Tiivistelmä opetussuunnitelmasta, joka on hyväksytty kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiivistelmä opetussuunnitelmasta, joka on hyväksytty kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 23.2.2006"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä OPETUSTOIMEN HALLINTO JA JOHTAMINEN perusopinnot (25 op) Tiivistelmä opetussuunnitelmasta, joka on hyväksytty kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa Opetustoimen hallinnon ja johtamisen opintojen tavoitteena on vastata ajankohtaisiin koulutusorganisaatioiden johtamista koskeviin haasteisiin. Ne on tarkoitettu koulutuksen johtotehtäviin tähtääville henkilöille. Opinnoissa perehdytään opetushallintoon ja hankitaan valmiuksia toimia erilaisissa opetustoimen johtotehtävissä. Koulutus toteutetaan itseohjautuvana monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään verkkoympäristöä. Opetustoimen hallinnon ja johtamisen opinnot vastaavat opetustoimen henkilöstön kel poisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998, 2 ) tarkoittamia vähintään 15 opintovii kon laajuisia yliopiston järjestämiä opetushallinnon opintoja. Opetustoimen hallinnon ja johtamisen opintojen järjestämisestä vastaa Rehtori-instituutti ja opintojen vastuuhenkilönä on Rehtori-instituutin johtaja. Koulutus toteutetaan verkottumi sen periaatteella. Kouluttajina toimivat sekä yliopiston luennoitsijat että opetustoimen käytännön asiantuntijat. Tärkeän osan koulutuksesta toteuttavat eri koulutusmuotoja edustavat tutorit. Heidän roolinsa on tukea opiskeli joita heidän omaan koulutusmuotoonsa liittyvissä asioissa. Tutorit myös vastaavat perusopintoihin oleellisesti kuuluvan harjoittelun - praktikum I:n - toteuttamisesta. Opintojaksojen suunnittelussa ja toteuttamisessa on lisäksi mukana asiantuntijoita mm. Rehtori-instituutin neuvottelukunnan edustamilta tahoilta. Opetustoimen hallinnon ja johtamisen perusopinnot kattavat oleellisimmat rehtorin ammatin osa-alueet. Niistä näkyy rehtorin ammatin monitieteinen pohja. Hallinnolliset ja lainsäädännölliset sisällöt ovat perusta rehtorin hallinnollisille tehtäville. Erityisenä painopisteenä koulutuksessa on johtajuuden ja vuorovaikutuksen muodostama nk. leadership-osaaminen. Opintokokonaisuus suoritetaan noin 1,5 vuoden aikana monimuoto-opiskeluna. Koulutuksen aikaan sidotun perusrakenteen muodostavat kahden päivän mittaiset lähijaksot, joita on yhteensä 10. Lähijaksoilla käydään läpi kunkin opintojakson keskeiset kysymykset ja teoriat, harjoitellaan käytännön johtamistaitoja sekä valmistaudutaan opintotehtäviin. Opintotehtävät riippuvat kustakin opintojaksosta; joissain painottuvat opetushallintoon kuuluvat lait ja normistot, joissain käytännön oppilaitostyön analyysit ja arviot. Koulutukseen liittyy myös runsas oheislukemisto ja kirjallisuus. PERUSOPINNOT (25 op) OTJ0001 Oppilaitosjohtamisen ulottuvuudet (6 op) Tavoite: 1) Orientoidutaan koulutuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja opiskelutapoi hin sekä täsmennetään omat opiskelutavoitteet. Laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. 2) Perehdytään oppilaitoksen johtamisen tärkeimpiin ulottuvuuksiin oppilaitoksen strategisen johtamisen, henkilöstön kehittämisen, pedagogisen johtamisen, vuorovaikutuksen, ihmissuhteiden sekä itsetuntemuksen näkökulmista. Määritellään oma johtamisfilosofia ja johtamisen arvoperusta. Opetus- ja työmuodot: luennot, ennakkotehtävät, opintotehtävät, kirjallisuusessee johtamista käsittelevästä kirjasta, osallistuminen Oppilaitosjohtamisen symposiumiin. OTJ0002 Koulutuspolitiikka; historia, toimijat ja päätöksenteko (3 op) (1 / 3) :06:58

2 Opetussuunnitelma Jyväskylän yliopisto - University of Jyväskylä Opetus- ja työmuodot: luennot ja materiaali. OTJ0004 Koulutuksen laatu, arviointi ja kehittäminen (5 op) Tavoite: Perehdytään oppilaitoksen strategiseen kehittämiseen erityisesti oppivan organisaation periaatteella. Tavoitteena on, että opiskelijoiden valmiudet kehittää koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta lisääntyvät. Jakson aikana perehdytään myös oppilaitosten arvioinnin perusteisiin, kohteisiin, toteuttamiseen ja arvioinnin tulosten hyödyntämiseen. Opetus- ja työmuodot: luennot ja opintotehtävät. OTJ0005 Viestintä ja vuorovaikutustaidot johtamisessa (2 op) Tavoite: Perehdytään koulutusorganisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Oppilaitoksen viestintää tarkastellaan puheviestinnän, mediaviestinnän ja yhteisöviestinnän näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat työyhteisön viestintäsuhteiden ja -prosessien kehittäminen, tiedottaminen ja organisaation yhteisökuva. Lisäksi perehdytään oppilaitokseen monikulttuurisena toimintaympäristönä. Opetus- ja työmuodot: luennot, harjoitukset ja opintotehtävä. OTJ0006 Praktikum I perehtyminen oppilaitoksen hallintoon ja johtamiseen (3 op, jonka lisäksi osa työstä liittyy eri jaksoihin) Tavoite: Opintoihin kuuluvan käytännön harjoittelun praktikum I:n tavoitteena on liittää opinnoissa esille tulleet teoreettiset ja käsitteelliset asiat käytännössä rehtorin työhön ja oppilaitoksen kehittämiseen. Opetus- ja työmuodot: praktikum I liitetään kiinteästi lukuvuoden normaaliin rytmiin niin, että opiskelijat perehtyvät oppilaitoksissa vuosi-, kuukausi- ja viikkorytmissä tapahtuviin asioihin. Opiskelijat tutustuvat valitsemansa oppilaitoksen ja sen rehtorin toimintaan 5 kertaa työskentelyn aikana. Praktikumia varten opiskelijat jaetaan 5-6 hengen ryhmiin, joita ohjaa Rehtori-instituutin tutor. Ryhmien toiminta toteutetaan pääosin elearning- periaatteella käyttäen instituutin käytössä olevaa oppimisalustaa. Praktikum liittyy kiinteästi edellä oleviin opintojaksoihin OTJ0001, OTJ0003, OTJ0004. Opiskelijat tutustuvat lukuvuoden mittaan oppilaitoksen eri tehtäviin sekä opetussuunnitelmatyöhön ja pyrkivät ryhmissä löytämään ja raportoimaan eri toimintojen parhaita toteutuksia best practices. Raporteista kootaan moniste. Tärkeänä osana praktikumia on lisäksi opiskelijoiden oman työn arviointi. (3 / 3) :06:59

3 AINEOPINNOT (35 op) OTJA010 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT - REFRAMING LEADERSHIP (4 op) Tavoite: Opintojakson keskeinen tavoite on kehittää opiskelijoiden analyyttistä kykyä tarkastella ja siltä pohjalta kehittää johtamista ja organisaatioita. Syventämällä teoreettista osaamistaan opiskelijat pystyvät erittelemään käytännön johtamistilanteita eri näkökulmista. Nykyisten organisaatiorakenteiden ja johtamiskäytänteiden kriittisen tarkastelun avulla kehitetään opiskelijoiden valmiuksia toimia muutosjohtajina yhteiskunnan voimistuvissa haasteissa. Osaamisen kehittymistä tapahtuu, kun verrataan eri näkökulmien antamia erilaisia tulkintoja samalla kun pohditaan eri kysymysten merkitystä toisaalta yrityksissä ja toisaalta julkisen hallinnon organisaatioissa. Tavoitteena on saada aikaan laajapohjainen ja perusteltu näkemys organisaatioissa tapahtuvissa ilmiöistä ja siten välttää kapeat ja stereotyyppiset tulkinnat, jotka usein ovat tehokkaan johtamisen esteinä. OTJA020 OPETUS- JA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO JA KEHITTÄMINEN (3 op): OTJA021 OPETUSTOIMEN ARVIOINTI JA UUDISTAMINEN Tavoite: Jakson tavoitteena on syventää opiskelijan analyyttistä kykyä eritellä koulutuspolitiikan synty- ja vaikutusmekanismeja. Tämä tapahtuu paneutumalla koulutuksen kehityslinjoihin ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden taitoa käyttää hallinnon ja arvioinnin teoreettisia pohdintoja käytäntöön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa. Lisäksi perehdytään eri oppilaitosmuotojen ajankohtaisiin erityiskysymyksiin sekä päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. OTJA030 OSAAMISEN JOHTAMINEN (3 op) Tavoitteet: Opetustoimen hallinnon ja johtamisen näkökulmasta osaamisen johtaminen tähtää monipuolisen asiantuntijuuden luomiseen. Tällainen osaaminen näkyy tietojen ja taitojen laaja-alaisena tuntemisena sekä opitun joustavana soveltamiskykynä. Opintojakso tarjoaa opiskelijalle teoreettiset perusteet osaamisen johtamisen ilmiön tarkasteluun oppilaitoskontekstissa. Lisäksi opintojaksoon kuuluvan teoriatiedon, monipuolisten työtapojen ja oppimistehtävien avulla opiskelijalle luodaan mahdollisuus jäsentää ja kehittää ammattitaitoaan oppilaitosjohdon työtehtäviin liittyvän olennaisen osaamisen johtajana. OTJA040 JOHTAMISKULTTUURIN KEHITTÄMINEN (3 op): OTJA041 PEDAGOGINEN JOHTAMINEN JA TEACHER LEADERSHIP Tavoitteet: Tavoitteena on tarkastella oppilaitoksen pedagogista johtamista ja pedagogista kulttuuria. Perehtymällä teoriaan, tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä rakentaa itselleen oma pedagogisen johtamisen malli ja filosofia. Tavoitteena on pohtia pedagogisen johtamisen keskeisiä kysymyksiä: Miten pedagoginen kulttuuri on syntynyt, missä ja miten se ilmenee koulun arjessa? Mitä on opettajajohtajuus (teacher leadership)? Kuka sitä tarvitsee ja mihin? Voidaanko teacher leadership määritellä ja jos voidaan, niin miten? Tämä opintojakso kytkeytyy olennaisesti kohtiin

4 OTJA030, jossa syvennetään osaamisen johtamista sekä OTJA050, jossa opiskelijat laativat ryhmissä raportin valitsemastaan aiheesta liittyen organisaation oppimiseen ja oppijoiden yhteisöön. OTJA050 ORGANISAATION OPPIMINEN, OPPIVAT SYSTEEMIT JA OPPIJOIDEN YHTEISÖT (3 op) Tavoite: Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoita luomaan ja johtamaan oppijoiden yhteisöjä. Tämä tapahtuu tarkastelemalla teoreettisen keskustelun, diskurssin, kehittymistä oppivasta organisaatiosta organisaation oppimisen kautta oppivaksi yhteisöksi ja edelleen oppijoiden yhteisöksi. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden kriittistä ajattelua sekä sitä kautta organisaatioiden toiminnan analyyttistä ja kehittävää otetta. Tämä tapahtuu erityisesti hyödyntämällä avointa oppimismenetelmää, jossa ryhmän ehdoilla tarkastellaan tärkeiksi havaittuja teemoja organisaation kehittämisessä. OTJA060 ARVOT, ETIIKKA JA JOHTAJUUSIDENTITEETTI (4 op) Tavoitteet: Jakson tavoitteena on käydä läpi arvojen, etiikan ja johtajuusidentiteetin merkitys organisaatioiden johtamisessa ja niiden kehittämisessä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää arvojen merkityksen toimintaa ohjaavana tekijänä, pystyy erittelemään organisaation eettisen ilmaston piirteet sekä johtamaan organisaation sisäisen arvokeskustelun. Koska johtaminen on hyvin usein arvoristiriitojen ratkaisemista, on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen opetus- ja sivistystoimen johtohenkilö tunnistaa omat arvonsa ja toimintansa eettisen perustan. Tavoitteena onkin myös vahvistaa opiskelijoiden kykyä tunnistaa, analysoida ja tulkita aihealueeseen liittyviä ilmiöitä oppilaitoksen tai kulttuuri- ja sivistystoimen toimintaympäristöissä. Opintojakso antaa valmiuksia oman toiminnan ja ajattelun kriittiseen reflektointiin saavutetun ymmärryksen varassa. Tämän oppimisprosessin kautta opiskelijan aihealueeseen liittyvä arkitieto muuttuu asiantuntijatiedoksi, mikä antaa opiskelijalle valmiuksia itsenäisiin ja riippumattomiin päätöksiin sekä niiden arviointiin johtamistilanteissa. Opintojakson tavoitteena on erityisesti eettisten kysymysten merkityksen ymmärtäminen opiskelijan oman ammatti-identiteetin rakentumisessa. OTJA070 STRATEGISEN MUUTOKSEN JOHTAMINEN (4 op): OTJA071 UUDISTAVA JOHTAJUUS JA ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustua tärkeimpiin johtamisteorioihin ja niiden käytännön sovellutuksiin. Lisäksi tavoitteena on kehittää osallistujien omaa johtajuutta organisaation johtajana. Keskeistä on oppia tunnistamaan uudistava johtajuus, sen lähtökohdat ja taustat. Osanottajat oppivat ymmärtämään organisaation kontekstin ja johtajuuden yhteyden sekä näkemään johtajuuden suhteessa yhteiskunnan muutoksiin. Opintojaksossa opitaan oman johtamistoiminnan observointia ja arviointia sekä tunnistamaan oman johtamansa organisaation erilaisia johtamistehtäviä. Käytännön esimerkeillä havainnollistetaan organisaation johtamisen teorioiden käytännön yhteyttä.

5 OTJA080 METODOLOGISET OPINNOT JA PRAKTIKUM (5 op): Suoritetaan sekä OTJA081 että OTJA082 OTJA081 METODOLOGISET OPINNOT (1 op) Tavoite: Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kykyä oman organisaationsa analyyttiseen tarkasteluun sekä antaa välineitä organisaation toiminnan arviointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen. Opiskelija voi oman kiinnostuksensa pohjalta valita ne tutkimustyypit ja -metodit, joissa hän syventää osaamistaan. Jaksolla perehdytään tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusprosessiin ja toteuttamiseen tavoitteena kehittää opiskelijoiden taitoa suoriutua opintojen praktikum II:een liittyvästä hankkeesta. OTJA082 PRAKTIKUM II (4 op) Tavoite: Praktikumin keskeisenä tavoitteena on yhdistää teoria ja käytäntö. Tieteellisiin tutkimuksiin ja teoreettisiin viitekehyksiin perustuvat käsitteet yhdistetään käytännön tasolla oppilaitoksissa oleviin ilmiöihin. Tavoitteena on nostaa opiskelijoiden johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen käsitteellistä osaamista tasolle, joka antaa hyvät valmiudet laaja-alaisesti analysoida ja eritellä opetus- ja sivistystoimen organisaatioiden tapahtumia ja ilmiöitä sekä tämän työn perusteella laatia ja toteuttaa organisaatiokohtainen kehittämishanke. VALINNAISET OPINNOT 6 op seuraavista: OTJA091 JOHTAJAN ITSETUNTEMUS JA VUOROVAIKUTUS- STRESSINHALLINTA (2 op) Tavoite: Tavoitteena on syventää itsetuntemusta ja oppia ymmärtämään ja kehittämään omaa henkilökohtaisen jaksamisen tasapainoa. OTJA092 ORGANISAATIOANALYYSI (2 op) Tavoite: Tavoitteena on antaa yleiskuva organisaatioteorioista ja organisaatiotutkimuksen ajankohtaisista aiheista. Jaksolla korostuu organisaatioiden ymmärtäminen usealta eri kannalta ja teorian soveltaminen käytännön tilanteisiin. Opintojaksoa suositellaan erityisesti alan jatko-opintoja harkitseville. OTJA093 JOHTAMISEN TEORIA (2 op) Tavoite: Opintojakson tavoitteena on tutustumalla tärkeimpiin johtamisteorioihin ja niiden käytännön sovellutuksiin sekä kehittää opiskelijoiden kykyä toimia uudistajina ja muutosjohtajina. Lisäksi tavoitteena on kehittää osallistujien omaa henkilökohtaista johtajuutta perehtymällä syvällisesti valittuihin johtamisen teorioihin ja tulkitsemalla niiden avulla käytännön johtamistilanteita. Opintojaksoa suositellaan erityisesti alan jatko-opintoja suunnitteleville. OTJA094 KANSAINVÄLISTYVÄ OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI / ULKOMAI- NEN OPINTOMATKA (2 op) Tavoite: Jakson tavoitteen on tutustua kansainväliseen koulutukseen ja sen erityiskysymyksiin.

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK)

OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) OPETUSSUUNNITELMA 2011 2013 VIITTOMAKIELIALAN TULKKITOIMINNAN KOULUTUSOHJELMA (YAMK) 1 SISÄL L YS 1. KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 3 1.1 JOHDANTO... 3 1.2 TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN...

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK

KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK 1 KULTTUURITUOTANTO YLEMPI AMK OPETUSSUUNNITELMA 2016 20 2 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMATYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 OPINTOJEN LAAJUUS JA TOTEUTUS... 5 2.1 OPINTOJAKSOT... 6 1. Johtaminen ja esimiestyö

Lisätiedot

Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa

Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa SEIJA OLLILA Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa Tukea johtamisosaamiselle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 298 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE 7 VAASA 2012 III Julkaisija

Lisätiedot

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen

Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Erikoistumiskoulutus työelämän asiantuntijaksi kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Katja Arro 106882 Kasvatustieteen aineopinnot Proseminaari 10.6.2013 TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi

Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Koulutuksen ja kulttuurin PO Elinikaisen oppimisen toimintaohjelma Koulutusohjelma Työpaikkojen ja työyhteisöjen tasa-arvo- & monimuotoissuunnittelu ja -konsultointi Laadittu yhteistyössä eurooppalaisten

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005

Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Opetussuunnitelma ja opinto-opas 2003 2005 Julkaisija: Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu amok@oamk.fi http://www.oamk.fi/amok Sisällön asiantuntijuus ja kieliasu: Opettajakorkeakoulun

Lisätiedot

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA YLEMPI AMK-TUTKINTO Opintojen laajuus 60 opintopistettä Opintojen kestoaika 2008 2010 OPETUSSUUNNITELMA AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT OSANA SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ (OPM) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010

Hoitotyön koulutusohjelma Hyväksytty JAMKin hallituksessa 14.1.2010 OPETUSSUUNNITELMA 2010-2015 0/16 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Sairaanhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 210 op, opintojen kestoaika 2010-2014 Terveydenhoitaja (AMK) Opintojen laajuus 240 op, opintojen kestoaika

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan

Ympäristöosaajat2025. kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 kuinka tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan Sisältö JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 4 1. YMPÄRISTÖOSAAMISTA KAIKKEEN KOULUTUKSEEN 6 2. MONIALAISUUTTA

Lisätiedot

PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Niina Impiö Tutor: Lauri Kurkela

PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opiskelija: Niina Impiö Tutor: Lauri Kurkela Oppilaitos osana opetusverkostoa: Tapaustutkimus yliopiston ja 2. asteen oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävästä yhteistyöhankkeesta. PRO FORMA DIDACTICA Kevät 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia!

TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! TUNNISTA OSAAMINEN Luonnos 14.9.2012 Käsikirjasta toivotaan palautetta ja täydennysehdotuksia! Niitä vastaanottaa AHOT korkeakouluissa -hankkeen projektipäällikkö Tiina Anttila, s-posti tiina.anttila@utu.fi.

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot