12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen"

Transkriptio

1 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Sisällys 1 Jätevedenpuhdistuksessa syntyvät jätteet Kuivattu liete Välppäjäte Hiekkajäte Muut jätteet Öljyjäte Muut vaaralliset jätteet Muut jätteet Vastaanotettavat jätteet Loka-asematoiminta ja siirtoasiakirjat Muut ulkopuoliset jätteet Nestemäisten jätteiden vastaanotto jatkossa Loka-asematoiminta Muut nestemäiset jätteet Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 2 / 11

3 1 Jätevedenpuhdistuksessa syntyvät jätteet Jätevedenpuhdistuksessa erotettavia kiinteitä jakeita ovat mädätetty ja koneellisesti kuivattu liete, välppäjäte sekä hiekka. 1.1 Kuivattu liete Jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete mädätetään Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla ja mädätyksessä muodostuva kaasu hyödynnetään puhdistamon energiantuotannossa. Mädätetty liete kuivataan ja kuljetetaan jätevedenpuhdistamolta Sipooseen Metsäpirtin kompostointiasemalle, jossa se jatkojalostetaan viherrakennustuotteiksi ja maanparannuskompostiksi. Kaikki Viikinmäessä syntyvä liete päätyy hyötykäyttöön. Mädätetyn lietteen määrä on vuosittain noin tonnia. Kuva 1. Kuivattu liete Viikinmäen puhdistamolla Lietteen jatkokäyttömahdollisuudet turvataan mm. teollisuusjätevesien valvonnalla ja teollisuusjätevesisopimuksin. Viemäriin ohjattavien jätevesien haitta-ainepitoisuuksille on määritelty rajaarvot. Kuivatun jätevesilietteen kuiva-ainepitoisuus on keskimäärin 30 %. Kuivatun jätevesilietteen laatua tarkkaillaan säännöllisin näytteenottovälein. Näytteet analysoidaan MetropoliLabissa. Jokaisesta kertanäytteestä määritetään kuiva-aine [%], tuhka [%TS] ja ph-arvo. Kertanäytteistä koostetaan kuukausinäyte, josta määritetään kokonaisfosfori, kokonaisrauta, kalsium, kadmium, kromi, kupari, elohopea, nikkeli, lyijy ja sinkki [mg/kgts]. Edelleen muodostetaan neljännesvuosinäyte, josta määritetään kokonaistyppi, alumiini, magnesium, kalium, koboltti, mangaani ja arseeni [mg/kgts]. Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 3 / 11

4 Kuva 2. Kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 4 / 11

5 Kuva 3 Lietemääritysten tulokset Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 5 / 11

6 1.2 Välppäjäte Välppäyksen tarkoituksena on poistaa jätevedestä suurikokoinen, seuraavissa käsittelyvaiheissa haittaa aiheuttava kiintoaines sekä taata jäljempänä olevien prosessiyksiköiden, erityisesti mädättämön, häiriötön toiminta. Välppäys suoritetaan koneellisesti puhdistettavilla pystyvälpillä. Välppäkoneiston irrottama välpejäte siirretään hihnakuljettimilla jatkokäsittelyyn, jossa välpejäte sekoitetaan veteen, revitään ja pestään. Pesun jälkeen välpejäte vielä puristetaan pienempään tilavuuteen ja varastoidaan vaihtolavoille. Välppäjäte ajetaan Ekokemille poltettavaksi. Välppäjätettä syntyy Viikinmäessä noin 700 tonnia vuodessa. 1.3 Hiekkajäte Hiekka tulee jätevedenpuhdistamolle myös jäteveden mukana. Se poistetaan jätevedestä prosessin alkuvaiheessa. Hiekanerotusaltaissa erotettu hiekka pumpataan hiekan käsittelyyn. Hiekanerottimien hiekkapumput syöttävät hiekka-vesi seoksen kahteen hiekkapesuriin, joista hiekka putoaa kummankin kourun yläpäästä eri vaihtolavalle. Hiekasta eronnut vesi valuu kourua pitkin ja poistuu ylivuotona hiekkapesurista. Vesi johdetaan puhdistamon tulokanavaan. Pesty hiekka toimitetaan Ämmässuon kaatopaikalle Espooseen. Määrä on noin 250 tonnia vuodessa. Kuva 4. Välppäjätteen ja hiekan määrät Viikinmäessä vuosina Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 6 / 11

7 2 Muut jätteet Lisäksi laitoksella syntyy jätteitä laitoksen huolto- ja korjaustöiden yhteydessä sekä tavanomaista kiinteistöjätettä. Jätteet lajitellaan ja kierrätyskelpoinen materiaali toimitetaan kierrätykseen. Taulukko 1. Viikinmäessä syntynyt jäte vuonna 2012 EWC-koodi Jätelaji t/a Määrän arviointitapa Toimitettu Välppäjäte 592 A Ekokem Oy, Riihimäki Välppäjäte 50 A Ämmässuon kaatopaikka HSY Hiekkajäte 234 A Ämmässuon kaatopaikka HSY C Mädätetty ja kuivattu liete A Metsäpirtti, Sipoo C Mädätetty ja kuivattu liete 3846 A Vapo, Teuva, Nurmijärvi Paperi, kartonki ja pahvi 5,4 B Keräyspaperi Oy Puujäte 21,5 A Kuusakoski Oy Metalliromu 84,2 A Kuusakoski Oy 1501 Pakkaus- ja energiajäte 3,0 A Kuusakoski Oy Sekajäte 33 B Ämmässuon kaatopaikka HSY Biojäte 0,3 B Ämmässuon kaatopaikka HSY Elektroniikkaromu 0,25 A Ekokem Oy, Riihimäki Kiinteä öljyinen jäte 0,57 A Ekokem Oy, Riihimäki Käytetty voiteluöljy musta 0,6 A Ekokem Oy, Riihimäki Käytetty voiteluöljy 9,5 A Ekokem Oy, Riihimäki Loisteputket ja loistelamput 0,13 A Ekokem Oy, Riihimäki Aerosolit 0,03 A Ekokem Oy, Riihimäki Lyijyakut 3,6 A Ekokem Oy, Riihimäki Rakennusjäte 7,58 A Kuusakoski Oy YHT Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 7 / 11

8 2.1 Öljyjäte Suurimmat vaarallisten jätteiden erät muodostavat jäteöljy sekä kiinteät öljyiset jätteet (n.14 t/a). Jäteöljy varastoidaan öljyvarastoissa ja toimitetaan käsiteltäväksi Ekokem Oy:lle. Öljyvarastojen lattiat ovat betonia. Varastotiloja ei ole viemäröity tai viemärit ovat tulpattuja, joten mahdolliset öljyvuodot maaperään tai viemäreihin eivät ole mahdollisia. Öljy- ja rasvatynnyreitä käytetään öljyisten jätteiden pakkaamiseen ja kierrätetään omaan käyttöön varastoastioiksi. 2.2 Muut vaaralliset jätteet Muita laitoksen toiminnassa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat loisteputket, elohopea- ja natriumlamput sekä paristot ja akut, jotka kerätään ja toimitetaan Ekokem Oy:lle. Muita satunnaisia vaarallisia jätteitä ovat sähköja automaatiokorjauksiin liittyvät vaaralliset jätteet. Nämä toimitetaan myös käsiteltäväksi Ekokem Oy:lle ja niiden määrä on erittäin alhainen. 2.3 Muut jätteet Lisäksi puhdistamolla syntyy sekajätettä (25 t/a), pahvia (n. 2 t/a) ja keräyspaperia (n. 2 t/a), kyllästämätöntä puujätettä sekä metalliromua (n. 20 t/a). Näistä sekajäte toimitetaan kaatopaikalle ja paperi, pahvi ja metalli lajitellaan hyötykäyttöä varten. Kyllästämätön puujäte kerätään erilleen ja toimitetaan hyötykäyttöön. Syksyllä 2012 Viikinmäen kiinteistöllä ruvettiin keräämään myös biojätettä. Sitä syntyy arviolta 60 kg viikossa. Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 8 / 11

9 3 Vastaanotettavat jätteet 3.1 Loka-asematoiminta ja siirtoasiakirjat Viikinmäen puhdistamon toiminta-alueella sako- ja umpikaivojen lietteitä otetaan vastaan Vantaan Kulomäessä sekä Viikinmäen puhdistamolla. Viikinmäen loka-asemalla otetaan lisäksi vastaan ravintoloiden rasvoja. Kulomäen loka-asema on Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän hallinnassa. HSY:n jätevedenpuhdistusosasto vastaa Viikinmäen loka-aseman toiminnasta. Vain etukäteen sopimuksen tehneet kuljetusyritykset voivat tuoda jätteitä HSY:n loka-asemille. Sopimus koskee ainoastaan kotitalouksien sako- ja umpikaivolietteitä sekä ravintoloiden rasvakaivojätteitä. Muut nestemäiset jätteet edellyttävät erillistä lupaa tai sopimusta ja selvitystä tuotavan jätteen laadusta. (ks. luku 3.2. Muut ulkopuoliset jätteet). Viikinmäen loka-asemalla kulkuluvat lastin purkualueille ovat ajoneuvokohtaisia, joten loka-aseman tietojärjestelmä tunnistaa asiakkaan. Kuljettaja kirjaa järjestelmään kuorman laadun, ajoneuvo punnitaan ennen ja jälkeen kuorman purkamisen. Järjestelmä tulostaa kuljettajalle kuitin. Lokakuormien vastaanottosopimus edellyttää, että kuljetusliike lähettää HSY:lle kuukausittain tiedot edellisen kuun kuormista ja niiden alkuperästä. Nämä ns. siirtoasiakirjat arkistoidaan Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla sähköisesti. HSY valvoo loka-autokuormien sisältöä ottamalla niistä näytteitä satunnaisesti. 3.2 Muut ulkopuoliset jätteet Viikinmäen jätevedenpuhdistamo ottaa vastaan nestemäisiä jäte-eriä pääosin teollisilta toimijoilta. Niistä sovitaan aina erikseen. Toimittaja vastaa nestemäisten jäte-erien kuljetuksesta Viikinmäen puhdistamolle. Jätteitä vastaanotettaessa puhdistamon valvontapalvelut -yksikkö varmistaa tuotavan kuorman laadun. Tarvittaessa kuormasta otetaan näyte ennen sen purkua. Valvonnalla turvataan jätevedenpuhdistusprosessin häiriöttömyys sekä lietteen jatkokäyttömahdollisuudet. Vastaanotetut erät käsitellään nesteen laadun mukaan joko jätevedenpuhdistusprosessissa tai mädättämössä. Esimerkiksi rasvat ja käymistuotteet mädätetään. Kuva 5. Vastaanotetut jätteet Viikinmäessä Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 9 / 11

10 Taulukko 2. Ulkopuoliset jätteet Viikinmäessä Vastaanotetut jätteet lajeittain m 3 /a Permeaattitiiviste ja kasvuliuos Glykolijäte Rasvakaivot Sako-ja umpikaivot Muiden puhdistamojen raakaliete Elintarviketeollisuuden jäte-erät Murskattu nestemäinen biojäte (ruuantähteet) Muut YHT Viikinmäen puhdistamolle toimitettavien jätteiden määrissä ja toimittajissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuosittain. Alla tarkka listaus Viikinmäkeen vuonna 2011 toimitetuista jäte-eristä. Taulukko 3. Vastaanotetut jätteet Viikinmäessä 2011 ULKOPUOLISET JÄTTEET VIIKINMÄESSÄ VUONNA 2011 m3 Roal Oy:n permeaattitiiviste Roal Oy:n kasvuliuos 115 Lentoaseman glykolivesi 8440 Sakokaivoliete Rasvakaivot Sako- ja umpikaivot HUS, murskattu nestemäinen biojäte 384,5 St1 Biofuels; bioetanoli/viikinmäki 1238 Karkkilan jätevedenpuhdistamon raakaliete 4569 Muut Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 10 / 11

11 ULKOPUOLISET JÄTTEET VIIKINMÄESSÄ VUONNA 2011 m3 Lassila & Tikanoja; mehuja, kiisseliä jne. 157,5 Danisco Finland Oy; sokerijäte, sitrusvesi 58 Mildola Oy; rasvaa 13 Lokapalvelu Eerola Oy 15 Danisco Finland Oy; vinanssivesi 10 Mildola Oy, kasviöljyjäte 141 Lassila & Tikanoja, Olutta 2,7 Vantaan kaupunki / Katriinan sairaala, ruuantähteet 19 Vantaan kaupunki / Myyrinkoti, ruuantähteet Nestemäisten jätteiden vastaanotto jatkossa Loka-asematoiminta Sako- ja umpikaivojen keräys- ja vastaanottoprosessissa on lähivuosina tiedossa organisointimuutoksia, kun kaivojen tyhjennys ja kuljetus siirtyy HSY:n jätehuollon vastuulle. Näillä muutoksilla ei ole luultavasti vaikutusta lokajätteen määrään tai käsittelytapaan Viikinmäen puhdistamolla. Merkittävimmin muutos vaikuttaa siirtoasiakirjojen hallinnointiin Muut nestemäiset jätteet Nestemäisten jätteiden vastaanottotoiminnassa ei ole suunnitelmissa merkittäviä muutoksia. Nestemäisten jätteiden vastaanotossa tärkeimpänä periaatteena on, että jätevedenpuhdistus ja lietteen mädätys ovat ensisijalla. Satunnaisten jäte-erien vastaanotossa käytetään tapauskohtaista harkintaa sekä vastaanotettavien erien laadun, määrän että ajoituksen suhteen. Ämmässuolle rakennettava biojätteen mädätyslaitos sekä muut uudet mädätyslaitokset voivat osaltaan vaikuttaa Viikinmäessä käsiteltäviin nestemäisten jätteiden määriin. Viikinmäen jätevedenpuihdistamon ympäristölupahakemus 2013 Sivu 11 / 11

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11 A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun

Jätteiden hyödyntäminen. Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteiden hyödyntäminen Taustamateriaali Jäteselviytyjät 2013 kilpailuun Jätteen hyödyntäminen Hyötykäyttö Suomessa Tavoitteena on hyödyntää syntyvistä jätteistä mahdollisimman suuri osa. Jätteiden hyödyntäminen

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö 8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013

Westenergy Oy Ab. Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma. 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Ympäristövahinkojen torjuntasuunnitelma 19. joulukuuta 2013 Westenergy Oy Ab Y-tunnus 2165379-9 PL 10, 65101 Vaasa Kotipaikka Mustasaari Finland www.westenergy.fi 2(25) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa

Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 20 2009 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittely Suomessa Sonja-Maria Ignatius, Tuuli Myllymaa ja Helena Dahlbo Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Terveydenhuollon jätteet

Terveydenhuollon jätteet OPPAITA 3:2006 Terveydenhuollon jätteet Keräyksen, käsittelyn, kuljetuksen ja loppusijoituksen yleiset suuntaviivat Timo Miettinen 2006 Terveydeksenne ISBN-13: 978-951-98675-1-9 ISBN-10: 951-98675-1-1

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 110/11/1 Dnro PSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.11.2011 ASIA Tornion nestekaasuterminaalin ympäristöluvan tarkistaminen, Tornio HAKIJA Neste Oil Oyj Keilaranta 21 02150

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292

Helsinki 21.10.2009. No YS 1292 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 21.10.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-289-111 No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan

Lisätiedot

V T T T I E D O T T E I T A

V T T T I E D O T T E I T A 2 0 4 5 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Eija Alakangas Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 2000 VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN

Lisätiedot

Puupolttoaineiden laatuohje

Puupolttoaineiden laatuohje Puupolttoaineiden laatuohje VTT-M-07608-13 Bioenergia ry Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki www.bioenergia.fi Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51-53 B 00101 Helsinki www.energia.fi Metsäteollisuus ry

Lisätiedot

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14

Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Markku J. Huttunen & Ville Kuittinen Suomen biokaasulaitosrekisteri n:o 14 Tiedot vuodelta 2010 Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Forestry and Natural Sciences MARKKU

Lisätiedot

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi

ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi ÖLJYTUOTTEET - perusohjeita terveysvaarojen välttämiseksi Korjaamot Konepajat Teollisuus Sisällysluettelo Johdanto 3 Moottoripolttonesteet 4 Moottoribensiinit 4 Dieselöljy 6 Voiteluaineet 7 Yleistä 7 Moottoriöljyt

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS

KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS KEMIKAALIVASTAAVAN OPAS Tuula Perunka ja Päivi Pirilä OuLUMA-keskus 2013 Lukijalle Tämä opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Olemme työssämme havainneet, että

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot