12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen"

Transkriptio

1 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Sisällys 1 Jätevedenpuhdistuksessa syntyvät jätteet Mädätetty liete Välppäjäte Hiekkajäte Muut jätteet Öljyjäte Muut vaaralliset jätteet Muut jätteet Vastaanotettavat jätteet Loka-asematoiminta ja siirtoasiakirjat

3 1 Jätevedenpuhdistuksessa syntyvät jätteet Jätevedenpuhdistuksessa erotettavia kiinteitä jakeita ovat mädätetty ja koneellisesti kuivattu liete, välppäjäte sekä hiekka. 1.1 Mädätetty liete Jätevedenpuhdistuksessa syntyvä liete mädätetään Suomenojan jätevedenpuhdistamon laitteilla ja mädätyksessä muodostuva kaasu on hyödynnetty marraskuusta 212 lähtien liikennepolttoaineena. Mädätetty liete kuivataan ja on kuljetettu jätevedenpuhdistamolta kesäkuusta 213 lähtien Sipooseen, HSY:n Metsäpirtin kompostointiasemalle, jossa se jatkojalostetaan viherrakennustuotteiksi ja maanparannuskompostiksi. Kaikki Suomenojalla syntyvä liete päätyy hyötykäyttöön. Mädätetyn lietteen määrä on vuosittain yli 2 tonnia. 25 Mädätty liete 2 15 t/a Kuva 1. Lietemäärät Suomenojan puhdistamolla Lietteen jatkokäyttömahdollisuudet turvataan mm. teollisuusjätevesien valvonnalla ja teollisuusjätevesisopimuksin. Viemäriin ohjattavien jätevesien haitta-ainepitoisuuksille on määritelty rajaarvot. Kuivatun jätevesilietteen kuiva-ainepitoisuus on keskimäärin 28 %. Kuivatun jätevesilietteen laatua tarkkaillaan kerran viikossa. Jokaisesta kertanäytteestä määritetään kuiva-aine [%], hehkutusjäännös [%TS] ja ph-arvo. Kerran kuukaudessa kertanäytteistä määritetään kokonaisfosfori, hopea, alumiini, arseeni, kalsium, kadmium, kromi, kupari, rauta, elohopea, kalium, magnesium, mangaani, rikki, pii ja sinkki sekä E.coli, enterokokit ja hiekka. Kokonaistyppi määritetään kaksi kertaa kuukaudessa. Kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet vuosilta on esitetty kuvassa 2. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213 Sivu 3 / 7

4 mg/kgts Lietteen raskasmetallipitoisuus Kupari Sinkki Lietteen raskasmetallipitoisuus mg/kgts Kromi Nikkeli Lyijy mg/kgts 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Lietteen raskasmetallipitoisuus Kadmium Elohopea Arseeni Kuva 2. Kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet Suomenojan jätevedenpuhdistamolla Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213 Sivu 4 / 7

5 1.2 Välppäjäte Välppäyksen tarkoituksena on poistaa jätevedestä suurikokoinen, seuraavissa käsittelyvaiheissa haittaa aiheuttava kiintoaines sekä taata jäljempänä olevien prosessiyksiköiden, erityisesti mädättämön, häiriötön toiminta. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla välppäys on kaksivaiheinen: karkeavälppäys ja hienovälppäys. Karkeavälppäyksessä erotetut välppäjätteet siirretään ruuvikuljettimilla pesurille, jossa on nopeakierroksinen potkurisekoitin. Pestyt välppeet puristetaan pakkaavaan välpekonttiin. Hienovälppäys tapahtuu hiekanerotuksen jälkeen. Muodostunut välpejäte pestään ja puristetaan pakkaavaan välpekonttiin. Välppäjäte ajetaan Ämmässuon kaatopaikalle. Välppäjätettä syntyy Suomenojalla noin 46 tonnia vuodessa. 1.3 Hiekkajäte Hiekka tulee jätevedenpuhdistamolle jäteveden mukana, ja se erotetaan jätevedestä prosessin alkupäässä. Hiekanerotuksessa hiekka laskeutuu altaan pohjalle, josta kaavinvaunu siirtää hiekan pumppaussyvennykseen, josta hiekka pumpataan hiekkapesureille. Hiekkapesureilta pesty hiekka siirretään hiekkalavalle, josta se kuljetetaan Ämmässuon kaatopaikalle. Kuvassa 2 on esitetty välppäjätteen ja hiekan määrät Suomenojan jätevedenpuhdistamolla vuosina Välppäjäte ja hiekka 5 4 t/a Välpe Hiekka Kuva 3. Välppäjätteen ja hiekan määrät Suomenojalla vuosina Muut jätteet Lisäksi laitoksella syntyy jätteitä laitoksen huolto- ja korjaustöiden yhteydessä sekä tavanomaista kiinteistöjätettä. Jätteet lajitellaan ja kierrätyskelpoinen materiaali toimitetaan kierrätykseen. Taulukossa 1 on esitetty Suomenojan jätevedenpuhdistamolla vuonna 212 syntyneiden jätteiden määrät. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213 Sivu 5 / 7

6 Taulukko 1. Suomenojalla syntynyt jäte vuonna 212 Suomenojan jätteet 212 Suomenoja EWC koodi Jätelaji t/a Toimitettu Määrän arviointitapa 1981 Välppäjäte 442 Ämmässuon kaatopaikka HSY A 1982 Hiekkajäte 94 Ämmässuon kaatopaikka HSY A 1985C Mädätetty ja kuivattu liete Metsätuomela, Kekkilä A 211 Paperi, kartonki ja pahvi 2,4 Keräyspaperi Oy B 214 Metalliromu 359, Kuusakoski Oy A 231 Sekajäte 25 Ämmässuon kaatopaikka HSY B Kiinteä öljyinen jäte,11 Ekokem Oy, Riihimäki A 2121 Loisteputket ja loistelamput,36 Ekokem Oy, Riihimäki A 1373 Teollisuusliuotin,187 Ekokem Oy, Riihimäki A 1656 Laboratoriojäte,3 HSY Sorttiasema B 1794 Rakennusjäte 34, Kuusakoski Oy A YHT Öljyjäte Öljyjäte on suurin vaarallisten jätteiden erä Suomenojan jätevedenpuhdistamolla. (n.9 t/a). Isommat kerralla syntyvät määrät varastoidaan päärakennuksen alla olevassa teräsrakenteisessa öljysäiliössä, joka sijaitsee betonisessa kaukalossa. Pienemmät erät varastoidaan vaarallisten jätteiden varastossa. Öljyjätteet toimitetaan käsiteltäväksi Ekokem Oy:lle. Vaarallisten jätteiden varaston lattiat ovat betonia. Varastotiloja ei ole viemäröity, joten mahdolliset öljyvuodot maaperään tai viemäreihin eivät ole mahdollisia. 1.6 Muut vaaralliset jätteet Muita syntyviä vaarallisia jätteitä ovat loisteputket, sekä paristot ja akut, jotka kerätään ja toimitetaan Ekokem Oy:lle. Muita satunnaisia vaarallisia jätteitä ovat sähkö- ja automaatiokorjauksiin liittyvät vaaralliset jätteet. Nämä toimitetaan myös käsiteltäväksi Ekokem Oy:lle ja niiden määrä on vähäinen. Laboratoriojäte toimitetaan HSY:n sorttiasemalle Helsingin Kivikkoon ja edelleen Ekokem Oy:lle. 1.7 Muut jätteet Puhdistamolla syntyy sekajätettä (25 t/a), pahvia ja keräyspaperia (n. 2 t/a), kyllästämätöntä puujätettä (5 t) sekä metalliromua (n. 12 t/a). Näistä sekajäte toimitetaan kaatopaikalle ja paperi, pahvi ja metalli lajitellaan hyötykäyttöä varten. Kyllästämätön puujäte kerätään erilleen ja toimitetaan hyötykäyttöön. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213 Sivu 6 / 7

7 2 Vastaanotettavat jätteet 2.1 Loka-asematoiminta ja siirtoasiakirjat Suomenojan puhdistamon toiminta-alueella sako- ja umpikaivojen lietteitä otetaan vastaan Suomenojalla ja Koskelossa jätevesiverkoston varrella sijaitseville loka-asemilla. HSY:n jätevedenpuhdistusosasto vastaa näiden loka-asemien toiminnasta. Lisäksi Suomenojan puhdistamon viemäröintialueella, Kirkkonummen Veikkolassa, on Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen vastuulle kuuluva sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottoasema. Vain etukäteen sopimuksen tehneet kuljetusyritykset voivat tuoda jätteitä HSY:n loka-asemille. Sopimus koskee ainoastaan kotitalouksien sako- ja umpikaivolietteitä sekä ravintoloiden rasvakaivojätteitä. Suomenojan ja Koskelon loka-asemilla otetaan vastaan pelkästään loka- ja umpikaivolietteitä. Sopimuksen mukaisten jätteiden tuonti HSY:n vastaanottopisteisiin tapahtuu HSY:n myöntämän kortin avulla, joka on ajoneuvokohtainen. Lokakuormien vastaanottosopimus edellyttää, että kuljetusliike lähettää HSY:lle kuukausittain tiedot edellisen kuun kuormista ja niiden alkuperästä. Nämä ns. siirtoasiakirjat arkistoidaan sähköisesti. HSY valvoo lokaautokuormien sisältöä loka-asemillaan ottamalla niistä näytteitä satunnaisesti. Suomenojan ja Koskelon loka-asemille otettiin v. 212 vastaan yhteensä m 3 umpi- ja sakokaivolietettä, joka käsiteltiin Suomenojan jätevedenpuhdistamolla. Veikkolan loka-asemalle tuotiin vuonna 212 yhteensä m 3 sako- ja umpikaivolietteitä. 2.2 Loka-asematoiminta jatkossa Sako- ja umpikaivojen keräys- ja vastaanottoprosessissa on lähivuosina tiedossa organisointimuutoksia, kun kaivojen tyhjennys ja kuljetus siirtyy HSY:n jätehuollon vastuulle. Näillä muutoksilla ei ole luultavasti vaikutusta Suomenojan puhdistamolle tulevaan lokajätteen määrään. Merkittävimmin muutos vaikuttaa siirtoasiakirjojen hallinnointiin. Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 213 Sivu 7 / 7

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen

12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen 12 Jätteiden määrät, varastointi ja hyödyntäminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2014

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2014 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta vuonna 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014

Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental

Lisätiedot

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki.

Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja sen laajentamista, Eurajoki. Etelä-Suomi Päätös Nro 149 /2011/1 Dnro ESAVI/454/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2011 ASIA Eurajoen Romu Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee metalliromun kierrätyslaitoksen toimintaa ja

Lisätiedot

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö

8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö 8. Kemikaalit, polttoaineet ja veden käyttö Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS 16UEC0192 1.12.2014 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Ympäristölupahakemus Hyväristönmäelle rakennettavalle uudelle jätevedenpuhdistamolle Sisältö 1 1 JOHDANTO... 3 2 PERUSTIEDOT... 5 2.1

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013

HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö

YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEOPAS Tehtävänä puhtaampi ympäristö YRITYKSEN JÄTEHUOLTO Hyvin järjestetty jätehuolto auttaa yritystä säästämään rahaa ja ympäristöä. Säästöä syntyy mm. parantamalla materiaalitehokkuutta

Lisätiedot

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön

11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön 11A. Tulokuorma ja päästöt vesistöön Suomenojan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 PÄÄTÖS Nro 43/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/109/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 2.4.2013 ASIA HAKIJA Nestemäisten vaarallisten jätteiden sekä hiekka- ja rasvalietteiden käsittely ja varastointi

Lisätiedot

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011

Metsäsairila Oy Vuosikertomus 2011 Keskeisimmät vuosikertomuksessa esiintyvät termit Termi Aluekeräyspiste Biojäte Ekopiste Ekotori (Mikkelin Ekotori) Energiahyötykäyttö Hyötyjätepiste Jätekeskus (Metsä-Sairilan jätekeskus) Kunnan järjestämä

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu

PÄÄTÖS ASIA LUVAN HAKIJA. Lassila & Tikanoja Oyj Hopeatie 2 PL 28 00441 Helsinki. Keuruun Pihtikujan toimipiste Pihtikuja 4 42700 Keuruu PÄÄTÖS Nro 16/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee jätteenkäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013

Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Jätteen määrä pääkaupunkiseudun peruskouluissa vuosina 2011 ja 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Yrityksen ympäristöopas KANNUS. yrityksille KANNUS. Ympäristötietoinen Kannus -hanke

Yrityksen ympäristöopas KANNUS. yrityksille KANNUS. Ympäristötietoinen Kannus -hanke Yrityksen ympäristöopas KANNUS yrityksille KANNUS Ympäristötietoinen Kannus -hanke 1 SISÄLLYS Yritysten jätehuolto Kannuksessa 3 JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISVASTUUT 3 Kunta järjestää 3 Yritys järjestää itse

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010

Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010 ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta

Lisätiedot

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 ASIA HAKIJA Alumiiniteollisuuden pursotuslaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas

Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Maaseutuyritysten jätehuolto-opas Päivittänyt Ympäristötietoinen Kannus -hanke JUURET ELÄMÄLLE SAATESANAT... 3 OMATOIMINEN JÄTEHUOLTO... 4 Kompostointi...4 Polttaminen...5 Eläinten hautaaminen...5 JÄTTEET

Lisätiedot

60K30029.02.Q080 15.5.2009. Vantaan Energia Oy. Jätevoimalan ympäristölupahakemus. Tekninen kuvaus ja ympäristövaikutusselvitys

60K30029.02.Q080 15.5.2009. Vantaan Energia Oy. Jätevoimalan ympäristölupahakemus. Tekninen kuvaus ja ympäristövaikutusselvitys 60K30029.02.Q080 15.5.2009 Vantaan Energia Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Energy Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen yleiset JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain nojalla. Kuntakohtaiset määräykset saatavissa kunkin osakaskunnan virastosta. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Kiimassuontie

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot