NT 27/1 / NT 27/1 Me A /04

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NT 27/1 / NT 27/1 Me. www.kaercher.com 5.960-508 A2007330 04/04"

Transkriptio

1 A /04

2 Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 6 Betriebsanleitung 7 Kärcher-Niederlassungen 99 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 100/101/102 Vor erster Inbetriebnahme Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise Nr unbedingt lesen! Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch geeignet, z.b. in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Läden, Büros und Vermietergeschäften. Lists of contents EN Page Commissioning 6 Operating Instructions 11 Kärcher branches 99 Technical Data / Wiring diagram / Spare Parts List 100/101/102 Indici IT Pagina Messa in funzione 6 Istruzioni per l'uso 19 Filiali Kärcher 99 Dati tecnici / Schema elettrico / Elenco pezzi di ricambio 100/101/102 Prima della prima messa in funzione leggere assolutamente le istruzioni per l uso e le avvertenze per la sicurezza n ! Questo apparecchio è adatto per settori commerciali, per es. hotel, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e noleggi. Inhoudsopgave NL Pagina Inbedrijfstelling 6 Gebruiksaanwijzing 23 Kärcher filialen 99 Technische gegevens / Schakelschema / Reserveonderdelenlijst 100/101/102 Prior to initial startup, operating manual and safety instructions no must be consulted! This machine is suitable for industrial use, for instance in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices and on hire. Tables des matières FR Page Mise en service 6 Notice d'utilisation 15 Filiales Kärcher 99 Caractéristiques techniques / Schéma de câblage / Liste des pièces de rechange 100/101/102 Avant la première mise en service, lire absolument le mode d emploi et les remarques de sécurité! Cet appareil est adapté à l'usage professionnel, p. ex. dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux, les usines, les magasins, les bureaux et les locations. Vóór de eerste ingebruikneming de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies nr.: beslist lezen! Dit apparaat is geschikt voor professioneel gebruik, bijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. Índices ES Paginación Puesta en servicio 6 Instrucciones de servicio 27 Filiales de Kärcher 99 Datos técnicos / Diagrama de conexiones / Lista de piezas de requesto 100/101/102 Las instrucciones de servicio y las indicaciones de seguridad núm se deben leer imprescindiblemente antes de la primera puesta en servicio! Este aparato es apropiado para el uso a escala industrial, p. ej. en hoteles, centros escolares, hospitales, fábricas, tiendas comerciales, oficinas y empresas dedicadas al alquiler. 2

3 Índices PT Página Colocação em funcionamento 6 Manual de instruções 31 Filiais da Kärcher 99 Dados técnicos / Esquema de ligações / Lista de pecas sobresselentes 100/101/102 Antes da primeira colocação em funcionamento, ler atentamente. o manual de instruções e as indicações de segurança nº ! Este aparelho destina-se ao uso industrial, nomeadamente em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios e empresas de aluguer. Innholdsfortegnelser NO Side Igangsetting 6 Bruksveiledning 43 Kärcher filialer 99 Tekniske data / Koplingsskjema / Reservedelsliste 100/101/102 Før første gangs bruk må bruksanvisning og sikkerhetsanvisning nr ubetinget leses! Denne maskinen er egnet til bruk i næringslivet, f.eks. i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og utleiebutikker. Ðßíáêåò ðåñéå ïìýíùí EL óåëßäá ÈÝóç óå ëåéôïõñãßá 6 Ïäåãeåo ëåeoïõñãeao 35 Áíôéðñïóùðåßåò Kärcher 99 Ôå íéêü áñáêôçñéóôéêü/êõêëùìáôéêü äéüãñáììá/áíôáëëáêôéêá 100/101/102 Ðñéí áðü ôçí ðñþôç èýóç ëåéôïõñãßáò äéáâüóôå ïðùóäþðïôå ôéò Ïäçãßåò ñþóçò êáé Õðïäåßîåéò áóöüëåéáò. áñ ! ÁõôÞ ç óõóêåõþ åßíáé êáôüëëçëç ãéá ôçí åðáããåëìáôéêþ ñþóç, ð.. óå îåíïäï åßá, ó ïëåßá, íïóïêïìåßá, åñãïóôüóéá, êáôáóôþìáôá, ãñáöåßá êáé åôáéñåßåò äáíåéóìïý óõóêåõþí. Indholdfortegnelser DA Side Idrifttagning 6 Driftsvejledning 39 Kärcher agenturer 99 Tekniske data / Strømskema / Reservedelsliste 100/101/102 Innehållsförteckningar SV Sid Idrifttagning 6 Driftinstruktion 47 Kärcher filialer 99 Tekniska data / Kopplingsschema / Reservdelslista 100/101/102 Läs noga instruktionsboken och säkerhetsanvisningarna nr.: innan aggregatet tas i bruk! Denna apparat är lämplig för användning inom näringslivet, t.ex. hotell, skolor, sjukhus, fabriker, butiker, kontor och uthyrningsaffärer. Sisällysluettelo FI Sivu Käyttöönotto 6 Käyttöohje 51 Kärcher-toimipisteet 99 Tekniset tiedot / Kytkentäkaavio / Varaosalista 100/101/102 Inden første idrifttagning skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr læses! Dette apparat er beregnet til erhvervsmæssig brug, f.eks. i hoteller, skoler, sygehuse, fabrikker, forretninger, kontorer og udlejningsforretninger. Ennen ensimmäistä käyttöönottoa on käyttöohje ja turvallisuusohjeet numero ehdottomasti luettava! Tämä laite soveltuu ammattimaiseen käyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, myymälätiloissa, toimistoissa ja vuokrausliikkeissä. 3

4 Tartalomjegyzék HU Oldal Üzembevétel 6 Üzemeltetési utasítás 55 Kärcher telephelyek 99 Mszaki adatok / Kapcsolási rajz / Cserealkatrészlista 100/101/102 Spis treci PL Strona Uruchomienie 6 Instrukcja obsugi 67 Filie firmy Kärcher 99 Dane techniczne / Schemat ideowy / Lista czci zamiennych 100/101/102 Az els üzembevétel elött Üzemeltetési utasítást és a számu biztonsági utalást feltétlenül elolvasni! E készülék ipari célra készült, például szállodákban, iskolákban, kórházakban, gyárakban, raktárakban, irodákban és üzletekben használható. Przed pierwszym uruchomieniem naley koniecznie przeczyta. Instrukcj obsugi i wskazówki dotyczce bezpieczestwa nr ! do zasysania substancji pynnych. Urzdzenie to przeznaczone jest do uytku przemysowego, np. w hotelach, szkoach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i wypoyczalniach. Obsah CS Strana Uvedení do provozu 6 Návod k obsluze 59 Zastoupení Kärcher 99 Technické údaje / Schéma zapojení / Seznam náhradních díl 100/101/102 Cuprins RO Pagina Luare în exploatare 6 Instructiunile de folosire 71 Sucursale Kärcher 99 Date tehnice / Planul de conexiuni / Listã de piese de schimb 100/101/102 Ped prvním uvedením do provozu si bezpodmínen pette návod k obsluze. a bezpenostní upozornní ! Tento pístroj je vhodný pro komerní pou ití, nap. v hotelech, kolách, nemocnicích, továrnách, obchodech, kanceláích a pjovnách. Înainte de prima luare în exploatare, instruciunile de folosire i indicaiile de siguran nr trebuiesc citite neaprat! Acest aparat este adecvat folosirii profesionale, de ex. în hoteluri, coli, spitale, fabrici, magazine, birouri i spaii comerciale închiriate. Kazalo SL Stran Zagon 6 Navodilo za upravljanje 63 Kärcher-poslovalnice 99 Tehnini podatki / vezalni nart / seznam nadomestnih delov 100/101/102 içindekiler TR Sayfa Servise koyma 6 letme klavuzu 75 Kärcher ubeleri 99 Teknik özellikler/tevzi plan/yedek parça listesi 100/101/102 Pred prvim zagonom je potrebno prebrati navodila za obratovanje in varnostne napotke t ! Ta naprava je primerna za gospodarsko rabo, npr. v hotelih, olah, bolni nicah, tovarnah, trgovinah, pisarnah in najemnih prostorih. Cihaz ilk kez çaltrmadan önce kullanm klavuzu güvenlik bilgilerini No mutlaka okuyun! Bu cihaz ticari kullanm için uygundur; örn. otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, dükkanlarda, sat merkezlerinde, bürolarda ve kiralama iletmelerinde kullanlabilir. Cihazn kullanm ömrü 10 yldr. 4

5 RU 6 79 Kärcher 99 / / 100/101/102 Sadr aj SR Strana Pu tanje u pogon 6 Uputstvo za rukovanje 91 Kärcher-predstavni tva 99 Tehniki podaci / Razvodni plan / Spisak rezervnih delova 100/101/ !,,,,,,,,. Pre prvog pu tanja u pogon obavezno proitati uputstvo za rukovanje i sigurnosne napomene br ! Ovaj ureaj je prikladan za slu benu upotrebu, na primer u hotelima, kolama, bolnicama, fabrikama, prodavnicama, kancelarijama i iznajmljenim radnjama. Zoznam SK Strana Uvedenie do prevádzky 6 Návod k prevádzke 83 Zastúpenie Kärcher 99 Technické údaje / Schéma zapojenia / Zoznam náhradných dielov 100/101/102 BG 6 95 ärcher- 99 / / 100/101/102 Pred prvým zapojením do prevádzky je bezpodmienene nutné preíta si Návod k prevádzke a Bezpenostné pokyny Tento prístroj je urený na pou itie v nebytových priestoroch, napr. v hoteloch, kolách, nemocniciach, továrach, obchodoch, kanceláriách a je mo né ho za týmto úelom prenajíma !,.,,,,,. Sadr aj HR Stranica Pu tanje u rad 6 Upute za upotrebu 87 Kärcher-podru nice 99 Tehniki podaci / El. shema / Popis rezervnih dijelova 100/101/102 Prije prvog pu tanja u rad obavezno proitati Upute za upotrebu i sigurnost pri radu br ! Ovaj ureaj je namijenjen za upotrebu u gospodarstvu, npr. u hotelima, kolama. bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima i poslovima iznajmljivanja. 5

6 6

7 Käyttöohje Suomi Tärkeitä ohjeita Lue ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohjeessa annetut tiedot huolellisesti läpi. Käytettyjen koneiden hävitys Tietoja ympäristöystävällisestä hävityksestä antaa paikallinen Kärcher-myyntiliike. Kuivaimurointi Paperisuodatinpussin asennus Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista heti myyntiliikkeelle. Ympäristönsuojelu Vaaralliset aineet, kuten polttoaine, öljy ja puhdistusaineet, sekä likaantuneet huoltotarvikkeet on toimitettava niille varattuun paikkaan. Pakkaustarvikkeet sekä metalli- ja muoviastiat on toimitettava asianmukaisesti kierrätykseen. Määräyksen mukainen käyttö Tämä imuri on teolliseen käyttöön tarkoitettu puhdistuslaite. Laite on tarkoitettu asuin-, liikeja teollisuustilojen lattia- ja seinäpintojen pesuun tämän käyttöohjeen mukaisesti. Kuivaimuroinnissa täytyy patruunasuodattimen (1) olla aina paikallaan. Hienon pölyn imurointiin voidaan käyttää lisäksi paperisuodatinpussia (2).! Avaa imupään lukitus ja ota imupää pois! Laita paperisuodatinpussi (2) paikalleen! Laita imupää paikoilleen ja lukitse kiinni 51

8 Käyttöohje Suomi Märkäimu Kumikampojen asennus! Työnnä pistotulppa pistorasiaan! Kytke imuri päälle ja ota käyttöön! Harjaliuskojen irrottaminen (4)! Kumitiivisteiden kiinnitys (5) Ohje: Kumitiivisteen kuvioidun puolen on tultava ulospäin. Märkäimuroinnissa paperisuodatinpussi (2) on aina poistettava. Ohje: Patruunasuodatin jää laitteeseen.! Työnnä pistotulppa pistorasiaan! Kytke imuri päälle ja ota käyttöön 52

9 Käyttöohje Suomi Uimuri Klipsiliitos Hoito ja huolto Vaara! Irrota pistotulppa aina puhdistusja huoltotöiden ajaksi. Ennen kuin imurissa tehdään töitä, verkkopistoke on vedettävä ensiksi irti. Imukanavassa (6) on uimuri. Kun likaveden pinnankorkeus on maksimissa, imuvirtaus keskeytyy! Kytke laite pois päältä! Tyhjennä säiliö Imuletku on varustettu klipsijärjestelmällä. Kaikki C-35/C-DN-35 varusteosat voidaan liittää. Patruunasuodattimen vaihtaminen! Laita uusi patruunasuodatin (1) paikalleen! Kiinnitä ruuvi (3) ja kiristä kiinni! Laita imupää paikoilleen ja lukitse kiinni! Vapauta imupään lukitus! Kierrä imupäätä 180 ja laita se pois! Kierrä (3) ruuvi irti! Irrota vanha patruunasuodatin (1) 53

10 Käyttöohje Suomi Virheiden korjaaminen Imuturbiini ei käy! Tarkasta kaapeli, pistoke, sulake ja pistorasia.! Kytke laite päälle. Imuturbiini käy, mutta laite ei imuroi Uimuri sulkee imukanavan.! Tyhjennä säiliö. Imuteho laskee! Poista tukkeumat imusuuttimesta, imuputkesta, imuletkusta tai patruunasuodattimesta.! Vaihda paperisuodatinpussi.! Patruunasuodattimen vaihtaminen. Pölyä tulee ulos imuroitaessa! Tarkista, onko patruunasuodatin asennettu oikeaan asentoon.! Patruunasuodattimen vaihtaminen. EYvaatimustenmukaisuusil moitus Täten ilmoitamme, että seuraavassa nimetty kone vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä meidän liikenteeseen laskemassamme muodossa alla mainittujen EY-direktiivien asianomaisia perustavanlaatuisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos konetta muutetaan, ilman että siitä sovitaan kanssamme, tämä ilmoitus menettää voimassaolonsa. Tuote: Märkä- ja kuivaimuri Tyyppi: xxx Asianomaiset EY-direktiivit EY-konedirektiivi (98/37/EY) EY-pienjännitedirektiivi (73/23/ETY), muutosversio 93/68/ETY EY-direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (89/336/ETY), muutosversiot 91/263/ETY, 92/31/ETY, 93/68/ETY Sovelletut harmonisoidut standardit DIN EN DIN EN DIN EN : A1:2001 DIN EN :1997 DIN EN :2000 DIN EN : A1:2001 Sovelletut kansalliset normit - Sisäisten toimenpiteiden avulla on varmistettu, että sarjavalmisteiset laitteet vastaavat aina ajankohtaisten EU-direktiivien ja sovellettujen normien vaatimuksia. Allekirjoittaneet toimivat liikkeenjohdon toimeksiannosta ja valtuudella (05/02) Alfred Kärcher Kommanditgesellschaft. Kotipaikka Winnenden. Rekisterioikeus: Waiblingen, HRA 169. Henkilökohtaisesti vastaava osakas. Kärcher Reinigungstechnik GmbH. Kotipaikka Winnenden, 2404 rekiströintioikeus Waiblingen, HRB Toimitusjohtajat: Dr. Bernhard Graf, Hartmut Jenner, Georg Metz Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Cleaning Systems Alfred-Kärcher-Straße P.O.Box 160 D Winnenden Puh.: Fax :

11 AT Alfred Kärcher Ges. m.b.h. Lichtblaustraße 7 A-1220 Wien AU Kärcher (Pty.) Ltd. 2/158 Browns Road Noble Park 3174 Melbourne, Vict. BE, LU, NL Kärcher Benelux Industrieweg Hoogstraden BR Kärcher Industria e Comércio Ltda. Av. Prof. Benedicto Montenegro n 419 Paulinia Estado de Sao Paulo CEP CA Kärcher Cleaning Systems Inc Alstep Drive Mississauga, Ontario L5S1W1 CH Kärcher Variorapid AG Industriestr. 16 CH Dällikon CZ Kärcher spol. S. r. a. Za Mototschnou Praha Stodlky DE Alfred Kärcher GmbH & Co Vertrieb Deutschland Friedrich - List - Straße 4 D Winnenden DK Kärcher A/S Gejihavegaard 5 DK 6000 Kolding ES Kärcher S.A. Pol. Industrial Font del Radium Calle Doctor Trueta 6-7 E Granollers (Barcelona) FR Kärcher S.A. Z.A. des Petits Carreaux 5, avenue des Coquelicots F Bonneuil s. Marne/CEDEX FI Kärcher Oy Yrittäjäntie 17 FIN Klaukkala GB Kärcher (U.K.) Ltd. Kärcher House Beaumont Road Banbury Oxon, OX 16 7TB GR Kärcher S.A. Cleaning Systems 99 Aristoutelous & Ioanninon GR Aharnes HU Kärcher Hungaria Kft. H-2051 Biatorbagy (Vendelpark) Tormasret ut 2 HK Kärcher Ltd. Unit 10, 17/FL. APEC Piaza 49 Hoi Yuen Road Kwun Tong, Kowloon IT Kärcher S.p.A. Via Elvetia 4 I Cantello (VA) JP Kärcher (Japan) Co., Ltd. Irene Kärcher Building No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome Taiwa-cho, Kurokawa-gun Miyagi, , Japan NO Kärcher A/S Gjerdrumsvei 4 Postboks 94, Grefsen N Oslo NZ Kärcher Limited 12 Ron Driver Place East Tamaki Greenmount P.O. Box Auckland PT Neoparts Comercio e Indústria Autómovel, Lda Largo Vitorino Damásio Lisabon PL Kärcher Poland Ltd. Sp. zo. o. Ul. Godlewskiego Kraków SE Kärcher AB Box 24 S Hisings - Kärra USA Alfred Kärcher Inc. P.O. Box Cottontail Lane Somerset, NJ ZA Kärcher (Pty.) Ltd. P.O. Box 2417 Kempton Park

12 EUR: V/1~50/60 Hz CH: 230 V/1~50/60 Hz GB: V/1~50/60 Hz AUS: V/1~50/60 Hz P max: P nom: 1380 W 1200 W max. 208 mbar ohne Zubehör without accessories sans accessoires NT 27/1 NT 27/1 Me 7,5 kg 8,2 kg H05 VV-F 2 x 1,0 mm² 7,5 m EUR: CH: GB: AUS: l 14 l Umgebungs- max. 40 C temperatur Ambient temperature Température ambiante C-DN / C-ID 35 mm 72 db (A) max. 67 l/s NT 27/1 420 mm x 420 mm x 525 mm II NT 27/1 Me 420 mm x 420 mm x 540 mm 100

13 C1 M1 S1 X1 Entstörkondensator Interference capacitor Condensateur antiparasites Saugturbine Suction turbine Turbine d aspiration Schalter Switch Interrupteur Stecker Plug Fiche 101

14 102

NT 361 Eco TEA / NT 611 Eco TEA. www.karcher.com 5.960-354 A2006372 07/03

NT 361 Eco TEA / NT 611 Eco TEA. www.karcher.com 5.960-354 A2006372 07/03 www.karcher.com 5.960-354 A2006372 07/03 Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 4 Betriebsanleitung 5 Kärcher-Niederlassungen 77 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 78/79/80 Vor erster

Lisätiedot

NT 773 I / 993 I. www.karcher.com 5.959-545 A13276 10/01

NT 773 I / 993 I. www.karcher.com 5.959-545 A13276 10/01 NT 773 I / 993 I www.karcher.com 5.959-545 A13276 10/01 Inhaltsverzeichnis Seite Inbetriebnahme 5 Betriebsanleitung 6 Kärcher-Niederlassungen 85 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 86/87/88

Lisätiedot

NT 65/2 Eco. www.karcher.com 5.960-157 A2005229 07/03

NT 65/2 Eco. www.karcher.com 5.960-157 A2005229 07/03 www.karcher.com 5.960-157 A2005229 07/03 Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 6 Betriebsanleitung 7 Kärcher-Niederlassungen 125 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 126/127/128 Zubehör

Lisätiedot

NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Tc. www.karcher.com 5.960-515 F2005229 07/03

NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Tc. www.karcher.com 5.960-515 F2005229 07/03 NT 72/2 Eco Tc NT 65/2 Eco Tc www.karcher.com 5.960-515 F2005229 07/03 NT 72/2 Eco Tc / NT 65/2 Eco Tc Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 6 Betriebsanleitung 7 Kärcher-Niederlassungen 148 Technische

Lisätiedot

KM 85/50 W Comfort KM 85/50 W Classic KM 85/50 W P Comfort KM 85/50 W P Classic

KM 85/50 W Comfort KM 85/50 W Classic KM 85/50 W P Comfort KM 85/50 W P Classic KM 85/50 W Comfort KM 85/50 W Classic 1.351-102.0 1.351-101.0 1.351-112.0 1.351-111.0 www.kaercher.com 5.960-502 A2007053 03/04 KM 85/50 W Comfort / KM 85/50 W Classic / / Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste

Lisätiedot

Adapter PDF :33 Uhr Seite 1. big foot Adapter. big foot. c d e

Adapter PDF :33 Uhr Seite 1. big foot Adapter. big foot. c d e Adapter PDF 07.01.2004 15:33 Uhr Seite 1 690 492 big foot Adapter c d e Adapter PDF 07.01.2004 15:33 Uhr Seite 2 Bilder big foot 1 2 3 4 5 6 B ild 1 B ild 2 B ild 3 B ild 4 2 1 B ild 6 B ild 5 B ild 7

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Manual de instrucciones. Easy-Pull

Manual de instrucciones. Easy-Pull 690 689 d D Bedienungsanweisung E Manual de instrucciones S Bruksanvisning Achtung: Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Atención: Antes de la puesta en marcha

Lisätiedot

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones

DS-W 10.5. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones DS-W 10.5 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Lisätiedot

NT 65/2 Eco ME A /04

NT 65/2 Eco ME A /04 www.kaercher.com 5.961-046 A2008573 05/04 Inhaltsverzeichnis DE Seite Inbetriebnahme 6 Betriebsanleitung 7 Kärcher-Niederlassungen 125 Technische Daten / Schaltplan / Ersatzteilliste 126/127/128 Zubehör

Lisätiedot

KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic

KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic KM 85/50 W B Comfort KM 85/50 W B Classic 1.351-105.0 1.351-104.0 www.karcher.com 5.960-501 A2004624 11/02 KM 85/50 W B Comfort / KM 85/50 W B Classic Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 341 Operating

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn

Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn PSA100 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

FIN EST SLO RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 301 / AK 351. Betriebsanleitung. 1361617_e I 08/2012

FIN EST SLO RUS INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 301 / AK 351. Betriebsanleitung. 1361617_e I 08/2012 GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG PROFI AK 0 / AK 5 Betriebsanleitung D 667_e I 08/0 AL-KO Kugelkupplung D: Betriebsanleitung...4

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

I E DK NL N S SF. AL-KO safety AK 160 / AK 300 / AKS 1300 AKS 2004/3004 j

I E DK NL N S SF. AL-KO safety AK 160 / AK 300 / AKS 1300 AKS 2004/3004 j D GB F I E DK NL N S Ihr leistungsfähiger Partner in Europa und Übersee. YOUR efficient partner in Europe and overseas. Votre partenaire de confiance en Europe et dans le monde. Vostro socio efficiente

Lisätiedot

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS

AL-KO KUGELKUPPLUNG AK160 / AK300 / ( : AK7 / AK10/2) Betriebsanleitung. Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE FIN EST SLO RUS Vehicle Technology QUALITY FOR LIFE GB NL F E P I SLO PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS GR INFORMATION I MANUALS I SERVICE AL-KO KUGELKUPPLUNG AK60 / AK00 / ( : AK7 / AK0/) Betriebsanleitung D 605 6_h

Lisätiedot

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 / 003705925424 Päivitetty 18.9.2017 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA

PUTKIKAKSOISNIPPA MUSTA Takorauta Tuote LVI-numero Pikakoodi 0753007 RU33 KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS KESKIRASKAS DN 65 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS 0 KESKIRASKAS SK/UK SK/UK

Lisätiedot

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN

METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN METSÄ GROUP LASKUTUSOSOITTEET YKSIKÖITTÄIN Verkkolaskuoperaattorimme kaikkien yhtiöiden osalta on Basware BAWCFI22 003705925424 Päivitetty 26.5.2015 (Metsä Group) y-tunnus 0116300-4 Konsernijohto Metsä

Lisätiedot

Aloittaminen. Aloittaminen

Aloittaminen. Aloittaminen Aloittaminen Aloittaminen Lue Tärkeitä turvallisuusohjeita -kohta ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta. Luettuasi tämän oppaan säilytä sitä varmassa paikassa tulevaa käyttöä varten. Oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Lisätiedot

BDS 33/190 C BDS 43/150 C BDP 43/410 C BDS 43/Duo C

BDS 33/190 C BDS 43/150 C BDP 43/410 C BDS 43/Duo C BDS 33/190 C BDS 43/150 C BDP 43/410 C BDS 43/Duo C www.karcher.com 5.960-959 A2006720 02/04 2 BDS 33/190 C, BDS 43/150 C, BDP 43/410 C, BDS 43/Duo C Deutsch BDS 33/190 C, BDS 43/150 C, BDP 43/410 C, BDS

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj

EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita. Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj EU:n energiapolitiikka työllistää operaatiotutkijoita Jukka Ruusunen Toimitusjohtaja, Fingrid Oyj FORS-seminaari 2011 - Operaatiotutkimuksella kohti energiatehokkuutta, Aalto-yliopisto, 16.12.2011 EU:n

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

HD 645 HD 650/SX HD 658 HD 690/SX. www.karcher.com 5.960-848 A2008107 03/04

HD 645 HD 650/SX HD 658 HD 690/SX. www.karcher.com 5.960-848 A2008107 03/04 HD 645 HD 650/SX HD 658 HD 690/SX www.karcher.com 5.960-848 A2008107 03/04 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Svenska Suomi ÅëëçíéêÜ Pºcc å¼ Polski 6 17 28 40 52 63 75 87 97

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso...

NL UK F D E I S DK N SF GR. Gebruiksaanwijzing... 4. Instructions for use... 5. Mode d emploi... 7. Anleitung... 8. Instrucciones de Uso... Gebruiksaanwijzing Instructions for use Mode d emploi Anleitung Instrucciones de Uso Istruzioni d uso Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje TYPE 525008 (BLACK) / 525009 (WHITE) CRYSTAL

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Maailman nuoret Maittainen jakauma

Maailman nuoret Maittainen jakauma Maailman nuoret Maittainen jakauma Q0.1 Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet seuraaviin asioihin elämässäsi? Elämäsi kokonaisuudessaan DE EE EL ES FI FR HU IT PL RO SE UK CA Total 3 611 01 302 02 3 01

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12)

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) B 40 C Ep Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS Täten todistetaan, että Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi noudattaa seuraavaa johtamisjärjestelmästandardia: ISO 9001:2008

Lisätiedot

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung

Receiver REC D FIN DK S TR SLO. Οδηγίες χειρισϝού. Инструкция по обслуживанию EST RUS KOR CHN. Návod k použití. Bedienungsanleitung Receiver REC D Bedienungsanleitung CZ Návod k použití GB Operating instructions PL Instrukcja obsæugi F Mode d'emploi SLO Navodila za uporabo I Istruzioni per l'uso H Használati utasitás E Instrucciones

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Ïäçãßåò ñþóçò 38 Instrukcja obs ugi 41 Kullanma Kýlavuzu 44

Ïäçãßåò ñþóçò 38 Instrukcja obs ugi 41 Kullanma Kýlavuzu 44 Bedienungsanleitung 2 Operating Instructions 5 Mode d emploi 8 Gebruiksaanwijzing 11 Instrucciones de manejo 14 Istruzioni d'uso 17 Início de funcionamento 20 Návod k obsluze 23 Käyttöohje 26 Bruksanvisning

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

AL-KO Auflaufeinrichtung Typ profi v3000 / v3500. Gebrauchsanleitung. 1362723_e I 07/2012

AL-KO Auflaufeinrichtung Typ profi v3000 / v3500. Gebrauchsanleitung. 1362723_e I 07/2012 GB NL F E P I SLO HR PL CZ SK H DK S N FIN EST LV LT RUS UA BG RO GR Information I Manuals I service AL-KO Auflaufeinrichtung Typ profi v3000 / v3500 Gebrauchsanleitung D 1362723_e I 07/2012 AL-KO Auflaufeinrichtung

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

Erasmus liikkuvuus Suomesta

Erasmus liikkuvuus Suomesta Erasmus liikkuvuus Suomesta 2007 2013 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 AT - Austria 239 242 230 264 294 271 BE - Belgium 88

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

BR/BD 530 BAT BR/BD 530 XL BAT BR/BD 530 BAT Package BR/BD 530 XL BAT Package BR/BD 530 F BAT Package BR/BD 530 XL F BAT Package

BR/BD 530 BAT BR/BD 530 XL BAT BR/BD 530 BAT Package BR/BD 530 XL BAT Package BR/BD 530 F BAT Package BR/BD 530 XL F BAT Package BR/BD 530 BAT BR/BD 530 XL BAT BR/BD 530 BAT Package BR/BD 530 XL BAT Package BR/BD 530 F BAT Package BR/BD 530 XL F BAT Package www.karcher.com 5.956-850 A2006901 11/03 2 Deutsch 4 Türkçe 205 English

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT)

KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** (LT) KÄYTTÖOHJE KAAPELIN JA JOHDON LÄPIVIENNIT ESKE/1(S)(-L)-*(-RDE)** WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH Kisdorfer Weg 28 24568 Kaltenkirchen Germany Puh. +49 (0) 4191 508-100 Faksi +49 (0) 4191 508-249 Internet

Lisätiedot

RECARO fix ECE-Gruppe 0 - I bis 18 kg bis ca. 4,5 Jahre ECE-Group 0 - I up to 18 kg up to approx. 4.5 years DE GB FR NL SL NO DK FI LT LV IT HR

RECARO fix ECE-Gruppe 0 - I bis 18 kg bis ca. 4,5 Jahre ECE-Group 0 - I up to 18 kg up to approx. 4.5 years DE GB FR NL SL NO DK FI LT LV IT HR RECARO fix ECE-Gruppe 0 - I bis 18 kg bis ca. 4,5 Jahre ECE-Group 0 - I up to 18 kg up to approx. 4.5 years DE GB FR NL SL PL SE NO DK IT HR ES PT TR GR HU SK UA EE RO SR AR HE RU CZ RECARO fix Asennus-

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet Ryhmä II ja II (15-36 kg)

Asennus- ja käyttöohjeet Ryhmä II ja II (15-36 kg) Asennus- ja käyttöohjeet Ryhmä II ja II (15-36 kg) SE NO FI LT LV RO IT HR ES PT TR GR RU CZ JP CN Soveltuu käytettäväksi ainoastaan ajoneuvoissa, jotka on varustettu ECE-säännöksen nro 16 tai muun vastaavan

Lisätiedot

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE

MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE LIITE III MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT JA PAKKAUSSELOSTE 1 A. MYYNTIPÄÄLLYSMERKINNÄT 2 MIRAPEXIN 0,088 MG, 30 TABLETTIA LÄPIPAINOPAKKAUKSISSA Mirapexin 0,088 mg 0,088 mg pramipeksolia vastaa 0,125 mg pramipeksolidihydrokloridimonohydraattia

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa

Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Tuottavuusyhteistyöseminaari seminaari Helsinki, 16. maaliskuuta 2010 Suomalainen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Jorma Karppinen, Johtaja Eurofound 16/03/2010 1 Esityksen rakenne Miksi kestävästi

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2

PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 PC SANELUIDEN PURKUPAKETTI AS-7000 OHJEET SUOMI...2 Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet FI Transcription Module -ohjelmiston ominaisuudet Toistaa DSS-, DSS Pro-, WMA-, MP3- ja WAV/AIFF-muodossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing. Användningshandbok. Brugsvejledning. Libretto d uso User manual Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing. Användningshandbok. Brugsvejledning. Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzg Manual uso Livro para utilização Brugsvejledng Användngshandbok Käyttöohjeet Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

LIITE II MAAHANTUONNISTA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA SEKÄ TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET

LIITE II MAAHANTUONNISTA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA SEKÄ TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET LIITE II MAAHANTUONNISTA JA ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVA VALMISTUSLUVAN HALTIJA SEKÄ TOIMITTAMISTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT TAI RAJOITUKSET 1 A. VALMISTUSLUVAN HALTIJA Maahantuonnista ja erän vapauttamisesta

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

HDD6320. Jukebox Quick start guide

HDD6320. Jukebox Quick start guide Jukebox Quick start guide EU_ARZ HDD6320 EN FR DE ES NL IT PO SV Quick start guide 1 Guide de démarrage rapide 8 Kurzanleitung 15 Guía de inicio rápido 22 Handleiding voor snel gebruik 29 Guida di riferimento

Lisätiedot

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO

OL3 tilannekatsaus. ATS:n Syysseminaari Helsinki 23.11.2005. Herkko Plit Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy TVO OL3 tilannekatsaus ATS:n Syysseminaari Helsinki 23..2005 Ydinturvallisuuspäällikkö Teollisuuden Voima Oy 23..2005 OL3 yleistilanne marraskuu 2005 Työt etenevät kaikilla osa-alueilla Laitostoimittajan (CFS)

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Uudet energiatekniikat

Uudet energiatekniikat Uudet energiatekniikat Professori Esa Vakkilainen 1 Energian käytön tulevaisuus? Lisää ihmisiä -> lisää energiaa Parempi elintaso -> lisää energiaa Uusia tarpeita -> lisää energiaa Ilmaston muutoksen hillintä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä

Mauri Pekkarinen. Jyväskylä Maakunta- ja soteuudistuksen työseminaari Mauri Pekkarinen Jyväskylä 12.1.2018 Mauri Pekkarinen 1 Koheesiopolitiikan saanto (koheesio, EAKR ja ESR) maittain, mukaan lukien tukitasot EAKR ESR Koheesiorahasto

Lisätiedot

1. Kuva laitteesta. HDS 2000 Super

1. Kuva laitteesta. HDS 2000 Super www.kaercher.com 5.956-535 A 2009680 (11/04) Deutsch Seite 4 English Page 17 Français Page 30 Italiano Pagina 43 Nederlands Pagina 56 Español Página 69 Português Página 82 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 95 Dansk Norsk

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Vuosikertomus FI FI LIITE I: VUONNA SOVELLETTAVAT SUURKATASTROFIEN

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö... 3. Johdanto...4. Asennus... 5. Kaukosäädin... 6. Tekniset tiedot... 7. Tiedot... 7

Pakkauksen sisältö... 3. Johdanto...4. Asennus... 5. Kaukosäädin... 6. Tekniset tiedot... 7. Tiedot... 7 2 Sisällysluettelo Sivu Pakkauksen sisältö... 3 Johdanto...4 Asennus... 5 Kaukosäädin... 6 Tekniset tiedot... 7 Tiedot... 7 Pakkauksen sisältö HDMI 2-to-1 -AV-kytkin Infrapunavastaanotin Infrapunakaukosäädin

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet KAASUPARILA OFTG 40B OFTG 40BLC OFTG 60B OFTG 60BLC Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 SÄÄTÖ TOISELLE KAASUTYYPILLE... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 2 VIALLISTEN

Lisätiedot

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon

0.3 Jos valintana on 5 B) tai 5 C): Käännös tavaroiden ja palveluiden luettelosta kieleen, jolla jälkikäteen tehtävä nimeäminen toimitetaan WIPOon Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV) SMHV:n merkintöjä varten: Saapumispäivä Sivumäärä Jälkikäteen tehtävä nimeäminen Madridin pöytäkirjan mukaan SMHV:n lomake V. 3/04 EM 4 FI (vastaavuus: WIPOn

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot