Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY"

Transkriptio

1 Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 uudistuu mikä muuttuu? 2015 SÄHKÖINFO OY

2 SFS 6002, 3. painoksen valmistelu 1. painos vuonna 1999 (EN :1996) 2. p. vuonna 2005 (EN :2004) 3. p. valmistelu aloitettu (EN :2013) pohjalta kesällä Kansallinen valmistelu tapahtui SESKO:n komiteassa SK 78 Sähkötyöturvallisuus 18 asiantuntijajäsentä edustavat eri sähköalan tahoja (SESKO, Tukes, STUL, Sähköinfo Oy, kouluttajia, laitevalmistajia, verkkoyhtiöitä jne.)

3 SFS 6002, 3. painoksen valmistelu Lausunnolla marraskuun loppuun 2014 Lausunnot käsitelty helmikuun 2015 loppuun mennessä Julkaistaan 6/2015? 2015 SÄHKÖINFO OY

4 SFS 6002, 3. painoksen käyttöönotto Voimassaolevaa sähkötyöturvallisuuskoulutusta ei välttämättä tarvitse uusia SFS painoksen mukaiseksi heti, vaan vasta sitten, kun 5 vuotta tulee täyteen STJ/KJ:n tulee kuitenkin huolehtia siitä, että muutokset tulevat kaikkien sähköalan töitä tekevien tietoon tietoon TUKES uusii julkaisun S10, jossa on mainittu kulloinkin voimassa olevat standardit 2015 SÄHKÖINFO OY

5 Turvallisuuden kannalta tärkeät henkilöt Sähkölaitteiston vastuuhenkilö (uusi) Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö (muutettu termi, aiemmin sähkölaitteiston käytöstä vastaava henkilö) Työsuorituksesta vastaava henkilö (muutettu termi, aiemmin työstä vastaava henkilö) Muutos aikaisempaan standardiin vanhojen henkilöiden määritelmien osalta on lähinnä siinä, että nyt korostetaan näiden henkilöiden vastuulla olevia tehtäviä työn aikana.

6 Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö Työsuorituksesta vastaava henkilö Sähkölaitteiston vastuuhenkilö 2015 SÄHKÖINFO OY

7 Määritelmä Sähkölaitteiston vastuuhenkilö Person responsible for an electrical installation Nimetty henkilö, jolla on yleinen vastuu sähkölaitteistossa tehtävien toimenpiteiden turvallisuuden varmistamisesta sääntöjen, organisaation tai puitteiden avulla. Omistaja, työnantaja tai valtuutettu henkilö Jotkut tehtävistä voidaan vaadittaessa siirtää toisille. Suurissa tai monimutkaisissa sähkölaitteistoissa tai verkoissa, tehtävät voidaan jakaa laitteiston tai verkon osien mukaan (Kuvassa henkilö a)

8 Määritelmä Sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö Nominated person in control of an electrical installation during work activities. Henkilö, joka vastaa sähkölaitteiston turvallisesta käytöstä työn aikana Tämän henkilön pitää arvioida töiden mahdolliset vaikutukset sähkölaitteistoon ja niihin laitteiston osiin, jotka ovat hänen vastuullaan ja sähkölaitteiston vaikutukset työtä tekeviin henkilöihin. Jotkut näistä tehtävistä voidaan vaadittaessa siirtää toisille henkilöille (Kuvan henkilö b)

9 Määritelmä Työsuorituksesta vastaava henkilö Nominated person in control of a work activity Nimetty henkilö, joka vastaa toiminnallisesti työstä työkohteessa. Jotkut näistä tehtävistä voidaan vaadittaessa siirtää toisille Standardin työsuorotuksesta vastaavan henkilön tehtävät vastaavat usein suomalaisissa vaatimuksissa työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehtäviä. Kuitenkin eräät tehtävät, kuten työn vaarojen selvittäminen ja arviointi sekä työntekijöille annettava opetus ja ohjaus kuuluvat työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalle tai tämän edustajalle. Kuvan henkilö c).

10 Edellä olevien henkilöiden luokitteluesimerkit Kotitalous a): omistaja tai haltija b), c) ja d): sähköalan ammattihenkilö Pieni yritys tai yrittäjä a): omistaja tai haltija (esim. leipuri tai leipomon omistaja) b), c) ja d): sähköalan ammattihenkilö Suuri yritys tai teollisuusyritys a): työnantaja, johtokunta tai henkilö, joka on valtuutettu vastaamaan sähkölaitteistosta b): henkilö, jolle on annettu tehtäväksi toimia sähkölaitteiston käytöstä vastaavana henkilönä c): oman tai ulkopuolisen yrityksen työryhmän vetäjä d): työryhmän jäsen

11 Määritelmä Opastettu henkilö Tällä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei tarvitse olla sähköalan koulutusta tai työkokemusta, mutta jonka sähköalan ammattihenkilö on opastanut tekemään tietyssä laitteistossa määrätyn toimenpiteen kuten sulakkeen vaihdon, suojareleen kuittauksen tai laitevalmistukseen liittyvän testauksen. Opastaminen pitää tehdä sillä paikalla ja niillä laitteilla tai vastaavissa olosuhteissa, joissa käytännön toimenpide on tarkoitus tehdä. Opastuksessa on kerrottava turvallisen toiminnan perusperiaatteet, miksi toimenpide on tehtävä neuvotulla tavalla ja mitä vaaroja ohjeiden noudattamatta jättämiseen liittyy sekä miten pitää toimia poikkeavissa tilanteissa. Opastukseen on liitettävä myös toimenpiteen riittävä harjoittelu.

12 Sähköalan töihin osallistuvat henkilöt Kaikkien sähköalan töitä tekevien henkilöiden tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin joko perehtynyt tai opastettu. Tämä yleisvaatimus koskee kaikkia, ammattihenkilöitä, opastettuja henkilöitä ja maallikoita. Työharjoittelija tai juuri tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on sähköalan koulutusta ja/tai työkokemusta, mutta joka ei vielä täytä itsenäiseen työhön kykenevän ammattihenkilön vaatimuksia, saa sähkötöiden johtajan harkinnan mukaan tehdä sähköalana ammattihenkilön riittävästi valvomana sähkötöitä ja soveltuvia käyttötöitä itsenäisesti

13 Suojavaatetuksen uudet standardit (kohta 4.6) Kun tehdään töitä lähellä jännitteisiä osia tai jännitetöitä, joissa mahdollisesti syntyvä valokaari voi aiheuttaa vaatteiden syttymisen, on käytettävä henkilösuojaimena tulelta ja kuumuudelta suojaavaa suojavaatetusta Suojavaatetuksen pitää olla vähintään standardin SFS-EN ISO luokan A1 B1 C1 mukainen Suojavaatetus voi lisäksi olla standardin IEC mukainen Suojauksen parantamiseksi suositellaan suojavaatteiden alla ihoa vasten käytettäväksi vaatetusta, joka ei ole helposti sulavaa synteettistä materiaalia SÄHKÖINFO OY

14 Esimerkkejä kielto- ja varoituskilvistä (liite V) Sähkötyöturvallisuuteen liittyvät kilvet perustuvat periaatteille, jotka on annettu standardissa SFS-EN ISO 7010 Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusvärit ja turvallisuusmerkit. Rekisteröidyt turvallisuusmerkit. Vaarallinen jännite Läpikulku kielletty Kieltokilvet ovat pyöreitä, varoituskilvet kolmioita Vanhojen käytäntöjen mukaisia kilpiä saa edelleen käyttää, ellei niiden käyttöä ole kielletty jollain sitovalla määräyksellä Kytkimen asennon muuttaminen kielletty 2015 SÄHKÖINFO OY

15 Esimerkkejä kuva + teksti -kilvistä Kielto- ja varoitusmerkkejä voidaan täydentää selventävällä tekstillä 2015 SÄHKÖINFO OY

16 Kohta 4.9 Hätätoimenpiteet Sähkölaitteistosta ja sähkötyön turvallisuudesta kokonaisvastuussa olevan henkilön pitää kehittää ja ottaa käyttöön sopivat hätätoimenpiteet sähkötapaturmien ja onnettomuuksien varalta. Joitain ohjeita on annettu opastavan liitteen kohdassa B.7. (esimerkiksi ilmoitukset vaaratilanteista ja sähkötapaturmista) Riittävällä määrällä henkilöitä, jotka työskentelevät sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä pitää olla sopiva koulutus ja tiedot, jotta he osaavat antaa ensiapua sähköiskuissa ja/tai palovammojen hoidossa. Suositellaan, että työpaikoilla on olosuhteisiin nähden sopivasti ensiapuohjeita ja -tauluja tai työntekijöille annetaan opasvihkosia tai turvallisuusohjeita.

17 Ensiapukoulutus (liite X.11) 1(2) Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslain 46 :ssä Sähköalan töissä on erityisesti huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta. Sähkötöitä tehdään usein vaihtuvissa työpaikoissa yksin tai pienessä työryhmässä. Ensiapuvalmiuksia on tarpeen pitää yllä jatkuvasti. Tämän takia elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella enintään 3 vuoden väliajoin Ensiapuohjeita antavia tauluja on sijoitettava sähkölaitekorjaamoihin ja sähkölaboratorioihin (SFS ) ja näitä tauluja suositellaan lisäksi sijoitettavaksi kojeistotiloihin ja sähköalan henkilökunnan oleskelutiloihin SÄHKÖINFO OY

18 Ensiapukoulutus (liite X.11) 2(2) Kaikille ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille pitää antaa ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin painanta- ja puhalluselvytyksen sekä ainakin palovammoihin ja ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun ja niiden käytännön harjoittelemisen. Defibrillaattori 2015 SÄHKÖINFO OY

19 5 turvallisuussääntöä jännitteettömässä laitteistossa työskentelyyn Näillä varmistetaan, että työkohde on ja pysyy jännitteettömänä työn aikana. Tämä edellyttää työkohteen tarkkaa määrittelemistä. Kun sähkölaitteisto on määritelty, pitää tehdä seuraavat viisi tärkeää toimenpidettä seuraavassa määritellyssä järjestyksessä, ellei ole perusteltuja syitä toimia muulla tavalla: 1. täydellinen erottaminen (joka suunnasta) 2. jännitteen kytkemisen estäminen (lukitus ja kilpi) 3. laitteiston jännitteettömyyden toteaminen (SFS-EN 61243) 4. työmaadoittaminen (tarvittaessa) 5. suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta (tarvittaessa) Valtuutuksen työn aloittamiseen antaa sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö työsuorituksesta vastaavalle henkilölle. Jokaisen työhön osallistuvan henkilön pitää olla ammattitaitoinen, opastettu tai ammattihenkilön valvoma.

20 1. Täydellinen erottaminen - muutokset Jos työkohde on jännitteetön vian tai muun syyn kuin erottamisen seurauksena, työkohdetta ei voida pitää tämän kohdan mukaan jännitteettömänä, vaan kohteeseen pitää suhtautua kuten jännitteiseen osaan. On myös tarkistettava, ettei vaarallista jännitettä tule työkohteeseen takatietä rinnankäyvien muuntajien kautta eikä varavoimalaitteiston, aurinkosähköjärjestelmän, UPS -laitteiston, kestomagneettimoottorien pyörimisestä johtuvan jännitteen, syötönvaihtoautomatiikan tai omakäyttökeskuksen tilapäissyötön eikä ohjaus-, mittaus- tai apuvirtapiirien välityksellä. Työkohde on erotettava käyttöjännitteestä erottimelle, poistamalla sulakkeet, erottamiseen soveltuvalla katkaisijalla tai vikavirtasuojalla tai muulla luotettavalla tavalla.

21 2. Jännitteen kytkemisen estäminen Sähkölaitteiston osista, joihin jää varaus täydellisen erottamisen ja jännitteen kytkeytymisen estämisen jälkeen (esimerkiksi kondensaattorit ja kaapelit), on purettava tämä varaus sopivia välineitä käyttäen. Jännitteen kytkemisen estäminen työkohteeseen: poistamalla sulakkeet, tai avaamalla erottamiseen käytetty kytkinlaite (erotin, erotuskytkin, katkaisija tai vikavirtasuoja) ja lukitsemalla sen ohjauselin tai kytkinlaitteen sijaintitila. Lukitsemisen avaaminen pitää olla mahdollista vain avaimen tai työkalun avulla, tai sähkön siirto- ja jakeluverkossa, jossa käytetään kauko-ohjausta, tarkoituksettomat kytkennät voidaan estää fyysisen lukitsemisen sijasta käyttämällä luotettavaa kauko-ohjauksen estoa.

22 2. Jännitteen kytkemisen estäminen Erotuskohta tai ohjauselin on aina varustettava tarkoituksenmukaisella kieltokilvellä, jossa kielletään kytkemästä jännitettä työskentelyn aikana. Esimerkki tällaisesta kilvestä on esitetty liitteessä V. Kilpi on kiinnitettävä siten, että se pysyy paikallaan työn aikana. Suositellaan, että kilvessä on kilven asettajan nimi ja puhelinnumero tai muu yhteystieto sekä asettamispäivämäärä.

23 2. Jännitteen kytkemisen estäminen Kohdan menettelytavat eivät sovellu käytettäväksi pitkäaikaisessa käytössä asennustyömaiden keskeneräisiin sähköasennuksiin ja purkutöihin, joissa kosketussuojaus jää puutteelliseksi. Keskeneräisen asennuksen turvallisuus on varmistettava jättämällä se kytkemättä jännitteiseen tai käyttötoimenpiteillä jännitteisiksi kytkettävissä olevaan sähkökeskukseen tai verkkoon. Purettavien asennusten syöttö irrotetaan syöttävästä keskuksesta tai verkosta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää luotettavaa kosketussuojaa kuten rasiointia tai muuta vastaavaa. Lähtöpään johdin irti ja suojataan!

24 3. Jännitteettömyyden toteaminen 1(3) Käyttöjännitteen poissaolo pitää todeta aina ennen työn aloittamista. Jos käytetään jännitteenkoettimia tai jännitteenilmaisujärjestelmiä, niiden pitää olla standardien EN , EN , EN tai EN mukaisia. Pienjännitteellä luotettavana tapana todeta jännitteettömyys pidetään sopivan 2 -napaisen jännitteenkoettimen tai jännitemittarin (yleismittarin) käyttöä. Jännitteettömyys pitää varmistaa vaiheiden väliltä, vaiheiden ja maan väliltä ja myös nollan ja maan väliltä SÄHKÖINFO OY

25 3. Jännitteettömyyden toteaminen 2(3) Suurjännitteisillä ilmajohdoilla voidaan käyttää standardin mukaisten jännitteisen osan kosketukseen perustuvien jännitteenkoettimien lisäksi sähkötöiden johtajan tai käytön johtajan hyväksymiä luotettavaksi todettuja ilman kosketusta toimivia jännitteenkoettimia, joiden käyttöön on annettu erityinen opastus. On huomattava, että suurjännitteellä jännitteenkoetin ilmaisee käyttöjännitteen (järjestelmän normaalitilassa esiintyvän jännitteen) olemassaolon ja on tarkoitettu käytettäväksi sen varmistamiseen, että kohde voidaan työmaadoittaa. Jännitteenkoetin ei yleensä ilmaise varausjännitteitä eikä takaa täyttä jännitteettömyyttä. Suurjännitelaitteistoissa pitää aina tehdä työmaadoitus laitteiston jännitteettömyyden varmistamiseksi ennen kuin asennukseen kosketetaan 2015 SÄHKÖINFO OY

26 3. Jännitteettömyyden toteaminen 3(3) Jos työ keskeytetään ja poistutaan työkohteesta siten, että työkohdetta ei voida valvoa itse tai työtä tekevän työryhmän toimesta, jännitteettömyys on todettava uudelleen ennen kuin työ aloitetaan. Jännitteettömyyden toteamista uudelleen ei kuitenkaan vaadita silloin, kun on varmistettu että työkohde on työmaadoitettu. Ennen kansallinen lisävaatimus nyt myös EN SÄHKÖINFO OY

27 4. Työmaadoittaminen Työmaadoittamisella estetään työkohteen tuleminen vaarallisesti jännitteiseksi, erottamiseen käytetyn kytkinlaitteen virheellisen käytön tai toiminnan takia tai muista syistä laitteistoon tulleen jännitteen takia. Ennen työmaadoittamista on työmaadoitettavan laitteiston osan jännitteettömyys on varmistettava. Pienjännitelaitteistoissa työmaadoitus tulee tehdä: avojohdoilla Jakeluverkoissa, joihin liittyy varavoima tai pientuotantolaitteistoja, joita jakeluverkon haltija ei voi luotettavasti erottaa Suurivirtaisissa kuten mitoitusvirraltaan yli 1000 A jakokeskuksissa. Suurjännitelaitteistojen kaikki ne osat, joissa työskennellään, pitää työmaadoittaa (maadoittaa ja oikosulkea).

28 4. Työmaadoittaminen, suurjännite Erotuspisteessä tai sen lähellä käytettävän työmaadoituksen pitää kestää myös siihen kohdistuva oikosulku. Silloin työmaadoitusta kutsutaan tässä standardissa päätyömaadoitukseksi. Maadoittamista ja potentiaalintasausta voidaan käyttää lisäksi estämään kohteessa esiintyviä vaarallisia jännitteitä. Tällöin työmaadoitusta kutsutaan lisätyömaadoituksesi

29 4. Työmaadoittaminen, suurjännite Työmaadoituksen näkymistä työalueelle ei kuitenkaan edellytetä, kun kyseessä on yhdestä suunnasta syötetty haarajohto tai kahdesta suunnasta syötetty johto ja johdot ovat helposti tunnistettavissa siten, että erehtymisen vaaraa ei ole. Tässä tapauksessa riittää, että oikosulun kestävä päätyömaadoitus tehdään erotuskohdissa tai erotuskohtien ja työkohteen välillä. Jos päätyömaadoitus on yli 3 kilometrin päässä työalueelta, pitää työalueella tehdä lisätyömaadoitus poikkipinnaltaan vähintään 16 mm 2 kuparia olevalla työmaadoitusvälineellä

30 5. Suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta (tarvittaessa) Jos työalueen lähellä on sähkölaitteiston osia, joita ei voi tehdä jännitteettömäksi, on ennen työn aloittamista ryhdyttävä erityisiin toimenpiteisiin sähköstä aiheutuvan vaaran välttämiseksi. Toimenpiteet on esitetty yksityiskohtaisesti kohdassa "työskentely jännitteisten osien läheisyydessä" 2015 SÄHKÖINFO OY

31 SFS 6002 taulukko Y.1. SÄHKÖINFO OY 31

32 Kunnossapitokäytännöt sulakkeen vaihto (1/4) Vaihdot, jotka saa tehdä maallikko, joka on riittävästi perehtynyt tai opastettu: mitoitusvirraltaan enintään 25 A tulppasulakkeen vaihto virrallisena keskuksessa, jossa jännitteisten osien koskettaminen on estetty, jos virtapiiriä ei voi tehdä virrattomaksi tuottamatta haittaa mitoitusvirraltaan yli 25 A tulppasulakkeen vaihto jännitteettömänä tai virrattomana (kuormitus pois kytkettynä) keskuksessa, jossa jännitteisten osien koskettaminen on estetty sähkölaitteiden sisäiseen suojaukseen käytettävät sulakkeet ja pienoisjännitteiset sulakkeet, jotka vaihdetaan laitteen käyttöohjeiden mukaisesti.

33 Kunnossapitokäytännöt sulakkeen vaihto (1/4) Sulakkeet, jotka voi vaihtaa henkilö, joka on erityisesti opastettu sulakkeiden vaihtamiseen tietyssä käyttöpaikassa Maallikoille sallittujen töiden lisäksi opastettu henkilö saa vaihtaa sulakkeet seuraavantyyppisissä tilanteissa, joissa sähköalan ammattihenkilö on opastanut sulakkeen vaihtamiseen tietyssä paikassa ja tietyissä olosuhteissa kahvasulakkeen vaihto, kun sulake voidaan vaihtaa jännitteettömänä kytkinvarokkeessa tai avaamalla syötön puolella oleva erotuskytkin kahvasulakkeen vaihto jännitteisenä, mutta virrattomana silloin, kun varokkeessa on riittävän korkeat välilevyt varokkeiden välillä sekä varokkeiden ja maadoitettujen osien välillä tai eri vaiheissa olevien varokkeiden etäisyys toisistaan ja maadoitetuista osista on riittävän suuri niin, että sulakkeen aiheuttaman oikosulun vaara on pieni. Jännitteisen kahvasulakkeen vaihdossa on käytettävä suojahihalla varustettua sulakkeenvaihtovälinettä tai normaalia sulakkeenvaihtovälinettä ja riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä.

34 Kunnossapitokäytännöt sulakkeen vaihto (3/4) Vaihdot, jotka saa tehdä vain sähköalan ammattihenkilö: suurjännitesulakkeen vaihto kahvasulakkeen vaihtaminen paikassa, jossa varokkeen rakenne ei täytä kohdan b) vaatimuksia muut sulakkeen vaihdot, joihin sisältyy erityinen riski. Tällainen on esim. sulakkeen vaihto sellaisessa vanhan rakenteen mukaisessa varokekytkimessä (ns. uuninluukkukytkin), josta kokemuksen mukaan voi aiheutua valokaarivaara. Varokekytkin avataan ja suljetaan noudattaen erityistä työohjetta ja käyttäen riittäviä suojaimia, tulelta ja kuumuudelta suojaavaa vaatetusta ja kasvosuojainta sekä riittävän hyvin valokaarta kestävää käsinettä.

35 Kunnossapitokäytännöt sulakkeen vaihto (4/4) sulakkeen vaihtaminen, joka joudutaan tekemään poikkeuksellisesti virrallisena tilanteissa, joissa virtapiirin saattaminen virrattomaksi on kohtuuttoman vaikeaa, esim. tarvittavilla kytkinlaitteilla on eri haltija kuin vaihdettavilla sulakkeilla. Tällainen tilanne voi olla esim. yleisissä jakeluverkoissa, joissa varokkeen yhteydessä ei ole kytkinlaitteita. Lisäksi on täytettävä seuraavat edellytykset: työtä suorittavan sähköalan ammattihenkilön on oltava erityisesti opastettu tähän työhön kahvasulaketta vaihdettaessa käytetään suojahihalla varustettua sulakkeenvaihtovälinettä sekä kohdan 4.6 mukaista tulelta ja kuumuudelta suojaavaa suojavaatetusta ja kasvojensuojainta työhön pitää olla työsuorituksesta vastaavan henkilön tapauskohtainen tai pysyväismääräyksenä annettu lupa.

36 Kunnossapitokäytännöt lamppujen ja tarvikkeiden vaihto Lamppujen ja ulosvedettävien tarvikkeiden kuten sytyttimien vaihto pitäisi tehdä jännitteettömänä kuitenkin tarvittaessa se voidaan riskiarviointiin perustuen tehdä jännitteisenä. Pienjänniteasennuksissa maallikko voi tehdä nämä vaihdot jännitteisenä, jos laitteet ovat kosketussuojaukseltaan vähintään sormisuojattuja (minimi IP2X tai IPXXB). Normaalit lamppujen ja sytyttimien vaihdot voidaan tehdä jännitteisenä, vaikka lamppujen vaihdon yhteydessä normaalissa E-tyypin lampunkannassa sormisuojaus ei toteudukaan. Käyttöolosuhteet esim. tilassa esiintyvä räjähdysvaara voivat kuitenkin edellyttää lamppujen ja sytyttimien vaihtoa vain jännitteettömänä.

37 Sähköajoneuvoja koskevat vaatimukset liite U Tässä liitteessä tarkoitetaan sähköajoneuvolla sähkö- tai hybridiajoneuvoa tai työkonetta, jossa on akusta tai vastaavasta energialähteestä syötettävä korkeajännitteinen sähköinen ajovoimajärjestelmä, jonka nimellisjännite on yli 120 V tasajännitettä tai 50 V vaihtojännitettä. Jokaiseen työkohteeseen on nimettävä henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta. Työkohteena voidaan pitää yhtä korjaamohallia. Jokaisessa toimipisteessä suositellaan olevan oma sähkötöiden johtaja. Hybridi- ja sähköajoneuvoja korjattaessa tämän standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus soveltuvin osin ja tarvittava ajoneuvotyyppiä koskeva koulutus, on annettava kaikille ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteitä tekeville.

38 Standardin vaatimusten soveltaminen Standardin lukujen 5 7 vaatimuksia noudatetaan myös seuraavissa tapauksissa, joissa ei tarvita sähkötöiden johtajaa tai käytön johtajaa: yksittäinen työhön opastettu tai perehtynyt henkilö tekee sellaisia sähköalan töitä, joissa ei vaadita määriteltyä ammattitaitoa ammattihenkilö tekee säädösten sallimissa tilanteissa sähkötöitä omassa tai lähisukulaisensa sähkölaitteistossa ammattihenkilö, jolla on pätevyystodistus, tekee säädösten sallimia kertaluonteisia töitä ammattihenkilö sähkölaitteistojen turvallisuuden varmistamiseen liittyviä tarkastuksia tai testauksia.

39 Yhteenveto Standardi SFS 6002 julkaistaneen kesäkuussa 2015 Kouluttautuminen normaalien koulutusaikojen puitteissa Standardin esipuheessa on esitetty keskeiset muutokset aiempaan standardin painokseen Jännitetyöetäisyys pienjännitteellä muuttuu

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Lainsäädännössä määritellyt vastuuhenkilöt Sähkötöiden johtaja on säädöksissä määritelty toiminnanharjoittajan sähkötöitä varten

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus EN-standardin sisältö pitää ottaa sellaisenaan SFS 6002:ssa kansalliset vaatimukset on sisällytetty

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja uudistettiin vuonna 2015 uuden standardin mukaiseksi. Samalla kirjan sisältö käytiin kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

Työskentely jännitteettömänä

Työskentely jännitteettömänä Työskentely jännitteettömänä 1/44 Työskentely jännitteettömänä Tässä kalvosarjassa esitetään havainnollistettuna sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 kohdan 6.2 mukainen työskentely jännitteettömänä.

Lisätiedot

Mitä sähkösuunnittelijan tulee tietää? NSS Asiantuntijapäivät Helsinki

Mitä sähkösuunnittelijan tulee tietää? NSS Asiantuntijapäivät Helsinki SFS 6002 3. painos Mitä sähkösuunnittelijan tulee tietää? NSS Asiantuntijapäivät 12.11.2015 Helsinki Aiheet Muutama sana uudistuksen taustasta ja merkityksestä Tärkeimmät muutokset Suunnittelijan mahdollisuudet

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

BL10A3000 Sähköturvallisuus

BL10A3000 Sähköturvallisuus BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 11: Sähkötyöturvallisuus 19.2.2013 Tero Kaipia 1 Sähkötyöturvallisuus Standardin SFS 6002 mukaisesti Standardi sisältää kansainvälisen EN-standardin EN 50110-1:2004,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään sähköturvallisuuslain

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi Sähköturvallisuuden oma-arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa kaikkien sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista. Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden, tuottavuuden ja laadun

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI

SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI OPAS SÄHKÖTURVALLISUUDEN ARVIOINTI Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille Sähköturvallisuuden arviointi Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista.

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002

Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 Jarkko Tiiro Uusi sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Ajoneuvotekniikka Insinöörityö 14.10.201 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jarkko Tiiro Uusi

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT

Käytön johtajan peruskurssi KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Käytön johtajan peruskurssi 16.12.2015 KÄYTTÖ- JA HUOLTOSUUNNITELMAT Sähkölaitteistojen kunnossapito Sähkölaitteiston haltijan on hoidettava sähkölaitteistoja niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle,

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Sähköturvallisuuden oma-arviointi

Sähköturvallisuuden oma-arviointi opas Sähköturvallisuuden oma-arviointi Tarkistuslista sähköalan ammattilaisille 1 Arvioijan nimi: Yritys / työmaa: Päivämäärä: sähkötöiden johtajan tehtävät ja vastuut Uusien työntekijöiden perehdyttäminen

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Sähkötyöturvallisuuskoulutus Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5.

Ehdotus SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus 3. painos. Esipuhe 3. Johdanto 4. 1 Soveltamisala 4. 2 Velvoittavat viittaukset 5. Sähkötyöturvallisuus 3. painos SESKO SK 78 Sähkötyöturvallisuus 2014-09-10 1(62) SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Esipuhe 3 Johdanto 4 1 Soveltamisala 4 2 Velvoittavat viittaukset 5 3 Määritelmät 6 3.1 Yleistä

Lisätiedot

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN

SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN LIITE 5. SÄHKÖLABORATORIOIHIN JA -TYÖSALEIHIN PEREHDYTTÄMINEN Maallikolle annettava opastus ennen sähkölaboratoriotiloihin pääsyä Käyttäytyminen Ohjeiden noudattaminen Laitteisiin, kytkimiin yms. koskeminen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Sähkötyö- ja hissitapaturmista sekä niiden syistä sakari.hatakka@tukes.fi antti.savola@tukes.fi Tukesin Sähkölaitteistot ryhmä - Tukesin tuote- ja laitteistovalvontayksikön

Lisätiedot

Rakennusten sähköasennukset

Rakennusten sähköasennukset Rakennusten sähköasennukset Yleiset vaatimukset Ktmp 1193/99 Tapio Kallasjoki 2014 Ihmiset ja kotieläimet on suojattava vaaroilta, joita voi syntyä kosketettaessa sähkölaitteiston jännitteisiä osia tai

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 1 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 4686/06/2006 Sähköradan vaihteenlämmitysmuuntajan suurjännitesulakkeen vaihtotyössä tapahtunut kuolemaan johtanut sähkötapaturma Keravalla Tutkijaryhmä: Asko Saarela Sakari

Lisätiedot

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3

1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAMPEREEN AUTONKUORMAUSRAITEEN PERIAATTEET... 2 2 AUTONKUORMAUSRAITEEN RYHMITYSKAAVIO... 3 3 SÄHKÖRATAMÄÄRÄYKSIÄ... 4 3.1 Jännitteiset rakenteet... 4 3.2 Työskentelyalue... 4 3.3 Sähköturvallisuuden

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus

Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus Martti Hallamäki Sivu 1/40 15.10.2012 Jännitetyökurssi SFS 6002 2.painos 6.3 ja Liite Y Ammattitaito Asenne Huolellisuus Nimi: Martti Hallamäki Sivu 2/40 15.10.2012 Jännitetyöt Tämä moniste pohjautuu aiempiin

Lisätiedot

JÄNNITETYÖN MUISTILISTA

JÄNNITETYÖN MUISTILISTA Martti Hallamäki Sivu 1/12 Päivitetty 1.9.2010 JÄNNITETYÖN MUISTILISTA 1. Onko jännitetyön teko tarpeen ja onko se luvallista. (Riskinarviointi) 2. Varmistu ettei laitteiston rakenne aiheuta rajoituksia

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2013 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Tekijänoikeudellinen huomautus

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan

Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan Martti Hallamäki Sivu 1/14 15.8.2013 Jännitetyöt SFS 6002 2.painos mukaan Yleistä Jännitetyö Jännitetyöllä tarkoitetaan työtä, jossa työn tekijä tarkoituksellisesti ja ennalta suunnitellusti koskettaa

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 28.11.2014 Standardiehdotus: SFS 6002 (2015)

Lausuntolomake Pvm: 28.11.2014 Standardiehdotus: SFS 6002 (2015) Lausuntolomake Pvm: 8..04 Standardiehdotus: SFS 600 (05) 7) 3.) taulukko ) Esipuhe Tälle ei ole varsinaista kiirettä, koska ollaan jo nyt myöhässä Perusteellisesta valmistelusta huolimatta tätä ei pitäisi

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT Turvatekniikan keskus S5-2008 Tukes-ohje 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy TURVALLISUUS RAIVAUS-JA METSÄTÖISSÄ SÄHKÖLINJOILLA OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY SÄHKÖLINJAT TUNNISTAMINEN Suurjännite 110 400 kv. OESJ:llä omaa 110 kv:n alueverkkoa

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot

Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot Sähkömaakaapelit ja sähköilmajohdot 1. Yleistä Työskentely sähköjohtojen ja -kaapeleiden parissa ja läheisyydessä on tavanomaista rakennustyömaalla. Työssä on tunnistettava, että ilma- ja maajohdot aiheuttavat

Lisätiedot

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg

Sähköturvallisuus pelastustöissä. Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg Sähköturvallisuus pelastustöissä Käyttötoimikunnan kokous 24.9.2009 Erkki Sohlberg 2 "Pelastustyön turvallisuus sähköverkossa" ohje- ja koulutusmateriaali pelastuslaitoksille Tavoitteet: saada yhtenäiset

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)

Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT

SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT S5-2011 1 (11) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT JOHDANTO Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava riittävä kelpoisuus, joka osoitetaan arviointilaitoksen

Lisätiedot

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3

Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun

Lisätiedot

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä

Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Käytönjohtajan päätös yli 1000 V jännitetöistä Tämän päätöksen tarkoituksena on luoda Yhtiö Oy:n sähköverkossa toteutettaville jännitetöille turvallinen toimintaympäristö, määritellä Yhtiö Oy:n sähköverkossa

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA Tämä ohjeistus on tehty vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden SFS6000 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti Mukana otteita sähkötyöturvallisuusstandardista

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03!

Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03! Sähköturvallisuustutkinto01,020ja03! Kysymykset(ja(vastaukset,(kevät(2013( Tiedoston)rakenne) ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. irheet) STT2: Tehtävässä 11

Lisätiedot

Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2003 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2003 Varasyötön kytkeminen ja suojaus (21.11.2003) Erään

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014

Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 Laihian kunta Tekninen osasto ULKOVALAISTUSTÖIDEN TURVALLISUUSASIAKIRJA 21.5.2014 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja 3 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961

Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä. tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Suunnittelijat standardien tekijöinä ja käyttäjinä tapani.nurmi@sesko.fi 09 6963961 Standardisoimisorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi Viestintävirasto

Lisätiedot

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA

SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA Tämä ohjeistus on tehty vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden SFS6000 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti Ohjeistus on päivitetty Tammikuussa 2013

Lisätiedot

PYLVÄSTYÖ OSA 4. Pylväästä pelastaminen

PYLVÄSTYÖ OSA 4. Pylväästä pelastaminen PYLVÄSTYÖ OSA 4 Pylväästä pelastaminen Alustus Pylvästyöskentely on väärin toteutettuna erittäin vaarallista. Tavallisimmin vaaratilanteita aiheuttavat huonokuntoiset pylväät, pylvästyövarusteiden virheellinen

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa

Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa Teemu Blomberg Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 30.11.2017 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa?

Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? Mitä sähkötöiden johtajan pitää muistaa? SÄHKÖTURVALLISUUDEN OMA-ARVIOINTI Turvallisuudesta huolehtiminen on oleellinen osa sähköalan ammattilaisten toimintaa ja osaamista Sillä tähdätään yrityksen tehokkuuden,

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT S10-2002 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

S SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ

S SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ S10-2006 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta (liite

Lisätiedot

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6)

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit

Johansson Björn 8.11.2011. Sähköasennus-standardit Johansson Björn 8.11.2011 Sähköasennus-standardit Historiaa Me NIKOLAI Toinen, Koko Venäjänmaan Keisari ja itsevaltias, puolanmaan Tsaari, Suomen Suurruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Laki

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä

Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä Sampo Vuokkiniemi Ohjeistus turvallisesta sähkötyöskentelystä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 7.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011

Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011 Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjalta 23.12.2011 ST-poolin rahoittama MaRa hanke selvitti koneellisen oksinnan ja linjalle kaatuneen puun poiston sähköturvallisuusriskit. Selvitystyön

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.

Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Asennussuositukset 2002 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 1/2002 Pienten moottorigeneraattoreiden suojaukset Sähköalan

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA 1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala

Lisätiedot

Jännitetyöt on oppilaitoksen laboratoriossa ehdottomasti kielletty. Kaikki laboratorion kytkentä- ja muutostyöt tehdään jännitteettöminä.

Jännitetyöt on oppilaitoksen laboratoriossa ehdottomasti kielletty. Kaikki laboratorion kytkentä- ja muutostyöt tehdään jännitteettöminä. TECHNOBOTHNIA LABORATORION SÄHKÖVOIMA- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN (EP), ELEKTRONIIKKA- TIETOTEKNIIKAN (EC) SEKÄ ROBOTTILABORATORIOIDEN YLEISET TYÖSKENTELY- JA TURVALLISUUSOHJEET 4.2 TYÖTURVALLISUUDESTA 4.2.1

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017

Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017 Fingridin verkkotoimikunnan kokous Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017 Yleisten liittymisehtojen uusiminen YLE 2017 Yleiset liittymisehdot Yleiset liittymisehdot ja verkkosäännöt Liittymisehtojen

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon

Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013

LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI DNRO 7875/06/2013 Tekijät: Leila Öhman, Markku Suvanto, Sakari Hatakka LVI-asentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Rovaniemellä 6.9.2013 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro

Lisätiedot