USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA"

Transkriptio

1 USKOTTU MIES EDUNVALVOJA HOLHOOJA Boråsin yliholhouslautakunnan käsikirja SISÄLLYSLUETTELO Yliholhooja 2 Yliholhoojan suorittama valvonta 2 Uskottu mies 2 Uskotun miehen tarve 3 Hakemus/ilmoitus 3 Uskotun miehen toimen laajuus 4 Uskotun miehen vapauttaminen toimestaan 7 Kuka voi toimia uskottuna miehenä 8 Tilapäinen uskottu mies 8 Edunvalvoja 9 Edunvalvojan tarve 9 Hakemus/ilmoitus 9 Edunvalvonnan sisältö 9 Holhooja 10 Vanhemmat lailliset holhoojat 10 Vanhempien vastuu 11 Yliholhoojan suostumus 11 Vanhempien oikeus lasten omaisuuden hallintaan 11 Rajoitettu omaisuuden hallintaoikeus 11 Vapaakäyttöiset pankkitilit 12 Tiukentavat määräykset 12 Yliholhoojan erityisvalvonta 12 Erityinen edunvalvonta 12 Alaikäisen uskottu mies 13 Tilitys ja palkkio 13 Työnantajamaksut ja vero 14 Yksin tulleiden pakolaislasten uskottu mies 14 1

2 Yliholhooja Jokaisessa kunnassa on yliholhooja tai yliholhouslautakunta. Käytämme jäljempänä esitteessä nimitystä yliholhooja. Yliholhoojan tehtävänä on valvoa holhoojien, edunvalvojien ja uskottujen miesten toimintaa. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että henkilöille, jotka itse ovat kykenemättömiä valvomaan etuaan tai hoitamaan omaisuuttaan, ei aiheudu oikeudenmenetyksiä. Yliholhoojan toimintaa sääntelee vanhempainkaari. Yliholhoojan toimintaa valvoo lääninhallitus. Yliholhoojan päätöksiin tyytymätön osapuoli voi valittaa päätöksistä käräjäoikeuteen. Yliholhoojan suorittama valvonta Yliholhoojan suorittama valvonta käsittää: Holhouksen/lasten omaisuuden hallinnan, lukuun ottamatta erityistä edunvalvontaa. Holhooja on henkilö, joka edustaa lasta täysi ikäisyyteen saakka (18 vuotiaaksi). Tavallisesti toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat lapsen holhoojia. Uskotun miehen toimi uskottu mies määrätään henkilöille, jotka eri syistä johtuen eivät itse voi valvoa etuaan. Henkilö, jolla on uskottu mies, säilyttää silti oikeustoimikelpoisuutensa. Edunvalvonta muistuttaa uskotun miehen tointa paitsi että henkilö, jolla on edunvalvoja, menettää oikeustoimikelpoisuutensa edunvalvonnan asettamissa rajoissa. Edunvalvojaa ei saa määrätä silloin, kun uskotun miehen katsotaan riittävän. Uskottu mies Uskottu mies edustaa henkilöä, joka ei itse kykene valvomaan etuaan. Henkilöä, jolla on uskottu mies, kutsutaan päämieheksi. Tässä yhteydessä on muistettava, että kyseessä on täysivaltaisille henkilöille määrätty uskottu mies. Ruotsissa holhouksen alaisia ovat ainoastaan alle 18 vuotiaat lapset. Käsite holhouksen alaiseksi julistaminen poistettiin käytöstä jo vuonna

3 Henkilö, jolle määrätään uskottu mies, säilyttää siis oikeustoimikelpoisuutensa ja uskotun miehen on saatava päämiehensä suostumus kaikkiin suurempiin oikeustoimiin, joiksi ei lasketa päivittäiseen taloudenpitoon liittyviä asioita. Mikäli päämies ei kykene antamaan suostumustaan, uskottu mies saa itse ryhtyä oikeustoimiin tehtävänsä sallimissa puitteissa ja päämiehensä hyödyksi. Päämiehen kyvyttömyys antaa suostumuksensa on vahvistettava lääkärintodistuksella, joka saa olla korkeintaan vuoden vanha. Uskotun miehen tarve Jos täysi ikäinen henkilö sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi on kykenemätön valvomaan etuaan, hoitamaan omaisuuttaan tai huolehtimaan itsestään, tuomioistuin voi tarpeen vaatiessa määrätä hänelle uskotun miehen (Vanhempainkaaren 11 luku 4, jatkossa käytetään lyhennystä VK). Uskotun miehen määrääminen tulee usein ajankohtaiseksi silloin, kun henkilö ei itse pysty hoitamaan talouttaan tai huolehtimaan omaisuudestaan. Kyseessä voi olla dementiasairaudesta tai psyykkisestä sairaudesta kärsivä tai kehitysvammainen henkilö. Uskottua miestä ei saa määrätä silloin, kun valvonnan ja hoidon tarve toteutuu tyydyttävällä tavalla esimerkiksi omaisten, sosiaalitoimen, valtakirjan tai eri pankkipalveluiden yms. avulla. Hakemus/ilmoitus Hakemuksen tekee päämies itse, päämiehen avio tai avopuoliso, lähiomaiset tai yliholhooja. Lähiomaisiksi katsotaan puolison lisäksi rintaperilliset, vanhemmat ja sisarukset. Hakemus jätetään käräjäoikeuteen. Lainmukaisen ilmoituksen uskotun miehen tarpeesta voi tehdä sairaanhoito tai sosiaalitoimi. Ilmoituksen voivat tehdä myös muut tahot, kuten esimerkiksi pankkihenkilökunta, kaukaiset sukulaiset, ystävät jne. Ilmoitus uskotun miehen tarpeesta tehdään yliholhoojalle, joka puolestaan tarvittaessa jättää asiasta hakemuksen käräjäoikeuteen. Uskotun miehen määrääminen on vapaaehtoinen toimenpide, joka perustuu asianomaisen suostumukseen. Jos henkilöllä on ymmärrystä ja hän osaa ilmaista tahtonsa, hänelle ei voida määrätä uskottua miestä vastoin hänen suostumustaan. 3

4 Hakemuksen/ilmoituksen tulee sisältää seuraavaa: Uskotun miehen määräämistä koskeva pyyntö Syyt pyynnön esittämiseen Päämiehen henkilötiedot Mahdollinen ehdotus uskotuksi mieheksi Tiedot mahdollisista lapsista ja lähiomaisista Toimen laajuus: Omaisuuden hallinta, oikeuksien valvonta, huolenpito Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: Päämiehen henkilötodistus, josta käy ilmi päämiehen mahdolliset lapset eli nk. perhetodistus (familjebevis) Kuraattorin, avuntarpeenarvioijan tms. kirjoittama todistus uskotun miehen tarpeesta. Mikäli mahdollista, päämiehen suostumus. Lääkärintodistus (Sosiaalihallituksen lomake SoSB ) vaaditaan useimmissa tapauksissa selvittämään sen, voiko päämies itse antaa suostumuksen ja vahvistamaan sen, että uskottu mies on tarpeen. Lähiomaisen suostumus uskotun miehen määräämiseen silloin, kun päämies ei voi antaa suostumustaan. Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: Lääkärintodistus (Sosiaalihallituksen lomake SoSB ). Lomakkeen voi hakea sosiaalihallituksen kotisivulta osoitteesta Useimmissa tapauksissa vaaditaan lääkärintodistus selvittämään sen, voiko päämies itse antaa suostumuksen ja vahvistamaan sen, että uskottu mies on tarpeen. Sen henkilön henkilötodistus, jota ilmoitus koskee Mikäli mahdollista, päämiehen suostumus Hakemus uskotun miehen määräämisestä toimitetaan käräjäoikeuteen, kun taas ilmoitus toimitetaan päämiehen henkikirjoituskunnan yliholhoojalle. Käräjäoikeus valitsee ja määrää uskotun miehen. Jos myöhemmin ilmenee tarvetta vaihtaa uskottua miestä, sen tekee yliholhooja. Uskotun miehen toimen laajuus Uskotun miehen toimi voi käsittää oikeuksien valvomista, omaisuuden hallintaa ja henkilöstä huolehtimista. 4

5 Oikeuksien valvominen Toimeen kuuluu päämiehen etujen valvonta seuraavissa asioissa: Oikeuksien valvominen kuolinpesässä velkojien kanssa käytävissä neuvotteluissa, osamaksusopimuksien laatimisen ja vastaavien yhteydessä vuokralautakunnan kanssa asioidessa Hakuasiat velkasaneerauksen hakeminen eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta annetun lain (LSS) mukaisen tuen ja palvelun hakeminen; kyseessä voi olla yhteyshenkilö, saattajapalvelu ym. sosiaalipalvelulain (SoL) mukaisten aputoimenpiteiden hakeminen asumistuki ja vuosittaisten vuokranmuutosten ilmoittaminen oikean suuruisen asumistuen saamiseksi Päämiehen edustaminen asunnon irtisanomisen, kauppaamisen ja myynnin yhteydessä päätöksistä valitettaessa Omaisuuden hallinta Hallintaoikeus käsittää kaiken päämiehelle kuuluvan omaisuuden. Omaisuuden hallinnalla tarkoitetaan sitä, että uskottu mies hoitaa päämiehen talouden, maksaa laskut, antaa taskurahat, hoitaa pääomaa, arvopapereita, kiinteistöjä ym., huolehtii siitä, että päämiehen omaisuus on asianmukaisesti vakuutettu jne. Päämiehen mahdollisesti saama palkka tai kuntoutuskorvaus ei kuulu hallittavien varojen piiriin, jollei päämies itse toivo sitä. Uskotun miehen tulee pitää päämiehen varat erillään omista varoistaan. Omaisuuden hallinnassa on tärkeintä, että päämiehen omaisuus käytetään kohtuullisessa määrin päämiehen toimeentulon, koulutuksen ja muun hyödyn hankkimiseen sijoitetaan turvallisesti niin, että se antaa kohtuullisen tuoton 5

6 On tärkeätä luoda päämiehelle mahdollisimman hyvät elinolot hänen taloutensa sallimissa puitteissa. Uskotun miehen päätehtävänä ei ole toimia kitsaasti ja varoja säästellen. Uskottu mies ei voi lahjoittaa pois päämiehensä omaisuutta. Vanhempainkaaren 14 luku 12 sisältää lahjoituskiellon. Kielto merkitsee sitä, ettei lahjaa voi antaa edes yliholhoojan suostumuksella. Sallittuja ovat kuitenkin henkilökohtaiset lahjat, kuten joululahjat ja syntymäpäivälahjat, joiden arvo ei poikkea tavanomaisesta ja jotka eivät ole suhteettoman kalliita päämiehen varoihin nähden. Uskottu mies ei myöskään voi päämiehensä puolesta luopua perinnöstä eikä hän tietystikään voi laatia testamenttia tämän puolesta. Uskotun miehen on kahden kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta jätettävä yliholhoojalle ns. omaisuusluettelo, eli luettelo päämiehen varoista ja veloista. Kaikki päämiehen tilit on oltava sulkutilejä eli varoja saa nostaa vain yliholhoojan suostumuksella. Tämä tieto on merkittävä tilin käyttöehtoihin. Ainoa poikkeus tästä ovat nk. vapaakäyttöiset tilit, joihin uskotulla miehellä on käyttöoikeus ilman yliholhoojan suostumusta. Eläke tai vastaava menee vapaakäyttöiselle tilille päämiehen toimentuloon ja muiden juoksevien kulujen maksamiseen. On tärkeätä muistaa, että vain uskottu mies tarvitsee yliholhoojan suostumuksen, kun taas päämiehellä on käyttöoikeus kaikkiin tileihinsä. Henkilöstä huolehtiminen Henkilöstä huolehtimista kutsutaan myös henkilökohtaiseksi huolenpidoksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että uskotun miehen tehtävänä on huolehtia, että päämies saa sen asianmukaisen hoidon ja huolenpidon, johon hänellä on oikeus. Tehtävän sisältöä ei voida määritellä yleisesti, vaan siitä päätetään tapauskohtaisesti. Henkilöstä huolehtiminen ei tarkoita sitä, että uskotun miehen/edunvalvojan itse pitäisi hoitaa ja hoivata päämiestä Uskotun miehen/edunvalvojan tehtävänä on: toimia yhteyskanavana päämiehen ja tämän asumis ja hoitoympäristön ulkopuolella olevan sosiaalisen ympäristön välillä huolehtia siitä, että päämiehellä on hyvä asuinympäristö, että hän saa hyvän hoidon ja huolenpidon, ja että hänellä on mahdollisimman hyvä elämänlaatu. Tämän toteutumiseksi uskottu mies käy säännöllisesti päämiehen luona ja pitää yhteyttä esim. hoitohenkilökuntaan ja kotipalveluun. tehdä aloitteita siitä, että päämies saa esim. yhteyshenkilön tai että päämiehelle järjestetään vierailutoimintaa jonkin vapaaehtoisjärjestön kautta. 6

7 myös muutoin huomioida päämiehen sosiaalisten kontaktien, vapaaajantoiminnan, päivittäisen tekemisen, virkistyksen ym. tarpeen ja tehdä tarvittavat aloitteet Uskotun miehen vapauttaminen toimestaan Toimesta vapauttaminen Kun päämies ei enää tarvitse uskottua miestä, oikeus tai yliholhooja vapauttaa uskotun miehen toimestaan. Jos uskottu mies on määrätty tiettyä oikeustointa varten, hänen on ilmoitettava yliholhoojalle heti, kun tehtävä on suoritettu. Uskotulla miehellä on oikeus pyytää vapautusta toimestaan. Mikäli päämies edelleen tarvitsee uskottua miestä, uskottu mies on kuitenkin velvollinen hoitamaan tehtäviään, kunnes yliholhooja on määrännyt päämiehelle uuden uskotun miehen. Päämiehen kuolema Uskotun miehen tehtävä päättyy automaattisesti päämiehen kuoleman yhteydessä. Uskotun miehen on viimeistään kuukausi kuolemantapauksen jälkeen annettava yliholhoojalle päätöstili päämiehen kuolinpäivän tilanteesta. Uskotun miehen on mahdollisimman pian ilmoitettava kuolemantapauksesta päämiehen omaisille ja yliholhoojalle. Kuolemantapauksen jälkeen kuolinpesän asioista päättävät joko pesän osakkaat yhdessä tai kuolinpesän valtakirjalla valtuuttama henkilö. Uskottu mies luovuttaa hallinnoimansa varat kuolinpesän osakkaille. Mikäli omaisia ei löydy, on uskotun miehen järjestettävä hautajaiset. Uskotun miehen on selvitettävä, onko päämies jättänyt jälkeensä hautakirjettä tai muita asiakirjoja, joista ilmenee hautapaikkaa ja mahdolliset hautajaisia koskevat ohjeet tai toivomukset. Uskottu mies jatkaa edesmenneen omaisuuden hallintaa, kunnes voi luovuttaa omaisuuden hallinnan kuolinpesän osakkaille. Mitkään muut toimet eivät ole sallittuja kuin ne, jotka ovat omaisuuden arvon kannalta välttämättömiä. Koska uskotun miehen tehtävä päättyy päämiehen kuollessa, uskottu mies ei voi nostaa rahaa päämiehen pankkitileiltä ilman kuolinpesän osakkaiden antamaa valtakirjaa. Pankit hyväksyvät kuitenkin sen, että hautauskulut, vuokra, vero ym. maksetaan päämiehen tililtä ilman valtakirjaakin. 7

8 Toimista, joihin uskottu mies ryhtyy päämiehen kuoleman jälkeen, on tehtävä tilitys kuolinpesälle eikä yliholhoojalle. Uskottu mies voi kuolinpesän osakkaiden toimeksiannosta jatkaa kuolinpesän selvitystä, ja huolehtia esimerkiksi siitä, että perunkirjoitus ja perinnönjako suoritetaan. Kuolinpesä maksaa uskotulle miehelle palkkion päämiehen kuoleman jälkeen suoritetuista tehtävistä. Mikäli päämiehellä ei ole perintöön oikeutettuja sukulaisia, Yleinen perintörahasto (Allmänna arvsfonden) omistaa kuolinpesän. Siinä tapauksessa hautauskuluja yms. koskeva tilitys tehdään Yleiselle perintörahastolle. Heti kun tulee tietoon, ettei päämiehellä ole perintöön oikeutettuja sukulaisia, kuolemantapauksesta on ilmoitettava Kamarikollegioon, joka on Yleisen perintörahaston edustaja. Uskotun miehen kuolema Mikäli uskottu mies kuolee, hänen kuolinpesänsä vastaa siitä, että uskotun miehen hoitamat varat luovutetaan uudelle uskotulle miehelle, ja että päätöstili toimitetaan yliholhoojalle. Kuka voi toimia uskottuna miehenä Lain vaatimuksen mukaan uskotun miehen on oltava oikeudentuntoinen, kokenut ja tehtäväänsä muuten soveltuva nainen tai mies. Henkilön on oltava täysi ikäinen, eikä hänellä itsellään saa olla edunvalvojaa (11 luku 12 VK). Uskotulla miehellä tulee olla tehtävään sopiva pätevyys, oma talous kunnossa ja riittävästi aikaa toimen hoitamiseen. Yliholhooja varmistaa, että henkilö on soveltuva uskotun miehen toimeen muun muassa tarkistamalla kruununvoudin viraston rekisteristä ja poliisin rikosrekisteristä. Mahdollisuuksien mukaan hankitaan myös päämiehen hyväksyntä, sen jälkeen kun päämies on tavannut uskotun miehen. Uskotun miehen tulee olla tarkka ja hänen on otettava huomioon päämiehen tarpeet ja toivomukset. Hänen on myös pystyttävä yhteistyöhön hoito ja hoivahenkilökunnan, omaisten ja muiden kanssa päämiehen etujen valvomiseksi. Tilapäinen uskottu mies Tilapäinen uskottu mies määrätään päämiehen ja uskotun miehen välisiä oikeustoimia tai oikeudenkäyntiä varten, tai jos päämiehen ja uskotun miehen tai tämän puolison välillä muutoin on eturistiriitoja (11 luku 2:2 VK). Tilapäinen uskottu mies voidaan määrätä myös muissa tapauksissa, kun katsotaan sopimattomaksi, että uskottu mies edustaa päämiestään (11 luku 2 VK). Tilapäinen uskottu mies määrätään myös kuolinpesän osakkaan poissaolon ajaksi valvomaan tämän oikeutta ja hoitamaan tämän osuutta kuolinpesästä (11 luku 3 VK). 8

9 Edunvalvoja Tämän otsikon alla käsitellään ainoastaan edunvalvontaa koskevia asioita. Muutoin viittamme uskottua miestä käsittävään tietoon, joka soveltuu myös edunvalvojan kohdalla. Tässä otamme esiin vain sen, miten edunvalvojan ja uskotun miehen toimet eroavat toisistaan. Edunvalvojan tarve Henkilö, joka täyttää samat edellytykset, kuin mitä on sanottu uskotun miehen määräämisestä mutta joka sen lisäksi on kyvytön huolehtimaan itsestään ja omaisuudestaan, voi saada edunvalvojan. Edunvalvojaa ei kuitenkaan määrätä niissä tapauksissa, jolloin uskottu mies riittää tai henkilö voi saada apua muulla, hänen koskemattomuuttaan vähemmän loukkaavalla tavalla. Edunvalvonta voi olla välttämätöntä, jos esimerkiksi psyykkisesti sairas henkilö on toimissaan niin aktiivinen ja harkintakyvytön, että se uhkaa hänen talouttaan tai sosiaalista olemassaoloaan. Edunvalvonta on vakava loukkaus ihmisen henkilökohtaista koskemattomuutta kohtaan ja tätä mahdollisuutta on sen vuoksi käytettävä hyvin harkiten. Henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja, menettää oikeustoimikelpoisuutensa edunvalvonnan asettamissa rajoissa. On kuitenkin muistettava, että käsite holhouksen alaiseksi julistaminen poistettiin Ruotsissa käytöstä vuonna Kaikki 18 vuotta täyttäneet ovat Ruotsissa täysivaltaisia. Hakemus/ilmoitus Hakemuksen/ilmoituksen voi tehdä sama henkilöpiiri, joka tekee hakemuksen/ilmoituksen uskotun miehen määräämisestä. Tämän lisäksi hakemuksen voi jättää myös uskottu mies. Lääkärinlausunto on pakollinen edunvalvojan määräämistä haettaessa. Muilta osin pätevät samat tiedot kuin uskotun miehen suhteen. Edunvalvonnan kohdalla taloudellisten asioiden hoito voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä omaisuutta, esim. tiettyä kiinteistöä tai pankkivaroja. Edunvalvonnan sisältö Päämies menettää oikeustoimikelpoisuutensa joko kokonaan tai osittain, ja edunvalvoja saa vastaavassa määrin oikeuden ryhtyä oikeustoimiin päämiehensä 9

10 puolesta. Päämiehellä on kuitenkin oikeus solmia virkaa tai muuta työtä koskevia sopimuksia. Hänellä on myös oikeus omalla työllään ansaitsemaansa palkkaan. Käräjäoikeus voi kuitenkin tarpeen vaatiessa rajoittaa tätä oikeutta. Edunvalvoja ei tarvitse päämiehen suostumusta voidakseen ryhtyä eri toimenpiteisiin ja hän toimii siis omalla vastuullaan päämiehensä puolesta. Edunvalvojan on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan keskusteltava päämiehensä kanssa ja pidettävä hänet ajan tasalla. Jos edunvalvoja ylittää valtuutensa, oikeustoimi on pätemätön ja edunvalvoja voi joutua velvolliseksi suorittamaan vahingonkorvausta kolmannelle osapuolelle. Päämies, joka ryhtyy johonkin toimeen ilman edunvalvojansa suostumusta, on verrattavissa alaikäiseen, joka toimii ilman holhoojan suostumusta. Tämä voi merkitä sitä, ettei sopimus ole sitova, jollei suostumusta ole. Tällöin sopimuspuoli, jonka kanssa päämies solmi sopimuksen, voi joutua odottamaan suostumusta. Mitä päämiehen henkilökohtaisiin asioihin, kuten esim. asumista ja hoitoa koskeviin kysymyksiin tulee, päämies saa ensisijaisesti tehdä päätökset itse, mikäli hän ymmärtää, mistä on kyse. Myös edunvalvojan mielipidettä on kysyttävä. Yliholhooja tarkistaa vuosittain, onko edunvalvonnan jatkuttava vai ei. Jos tarvetta ei enää ole, edunvalvonta päättyy. Holhooja Vanhemmat lailliset holhoojat Kuten on aiemmin todettu, holhouksen alaisia ovat vain alle 18 vuotiaat lapset. Pääsääntöisesti molemmat vanhemmat ovat alle 18 vuotiaiden lastensa holhoojia. Se, joka oikeuden mukaan on lapsensa huoltaja, on myös lapsen laillinen holhooja. Jos lapsi menettää toisen vanhemmistaan, jäljelle jäävä vanhempi on yksinholhooja. Mikäli molemmat vanhemmat ovat kuolleet tai eivät muista syistä voi toimia lapsensa holhoojina, käräjäoikeus nimittää erityisesti määrätyn huoltajan/holhoojan. Lapsen erityisesti määrätty huoltaja on automaattisesti myös lapsen holhooja, mikäli käräjäoikeus ei ole päättänyt toisin. Joissakin tapauksissa käräjäoikeus voi tarvittaessa määrätä myös holhoojakumppanin, jollei huoltaja pysty hoitamaan holhousta yksinään. 10

11 Vanhempien vastuu Vanhempien on valvottava lapsen oikeuksia ja etuja, ja toimittava lapsen parasta ajatellen. Vanhemmat edustavat alaikäisiä lapsiaan taloutta koskevissa asioissa. Yliholhooja valvoo, ettei lapsen varoja käytetä sopimattomalla tavalla. Pääsääntönä on, että lapsen varat sijoitetaan turvallisesti ja varmasti ja siten, että ne antavat kohtuullista tuottoa. Mikäli vanhemmat eivät huolehdi lapsen edusta, he voivat joutua maksamaan lapselle vahingonkorvausta. Lapsen varat on käytettävä lapsen menoihin eikä vanhempien. Vanhemmat ovat elatusvelvollisia lapsestaan, vaikka lapsella olisikin omia varoja. Lapsen varoja ei myöskään saa lahjoittaa pois. Yliholhoojan suostumus Joitakin oikeustoimia varten vaaditaan aina yliholhoojan suostumus, riippumatta lapsen omaisuuden suuruudesta. Tämä pätee kun lapsi: ostaa, kiinnittää tai myy kiinteistön, tonttioikeuden tai asumisoikeuden vastaanottaa kiinteää omaisuutta, tonttioikeutta tai asumisoikeutta koskevan lahjan lainaa rahaa tai antaa rahaa lainaksi harjoittaa liiketoimintaa Vanhempien oikeus lasten omaisuuden hallintaan Mikäli lapsen omaisuuden arvo alittaa kahdeksan hintaperusmäärää, vanhemmat voivat yleensä vapaasti päättää siitä, miten varat sijoitetaan. Normaalitapauksissa vanhempien ei tarvitse tehdä tilitystä yliholhoojalle. Poikkeuksena on, jos lapsi omistaa kiinteistön, tonttioikeuden tai asumisoikeuden tai jos vanhemmat ovat lainanneet lapselta rahaa velkakirjaa vastaan. Rajoitettu omaisuuden hallintaoikeus Mikäli lapsen yhteenlasketun omaisuuden arvo ylittää kahdeksan hintaperusmäärää, tietyt määräykset rajoittavat vanhempien oikeutta hallita lapsen omaisuutta. Voimaan astuu nk. rajoitettu omaisuuden hallinta. Kun omaisuuden arvo ylittää kahdeksan hintaperusmäärää, vanhempien on kuukauden kuluessa jätettävä yliholhoojalle luettelo lapsen omaisuudesta. Luettelo on allekirjoitettava kunnian ja omantunnon kautta. Vanhempien on sen jälkeen 1. maaliskuuta mennessä vuosittain jätettävä yliholhoojalle tilitys siitä, miten lapsen omaisuutta on hoidettu ja sijoitettu. Molemmat vanhemmat allekirjoittavat myös vuositilin kunnian ja omantuntonsa kautta. 11

12 Kun on kyseessä rajoitettu omaisuuden hallinta, holhoojat tarvitsevat yllä olevan lisäksi yliholhoojan suostumuksen tiettyjä toimenpiteitä varten. Tämä koskee esimerkiksi osakkeiden ostoa. Vapakäyttöiset pankkitilit Pääsääntöisesti kaikki lapsen pankkitilit ovat vapaakäyttöisiä. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että lapsen omaisuuden arvo ylittää kahdeksan hintaperusmäärää. Useimmat vanhemmat voivat siis nostaa lapsen tililtä rahaa ilman yliholhoojan suostumusta. Säännöt eivät kuitenkaan myönnä vanhemmille täyttä vapautta lapsen varojen käyttöön. Edelleen pätee se, että varoja on käytettävä ja sijoitettava lapsen parasta ja lapsen tarvetta ajatellen. Tiukentavat määräykset Jos yliholhooja epäilee, etteivät vanhemmat hoida lapsen omaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla, yliholhooja voi päättää tiukentavista määräyksistä. Yliholhooja voi esimerkiksi sulkea lapsen pankkitilit ja/tai vaatia, että vanhemmat tekevät tilityksen omaisuuden hallinnasta ym. Tämä pätee myös silloin, kun omaisuuden arvo alittaa kahdeksan hintaperusmäärää. Sosiaalitoimen on oma aloitteisesti ilmoitettava tällaisista tapauksista yliholhoojalle. Yliholhoojan erityisvalvonta Mikäli joku haluaa testamentata tai lahjoittaa rahaa alaikäiselle toivomuksenaan, että yliholhooja valvoo omaisuuden hallintaa, niin lahjoittaja tai testamentin jättäjä voi määrätä näin tapahtuvaksi. Kun rahat ovat lapsen tilillä, jossa on yliholhoojan erityisvalvontaehto, rahojen tilillepanija ilmoittaa yliholhoojalle, että rahat on tarkoitettu yliholhoojan erityisvalvontaan. Erityinen edunvalvonta Joskus lahjoittaja tai testamentin jättäjä on määrännyt, että lahja tai testamentattu omaisuus ei ole yliholhoojan valvonnan alainen. Tämä on mahdollista silloin, kun alla luetellut ehdot on täytetty: Lahjakirjasta/testamentista on käytävä ilmi, että kyseessä on erityinen edunvalvonta Erityinen edunvalvoja on nimetty Omaisuuden hallinta tapahtuu ilman lapsen vanhempien myötävaikutusta Erityinen edunvalvonta ei kuulu yliholhoojan valvonnan alaisuuteen. 12

13 Alaikäisen uskottu mies Yliholhooja määrää alaikäiselle uskotun miehen silloin, kun lapsen vakituinen holhooja/vakituiset holhoojat sairaudesta tai muusta syystä johtuen eivät pysty edustamaan lasta, katso 11 luku 1 VK. Tämä voi johtua myös siitä, että alaikäinen on saman kuolinpesän osakas kuin hänen holhoojansa tai tämän avio tai avopuoliso. Tässä tapauksessa alaikäiselle on määrättävä uskottu mies valvomaan alaikäisen oikeutta kuolinpesään sekä pesänjakoa, 11 luku 2:1 VK. Vanhempainkaaren 11 luvun 2:1 :n mukaan uskottu mies vaaditaan myös valvomaan alaikäisen oikeutta alaikäisen ja hänen holhoojansa välisissä oikeustoimissa. Alaikäiselle on määrättävä uskottu mies myös siinä tapauksessa, että alaikäisen ja hänen huoltajansa (tai tämän avio /avopuolison) välillä on eturistiriitoja, tai kun vanhempainkaaren 11 luvun 2:3 mukaisesti muutoin katsotaan aiheelliseksi määrätä alaikäiselle uskottu mies. Tilitys ja palkkio Seuraavien henkilöiden on 1. maaliskuuta mennessä toimitettava yliholhoojalle vuositilitys omaisuuden hallinnasta: holhooja, jonka lapsen omaisuuden arvo ylittää kahdeksan hintaperusmäärää tai jonka lapsen omaisuus on yliholhoojan erityisvalvonnan alainen tai jonka lapsi omistaa kiinteää omaisuutta toimeen määrätty holhooja, uskottu mies tai edunvalvoja Jos toimeksianto on aloitettu vuoden aikana, tilityksessä käytetään niitä tietoja, jotka ilmoitettiin toimeksiannon alkamisen yhteydessä jätetyssä tilityksessä. Normaali tilikausi on kalenterivuosi. Vuositilissä on oltava tiedot vuoden aikaisista tuloista ja kuluista sekä varallisuus ja velkatiedot vuoden alussa ja vuoden lopussa. Vuositili on jätettävä 1. maaliskuuta mennessä tilikauden päättymistä seuraavana vuonna. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että holhooja ja uskottu mies/edunvalvoja kirjaa kaikki päämiehen puolesta tehdyt tapahtumat ja säästää kaikki tositteet. Annettu vuosi /päätöstili tarkastetaan, ja määrätään mahdollinen palkkio. Toimeksiannon saaneilla holhoojilla, uskotuilla miehillä ja edunvalvojilla on oikeus saada kohtuullinen palkkio toimen suorittamisesta sekä korvaus kuluista, jotka ovat välttämättömiä toimen suorittamiseksi. Yliholhooja päättää palkkioista. Palkkion suuruus riippuu toimeksiannon laajuudesta ja vaikeusasteesta. Joistakin 13

14 kertaluontoisista tehtävistä, jotka eivät kuulu uskotun miehen tavanomaisiin tehtäviin, voidaan maksaa myös ylimääräinen palkkio. Pääsääntönä on, että päämies maksaa itse palkkion, jos hänen veronalaiset vuositulonsa ylittävät 2,65 hintaperusmäärää tai jos omaisuuden arvo vuoden lopussa ylittää kaksi hintaperusmäärää. Erityistapauksissa tästä voidaan tehdä poikkeus, esimerkiksi jos päämiehellä on suuret lääke ja sairaanhoitokulut tai vastaavat. Jos päämiehen vuositulot alittavat 2,65 hintaperusmäärää ja hänen omaisuutensa arvo on alle kaksi hintaperusmäärää, palkkion maksaa kunta. Jos tulovuoden aikana maksettava palkkio on vähintään 1000 kruunua ja palkkion maksaa päämies, palkkiosta on tehtävä veronpidätys ja maksettava työnantajamaksut. Holhooja/uskottu mies/edunvalvoja jättää ilmoituksen verovirastoon. Työnantajamaksut ja vero 1. tammikuuta 2000 lähtien on voimassa sääntö, jonka mukaan tulovuoden aikana maksetusta palkkiosta on maksettava ennakkovero ja työnantajamaksut/erityinen palkkavero, mikäli palkkion summa on vähintään 1000 kruunua. Tähän tarkoitukseen on olemassa yksinkertaistettu veroilmoitus ja esite, josta käy ilmi miten uskottu mies/edunvalvoja tilittää verojen ja maksujen maksun päämiehelleen, katso veroviraston kotisivua, Tätä yksinkertaistettua lomaketta käytettäessä ei tarvitse täyttää mitään erityistä lomaketta tarkistustietoja varten, mikä muuten pitäisi tehdä. Jos kunta maksaa uskotun miehen/edunvalvojan palkkion, kunta maksaa myös ennakkoveron ja työnantajamaksut/erityisen palkkaveron. Vuositiliin on liitettävä päämiehen verotilin tiliote todistuksena siitä, että vuositiliin merkitty vero ja työnantajamaksut on maksettu verovirastolle. Yksin tulleiden pakolaislasten uskottu mies Kun lapsi tulee Ruotsiin ilman huoltajaa Migraatioviraston vastaanottoaseman kautta, ilmoitus uskotun miehen tarpeesta on tehtävä heti vastaanottoasemalle kirjoittautumisen jälkeen tai poliisiviranomaisen luona oleskeluluvan hakemisen yhteydessä. Jos alaikäinen on täyttänyt 16 vuotta, hänelle ei voida määrätä uskottua miestä ilman hänen kirjallista suostumustaan. Ilmoitus uskotun miehen tarpeesta tehdään lapsen oleskelukunnan yliholhoojalle. Yliholhooja päättää yksin tulleen lapsen osalta uskotun miehen määräämisestä ja 14

15 toimesta vapauttamisesta. Lapselle määrätään myös yleinen avustaja turvapaikan hakuprosessin ajaksi. Lapsella on siis oltava sekä uskottu mies että yleinen avustaja. Yksin tulleen pakolaislapsen uskotulta mieheltä vaaditaan, että hän on oikeudentuntoinen, kokenut ja tehtäväänsä muuten soveltuva. Vanhempainkaaren mukaan kaikkien uskottujen miesten on täytettävä nämä vaatimukset. Uskotulla miehellä pitää sen lisäksi olla Ruotsin yhteiskunnan perustuntemus ja hänen on hallittava ruotsin kieli. Pakolaislapsen uskottuna miehenä toimiminen merkitsee yhteydenpitoa sosiaalisihteeriin ja yleiseen avustajaan, joka karkottamispäätöksen yhteydessä hoitaa valitukset ym. Se merkitsee myös paljon kokouksia ja käyntejä lapsen luona jne. Kun lapsi karkotetaan maasta tai saa pysyvän oleskeluluvan, uskotun miehen on pyydettävä yliholhoojalta vapautusta toimestaan. 15

Edunvalvojan tehtävä

Edunvalvojan tehtävä Edunvalvojan tehtävä Sisältö Edunvalvojan tärkeimmät tehtävät... 3 Edunvalvojan oikeus palkkioon... 5 Edunvalvonnan tarpeen uudelleen arviointi... 5 Edunvalvojan tehtävän päättyminen... 6 Holhousviranomainen...

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER

KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER KEHITYSVAMMA-ALAN TUKI- JA OSAAMISKESKUS EDUNVALVONTAILTA 10.3.2015 VARSINAIS-SUOMEN OIKEUSAPUTOIMISTO JOHTAVA YLEINEN EDUNVALVOJA LASSE FAGER Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto Turku ja V-S yhdistyivät

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011. 122/2011 Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2011 122/2011 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym.

Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi. (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym. Tervetuloa uskotuksi mieheksi/edunvalvojaksi (Välkommen som god man/förvaltare) Tietoja uskotun miehen ja edunvalvojan tehtävistä ym. 2 / Yliholhouslautakunnan Sisältö Tervetuloa 3 Uskottuna miehenä tai

Lisätiedot

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015 Riitta Husso LM, Valvira SISÄLTÖ EDUNVALVONTAVALTUUTUS HOITOTAHTO OMAVALVONTA 8.10.2015 2 EDUNVALVONNAN TAUSTAA Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 20.8.2012 1 Sisällys Mikä on edunvalvoja? Edunvalvojan asema ja tehtävät Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen? Mitä tarkoittaa vajaavaltaiseksi julistaminen?

Lisätiedot

Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään.

Jos jonkun etua on valvottava muussa kuin taloudellisessa asiassa, holhoustoimi huolehtii siitä siltä osin kuin jäljempänä säädetään. Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 Laki holhoustoimesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007

Laki. holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan holhoustoimesta 1 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (442/1999)

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET

LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET STM 15.11.1999 Valtuutussäännökset LÄÄKÄRINLAUSUNTO HOLHOUSASIOISSA; SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSET Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki (559/94) 23 Kohderyhmät Lääkärit Terveyskeskukset

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2. Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3 Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.2015 Esityksen sisältö 1) Mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutuksella?

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 442 463. Laki. N:o 442. holhoustoimesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 442 463. Laki. N:o 442. holhoustoimesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 442 463 SISÄLLYS N:o Sivu 442 Laki holhoustoimesta... 1085 443 Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä...

Lisätiedot

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta

LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta 19.1.2010 Sosiaalihallinto Toimintatuen osasto HELPPOLUKUINEN LSS Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta LSS:n tarkoituksena on: Auttaa toimintaesteisiä selviytymään asioista,

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL

Lisätiedot

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com Kiitos Turre Legalin valitsemisesta perunkirjoituksen järjestäjäksi. Perunkirjoituksessa uskottuina miehinä toimivat: Jussi Kari OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 050 327 9584 jussi.kari@turre.com

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle Läheisen menettäminen on tilanne, joka omaisten surusta huolimatta vaatii paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue.

JÄSENYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT. Yhdistyksen kotipaikka on HELSINGIN kaupunki ja toimialueena Suomen valtakunnan valtiollinen alue. Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin ennakkotarkastus suoritettu 16.4.2007 hyväksyntä 5.6.2009 Yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa tehdyt 2 pientä muutosta on lihavoitu. JÄSENYHDISTYSTEN

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 9.7.2013 1 Sisällys 1 Mikä on edunvalvoja?... 2 2 Edunvalvojan asema ja tehtävät... 2 3 Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen?... 3 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

PIRKANMAAN HOITOKOTI KÄYTÄNNÖN OHJEITA KUOLEMAN JÄLKEEN

PIRKANMAAN HOITOKOTI KÄYTÄNNÖN OHJEITA KUOLEMAN JÄLKEEN PIRKANMAAN HOITOKOTI KÄYTÄNNÖN OHJEITA KUOLEMAN JÄLKEEN 1 Potilaan kuoleman jälkeen Läheisillä on mahdollisuus hyvästellä vainaja kiireettömästi potilashuoneessa tai Hoitokodin kappelissa. Läheiset voivat

Lisätiedot

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt

Maksuja ja maksamista koskevat säännöt Esikoulu Pedagoginen hoitotoiminta Vapaa-ajankoti Kuva: Lovisa Lindblom ja ja maksamista koskevat säännöt Enköpingin kunta SÄÄNNÖT 22.4.2013 Koululautakunnan tarkistama 16.5.2013 Koululautakunnan vahvistama

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011)

Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Asianajotoimisto Ahtola Oy hinnasto (päivitetty 05.08.2011) Perustuntiveloitus... 1 Toimenpidelaskutus... 2 Puhelut, neuvottelut ja kirjeenvaihto... 2 Asiakirjat... 2 Yhtiöiden perustaminen ja yhtiösopimusten

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.

yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan kunta. VESIOIKEUDELLISEN YHTEISÖN SÄÄNNÖT Pvm 3.1.2013 1 Yhteisön nimi ja kotipaikka Yhteisön nimi on Mustialanlammin keskivedenkorkeuden pysyvän muuttamisen vesioikeudellinen yhteisö ja sen kotipaikka on Tammelan

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU OUTOTEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Outotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 31.3.2014 kello 11.00 alkaen Finlandia-talolla, osoitteessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? -esitteessä kerrotaan, millaista apua voit saada god man- ja förvaltare-avustajalta. Esitteessä annetaan lisätietoja näiden toimeksiantotyyppien eroista. Esitteessä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

Miksi säännöt tulisi uudistaa?

Miksi säännöt tulisi uudistaa? Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot