TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ"

Transkriptio

1 Kaupunkiympäristön kehittäminen Joukkoliikenne TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN SISÄISTEN LINJOJEN LIIKENNÖINNISTÄ Tarjouskilpailu 1/2008 Diaarinumero: TRE:1307/ /2008 Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunta (YLA) järjestää avoimen tarjouskilpailun Tampereen sisäisen linja-autoliikenteen hoitamisesta seuraavasti: 1. Kilpailukohteet Kohde 3: Linja 10 Kohde 4: Linja 32 Järvensivu Keskustori Pispalanharju Kaupin sairaala Lapintie Keskustori Hatanpään sairaala Molemmat kohteet sisältävä yhdistelmätarjous sallitaan, mutta kohteita voi tarjota myös toisistaan riippumatta yksittäisesti. Kilpailukohteet on tarkemmin määritelty tarjouspyynnön liitteessä 5 Kilpailukohteiden määrittely. 2. Tarjoajat Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikennöitsijöille, joilla on oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen. 3. Kilpailuttamistapa Kilpailuttamistapana on suoritekustannuskilpailu, jossa liikennöitsijä jättää tarjouksen kilpailukohteen mukaisen linjan/linjojen liikennöimisestä joukkoliikenneyksikön (JOLI) antaman reitin ja autokiertoaikataulun mukaisesti. Autokiertoaikataulun muodostamisperiaatteet ja suoritteiden laskentatapa on esitetty liitteessä 2. Tarjouksessa ilmoitetaan autokiertoaikataulusta ilmenevien linjatuntien yksikköhinta. 4. Palvelurikemaksut Palvelurikemaksut on määritelty liitteessä 1 kohdassa 5.

2 2 5. Tarjouskilpailun vaiheet 5.1 Ilmoitus ja asiakirjojen hankkiminen Hankintailmoitus kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty Hilmapalveluun edelleen lähetettäväksi EY:n viralliseen lehteen ja julkaistavaksi Julkiset hankinnat -lehdessä. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla lähtien Internetissä osoitteessa Asiakirjat ovat suomenkielisiä. 5.2 Tiedotustilaisuus ja tiedustelut Tarjouskilpailun johdosta järjestetään avoin tiedotustilaisuus maanantaina klo Frenckelin palvelupisteen salissa. Tilaisuudessa voi esittää tarjouskilpailua koskevia suullisia ja kirjallisia kysymyksiä. Kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan internetsivulla viimeistään Tarjouskilpailun johdosta voi esittää tarjousta koskevia kirjallisia tiedusteluja. Tiedustelut tulee jättää viimeistään klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen Sähköpostiviestin otsikon on oltava ehdottomasti Tiedustelu joukkoliikenteen tarjouspyynnöstä. Joukkoliikenneyksikkö vastaa kaikkiin määräaikaan mennessä jätettyihin kirjallisiin tiedusteluihin joukkoliikenteen internetsivulla osoitteessa viimeistään Tarjouspyynnön täsmentäminen 5.4 Tarjousten jättäminen Jos esitetyissä tiedusteluissa tai muutoin on tullut ilmi jotain tarjouspyynnön kannalta niin merkittävää, että se antaa aihetta muuttaa tai tarkentaa tarjouspyynnön sisältöä, muutoksista tai tarkennuksista ilmoitetaan kilpailutuksen internetsivulla Muutokset tarjouspyynnön sisältöön voivat tässä vaiheessa olla vain vähäisiä. Jos muutokset sitä edellyttävät, voidaan tehdä päätös tarjousajan pidentämisestä korkeintaan kahdella viikolla. Myös tästä ilmoitetaan internetsivulla. Tarjoukset tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa klo mennessä postitse osoitteella Tampereen Kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön kehittäminen PL Tampere tai henkilökohtaisesti Tampereen Kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön kehittäminen Frenckellinaukio 2 B Tampere

3 3 Tämän jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouskirje tulee varustaa merkinnällä Joukkoliikenteen tarjous 1/2008. Tarjouksen hintaliite tulee toimittaa erillisessä, suljetussa kirjekuoressa varustettuna merkinnällä Joukkoliikenteen tarjous 1/2008, tarjoushinnat. Tarjoukset tulee tehdä suomen kielellä. 5.5 Tarjouskilpailun ratkaiseminen 5.6 Liikennöintisopimus 6. Tarjousasiakirjojen julkisuus 7. Tarjouksen sisältö ja voimassaolo YLA ratkaisee tarjouskilpailun mennessä ja siitä ilmoitetaan välittömästi kaikille tarjouksen tehneille. Jos jokin tarjoaja on suljettu pois tarjouskilpailusta tai tarjous on hylätty, tästä ilmoitetaan perusteluineen ao. tarjoajalle. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tehdään YLA:n ja valitun liikennöitsijän välillä liikennöintisopimus, jossa noudatetaan tarjouspyynnön liitettä 1 Tampereen paikallisliikenteen järjestämisen yleiset ehdot suoritekustannusmenettelyssä ja muissa liitteissä olevia ehtoja, sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 1994). Valitun liikennöitsijän on asetettava sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä vakuus siten, kuin liitteessä 1 määrätään. Sopimuskausi on noin kolme vuotta. Liikennöinti alkaa , ja päättyy Sopimuskautta voidaan jatkaa enintään kaksi vuotta mikäli osapuolet siitä erikseen sopivat. Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia tarjoajan on ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä ja varustettava jokainen liite merkinnällä Salassa pidettävä. Julkisia hankintoja sekä viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Myös kalustotiedot ovat julkisia. Tarjouksen keskeiset tiedot tulee koota erilliseen tarjouskirjeeseen. Tarjouskirjeessä tulee olla ainakin tarjoajan nimi, liikenteestä vastaavan henkilön nimi sekä tarjottavat kilpailukohteet. Jos tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, tulee tarjouskirjeeseen sisältyä yhteenliittymään osallistuvien yhtiöiden nimet allekirjoituksineen. Tarjous tulee tehdä suomenkielellä. Tarjouksen tulee sisältää seuraavat tiedot ja selvitykset:

4 7.1 Tiedot liikennöitsijästä 4 1 selvitys siitä, että tarjoajalla on voimassa olevien henkilöliikennettä koskevien säädösten mukaan oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa ja että liikenteestä vastaava henkilö täyttää säädöksissä määrätyt ehdot, kohdan 3 ja 4 asiakirjat eivät saa olla enempää kuin kolme kuukautta vanhat ja sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa on esitettävä vastaavat asiakirjat, jotka eivät saa olla yhtä kuukautta vanhemmat, 2 tilinpäätösasiakirjat kolmelta viimeiseltä tilikaudelta, 3 verottajan todistus siitä, että tarjoajalla ei ole vastuullaan verovelkaa, 4 vakuutusyhtiön ilmoitus siitä, että työntekijöiden eläkevakuutusmaksut on maksettu. 5 Kaupparekisteriote 6 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Ja tarjousyhteenliittymän ollessa tarjoajana 7 selvitys tarjousyhteenliittymästä ja edellä kohdissa 1-6 mainitut tiedot kaikista tarjousyhteenliittymään kuuluvista liikennöitsijöistä. 7.2 Tiedot alihankinnasta 7.3 Tarjoushinta Perustellusta syystä JOLI voi hyväksyä myös muun kuin edellä kohdissa 2-4 mainitun asiakirjan näytöksi tarjoajan luottokelpoisuudesta ja taloudellisesta asemasta. Jos liikennöitsijä käyttää alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikennöinnistä on tarkoitus suorittaa alihankintana. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat JOLI:lla ennen kuin päätös on YLA:a lopullisesti sitova. Tarjous tulee tehdä vuoden 2007 neljännen vuosineljänneksen hintatasossa ja tarjouksen tulee olla voimassa asti. Tarjoushinnat ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukana seuraavalla lomakkeella. Tarjouksen hinta tulee ilmoittaa koskemaan koko kilpailukohteen liikennettä. Osahinnoittelua ei hyväksytä. Tarjoushinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina seuraavasti: - Linjatunnin yksikköhinta ( /h) Hinnat merkitään kahden desimaalin tarkkuudella. Tarjouksessa ilmoitettavaa linjatuntihintaa sovelletaan myös tehtäessä sopimuskauden aikana liikenteeseen muutoksia. Pyhäliikenteen lisäyksistä maksetaan liikennöintikorvaukset 20 prosentilla korotettuna. Suoritteiden laskentaperusteet on määritelty liitteessä 1 kohdassa 4 ja liitteessä 2.

5 Linja-autokalusto Tarjouskilpailussa noudatetaan liitettä 3 "Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset" ja liitteen 5 kohtaa 3 kohdekohtaiset vaatimukset. Tarjottavassa liikenteessä käytettävää linja-autokalustoa koskevat tiedot ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukana lähetettävällä lomakkeella (liite 8). Tarjoukseen tulee liittää pohjakaaviot käytettävistä linja-autoista istumaväljyysmitoilla. Yksittäisten autojen sijasta voi ilmoittaa myös ominaisuuksiltaan samanlaisten ja samanikäisten linja-autojen sarjan, johon kuuluvia autoja liikenteessä aiotaan käyttää. Jos sopimuskauden alkaessa tullaan käyttämään vanhempaa ja/tai ominaisuuksiltaan huonompaa linja-autokalustoa, on siirtymäkaudesta, sen arvioidusta pituudesta ja käytettävästä kalustosta ilmoitettava tarjouksessa. Siirtymäkauden enimmäispituudeksi hyväksytään 3 kuukautta. Mikäli liikenteenharjoittajasta riippumattomasta syystä siirtymäkauden enimmäispituus kolme kuukautta ei riitä, voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä kohtuulliseksi katsottava pidennys ottaen huomioon uusien bussien valmistukseen kulloinkin liittyvät markkinaolosuhteet Laatuohjelma Tarjouskilpailussa noudatetaan liitettä 4 "Tampereen paikallisliikenteen laatuvaatimukset" Varikkopalvelut Varikkopalveluiden sijainti, jos se on tarjoushetkellä tiedossa Lisäselvitykset JOLI voi pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä tarjoajan harjoittamasta liikenteestä sekä taloudesta, vakavaraisuudesta, lisähenkilökunnan palkkaamisesta, laatu- ja ympäristöasioiden hoidosta sekä mahdollisista alihankkijoista.

6 8. Tarjouskilpailun ratkaisuperiaatteet 6 Tarjouskilpailun ratkaisemisen ensimmäisessä vaiheessa suljetaan pois ne tarjoajat, joiden ei taloutta ja muuta toimintaa koskevien tietojen perusteella voida arvioida selviävän tarjouspyynnön velvoitteista. Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos 1 tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että sillä voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia hoitaa sopimuksen mukainen liikenne, 2 tarjoaja ei täytä henkilöliikennettä koskevissa säännöksissä asetettuja vaatimuksia, 3 tarjoajana on tarjousyhteenliittymä, joka ei täytä liitteesä 1 kohdassa 11 määriteltyjä vaatimuksia, 4 tarjoajalla on sellaisia tarjoajasta itsestään johtuvia avoimia työehtosopimusriitoja, joiden voidaan perustellusti arvioida merkittävästi häiritsevän liikennöinnin säännöllisyyttä, 5 tarjoajan liikenteeseen esittämä kalusto ei täytä kalustolle asetettuja vaatimuksia, 6 tarjoaja ei ole toimittanut kohdassa 7.1. pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä. Tarjouskilpailun ratkaisemisen toisessa vaiheessa vertaillaan hyväksyttyjen tarjoajien jättämiä tarjouksia. Lopullinen valinta tehdään tarjouspyynnön ehdot täyttävien tarjousten kesken. Hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on YLA:lle kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan huomioon liikenteen hoidon kokonaishinta sekä kaluston ominaisuudet siltä osin kuin ne olennaisesti ylittävät tarjouspyynnön vaatimukset. Kokonaistaloudellisessa arvioinnissa tarjousten keskinäinen vertailu suoritetaan seuraavasti: a) Tarjoushinta, painoarvo 75 % Tarjoushinnan vertailussa edullisin tarjous saa 75 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä lasketaan seuraavasta kaavasta: P x = T e /T x * 75, jossa P x = Tarjouksen pistemäärä tarjoajalle x T e = Edullisimman tarjouksen vuotuisen liikennöintikorvauksen hinta ja T x = Tarjoajan x vuotuisen liikennöintikorvauksen hinta b) Linja-autokalusto, painoarvo 25 % Linja-autokalustoa koskevat yleiset vaatimukset on lueteltu liitteessä 3 ja kohdekohtaiset vaatimukset liitteessä 5. Mikäli tarjoajan autokaluston ominaisuudet täyttävät alla mainitun pisteytyserittelyn, annetaan kokonaistaloudellisessa arvioinnissa näistä ominaisuuksista yhteensä korkeintaan 25 pistettä seuraavasti:

7 Kaluston ulkonäkö Liitteen 10 mukainen väritys 6,0 pistettä Elektroninen sivulinjakilpi 3,0 pistettä Elektroninen takalinjakilpi 3,0 pistettä Mukavuustekijät Koko auton jäähdytysilmastointi 2,0 pistettä Yli vaatimusten oleva istumapaikkamäärä, kun istumaväljyys on yli 90 prosentilla paikoista 700 mm tai yli ja lopuilla 680 mm tai yli 1,0 pistettä/lisäpaikka (max 5,0) Klaffipaikat 0,5 pistettä/paikka (max 2,0) Keski- tai takaovi 4,0 pistettä (max 4,0) 7 YLA voi hylätä kaikki tarjoukset seuraavilla perusteilla: 1 tarjousten hintataso on liian korkea taikka 2 jos olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla TAMPEREEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENNEYKSIKKÖ Mika Periviita joukkoliikennepäällikkö

8 LIITTEET 8 Liite 1 Yleiset ehdot Tampereen sisäisen linjaliikenteen kilpailuttamisessa (MIDI) Liite 2 Autokiertoaikataulujen muodostamisperiaatteet sekä suoritteiden ja korvausten laskentatapa (MIDI) Liite 3 Linja-autokalustoa koskevat vaatimukset (MIDI) Liite 4 Liikenteen laatuvaatimukset (MIDI) Liite 5 Kilpailukohteiden määrittely 1/2008 Liite 6 Rahastuslaitteistoa koskeva tietojärjestelmän kuvaus ja vaatimukset Liite 7 Hintatarjouslomake 1/2008 Liite 8 Kalustoluettelolomake (MIDI) Liite 9 Suoritteet vuodessa 1/2008 Liite 10 Linja-autokaluston ulkoväritys (MIDI) Liite 11 Tampereen yhteistariffiliikenteen palvelu- ja myyntiohje 2007 (toimitetaan erikseen pyynnöstä, tilaus sähköpostilla )

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA

31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1 (5) 31.8.2009 TARJOUSPYYNTÖ ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUSTEN HOITAMISESTA 1. Kilpailukohde 2. Hankintamenettely Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen kuljetuskokonaisuuksien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Paimion kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 50 21531 Paimio 1 TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN VAMMAISPALVELULAIN (VPL) MUKAISISTA KULJETUSPALVELUISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus

3.7.2015. Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Urakkatarjouspyyntö, jätteiden keräys ja kuljetus Metsäsairila Oy on Mikkelin kaupungin omistama jätehuoltoyhtiö, joka ylläpitää alueen jätekeskusta sekä pienjäteasemia. Yhtiö järjestää hyötyjätteiden

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot