Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014"

Transkriptio

1 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Copyright Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY Kansikuva: HSY / Kai Widell Edita Prima Oy Helsinki 2015

3 Esipuhe Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) puhdistaa Helsingin metropolialueen yli miljoonan asukkaan jätevedet kahdella puhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. HSY:n jätevedenpuhdistamoiden toiminta-alueella asuu yli 20 % Suomen asukkaista ja puhdistamoiden rooli Suomen jätevedenpuhdistuksen ympäristökuormituksen hallinnan ja kehityksen kannalta on ollut ja on edelleen merkittävä. HSY:n molemmat puhdistamot purkavat puhdistetut jätevedet Itämereen ja näin ollen myös vastuu toiminnan kehittämisestä on nähty jo vuosia Itämeren hyväksi tehdyksi työksi. HSY:ssä on jatkettu myös vuonna 2014 pitkäjänteistä työtä jätevedenpuhdistuksen kehittämiseksi. Energiansäästöön ja puhdistusmenetelmien kehittämiseen tähtäävät toimet ovat olleet keskeisimpiä kehittämiskohteita. Erityisesti vuonna 2014 keskityttiin fosforinpoiston tehostamiseen liittyviin kehityshankkeisiin. Uuden Blominmäkeen rakennettavan puhdistamon suunnittelussa hyödynnetään kehittämishankkeiden tuloksia. Puhdistamon kehittämisen lisäksi vuoden 2014 aikana on tehty kehittämistyötä HSY:n viemäriverkoston kokonaiskapasiteetin hallinnan osalta. Tässä puhdistamoiden yhteisraportissa on kattavasti kuvattu jätevedenpuhdistuksen kokonaispäästöt ja ympäristövaikutukset koko Helsingin Metropolialueen osalta. Raportoinnin ensisijaisena lähtökohtana on valvontaviranomaisten edellyttämien tietojen esittäminen, minkä vuoksi tietyt kaaviot ja taulukot esitetään aikaisempien, vakiintuneiden mallien mukaisesti. Lisäksi raportissa esitellään jätevedenpuhdistuksen keskeisimmät tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä annetaan yleistasoinen katsaus vuoteen Jätevedenpuhdistuksen vuosiraportointia tukee HSY:n julkaisusarjassa ilmestyvä erillinen energiaan ja kasvihuonekaasupäästöihin pureutuva vuosiraportti. Helsingissä Jukka Piekkari Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred Jätevedenpuhdistuksen osastonjohtaja

4 Tiivistelmä Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistetaan kahdella Suomen suurimmalla jätevedenpuhdistamolla: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suomenojalla. Puhdistamoiden toiminnasta vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen vuosiraportin tarkoituksena on tarjota sekä valvoville viranomaisille että kuntalaisille kokonaiskuva jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta sekä puhdistustehokkuudesta vuonna Jätevedenpuhdistamoiden toimintaa ohjaavat laitoskohtaiset ympäristöluvat. Vuonna 2014 sekä Viikinmäen että Suomenojan puhdistamot täyttivät kaikki ympäristöluvan määräykset. Vesistöön johdetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, typpi-, fosfori- ja kiintoainepitoisuudet ja poistotehot olivat lupamääräysten mukaisia. Vuosi 2014 oli pääkaupunkiseudulla sateisuudeltaan normaali, mikä vaikutti puhdistamojen toimintaan positiivisesti. Puhdistamojen yhteenlaskettu tulovirtaama oli n. 130 milj. m 3, mikä vastaa hyvin pitkän aikavälin keskiarvoa. Typpikuormitus mereen oli 973 tonnia ja fosforikuormitus 33 tonnia. Kesällä 2014 Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla otettiin käyttöön laajennusosa, 9. biologinen prosessilinja, mikä kasvatti laitoksen kapasiteettia noin 12 %. Laajennus parantaa laitoksen toimintaedellytyksiä etenkin suuren virtaaman tilanteissa. Työt Suomenojan puhdistamon puhdistetun jäteveden sisältämän hukkalämmön hyödyntämiseksi etenivät. Fortum otti lämpöpumppulaitoksen tuotantokäyttöön vuoden 2015 alussa. HSY:n jätevedenpuhdistuksen kehittämishankkeissa painopiste oli vuonna 2014 energiankulutuksen hallinnassa ja ravinnepäästöjen vähentämiskeinojen selvittämisessä. Energiankulutuksen tarkempaa seurantajärjestelmää kehitettiin varsinaisten energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden lisäksi. Sekä typen että fosforin poiston tehostamista selvitettiin pilottihankkeissa. Jätevedenpuhdistusosastolla käynnistyi viemäriverkoston kapasiteetin kokonaishallintaan tähtäävä hankekokonaisuus ja sen osalta työ koko viemäriverkoston mallintamiseksi käynnistettiin. Julkaisija Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät Riikka Korhonen, Anna Kuokkanen, Paula Lindell, Eija Lehtinen, Aninka Urho Päivämäärä Julkaisun nimi Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Avainsanat Jätevedenpuhdistus, jätevedenpuhdistamo, ravinnepäästöt, ympäristölupa, yhdyskuntien ravinnekuormitus Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 3/2015 issn l isbn (nid.) isbn (pdf) issn (nid.) issn (pdf) Kieli: suomi Sivuja: 60 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä PL 100, HSY puhelin , faksi Viikinmäen puhdistamon sähköenergian tuotanto oli 26,9 GWh. Sähköntuotannon omavaraisuusaste nousi energiankulutuksen vähentymisen ansiosta Viikinmäessä tasolle 70 %. Myös Suomenojan puhdistamon tuottama biokaasun määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Suomenojan tuottama biokaasu jalostetaan Gasum Oy:n toimesta liikennepolttoaineeksi. 4

5 Sammandrag Avloppsvattnet i huvudstadsregionen renas vid de två största avloppsreningsverken i Finland: Viksbacka i Helsingfors och Finno i Esbo. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) svarar för reningsverkens verksamhet. Syftet med årsrapporten om avloppsvattenreningen i huvudstadsregionen är att ge både de övervakande myndigheterna och kommuninvånarna en helhetsbild av avloppsreningsverkens verksamhet samt rengöringseffektiviteten under år Verksamheten vid avloppsreningsverken styrs av anläggningsspecifika miljötillstånd. År 2014 uppfyllde både Viksbacka och Finno reningsverk samtliga bestämmelser enligt miljötillståndet. Det renade avloppsvattnets biologiska och kemiska syreförbrukning, kväve- och fosforhalterna, halten av suspenderade ämnen samt avledningseffekten var i enlighet med bestämmelserna i miljötillståndet. År 2014 var regnmängden normal i huvudstadsregionen, vilket påverkade reningsverkens verksamhet positivt. Reningsverkens sammanlagda inkommande flöde var cirka 130 miljoner m 3, vilket motsvarar långtidsmedelvärdet väl. Kvävebelastningen till havet var 973 ton och fosforbelastningen 33 ton. Sommaren 2014 tog man i bruk en utbyggnadsdel vid Viksbacka avloppsreningsverk, den nionde biologiska processlinjen, vilket ökade anläggningens kapacitet med cirka 11 procent. Utbyggnaden förbättrar anläggningens verksamhetsbetingelser i synnerhet i situationer med stort flöde. Arbetena för att utnyttja spillvärmen i avloppsvattnet som renats vid Finno avloppsreningsverk framskred. Fortum inledde produktionen vid värmepumpsanläggningen i början av Utgivare Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare Riikka Korhonen, Anna Kuokkanen, Paula Lindell, Eija Lehtinen, Aninka Urho Datum Publikationens namn Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Nyckelord Avloppsvattenrening, avloppsreningsverk, näringsämnesutsläpp, miljötillstånd, samkommunernas näringsbelastning Publikationsseriens titel och nummer: HRM:s publikationer x/2015 issn l isbn (hft) isbn (pdf) issn (hft) issn (pdf) Språk: finska Sidor: 60 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster PB 100, HSY telefon , fax I HRM:s utvecklingsprojekt för avloppsreningen låg tyngdpunkten under 2014 på hantering av energiförbrukningen och på undersökning av metoder för att minska näringsämnesutsläppen. Utöver de egentliga åtgärderna för bättre energieffektivitet utvecklades ett system för noggrannare uppföljning av energiförbrukningen. Effektivisering av både kväve- och fosforreningen utreddes i pilotprojekt. På avdelningen för avloppsrening startades en projekthelhet som syftar till övergripande hantering av avloppsledningsnätets kapacitet. Arbetet för att modellera hela avloppsledningsnätet inleddes. Viksbacka reningsverk producerade 26,9 GWh elenergi. Tack vare den minskade energiförbrukningen ökade självförsörjningsgraden i fråga om elproduktionen till 70 procent i Viksbacka. Också mängden biogas som produceras vid Finno reningsverk steg jämfört med det föregående året. Gasum Oy förädlar biogasen som produceras vid Finno reningsverk till trafikbränsle 5

6 Abstract Wastewater in the Helsinki Metropolitan Area is treated at two of Finland s largest wastewater treatment plants: Viikinmäki in Helsinki and Suomenoja in Espoo. The operation of the wastewater treatment plants is the responsibility of the HSY Helsinki Region Environmental Services Authority. The purpose of the annual report on wastewater treatment in the Helsinki Metropolitan Area is to provide both supervisory authorities and city residents with an overview of the operation and treatment efficiency of the wastewater treatment plants in The operation of the wastewater treatment plants is governed by plant-specific environmental permits. In 2014, the Viikinmäki and Suomenoja wastewater treatment plants both complied with all environmental permit regulations. The biological and chemical oxygen consumption and the nitrogen, phosphorus and solids content as well as the removal efficiency of treated wastewater all met the permit regulations. In 2014, the rainfall in the Helsinki Metropolitan Area was normal, which had a positive impact on the operations of the wastewater treatment plants. The combined inlet flow of the wastewater treatment plants was approx. 130 million m 3, which is very close to the long-term average. The nitrogen load on the sea was 973 tonnes, and the phosphorus load 33 tonnes. Summer 2014 saw the implementation of the Viikinmäki wastewater treatment plant s extension, the ninth biologi-cal process line, which increased the plant s capacity by approx. 11%. The extension improves the plant s opera-tional capabilities, particularly in high flow situations. Work continued for the utilisation of waste heat from wastewater treated at the Suomenoja plant. Fortum started production use of the heat pump plant at the beginning of HSY s development projects for wastewater treatment in 2014 focused on the management of energy consumption and investigating the methods of reducing nutrient emissions. A more accurate system for monitoring energy consumption was being developed in addition to taking actual measures to improve energy efficiency. Increasing the efficiency of nitrogen and phosphorus removal was investigated in pilot projects. The Wastewater Treatment department started a large project aiming at the overall management of the sewer system capacity and, with regard to this, started working on modelling the entire sewer system. Published by Helsinki Region Environmental Services Authority Author Riikka Korhonen, Anna Kuokkanen, Paula Lindell, Eija Lehtinen, Aninka Urho Title of publication Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Date of publication Keywords Wastewater treatment, wastewater treatment plant, nutrient emissions, environmental permit, community nutrient load Publication series title and number: HSY publications 3/2015 issn l isbn (print) isbn (pdf) issn (print) issn (pdf) Language: Finnish Pages: 60 Helsinki Region Environmental Services Authority PO Box 100, HSY Tel , Fax The production of electricity at the Viikinmäki wastewater treatment plant totalled 26.9 GWh. Thanks to reduced energy consumption, the level of self-sufficiency in the production of electricity at Viikinmäki rose to 70%. The amount of biogas generated at the Suomenoja wastewater treatment plant also increased from the previous year. The biogas generated at Suomenoja is refined into traffic fuel by Gasum Oy. 6

7 Sisällys Tiivistelmä 4 OSA I Jätevedenpuhdistamojen toiminta 1 Jätevedenpuhdistamot Toiminta-alue ja -tavoite Viikinmäki Suomenoja 11 2 Puhdistamoille tuleva kuormitus Jätevesimäärä Puhdistamoiden hydraulisen kapasiteetin riittävyys Helsingin sekaviemäröity verkosto Tulokuormitus Teollisuusjätevedet 16 3 Tarkkailu Käyttötarkkailu Kuormituksen tarkkailu 17 4 Päästöt vesistöön Lupaehdot Päästöt vesistöön Lupaindeksi ja OCP-indeksi Muut haitalliset aineet Biologisesti käsitellyn veden hygieeninen laatu Purkualueen tarkkailu ja kalatalousvelvoitteet 24 5 Päästöt ilmaan Voimatuotannon päästöt Prosessin kaasumaiset päästöt Haju Hajukartoitukset Hajuvalitukset Melu 27 6 Kemikaalit 27 7 Energia 29 8 Liete 31 9 Jätteet Välppäjäte ja hiekka Muut jätejakeet ja vaarallinen jäte Häiriötilanteet ja riskienhallinta Erikoistilanteet Työturvallisuus ja riskien hallinta Ympäristöriskeihin varautuminen Toiminnan kehittäminen Energian säästö ja ilmastonmuutos Energiaseurannan kehittäminen Kaasumoottorin ja ORC-laitteiston hankinta Rejektiveden erilliskäsittely Puhdistetun jäteveden lämmöntalteenotto Suomenojalla Puhdistamoiden perustoiminnan kehittäminen Viikinmäen mädättämöiden huolto Fosforin poiston tehostaminen Suomenojan kaasuntuotannon tehostaminen Viikinmäen puhdistamon laajennus Viikinmäen puhdistamon purkutunnelin kahdentaminen Blominmäen uusi kalliopuhdistamo Suomenojan muut kehittämistoimet Haitta-aineet jätevedenpuhdistuksessa -hanke Viemäriverkoston kokonaiskapasiteetin hallinta Viemäriverkoston mallinnus Vuotovesien vähentämistoimenpiteet Verkoston saneeraukset HSY:n viemäröintialueella Ylivuotojen vähentäminen Puhdistamoiden tarkkailu 2015 ja luvitus 38 OSA II DATA 13 Ympäristöluvat Käyttötarkkailun tulokset Jätevesitarkkailun tulokset Näytteenotto ja tulosten laskeminen puhdistamoiden tarkkailussa Jätevesitarkkailussa käytetyt määritysmenetelmät Viikinmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailussa käytetyt määritysmenetelmät Suomenojan jätevedenpuhdistamon tarkkailussa käytetyt analyysimenetelmät Haitallisten aineiden pitoisuudet jätevedessä Raskasmetallipitoisuudet Prosessikemikaalien kulutus Sähköenergian tuotanto, kulutus ja osto Lietteen laatu, määrä ja jatkokäsittelypaikka Jätteet 62

8 Kuva 1 Jätevedenpuhdistuksen viemäröintialue 10 Kuva 2 Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi 11 Kuva 3 Suomenojan jätevedenpuhdistusprosessi 11 Kuva 4 Jäteveden tulovirtaamat v Kuva 5 Jäteveden virtaamat ja lämpötilanvaihtelut 2014 Viikinmäessä 13 Kuva 6 Jäteveden virtaamat ja lämpötilanvaihtelut 2014 Suomenojalla 13 Kuva 7 Tulokuormitus: Biologinen hapenkulutus (t/a) Kuva 8 Tulokuormitus: Fosfori (t/a) Kuva 9 Tulokuormitus: Typpi (t/a) Kuva 10 Vesistöön johdetun jäteveden biologinen hapenkulutus ja poistoteho. Viikinmäki 19 Kuva 11 Vesistöön johdetun jäteveden biologinen hapenkulutus ja poistoteho. Suomenoja 19 Kuva 12 Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuusja poistoteho. Viikinmäki 19 Kuva 13 Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuus ja poistoteho. Suomenoja 19 Kuva 14 Vesistöön johdetun jäteveden kemiallinen hapenkulutus ja poistoteho. Viikinmäki 19 Kuva 15 Vesistöön johdetun jäteveden kemiallinen hapenkulutus ja poistoteho. Suomenoja 19 Kuva 16 Vesistöön johdetun jäteveden kokonaistyppipitoisuus ja poistoteho. Viikinmäki 20 Kuva 17 Vesistöön johdetun jäteveden kokonaistyppipitoisuus ja poistoteho. Suomenoja 20 Kuva 18 Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuus ja poistoteho. Viikinmäki 20 Kuva 19 Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuus ja poistoteho. Suomenoja 20 Kuva 20 Päästöt mereen: Biologinen hapenkulutus (t/a) vuosina Kuva 21 Päästöt mereen: Fosfori (t/a) vuosina Kuva 22 Päästöt mereen: Typpi (t/a) vuosina Kuva 23 Pääkaupunkiseudun OCP-päästöt mereen Kuva 24 Polymeerin vuosikulutus 27 Kuva 25 Ferrosulfaatin vuosikulutus, tonneja 28 Kuva 26 Ferrosulfaatin keskimääräinen syöttömäärä, g/m 3 28 Kuva 27 Metanolin vuosikulutus, tonneja 28 Kuva 28 Metanolin keskimääräinen syöttömäärä, g/m 3 28 Kuva 29 Alkalointikemikaalien vuosikulutus, tonneja 28 Kuva 30 Alkalointikemikaalien keskimääräinen syöttömäärä, g/m 3 28 Kuva 31 Sähköenergian kulutus, tuotanto ja omavaraisuusaste Viikinmäessä 29 Kuva 32 Sähköenergian kulutus, tuotanto ja omavaraisuusaste Suomenojalla 29 Kuva 33 Jätevedenpuhdistamoiden sähköenergian kokonaiskulutus 30 Kuva 34 Kuivatun lietteen määrä pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoilla 31 Kuva 35 Kuivatun lietteen määrä kuiva-aineena pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoilla 32 Kuva 36 Hiekan määrä pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoilla 32 Kuva 37 Välppäjätteen määrä pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistamoilla 32 Taulukko 1 Kuntakohtaiset jätevesimäärät Taulukko 2 Laitosten mitoitus ja toteutunut kuorma Taulukko 3 Nestemäisten jätteiden vastaanotto HSY:n viemäröintialueella Taulukko 4 Viikinmäen lupaehdot ja niiden täyttyminen Taulukko 5 Suomenojan lupaehdot ja niiden täyttyminen Taulukko 6 Typen ja fosforin kokonaispäästöt mereen Taulukko 7 Lupaindeksi ja OCP-indeksi 22 Taulukko 8 PRTR-päästöt vesistöön 23 Taulukko 9 Biologisesti käsitellyn jäteveden hygieeninen laatu 24 Taulukko 10 Ilmapäästöt vuonna Taulukko 11 Hajuvalitukset vuonna Taulukko 12 Kemikaalinkulutuksen tunnuslukuja 27 Taulukko 13 Energiankulutuksen tunnuslukuja 30 Taulukko 14 Vuotovesiä vähentävät toimet HSY:n viemäröintialueella 37 Taulukko 15 Viikkovirtaamat Viikinmäen puhdistamolla Taulukko 16 Viikkovirtaamat Suomenojan puhdistamolla Taulukko 17 Kuukausivirtaamat Viikinmäen puhdistamolla Taulukko 18 Kuukausivirtaamat Suomenojan puhdistamolla Taulukko 19 Ohitukset Viikinmäen viemäröintialueella Taulukko 20 Ohitukset Suomenojan viemäröintialueella Taulukko 21 Jätevesitarkkailun tulokset 2014 Viikinmäki 45 Taulukko 22 Jätevesitarkkailun tulokset 2014 Suomenoja 46 Taulukko 23 Haitalliset aineet jätevedessä 51 Taulukko 24 Jäteveden ja lietteen raskasmetallimäärät sekä -pitoisuudet Viikinmäki 57 Taulukko 25 Jäteveden ja lietteen raskasmetallimäärät sekä -pitoisuudet Suomenoja 57 Taulukko 26 Prosessikemikaalien kuukausikulutus ja vastaanotettu sako- ja rasvakaivoliete 2014, Viikinmäki 58 Taulukko 27 Prosessikemikaalien kuukausikulutus 2014, Suomenoja 58 Taulukko 28 Sähköenergiankäytön ja -tuoton jakautuminen kuukausittain vuonna 2014, Viikinmäki 59 Taulukko 29 Sähköenergiankäytön ja -tuoton jakautuminen kuukausittain vuonna 2014, Suomenoja 59 Taulukko 30 Mädätetyn ja koneellisesti kuivatun jätevesilietteen analyysitulokset, Viikinmäki ja Suomenoja 60 Taulukko 31 Kuivatun lietteen määrät ja jatkokäsittelypaikka, Viikinmäki 61 Taulukko 32 Kuivatun lietteen määrät ja jatkokäsittelypaikka, Suomenoja 61 Taulukko 33 Jätteiden määrät ja toimituspaikat vuonna 2014, Viikinmäki ja Suomenoja 62 8

9 OSA I Jätevedenpuhdistamojen toiminta

10 1 Jätevedenpuhdistamot 1.1 Toiminta-alue ja -tavoite Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan muodostama ympäristösuojelutoimintojen kuntayhtymä. HSY:n puhdistamoihin liitetty viemäröintialue on kuitenkin laajempi sisältäen HSY:tä ympäröiviä kuntia niin lännessä, idässä kuin pohjoisessakin. Jätevedenpuhdistamoina alueella toimivat Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot. Oheisessa kuvassa (Kuva 1) on esitetty HSY:n jätevedenpuhdistuksen viemäröintialue. Alueella syntyvät jätevedet vastaavat lähes 1,1 miljoonan asukkaan kuormitusta. Viikinmäen puhdistamolla puhdistetaan Helsingin, Vantaan keski- ja itäosien, Sipoon, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liitoslaitoskuntayhtymän (KUVES), Mäntsälän Ohkolan kylän sekä Pornaisten alueelta tulevat jätevedet. Suomenojan puhdistamolle tulevat puhdistettavaksi Espoon, Kauniaisten, Länsi-Vantaan ja Kirkkonummen jätevedet. Siuntion jätevesiä johdettiin alkaen Suomenojan puhdistamolle Kirkkonummen kautta. Kuormituksen merkittävimmät komponentit ovat jäteveden sisältämä orgaaninen lika-aine sekä ravinteet fosfori ja typpi. Jätevedenpuhdistuksen päätavoitteena on näiden kolmen kuormituskomponentin poistaminen puhdistamoiden lupaehtojen ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi puhdistamoiden tekninen toiminta on hyvällä tasolla ja riskejä hallitaan ennakoivalla toimintatavalla. 1.2 Viikinmäki Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on vuonna 1994 käyttöön otettu aktiivilietelaitos, jossa jätevedenpuhdistuk- Kuva 1 Jätevedenpuhdistuksen viemäröintialue 10

11 sen vaiheina ovat mekaaninen, kemiallinen ja biologinen puhdistus. Ravinteista fosforin poisto toteutetaan kemiallisesti ns. rinnakkaissaostus periaatteella. Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia, jota annostellaan sekä hiekanerotusaltaaseen prosessin alussa että kaasunpoistoaltaaseen ennen jälkiselkeytystä. Biologinen typen poisto toteutetaan Viikinmäessä kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa typpeä poistetaan aktiivilieteprosessissa denitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella ja toisessa vaiheessa biologisissa denitrifikaatiosuodattimissa. Nitraatin pelkistämiseksi biologisissa suodattimissa käytetään metanolia ja nitrfikaatioprosessin alkaliteettitason ylläpitämiseksi prosessia tuetaan ajoittain kalkin syötöllä. Orgaaninen lika-aines (BOD) poistetaan osittain prosessin alkuvaiheessa kemiallisesti kiintoaineen erotuksen myötä ja osittain biologisessa vaiheessa bakteeritoiminnan avulla. Vuonna 2014 laitoksella otettiin käyttöön yhdeksäs biologinen linja, joka lisäsi laitoksen puhdistuskapasiteettia noin 12 %. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo toimii pääasiassa maan alle louhitussa luolastossa. Kaaviossa (Kuva 2) on esitetty Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Viikinmäessä puhdistetut jätevedet johdetaan 16 kilometrin pituisessa kalliotunnelissa avomerelle. Varsinainen purku tapahtuu noin kahdeksan kilometrin päässä Helsingin eteläkärjestä yli 20 metrin syvyydessä, Katajaluodon edustalla. 1.3 Suomenoja Suomenojan jätevedenpuhdistamo on niin ikään aktiivilietelaitos, joka on nykyisen tyyppisenä prosessina otettu käyttöön vuonna 1997 varsinaisen puhdistustoiminnan käynnistyttyä jo vuonna 1964 lammikkopuhdistamona. Fosforinpoisto toteutetaan myös Suomenojalla kemiallisesti ns. rinnakkaissaostusperiaatteella. Fosforin saostuskemikaalina käytetään ferrosulfaattia, joka syötetään prosessin alkuun karkeavälppien jälkeisten ruuvipumppujen imualtaaseen. Typenpoisto tapahtuu biologisesti aktiivilieteprosessissa esidenitrifikaatio-nitrifikaatioperiaatteella. Denitrifikaatioprosessia tehostetaan lisäämällä metanolia lisähiililähteeksi aktiivilieteprosessin alkuosaan. Nitrifikaation vaatiman alkaliteettitason ylläpitämiseen Suomenojalla käytetään soodaa. Orgaaninen lika-aines poistetaan osittain prosessin alkuvaiheessa kemiallisesti kiintoaineen erotuksen myötä ja osittain biologisessa vaiheessa bakteeritoiminnan avulla. Puhdistamon prosessissa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna Suomenojan jätevedenpuhdistamo on perinteinen kattamaton ulkolaitos. Ohessa (Kuva 3) on esitetty Suomenojan jätevedenpuhdistusprosessi sekä sivutuotteena syntyvän lietteen prosessointi. Puhdistettu jätevesi johdetaan Suomenojalta 7,5 km pitkässä purkutunnelissa Gåsgrundet -saaren edustalle. Kuva 2 Viikinmäen jätevedenpuhdistusprosessi Metanoli Sooda Ferrosulfaatti SUOMENOJAN JÄTEVEDENPUHDISTUSPROSESSI VÄLPPÄYS HIEKANEROTUS HIENOVÄLPPÄYS ESI-ILMASTUS ESISELKEYTYS ILMASTUS JÄLKISELKEYTYS Sekaliete Ylijäämäliete KOMPRESSORIT POISTOTUNNELI Virtaaman tasauslammikko Gasum Polymeeri Lämpö, sähkö ESISAKEUTUS Biokaasu Rejekti Polymeeri Liikennepolttoaineeksi M = kaasumoottori G = generaattori Maakaasu G M KAASUN KÄYTTÖ Rejekti LIETTEEN MÄDÄTYS JÄLKISAKEUTUS Rejekti LIETTEEN KUIVAUS LIETTEEN KOMPOSTOINTI Kuva 3 Suomenojan jätevedenpuhdistusprosessi 11

12 2 Puhdistamoille tuleva kuormitus 2.1 Jätevesimäärä Jäteveden virtaamaan vaikuttaa alueen asutuksen tuottama ns. peruskuormitus, joka on suhteellisen vakaa muuttuen asutuksen ja teollisuuden kehityksen kautta. Verkostoon päätyvä ns. hulevesi tuottaa puolestaan vuotuisesti sateisuuden kautta vaihtelevan kuormitusosuuden. Huleveden vaikutuksesta puhdistamoille tulevan jäteveden määrä voi lähes kolminkertaistua päivätasolla. Helsingin kantakaupunki, Herttoniemi ja Munkkiniemi ovat ns. sekaviemäröityjä alueita, mikä tarkoittaa, että hulevedet ja jätevedet päätyvät saman viemärin kautta Viikinmäen puhdistamolle. HSY:n toiminta-alueiden muut osat ovat erillisviemäröityjä alueita, missä hule- ja asutusjäteveden viemärit ovat erillisiä. Myös näillä alueilla esiintyy huleveden aiheuttamaa lisäkuormitusta huonokuntoisen verkoston sisään vuotavan huleveden muodossa. Viimeisen kymmenen vuoden jätevesivirtaamakehitys on esitetty kuvassa (Kuva 4.) Vuonna 2014 Kaisaniemen mittausaseman kokonaissademäärä oli 593 mm, mikä on hieman pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. HSY:n jätevedenpuhdistamoille tuli vuonna 2014 jätevettä yhteensä 129,6 milj. m 3, josta Viikinmäkeen 95,4 milj.m 3 ja Suomenojalle 34,2 milj.m 3. Jätevesimäärä väheni n. 1 % vuodesta 2013 vastaten pitkän aikavälin keskiarvoa. HSY:n oman toiminta-alueen jätevesimäärä oli yhteensä 115 milj. m 3. Ohessa (Taulukko 1) on esitetty vuoden 2014 virtaamien jakaantuminen HSY:n jätevedenpuhdistamoiden viemäröintialueen kuntien kesken. Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden vuoden 2014 jätevesivirtaamat ja jäteveden lämpötilavaihtelut osoittavat että virtaaman kasvaessa jäteveden lämpötila laskee 160 Taulukko 1 Kuntakohtaiset jätevesimäärät 2014 Kunta milj. m 3 Helsinki 70,60 Vantaa 18,49 Espoo 26,48 Kauniainen 0,50 Sipoo 1,60 Kirkkonummi 2,28 Siuntio 0,08 Pornainen 0,26 Mäntsälä 0,11 Järvenpää 3,15 Kerava 3,21 Tuusula 2,78 vesiosuuskunnat 0,05 yhteensä 129,60 (Kuva 5 ja Kuva 6). Jäteveden alhaisempi lämpötila hidastaa mm. typenpoiston nitrifikaatioprosessia. Kuvaajissa näkyy selvästi yksittäisten rankimpien sadepäivien vaikutus puhdistamoiden tulovirtaamaan: tammikuussa 1 päivä, toukokuussa 1 päivä, elokuussa 2 päivää ja marraskuussa 1 päivä. Joulukuun loppupuolella näkyy se, että iso osa joulukuussa sataneesta lumesta suli ennen vuoden vaihdetta. Vuoden 2014 Viikinmäen keskimääräinen vuorokautinen tulovirtaama oli m 3 ja suurin vuorokausivirtaama, m 3, Tulovirtaama Mm 3 /a SUOMENOJA VIIKINMÄKI Kuva 4 Jäteveden tulovirtaamat v

13 Tulovirtaama, m 3 /d Tulovirtaama, m 3 /d Lämpötila, C Lämpötila, ºC Kuva 5 Jäteveden virtaamat ja lämpötilanvaihtelut 2014 Viikinmäessä Tulovirtaama, m 3 /d Tulovirtaama, m 3 /d Lämpötila, C Lämpötila, ºC Kuva 6 Jäteveden virtaamat ja lämpötilanvaihtelut 2014 Suomenojalla Suomenojan vuorokautinen tulovirtaama oli keskimäärin m 3 ja suurin vuorokausivirtaama, m 3 mitattiin Puhdistamoiden vuoden 2014 viikkovirtaamataulukot on esitetty luvussa Puhdistamoiden hydraulisen kapasiteetin riittävyys 2014 Jätevedenpuhdistamoiden hydraulinen kapasiteetti on riippuvainen jälkiselkeytykseen käytettävissä olevasta allasalasta ja tämän lisäksi aktiivilieteprosessin selkeytyksen teho vaihtelee aktiivilietteen laskeutuvuuden ja laadun mukaan. Mikäli selkeytyksen kapasiteetti ylittyy, joudutaan osa puhdistamolle tulevasta jätevedestä johtamaan esiselkeytettynä biologisen käsittelyn ohi. Ohitustilanteissa Viikinmäessä on käytössä ns. ohitusvesien suorasaostus, joka parantaa ohitettavan veden laatua erityisesti fosfori- ja kiintoainepitoisuuksien osalta. Kummallakaan laitoksella ei ollut puhdistamo-ohituksia vuonna Helsingin sekaviemäröity verkosto Helsingin kantakaupungin sekaviemäröintialueen jätevesipäästöt liittyvät voimakkaisiin sadantatilanteisiin. Tällöin myös jätevesi on normaalia laimeampaa. Vuonna 2014 Helsingin sekaviemäriverkoston ylivuotoja arvioitiin mallinnuksen avulla tapahtuneen yhteensä n m 3, josta asumisjäteveden osuus oli noin 1,4 % eli n m 3. Tämä asumisjäteveden aiheuttama ainekuormitus lisätään laskennallisesti Viikinmäen puhdistamon aiheuttamiin päästöihin. Päästömäärä oli vuonna 2014 alle puolet edellisen vuoden (3 000 m 3 ) määrään nähden, mikä selittyy sateisuuden vaihtelulla: vuonna 2014 rankkoja ja pitkäkestoisia sateita oli tavanomaista vähemmän. Suurin yksittäinen kuormittaja oli Etelärannassa sijaitseva ylivuotokaivo, joka aiheutti kaksi kolmasosaa mallilla tarkasteltavien ylivuotokaivojen jätevesipäästöistä. Tämä on alin ylivuotokohta, josta pääsee jo pienilläkin sateilla viemärivettä ylivuodon kautta mereen. 13

14 Ylivuotolaskennan lisäksi mallinnuksen avulla pyritään löytämään verkoston mahdollisia pullonkauloja sekä testaamaan mahdollisia verkostomuutoksia ennen investointeja, jotta sekaviemäröintialueen ylivuotoja pystyttäisiin pienentämään. Mallin ajot toteuttaa ulkopuolinen konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy. Mallia on tarkoitus edelleen tarkentaa. Jatkokehittäminen on käymässä läpi hankintaprosessia, johon tulee sisältymään myös mallinnussimulaattorin vaihdos. Tämän johdosta vuoden 2014 laskennoissa Mike Urban -mallin päivityksissä on rajoituttu vain edellisvuonna tehtyihin verkostomuutoksiin. 2.2 Tulokuormitus HSY:n jätevedenpuhdistamoiden mitoitusarvot ja vuoden 2014 tulokuormitus lupaparametrien osalta on esitetty ohessa (Taulukko 2). Tulokuormitusta voidaan kuvata myös asukasvastineluvulla (AVL), jonka arvo 1 vastaa sellaista vuorokausikuormitusta, jonka biologinen hapenkulutus BOD 7ATU on 70 g happea. BOD 7ATU kuvaa jätevedessä olevan orgaanisen lika-aineen aiheuttamaa hapentarvetta seitsemän vuorokauden aikana. Vuoden 2014 asukasvastineluvut on laskettu ympäristöhallinnon julkaisussa Yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi -hyvien menettelytapojen kuvaus esitetyllä tavalla. Julkaisun mukaan asukasvastineluku on puhdistamolle tulevan jäteveden tarkkailunäytteiden BOD 7ATU -tuloksista ja näytteenottoajankohdan virtaamatiedoista viiden vuoden ajalta laskettujen asukasvastinelukujen 90 persentiili (prosenttipiste). 90 persentiili ilmoittaa muuttujan arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää 90 % tapauksista. Tulokuormitukseen vaikuttavat jätevedenpuhdistamon viemäröintialueen asutuksen ja teollisuuden tuottaman ainekuormituksen muuttuminen. Peruskasvun ainekuormaan tuottaa asutuksen lisääntyminen toiminta-alueella. Lisäksi pitkällä aikavälillä on havaittavissa myös asukasvastineen muutos erityisesti typen kohdalla. Tämä johtuu ravinnon koostumuksen muutoksesta ja erityisesti lihan kulutuksen kasvusta. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kuormitusennuste ja mitoituskuorma päivitettiin 9. biologisen käsittelylinjan suunnittelun yhteydessä vastaamaan toteutunutta kuormituskehitystä. Haja-asutusalueilla jätevedet käsitellään joko ns. pienpuhdistamoissa tai jätevedet kerätään erillisiin sako- tai umpikaivoihin ja kuljetetaan loka-autoilla lokajätteiden vastaanottoasemille. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon yhteydessä olevalla loka-asemalla vastaanotettiin vuonna 2014 em. sako- ja umpikaivolietteitä yhteensä m 3. Nämä lietteet ovat mukana laitoksen raportoidussa tulokuormassa samoin kuin Metsä-Tuomelan kompostointilaitoksen rejektivedet. Viikinmäen puhdistamolla otettiin vastaan myös m 3 ravintoloiden ja suurkeittiöiden rasvanerottimista loka-autoilla kerättyjä rasvajätteitä sekä m 3 muita nestemäisiä jätteitä. Nämä erät vastaanotetaan tuloveden näytteenottoa seuraaviin vaiheisiin puhdistamolla, joten ne eivät näy laitoksen raportoidussa tulokuormituksessa. Suomenojan viemäröintialueen loka-asemat sijaitsevat verkostossa ennen jätevedenpuhdistamoa ja ne ovat siten kaikki mukana laitoksen raportoidussa tulokuormituksessa. HSY:n viemäröintialueella vastaanotettujen nestemäisten jätteiden määrät on esitetty seuraavalla aukeamalla (Taulukko 3). Taulukko 2 Laitosten mitoitus ja toteutunut kuorma Viikinmäen mitoitusarvot päivitettiin vuonna 2014 yhdeksännen biologisen linjan toteutuksen yhteydessä. Laitos Tulokuormitus Yksikkö Mitoitus Toteutunut 2014 % VIIKINMÄKI Virtaama m 3 /d % BOD 7ATU kg/d % Kok.P kg/d % Kok.N kg/d % Kiintoaine kg/d % Asukasvastineluku SUOMENOJA Virtaama m 3 /d % BOD 7ATU kg/d % Kok.P kg/d % Kok.N kg/d % Kiintoaine kg/d % Asukasvastineluku

15 BOD 7ATU t/a Kuva 7 Tulokuormitus: Biologinen hapenkulutus (t/a) SUOMENOJA VIIKINMÄKI Fosfori t/a Kuva 8 Tulokuormitus: Fosfori (t/a) SUOMENOJA VIIKINMÄKI Typpi t/a Kuva 9 Tulokuormitus: Typpi (t/a) SUOMENOJA VIIKINMÄKI

16 Taulukko 3 Nestemäisten jätteiden vastaanotto HSY:n viemäröintialueella Vastaanotetut jätteet 2014 m 3 /a Viikinmäen viemäröintialue Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Sako- ja umpikaivot Rasvakaivot Murskattu biojäte 500 Glykoli ja permeaattitiviste Kekkilä Metsä-Tuomela kompostointilaitoksen rejektit Muut Viikinmäki yhteensä Kulomäen loka-asema, Vantaa Viikinmäen viemäröintialue yhteensä Suomenojan viemäröintialue Suomenojan loka-asema, Espoo Koskelon loka-asema, Espoo Kirkkonummen loka-asema, Veikkola Suomenojan viemäröintialue yhteensä YHTEENSÄ Teollisuusjätevedet Teollisuusjätevesien tarkkailun tarkoitus on turvata viemäriverkon, jätevesipumppaamoiden sekä puhdistusprosessin häiriötön toiminta ja säilyttää lietteen jatkojalostusmahdollisuudet. HSY:n teollisuusjätevesien valvonta-alueeseen kuuluvat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Sipoo, Pornainen, Mäntsälän Ohkola, Kerava, Tuusula ja Järvenpää. Teollisuuslaitokset on velvoitettu ympäristöluvissa ja teollisuusjätevesisopimuksissa tarkkailemaan omien jätevesiensä laatua. Teollisuuslaitosten tekemän tarkkailun rinnalla HSY tekee myös omia jätevesiselvityksiä teollisuuslaitosten lisäksi jätevesipumppaamoilla ja viemäriverkossa. Valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota sellaisiin haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin, jotka sitoutuvat lietteeseen tai kulkeutuvat jätevedenpuhdistusprosessin läpi vesistöön. HSY:llä oli vuoden 2014 lopussa voimassa olevia teollisuusjätevesisopimuksia Viikinmäen ja Suomenojan viemäröintialueella yhteensä 68 kpl. Muita poikkeavien jätevesien vuoksi tarkkailtavia kohteita olivat kaatopaikat, pilaantuneiden maiden kunnostustyömaat (PIMA-kohteet), louhintatyömaat ja huoltoasemat. Teollisuusjätevesien yhteenlasketun osuuden arvioidaan olevan Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden tulovirtaamasta noin 7 %. Viiden suurimman teollisuuskuormittajan yhteenlaskettu orgaanisen aineen (BOD 7ATU ) osuus oli vuonna 2014 noin 11 % Viikinmäen puhdistamolle tulevasta orgaanisen aineen kuormasta. Suomenojalla teollisuuden osuus puhdistamon ravinnekuormituksesta vaihteli 0,6 2,1 %:iin. Suurin yksittäinen Suomenojan puhdistamon kuormittaja oli Ämmässuon kaatopaikka kompostointilaitoksineen. Sen orgaanisen aineen (BOD 7ATU ) kuormitus oli 3 % ja typen kuormitus 8 % puhdistamon tulokuormasta. Ämmässuolta tulevien jätevesien määrä vuonna 2014 oli m 3, mikä oli 1,3 % Suomenojan tulovirtaamasta. Teollisuusjätevesien valvonnasta ja tarkkailusta on laadittu erillinen vuosiraportti, joka toimitetaan viranomaiskäyttöön tämän puhdistamoraportin kanssa. 16

17 3 Tarkkailu 3.1 Käyttötarkkailu HSY:n molemmilla jätevedenpuhdistamoilla puhdistusprosessin ohjaus ja seuranta perustuvat pitkälle automatisoituihin prosesseihin. Erilaisten jatkuvatoimisten mittausten ja analyysilaitteiden avulla käyttöhenkilökunnalle tuotetaan jatkuvaa tietoa puhdistusprosessien eri vaiheista ja tilasta. Jatkuvatoimisilla analyysilaitteilla mitataan mm. ortofosfaattia, kokonaisfosforia, ammonium- ja nitraattityppeä sekä alkaliteettia. Jatkuvatoimisia mittalaitteita on mm. liuenneen hapen, veden ja lietteen kiintoaineen, ph:n ja sähkönjohtavuuden määrittämisessä. Jatkuvatoimisten laitteiden antamaa prosessien tilannekuvaa täydennetään laboratorioanalyyseillä, joita käytetään myös laitteiden antamien tulosten oikeellisuuden arviointiin ja laitteiden kalibrointiin. Puhdistamoilta otetaan käyttötarkkailunäytteet laboratorioon vuoden alussa päätetyn näytteenottosuunnitelman mukaisesti keskimäärin kaksi kertaa viikossa. Näytteenotto on kuvattu tarkemmin luvussa 16. Käyttötarkkailunäytteistä ja automaatiojärjestelmien keräämistä mittaustuloksista ja kulutustiedoista laaditut käyttötarkkailun tulokset on esitetty raportin osassa II. Tuloksissa esitetään puhdistamoiden virtaama-, energia- ja kemikaalien kulutustietoja ja lietteen sekä energian osalta myös tuotantotietoja. 3.2 Kuormituksen tarkkailu Vuonna 2014 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoiden kuormituksen tarkkailut perustuivat vuonna 2009 hyväksyttyihin tarkkailuohjelmiin. Päästöt vesistöön ja poistotehot laskettiin puhdistamolle tulevasta ja käsitellystä vedestä otettujen käyttötarkkailunäytteiden analyysituloksista luvussa 16 esitetyllä tavalla. Kuormituslaskennan perusteena olevat analyysimenetelmät on kuvattu luvussa 17. Viikinmäessä kuormituslaskentaan on valittu käyttötarkkailunäytteistä yksi näytekerta viikossa. Valinnan tekee riippumaton tutkimuslaboratorio, joka ilmoittaa valitsemansa näytepäivät HSY:lle neljännesvuosijaksoa seuraavan kuukauden alussa. Viikinmäen käyttötarkkailunäytteet analysoitiin 2014 Metropolilab Oy:ssa. Suomenojan kuormituslaskentaan käytetään kaikkien käyttötarkkailunäytteiden tuloksia. Suomenojan näytteet analysoitiin erikoisanalytiikkaa lukuun ottamatta HSY:n Suomenojan jätevesilaboratoriossa. 17

18 4 Päästöt vesistöön 4.1 Lupaehdot Kuormituslaskennan perusteella vuonna 2014 täytettiin kaikki lupaehdot molemmilla puhdistamoilla kaikilla laskentajaksoilla sekä pitoisuus- että poistotehovaatimusten osalta. Samalla täytettiin myös VN asetuksessa 888/2006 määritellyt raja-arvot. Vuoden 2014 kuormituslaskennan tulokset on esitetty laajemmin luvussa 15. Taulukko 4 Viikinmäen lupaehdot ja niiden täyttyminen 2014 Viikinmäki BOD 7ATU Kok.P Kok.N COD Cr Kiintoaine mg/l poistoteho % mg/l poistoteho % poistoteho % mg/l poistoteho % LUPAEHTO 10* 95* 0,3* 95* 70** 75* 80* 15* Vuosi ,3 97 0, ,0 92 6,5 I/2014 6,1 97 0, ,9 II/2014 7,9 97 0, ,1 III/2014 5,6 98 0, ,3 IV/2014 5,8 98 0, ,2 *) neljännesvuosikeskiarvona **) vuosikeskiarvona mg/l Taulukko 5 Suomenojan lupaehdot ja niiden täyttyminen 2014 Suomenoja BOD 7ATU Kok.P Kok.N COD Cr Kiintoaine mg/l poistoteho % mg/l poistoteho % poistoteho % mg/l poistoteho % LUPAEHTO 10* 95* 0,4* 93* 70** 75* 85* 15* Vuosi ,9 98 0, ,4 I/2014 6,4 97 0, ,2 II/2014 4,5 98 0, ,2 III/2014 3,9 98 0, ,6 IV/2014 4,8 97 0, ,7 *) neljännesvuosikeskiarvona **) vuosikeskiarvona mg/l 18

19 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 mg/l % BOD 7ATU mg/l BOD 7ATU poistoteho % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 mg/l % BOD 7ATU mg/l BOD 7ATU poistoteho % Kuva 10 Vesistöön johdetun jäteveden biologinen hapenkulutus ja poistoteho. Viikinmäki Kuva 11 Vesistöön johdetun jäteveden biologinen hapenkulutus ja poistoteho. Suomenoja 0, , , , , , , , ,00 mg/l % 0,00 mg/l % Kok.P mg/l Kok.P poistoteho % Kok.P mg/l Kok.P poistoteho % Kuva 12 Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuus ja poistoteho. Viikinmäki Kuva 13 Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuus ja poistoteho. Suomenoja mg/l % COD Cr mg/l COD Cr poistoteho % Kuva 14 Vesistöön johdetun jäteveden kemiallinen hapenkulutus ja poistoteho. Viikinmäki mg/l % COD Cr mg/l COD Cr poistoteho % Kuva 15 Vesistöön johdetun jäteveden kemiallinen hapenkulutus ja poistoteho. Suomenoja

20 18, , , , , ,0 90 9,0 85 9,0 85 6,0 80 6,0 80 3,0 75 3,0 75 0,0 mg/l % Kok.N mg/l Kok.N poistoteho % Kuva 16 Vesistöön johdetun jäteveden kokonaistyppipitoisuus ja poistoteho. Viikinmäki 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mg/l % mg/l poistoteho % Kuva 18 Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuus ja poistoteho. Viikinmäki ,0 mg/l % Kok.N mg/l Kok.N poistoteho % Kuva 17 Vesistöön johdetun jäteveden kokonaistyppipitoisuus ja poistoteho. Suomenoja 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mg/l % mg/l poistoteho % Kuva 19 Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuus ja poistoteho. Suomenoja Päästöt vesistöön HSY:n hallituksen asettama toiminnallinen tavoitetaso jätevedenpuhdistukselle on määritetty ravinnekuormitukselle Itämereen. Toiminnallinen tavoite on puhdistamoiden yhteinen ja sillä on lupaehtoja tiukempi, ohjaava vaikutus ravinteiden poistotasoon. Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen typpipäästö Itämereen oli vuonna 2014 yhteensä 973 tonnia (v tonnia) ja fosforipäästö yhteensä 33 tonnia (31 tonnia). HSY:n toiminnalliset tavoitteet vuonna 2014 olivat typelle tonnia ja fosforille 40 tonnia. Toiminnan tulosohjauksessa on käytetty vielä tätäkin alempaa kuormitustasoa. Toiminnallisten tavoitteiden laskennassa huomioidaan poikkeustilanteiden kuormitus kuten viranomaisraportoinnissakin. Oheisissa kuvissa (Kuva 20 - Kuva 22) on esitetty aikasarjat mereen johdettujen päästöjen osalta. Taulukko 6 Typen ja fosforin kokonaispäästöt mereen Viikinmäki Suomenoja YHT HSY tavoite Typpi (Kok. N) t/a Fosfori (Kok. P) t/a < < Lupaindeksi ja OCP-indeksi Suomen suurimpien kaupunkien jätevedenpuhdistamoiden toimintaa on usean vuoden ajan arvioitu lupa- ja OCP-indekseillä. Lupaindeksi kertoo laitoksen lupaehtojen saavuttamisen vuositasolla. Indeksi on saavutettujen lupaehtojen prosentuaalinen osuus vaadituista lupaeh- 20

21 BOD 7ATU t/a Kuva 20 Päästöt mereen: Biologinen hapenkulutus (t/a) vuosina SUOMENOJA VIIKINMÄKI fosfori t/a Kuva 21 Päästöt mereen: Fosfori (t/a) vuosina SUOMENOJA VIIKINMÄKI typpi t/a Kuva 22 Päästöt mereen: Typpi (t/a) vuosina SUOMENOJA VIIKINMÄKI

22 doista. Molemmilla HSY:n laitoksilla on tällä hetkellä 29 numeerista lupaehtoa. OCP-indeksillä mitataan jäteveden käsittelyn tasoa kokonaisvaltaisesti. Puhdistamoiden OCP-indeksin avulla lasketut tunnusluvut ovat suoraan vertailukelpoisia, koska menetelmä ei ota kantaa lupaehtoihin tai purkuvesistöön. OCP-indeksin laskennassa huomioidaan puhdistetun jäteveden biologinen hapenkulutus (BOD 7ATU ) sekä kokonaistyppikuormitus ja kokonaisfosforikuormitus mereen. Kutakin parametria painotetaan niiden vesistössä aiheuttaman hapentarpeen suhteessa. Näin ravinteita tehokkaasti poistavat puhdistamot saavat suhteellisesti parempia OCP-indeksituloksia esimerkiksi asukasvastiketta kohden laskettuna. Samaa laskentatapaa käyttäen voidaan tarkastella joko puhdistetun jäteveden pitoisuuksia (mg/l) tai päästöjä (t/a). OCP-indeksit lasketaan vesistöön johdetun jäteveden pitoisuuksien tai päästöjen vuosikeskiarvoista seuraavasti: OCP = BOD 7ATU + 18 * Nkok * Pkok Taulukko 7 esittää vuoden 2014 OCP-indeksin toteuman Viikinmäessä ja Suomenojalla. Kuvaajassa (Kuva 23) on esitetty pääkaupunkiseudun OCP-päästöjen kehittyminen edellisen kymmenen vuoden osalta. 4.4 Muut haitalliset aineet Erilaisia ns. haitallisia aineita päätyy jätevedenpuhdistamoille kotitalouksien ja teollisuuden jätevesien mukana. Haitallisia aineita on esimerkiksi kotitalouksien pesu- ja puhdistusaineissa, tekstiilien suoja-aineissa, palonestoaineissa, elintarvikkeissa ja esimerkiksi kuluttajien käyttämissä lääkkeissä. Nämä aineet hajoavat puhdistusprosessissa, kulkeutuvat puhdistamolta vesistöön, sitoutuvat lietteeseen tai päätyvät ilmapäästöinä ilmakehään. Näiden aineiden pitoisuuksia ja niiden aiheuttamaa kuormitusta seurataan jätevedenpuhdistamoilla tarkkailuohjelmien mukaisesti. OCP-päästö, t/a SUOMENOJA VIIKINMÄKI Kuva 23 Pääkaupunkiseudun OCP-päästöt mereen Euroopan päästö- ja siirtorekisteriä koskeva E-PRTR asetus (166/2006) velvoittaa suuria jätevedenpuhdistamoita raportoimaan kynnysarvon ylittävien aineiden vesistöpäästöt kotimaansa viranomaisille. Viranomaiset raportoivat ne edelleen Euroopan Unionin komissiolle ja päästöistä muodostuu avoin päästörekisteri. Raportoitavat päästöt vesistöön on esitetty ohessa (Taulukko 8). Päästöt on laskettu kaikista biologisesti käsitellystä vedestä mitatuista pitoisuuksista lukuun ottamatta kokonaistyppi- ja -fosfori- sekä TOC (=CODCr/3) -päästöjä, jotka on laskettu neljännesvuosikuormien keskiarvoista, missä on mukana myös verkosto- ja pumppaamo-ohitusten aiheuttama kuormitus. Taulukkoon on laskettu myös laitosten yhteenlasketut haitallisten aineiden vesistöpäästöt. Kynnysarvo on kuitenkin laitoskohtainen. Määritettyjen haitallisten aineiden pitoisuudet on esitetty luvussa 18 Puhdistamoille tulevien ja käsiteltyjen vesien raskasmetallipitoisuudet sekä -määrät on esitetty luvussa 19. Taulukko 7 Lupaindeksi ja OCP-indeksi Viikinmäki Suomenoja VUOSI Lupaindeksi % OCP-indeksi mg/l OCP-indeksi t/a Lupaindeksi % OCP-indeksi mg/l OCP-indeksi t/a * * * * Lupavaatimukset kiristyivät kesken vuotta 22

23 Taulukko 8 E-PRTR-päästöt vesistöön 2014 PRTRno. AINE VIIKINMÄKI SUOMENOJA YHTEENSÄ Käsitellyn veden pitoisuus mg/l Päästö vesistöön kg/a Käsitellyn veden pitoisuus mg/l Päästö vesistöön kg/a Päästö vesistöön yhteensä kg/a Kynnysarvo kg/a 12 Kokonaistyppi x) 4, Kokonaisfosfori x) 0, , Arseeni 0, , Kadmium 0, ,7 0, ,7 7, Kromi 0, , Kupari 0, , Elohopea 0, , , Nikkeli 0, , Lyijy 0, ,0002 6, Sinkki 0, , Dikloorimetaani (DCM) <0,0003 nd <0,0003 nd nd AOX 0, , Orgaaniset tinayhdisteet kokonaistinana 52 Tetrakloorietyleeni (PER) 0, ,24 <0, nd 0,24 50 <0,0005 nd <0,0005 nd nd Trikloorimetaani <0,0005 nd <0,0005 nd nd Nonyylifenoli ja nonyylifenolietoksylaatit 70 Di-2-etyyliheksyyliftalaatti (DEHP) <0,0001 nd <0,0001 nd nd 1 0, , Fenolit (kokonaishiilenä) <0,0077 nd <0,0077 nd nd PAH-yhdisteet neljä yhdistettä yhteensä <0, nd <0, nd nd 5 73 Tolueeni BTEX:nä 0, <0,0005 nd TOC xx) Kloridit Fluoridit 0, , Oktyylifenolit ja oktyylifenolietoksylaatit <0,00003 nd <0,00003 nd nd 1 Päästöt on laskettu käsitellystä vedestä määritettyjen pitoisuuksien keskiarvoista ja vuoden kokonaisvirtaamasta. x) Kokonaistyppi- ja kokonaisfosforipäästöt on laskettu vesistöön johdettujen neljännesvuosikuormien keskiarvoista (kg/d), joissa on mukana kaikkien ohitusten aiheuttamat päästöt xx) Suomenojalla TOC = CODCr/3 23

24 Taulukko 9 Biologisesti käsitellyn jäteveden hygieeninen laatu Vaihteluväli pmy/1 ml Keskiarvo pmy/1 ml Viikinmäki Lämpökestoiset koliformiset bakteerit Fekaaliset streptokokit Suomenoja Lämpökestoiset koliformiset bakteerit Fekaaliset streptokokit Biologisesti käsitellyn veden hygieeninen laatu Puhdistamoiden biologisesti käsitellystä vedestä määritettiin kerran kuukaudessa lämpökestoiset koliformiset bakteerit ja fekaaliset streptokokit, jotka kuvaavat veden hygieenistä laatua. Lämpökestoiset koliformiset bakteerit viittaavat ulosteperäiseen likaantumiseen. Fekaalisia streptokokkeja esiintyy myös kasvikunnassa. Ohessa (Taulukko 9) esitetään vuonna 2014 mitattujen pitoisuuksien keskiarvot ja vaihteluvälit. 4.6 Purkualueen tarkkailu ja kalatalousvelvoitteet Jätevesien vaikutusta merialueilla seurattiin vuonna 2014 ensimmäistä kertaa Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu ohjelman mukaisesti. Yhteistarkkailussa ovat mukana HSY:n lisäksi Helsingin Satama Oy, Helen Oy, Arctech Helsinki Shipyard Oy, Fortum Power and Heat Oy, Suomenojan voimalaitos, Espoon tekninen keskus sekä Helsingin ja Espoon kaupungin ympäristökeskukset. Tarkkailun suoritti Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Tutkimustulokset julkaistaan kahden vuoden välein erillisenä raporttina ympäristökeskuksen julkaisusarjassa. Vuosien tulokset raportoidaan keväällä Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen jäähdytysvesiä johdettiin Suomenojan purkutunneliin vuonna 2014 yhteensä m 3. Kalataloudellisen tarkkailun tavoitteena on seurata jätevedenpuhdistamojen vaikutuksia kalastukseen ja kaloihin. Vuonna 2014 kalataloustarkkailu toteutettiin laajana yhteistarkkailuna, jossa ovat mukana HSY:n lisäksi Helsingin Satama Oy, Helen Oy, Helsingin Liikuntavirasto sekä Espoon kaupungin tekninen keskus. Tarkkailu tehtiin Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma vuosina ohjelman mukaisesti. Tarkkailun toteuttamisesta vastasi vuonna 2014 tarkkailuohjelman tekijä, Kala- ja vesitutkimus Oy. Kalataloustarkkailu raportoidaan kahden vuoden välein. Vuosien tulokset raportoidaan keväällä

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012

HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin

Lisätiedot

VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun ympäristöpalvelut Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodot Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

67070328EC 30.10.2008. Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 67070328EC 30.10.2008 Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamohanke Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Pirkanmaan keskuspuhdistamo Pirkanmaa; Nokia, Pirkkala ja Tampere

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.

paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi

Lisätiedot

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus

Lisätiedot

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Raportti 67090263 15.12.2009 Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Helsingin Vesi Espoon Vesi Lahti Aqua Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ilmastonmyönteiseen toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12

www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 2013 Ennakkorekisteröidy kävijäksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki 15. 16.5.2013 Alan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

Liikelaitos Kouvolan Vesi

Liikelaitos Kouvolan Vesi Liikelaitos Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vuosikertomu s 2013 SISÄLLYSLUETTELO KATSAUS VUOTEEN 2013 3 Katsaus vuoteen 2013 4 Tapahtui vuonna 2013 6 Organisaatio ja henkilökunta 6 Asiakkaat 8 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle

Kuva: 194 x 194 mm. Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Kuva: 194 x 194 mm Liikenteen ei-pakokaasuperäisten hiukkasten päästöinventaario pääkaupunkiseudulle Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 Helsingin seudun ympäristöpalvelut ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 21 ILMANLAATU PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 21 Raportti:

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / UUDENKAUPUNGIN VESI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ:.10 Turku, 16.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA

Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2013/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Ahlstrom Tampere Oy:n Kauttuan paperitehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa

Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa Suomen ympäristö 520 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Suomen ympäristö 520 Kalle Nuortimo Jätevesien ja poistokaasujen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 26/2013/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJA Rukan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa, Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta PL 117

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa

Puhdistamolietteen. käyttö maataloudessa. Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti,

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot