuorma vastaanote in Alakorkalon jäteaseman laji eluhalliin Kuvassa Kuusiselän kaatopaikan aumakompos a aamuauringossa. Ympäristövaikutukset Napapiirin Residuum Oy:n toiminta on kaatopaikan, jäteasemien ja muiden jä eiden varastoin paikkojen osalta ympäristöluvan alaista toimintaa. Kuusiselän kaatopaikan toimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja ympäristölupa, jonka mukaan määritellään esimerkiksi vastaanote avien jä eiden laatu. Toiminnoissa noudatetaan luvissa esite yjä lupaehtoja ja muiltakin osin noudatetaan ympäristöasioissa korkeaa profiilia sekä parasta mahdollista tekniikkaa. 6 Kaatopaikan ja jäteasemien toimintaa ja sen vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan jatkuvas useilla vesinäy eillä pohjavesiputkista, pintavesikohteista ja jätevedenpuhdistamolta.

7 Keräyskierros- ja keräyspalvelut Keräyskierrokset Napapiirin Residuum järjes edellisvuosien tapaan ko talouksille ja loma-asujille kolme erilaista jä eiden keräyskierrosta: kiertävän jä eenkeräyksen, jäteöljyjen keräyksen ja vaarallisten jä eiden keräyskierrokset kaikkien omistajakun en alueilla. Kiertävä jä eenkeräys vei palvelua maakuntaan Kiertävässä jä eenkeräyksessä vastaanote in noin henkilöauton peräkärrykuormia seka- ja rakennusjäte ä (ei ruokajätettä) sekä käytöstä poiste uja sähkölai eita ja romumetallia. Seka- ja rakennusjätekuormasta peri in vastaano omaksu, metallit ja sähkölai eet sai tuoda keräykseen veloitukse a. Vaarallisista jä eistä eroon Keräys on tarkoite u ko talouksille ja mökkiläisille, yritysten vaarallisia jä eitä keräyksessä ei vastaanote u. Keräys järjestetään jätehuollon perusmaksujen tuotoilla. Kierroksella vastaanote in kaikenlaisia kodin tavanomaisia vaarallisia jä eitä poislukien lääkkeet. Sähkölai eiksi luokiteltavista jä eistä ainoastaan energiansäästö- ja loisteputkilamppuja sai tuoda keräykseen. Jäteöljylle oma keräys Maksu omassa keräyksessä vastaanote in sekä mus a, e ä kirkkaita jäteöljyjä ko talouksien lisäksi yrityksiltä. Jäteöljyihin ei sallita muita aineita. Yli 200 litran jäteöljyerille neuvot- in vaihtoehtoises laamaan veloitukseton nouto Lassila & Tikanoja Oyj:ltä. Joulukuusten keräys Rovaniemellä järjeste in edellisvuosien tapaan maksu omat joulukuusten keräyspaikat. 21 erillistä kuusenkeräyspaikkaa merki in keräyksestä kertovalla kylteillä, jonka viereen kuuset tuli jä ää. Joulukuusia vastaanotetaan ko talouksilta maksu a myös Rovaniemen, Ranuan ja Pellon jäteasemilla. Keräyspaikat olivat käytössä viime talvena klo 7.00 saakka, jonka jälkeen kuuset noude in Alakorkalon jäteasemalle. Kuuset hyödynnetään hakkeena yhdessä risu- ja oksajä een kanssa energiantuotannossa. 7

8 Ekopisteet ja yhteiskeräyspisteet Napapiirin Residuumin toimialueella on yli 90 ekopiste ä, joihin ko taloudet ja mökkiläiset voivat tuoda asumisessa syntyneestä jä eestä erotellut paperit, pakkauslasit, kartongit ja metallit. Joillakin pisteillä kerätään ainoastaan paperia. Ekopistepalvelut eivät ole yritysten käyte ävissä. Vuoden 2015 aikana verkostoa ei täydenne y, mu a huoltotöihin ja palvelun edotukseen on panoste u kohdentamalla yhden työntekijän täysi työpanos. Ekopistevastaava ylläpitää yh ön ne sivuilla omaa blogia ekopisteillä ja yhteiskeräyspisteillä tekemistään huomioista. Blogin tarkoituksena on edistää pisteiden parempaa käy öä ja puhtaampaa ympäristöä. Ekopisteiden ja yhteiskeräyspisteiden parempaan käytettävyyteen panoste in myös tehostamalla pisteiden kameravalvontaa ja aloi amalla väärinkäytöksien lasku aminen. pakkauslasin keräys alkoi Ekopisteiden lasinkeräys muuttui pakkausjä een tuo ajavastuun myötä. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon alueen ekopisteillä siirry in keräämään ainoastaan kulu ajien pakkauslasia, jonka laji eluohjeistus tuli suoraan tuo ajayhteistö Rinki Oy:ltä. Yhteiskeräyspisteet Yh ö pi yllä kunnan järjestämää jä eenkeräystä Rovaniemellä erikseen määrätyillä alueilla sekä koko Ranuan kunnan alueella. Muilla alueilla Rovaniemellä ja Pellossa oli käytössä kiinteistöjen omistajien järjestämä keräysjärjestelmä. Pellon kunnan alueen yhteiskeräyspisteverkosto palvelu poistui Residuumilta vuoden 2015 lopulla. Pisteiden vuokraukseen solmi in sopimus paikallisen yri äjän kanssa. Yhteiskeräyspisteet ovat vuosimaksua maksavien vakituisten asukkaiden ja mökkiläisten käy öön tarkoite uja sekajä een ja marraskuun 2015 jälkeen pol okelpoisen jä een keräilyas oita, joilla korvataan kiinteistöjen omat jäteas at tai kimppa-as an käy ö. Yhteiskeräyspiste ä käytetään siis samaan tapaan kuin omaa jäteas aa käy äisi. Yhteiskeräyspiste ä saavat käy ää vain ne taloudet, jotka maksavat pisteen käytöstä. Sopimukset pisteen käytöstä tehdään Napapiirin Residuumin kanssa. Yhteiskeräyspisteeseen voi laittaa ne sekajä eet ja alkaen pol okelpoiset jä eet, joita ei voida laji elemalla ohjata kierräte äväksi tai hyötykäy öön. Keräysas aan sopima omat jä eet, suuret sekajäte-erät ja suuret jäte-esineet, kuten huonekalut ym. tulee viedä jäteasemalle. Ensimmäisenä ä vasemmalla kuva Poh molammen ekopisteestä Rovaniemellä. Piste on ollut väärinkäytösten kohteena. Kuvassa keskellä yhteiskeräyspisteille asennetut pol okelpoisen jä een laji eluohjeet. Oikeanpuoleisessa kuvassa näkyy ekopisteiden jäteas oihin asennetut metallikoukut kierrätyskasseille, jo a pisteillä asioiminen ja as oiden käy ö helpo uisivat. 8

9 Tiedotus ja neuvonta Neuvontamateriaalit Vuoden 2015 aikana lähetet- in useita media edo eita. Yh öltä ilmestyi huh -toukokuun vaihteessa asiakasleh KomPos sekä jä eenpol oon kohdenne u flyeri, jota jae in mm. tapahtumissa. Uusi jäteopas valmistui sopivas vuosien vaihteeseen, jo a jä eenpol oon siirtymisen jälkeen oli käyte ävissä tuoretta etoa. Laji elu- ja kierrätysinfot Erilaisia laji elu- ja kierrätysinfo - laisuuksia sekä tutustumiskäyntejä jäteasemille oli kaikkiaan 103 kappale a, joissa tavoite in arviolta 3714 henkilöä. Sähköinen neuvonta sekä neuvontanumerot Yh ön ne sivut uusi in kokonaan vastaamaan erilaisten mobiililai eiden näy öjä. Uudet ne sivut skaalautuvat lai een näytön mukaan responsiivises-. Twi er- ja Facebook -sivuja päivite in tarpeen mukaan. Neuvontaa harjoite in niin ikään sähköpos tse osoi eessa sekä Ko talouksien ja yritysten jäteneuvontanumerot palvelivat arkisin klo 9-15 välisenä aikana. Numeroihin tuli loppuvuodesta selväs enemmän puheluita kuin muun vuoden aikana, mikä kertoo neuvonnan kasvavasta tarpeesta jä eenpol oon siirtymisen myötä. Kyselyitä esite in paljon myös jäteasemille, kaatopaikalle sekä asiakaspalvelunumeroon. Vierailut Toimipisteissä järjeste in opaste uja tutustumiskäyntejä. Neuvontapalveluista lähetet- in vuoden aikana kaksi kertaa kirje kaikille Pellon, Ranuan ja Rovaniemen peruskouluille ja päiväkodeille. Media Medialle lähete in sähköpos- tse edo eita yh ön median 9 Kuvassa oikealla edo aja Aila Kauppila sekä asiakasneuvoja Hanna Granroth kertomassa jä eenpol oon siirtymisestä Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla elokuussa jakelulistan mukaisille vastaano ajille. Yh ön toimintaa koskevat leh leikkeet sääste in viime vuosien tapaan. Vuoden 2015 aikana yh öllä oli koko vuoden mi ainen radiomainoskampanja Radio Kajauksessa. Syksyllä 2015 pyörite in päivite yä tv -mainosta, joka muistu eli katsojia jä eenpolttoon siirtymisestä MTV3 kanavan alueellisena mainontana Lapissa. Residuumin tempauksista ja jä eenpol oon siirtymisestä kerro in useita kertoja radiossa ja paikallislehdissä. Residuum os yhteensä noin 10 kpl maksullista ilmoitus laa. Käytössä olleita leh ä olivat Kuriiri -leh Ranualla, Meän Tornionlaakso Pellossa sekä Lappilainen, Uusi Rovaniemi ja Lapin Kansa lehdet Rovaniemellä. Eri medioiden edustajat haasta elivat useita kertoja toimitusjohtajaa ja henkilöstöä.

10 Jätemäärät Kuusiselän kaatopaikka, t/a Kaatopaikalle loppusijoitettua jätettä Josta sekajätettä ja rakennusjätettä ja erityisjätettä. Jätteen polttoon Sähkö- ja elektroniikkaromu, koko toimialue, t/a yhteensä v tonnia Suuret kodinkoneet Kylmälaitteet Kuvaputkilaitteet Pienser

11 Jäteasemien hyötyjätteet, t/a Betonijäte Tiilijäte Metalliromu Risu- ja oksajäte, kuorma á 100 kg Puutarhajäte, kuorma á 100 kg Puhtaat kannot ja juuret Ekopisteillä kerätyt hyötyjätteet, t/a , , Keräyspaperi Keräyslasi Keräyskartonki Pienmetalli Jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä kerättyjä vaarallisia jätteitä vv , t/a Vuonna 2015 kerättiin kaikkiaan tonnia vaarallisia jätteitä Kestopuu Öljyiset vedet Maalijäte Lyijyakut Käytetty voiteluöljy Paristot Kiinteä öljyinen jäte

12 Tunnuslukuja Tilikaudella 2014 teh in kirjanpitolakiin, jätelakiin ja Kuusiselän kaatopaikan ympäristölupaan perustuva pakollinen varaus, jolla yh ö huoleh i aikanaan Kuusiselän kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja sen jälkeisistä hoito- ja ylläpitokustannuksista. Varaus on määrite y kaatopaikan käy öiän, sekä sen jälkeisen ympäristöluvassa määrätyn jälkihoitovelvoi een mukaises. Varauksen suuruudeksi yh ön hallitus ja lintarkastaja hyväksyivät 9,03 jokaista Kuusiselän kaatopaikalle loppusijoite ua jätetonnia koh. Tilikauden aikana Kuusiselän kaatopaikalle loppusijoite in tonnia jäte ä. Vuodelle 2015 varauksen suuruudeksi muodostui euroa. Jätemaksutaksaa muute in vuoden 2015 alussa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta euroa, eli 4,7 %. Vuosi 2015 vuosi 2014 Liikevaihto Voi o verojen ja varauksen jälkeen Suunnitelman mukaiset poistot Jätevero val olle Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Bru oinvestoinnit Omavaraisuusaste = 31,1 % 31,8 % Maksuvalmius (CR) = 1,3 0,7 12

13 Biojäte, t/a Biojäte Rahoituslaskelma 13

14 Tase 14

15 Tase 15

16 Tilinpäätös/tuloslaskelma 16

17

18 Napapiirin Residuum Oy Jätehuoltoa Pello- Ranua- Rovaniemi alueella Alakorkalon jäteasema Betoni e 1, Rovaniemi p avoinna arkisin klo 6-17 Kuusiselän kaatopaikka p , avoinna ke ja to klo 9-15 Pellon jäteasema Kolarin e 55, Pello p avoinna talvikaudella viikkoina 40-17: parillisten viikkojen la klo kesäkaudella viikkoina 18-39: la klo ja klo Toimisto Betoni e 3, Rovaniemi Asiakaspalvelu p , Jäteneuvonta p avoinna arkisin klo Ranuan jäteasema Kaatopaikan e 3, Ranua p avoinna kesäkaudella viikkoina 18-39: ma klo 13 16, to klo ja la klo talvikaudella viikkoina 40-17: ma klo ja la klo Arkipyhän tai juhlapyhän sekä pääsiäis-, juhannus- tai jouluaaton osuessa aukiolopäiville ovat jäteasemat, kaatopaikka sekä toimistomme sulje uja.

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY VUOSIKERTOMUS 2014 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Sisällyslue elo Yleiskatsaus vuodesta 2014 sivu 2 Henkilöstö sivu 3 Organisaa o, omistajakunnat sivu 4 Hallitus sivu 5 Kaatopaikka ja jäteasemat sivu 5 Ympäristövaikutukset

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

NAPAPIIRIN RESIDUUM OY NAPAPIIRIN RESIDUUM OY VUOSIKERTOMUS 2016 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus sivu 3 Hallitus sivu 4 Henkilöstö, organisaatio sivu 5 Ympäristövaikutukset sivu 6 Keräyskierros- ja keräyspalvelut sivu

Lisätiedot

Napapiirin Residuum Oy. Napapiirin Residuum Oy VUOSIKERTOMUS 2013 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY

Napapiirin Residuum Oy. Napapiirin Residuum Oy VUOSIKERTOMUS 2013 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Napapiirin Residuum Oy Napapiirin Napapiirin Residuum Oy VUOSIKERTOMUS 2013 NAPAPIIRIN RESIDUUM OY Sisällysluettelo Yleiskatsaus vuodesta 2013 sivu 2 Henkilöstö sivu 3 Organisaatio, Omistajakunnat sivu

Lisätiedot

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006

Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt. vuonna 2006 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2006 Päästöt ovat lisääntyneet Uudellamaalla Uudenmaalla syntyi kasvihuonekaasupäästöjä (KHK-päästöjä) vuonna 2006 noin 11,9 miljoonaa tonnia (CO2-ekv.). Päästöt

Lisätiedot

Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoi eiden toteutumisesta

Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoi eiden toteutumisesta 1(8) Selvitys lisäetujen jakamista koskevien tavoi eiden toteutumisesta Sp-Henkivakuutus Oy maaliskuu 2017 1. Lisäetujen jakamista koskevat tavoi eet Sp-Henkivakuutus on julkaissut internetsivuillaan seuraavat

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI

LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI LÄHIYMPÄRISTÖ SIISTIKSI OMATOIMISESTI OHJE MIKKELIN KAUPUNKI SIISTI LÄHIYMPÄRISTÖ LISÄÄ ASUMISVIIHTYISYYTTÄ JA TURVALLISUUTTA Nyt jokainen voi niin halutessaan huoleh a oman asuntonsa lähiympäristön siis misestä jäljempänä maini ujen periaa

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014

Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014 Kevään uudet tontit 12.-23.5.2014 Keväällä 2014 uusia ton eja luovutetaan seuraavas 2 ton a Kanavuoresta 2 ton a Kylmänorosta 1 ton Tikkakoskelta Siivolan eltä 4 erillispientaloton a ryhmärakentamiseen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista

Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista Raportti ekomaksulla rahoitettavista palveluista raportointikaudelta 1.1. - 31.12.214 8.4.215 Jakelu: Hallitus Jätelautakunta Kuntien ympäristönsuojelusihteerit SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 3 1.1. Johdanto...

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008

JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008. V u o s i 2008 KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 2/22.11.2007 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1-31.03.2008 Maanläjitysalueen hinnasto 1.1-31.12.2008 Jätetaksa V u o s i 2008 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991,

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

REIM Hämeenlinna Oy perustettiin

REIM Hämeenlinna Oy perustettiin 2007-2015 REIM Real Estate Investment and Management Oy Ltd ERIKOISNUMERO # 51 Kevät 2016 Hämeenlinna Imatra Joensuu Jyväskylä Kouvola Lahti Lappeenranta Mikkeli Oulu Porvoo Tampere www.reimgroup.com sähköposti:

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus

ON HYVÄ DIILI. Työpaikkakouluttajan opas. Oppisopimus. Lapin oppisopimuskeskus Työpaikkakouluttajan opas Oppisopimus ON HYVÄ DIILI Lapin oppisopimuskeskus Toripuis kko 5-7, 4. krs 96200 Rovaniemi puhelin 020 798 4191 www.lapinoppisopimus.fi Sisältö Hyvä työpaikkakoulu aja! 2 Työpaikkakoulu

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa 1 / 7 27.4.2016 15.18 Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa TAUSTATIEDOT 1. Tohtorintutkinnon suoritusvuosi * 2. Tohtorintutkinnon suorituspaikka * Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU

PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU www.rinkiin.fi PAKKAUSJÄTTEEN TUOTTAJAVASTUU KOKOEKO-seminaari 18.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu, Opistontie 2 Kuopio Jari Koivunen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN Anu Pelkonen A e Louhi 1 2 Kirjoi anut Anu Pelkonen ja A e Louhi Asiantun ja Lea Vuorinen Julkaisija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Duunari -hanke Tai o Riina Au o OsaajaPlus

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA KUOKKALA HAKKARI HERRALA OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN

LÄHTÖKOHTIA KUOKKALA HAKKARI HERRALA OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN LÄHTÖKOHTIA KUOKKALA HAKKARI HERRALA OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIIN Lempäälän Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavan muutos Kansikuva: Marita Palokoski Ilmakuvat: Lentokuva Vallas Oy Havainnekuva:

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt

TAKA-WETKA 2. Ton esi elyt TAKA-WETKA 2 Ton esi elyt TAKA-WETKAN ASUINALUE Taka-Wetkan asemakaava sijaitsee Karstulan kirkonkylän eteläosassa. Valtaosa alueesta on kunnan omistamaa, jonka lisäksi alueeseen kuuluu yksityisten maanomistajien

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998 FINGRID OYJ 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1998 Fingridin operatiivinen toiminta käynnistyi 1.9.1997, joten kuluva vuosi on yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1

EKOMAKSUT 01.05.2013. Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 EKOMAKSUT Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu 2 henkilöä 33,00 40,92 Asunnot, joissa asuu 3 henkilöä tai enemmän 38,00 47,12 Rivi- ja kerrostalot/asunto

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2016 Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2016 jätetaksan 15.12.2015 sekä määrännyt sen tulemaan voimaan 1.1.2016 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on toiminut Toivo Sääskilahti ja varapuheenjohtajana TARKAST USLAUT AKUNTA c 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2012 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varaj äsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä

Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET. pisteet yhteensä / 80 pistettä Tietokilpailu 2016 VASTAUKSET pisteet yhteensä / 80 pistettä 1 Valitse oikea väittämä 1 Jätteiden määrää voi vähentää a ostamalla enemmän b ostamalla ulkomailta c ostamalla vähemmän Ympyröi yksi oikea

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku)

Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Julkaisuvapaa 28.10.2016 kello 9:00 Lounea Oy:n osavuosikatsaus Q3/2016 (Suluissa viime vuoden vastaavan jakson luku) Lounea konsernin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani viime vuodesta Jimm s verkkokaupan

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla.

TIEDOTE 14.11.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus pysyvät viime vuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2011 Konserni Operatiivinen tulos parantunut lähes 4 milj. euroa Hallituksen puheenjohtajaksi Panu Ala-Nikkola Konserniin

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

Luo amus Suomessa hiirenkorvalla

Luo amus Suomessa hiirenkorvalla Suhdannekatsaus/Kesäkuu 2015 OP Luo amus Suomessa hiirenkorvalla Suhdannekatsaus 5.6.2015 Luo amus Suomessa hiirenkorvalla Maailmantalouden kehitys jäi vuoden alussa vaisuksi. Jatkossa on luvassa hieman

Lisätiedot

Laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja tuotannon eri tarpeisiin

Laadukkaita ja kustannustehokkaita ratkaisuja tuotannon eri tarpeisiin 3 Sisällysluettelo 3. Johdanto 4. EasyLean esi ely 6. Kokoonpanoprosessin kehitys pahvimallinnuksella 7. Menetelmäsuunni elu Lean-periaa eiden mukaises 8. Arvovirtakuvaus (VSM) 9. Materiaalilogis ikka

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi

Hinnasto. vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013. www.iuj.fi Hinnasto vastaanottomaksut yrityksille alkaen 1.1.2013 www.iuj.fi 1.6.2013 Yhteystiedot ja aukioloajat Domargårdin jätekeskus Avoinna Ritamäentie 20, 06200 Porvoo ma - pe 7-18, la 9-14 puh. 020 637 7080,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja

Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008. Kai Telanne toimitusjohtaja Alma Media Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.3.2008 Kai Telanne toimitusjohtaja Esityksen sisältö Alma Media tänään Toimintaympäristö 2007 Alma Median tulos 2007 Tulevaisuuden näkymät Alma Media Oyj 12.3.2008

Lisätiedot

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Yhteistyö7laisuus Helsinki 10.9.2014, Salla Halme Sosiaalinen media MIELETÖN MAHDOLLISTAJA vuorovaikumeinen verkkovies7ntäväline tai - kanava jokainen voi

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot