Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös /ympäristölupahakemus / Ullavan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, jätevesien johtaminen Ullavanjokeen ja Perhonjokeen, Kokkolan Vesi / Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 925/11/01/00/2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 150 Asiakirjat Asiakirjat ovat nähtävillä Kokkolan ympäristöpalveluissa käsittelyn ajan sekä rakennus- ja ympä ris tö lau ta kun nan kokouksessa lausuntoa annettaessa. Päätöksen keskeiset osat ovat oheis ai neis to na. OHEISAINEISTO 150 Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, Asia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympä ris tö lu pa pää tök sen (dnro LSSAVI/69/04.08/2014), joka koskee Ulla van jätevedenpuhdistamon jätevesilupaa. Tehty päätös on kiel teinen ja sitä perustellaan mm. naapuruussuhdelain mukaisilla koh tuutto mil la haitoilla. Muutoksenhaku Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta mennessä. Rakennus- ja ympäristölautakunnalla on asias sa valitusoikeus. Taustaa Kokkolan Vesi on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to vi ras tolle ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ym pä ris tö lu pa ha ke muksen, joka koskee Ullavan kirkonkylän jätevedenpuhdistamoa kiin teistöl lä Vanha-Vio ( ) ja jätevesien johtamista sieltä Ul lavan jo keen ja edelleen Perhonjokeen. Puhdistamo sijaitsee Ullavan kir kon ky län pohjoisreunalla ja alue rajoittuu maatalouskäytössä olevaan alueeseen. Alueen sijainti on esitetty liitteessä. LIITE A 150

2 Aikaisemmat luvat Vanha puhdistamo on luvitettu siten, että Ullavan kunta on tehnyt ennak ko il moi tuk sen vuonna Toiminnalle on myönnetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös Tämän luvan mukaan mukaan saajan on viimeistään haettava toiminnalle uutta ympäristölupaa mikäli toimintaa jat ke taan. Lisäksi hakija on liittynyt Perhonjoen yhteistarkkailuun. Hakemus Hakemus koskee Ullavan uuden jäteveden puhdistamon toimintaa ja ha ki ja hakee lupaa uuden Uponor Vehoputs 300 pienpuhdistamon si joit ta mi sel le ja uuden jätevedenpuhdistamon valmistuttua Ullavan van ha puhdistamo poistetaan käytöstä. Ullavan uudella jätevedenpuhdistamolla käsitellään noin 170 hen kilön jätevedet ympärivuotisesti ja lisäksi koulusta noin 50 henkilön jäte ve det lukukausien aikana, keskimäärin noin 45 m3 vuo ro kau des sa. Puhdistamo tulee olemaan panosperiaatteella toimiva bio lo gis-kemial li nen puhdistamo, joka käsittelee jaksottaisesti tietyn ko koi sen annoksen jätevettä yhdellä kertaa. Käsitellyt jätevedet tullaan joh tamaan joko purkuputkessa tai purkuojassa Ullavanjokeen. Toi min nassa syntyvä liete toimitetaan käsiteltäväksi Pohjanmaan Bio kaa su Oy:lle. Nykyisen luvan mukaiset jätevedenpuhdistamon lupaehdot ovat, et tä BOD -arvo on enintään 20 mg/l ja fosfori enintään 1,0 mg/l ja puh distus te hon tulee molempien parametrien osalta olla vähintään 85 % vuo si kes ki ar vo na laskettuna. Muut lupaehdot koskevat vie mä ri verkos ton ja puhdistuslaitteiden hoitoa sekä ilmoitusvelvollisuutta ja se, et tä puhdistamolle tulee laatia erillinen tarkkailuohjelma, joka on laadit tu ja joka on osa Perhonjoen ja Kälviän yhteistarkkailuohjelmaa. Ny kyi sen luvan mukaan lupaehtoja tullaan kiristämään 2016 alusta läh tien. Hakija on ilmoittanut pystyvänsä saavuttamaan nykyiset lupa eh dot. Hakemuksessa on esitetty, että käsitellyt jätevedet johdetaan kiinteis tön reunalla Ullavan jokeen joko putkea tai avo-ojaa pitkin joskin nä mä neuvottelut ovat vielä kesken. Lisäksi hakemuksessa to detaan, että kyseinen puhdistamon jätevesien vaikutus Perhonjoen valu ma-alu eel la on pieni, mutta merkittävä kuitenkin Ullavanjoen osalta. Hakemuksen mukaisesti sekä kuormitus- ja ve sis tö tark kai lu ra port teihin viitaten hakija katsoo, että Ullavan kirkonkylän jä te ve den puh dista mon ympäristöluvan päästörajan säilyttäminen nykyisellä tasoilla

3 tu li si olla mahdollista. Alueen kaavoitustilanne Jätevedenpuhdistamo ei sijaitse yleis- eikä asemakaava-alueella kuiten kin Ullavan kirkonkylän läheisyydessä. Lähimmät asukkaat ovat vain noin 50 m laitoksesta. Purkupaikan ja -vesistön ja sen tilan kuvaus Hakemusasiakirjoissa on kuvaus Ullavanjoen sekä Perhonjoen yhteis tark kai lu tuloksista. Yleinen käsitys on, että nyt rakennettavan puh dis ta mon vaikutus on varsin pieni Ullavanjokeen ja erityisesti Per hon jo keen, mutta toisaalta Ullavanjoen tila on erittäin hyvä ja sen suo je lua tulisi edistää. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen Toiminnalle ei ole laadittu suunnitelmaa poikkeuksellisten tilanteiden va ral le. Ympäristöpalvelut Ullavanjoki ja siihen laskevat muut latvavedet ovat ympäristön ti laltaan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Tätä olettamusta tukevat koeka las tuk set ja paikalliset havainnot arvokalojen (taimen) esiin ty mises tä ja lisääntymisestä vesistössä. Ullavan kirkonkylän nykyisen jätevedenpuhdistamon osalta voidaan ylei ses ti todeta, että sen jätevesikuormitus ojaston kautta Ul la van jokeen, on varsin vähäistä ja sen merkitys ei ole kovinkaan suuri. Tämä selittynee osittain sillä, että puhdistamolta on varsin pitkä pur kuoja kunnes jätevedet saapuvat Ullavanjokeen, joten ne suodattuvat ja puhdistuvat matkan varrella. Tarkkailutulosten perusteella voidaan myös todeta, että jätevesien vai ku tus Ullavanjokeen sekä edelleen Perhonjokeen on varsin vähäis tä. Toiminnanharjoittaja tulee kuitenkin velvoittaa jatkamaan puh dis ta mon käyttö- ja vesistötarkkailua sekä suorittamaan lisäksi ve sis tös sä kalataloudellista tarkkailua luotettavien tietojen saa mi seksi kalojen esiintymisestä ja lisääntymisestä. Ongelmakohdaksi muodostuukin se, että puhdistusvaatimukset ovat kos ke neet vain BOD ja fosforia sekä jatkossa COD ja kiintoaine, mut ta hakemuksessa ei ole lainkaan mainittu typenpoistoa. Käy tännös sä tilanne on kuitenkin sellainen, että uusi jätevedenpuhdistamo pys ty nee poistamaan myös typpeä keskiarvotasolla noin 40% joka

4 on taso haja-asutusalueiden erillisissä pien jä te ve den puh dis ta moissa. Ullavan kirkonkylän puhdistamoa tulisi kuitenkin kohdella samoin peri aat tein kuin alueen haja-asutusta ja puhdistamolle asetetaan haja-asu tuk sen mukaisesti puhdistamisvaatimukset. Oman on gel mansa muodostaa kokonaisuus jossa vielä ei ole ratkaistu purkuputki / pur ku oja järjestelmää. Kummallakin vaihtoehdolla on omat etunsa ja mah dol li nen talvikäyttö saattaa myös vaikuttaa purkujärjestelmän valin taan. Purkujärjestelmään sekä vaikutusten lieventämiseen eri tyises ti poikkeustilanteissa helpottaisi mikäli jätevedenpuhdistamon ja Ullavanjoen väliselle alueelle voitaisiin rakentaa erillinen saos tus al las tai kosteikko. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää lau sun to naan Kok ko lan Veden Ullavan kirkonkylän jä te ve den puh dista mon toi min nas ta sekä jätevesien johtamisesta Ullavanjoen kautta Per hon jo keen laaditusta ympäristölupahakemuksesta seuraavaa: A. LUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET 1. Edellytykset luvan myöntämiselle hakemuksen mukaisesti ovat olemassa, mutta lupapäätökseen tulee sisältyä erinäisiä määräyksiä toiminnan tehostamiseksi. B. TOIMINTAA KOSKEVAT EHDOT 1. Jätevedenpuhdistamon purkuputkiasia on ratkaistava välittömästi ja lisäksi tulee laatia selvitys mahdollisen selkeytysallas / kosteikko rakentamisen mahdollisuuksista. 2. Toiminnanharjoittajan on tehtävä jätevedenpuhdistamolle poikkeuksellisia tilanteita varten laadittu valmiussuunnitelma. C. TOIMINNAN TARKKAILUA KOSKEVAT EHDOT 1. Jätevedenpuhdistamon tulee edelleen olla mukana Perhonjoen ja Kälviän yhteistarkkailussa. Lisäksi puhdistamo tulee velvoittaa osallistumaan Perhonjoen ja Kälviänjoen kalataloustarkkailuun Ullavanjoen osalta. 2. Puhdistamon käyttötarkkailutulokset tulee toimittaa Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

5 3. Toiminnanharjoittajan tulee vuosittain toimittaa Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle Perhonjoen ja Kälviänjoen yhteistarkkailuohjelman vuosiraportti, kalataloudellisen tarkkailun raportti, pohjavesialueen tarkkailutiedot sekä puhdistamon tarkkailu- ja toimintaraportin vuosiyhteenveto. D. MUUT EHDOT 1. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa poikkeuksellisista tilanteista välittömästi Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muut lausunnot Asiasta ovat antaneet lausuntonsa kolme muuta viranomaista K-P ym pä ris tö ter vey den huol to, E-P ELY/vesistö ja V-S ELY/kala-asiat. Vi ran omai set ovat lausunnoissaan todenneet verkostosaneerauksen se kä lietteenkäsittelyn parantamisen ja kehittämisen tärkeyttä sekä tiukennettuja luparajoja ja tark kai lua. Muilta osin on katsottu, että luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa. Muistutukset Asiasta on jätetty kolme erillistä muistutusta sekä yksi ryh mä muis tutus, jossa todetaan, että kaikki vastustavat nykyistä sijoituspaikkaa, sil lä he omistavat kiinteistöjä suunnitellun jä te ve den puh dis ta mo paikan välittömässä läheisyydessä ja pitävät syntyviä ympäristöhaittoja kohtuuttomina. Hakijat ovat esittäneet vaihtoehtoista sijoituspaikkaa puhdistamolle. Hakemuksen täydennys Hakijaa on lisäksi pyydetty täydentämään hakemusta erillistä osiltaan (uusi mahdollinen sijoituspaikka). AVIn ratkaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hylkää Liikelaitos Kok kolan Veden hakemuksen, hakemuksen mukaisella paikalla. Päätöstä on erikseen perusteltu, mutta pääperustelu on, että alue hal lin to vi rasto katsoo, että toiminta todennäköisesti aiheuttaa hajuhaitan muodos sa ympäristönsuojelulain 42 tarkoitettua merkittävää muu ta ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa lähinnä ympäristön ylei sen viihtyisyyden vähentymisenä sekä naapuruussuhteesta annetun lain laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, kun otetaan huomioon erityi ses ti hakemuksen mukaisen uuden jä te ve den puh dis ta mon si joi-

6 tus paik ka, jätevedenpuhdistamon poistolietteen tyhjentymistiheys ja tois tu vuus sekä lyhyet suojaetäisyydet lähimpiin naapureiden asuinra ken nuk siin. Lupapäätöksen keskeiset osat ovat perusteluineen oheis ai neis to na. Päätöksen suhde rakennus- ja ympäristölautakunnan lau suntoon Lupaviranomainen on toisin, kuten ryl lausunnossaan esitti, päätynyt te ke mään kielteisen päätöksen lupahakemuksen osalta. Ympäristöpäällikkö Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää Länsi- ja Sisä-Suomen alue hal lin to vi ras ton päätöksen osalta seuraavaa: 1. Merkitä päätös tiedoksi. 2. Todeta, että asia ei anna aihetta muutoksenhakuun. Päätös Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi päätösesityksen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos

29 05.03.2014. Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos Rakennus- ja ympäristölautakunta 29 05.03.2014 Jatkoajan myöntäminen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisen ajakohdalle, UPM-Kymmene Wood Oy, Kalson höyrykattilalaitos 3284/11.00.01/2014 Rymla 29

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 81 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.03.2010 ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 84 39 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot