Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötyöturvallisuuskoulutus"

Transkriptio

1 Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus (SFS sähkön vaarat + sähköstä johtuvat tapaturmat) SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 1 I 30

2 SFS 6002 edellyttää, että Kaikille sähkötöihin osallistuville: sähköalan ammattihenkilöille myös työnjohdon ja käytönjohdon henkilöt mukaan luettuna sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille on tarpeen antaa ensiapukoulutus Ensiapukoulutusten väli on korkeintaan kolme (3) vuotta. 1. SPR:n hätäensiapukurssi, joka sovelletaan erityisesti sähkötapaturmien ensiapuun 2. SPR:n järjestämä laajempi ensiapukurssi, esim. ensiavun peruskurssi EA 1 3. muu ensiapukoulutus, joka käsittää ainakin palovammoihin sekä ruhje- ja viiltohaavoihin annettavan ensiavun sekä puhallus- ja painantaelvytyksen opettamisen ja niitten käytännön harjoittelemisen. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 2 I 30

3 SFS 6002 soveltaminen Standardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttö- ja ohjaustoimintaan sekä työntekoon (sähkötyö tai muu työ) sähkölaitteistoissa ja niiden lähellä. Sovelletaan myös sähköllä toimiviin hisseihin. Lisäohjeita hissityöturvallisuudesta annetaan standardissa: SFS 5880 Hissityöturvallisuus. Sähkölaitteistojen käyttöjännitteenä voi olla: Pienoisjännite 0-50 V a.c V d.c. Pienjännite 50 V V a.c. 120 V V d.c. Suurjännite > V a.c. > V d.c. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 3 I 30

4 Standardin soveltaminen Riskialttiita muita töitä ovat esimerkiksi rakennustyöt ilmajohtojen ja maakaapeleiden lähellä. Sähkölaitteistot ovat esimerkiksi: voimalaitoksia, suurjännitesiirtolinjoja, muuntamoita, pien- ja suurjännitejakeluverkkoja sekä erilaisia sähköä energialähteenä käyttäviä kulutuslaitteita Kuva: Lauri Mannermaa, TUKES SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 4 I 30

5 Lähialueen määrittely SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 5 I 30

6 Lähityöt yleensä Työt jännitteisten osien läheisyydessä tehdään kussakin Euroopan maassa kansallisten säännösten mukaisesti. Suomessa noudatetaan standardin SFS 6002 liitteen Z mukaisia vaatimuksia. Ristiriitatilanteessa, jossa EN -standardin vaatimukset ja kansalliset vaatimukset eroavat toisistaan, noudatetaan Suomessa liitettä Z. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 6 I 30

7 Lähityöt yleensä Jännitteisten osien läheisyydessä tehtävää työtä on kaikki työ, jossa työntekijä joko on lähialueen sisällä, tai ulottuu kehonsa osilla tai käsittelemillään työkaluilla, varusteilla tai laitteilla lähialueelle, muttei ulotu jännitetyöalueelle. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 7 I 30

8 Lähityöt yleensä Lähitöissä työalue määritetään etukäteen ja se on tarvittaessa rajattava. Ellei koko laitteistoa ole tehty jännitteettömäksi, on merkittävä selvästi mitkä osat tai kennot jäävät jännitteisiksi. Esimerkiksi lippusiima voidaan ripustaa jännitteisten kennojen ovien eteen. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 8 I 30

9 Lähityötä on Sähköalan ammattihenkilön tai riittävästi opastetun henkilön (s) lähialueella tekemä sähkötyö. Alue alkaa jännitetyöalueen ulkoreunasta ja jatkuu lähialueen ulkomitan D V etäisyydelle (taulukko 3.2) jännitteisestä osasta. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 9 I 30

10 Taulukko 3.2 Lähialueen ulkomitan D V arvot eri jännitteillä muilla kuin ilmajohdoilla Nimellisjännite U N /kv Lähialueen ulkomitta/m ,70 1,20 1,20 1,40 1,40 1,60 1,60 2, ,60 4,50 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 10 I 30

11 Lähitöiden jako 2 (2) Maallikoiden tai opastettujen henkilöiden (m) tekemä rakennustyö tai muu työ kuten siivous, nosto ja kuljetus jännitteisten osien lähellä. Näiden töiden turvalliset etäisyydet avojohdoista, riippukaapeleista ja muista jännitteisistä osista on annettu taulukossa 3.3. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 11 I 30

12 Taulukko 3.3. Liikkuvan tai siirrettävän koneen ja liikuteltavan työvälineen työalueen vähimmäisetäisyys avojohdosta tai muusta paljaasta jännitteisestä osasta ja riippukaapelista. (Suluissa oleva arvo tarkoittaa pienintä työskentelyetäisyyttä avojohdon jännitteisen osan alapuolella). Nimellisjännite Vähimmäisetäisyys / m U N / kv Avojohto Riippujohto = < 1 2 (2) 0,5 > (2) 1, (3) (4) (5) SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 12 I 30

13 Työt ilmajohtojen läheisyydessä Ellei töitä voida tehdä noudattaen edellisen taulukon 3.3. etäisyyksiä, voi verkonhaltija lyhytaikaisissa töissä antaa luvan taulukon Y.1. mukaiseen ilmajohdon jännitetyöalueen etäisyyden DL2 noudattamiseen. Tällöin sähköalan ammattihenkilön on valvottava turvallisuutta ja ryhdyttävä työkohteessa mahdollisiin lisävarotoimiin. Kuva: Lauri Mannermaa SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 13 I 30

14 SFS 6002 taulukko Y.1. Taulukko Y.1 Suomessa noudatettavat jännitetyöalueen ulkorajan mitat Nimellisjännite Jännitetyöalueen ulkorajan mitta 1 Jännitetyöalueen ulkorajan mitta ilmajohdoilla 2 U N / kv D L1 m D L2 m 1 0,20 (0,05) 0,50 3 0,22 6 0, , , , ,63 1,50 (1,00) 110 1,00 1,50 (1,20) 220 1,60 2, ,50 3,50 1 Etäisyyttä voidaan pienentää 0,05 m:iin, jos jännitteinen osa on kotelon sisällä tai kooltaan pieni, ja se on suojattu esim. horjahtamisesta johtuvalta koskettamiselta. 2 Ilmajohdoilla suluissa oleva arvo tarkoittaa etäisyyttä suoraan jännitteisen osan alapuolella. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 14 I 30

15 Kuljetukset ilmajohtojen läheisyydessä Kuljetuksissa sekä konetyöskentelyssä, jonka ulottuma on vakio, saa soveltaa samaa etäisyyttä D L2 jännitteisenä olevista osista, ei kuitenkaan suluissa olevaa. Tarvittaessa esimerkiksi ilmajohdon alituksissa on paikalla oltava sähköalan ammattihenkilö, joka valvoo alituksen turvallisuutta. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 15 I 30

16 Rakennustyö ja muu työ Rakennustyössä ja muussa työssä pitää säilyttää koko ajan määritelty etäisyys. minimi aina D V (lähialue) mielellään D V + lisäetäisyys Etäisyys on säilytettävä varsinkin silloin, kun kuormia käännetään, laitteita kuljetetaan ja tarvikkeita nostetaan. Tämä etäisyys arvioidaan lähimmistä johtimista tai paljaista jännitteisistä osista. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 16 I 30

17 Nyrkkisääntö alueista! Sähköalan ammattilainen ja opastettu henkilö (s) ei saa joutua jännitetyöalueelle työn aikana ja Maallikot eivät saa joutua lähialueelle työn aikana SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 17 I 30

18 Muut työt sähkötiloissa, jännitteisten osien läheisyydessä Sellaisissa vanhoissa sähkötiloissa, joissa on suojaamattomia avokojeistoja jotka eivät täytä kotelointiluokan IP 2X (IP XX B) vaatimuksia tai uusissa sähkötiloissa joissa kotelointeja on jouduttu avaamaan tilapäisesti huollon, korjauksen, mittauksen tai testauksen takia, tehtävät muut työt ovat vaarallisia. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 18 I 30

19 Tehtävään opastettu henkilö saa tehdä yksin seuraavia tehtäviä: SÄHKÖTEKNIIKKA rakennus-, maalaus- ja siivoustöitä kosketussuojaisia sähkölaitteita (IP2X tai IPXXB) sisältävässä sähkötilassa, jossa kojeistoihin tehdään vain ulkopuolista puhdistusta. Näihin töihin ei tarvita myöskään erillistä opastusta, jos tilassa on pelkästään pienjännite- tai pienoisjännitelaitteita relehuoneiden, valvomoiden ja niihin verrattavien tilojen lattian puhdistuksen, jos vaara pienen oikosulkutehon ja kosketeltavien jännitteisten osien pienuuden ja sijainnin vuoksi tällaisissa tiloissa on vähäinen yhtenäisellä metallilevyllä tai -verkolla suojatun kojeistotilan hoitokäytävän lattian puhdistuksen. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 19 I 30

20 Sähkötilojen siivous opastamisen minimivaatimukset Sähkön vaarallisuus Toimenpiteet sähkötapaturman sattuessa Sähkötilaan pääsyä ja laitteiden käyttöä koskevat kiellot Sähkötiloissa liikkuminen ja työskentely SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 20 I 30

21 Pääkytkimen sijoitus ETÄ luennan aiheuttamat muutokset

22 VNa 66/2009 sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta Uudet yli 3 x 63A kohteet tulee varustaa tuntimittauksella heti. SÄHKÖTEKNIIKKA Olemassa olevat yli 3 x 63A kohteet tulee siirtää tuntimittaukseen vuoden 2010 loppuun mennessä. Mittausasetus velvoittaa verkonhaltijat varustamaan vähintään 80% käyttöpaikoista tuntimittauslaitteistolla vuoteen 2014 mennessä. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 22 I 30

23 Mittauslaitteiston lukemista sähköverkossa koskevat siirtymäsäännökset VNa 66/2009, 8. luku, 4 Jakeluverkonhaltijalla on oikeus poiketa 6 luvun 6 :n 1 momentissa säädetystä tuntimittauslaitteiston lukutiheydestä enintään 3 x 63 A pääsulakkeilla varustetun sähkönkäyttöpaikan osalta 31 päivään joulukuuta 2011, jos sähkönkäyttöpaikkaan ei osteta sähköä tuntipohjaisella sähkötuotteella. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus siirtymäkauden aikana ilmoittaa taseselvitykseen näiden sähkönkäyttöpaikkojen tiedot sähkönmyyjäkohtaisina summatietoina. Jakeluverkonhaltijalla on lisäksi oikeus siirtymäkauden aikana ilmoittaa sähkönmyyjille laskutusta varten näistä sähkönkäyttöpaikoista enintään kuukauden pituista jaksoa koskeva lukema. Jakeluverkonhaltijalla on oikeus poiketa 6 luvun 6 :n 2 momentissa säädetystä muun mittauslaitteiston kuin tuntimittauslaitteiston lukutiheydestä 31 päivään joulukuuta SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 23 I 30

24 Mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle asetettavat yleiset vaatimukset sähköverkossa VNa 66/2009, 6. luku, 4 Sähkönkulutuksen ja pienimuotoisen sähköntuotannon mittauksen tulee perustua tuntimittaukseen ja mittauslaitteiston etäluentaan (tuntimittausvelvoite). Jakeluverkonhaltija voi poiketa tuntimittausvelvoitteesta enintään 20 % jakeluverkon sähkönkäyttöpaikoista, jos poikkeuksen piiriin kuuluva sähkönkäyttöpaikka: 1) on varustettu enintään 3 x 25 A pääsulakkeilla; 2) on varustettu yli 3 x 25 A pääsulakkeilla, sähkönkulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään kwh vuodessa ja sähkö ostetaan sähkönkäyttöpaikkaan sähkömarkkinalain 21 :ssä tarkoitetuilla ehdoilla. Jakeluverkonhaltijan tulee laatia suunnitelma tämän pykälän mukaiset vaatimukset täyttävän mittauksen järjestämiseksi jakeluverkossaan. Suunnitelma tulee toimittaa sähkömarkkinaviranomaiselle. SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 24 I 30

25 Pääkytkimen sijoitus ajatuksena saada mm. ennen pääkytkintä olevat turvajärjestelmät mittauksen taakse pääkytkin ei vaikuta etäluentaan Energiateollisuuden aloitteesta TUKES hyväksynyt, kunhan merkinnät saatetaan turvallisuuden kannalta ajan tasalle konkreettinen muutos: pääkytkin siirtyy mittauksen jälkeen SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 25 I 30

26 TUKESin hyväksymät kilpimallit PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITTEITÄ PÄÄSULAKKEILTA, MITTAUSLAITTEILTA EIKÄ TURVAJÄRJESTELMIEN SULAKKEILTA PÄÄKYTKIN EI KATKAISE JÄNNITTEITÄ PÄÄSULAKKEILTA EIKÄ MITTAUSLAITTEILTA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 26 I 30

27 Pääkytkimen sijoitus mittauksen jälkeen SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 27 I 30

28 Ennen pääkytkintä tulevat laitteet ylijännitesuojat (tilavaraus) kaukolämpö (mittaustieto) sähköenergian ohjaus (tariffitieto) sprinkleripumppu kaukolämmön mittaus savunpoisto vähintään 1 varasyöttö SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 28 I 30

29 Ennen pääkytkintä tulevat laitteet SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 29 I 30

30 KIITOS SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS 30 I 30

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit:

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS. Turvallisia sähkötöitä! Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010. Martin teesit: Martti Hallamäki Sivu 1 Päivitetty 1.9.2010 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS Tämä kirjoitus pohjautuu SFS 6002 2.painos standardiin. Olen pyrkinyt kirjoittamaan sen mahdollisimman selkeäksi ja luettavaksi. Olen yhdistänyt

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuusmääräykset

Sähkötyöturvallisuusmääräykset Sähköturvallisuus 2000 /2011 määräykset Alkuperäiset sähkötyöturvallisuusmääräykset on esitetty Sähkötarkastuskeskuksen julkaisussa A5 vuodelta 1993. Uusimmat määräykset on julkaistu toukokuussa 1999 standardina

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3634/06/2004 Sähköasentajan kuolemaan johtanut sähkötapaturma Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitoksella Tutkijaryhmä: Valto Ottovainen Björn Johansson 2(21)

Lisätiedot

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Sähkötyöturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu

Lisätiedot

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö

TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO. Diplomityö TUOMAS KOTOVUORI ESITYKSIEN JA YLEISÖTAPAHTUMIEN TILAPÄINEN PIENJÄNNITEVERKKO Diplomityö Tarkastaja: Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3.

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen

Lisätiedot

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset

A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 1/7 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 05 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkopalveluehdot 1 (6) VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkopalveluehdot 1 (6) VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014 1 (6) Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C.

Lisätiedot

KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET

KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET KAAPELEIDEN VAROMISOHJEET Kysy ennen kuin kaivat: soita 014 366 4030 Jos kuitenkin osuit kaapeliin, avojohtoon tai puu kaatui johdon päälle, ota yhteys JE-Siirto Oy:n käyttökeskukseen p. 050 542 2845 Hätätilanteissa

Lisätiedot

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset

Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16. Sähköratamääräykset Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 Helsinki 2006 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 16 ISBN 952-445-135-2 (nid.) ISBN 952-445-136-0 (pdf) ISSN 1455-1204 Kannen ulkoasu: Proinno Design

Lisätiedot

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16)

Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) Ohje S4 2011 11.2.2011 1 (16) SÄHKÖLAITTEISTOT JA KÄYTÖNJOHTAJAT 1 Johdanto (Tukes) antaa sähköturvallisuuslain, SL (410/1996) 56 :n nojalla sähkölaitteistojen käyttöönottoa, käyttöä ja tarkastuksia koskevat

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

Voimassa 1.11.2010 alkaen Kymenlaakson Sähkö

Voimassa 1.11.2010 alkaen Kymenlaakson Sähkö Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.11.2010 alkaen Kymenlaakson Sähkö SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT VERKKOPALVELUEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT VERKKOPALVELUEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT VERKKOPALVELUEHDOT 1 VERKKOPALVELUEHDOT A. YLEISTÄ, VERKKOSOPIMUKSEN TEKEMINEN, PALVELUN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä... 3 2 Verkkosopimuksen

Lisätiedot

Sähkörataohjeet B 22

Sähkörataohjeet B 22 B 22 Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 Helsinki 2009 Ratahallintokeskus Ratahallintokeskuksen julkaisuja B 22 ISSN 1455-1204 ISBN 978-952-445-272-4 Verkkojulkaisu pdf (www.rhk.fi) ISSN 1797-7002 ISBN

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy:n sähköntoimitusehdot

Vantaan Energia Oy:n sähköntoimitusehdot Vantaan Energia Oy:n sähköntoimitusehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus,

Lisätiedot

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Sähköntoimitusehdot STE 2010 Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. käyttäjää kohtaan, myös verkonhaltijalle lainsäädännön mukaan kuuluvista velvoitteista.

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. käyttäjää kohtaan, myös verkonhaltijalle lainsäädännön mukaan kuuluvista velvoitteista. SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET 1. Soveltamisala ja määritelmiä 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja, sähköntoimitusehtoja (ehtoja, lyhenne

Lisätiedot

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkopalveluehdot

Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkopalveluehdot Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1 SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, SÄHKÖNTOIMITUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN JA PALVELUN EDELLYTYKSET... 3 1 Soveltamisala ja määritelmiä...

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot