Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU)"

Transkriptio

1 KULKU -hankesuunnitelma, Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) Hankesuunnitelma (versio 2, päivitetty )

2 HANKKEEN TIEDOT Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) -hankkeen hakijana on Pyhäjärviinstituutti. Hankkeen toteutusaika on TAUSTA JA TARVE Köyliönjärvi on rehevä maatalousalueen järvi. Järvi valuma-alueineen sijaitsee eteläisessä Satakunnassa Köyliön ja Säkylän kuntien alueella. Köyliönjärven alueella on tehty pitkäjännitteisesti työtä järven hyväksi. Ensimmäinen Köyliönjärven suojeluprojekti alkoi vuonna 1990 ja tämän jälkeen useiden eri projektien aikana on tehty paitsi paljon tutkimuksia ja selvityksiä, myös poistokalastettu ja kampanjoitu ympäristötuen erityistukimuotojen hyödyntämiseksi. Viimeisin Köyliönjärvellä ollut hanke oli vuosina toteutettu Köyliönjärven kansallismaisema kuntoon -hanke. Erilaisten hankkeiden lisäksi Pyhäjärvi-instituutissa on valmistunut keväällä 2007 koontiraportti Köyliönjärven tila ja kunnostus, johon on kerätty historian aikana selvinnyttä tietoa järven tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi raportissa on käsitelty erilaisia kunnostusmenetelmiä ja pohdittu niiden soveltuvuutta Köyliönjärven kunnostukseen. Pitkä suojelutyön historia ei ole poistanut Köyliönjärven tilan kehittämisen tarvetta. Järvi on ponnisteluista huolimatta kesäisin sinilevien valtaama. Tämä hanke yhdessä vesiensuojelutoimenpiteitä toteuttavan investointihankkeen kanssa tuovat yhdessä oman osansa Köyliönjärvellä tehtyyn suureen työmäärään. Köyliönjärven rehevyys on ennen kaikkea seurausta ulkoisesta kuormituksesta, joka ylittää järven sietokyvyn moninkertaisesti. Köyliönjärven huono tila vaikuttaa myös Köyliönjoen veden laatuun, mutta myös suoraan Köyliönjokeen kohdistuva kuormitus on merkittävää. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen kannattaa aloittaa sieltä, missä vaikutus kuormitukseen on suurin. Toimien kohdentamiseksi alueella on tarpeen kartoittaa kriittiset kuormituspisteet ja kuormitusriskit. Lisäksi vesiensuojelutyötä halutaan toteuttaa asukaslähtöisesti. Asukaslähtöisen vesiensuojelutyön keinot kehitettiin Pyhäjärvi-Life -hankkeessa vuosina ja Omajärvi -hankkeessa vuosina 2001 ja Tässä hankkeessa sovelletaan aiemmissa hankkeissa saatuja hyviä kokemuksia ja keskitytään vähentämään ulkoista kuormitusta valuma-alueella asukaslähtöisen vesiensuojelun keinoin. Hanketta seuraava erillinen investointihanke pyritään käynnistämään heti, kun tämän hankkeen tulosten perusteella on selvinnyt toteutettavia kohteita. Hankkeen toimet kohdennetaan maantieteellisesti Köyliönjärven valuma-alueelle ja Köyliönjoen yläosiin (Köyliönjokea luusuasta Voitoisiin saakka) siten, että kaikki Köyliön kylät ovat hankkeessa mukana. Myös Säkylän puolelle ulottuvat Köyliönjärven valuma-alueen osat otetaan hankkeeseen mukaan. Hankkeen hakijana on, joka on vesiensuojelun ja vesistökunnostuksen osaaja eteläisessä Satakunnassa. on säätiöpohjalle rakentuva organisaatio, jossa eri asiantuntijoiden osaamista hyödyntäen toteutetaan elintarviketalouden ja vesiensuojelun ja vesistökunnostuksen toimialoihin liittyviä hankkeita. Hankehallinnon taidot ja kokemus sekä tilat ovat hankkeen käytettävissä Pyhäjärviinstituutissa. Hanketta on valmisteltu jo pitkään yhteistyössä köyliöläisten toimijoiden kanssa. Mukana suunnittelussa on ollut mm. kunnan, Köyliö-seuran ja Köyliönjärven suojeluyhdistyksen edustajia ja omarahoitusta on kerätty köyliöläisiltä toimijoilta. Idea hankkeeseen on lähtenyt tarpeesta ja sitä on suunniteltu yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Köyliönjärvi on kaikista menneiden aikojen ponnisteluista huolimatta erittäin rehevä. On tarpeen kohdistaa resursseja alueen asukkaisiin ja lisätä heidän tietouttaan järven tilasta ja kunnostusmahdollisuuksista. Asukkaille Köyliönjärvi on tärkeä siitä huolimatta, että se käyttäytyy huonosti. Ainoa keino parantaa Köyliönjärven tilaa on lähteä kulkemaan pitkää tietä kuormituksen vähentämisen kautta. Kun varsinaiset kuormituksen vähentämistoimet ovat selvillä, voidaan käynnistää erillinen investointihanke vesiensuojelukohteiden toteuttamiseksi. KOHDERYHMÄ Hankkeen toimet kohdistetaan Köyliönjärven valuma-alueelle ja Köyliönjoen varteen Voitoisiin saakka. Tavoitteena on, että kaikki Köyliön kylät ovat mukana hankkeessa. Erityisesti hankkeen toimintaa kohdistetaan aktiivisten kyläläisten lisäksi maanomistajiin.

3 TAVOITTEET KULKU -hankesuunnitelma, Köyliönjärven ja -joen ulkoisen kuormituksen vähentäminen (KULKU) hankkeen tavoitteina on: tiivistää alueen asukkaiden yhteistoimintaa oman lähivesistönsä, Köyliönjärven ja Köyliönjoen, parhaaksi lisätä alueen asukkaiden ympäristötietoisuutta ja kiinnostusta omaan lähiympäristöönsä monipuolisin tiedotuksen keinoin kehittää yhteistyössä asukkaiden kanssa toimia, jotka tähtäävät ulkoisen kuormituksen vähentämiseen ja käynnistää konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä selvittää näytteenoton, automaattisen seurannan ja kuormitusriskeihin liittyvän tarkastelun perusteella kriittisimmät kuormitusta aiheuttavat kohteet ja ideoida yhdessä asukkaiden kanssa toimenpiteitä niiden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi valita tarvittavien toimenpiteiden perusteella joitakin kohteita, joille asiantuntija tekee maastomittaukset ja suunnitelman kohteen toteutusta varten verkostoitua muiden samoista ongelmista kärsivien alueiden kanssa ja vaihtaa hyviä käytäntöjä rehevien järvien tilan parantamisessa. ylläpitää Köyliönjärveen ja -jokeen liittyvää tutkimusaineistoa ja pyrkiä turvaamaan pitkien tutkimusaikasarjojen jatkuvuus. TOTEUTUS JA TOIMENPITEET Asukaslähtöinen vesiensuojelun suunnittelu Valuma-alueen asukaslähtöistä vesiensuojelun suunnittelua toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärviseutu ry:n toteuttaman kyläsuunnitelmahankkeen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tuottaa Köyliön kyliin vesiensuojelupainotteiset kyläsuunnitelmapäivitykset. Työn yhteydessä vieraillaan Köyliön alueen kouluissa, esiopetusryhmissä ja päivähoidossa pohdiskelemassa yhdessä lasten ja nuorten näkemyksiä omasta ympäristöstään. Kuormituksen vähentämiseksi laaditaan vesiensuojelusuunnitelmat kyläkohtaisesti kyläsuunnittelutyön yhteydessä. Suunnitelmiin kirjataan kunkin kylän kuormittajat ja kyläläisten ideoita kuormituksen vähentämiseksi. Kyläsuunnittelutyön lisäksi konkreettisia vesiensuojelukohteiden toteutuspaikkoja haetaan maanomistajille järjestettävissä ideointi-illoissa. Maanomistajia ja viljelijöitä innostetaan ideoimaan erilaisille konkreettisille vesiensuojelutoimenpiteille soveltuvia paikkoja ja kokeilemaan uusia toimenpiteitä omalla maallaan. Ideat kirjataan vesiensuojelusuunnitelmiin ja niiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan. Koko hankkeen ajan hanke tarjotaan maatalouden ympäristötuen ja sen erityistuen neuvontaa, mikä osaltaan edistää viljelijöiden ympäristötietoisuutta ja kuormituksen vähentämistä alueella. Vesiensuojelupainotteiset kyläsuunnitelmien päivitykset julkaistaan yhteistyössä kyläsuunnitelmahankkeen kanssa. Asukaslähtöisessä vesiensuojelun suunnittelussa huomioidaan ojaraportin tiedot ja pyritään kohdentamaan toimenpiteitä eniten kuormittaville alueille. Vesiensuojelun suunnittelun tulosten perusteella aloitetaan kohteiden tekninen suunnittelu. Tavoitteena on saada valmiit suunnitelmat muutaman suuremman vesiensuojelukohteen (esim. kosteikon) toteuttamiseksi. Myös pienempiä kohteita voidaan suunnitella valmiiksi. Asukkaiden ympäristötietoisuutta ja kiinnostusta omaan lähiympäristöön pyritään lisäämään järjestämällä infotilaisuuksia, tietoiskuja ja talkootoimintaa eri kohderyhmille, mm. lapsille ja kylien asukkaille. Lisätään sekä vakituisten asukkaiden että kesäasukkaiden tietämystä omien toimien vesiensuojeluvaikutuksista. Ollaan esillä muiden järjestämissä yleisötapahtumissa alueella. Ojaraportti Valuma-alueen ravinnekuormituksen ajallista ja alueellista jakautumista selvitetään tekemällä valuma-alueen ojien kuormituksesta olemassa olevaan tietoon, vesinäytteenottoon ja virtaaman seurantaan perustuva ojaraportti. Vedenlaatua seurataan noin kuuden viikon välein tapahtuvalla näytteenotolla viidessä näytepisteessä sekä kahdesti vuodessa tapahtuvalla näytteenotolla 14 pisteessä. Näytetulosten ja karttatarkastelun sekä käytettävissä olevien virtaamatietojen perusteella arvioidaan Köyliönjärven eri ojien kautta tulevaa kuormitusta ojaraportissa.

4 Selvitetään kuormituksen vähentämisen kannalta kriittiset pisteet ojaraportin ja kuormitusriskeihin liittyvän tarkastelun perusteella. Selvitetään myös jo aikaisemmissa hankkeissa (noin 10 vuotta sitten) toteutettujen vesiensuojelukohteiden toimivuutta ja kunnostusmahdollisuuksia. Laaditaan tekniset suunnitelmat muutamien kohteiden toteuttamiseksi kriittisten pisteiden selvityksen perusteella. Tehdään esitys Köyliön kalanviljelylaitoksen kuormituksen vähentämistoimenpiteiksi. Hankkeen tiedotuksen ja asukaslähtöisen vesiensuojelutyön tarpeisiin laaditaan hankkeelle vakinaista asutusta ja vapaa-ajan asukkaita palvelevat internetsivut sekä suppea tulostettava esite hankkeesta. Tarpeen mukaan tuotetaan tiedotusmateriaalia asukaslähtöisen vesiensuojelun ja koulutusten tarpeisiin. Materiaalin tuottamisessa sovelletaan olemassa olevia aineistoja. Aiemmin tuotettua Köyliönjärven tila ja kunnostus -julkaisua täydennetään ojaraportilla ja julkaisua painetaan järven parissa toimivien käyttöön. Muu hankkeen toteutusta tukeva toiminta Ylläpidetään Köyliönjärveen liittyvää seuranta- ja tutkimusaineistoa ja pyritään käynnistämään järven kunnostukseen liittyvä tutkimushanke tai sisällyttämään Köyliöjärveen liittyviä osia muihin laajempiin tutkimushankkeisiin. Seurataan valtakunnallisesti muiden erittäin rehevien järvien (esim. Tuusulanjärvi, Vihdin Enäjärvi, Hiidenvesi) kunnostustoimia ja biomassan (kalat, kasvit, levät) hyötykäyttöä. Toteutuksen aikataulu Internetsivujen julkaisu X X Internetsivujen ylläpito X X X X X X X Vierailu tapahtumissa X X X X Ojaraportti - näytteenottopisteiden valinta X - näytteenotto X X X X - raportin koosto X X X Kyläsuunnittelu X X X X Tilaisuudet, talkoot X X X Ympäristötuen neuvonta X X X X X X X X Kohteiden suunnitelmat X X TIEDOTUS Hankkeen internetsivut ovat tärkeä osa hankkeen toimintaa ja tiedotusta. Internetsivut luodaan ja julkaistaan heti hankkeen alettua. Internetsivujen sisältöä päivitetään ahkerasti ja ne toimivat tiedotus- ja keskustelufoorumina vesiensuojelupainotteisten kyläsuunnitelmien työstäjille ja muille hankkeen toimijoille. Internetsivut ovat osoitteessa Tärkeää hankkeen tiedotuksessa on tiedottaminen kohderyhmille, eli Köyliön kylille ja muille sidosryhmille. Tämä tiedotus hoidetaan yhteistyössä kyläyhdistysten ja tuottajayhdistyksen sekä kunnan kanssa. Tarvittaessa paikallisia asukkaita ja maanomistajia lähestytään henkilökohtaisesti kirjeellä tai sähköpostilla. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan paikallisille medioille säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään hankkeen alkaessa sen tavoitteista kyläsuunnittelutyöstä ojaraportin tuloksista kohteen suunnittelutyöstä hankkeen päättyessä sen tuloksista.

5 HALLINNOINTI Toimenpiteitä koordinoidaan Euran Kauttualla sijaitsevasta Pyhäjärvi-instituutista, jossa hoidetaan myös hankkeen työt ja hallinnointi. Vesiensuojelun suunnittelun tarpeita varten tarvitaan kokoontumistiloja myös Köyliöstä, esimerkiksi kunnantalolta. Hankkeeseen omarahoitusosuudella sitoutuneita yhteistyökumppaneita ovat Köyliön vanhakartano, Köyliössä toimivat kyläyhdistykset, Köyliönjärven suojeluyhdistys ry., MTK Köyliö, Köyliön kalanviljely oy, Köyliöseura. Yhteistyökumppaneita pyritään saamaan mukaan vesiensuojelun suunnitteluun mahdollisimman laajalta rintamalta. Yhteistyötahot ovat olleet alusta asti mukana hankkeen suunnittelussa. Kyläyhteisöjen ja maanomistajien saaminen aidosti sitoutumaan hankkeeseen on iso haaste hankkeen työssä. Hankkeessa täytyykin erityisesti kiinnittää huomiota näihin tahoihin, että ne ottaisivat hankkeen omakseen ja olisivat mukana ponnisteluissa oman lähivesistönsä puolesta. Työtilat ja työntekijät ovat valmiina Pyhäjärvi-instituutissa hanketta toteuttamaan. Hankkeen käytettävissä ovat myös mm. puhelimet, tietokoneet ja kopiokone. Hankkeen kuluja ovat em. resurssit toteutumaa vastaavasti. Pyhäjärvi-instituutin taloussihteeri huolehtii hankkeen kirjanpidosta. Hankkeelle muodostetaan ohjausryhmä, johon pyydetään edustajat Pyhäjärvi-instituutista, Pyhäjärviseutu ry:stä, TE-keskuksesta, Köyliön Vanhakartanosta, Köyliön kunnasta, Köyliönjärven suojeluyhdistyksestä, Kyläyhdistyksistä, Köyliö-Seurasta ja MTK Köyliöstä. Ohjausryhmään osallistuvilta henkilöiltä pyydetään kirjallinen suostumus. SEURANTA Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata tarkastelemalla tavoitteiden toteutumista. Kaikkien tavoitteiden toteuduttua: Ympäristötietoisuus ja kiinnostus lähiympäristöä ja sen kehittämistä kohtaan on lisääntynyt alueella. Konkreettinen vesiensuojelu on lähtenyt käyntiin Kuormituksen kriittiset pisteet ovat tiedossa ja niiden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi on ideoitu toimenpiteitä Muutaman kohteen toteuttamiseksi on maanomistajan kanssa yhteistyössä toteutettu suunnitelma valmiina Muiden rehevien järvien toimijoiden kanssa on luotu keskusteleva verkosto, jonka sisällä on vaihdettu hyviä käytäntöjä Köyliönjärveen ja -jokeen liittyvä Pyhäjärvi-instituutissa sijaitseva aineistopankki on karttunut.

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI

Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Vesistöt ja Ympäristö Yhdessä Hyvään Tilaan - VYYHTI Hankesuunnitelma 2012-2014 Hankepäätös 18.12.2012. 2 Sisältö Tiivistelmä... 3 1. Hankkeen määrittely... 4 1.1 Tausta ja tarpeellisuus... 4 1.2 Tavoitteet...

Lisätiedot

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 TUUSULANJÄRVEN KUNNOSTUSPROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN KUNTAYHTYMÄ Kerava 2012 1 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu ALKUSANAT... 3 1. KUNNOSTUSHANKKEEN

Lisätiedot

Satakunnan vesistöt Käyttö ja kunnostustarpeet

Satakunnan vesistöt Käyttö ja kunnostustarpeet Satakunnan vesistöt Käyttö ja kunnostustarpeet Sari Koivunen Heli Nukki Susanna Salokangas Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 12 Eura 2006 Painos 350 kpl Julkaisija Pyhäjärvi-instituutti, Sepäntie

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

Helmikuu: Haja-asutuksen jätevesisuunnitelmia tuetaan... 2. Maaliskuu: Löytämisen riemua ja märkiä saappaita... 3. Huhtikuu: Melkein 20-vuotias...

Helmikuu: Haja-asutuksen jätevesisuunnitelmia tuetaan... 2. Maaliskuu: Löytämisen riemua ja märkiä saappaita... 3. Huhtikuu: Melkein 20-vuotias... Pyhäjärven puolesta vuonna 2014 Helmikuu: Haja-asutuksen jätevesisuunnitelmia tuetaan... 2 Maaliskuu: Löytämisen riemua ja märkiä saappaita... 3 Huhtikuu: Melkein 20-vuotias... 4 Toukokuu: Lisää työkaluja

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006

Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja 1995-2006 Pyhäjärven puolesta artikkelisarja... 1 2006... 4 Tammikuu: Valuma-alueen vesiensuojelukohteetkin tarvitsevat kunnostusta... 4 Helmikuu: Otteita onnistuneen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI

PORO-ICT - LOPPURAPORTTI PORO-ICT - LOPPURAPORTTI 1. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA PORO-ICT hanke on porotalouden ja porotalousyrittäjyyden kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää porotalouden piirissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1(8) TAUSTA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu toimintaryhmä, jonka tavoitteena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta alueellaan. SILMU ry:n toiminta-alue

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Toimenpideohjelma vuoteen 2015 Paimionjoen vesistön kunnostamiseksi ja virkistyskäytön kehittämiseksi (luonnos 16.3.2011)

Toimenpideohjelma vuoteen 2015 Paimionjoen vesistön kunnostamiseksi ja virkistyskäytön kehittämiseksi (luonnos 16.3.2011) Toimenpideohjelma vuoteen 2015 Paimionjoen vesistön kunnostamiseksi ja virkistyskäytön kehittämiseksi (luonnos 16.3.2011) Lähtökohdat Paimionjoen vesistö on Saaristomeren suurin ravinnekuormittaja, jonka

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus

VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus toimintasuunnitelma 2010 VALONIA Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus; toimintasuunnitelma

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Paikallista Pyhäjärviseudulta

Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUDUN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN LEADER-STRATEGIA 2014-2020 Paikallista Pyhäjärviseudulta PYHÄJÄRVISEUTU Eura Köyliö Säkylä Elämyksiä kaikille aisteille VISIO 2020 Pyhäjärviseutu on kilpailukykyinen,

Lisätiedot

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020

ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 201 4 2020 ETELÄISEN MAASEUDUN OSAAJAT EMO RY STRATEGIA 21 4 22 SISÄLLYS SIVU 1. EMON STRATEGIA 1 2. STRATEGIAN KATTAMA KOHDEALUE JA VÄESTÖMÄÄRÄ 1 2.1 EMOn toiminta-alueen määrittely 1 2.2. Toiminta-alueen kuvaus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Liite 2

LOPPURAPORTTI Liite 2 LOPPURAPORTTI Liite 2 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Ohjelma Toimintalinja Projektityyppi Minä ja Vesijärvi - Tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena Etelä-Suomi 3: Alueiden saavutettavuuden

Lisätiedot

LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY

LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY Joni Tiainen LUONNONHOITOHANKE- ESITYSTEN KÄSITTELY PISTEYTYS HANKEVALINNAN TUKENA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Toukokuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2006 Tekijä Joni Tiainen Koulutusohjelma

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Niemenkatu 73 Laurellintie 55 15140 Lahti 17320 Asikkala p. (03) 8114 280, 050 594 9980 p.

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Niemenkatu 73 Laurellintie 55 15140 Lahti 17320 Asikkala p. (03) 8114 280, 050 594 9980 p. Kyllikki Kyläkouluista monipalvelukeskuksia Hankesuunnitelma 4.1.2006 Yhteishanke: Lahden Tiede- ja yrityspuisto Oy / Aluekeskusohjelma Päijät-Hämeen kylät ry Yhteyshenkilöt: Riitta Vesala Elina Leppänen

Lisätiedot

AURAJOKI -OHJELMA 2014-2020 TEEMAT JA TOIMENPITEET

AURAJOKI -OHJELMA 2014-2020 TEEMAT JA TOIMENPITEET AURAJOKI -OHJELMA 2014-2020 TEEMAT JA TOIMENPITEET Aurajokisäätiön hallitus teki vuonna 2011 aloitteen uuden Aurajoki-ohjelman työstämisestä. Työn tarkoituksena oli kirjata ylös Aurajoki-työn tavoitteita

Lisätiedot

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke

Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke Loppuraportti 1.1.2012 31.12.2014 Diaarinumero 1306/3560-2011 Hankkeen numero: 15111 HAMKin kohdenumero: 7712509 Hankkeen toteuttaja: Hämeen ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot