NT 27/1 / NT 27/1 Me A /04

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NT 27/1 / NT 27/1 Me. www.kaercher.com 5.960-508 A2007330 04/04"

Transkriptio

1 A /04

2 Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 6 Betriebsanleitung 7 Kärcher-Niederlassungen 99 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 100/101/102 Vor erster Inbetriebnahme Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise Nr unbedingt lesen! Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.b. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften. Lists of contents EN Page Commissioning 6 Operating Instructions 11 Kärcher branches 99 Technical Data / Wiring diagram / Spare Parts List 100/101/102 Indici IT Pagina Messa in funzione 6 Istruzioni per l'uso 19 Filiali Kärcher 99 Dati tecnici / Schema elettrico / Elenco pezzi di ricambio 100/101/102 Prima della prima messa in funzione leggere assolutamente le istruzioni per l uso e le avvertenze per la sicurezza n ! Questo apparecchio è adatto per settori commerciali, per es. hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e noleggi. Inhoudsopgave NL Pagina Inbedrijfstelling 6 Gebruiksaanwijzing 23 Kärcher filialen 99 Technische gegevens / Schakelschema / Reserveonderdelenlijst 100/101/102 Prior to initial startup, operating manual and safety instructions no must be consulted! This machine is suitable for industrial use, for instance in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and on hire. Tables des matières FR Page Mise en service 6 Notice d'utilisation 15 Filiales Kärcher 99 Caractéristiques techniques / Schéma de câblage / Liste des pièces de rechange 100/101/102 Avant la première mise en service, lire absolument le mode d emploi et les remarques de sécurité! Cet appareil est adapté à l'usage professionnel, p. ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les locations. Vóór de eerste ingebruikneming de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies nr.: beslist lezen! Dit apparaat is geschikt voor professioneel gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. Índices ES Paginación Puesta en servicio 6 Instrucciones de servicio 27 Filiales de Kärcher 99 Datos técnicos / Diagrama de conexiones / Lista de piezas de requesto 100/101/102 Las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad núm se deben leer imprescindiblemente antes de la primera puesta en servicio! Este aparato es apropiado para el uso a escala industrial, p. ej. en hoteles, centros escolares, hospitales, fábricas, tiendas comerciales, oficinas y empresas dedicadas al alquiler. 2

3 Índices PT Página Colocação em funcionamento 6 Manual de instruções 31 Filiais da Kärcher 99 Dados técnicos / Esquema de ligações / Lista de pecas sobresselentes 100/101/102 Antes da primeira colocação em funcionamento, ler atentamente. o manual de instruções e as indicações de segurança nº ! Este aparelho destina-se ao uso industrial, nomeadamente em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguer. Innholdsfortegnelser NO Side Igangsetting 6 Bruksveiledning 43 Kärcher filialer 99 Tekniske data / Koplingsskjema / Reservedelsliste 100/101/102 Før første gangs bruk må bruksanvisning og sikkerhetsanvisning nr ubetinget leses! Denne maskinen er egnet til bruk i næringslivet, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiebutikker. Ðßíáêåò ðåñéå ïìýíùí EL óåëßäá ÈÝóç óå ëåéôïõñãßá 6 Ïäåãeåo ëåeoïõñãeao 35 Áíôéðñïóùðåßåò Kärcher 99 Ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü/êõêëùìáôéêü äéüãñáììá/áíôáëëáêôéêá 100/101/102 Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èýóç ëåéôïõñãßáò äéáâüóôå ïðùóäþðïôå ôéò Ïäçãßåò ñþóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöüëåéáò. áñ ! ÁõôÞ ç óõóêåõþ åßíáé êáôüëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêþ ñþóç, ð.. óå îåíïäï åßá, ó ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôüóéá, êáôáóôþìáôá, ãñáöåßá êáé åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí. Indholdfortegnelser DA Side Idrifttagning 6 Driftsvejledning 39 Kärcher agenturer 99 Tekniske data / Strømskema / Reservedelsliste 100/101/102 Innehållsförteckningar SV Sid Idrifttagning 6 Driftinstruktion 47 Kärcher filialer 99 Tekniska data / Kopplingsschema / Reservdelslista 100/101/102 Läs noga instruktionsboken och säkerhetsanvisningarna nr.: innan aggregatet tas i bruk! Denna apparat är lämplig för användning inom näringslivet, t.ex. hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrningsaffärer. Sisällysluettelo FI Sivu Käyttöönotto 6 Käyttöohje 51 Kärcher-toimipisteet 99 Tekniset tiedot / Kytkentäkaavio / Varaosalista 100/101/102 Inden første idrifttagning skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr læses! Dette apparat er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. i hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, forretninger, kontorer og udlejningsforretninger. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on käyttöohje ja turvallisuusohjeet numero ehdottomasti luettava! Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälätiloissa, toimistoissa ja vuokrausliikkeissä. 3

4 Tartalomjegyzék HU Oldal Üzembevétel 6 Üzemeltetési utasítás 55 Kärcher telephelyek 99 Mszaki adatok / Kapcsolási rajz / Cserealkatrészlista 100/101/102 Spis treci PL Strona Uruchomienie 6 Instrukcja obsugi 67 Filie firmy Kärcher 99 Dane techniczne / Schemat ideowy / Lista czci zamiennych 100/101/102 Az els üzembevétel elött Üzemeltetési utasítást és a számu biztonsági utalást feltétlenül elolvasni! E készülék ipari célra készült, például szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, raktárakban, irodákban és üzletekben használható. Przed pierwszym uruchomieniem naley koniecznie przeczyta. Instrukcj obsugi i wskazówki dotyczce bezpieczestwa nr ! do zasysania substancji pynnych. Urzdzenie to przeznaczone jest do uytku przemysowego, np. w hotelach, szkoach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypoyczalniach. Obsah CS Strana Uvedení do provozu 6 Návod k obsluze 59 Zastoupení Kärcher 99 Technické údaje / Schéma zapojení / Seznam náhradních díl 100/101/102 Cuprins RO Pagina Luare în exploatare 6 Instructiunile de folosire 71 Sucursale Kärcher 99 Date tehnice / Planul de conexiuni / Listã de piese de schimb 100/101/102 Ped prvním uvedením do provozu si bezpodmínen pette návod k obsluze. a bezpenostní upozornní ! Tento pístroj je vhodný pro komerní pou ití, nap. v hotelech, kolách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kanceláích a pjovnách. Înainte de prima luare în exploatare, instruciunile de folosire i indicaiile de siguran nr trebuiesc citite neaprat! Acest aparat este adecvat folosirii profesionale, de ex. în hoteluri, coli, spitale, fabrici, magazine, birouri i spaii comerciale închiriate. Kazalo SL Stran Zagon 6 Navodilo za upravljanje 63 Kärcher-poslovalnice 99 Tehnini podatki / vezalni nart / seznam nadomestnih delov 100/101/102 içindekiler TR Sayfa Servise koyma 6 letme klavuzu 75 Kärcher ubeleri 99 Teknik özellikler/tevzi plan/yedek parça listesi 100/101/102 Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in varnostne napotke t ! Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, olah, bolni nicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih. Cihaz ilk kez çaltrmadan önce kullanm klavuzu güvenlik bilgilerini No mutlaka okuyun! Bu cihaz ticari kullanm için uygundur; örn. otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, dükkanlarda, sat merkezlerinde, bürolarda ve kiralama iletmelerinde kullanlabilir. Cihazn kullanm ömrü 10 yldr. 4

5 RU 6 79 Kärcher 99 / / 100/101/102 Sadr aj SR Strana Pu tanje u pogon 6 Uputstvo za rukovanje 91 Kärcher-predstavni tva 99 Tehniki podaci / Razvodni plan / Spisak rezervnih delova 100/101/ !,,,,,,,,. Pre prvog pu tanja u pogon obavezno proitati uputstvo za rukovanje i sigurnosne napomene br ! Ovaj ureaj je prikladan za slu benu upotrebu, na primer u hotelima, kolama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i iznajmljenim radnjama. Zoznam SK Strana Uvedenie do prevádzky 6 Návod k prevádzke 83 Zastúpenie Kärcher 99 Technické údaje / Schéma zapojenia / Zoznam náhradných dielov 100/101/102 BG 6 95 ärcher- 99 / / 100/101/102 Pred prvým zapojením do prevádzky je bezpodmienene nutné preíta si Návod k prevádzke a Bezpenostné pokyny Tento prístroj je urený na pou itie v nebytových priestoroch, napr. v hoteloch, kolách, nemocniciach, továrach, obchodoch, kanceláriách a je mo né ho za týmto úelom prenajíma !,.,,,,,. Sadr aj HR Stranica Pu tanje u rad 6 Upute za upotrebu 87 Kärcher-podru nice 99 Tehniki podaci / El. shema / Popis rezervnih dijelova 100/101/102 Prije prvog pu tanja u rad obavezno proitati Upute za upotrebu i sigurnost pri radu br ! Ovaj ureaj je namijenjen za upotrebu u gospodarstvu, npr. u hotelima, kolama. bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i poslovima iznajmljivanja. 5

6 6

7 Käyttöohje Suomi Tärkeitä ohjeita Lue ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohjeessa annetut tiedot huolellisesti läpi. Käytettyjen koneiden hävitys Tietoja ympäristöystävällisestä hävityksestä antaa paikallinen Kärcher-myyntiliike. Kuivaimurointi Paperisuodatinpussin asennus Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista heti myyntiliikkeelle. Ympäristönsuojelu Vaaralliset aineet, kuten polttoaine, öljy ja puhdistusaineet, sekä likaantuneet huoltotarvikkeet on toimitettava niille varattuun paikkaan. Pakkaustarvikkeet sekä metalli- ja muoviastiat on toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen. Määräyksen mukainen käyttö Tämä imuri on teolliseen käyttöön tarkoitettu puhdistuslaite. Laite on tarkoitettu asuin-, liikeja teollisuustilojen lattia- ja seinäpintojen pesuun tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kuivaimuroinnissa täytyy patruunasuodattimen (1) olla aina paikallaan. Hienon pölyn imurointiin voidaan käyttää lisäksi paperisuodatinpussia (2).! Avaa imupään lukitus ja ota imupää pois! Laita paperisuodatinpussi (2) paikalleen! Laita imupää paikoilleen ja lukitse kiinni 51

8 Käyttöohje Suomi Märkäimu Kumikampojen asennus! Työnnä pistotulppa pistorasiaan! Kytke imuri päälle ja ota käyttöön! Harjaliuskojen irrottaminen (4)! Kumitiivisteiden kiinnitys (5) Ohje: Kumitiivisteen kuvioidun puolen on tultava ulospäin. Märkäimuroinnissa paperisuodatinpussi (2) on aina poistettava. Ohje: Patruunasuodatin jää laitteeseen.! Työnnä pistotulppa pistorasiaan! Kytke imuri päälle ja ota käyttöön 52

9 Käyttöohje Suomi Uimuri Klipsiliitos Hoito ja huolto Vaara! Irrota pistotulppa aina puhdistusja huoltotöiden ajaksi. Ennen kuin imurissa tehdään töitä, verkkopistoke on vedettävä ensiksi irti. Imukanavassa (6) on uimuri. Kun likaveden pinnankorkeus on maksimissa, imuvirtaus keskeytyy! Kytke laite pois päältä! Tyhjennä säiliö Imuletku on varustettu klipsijärjestelmällä. Kaikki C-35/C-DN-35 varusteosat voidaan liittää. Patruunasuodattimen vaihtaminen! Laita uusi patruunasuodatin (1) paikalleen! Kiinnitä ruuvi (3) ja kiristä kiinni! Laita imupää paikoilleen ja lukitse kiinni! Vapauta imupään lukitus! Kierrä imupäätä 180 ja laita se pois! Kierrä (3) ruuvi irti! Irrota vanha patruunasuodatin (1) 53

10 Käyttöohje Suomi Virheiden korjaaminen Imuturbiini ei käy! Tarkasta kaapeli, pistoke, sulake ja pistorasia.! Kytke laite päälle. Imuturbiini käy, mutta laite ei imuroi Uimuri sulkee imukanavan.! Tyhjennä säiliö. Imuteho laskee! Poista tukkeumat imusuuttimesta, imuputkesta, imuletkusta tai patruunasuodattimesta.! Vaihda paperisuodatinpussi.! Patruunasuodattimen vaihtaminen. Pölyä tulee ulos imuroitaessa! Tarkista, onko patruunasuodatin asennettu oikeaan asentoon.! Patruunasuodattimen vaihtaminen. EYvaatimustenmukaisuusil moitus Täten ilmoitamme, että seuraavassa nimetty kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän liikenteeseen laskemassamme muodossa alla mainittujen EY-direktiivien asianomaisia perustavanlaatuisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan, ilman että siitä sovitaan kanssamme, tämä ilmoitus menettää voimassaolonsa. Tuote: Märkä- ja kuivaimuri Tyyppi: xxx Asianomaiset EY-direktiivit EY-konedirektiivi (98/37/EY) EY-pienjännitedirektiivi (73/23/ETY), muutosversio 93/68/ETY EY-direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (89/336/ETY), muutosversiot 91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY Sovelletut harmonisoidut standardit DIN EN DIN EN DIN EN : A1:2001 DIN EN :1997 DIN EN :2000 DIN EN : A1:2001 Sovelletut kansalliset normit - Sisäisten toimenpiteiden avulla on varmistettu, että sarjavalmisteiset laitteet vastaavat aina ajankohtaisten EU-direktiivien ja sovellettujen normien vaatimuksia. Allekirjoittaneet toimivat liikkeenjohdon toimeksiannosta ja valtuudella (05/02) Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Kotipaikka Winnenden. Rekisterioikeus: Waiblingen, HRA 169. Henkilökohtaisesti vastaava osakas. Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Kotipaikka Winnenden, 2404 rekiströintioikeus Waiblingen, HRB Toimitusjohtajat: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Cleaning Systems Alfred-Kärcher-Straße P.O.Box 160 D Winnenden Puh.: Fax :

11 AT Alfred Kärcher Ges. m.b.h. Lichtblaustraße 7 A-1220 Wien AU Kärcher (Pty.) Ltd. 2/158 Browns Road Noble Park 3174 Melbourne, Vict. BE, LU, NL Kärcher Benelux Industrieweg Hoogstraden BR Kärcher Industria e Comércio Ltda. Av. Prof. Benedicto Montenegro n 419 Paulinia Estado de Sao Paulo CEP CA Kärcher Cleaning Systems Inc Alstep Drive Mississauga, Ontario L5S1W1 CH Kärcher Variorapid AG Industriestr. 16 CH Dällikon CZ Kärcher spol. S. r. a. Za Mototschnou Praha Stodlky DE Alfred Kärcher GmbH & Co Vertrieb Deutschland Friedrich - List - Straße 4 D Winnenden DK Kärcher A/S Gejihavegaard 5 DK 6000 Kolding ES Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Calle Doctor Trueta 6-7 E Granollers (Barcelona) FR Kärcher S.A. Z.A. des Petits Carreaux 5, avenue des Coquelicots F Bonneuil s. Marne/CEDEX FI Kärcher Oy Yrittäjäntie 17 FIN Klaukkala GB Kärcher (U.K.) Ltd. Kärcher House Beaumont Road Banbury Oxon, OX 16 7TB GR Kärcher S.A. Cleaning Systems 99 Aristoutelous & Ioanninon GR Aharnes HU Kärcher Hungaria Kft. H-2051 Biatorbagy (Vendelpark) Tormasret ut 2 HK Kärcher Ltd. Unit 10, 17/FL. APEC Piaza 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowloon IT Kärcher S.p.A. Via Elvetia 4 I Cantello (VA) JP Kärcher (Japan) Co., Ltd. Irene Kärcher Building No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome Taiwa-cho, Kurokawa-gun Miyagi, , Japan NO Kärcher A/S Gjerdrumsvei 4 Postboks 94, Grefsen N Oslo NZ Kärcher Limited 12 Ron Driver Place East Tamaki Greenmount P.O. Box Auckland PT Neoparts Comercio e Indústria Autómovel, Lda Largo Vitorino Damásio Lisabon PL Kärcher Poland Ltd. Sp. zo. o. Ul. Godlewskiego Kraków SE Kärcher AB Box 24 S Hisings - Kärra USA Alfred Kärcher Inc. P.O. Box Cottontail Lane Somerset, NJ ZA Kärcher (Pty.) Ltd. P.O. Box 2417 Kempton Park

12 EUR: V/1~50/60 Hz CH: 230 V/1~50/60 Hz GB: V/1~50/60 Hz AUS: V/1~50/60 Hz P max: P nom: 1380 W 1200 W max. 208 mbar ohne Zubehör without accessories sans accessoires NT 27/1 NT 27/1 Me 7,5 kg 8,2 kg H05 VV-F 2 x 1,0 mm² 7,5 m EUR: CH: GB: AUS: l 14 l Umgebungs- max. 40 C temperatur Ambient temperature Température ambiante C-DN / C-ID 35 mm 72 db (A) max. 67 l/s NT 27/1 420 mm x 420 mm x 525 mm II NT 27/1 Me 420 mm x 420 mm x 540 mm 100

13 C1 M1 S1 X1 Entstörkondensator Interference capacitor Condensateur antiparasites Saugturbine Suction turbine Turbine d aspiration Schalter Switch Interrupteur Stecker Plug Fiche 101

14 102

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO 2 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 9 Instructions

Lisätiedot

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

I E DK NL N S SF. AL-KO safety AK 160 / AK 300 / AKS 1300 AKS 2004/3004 j

I E DK NL N S SF. AL-KO safety AK 160 / AK 300 / AKS 1300 AKS 2004/3004 j D GB F I E DK NL N S Ihr leistungsfähiger Partner in Europa und Übersee. YOUR efficient partner in Europe and overseas. Votre partenaire de confiance en Europe et dans le monde. Vostro socio efficiente

Lisätiedot

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG AK60 / AK00 / ( : AK7 / AK0/) Betriebsanleitung D 605 6_h

Lisätiedot

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Lisätiedot

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

TEKNA - MAXIMA - HYPER T

TEKNA - MAXIMA - HYPER T (IT) ATTENZIONE: LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL UTILIZZO. (EN) WARNING: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. (FR) ATTENTION: LIRE ATTENTIVEMENT LES ISTRUCTIONS AVANT L USAGE. (DE) ACHTUNG: DIE

Lisätiedot

GARDENA FIN. EVC 1000 Art. 4068 GR RUS SLO AL EST

GARDENA FIN. EVC 1000 Art. 4068 GR RUS SLO AL EST E GB F I N DK P PL H CZ SK GR RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV S NL D GARDENA EVC 1000 Art. 4068 D Betriebsanleitung Elektro-Vertikutierer GB Operating Instructions Electric Aerator F Mode d

Lisätiedot

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung

GARDENA HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FIN DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB BIH. D Betriebsanleitung GARDENA D Betriebsanleitung Rückenspritzgerät 12 l GB Operating Instructions Backpack Sprayer 12 l F Mode d emploi Pulvérisateur à dos 12 l NL Instructies voor gebruik Rugsproeier 12 l S Bruksanvisning

Lisätiedot

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5, GD 10 MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402571 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5, GD 10 INSTRUCCIONES DE USO 2 English... 8 Deutsch... 10 Français... 12 Nederlands... 14 Italiano...

Lisätiedot

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 3000/4 Art. 1707 3500/4 Art. 1709 D Betriebsanleitung Gartenpumpe GB Operating Instructions Garden Pump F Mode d emploi Pompe de surface pour arrosage NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingspomp S Bruksanvisning Bevattningspump DK Brugsanvisning

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

R 147 R 147 S R 147 S AUTOSTART

R 147 R 147 S R 147 S AUTOSTART R 7 R 7 S R 7 S AUTOSTART IT GB FR DE NL ES PT HU PL CZ DK SE NO FI SL GR LV Libretto d'istruzione e uso Notice d'instructions et mode d'emploi Instruction manual Bedienungsanleitung Manual de uso y manutencion

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 / SAR 07.1 - SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin,

Lisätiedot

OCEAN VIP. Silla de ducha y WC Manual de instrucciones. Dusch- und Toilettenrollstuhl Gebrauchsanweisung. Dusch- och toalettstol Bruksanvisning

OCEAN VIP. Silla de ducha y WC Manual de instrucciones. Dusch- und Toilettenrollstuhl Gebrauchsanweisung. Dusch- och toalettstol Bruksanvisning OCEAN VIP DE Dusch- und Toilettenrollstuhl Gebrauchsanweisung EN Commode Operating Instructions FR Chaise roulante pour douche/ toilettes Mode d emploi NL Douche- en toiletrolstoel Gebruiksaanwijzing IT

Lisätiedot

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 6 5 3 4 > u 1 : = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lisätiedot

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Lisätiedot

Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes!

Wilo-Drain TS/TSW. 6044754-Ed.01/2008-09-Kothes! Wilo-Drain TS/TSW D GB F NL E I P TR GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de

Lisätiedot

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER

PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED BENZINE WIELMAAIER PETROL WHEELED ROTAR ARY LAWNMOWER SICHELMÄHER MIT BENZINMOTOR TONDEUSE THERMIQUE CORTACÉSPED ROTATIVO TIVO DE GASOLINA A RUEDAS TOSAERBA A SCOPPIO CON RUOTE BENZINE WIELMAAIER HJULGÅENDE, BENSINDREVET

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02

PR 2-HS. Printed: 29.11.2013 Doc-Nr: PUB / 5142556 / 000 / 02 PR 2-HS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

TERRADISC 3000 (malli 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (malli 9756 : +.. 01001) Lautasmuokkain Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

TERRADISC 3000 (malli 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (malli 9756 : +.. 01001) Lautasmuokkain Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 9752.80I.0 TERRADISC 3000 (malli 9752 : +.. 01001) TERRADISC 4000 (malli 9756 : +.. 01001) Lautasmuokkain Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Arvoisa viljelijä! Olette tehnyt hyvän valinnan,

Lisätiedot

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning

Wilo-Stratos ECO. Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning Wilo-Stratos ECO S N FIN DK Monterings- och skötselanvisning Montasje- og bruksanvisning Asennus- ja käyttöohjeet Monterings- og driftsvejledning 4 131 019-Ed. 02 / 2010-06-Wilo Fig.1: E.../1-3 auto 1

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d'utilisation. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Manual de instrucciones. Manual de utilização ME 340, ME 360 DE Gebrauchsanleitung SR Uputstvo za upotrebu EN Instruction manual HR Priručnik FR Manuel d'utilisation CS Návod k použití NL Gebruiksaanwijzing LV Lietošanas instrukcija IT Istruzioni

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot