Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötyöturvallisuusmääräykset"

Transkriptio

1 Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina SFS 6002, joka pohjautuu standardiin EN Tämä kirjoitus on vain tiivistelmä ja referaatti määräysten keskeisistä asioista ajatellen myös erityisesti työskentelyä sähköalan laboratorioissa ja muissa työtiloissa. Edeltävät määräykset A5-93 ovat hyvänä pohjana uusille määräyksille, koska lain henki on säilynyt kutakuinkin samana. Sitä paitsi kansalliseen standardiin SFS 6002 on otettu monia kohtia vanhoista määräyksistä tarkalleen tai lähes samansisältöisinä kansallisina lisävaatimuksina ja opastavina tietoina. Seuraavassa esitettävien asioiden käsittelyjärjestys ei noudata standardin juoksevaa numerointia eikä ilmoita myöskään asioiden tärkeysjärjestystä. 1 Soveltamisala Tätä standardia sovelletaan sähkölaitteistojen käyttöön ja laitteistossa (tai sen läheisyydessä) työskentelyyn kaikilla jännitealueilla: Pienoisjännite (ELV = Extra Low Voltage) on jännite, joka johtimien välillä tai johtimen ja maan välillä ei normaalisti ylitä 50 V vaihtojännitteellä (AC) tai 120 V sykkeettömällä tasajännitteellä (DC). Pienjännite (LV) ei normaalisti ylitä 1000 V AC tai 1500 V DC. Suurjännite (HV) normaalisti ylittää 1000 V AC tai 1500 V DC. 2 Valvonta ja vastuut Yleisesti määräyksissä korostetaan sähkölaitteestoon kohdistuvan työn tekijältä ja / tai valvojalta vaadittavaa ammattitaitoa. Kussakin työkohteessa on tiedettävä vaarallisten jännitteisten osien sijainti, vaaran laatu ja vaadittavat turvallisuustoimenpiteet. Yleisiä vaatimuksia työturvallisuudesta ja henkilöiden vastuista on on annettu työturvallisuuslaissa (299/1958), työsopimuslaissa (320/1974), valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön turvallisuudesta (629/1994), sähköturvallisuuslaissa (410/1996) ja asetuksessa (498/1996) sekä KTM:n päätöksessä sähköalan töistä (516/1996). Henkilöstö Kaikkien henkilöiden, jotka osallistuvat työhön sähkölaitteistossa tai sen läheisyydessä, on oltava opastettuja työtä koskeviin säännöksiin, vaatimuksiin ja ohjeisiin. Näitä on myös noudatettava ja tarvittaessa kerrattava. Vastaavan henkilön on opastettava myös vaaroista, joita ei normaalisti pysty havaitsemaan.

2 2 Työtä, johon tarvitaan sähköisen vaaran tai vammojen välttämiseksi teknistä tietoa tai kokemusta, saa tehdä vain ammattitaitoinen henkilö, tai työ on tehtävä valvottuna. Ammattitaitoinen henkilö pystyy soveltuvan koulutuksen ja kokemuksen perusteella välttämään sähkön aiheuttamat vaarat. Opastetun henkilön ovat ammattitaitoiset henkilöt opastaneet välttämään vaarat. Maallikko ei ole ammattitaitoinen eikä opastettu. Yleisesti voidaan sanoa, että työaikaisesta sähköturvallisuudesta on varmistauduttava aina riippumatta työntekijän ammattitaidosta valvonnan tehokkuusvaatimus riippuu työn laadusta ja tapaturmariskistä valvonnan järjestäminen kuuluu työturvallisuuslain 9 :n mukaisesti työnantajalle Standardin kansallisen lisävaatimuksen mukaan työnantajan tulee järjestää työntekijöille työturvallisuuskoulutusta ja tehtäväkohtaista opastusta. Lisäksi on sopivalla tavalla varmistauduttava, että määräykset ja ohjeet on ymmärretty. Organisaatio Jokaisella sähkölaitteistolla pitää olla sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö. Vastuu sähkölaitteiston käytöstä kuuluu laitteiston haltijalle. KTM:n päätöksessä (516/1996) määritellään milloin laitteiston haltijan on nimettävä käyttötöitä varten ns. käytön johtaja. Jos käytön johtajaa ei ole (ei vaadita), suositellaan sovittavaksi, että työstä vastaava tai työtä suorittava henkilö toimii myös kyseisenä käytöstä vastaavana henkilönä. Maallikoiden pääsy vaarallisiin paikkoihin on estettävä. Käytöstä vastaava henkilö on vastuussa tilojen lukinnasta ja valvontamenettelyistä. Sähkötyöturvallisuuden valvonnasta yleisesti vastaa KTMp 516/1996:n mukainen sähkötöiden johtaja. Töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähkötöissä ja palovammojen hoidossa. Suositellaan, että työpaikoilla on olosuhteisiin nähden sopivasti ensiapuohjeita ja -tauluja sekä työntekijöille annetaan opasvihkosia tai turvallisuusohjeita. Kaikille sähkötöihin osallistuville henkilöille suositellaan annettavaksi riittävä ensiapukoulutus (kansallinen lisäys standardiin). Työntekijällä tulee olla mahdollisuus turvallisuussyistä kieltäytyä työstä tai työohjeen noudattamisesta (mainitaan myös työturvallisuuslain 9 :ssä). Varoituskilvet Työn tai käytön aikana esiintyvistä vaaroista on varoitettava kilvillä. Kilpien pitää täyttää olemassa olevien standardien vaatimukset.

3 3 Sähkölaboratoriotyöt (ei sisälly kyseiseen standardiin) Yhteenvetona edellisistä sähkölaboratoriotöiden kannalta ajateltuna: laboratorion turvallisuudesta vastaa lähinnä laboratorion johtaja tai esimies laboratoriotöiden valvojalla on oltava riittävä ammattitaito sähköalalla opiskelijoilta ei edellytetä ammattitaitoa tarvittaessa opastus työkytkentöjen turvallisuudesta vastaa lähinnä työn valvoja (yleensä opettaja) ennen varsinaisia laboratoriotöitä pidetään turvallisuuskurssi, johon kuuluva koe on suoritettava hyväksytysti 3 Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset (eli käyttötyöt) Määrättyjen käyttötöiden eli ns. käyttötoimenpiteiden ja toiminnan tarkistusten suorittaminen jännitteisessä laitteistossa ei vaadi tekijältä erityistä jännitetyökoulutusta. Tällöin edellytyk-senä on, että joko laitteen käyttäminen on "täysin" vaaratonta (yksinkertaista) tai saadaan vaarattomaksi käyttämällä turvallisia työkaluja ja varusteita sekä suorittamalla tarvittaessa muita turvallisuustoimenpiteitä. Käyttötoimenpiteiden jaottelu: 1. Mahdollisimman pienellä riskillä tehtävät: muutetaan laitteiston sähköistä tilaa, käytetään laitetta, kytketään, erotetaan, käynnistetään tai pysäytetään laite. 2. Laitteiston kytkentä tai erottaminen työskentelyä varten. Käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa paikallisesti tai kauko-ohjauksella. Käyttötoimenpiteet saa tehtävään opastettu henkilö yleensä tehdä yksin. Edes tällaista opastusta ei vaadita, jos laitteen käyttäminen on luonnostaan vaaratonta käyttäjälle ja ympäristölle. Täten maallikolle sallittuja käyttötoimenpiteitä ovat esim. käyttökytkimen ohjaus, johdonsuojakatkaisijan ja vikavirtasuojakytkimen palautus toimintakuntoon laukeamisen jälkeen kosketussuojatussa laitteistossa. Jos esim. pienjännitelaitteistossa olevan releen kuittaaminen tehdään osittain kosketussuojatuissa rakenteissa, vaaditaan tehtävään opastettu henkilö. Jos taas rakenne on kosketussuojaamaton (ilmeinen tapaturmanvaara!), vaaditaan ammattitaitoinen henkilö. Lopullisena vaatimuksena kaikissa tapauksissa voidaan yleensä pitää sitä, että henkilö osaa tehdä käyttötoimenpiteet riittävän turvallisesti. Toiminnan tarkistuksiin luetaan kyseisessä standardissa mittaukset, testaukset ja tarkastukset. Mittausten tai testausten suorittajien tulee olla ammattitaitoisia tai opastettuja henkilöitä. Maallikot saavat tehdä mittauksia tai testauksia vain ammattitaitoisen henkilön valvonnassa.

4 4 Kansallinen lisävaatimus: Kosketussuojaamattomissa kohteissa siirrettävällä mittarilla (ja/tai siirrettävät mittausjohtimet) saa mittaukset suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Testauksella tarkoitetaan toimintoja, joilla tarkistetaan laitteiston toimintaa tai sen (sähköistä, termistä tai mekaanista) kuntoa. Se voi olla myös virtapiirin toiminnan koestusta. Sähkölaitteiston tarkastuksen tarkoitus on varmistaa soveltuvien standardien vaatimusten täyttyminen ja/tai varmistaa laitteiston normaali toiminta. Tarkastus voi sisältää silmämääräisen tarkastuksen, mittauksen ja/tai testauksen. KTM:n päätöksessä 517/1996 on esitetty suomalaiset sähkölaitteistojen tarkastusta koskevat vaatimukset. Sähkölaboratoriotöissä (SFS 6002 ei käsittele) saa tehdä vain vaarattomia käyttötoimenpiteitä ja mittauksia, kuten katkaisijan (kytkinlaitteen) ohjaus (esim. I / 0) sähkölaitteen asettelun muutos (esim. säätövastus, säätömuuntaja) lämpöreleen tai vastaavan kojeen "kuittaus" painonapista tai vivusta tulppasulakkeen vaihto työpaikkakeskuksesta (jännitteisenä, mutta ei virrallisena!); ei ole stand. muk. varsinainen käyttötoimenpide 4 Työskentely jännitteettömänä Nämä määräykset koskevat työskentelyä työkohteessa, joka tehdään jännitteettömäksi työn ajaksi tai joka on uusi jännitteetön kytkentä (tai verkko). Seuraavassa esitetään lyhyesti toimenpiteet, jotka yleensä on tehtävä ennen kuin voidaan suorittaa toimenpiteitä jännitteettömässä verkon osassa. 1. Työkohde (laitteisto) on täydellisesti erotettava käyttöjännitteestä. Erottaminen voidaan tehdä erottimella tai erotuskytkimellä, jonka toimiminen voidaan luotettavasti todeta, poistamalla sulakkeet tai muulla luotettavalla tavalla. 2. Jännitteen kytkeminen työkohteeseen työn jatkuessa on estettävä. Jännitteen kytkeminen voidaan estää esimerkiksi lukitsemalla erotuslaite tai sen ohjaus auki-asentoon. Lukitseminen voi myös koskea laitteen tai ohjaimen sijaintitilaa. Lisäksi vaaditaan tarkoituksenmukainen kieltokilpi. 3. On varmistauduttava, että jännitettä ei ole työkohteessa. Jännitteettömyys voidaan todeta määräysten mukaisella jännitteenkoettimella tai yleismittarilla tai muulla yhtä luotettavalla tavalla. 4. Käyttöjännitteestä erotettu laitoksen osa on yleensä työmaadoitettava työn ajaksi.

5 5 Työmaadoittamisella tarkoitetaan virtapiirin kaikkien johtimien yhdistämistä maahan ja toisiinsa työn ajaksi.työmaadoitus estää vaaratilanteet, jos piiriin jostakin syystä tulee jännite (erehdyksessä kytketty, eristyksen pettäminen tms.). Se poistaa myös sähkö- tai magneettikenttien synnyttämät jännitteet työkohteessa. Suurjännitelaitteistoissa työmaadoitus on aina pakollinen varotoimi. Pienjännitelaitteistoissa tulee työmaadoitus suorittaa avojohdoilla ja yli 1000 A jakokeskuksilla. Pienoisjännitteillä (ELV) ei työmaadoitusta tarvitse tehdä, ellei laitteiston oikosulkuvirta ole suuri (yleensä ei ole). Työmaadoittaminen on tehtävä joko kiinteästi asennetulla maadoituserottimella tai siirrettävällä työmaadoitusvälineellä. 5. Työalueen läheisyydessä mahdollisesti olevilta jännitteisiltä osilta on suojauduttava (sopivin menetelmin). 6. Ennen aloittamisluvan antamista on valvovan henkilön varmistettava, että em. turvallisuustoimenpiteet on suoritettu ja työn voi muutenkin vaaratta tehdä. Kytkentä jännitteiseksi työn jälkeen Ennen jännitteen kytkemistä takaisin on töistä vastaavan henkilön varmistettava, että työt on lopetettu eikä kytkemisestä aiheudu vaaraa. Jännitteen kytkemisen edellytyksenä on luotettava ilmoitus tai henkilökohtainen varmistaminen. Luotettava ilmoitus voi olla henkilökohtainen tai kirjallinen ilmoitus tai puhelimitse tai radioteitse lähetetty ilmoitus. Jännitteen kytkeminen ei saa perustua pelkästään ennalta sovittuun ajankohtaan. Työskentely sähkölaboratoriossa (SFS 6002 ei käsittele) Yhteenvetona edellisten soveltaminen sähkölaboratoriotöihin (kytkennän muuttaminen ja purkaminen): työkytkentä on erotettava käyttöjännitteestä (työkeskuksen kytkin avataan = asento "0") ennen kytkennän purkamista ja muuttamista on pyydettävä valvojalta lupa purkaminen aloitetaan syöttöpuolen (keskus) johtimista rakennetun kytkennän tulee aina olla valvojan hyväksymä ennen jännitteen kytkemistä (kytkin asentoon "I") 5 Työskentely jännitteisenä olevassa laitteistossa (Jännitetyö) Määräykset koskevat sähkötyötä, joka kohdistuu paljaaseen jännitteisenä olevaan osaan tai jota tehdessään työntekijä voi itse työssä tarvittavien työkalujen, varusteiden tai laitteiden välityksellä ulottua jännitetyöalueelle. Jännitetyöalueen ulkoraja on määritelty taulukoissa.

6 6 Jännitetyössä pitää käyttää suojausta, jolla estetään sähköisku ja oikosulku. Kaikki ympäristön potentiaalierot on otettava huomioon. Jännitetyötä pien- ja suurjännitelaitteistossa saa tehdä vain jännitetyökoulutuksen (teoria + harjoittelu) saanut ammattitaitoinen henkilö. Työkalujen, laitteiden ja välineiden pitää olla selkeästi tunnistettavia jännitetyövälineitä. Lisäksi on käytettävä suojavaatteita ja muita työn vaatimia henkilösuojia. Pienoisjännitelaitteistoissa (ELV) työskentelylle ei aseteta edellä mainittuja vaatimuksia. Edellä mainituista seuraa: sähkölaboratoriossa työkytkentää ei saa muuttaa, kun piirissä on jännite! 6 Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä Työskentely yli 50 V AC tai 120 V DC jännitteisten osien läheisyydessä on mahdollista vasta, kun on varmistettu, että jännitteisiin osiin ei voida koskea eikä joutua jännitetyöalueelle. Määräyksissä on taulukoitu eri jännitetasoilla paljaan jännitteisen osan ns. lähialue, joka sijaitsee jännitetyöalueen (ks. kohta 4) ulkopuolella. Lähialueen ulkopuolella työskentely voidaan katsoa vaarattomaksi. Jännitteisistä osista aiheutuva vaara voidaan torjua suojuksilla, esteillä, koteloilla tai eristävillä päällyksillä. Nämä suojavälineet on kiinnitettävä työn ajaksi. Jos edellistä suojaaustapaa ei voida käyttää, turvallisuus on taattava riittävällä työskentelyetäisyydellä. Mikäli ei voida olla aivan varmoja, että työskentelyalue pysyy koko työn ajan lähialueella (tai etäämmällä), on jännitteet katkaistava tai vaihtoehtoisesti työ voidaan tehdä jännitetyönä kohdan 4 mukaisesti (kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan luvallista). Kun em.vaatimukset on täytetty, ammattitaitoiset tai opastetut henkilöt voivat työskennellä jännitteisten osien läheisyydessä, mutta maallikot vain valvonnan alaisena. 7 Kunnossapitokäytännöt Sähkölaitteiston kunnossapito voi koostua "ennakoivasta kunnossapidosta" tai "korjaavasta kunnossapidosta". Laitteiston käytöstä vastaavan henkilön pitää hyväksyä kaikki kunnossapitotoimenpiteet. Samankaltaisina toistuvat työrutiinit voidaan määritellä myös pysyväismääräyksellä. Työtä suorittavien henkilöiden pitää olla riittävästi opastettuja tai ammattitaitoisia. Opastetulle henkilölle vaaditaan kuitenkin yleensä ammattihenkilö valvomaan. Sulakkeiden vaihto Sulaketyypit: tulppasulake (kierrettävä varokekansi) ja kahvasulake (kiinnitetään vaihtokahvaan tai varokekytkimen kääntyvään kanteen).

7 7 "Sulakkeiden vaihto pitää suorittaa jännitteettömänä (on luonnollisesti silloin myös virraton) ellei ole sellaista menettelyä, jonka mukaisesti vaihto voidaan suorittaa jännitteisenä." Sulakkeen vaihto pitää yleensä suorittaa virrattomana eli kuorma kytkettynä irti. On syytä huomata, että sulake voi tällöin olla kuitenkin jännitteinen. Enintään 25 A tulppasulake voidaan vaihtaa virrallisena, jos virtapiirin tekeminen virrattomaksi tuottaa kohtuutonta haittaa. Kahvasulake voidaan vaihtaa virrallisena (koskee vain joitakin hyvin vanhoja laitoksia), jos virrattomaksi tekeminen aiheuttaa suurta haittaa sähkönjakelulle, ja vaihdon suorittaa sähköalan ammattilainen, jolla on määräysten mukainen suojavarustus työhön on työstä vastaavan henkilön tapauskohtainen tai pysyväisluonteinen lupa. Maallikko saa vaihtaa sulakkeen, kun siitä ei aiheudu mainittavaa vaaraa kenellekään (esim. tulppasulakkeen vaihto, kun rakenteet ovat kosketussuojattuja ja piirissä ei ole sähkömagneettisia kytkimiä, kontaktoreita). Opastettu henkilö saa vaihtaa sulakkeen, kun riskejä ei ole tai ne on helposti hallittavissa (esim. kahvasulakkeen vaihto jännitteettömänä, tai jännitteisenä hyvin suojatussa rakenteessa). Muissa eli vaarallisemmissa tapauksissa sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö (esim. aina suurjänniteverkoissa). Lamppujen ja tarvikkeiden vaihto Lamppujen ja ulosvedettävien tarvikkeiden (kuten sytyttimien) vaihto pitää tehdä tarvittaessa jännitteettömänä (esim. suuritehoisissa valaisimissa ja räjähdysvaarallisten tilojen asennuksissa). Pienjänniteasennuksissa maallikkokin voi tehdä nämä vaihdot jännitteisenä, jos laitteet ovat kosketussuojattuja LOPPUHUOMAUTUS: standardia on muutettu jonkin verran vuoden 2005 uudistetussa versiossa, mutta pääpiirteissään asiat on kuten edellä on kerrottu. Mm. jännitteettömyyden toteamisen ja etukäteissuunnittelun tärkeyttä on korostettu (kappale 4). Myös jännitetöiden ohjeistusta on täsmennetty (kappale 5). Erityisesti standardin valmistelijat ovat halunneet korostaa oikein tehdyn jännitetyön turvallisuutta verrattuna ilman koulutusta ja suojavälineitä tehtyyn työhön jännitteisenä.

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite

Jos sulakkeen vaihtoon liittyy erityisiä riskejä, sulakkeen saa vaihtaa vain sähköalan ammattihenkilö. Liite Liite 1 Sähköasennusten näkyvissä osissa ja komponenteissa on varsin usein helposti havaittavia vikoja ja puutteita. Seuraavaksi listataan tarkastettavia kohteita ja käytännön toimia, joilla sähkövahingon

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16. Koneturvallisuus. Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 16 Koneturvallisuus Koneiden tekniset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2008 ISBN 978-952-479-084-0 ISSN 1456-257X Multiprint 2008 Lukijalle Euroopan

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto. Suljetun tilan käytäntö. Sisällysluettelo FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Suljetun tilan käytäntö Hyväksyntäpäivä: 8/5/13 Alkuperäinen päivä: SOP # FCX-05 Korjattu versio # 04 Korvaa version 03 X Korkea Tehtäväriski Keskinkertainen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen

Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Suljetut tilat 1. Tarkoitus ja soveltaminen Tämä ohje kuvaa toimenpiteet, jotka on tehtävä, jotta työ suljetussa tilassa voidaan tehdä turvallisesti. Suljetun tilan työksi luetaan kaikki työt, joissa työskentely

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011

Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011 Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011 Roger Kanerva, Timo Iholin, Markku Suvanto 101VA010 1 SÄHKÖASENNUSTÖIDEN TASO UUSISSA PIENRAKENNUKSISSA, PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet

Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet Elintarvikekuljetusten Yleiset Hyvän käytännön ohjeet 18.11.2011 1 (41) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Soveltamisala... 6 2. Hygieniavaatimukset kuljetuksissa ja kriittinen hallintapiste HACCP... 6

Lisätiedot

Jännitetyöt on oppilaitoksen laboratoriossa ehdottomasti kielletty. Kaikki laboratorion kytkentä- ja muutostyöt tehdään jännitteettöminä.

Jännitetyöt on oppilaitoksen laboratoriossa ehdottomasti kielletty. Kaikki laboratorion kytkentä- ja muutostyöt tehdään jännitteettöminä. TECHNOBOTHNIA LABORATORION SÄHKÖVOIMA- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN (EP), ELEKTRONIIKKA- TIETOTEKNIIKAN (EC) SEKÄ ROBOTTILABORATORIOIDEN YLEISET TYÖSKENTELY- JA TURVALLISUUSOHJEET 4.2 TYÖTURVALLISUUDESTA 4.2.1

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot