TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY"

Transkriptio

1 Lausuntoyhteenveto LAUSUNTOYHTEENVETO TIVA-väliraportista saadusta palautteesta Työ- ja elinkeinoministeriö asetti tekemällään päätöksellä työryhmän selvittämään tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita. Työryhmän tulee laatia hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö vuoden 2013 loppuun mennessä. Työryhmän tuli antaa väliraportti työstään viimeistään Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi väliraportista lausuntoja ja lausunnot tuli toimittaa ministeriöön mennessä. Vastaajat: Oikeusministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue Patentti- ja rekisterihallitus Tietosuojavaltuutetun toimisto Verohallinto Harmaan talouden selvitysyksikkö Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomen Yrittäjät KT Kuntatyönantajat Valton työmarkkinalaitos Kirkon työmarkkinalaitos Kiinteistöpalvelut ry Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry Rakennusteollisuus ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Akava ry Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Palvelualojen ammattiliitto PAM Rakennusliitto ry Suomen Kuntaliitto ry Eläketurvakeskus Työeläkevakuuttajat TELA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi Fax Fax OM STM LVM ESAVI PRH HTSY EK SY KT VTML KiT ATL MaRa PALTA RT SAK STTK Akava JHL PAM ETK TELA

2 2 (10) Keva Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL Suomen Tilaajavastuu Oy Rakentamisen laatu RALA ry TVL STV RALA 1 Tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyvien tietojen saamisen toteuttaminen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) kautta Työnantajia edustavat lausunnonantajatahot (EK, KT, KiT, SY, VTML, RT, ALT, MaRa, Kiinteistöpalvelut ry ja PALTA) suhtautuivat esitykseen yhdestä tiedonjakokanavasta myötämielisesti ja sen katsottiin vähentävän hallinnollista taakkaa sekä lisäävän tietojen luovutettavuutta ja ajantasaisuutta. Vaikka EK piti ehdotusta periaatteessa kannatettava, ratkaisemattomista kysymyksistä johtuen se kuitenkin suhtautuu tällä hetkellä siihen torjuvasti. Kustannukset on arvioitava ennen hankkeen eteenpäin viemistä ja vaihtoehtoisesti voitaisiin tietojen luovuttaminen järjestää yksityisten toimijoiden toimesta. Tämä voisi edellyttää luotettavuusarviointia. Myös RT piti ehdotusta periaatteessa kannatettavana, mutta toi esiin huolen siitä, että hanke voi osoittautua kalliiksi toteuttaa ja tässä tilanteessa tehokkaampi vaihtoehto olisi auktorisointijärjestelmä, jossa yksityiset toimijat luovuttaisivat tietoja. Siirtymäaikana olisi joka tapauksessa turvattava yksityisten toimijoiden kehitystyö. EK katsoi, että viranomaisten luovuttamiin tietoihin tulee voida luottaa ja palvelun piiriin tulisi kuulua kaikki tiedot. Kuitenkaan perusteltuja salassapitointressejä ei saa loukata. Myös PALTA totesi lausunnossaan, ettei perusteltuja salassapitointressejä ei saa loukata. EK toi lausunnossa esille, että yritykset hankkivat ennen sopimuksen tekemistä joka tapauksessa kaupparekisteriotteen ja tämän selvittäminen tulisi jatkossakin sisältyä tilaajan selvitysvelvollisuuteen. PALTA katsoi, ettei selvitysvelvollisuuteen liittyvää 3 kuukauden aikarajaa tulisi lyhentää. Kiinteistöpalvelut ry katsoi, että 3 kuukauden aikarajaa voidaan lyhentää, jos tiedot voidaan saada reaaliajassa toimivasta viranomaisrekisteristä. ALT pitää esitystä kannatettavana ja katsoo, että samassa tulisi poistaa nykyisestä kaupparekisteristä perittävä maksu. Palkansaajia edustavista tahoista (SAK, STTK, Akava, JHL, Rakennusliitto ja PAM) kukaan ei vastustanut esitystä. SAK ja JHL eivät ottaneet lausunnossaan kantaa yhden tiedonjakokanavan perustamiseen, mutta katsoivat, ettei selvitysvelvollisuuden laajuutta saa supistaa, eikä kaupparekisteriotetta saa poistaa hankittavista selvityksistä. STTK kannatti esitystä. Verovelkojen saamista rekisteriin pidettiin erittäin kannatettavana ja myös eläkevakuutusmaksutiedot olisi saatava tilaajalle.

3 3 (10) Tietojen 3 kuukauden aikarajaa STTK piti liian pitkänä ja pitkissä sopimuksissa tulisi olla säännöllinen todentaminen. Vastaavasti JHL piti 3 kuukauden sääntöä hyvänä. PAM kannattaa esitystä ja katsoi, että se vähentäisi hallinnollista taakkaa ja lisäisi läpinäkyvyyttä. Rakennusliitto toteaa lausunnossaan, että rakennusalalla on jo toimiva järjestelmä, mutta viranomaisjärjestelmän kehittäminen ei ole ongelma. Kuntaliitto pitää ehdotusta sinänsä hyväksyttävänä. Keskeistä on, että tiedot ovat ajantasaisia ja luotettavia. Viranomaisia edustavista tahoista kukaan ei vastustanut esitystä. Eräät tahot toivat esille huolensa järjestelmän toimivuudesta. Lisäksi nostettiin esiin yksittäisiä ratkaistavia ongelmia. STM kannatti esitystä ja totesi lisäksi, että harmaan talouden valvontaviranomaisten väliset tietojenvaihtoesteet tulisi poistaa ja tietojenvaihtoa tehostaa. LVM kannatti esitystä ja toi esille, että ulkomaisesta yrityksestä saatavat tiedot ovat ongelmallisempia. Työryhmän tulisi pohtia onko niihin saatavissa vapaaehtoisuuteen perustuvaa luotettavaa järjestelmää. ESAVI kannatti esitystä, mutta edellyttää perusteellista tutkimusta järjestelmän toimivuudesta. Viranomaisella tulisi olla pääsy vähintään samoihin tietoihin kuin tilaajalla. Perustettavan verovelkarekisterin tietosisällön tulisi vastata nykyistä todistusta. Lisäksi velkojen protestoinnin poistuminen vaikeuttaa jatkossa vakiintuneisuuden arviointia. Jatkotyössä tulisi myös keskustella työntekijämäärien lisäämisestä selvitettäviin tietoihin, vakiintuneisuuden poistamisesta kaikilla aloilla sekä tapaturmavakuutuksen lisäämisestä kaikille aloille siten, että myös suoritetut maksut kuuluisivat selvitettäviin tietoihin. HTSY kannatti esitystä ja totesi, että esitys edistäisi yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja helpottaisi selvitysvelvollisuuden suorittamista. Yksi tiedonjakokanava myös vähentäisi väärennösten mahdollisuutta ja nopeuttaisi prosessia. Verohallinnon lausunnon mukaan yhden tiedonjakokanavan tietosisällölle kaavaillut vaatimukset näyttäisivät istuvan yhteen tiedonjakokanavaan. Asiaan voidaan ottaa tarkempi kanta, kun kysymykset esimerkiksi verovelkatiedon sisällöstä täsmentyvät. Eläkevakuutuksen toteamiseksi esitetyt vaihtoehdot näyttävät sinänsä toteuttamiskelpoisilta. Jatkossa on kuitenkin huomioitava järjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset sekä verrattava niitä saataviin hyötyihin. Myös kustannusten jakautuminen eritoimijoiden kesken tulee ratkaista. Lisäksi Verohallinto katsoi, että kolmenkuukauden voimassaoloaika on liian pitkä ja tietojen voimassaoloaikaa tulisi lyhentää. PRH tuki esitystä ja totesi, että jo nykyisellään kaupparekisteriote on helposti saatavilla VIRRE-palvelun kautta YTJ:stä. Kehittämisessä on tarpeen ottaa huomioon sen vaikutukset tietopalveluihin sekä järjestelmän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Väliraportissa esitetyt toteuttamisvaihtoehdot edellyttävät teknisiä muutoksia YTJ:hin. Ennen järjestelmän vaatimusten määrittelyä, PRH:lla ei ole mahdollisuutta esittää edes suuntaa antavaa kustannusarviota. Lisäksi PRH katsoi, että kaupparekisteriotteiden hankkiminen VIRRE-palvelun kautta tulisi jatkossakin olla maksullista.

4 4 (10) Lakisääteiseen vakuuttamiseen liittyvistä tahoista kukaan ei vastustanut esitystä. Lausunnoissa nostetaan esiin yksittäisiä ratkaistavia ongelmia. Lisäksi kiinnitetään huomiota kustannuksiin. ETK:n mukaan esitys on kannatettava, mutta tietojen vaihdosta ei tule aiheutua alalle merkittäviä lisäkustannuksia. Maksutilannetta kuvaavan tiedon sisältö tulisi jatkossa määritellä koko alalle. Jatkovalmistelussa tulisi erikseen harkita, edellyttääkö eläketietojen saaminen rekisteröitymistä. Huomiota tulisi kiinnittää myös korvausvelvollisuuteen tilanteisiin, jossa alihankkia on menettänyt alihankintasopimuksen virheellisen maksuhäiriömerkinnän vuoksi. ETK ja TELA toivat esille, että ehdotus edellyttää määrittelyä sellaisesta tilanteessa, josta välitetään maksuhäiriötietoa YTJ:lle. Tämä tulee määritellä siten, että kaikki työeläkelaitokset voivat sitä noudattaa. Muuten on vaarana, että työnantajat joutuvat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, mistä laitoksesta ovat vakuutuksen ottaneet. KEVA pitää ehdotusta lähtökohtaisesti hyvänä sekä kannatti toteuttamisvaihtoehtoa 2, jossa vain Arek rakentaa rajapinna YTJ:hin. Useilla eläkevakuuttajilla on jo yhteydet Arekkiin ja näitä voitaisiin hyödyntää tiedonvälittämisessä. TVL piti ehdotusta periaatteessa kannatettavana. Tilaajavastuupalveluita tuottavat tahot pitivät esitystä sinänsä kannatettavana, mutta totesivat, että he toimittavat jo tietoja yhdestä pisteestä. RALA pitää esitystä sinänsä kannatettavana, mutta toi esille huolen saman työn kahteen kertaan tekemisestä. Nykyisellään on jo olemassa tahoja, jotka tarjoavat kootusti tietoa ja näiden tahojen kanssa tulisi miettiä yhteistyötä. STV pitää ehdotusta hyvänä. Samalla kun keskitetty tiedonsaanti mahdollistetaan, tulisi mahdollistaa luotettujen palveluyritysten, kuten STV:n toimintamahdollisuudet. Tämä tulisi tehdä siten, että STV:n asemaa vahvistettaisiin virallistamalla tiedonsaanti ja toimivaltuudet ns. auktorisoituna toimijana sekä tilaajavastuu- että veronumerolainsäädännön osalta. Lisäksi STV toi esille, että lähetettyjen työntekijöiden osalta tulisi yhteistyössä ETK:n ja muiden keskeisten toimijoiden kesken toteuttaa lähetettyjä työntekijöitä koskeva rekisteri Verohallinnon AVI:n ja palveluntarjoajien käyttöön, jossa olisi tieto A1/E101 -todistuksista. Lisäksi useat tahot toivat esille, että vakuutustietojen osittainenkin saattaminen tilaajien käyttöön, edellyttää salassapitosäännösten muuttamista. 2 Tilaajavastuulain soveltamisalan laajentaminen itsenäisten ammatin harjoittajien osalta EK, MaRa ja PALTA eivät pitäneet laajentamista tarpeellisena. Alkuperäisen hallituksen esityksen perustelut ovat edelleen voimassa. Erityisesti olisi selvitettävä olisivatko mahdolliset hyödyt hallinnollista taakkaa suuremmat. Myöskään SY ei kannattanut laajentamista.

5 5 (10) VTML piti laajentamista sinänsä kannatettavana ja toi esille muun muassa yrittäjien yhdenvertaisuuden. Myös Kiinteistöpalvelut ry kannatti soveltamisalan laajentamista. Akava, JHL ja PAM kannattivat soveltamisalan laajentamista. Lisäksi PAM totesi, että jatkossa olisi arvioitava uudestaan tilaajan tavanomaisesti suorittamat tehtävät käsitettä ja sen soveltamista. STM lausunnon mukaan on ensin tarpeen arvioida mitä vaikutuksia olisi sillä, että itsenäiset ammatinharjoittajat sisällytettäisiin tilaajavastuulain soveltamisalaan kaikilla aloilla. LVM totesi suurimman osan tavarankuljettajista olevan yhden henkilön yrityksiä ja katsoo, että nämä tulisi sisällyttää lain soveltamisalaan. ESAVI ja HTSY kannattivat soveltamisalan laajentamista. Verohallinnon mukaan ehdotus edistäisi verovalvontaa. Lisäksi voitaisiin harkita Verohallinnolle tehtävää ilmoitusvelvollisuutta laiminlyönnistä, joka vapauttaisi vastuusta. ETK:n mukaan ensisijaista on varmistaa, että toimialaan katsomatta palkattujen työntekijöiden asiat hoidetaan. Selvitysvelvollisuuden laajentaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin olisi ongelmallista, koska yrittäjän YEL -vakuuttamisvelvollisuuden selvittäminen on tilaajalle lähes mahdotonta. Kaikilla toimivillakaan yrityksillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta ottaa vakuutusta. Vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttaa toiminnan jatkuvuus, työtulo ja työpanos. Myös TELA oli omassa lausunnossaan samoilla linjoilla. RALA katsoi lausunnossaan, että soveltamisalaa tulisi siivous-, kuljetus sekä majoitusalan osalta laajentaa vastaamaan rakennusalan sääntelyä. 3 Työsuhteen vähimmäisehtojen turvaaminen yhteisvastuulla Työnantajia edustavista lausunnonantajatahoista (EK, KT, SY, KiT, RT ja PALTA) suurin osa suhtautuu kaikkiin tilaajan yhteisvastuuta koskeviin esityksiin kielteisesti. EK vastusti kaikkea sellaista sääntelyä, jolla tilaaja voitaisiin asettaa vastuuseen muista kuin välittömästi sen omista sopimussuhteista johtuvista velvoitteista. Tilaajavastuusta johtuvien velvoitteiden tulisi jatkossakin kohdistua sopimusta edeltäviin vaiheisiin. RT toi esille, että veronumerolainsäädäntö, kesällä 2014 voimaan tuleva ilmoitusvelvollisuus sekä tilaajavastuulain tiukemmat säännökset ovat rakennusalalla riittäviä. Uutta lainsäädäntöä ei tässä vaiheessa tarvita. Myös STV katsoi, että rakennusalalle ei tulisi viedä uutta sääntelyä tässä vaiheessa. PALTA:n mukaan tilaajavastuulakia tulisi yhteisvastuun sijasta kehittää selvitysvelvollisuutena. Laajempi viranomaistiedottaminen ja lisävalvontatoimet tulisi kohdistaa ongelma-aloilla. ALT mukaan tavaraliikennelain muutokset ovat vasta tulleet voimaan ja tärkeintä olisi keskittyä näiden säännösten tehokkaaseen toimeenpa-

6 6 (10) noon. Lisäksi olisi tärkeää, että myös henkilökuljetukset saataisiin säännösten piiriin. SAK:n ja JHL:n mukaan tilaajan vastuuta on laajennettava siten, että tilaaja vastaa yhteisvastuullisesti myös alihankkijoidensa veroista ja heidän palveluksessaan olevien työntekijöidensä palkoista ja sosiaaliturvamaksuista. Tilaajan vastuun lähtökohtana tulee olla, että ketjussa mikä tilaaja hyvänsä voi joutua vastuuseen alihankkijansa työntekijöiden palkoista, olipa tämä tietoinen laiminlyönnistä tai ei. SAK ja JHL katsoi lausunnossaan, että tilaajavastuulaissa on jatkossakin säädettävä vain ennen sopimuksen tekemistä tehtävästä selvitysvelvollisuudesta. Tilaajan vastuusta sopimussuhteen aikana olisi säädettävä asianomaisessa lainsäädännössä siten, että verovastuusta säädettäisiin verolainsäädännössä ja palkkavastuusta työsopimuslaissa. Julkisyhteisölle ei tilaajana tulisi kuitenkaan syntyä vastuuta alihankkijoista. SAK:n mukaan rakennusalaan koskevat säännökset tulisi saattaa koskemaan kaikkia aloja. Lisäksi sanktioita tulisi koventaa esimerkiksi prosenttiperusteiseksi. Myös JHL esitti prosenttiperusteista laiminlyöntimaksua ja lisäksi selvitysvelvollisuuteen liittyvän vakiintuneisuuden poistamista kaikilta aloilta. STTK:n ja Akava:n mukaan tilaajalla tulisi olla vastuu alihankintaketjussa maksetuista vähimmäispalkoista. Nykyisellään laiminlyöntimaksu on pieni. Lisäksi STTK nostaa esille, että kiinnijäämisriskiä tulisi nostaa ja jatkovalmistelussa tulee kiinnittää huomiota henkilöresursseihin. PAM:n mukaan selvitysvelvollisuuden tulisi kattaa kaikki lakisääteiset vakuutukset. Nykymalli on riittämätön turvaamaan työsuhteen vähimmäisehtoja. Työvoimakustannusten osuus palvelualoilla on suuri ja vähimmäispalkkojen noudattamatta jättäminen vääristää merkittävästi kilpailua. Rakennusliitto totesi, että ulkomailta tulevien työntekijöiden alipalkkaus ja verojen laiminlyönti perustuu yleensä työntekijän ja työnantajan yhteisymmärrykseen. Tällaiseen sopimukseen on tilaajavastuulailla hyvin hankala puuttua, eikä tilaajan vastuun laajentaminen alihankkijoiden vähimmäispalkkoihin toisi tilanteeseen muutosta. Alipalkkojen ehkäisyyn tulisi hakea muita keveitä keinoja kuten alipalkkojen kriminalisointi yhdistettynä käännetyllä todistustaakalla. Kuntaliitto katsoi lausunnossaan, että ketjuvastuujärjestelmästä voisi olla hyötyä harmaan talouden torjunnassa, mutta järjestelmään liittyy paljon ongelmallisia yksityiskohtia. Ketjuvastuusta tulisi joka tapauksessa rajata ulos julkisyhteisöt, jotta vältyttäisiin siltä, että veronmaksajat joutuisivat vastuuseen yritysten laiminlyönneistä. STM piti oikeasuuntaisena tilaajan vastuun ja sanktioiden korostumista tilanteessa, jossa tilaaja jättää reagoimatta sopimuskumppaninsa laiminlyönteihin. Kuitenkin kokonaan uudenlaisten tilaajan vastuumallin käyttöönottoon tulisi suhtautua pidättyvästi, kun nykyisestä laista on vasta muutaman vuoden kokemus ja sitä on kehitetty lainsäädäntö muutoksilla. Tilaajavastuulain rikkomisesta määrättävät sanktiot ovat tietyissä tilanteissa varsin alhaisia. LVM katsoi, että tilaajan yhteisvastuu voisi olla yksi ratkaisukeino, jota voitaisiin jatkossa harkita.

7 7 (10) OM toteaa, että esitetyn kaltaisten mallien haasteellisuuden vuoksi, kannattaisi selvittää myös sitä, voitaisiinko työryhmän tavoitteet saavuttaa tilaajavastuulain nykyjärjestelmää kehittämällä. ESAVI:n mukaan kuvatut mallit eivät ratkaise työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamista tai alipalkkoihin liittyvää ongelmaa. Järkevämpää olisi pohtia nykyisen seuraamusjärjestelmän kehittämistä erityisesti korotettua laiminlyöntimaksua ja laiminlyöntimaksun määrän sitomista sopimuksen arvoon. HTSY kannatti alihankintaketjujen yhteisvastuuta. Lisäksi jatkovalmistelussa tulisi harkita korotettu laiminlyöntimaksu myös jatkuvissa ja toistuvissa laiminlyönneissä. Vakiintuneisuudesta tulisi luopua muillakin kuin rakennusalalla ja hankintalakiin tulisi lisätä tilaajavastuulakia vastaava selvitysvelvollisuus. Verohallinnon lausunnon mukaan jatkossa tulisi myös ratkaista, koskeeko mahdollinen yhteisvastuu myös ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja. TELA tuo lausunnossaan esille, että sääntelymallissa kuvattu tilaajan maksama palkan erotus ei kuuluisi TyEL:n soveltamisalaan ja esitetty sääntely sopisi työeläkevakuutusjärjestelmään erittäin huonosti. STTK, Akava ja RALA pitivät Alankomaiden ketjuvastuumallin jatkoselvittämistä kannatettavana. 3.1 Laiminlyönneistä tietoisen tilaajan vastuu EK ja PALTA Vastustavat esitystä. Sääntely pakottaisi tilaajan valvomaan lainsäädännön noudattamista muissa kuin omissa sopimussuhteissa. Tilaajalla ei ole oikeutta saada tietoa muista sopimussuhteista ja purkuoikeus ei toimisi vapautumismekanismina, vaan se puuttuisi tarpeettomasti sopimusvapauteen. Lähtökohtaisesti purkutilanteessa sopimusrikkomuksen tulee olla olennainen ja kuvatussa sääntelyssä purun vaikutukset ja kustannukset eivät olisi oikeasuhtaisia. Lisäksi vähimmäispalkan määrittely olisi erittäin ongelmallista. Tällöin tilaaja joutuisi tulkitsemaan sopimuskumppanin työntekijän ammattia, työtehtäviä ja työaikaa. Tilaajan tulisi ryhtyä työläisiin selvittelyihin saadakseen selville sovellettavan vähimmäispalkan. Useat tahot katsoivat, että tietoisuuden syntyminen olisi tällaisessa sääntelyssä erityisen ongelmallista (EK, ESAVI ja HTSY). Lisäksi EK nosti esiin ongelmia, jotka liittyvät siihen millainen ja kenelle ilmoitus riittäisi vastuun syntymiseen, vastuun syntymisen ajankohta ja miten kohdeltaisiin esimerkiksi riitaista palkkasaatavaa. KT ei pitänyt esitettyä sääntelyä perusteltuna. Sen sijaan viranomaistoimintaa tulisi kehittää. Myöskään SY ei pidä esitystä perusteltuna ja toteaa, että Suomen vahvuus on hyvät rekisterit ja etukäteinen selvitys. Näitä olisi ennemmin kehitettävä. Kiinteistöpalvelut ry piti esitystä periaatteessa kannatettavana, mutta käytännössä hankalana toteuttaa tietoisuuden toteennäyttämiseen liittyvien ongelmien vuoksi. Akava piti vastuunsiirtymistä hyvänä ja katsoo, että vaatimus vähimmäispalkoista olisi riittävä.

8 8 (10) PAM katsoi, että esitys voisi olla perusteltua. Jatkotyössä tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten vastuu syntyy. Palvelualan palveluntuottajayritykset ovat yleensä pieniä, jossa henkilöstön edustajaa ei ole valittu. Työntekijät eivät ole usein tietoisia vähimmäispalkoista ja ovat alisteisessa asemassa. Ilmoitussääntely ei välttämättä toimi. Lisäksi PAM toteaa, että alipalkkojen kriminalisointi tukisi mallin toimivuutta. HTSY toi lausunnossaan esille, että näytön hankkiminen ja tietoisuuden syntymisen osoittaminen hankalaa. Takautumisvastuu ei useinkaan toteutuisi. Harmaan talouden harjoittajat ovat usein järjestäneet asiansa niin, että he ovat ulosoton kannalta varattomia. OM totesi lausunnossaan esitetyn mallin olevan merkittävä poikkeus siitä periaatteesta, että yleensä kukin vastaa vain omista sopimusvelvoitteistaan. Kun vastuuta ei ole mallissa rajattu, voi se johtaa tilanteeseen, jossa sopimusta tehdessään tilaajan on sangen vaikea ennakoida vastuunsa laajuutta. 3.2 Tilaajan vastuun lisääminen lyhyen rekisterihistorian yritysten kanssa tehtävissä sopimuksissa EK, KT ja SY vastustivat esitystä. SY toi esille sääntelyn synnyttämän lisäkynnyksen aloittaville yrityksille. Kiinteistöpalvelut ry lausunnon mukaan sääntely lisäisi tarpeettomasta tilaajan selvitysvelvollisuutta verrattuna muihin tilaajiin. Akava piti tärkeänä, että lyhyen rekisterihistorian yrityksiin kohdistetaan vahvistettuja toimenpiteitä. Kuntaliitto huomautti, että julkisyhteisöjen tulee kohdella myös uusia tasapuolisesti tarjouskilpailussa. OM totesi lausunnossaan, että tällaisessa sääntelyssä on erityisesti kiinnitettävä huomiota yritystoiminnan aloittamisen kynnyksen ja kilpailun näkökulmaan. ESAVI:n mukaan sääntely ei tuo mitään uutta, koska ensimmäinen palkan maksu ei takaa jatkosta mitään. Valvonnan kannalta olisi hankala toteuttaa malli, jossa laiminlyöntimaksu määrätään sopimuskumppanille. Myös HTSY kiinnitti huomiota siihen, että ensimmäinen palkka ei kerro välttämättä mitä jatkossa tapahtuu. Tämän vuoksi pitäisi olla mahdollisuus pistokokeisiin. Tietosuojavaltuutetun toimisto totesi lausunnossaan, että työelämän käytännön tilanteissa on esiintynyt epätietoisuutta ja ongelmia sen suhteen, miten ja missä tilanteissa yksittäisen työntekijän palkkatietoa on oikeus käsitellä tilaajavastuun toteuttamisen yhteydessä. Yksittäistä työntekijää koskevat palkkatiedot ovat henkilötietolain tarkoittamia henkilötietoja. Kaikkia henkilötietoja ja niiden käsittelyä koskee henkilötietolain 32 :n suojaamisvelvoite sivullisiin nähden sekä 33 :n tarkoittama vaitiolovelvollisuus mm. rekisteröidyn taloudellisesta tilanteesta hänen henkilötietoja käsiteltäessä. Henkilötietojen luovutukseen ja muuhun käsittelyyn tulee olla laissa säädetty peruste. Mikäli lakiehdotuksen tarkoituksena on antaa lainsäädännön tasolla tiedonsaantioikeuksia henkilötietojen käsittelyyn, mm. työantajan oikeudesta/velvollisuudesta luovuttaa työntekijöiden yksityiskohtaisia palkkatietoja ja mm. tilaajan oikeudesta pyytää ja käsitellä näitä tietoja, tulisi näistä oikeuksista säätää tarkkarajaisemmin laissa.

9 9 (10) 3.3 Tilaajan tiedonantovelvollisuuden lisääminen lähetettyjen työntekijöiden osalta 4 Hallinnollinen taakka EK piti esitystä harkitsemisen arvoisena, jos hyödyt suurempia kuin haitat. Myös KT, SY, KiT ja Kiinteistöpalvelut ry olivat myötämielisiä esitykselle. SAK, Akava ja JHL kannattivat esitystä, mutta SAK ja JHL totesivat, että esityksellä ei ole käytännön merkitystä, jos tehostetta ei säädetä. Tehokkaampaa olisi, jos esimerkiksi edustaja olisi vastuussa palkoista. ESAVI suhtautuu varovaisen positiivisesti. HTSY pitää esitystä hyvänä, mutta toteaa, että usein on niin, että epäselvässä tilanteessa edustajaa ei yleensä löydy. ETK:n mukaan olisi hyödyllistä selvittää lähetettyjen työntekijöiden todistustietojen mahdollista tallentamista sellaiseen sähköiseen palveluun, jota voitaisiin hyödyntää tilaajavastuulain toimeenpanossa ja sen valvonnassa. STM totesi lausunnossaan, että erityisesti ETA-yrityksiin liittyvään tiedonsaantiin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Yhtä tiedonjakokanavaa lausunnoissaan kommentoineet tahot katsoivat, että esitys lähtökohtaisesti vähentää selkeästi hallinnollista taakkaa. EK:n ja PALTA:n mukaan yhteisvastuu lisäisi suuresti yritysten hallinnollista taakkaa ja työehtosopimusten vähimmäispalkkojen selvittäminen veisi paljon aikaa. Lisäksi EK:n mukaan kuvatun yhteisvastuumallin taloudellisten riskien ennakointi olisi mahdotonta. SAK ja JHL katsoivat, että tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus rasittaa eniten rehellisesti toimivia yrityksiä. Mitään erityisen suurta hallinnollista taakkaa ei kuitenkaan aiheudu, sillä tilaajat ilman lain velvoitteitakin selvittävät sopimuskumppaninsa taustat. SAK katsoo, että tilaajan vastuun laajentaminen veroihin, eläkkeisiin ja sosiaaliturvamaksuihin sekä palkkoihin lisää sekä tilaajan että alihankkijan velvollisuuksia. Uudistukset parantaisivat kuitenkin rehellisesti toimivien yritysten asemaa ja hallinnollista taakkaa voidaan pitää kohtuullisena. Verotulot lisääntyisivät, pimeä työ vähenisi ja työntekijöiden asema paranisi. Tilaajan vastuun laajentumisesta yrityksille aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia ei näin ollen voi pitää merkittävinä ottaen huomioon verotulojen kertyminen ja palkkasaatavien turvaaminen. Myös työntekijän asema paranisi. ETK tuo lausunnossa esille, että tilaajavastuulaki johdattaa tarjouskilpailuun osallistuvan ottamaa TyEL -vakuutuksen siltä varalta, että voittaa kilpailutuksen. Mikäli kilpailutusta ei voiteta, kyseinen vakuutus osoittautuu tarpeettomaksi ja tästä aiheutuu turhaa hallinnollista taakkaa yrityksille ja vakuutusalalle. 5 Muita esille nostettuja asioita ALT lausunnon mukaan jatkossa tulisi miettiä kaikkia aloja koskevien tilaajavastuusäännösten yhdistämistä tilaajavastuulakiin. Tavaraliikenne-

10 10 (10) lain säännökset voitaisiin siirtää omiksi säännöksiksi rakennustoimintaan koskevien säännösten tapaan. LVM ehdotti harkittavaksi kuljetuksen tilaajan vastuuta koskevien säännösten, lähinnä kaupallisista tavarankuljetuksista annetun lain 5 a :n, liittämistä yleiseen tilaajavastuulakiin. Verohallinto toi esille, että väliraportin sivuilla on kuvattu hankintadirektiivin kokonaisuudistus. Hankintaa ei sen mukaan saisi tehdä sellaisten toimittajien kanssa, jotka ovat laiminlyöneet verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisen siten, että laiminlyönti voidaan osoittaa lainvoimaisella päätöksellä. Verovelkarekisterissä verovelat näkyvät useimmissa tapauksissa huomattavasti ennen kuin verotus on tullut lainvoimaiseksi. Mikäli hankintadirektiivin muutos toteutuu ehdotetun mukaisena, tulee harkittavaksi, kuinka Verohallinto voi antaa tietoja maksamattomista jo lainvoimaisiksi tulleista veroista.

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Tilaajavastuulaki. Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Tilaajavastuulaki Tilaajan vastuu ulkopuolista työvoimaa käytettäessä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) velvoittaa työn tilaajan selvittämään,

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä TILAAJAVASTUULAKI 1233/2006 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006 Mikä on tilaajavastuulaki? Tilaajavastuulaki, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015. Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain muutokset 1.9.2015 Ylitarkastaja Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulaki Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen

Tilaajavastuulaki ja sen valvonta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tarkastaja Mikko Vanninen Tilaajavastuulaki ja sen valvonta Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 TILAAJAVASTUULAKI Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)

Lisätiedot

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano

Seuraamusten rajat ylittävä täytäntöönpano Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Lausunto 09.05.2016 Vastine Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työntekijöiden lähettämisestä. Samalla kumottaisiin lähetetyistä työntekijöistä

Lisätiedot

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen

Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Tilaajavastuulain vaatimusten toteuttaminen Työsuojelupäivät 25.-26.9.2014 Oulu Reima Lehtola 11.9.2014 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue 1 Tilaajavastuulain tavoite on edistää: -

Lisätiedot

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan?

Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? Tilaajavastuulain velvollisuudet - miksi ja miten ne taloyhtiössä hoidetaan? http://www.tilaajavastuu.fi Mika Huhtamäki Varatoimitusjohtaja Tilaajavastuu.fi +358 400 616 252 mika.huhtamaki@aspida.com Suomen

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä

Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Esimerkkejä tilaajavastuulain laiminlyönneistä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta Lakimies Noora Haapa-alho Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016

TILAAJAJAN VASTUUT. Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset. Kirkkonummen huolto 10.2.2016 TILAAJAJAN VASTUUT Tilaajavastuulalain muutokset ja ilmoitusmenettelyn viimeisimmät lisäykset Kirkkonummen huolto 10.2.2016 Lars Albäck toimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy +358 40 503 3672 Lars.alback@tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai

Marjatta Sidarous. 1) joka Suomessa käyttää vuokrattua työntekijää, tai JÄSENKIRJE Y/9/2015 28.9.2015 1(6) Marjatta Sidarous MUUTOKSIA TILAAJAVASTUULAKIIN 1.9.2015 ALKAEN Tilaajavastuulain muutokset koskevat alihankinta- ja vuokratyösopimuksia, jotka solmitaan 1.9.2015 tai

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012

Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta. Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki taloyhtiön hallituksen kannalta Suomen Tilaajavastuu Oy Miika Sipilä 6.10.2012 Tilaajavastuulaki Ote tilaajavastuulaista: tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa

Lisätiedot

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro?

Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Veronumero ja ilmoitusvelvollisuus pakollisiksi ammattimaisessa rakentamisessa seuraavana omakotitalotyömaiden vuoro? Talonrakennusteollisuus ry Ville Wartiovaara Rakennusalan harmaa talous Pesii pitkissä

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä saadusta palautteesta

LAUSUNTOYHTEENVETO Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä saadusta palautteesta Lausuntoyhteenveto 11.7.2014 TEM/1919/00.04.01/2012 LAUSUNTOYHTEENVETO Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä saadusta palautteesta Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS

ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS LAUSUNTO 8.5.2013 Valtiovarainministeriö Vero-osasto Lausuntopyyntö 19.3.2013 VM030:00/2013 ULKOMAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YRITYSTEN VEROVALVONTAA KOSKEVA SELVITYS Kiinteistöpalvelut ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

Kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa

Kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa LAUSUNTOYHTEENVETO 20.8.2012 TEM/1000/00.06.02/2012 TMO/SKY Kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa - yhteenveto TEM:n arviomuistiosta annetuista lausunnoista Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi 2.5.2012

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa?

Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Harmaan talouden torjuntakeinot -Sitä saa mitä tilaa? Suomen Tilaajavastuu Oy Mika Huhtamäki 12.4.2011 Suomen Tilaajavastuu Oy Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu

Lisätiedot

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia

Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä Fennia Eteran Talous- ja palkkahallintopäivä 2015 28.10.2015 Sisältö Lakimuutoksen taustaa Muutokset työnantajan näkökulmasta Muutokset työntekijän näkökulmasta Muutokset yrittäjän näkökulmasta Miten muutokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 24/2013 1 (8) 713 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yritysten verovelkaa koskevien tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevaksi lainsäädännöksi HEL 2013-006512

Lisätiedot

EK on valmis talkoisiin

EK on valmis talkoisiin EK on valmis talkoisiin Ajankohtaisseminaari harmaan talouden torjunnasta 10.1.2011 Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Elinkeinoelämän keskusliitto Harmaa talous Harmaan talouden ongelmiin suhtauduttava vakavasti

Lisätiedot

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla

Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Talousrikollisuus ja harmaa talous rakennusalalla Sähköurakoitsijapäivä 14.4.2011 Hämeenlinna Rakennusteollisuus RT Tapio Kari työmarkkinajohtaja Rakennusalan harmaan talouden menetykset vuonna 2008 Arvonlisävero

Lisätiedot

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013

HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA. Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS JA ULKOMAINEN TYÖVOIMA Erkki Laukkanen SAK:n työympäristöseminaari, 23.3.2013 HARMAA TALOUS VUONNA 2008 (HARMAA HIRVI, 2010) Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaaman tutkimuksen mukaan harmaan

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh ,

Lisätietoja tästä asiasta antaa osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh , LUOLUOL 241606 1 (5) 26.9.2017 MMM032:00/2017 1568/01.01./2017 Jakelussa mainitut NIMEÄMISPYYNTÖ, ELINTARVIKEMARKKINALAINSÄÄDÄNTÖÄ VALMISTELEVA TYÖ- RYHMÄ Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään nimeämään

Lisätiedot

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja

Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä Milla Talja Työmarkkinajärjestöt toivovat tasapuolisia työmatkaliikkumisen etuja tuloksia selvityksestä 11.05.2017 Milla Talja www.mobinet.fi Tavoitteena on etsiä: Tutkimushanke ratkaisuja työpaikoilla kohdattuihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 26.1.2011, STM/393/2011

Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 26.1.2011, STM/393/2011 VA 16.3.2011 1 (7) Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 26.1.2011, STM/393/2011 YRITYSTEN TYÖELÄKEVAKUUTUSTIETOJA SISÄLTÄVÄN JULKISEN REKISTERIN LUOMINEN TILAAJAVASTUULAIN

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy

Suomen Tilaajavastuu Oy Riskienhallintaa ja lakivelvoitteita TALOYHTIÖN PUTKIREMONTTI-ILTA Mika Huhtamäki 4.10.2016 varatoimitusjohtaja Suomen Tilaajavastuu Oy 00358400 616 253 mika.huhtamaki@tilaajavastuu.fi www.tilaajavastuu.fi

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

Lausunto tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä

Lausunto tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietinnöstä Tapio Kari / ABa 16.5.2014 Lausunto 1 (5) Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjaamo kirjaamo@tem.fi cc. jan.hjelt@tem.fi Lausuntopyyntö 26.3.2014 TEM/1919/00.04.01/2012 Lausunto tilaajavastuulain uudistusta

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Työmarkkinoiden kansainvälistyminen Ulkomaiset yritykset tulevat 1 Puheenvuoron aiheet Kilpailuasetelma yritysten välillä Kilpailu työpaikoista Lainsäädäntö ja työehtosopimukset Päättäjien toimenpiteet

Lisätiedot

Harmaa talous haastaa toimimaan

Harmaa talous haastaa toimimaan Hansel-Senaatti-kiinteistöt Toimitilapäivät Harmaa talous haastaa toimimaan 14.3.2013 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Pekka Muinonen, Vero 14.3.2013 2 # 222359 Verovelkaiset toimialoittain (Verohallinto

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET HTSY Verohallinto Päiväys 27.5.2014 2 (5) YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON YRITYKSET Tässä kirjoituksessa tarkastellaan yksityisen terveydenhuollon yritysten lakisääteisten

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Tilaajavastuulaki ja hankintalaki Suuntaviivoja tilaajavastuulain ja hankintalain velvoitteiden yhteensovittamiseen Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Helsinki 7.7.2008 1 Tilaajavastuulain keskeinen

Lisätiedot

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lausunto RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Rakli Lausunto 01.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä

Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Tilaajavastuulaki ja tilaajan selvitysvelvollisuus käytännössä Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Mikko Vanninen 27.5.2015 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.

Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa. Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1. Harmaan talouden torjunnan huomiointi liiketalouden koulutuksessa Minna Immonen Rikoskomisario Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 30.1.2013 Valtakunnallinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakampanja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

Valurautakansistot ja -kehykset

Valurautakansistot ja -kehykset 2016-004786 09.05.2016 1/11 HEL 2016-004786 Valurautakansistot ja -kehykset Yhteystiedot: 5 Suomi Vastaanottaja: Oili Khadraoui puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi http://www.hel.fi/hki/hkr/fi

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 24.9.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista

Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (3) 15.09.2017 OPH-2065-2017 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö kaikille perustutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista Opetushallitus pyytää lausuntoanne kaikille

Lisätiedot

Masalan koulu, liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus 13429

Masalan koulu, liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus 13429 Kirkkonummen kunta Yhdyskuntatekniikka PL 20 02401 KIRKKONUMMI 2.9.2015 Masalan koulu, liikuntasali, ruokala ja keittiö, uudisrakennus 13429 Lisäkirje l: l. Laskenta-asiakirjojen toimitusvaikeudesta johtuen,

Lisätiedot

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla

Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Tilaajavastuulain valvontahavainnot rakennusalalla Valvontatuloksia vuosilta 2007-2014 Tarkastaja Joonas Heinilä, ESAVI, työsuojelun vastuualue Tilaajavastuulain valvonta rakennusalalla Tilaajavastuulain

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, TE-toimistojen arvio kesäkuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, TE-toimistojen arvio kesäkuussa 2014 KATSAUS 16.6.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, TE-toimistojen arvio kesäkuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on touko-kesäkuun vaihteessa tehty arvio keskeisten

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 10/2017 Merimieseläkekassan hallinto: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen

Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen Luotettavat Kumppanit Korjaushankkeeseen SUOMEN TILAAJAVASTUU OY Lars Albäck 07.03.2011 Yritysesittely Toukokuussa 2010: Tilaajavastuu.fi palvelu yhtiöitetty Suomen Tilaajavastuu Oy:ksi Kesäkuussa 2010:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilastolain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina.

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki

TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET. Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki TILAAJAVASTUULAKI JA RAKENNUSALAN UUDET SÄÄNNÖKSET Scandic Continental Hotel, Senator I 22.3.2012, Helsinki ASIANAJOTOIMISTO HEIKKILÄ & CO - Painopistealueet Yhtiöoikeus Yritysjärjestelyt Julkiset hankinnat

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Asiantuntijakuuleminen 10.10.2014: Tilaajavastuulain muutos

Asiantuntijakuuleminen 10.10.2014: Tilaajavastuulain muutos 1 (5) Tapio Kari / ABa 9.10.2014 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Viite: Asiantuntijakuuleminen_HE 161/2014 vp Asiantuntijakuuleminen 10.10.2014: Tilaajavastuulain muutos Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Ei lausuttavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Ei lausuttavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto 1 1 (7) I. Yleistä palautetta Lausunnon antaja Lausunto Finanssivalvonnan kommentti 1. Ei ole Valtiovarainministeriö Ei lausuttavaa Ei lausuttavaa 2. Määräyksiä ja ohjeita pidetään perusteltuina ja kannatettavina

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas

alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas Elämää ää harmaalla alueella 23.3.2013 Sirpa Leppäkangas Työterveys huolto TYÖHYVINVOINTI Lain säädäntö ja sopimuk set Työ on mielekästä, sujuvaa, tuottavaa ja työuraa tukevaa turvallisessa ja terveellisessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain sekä yrittäjien eläkelain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työntekijäin eläkelakiin ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Harmaan talouden torjuminen

Harmaan talouden torjuminen Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 Harmaan talouden torjuminen 11.11.2015 6 Harmaa talous on osa talousrikollisuutta Talousrikollisuus = taloudelliseen hyötyyn tähtääviä rangaistavia tekoja, jotka

Lisätiedot

Laki työntekijöiden lähettämisestä

Laki työntekijöiden lähettämisestä Laki työntekijöiden lähettämisestä Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Ylitarkastaja Riku Rajamäki Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä

Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö - työaikalaki Yleistä Professoriliitto Lausunto 30.08.2017 Asia: TEM/1225/00.04.01/2016 Työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietintö työaikalaki Yleistä Onko ehdotettu uusi työaikalaki mielestänne hyväksyttävissä? Yleiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa. Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos

Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa. Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Oppilaitosyhteistyö osana harmaan talouden torjuntakampanjaa Rikoskomisario Minna Immonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Kampanjan taustaa Kampanjan pilotointi poliisihallinnon toimesta syksyllä 2011 Kampanjassa

Lisätiedot

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle

Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Tilaajavastuuta ulkopuolista työvoimaa käyttävälle Johdanto Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta yrityksille aiheutuvia haittavaikutuksia voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Ratuke-seminaari 30.10.2012 Jokaiselta työpaikalta löytyvä vaikutusketju ja sen sääntely Turvallisuuden johtaminen = työpaikan

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Kaivoslain 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla.

Kaivoslain 12 :n mukaista malminetsintää valtausalueella voidaan suorittaa valtausoikeuden nojalla. Mawson Energi AB c/o Blomqvist Rasmus Laamanninkatu 3 68600 PIETARSAARI PÄÄTÖS 16.6.2010 KaivNro 8403 VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Mustamaa 1 Hakija Mawson Energi AB Boden Ruotsi Yhteystiedot: Blomqvist

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet

Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Työmarkkinoiden kansainvälistyminen energiaalalla - ulkomaiset yritykset tulevat Energiateollisuus ry:n toimenpiteet Pertti Lindberg Työmarkkinaseminaari 20110915 Energia-alan hankinta ja kilpailutus Energiateollisuus

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon valvonta

Työsuojeluhallinnon valvonta Työsuojeluhallinnon valvonta harmaaseen talouteen liittyen SAK, työympäristöseminaari 23.3.2013 1 Työsuojeluvalvonnasta yleisesti Vuoden 2010 aluehallintouudistuksen myötä työsuojeluvalvontaan tullut muutoksia:

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän mietintö

Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän mietintö Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2014 Tilaajavastuulain toimivuutta ja muutostarpeita selvittävän

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ).

Lausunto Kuntayhtymien tehtävät puolestaan perustuvat kuntalain lisäksi kuntayhtymän perussopimukseen (kuntalaki 55 ja 56 ). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 2. Vastauksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot