Relion. Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Relion. Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta"

Transkriptio

1 Relion Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta

2 Verkosto-automaatiolla parempaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuutta Savon Voima Verkko Oy ottaa käyttöön uusinta suojaus- ja automaatiotekniikkaa Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Vuoden 2010 lopussa Savon Voiman Pohjois- ja Keski-Savossa sijaitsevassa sähkönjakeluverkossa oli noin käyttöpaikkaa ja kaukolämpöverkoissa noin 2600 kiinteistöä. Osana Savon Voima Verkko Oy:n toimitusvarmuutta parantavaa investointiohjelmaa, yritys on systemaattisesti nostanut verkostonsa automaatiotasoa. Verkostoon on lisätty suojausvyöhykkeitä ABB:n vyöhykekonseptin mukaisesti ja sähköasemien suojareleistyksiä on uusittu ABB:n IEC yhteensopivilla Relion tuoteperheen 630 sarjan kennoterminaaleilla. Yhteys ABB:n MicroSCADA Pro käytönvalvontajärjestelmään on varmistettu COM600 asema-automaatiolaitteella. Savon Voima Verkko Oy:n verkosto levittäytyy neliökilometrin kokoiselle alueelle ja verkoston pituus on yhteensä kilometriä. Savon Voima Verkko Oy:n keskijänniteverkko muodostuu suurimmaksi osaksi avojohtolinjoista, jotka edustavat noin 10 %:ia Suomessa sijaitsevista avojohdoista. Verkostossa on /20 kv ja kolme 45/20 kv sähköasemaa. Savon Voima Verkko Oy:n verkostossa käytönvalvontaa hyödynnetään laajasti. Kaikki verkoston asemat ovat liitetty MicroSCADA Pro käytönvalvontajärjestelmään. ABB:n DMS 600 käytöntukijärjestelmä on myös käytössä tehostamassa verkonhallintaa. Lisäksi verkostoon on lisätty suojausvyöhykkeitä asentamalla pitkiin johtolähtöihin kauko-ohjattavia maastokatkaisijoita. Automaatiolla parannetaan verkoston toimitusvarmuutta nopeasti ja kustannustehokkaasti. Joustavat teknologiaratkaisut Pellesmäen uudella sähköasemalla ABB:n Unigear kojeistoon on asennettu REF630 johtolähtökennoterminaaleja. Asematasolla on käytössä IEC asema-automaatioväylä, johon on kennoterminaalien lisäksi myös liitetty ABB:n SACO hälytysjärjestelmä ja COM600 asema-automaatiolaite, sekä Pellesmäen aseman IEC asema-automaatioväyläratkaisu ja liityntä käytönvalvontaan. MicroSCADA Pro DMS600 IEC IEC COM600 RET 543 REF630 REF630 REF630 REF630 REF630 REF630 REF615 TCP/IP IEC REF630 REF630 REF630 REA 101 SACO 16 REG-DPA 2 Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa jakeluverkon toimitusvarmuutta

3 Eberlen kompensointikuristinsäätäjä. IEC standardin käyttö asematasolla tarjoaa aseman laitteiden joustavan yhteen liittämisen laitevalmistajasta riippumatta. Laitevalmistajariippumattomuus on yksi standardin vahvuuksista. Kaikkien Pellesmäen asemalla sijaitsevien laitteiden tiedonsiirto tapahtuu IEC väylää hyödyntäen. Teollisuusautomaatiossa on tiedonsiirtoväyliä hyödynnetty jo vuosikausia. Hienoa, että verkkoyhtiöt ovat myös siirtymässä samanlaiseen toimintamalliin. IEC standardi on yksi merkittävä osatekijä tässä kehityksessä, toteaa Savon Voima Verkko Oy:n sähköasemateknikko Matti Pirskanen. Savon Voima Verkko Oy:n verkostossa on tällä hetkellä kuusi IEC standardin mukaista sähköasemaa ja tulevaisuudessa kaikki uudet ja uusittavat asemat rakennetaan standardin mukaisesti. ABB:n 630 sarjan kennoterminaalit ovat vapaasti konfiguroitavia laitteita, jotka voidaan joustavasti konfiguroida vastaamaan sovelluksen vaatimuksia. Vapaasti konfiguroitavat kennoterminaalit tukevat omalta osaltaan yhtiömme pitkäntähtäimen investointiohjelmaa. Konfiguroitavuus tarjoaa meille mahdollisuuden huomioida verkoston nykytilan lisäksi verkostossa tapahtuvat tulevaisuuden muutokset, kertoo Matti Pirskanen. Tiedämme tänään, että lähitulevaisuudessa Savon Voima Verkon verkostoon tulee liittymään tuulivoimaa, päällystetyt avojohdot yleistyvät sekä verkoston kaapelointiaste nousee. Myös näihin muutoksiin halusimme varautua Pellesmäen asemaprojektin toteutuksessa, jatkaa Pirskanen. Suunnitteluvaiheessa REF630 johtolähtökennoterminaalien konfiguraatioihin sisällytettiin valmius mm. suunnatulle ylivirtasuojalle, vaihekatkossuojalle sekä katkeilevalle maasulkusuojalle. Koko verkko täydellisesti hallinnassa Savon Voima Verkko Oy:n verkoston kaikki sähköasemat ja kauko-ohjattavat maastokatkaisijat ovat liitetty käytönvalvontaan. Verkostoa hallitaan ABB:n MicroSCADA Pro käytönvalvontajärjestelmän lisäksi myös DMS 600 käytöntukijärjestelmällä. Verkostomme on maantieteellisesti suuri, joten korkean toimitusvarmuuden turvaaminen vaatii automaation laajaa hyödyntämistä. DMS 600 käytöntukijärjestelmästä saamme nopeasti tiedon verkon nykytilasta. Käytämme sitä mm. vianpaikannuksessa ja siihen liittyvässä raportoinnissa. Ilman automaatiota vikatilanteista johtuvat keskeytysajat olisivat liian pitkät, Matti Pirskanen kertoo. Tulevaisuudessa Savon Voima Matti Pirskanen ja Sami Viiliäinen Savon Voima Verkko Oy:stä. Verkostoautomaatiolla parempaa jakeluverkon toimitusvarmuutta Suojaus- ja automaatioreferenssi 3

4 Verkko Oy suunnittelee myös kuluttajille asennettujen etäluettavien mittareiden keräämän datan hyödyntämistä vianpaikannuksessa. ABB:n tarjoama ratkaisu, jossa MicroSCADA Pro ja DMS 600 ovat yhdessä paketissa, on loistava. Mielestäni on parempi, että nämä järjestelmät ovat samalta toimittajalta. Järjestelmät toimivat saumattomasti yhdessä senkin jälkeen kun esimerkiksi vain toiseen järjestelmään tehdään päivityksiä, summaa Matti Pirskanen. Automaation hyödyntäminen verkostossa ja luotettava tiedonsiirtoverkko kulkevat käsi kädessä. Savon Voimalla on käytössä oma tiedonsiirtoverkko. Verkko on ns. radiolinkkiverkko, joka on rakennettu renkaaksi. Sähköasemien ja käytönvalvonnan välinen tiedonsiirto hyödyntää IEC protokollaa. Tärkeintä tietoliikenneverkossa on sen korkea käytettävyysaste. Tästä syystä olemme panostaneet redundanttisiin ratkaisuihin sekä riittävään tiedonsiirtokapasiteettiin. Korkeasta kapasiteetista huolimatta ei ole järkevää siirtää kaikkea tietoa asematasolta käytönvalvontaan. Asematasolla käytämme COM600 asema-automaatiolaitetta, jonka ansioista voimme joustavasti valita ne releiden keräämät verkkotiedot, jotka ovat käytönvalvonnan kannalta oleellisimmat kuten esimerkiksi REF630 kennoterminaalien vikapaikan määrityslaskelmat verkossa, kertoo Matti Pirskanen. Parempaa toimitusvarmuutta kustannustehokkailla automaatioinvestoinneilla ABB:n vyöhykekonseptin perusperiaate on rajoittaa sähköverkossa syntyvän häiriön vaikutus mahdollisimman suppealle alueelle. Jakeluverkon vika aiheuttaa perinteisesti keskeytyksen koko johtolähdölle ja kaikille johtolähdöllä oleville kuluttajille. Viemällä suojaus- ja jälleenkytkentätoiminnot syvälle verkkoon kohdentuvat jälleenkytkennät ja keskeytykset vain häiriöitä aiheuttavalle verkonosalle. Näin vältetään keskeytykset muualla verkossa. Tämä tapahtuu jakamalla johto osiin eli vyöhykkeisiin. Savon Voima Verkko Oy on ensimmäisten verkkoyhtiöiden joukossa Suomessa toteuttamassa vyöhykekonseptia jakeluverkossaan kokonaisvaltaisesti ja järjestelmällisesti. Maastokatkaisijoiden avulla jakeluverkon suojausvyöhykkeitä saadaan pienennettyä, jolloin häiriöiden vaikutukset pystytään rajaamaan koskemaan oleellisesti entistä pienempää asiakasmäärää. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaiden kokeman keskimääräisen keskeytysmäärän ja -ajan vähenemistä, kertoo Savon Voima Verkko Oy:n kehitysinsinööri Sami Viiliäinen. Vyöhykekonseptin toteuttamista varten on maastokatkaisijoiden sijoituspisteitä selvitetty koko Savon Voima Verkko Oy:n verkoston alueella johtolähtökohtaisesti. Tässä ns. potentiaaliselvityksessä havaittiin yhden tai useamman maastokatkaisijan sijoittamisen olevan kannattavaa noin kolmasosalle yhtiön kaikista noin kolmesta sadasta johtolähdöstä. Maastokatkaisijoiden potentiaalinen kannattavuus johtolähdöittäin. Keskeytyskustannukset, nettosäästöt [ /vuosi] Konnuslahti Johtolähdöt Muodostamalla yksittäiselle johtolähdölle tarkempi luotettavuustekninen malli voidaan maastokatkaisijan kannattavinta sijoituspistettä sekä maastokatkaisijalla saavutettavia vaikutuksia analysoida yksinkertaisempia potentiaalilaskelmia tarkemmin. Kehitystoimien suunnittelussa on kuitenkin huomioitava ratkaisuiden vaikutukset kokonaisuutena myös tarkastelualueen muuhun verkostoon. Kokonaisvaltaisella vyöhykemalliajattelulla saavutetaan parannusta esimerkiksi sähkön laadun tunnuslukuihin tai johtolähdölle muodostuvien vyöhykkeiden vikamääriin ja keskeytysaikoihin, Sami Viiliäinen kertoo. Konnuslahden pilottikohteessa ABB:n kauko-ohjattava verkkokatkaisija-asema sijoitettiin kokonaispituudeltaan 106 kilometrin johtolähdölle, jonka kokonaiskeskiteho on yhteensä noin 700 kw. Syöttösuunnassa sijoituspiste jakaa johtolähdön osiin. Sijoituspiste valittiin lisäksi siten, että noin 65 % lähdön keskitehosta sijoittui aseman etupuolelle ja siten verkkokatkaisijaaseman jälkeisiltä johto-osilta aiheutuvien häiriöiden ulottumattomiin. Katkaisijoiden takana sijaitsevien johto-osien keskitehot ovat noin 18 % ja noin 17 % johtolähdön keskitehoista. 4 Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa jakeluverkon toimitusvarmuutta

5 Konnuslahden verkkokatkaisija-aseman sijoittuminen johtolähdöllä. K1 43 km 110/20 kv K2 30 km 33 km Yksi lähitulevaisuuden vyöhykekonsepti-investoinneista sijoittuu Pellesmäen uudelle sähköasemalle. Pellesmäen kokonaispituudeltaan 106 kilometrin johtolähdölle sijoitetaan ABB:n vakioitu verkkokatkaisija-asema. Aseman toiminnallisuus sisältää suojauksien ja ohjauksien lisäksi mm. jälleenkytkennät. Asema on varustettu myös kahdella kauko-ohjattavalla katkaisijalla sekä valokaarikestoisella kojeistolla, johon on integroitu erotus- ja maadoitustoiminnot. Pilottikohteessa verkkokatkaisija-aseman lisäämisellä on huomattava vaikutus asiakkaiden kokemaan sähkönjakelun laatuun. Suunnitteluvaiheessa luotettavuuslaskentamalleihin perustuva arvio keskeytysmäärien vähenemisestä verkkokatkaisija-aseman etupuolella oli jopa 60 % ja kummallakin aseman jälkeisellä johto-osalla noin 30 %. Koko johtolähdön tasolla energiapainotetuissa keskeytysmäärissä saavutettava parannus arvioitiin olevan noin 50 % ja vikakeskeytysajassakin noin 20 %. Pilottikohteen vaikutus energiapainotettuihin tunnuslukuihin, keskeytyskustannuksiin (KAH) sekä investoinnin taloudellinen kannattavuus. Tunnusluku Vaikutus Keskeytysaika* - 20 % Keskeytysmäärät* - 50 % Keskeytyskustannukset (KAH)** - 34 % Elinkaaren kokonaiskustannukset - 13 % * Keskeytysaika ja keskeytysmäärät ovat energiapainotettuja sähkönlaadun tunnuslukuja. ** KAH-kustannusten (Keskeytyksestä Aiheutuva Haitta) väheneminen tarkoittaa toimitusvarmuuden paranemista vastaavasti. Vyöhykekonsepti on myös kustannustehokas ratkaisu hajaasutusalueen sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseen. Savon Voima Verkko Oy:n pilottikohteessa laskennallinen 34 % säästö keskeytyskustannuksissa voidaan saavuttaa elinkaarikustannuksiltaan 13 % lähtötilannetta edullisemmin. Käytännön kokemukset muutama vuosi sitten valmistuneesta verkkokatkaisija-asemasta ovat olleet hyviä. Ne rohkaisevat meitä jatkamaan valitulla tiellä. Tänä päivänä verkostoomme on asennettu noin 20 kauko-ohjattavaa pylväskatkaisijaa ja viisi verkkokatkaisija-asemaa. Tulevaisuudessa pylväskatkaisijoita tultaneen asentamaan vielä noin 60 kappaletta ja verkkokatkaisija-asemia noin 20 kappaletta lisää, kertoo Sami Viiliäinen. Verkkokatkaisija-aseman katkaisijoiden sijoituspisteet on valittu siten, että katkaisija-aseman taakse jääville vyöhykkeille vikoja aiheuttava johtomitta lyhenee merkittävästi. Uudessa tilanteessa johtolähdön noin 813 kw kokonaiskeskitehosta sijoittuu 23 prosenttia katkaisija-aseman etupuolelle ja katkaisijoiden takana sijaitseville johto-osille jää 27 % ja 50 %. Merkittävää sijoituspisteen valinnassa on, että katkaisijan taakse muodostuville vyöhykkeille aiheutuu vikoja alkutilanteen 106 km sijasta enää vain 66 km matkalta (26 km + 40 km). Investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika on noin neljä vuotta. Tavoitteena nolla vakavaa tapaturmaa Savon Voiman tavoitteena on nolla vakavaa tapaturmaa verkon kunnossapito- ja rakennustöissä. Teknologiavalinnoissa henkilöturvallisuus on aina ollut vahvasti mukana. Jo luvulla teimme päätöksen, että kaikki uudet asemat varustetaan valokaarisuojalla. Lisäksi toteutimme sähköasemien päivitysprojektin, jonka aikana asensimme valokaarisuojan myös kaikkiin vanhoihin sähköasemiin. Pellesmäen asemalle asensimme ABB:n REA valokaarisuojausjärjestelmän, kertoo Matti Pirskanen. Sähkö- ja työturvallisuusasiat korostuvat entisestään, koska kunnossapito- ja rakennustyöt on suurimmaksi osaksi ulkoistettu. Toimijoita sähköverkon ympärillä on yhä enemmän. Verkonhaltijana meidän on voitava varmistua työn tekemisen ja sen lopputuloksen turvallisuudesta kaikissa tapauksissa. Ohjeistuksen ja opastuksen lisäksi on tärkeää, että myös inhimillisistä erehdyksistä aiheutuvat vaaratilanteet huomioidaan sähköaseman suojausjärjestelmässä. Olemme säästyneet vakavilta seuraamuksilta valkokaarisuojan nopean toiminnan ansiosta, lisää Matti Pirskanen. Verkostoautomaatiolla parempaa jakeluverkon toimitusvarmuutta Suojaus- ja automaatioreferenssi 5

6 Verkostoautomaatioratkaisu Ulottamalla tiedonsiirto syvälle verkkoon ja saattamalla kaikki keskeisimmät kytkinlaitteet käytönvalvonnan piiriin saadaan koko verkko tehokkaaseen käyttöön. Häiriötilanteiden selvittäminen tehostuu tarkan vianpaikannuksen ja käytöntuen avulla. Häiriötilanteissa monipuolisin suojaustoiminnoin varustetut verkkokatkaisijat kytkevät vian pois nopeasti, automaattisesti ja vyöhykeselektiivisesti. Suurhäiriöissä vyöhykejako helpottaa oleellisesti verkon käyttöä. Käyttötoimenpiteet voidaan tehdä henkilöturvallisesti ja maadoituserottimien käyttö takaa varman ja luotettavan maadoituksen kaikissa olosuhteissa. 110/20 kv Tuulivoimala Pellesmäki 110/20 kv Unigear kojeisto, REF630 kennoterminaalit ja REA valokaarisuojausjärjestelmä Asema-automaatiolaite COM600 6 Suojaus- ja automaatioreferenssi Verkostoautomaatiolla parempaa jakeluverkon toimitusvarmuutta

7 MicroSCADA Pro käytönvalvontajärjestelmä DMS 600 käytöntukijärjestelmä Vesivoimala Valvomo Radiolinkkiverkko IEC 104 Pylväskatkaisija Verkkokatkaisija-asema Verkostoautomaatiolla parempaa jakeluverkon toimitusvarmuutta Suojaus- ja automaatioreferenssi 7

8 Ota yhteyttä ABB Oy, Sähkönjakeluautomaatio PL VAASA Puhelin: Faksi: MRS Copyright 2011 ABB. Kaikki oikeudet pidetään.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO DIPLOMITYÖ HAJA-ASUTUSALUEEN KESKIJÄNNITEVERKON KAAPELOINNIN JA AUTOMAATION SUUNNITTELUMETODIIKKA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO DIPLOMITYÖ HAJA-ASUTUSALUEEN KESKIJÄNNITEVERKON KAAPELOINNIN JA AUTOMAATION SUUNNITTELUMETODIIKKA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ HAJA-ASUTUSALUEEN KESKIJÄNNITEVERKON KAAPELOINNIN JA AUTOMAATION SUUNNITTELUMETODIIKKA Työn ohjaajana

Lisätiedot

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 7. toukokuuta

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA. Diplomityö

ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA. Diplomityö ANTTI KOTO TIETOJÄRJESTELMIEN VÄLISET RAJAPINNAT SÄHKÖNJAKELUVERKON KÄYTTÖTOIMINNASSA Diplomityö Tarkastaja: yliopistonlehtori Sami Repo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

power Verkon äly tuo luotettavuutta

power Verkon äly tuo luotettavuutta power 1 11 ABB Oy:n asiakaslehti Verkon äly tuo luotettavuutta Juomavettä energiatehokkaasti 07 Turun Seudun Vesi luottaa ABB:n taajuusmuuttajiin Kumppanuuteen perustuva kunnossapitomalli 16 Full Service

Lisätiedot

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta

Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Henri Vierimaa Verkkotietojärjestelmän kehittämistarpeet yleissuunnittelun näkökulmasta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan

Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan Voimaa vedestä Kestomagneettiteknologia löysi tiensä vesivoimaan Koulu säästää taajuusmuuttajilla Enemmän irti tuulesta ABB OY:N ASIAKASLEHTI 2 2008 25. VUOSIKERTA 2 Tässä numerossa Tehoa vesivoimaan uudella

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 3 14 ABB Oy:n asiakaslehti Älykkään sähkön Kalasatama Selkeä tuotannonohjausjärjestelmä tuo uutta potkua margariinitehtaalle 6 Bunge Finlandin Raision tehtaalla tuotantoa ohjaa cpmplus OEE Laivan

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 1 14 ABB Oy:n asiakaslehti Robotisoituva automatiikka Eino-myrskyn tuomat opit 06 Pohjois-Karjalan Sähkön käytöntukijärjestelmästä oli hyötyä Asiantuntija direktiiviä tekemässä 14 Esa Virtanen mukana

Lisätiedot

Sähköasemien kunnossapitoprosessin kehittäminen

Sähköasemien kunnossapitoprosessin kehittäminen Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Mikko Piironen Sähköasemien kunnossapitoprosessin kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten.

Lisätiedot

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto

Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN OSASTO Kandidaatintyö 15.12.2011 Jari Miettinen 0280751 Säte N Sähköverkkojen käytöntuki- ja käytönvalvontajärjestelmien käyttöönotto PL 20, 53851 LAPPEENRANTA,

Lisätiedot

Älykäs sähköverkko on energian internet Kohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaa jakelua ja energiatehokasta käyttöä

Älykäs sähköverkko on energian internet Kohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaa jakelua ja energiatehokasta käyttöä Älykäs sähköverkko on energian internet Kohti uusiutuvaa tuotantoa, luotettavaa jakelua ja energiatehokasta käyttöä Energian tuotannon, siirron, jakelun ja käytön tehostaminen on ABB:n ydinosaamista Sähköverkkojen

Lisätiedot

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä

Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä 2012 Toiminta sähkönjakelun suurhäiriössä Jukka Perttala ja Ville Heinonen Helsinki 2012 Konsulttitoimisto Reneco Oy www.reneco.fi 2 (160) Kannen kuva: Elenia Verkko

Lisätiedot

OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ. Diplomityö

OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ. Diplomityö OTTO HONKASALO YLEISSUUNNITTELUN JA INVESTOINTIEN HALLINNAN KEHIT- TÄMINEN OULUN ENERGIA SIIRTO JA JAKELU OY:SSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio

VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2361. Verkkovisio 2030. Jakelu- ja alueverkkojen teknologiavisio ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2361 Verkkovisio 2030 Haja asutusalue KJ verkon runkojohto pääosin 20 kv:n maakaapelia tienvarressa (mikäli mahdollista) (laatuluokka A) Jakeluverkon hallintajärjestelmä Energiamarkkinat

Lisätiedot

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat

Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat Automaatio nopeuttaa verkkovikojen korjaamista Uusia palveluita kaukolämpöasiakkaille enertec.fi Fingrid Oyj:n Jukka Ruusunen: Koko ajan on varauduttava siihen, että sähköt katkeavat NÄKÖALOJA BUSINESS-ASUMISEEN?

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa

Informaatiotekniikka sähkönjakelussa Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 11/2002 Loppuraportti Informaatiotekniikka sähkönjakelussa TESLA-teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita

Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20. Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti. Pohjanmaan verkko vahvistuu. Huurteisia haasteita Fingrid Oyj:n lehti 3/2011 KANTAVERKKO JA KÄYTTÖVARMUUS 20 Puoli Suomea pimeni kuvitteellisesti 24 Pohjanmaan verkko vahvistuu 28 Huurteisia haasteita Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 14. vuosikerta

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2010. Kantaverkon uudet haasteet sivu 4. Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2010 Kantaverkon uudet haasteet sivu 4 Lampaat kesätöissä voimajohtoaukeilla sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 13. vuosikerta 2/2010 Toimitus Puhelin: 030 395 5153.

Lisätiedot

Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia

Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia Schneider Schneider Electric Finland Oy:n asiakaslehti 1/2010 Uutiset Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia OP-Pohjola-ryhmä uudisti konesalinsa Pääkirjoitus

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA

SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA SÄHKÖVERKKOYHTIÖIDEN OMISTAJUUS JA OMISTAJUUSSTRATEGIAT SUOMESSA Ownership and ownership strategies in electricity distribution business in Finland Janne Karppanen Kandidaatintyö 15.11.2010 LUT Energia

Lisätiedot

KAUPUNKISÄHKÖASEMAN ELINKAAREN HALLINTA

KAUPUNKISÄHKÖASEMAN ELINKAAREN HALLINTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Petteri Haveri KAUPUNKISÄHKÖASEMAN ELINKAAREN HALLINTA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

power ABB Oy:n asiakaslehti

power ABB Oy:n asiakaslehti power 1 15 ABB Oy:n asiakaslehti Kohti säävarmaa sähköverkkoa Kiisan varavoimalaitos on maailman nopeimpia 6 Viron uusi varavoimalaitos käynnistyy ripeästi sähköverkon vikatilanteissa Automaatio tehosti

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 2 2010 Energiaa puusta ja turpeesta Kun myrsky iskee s. 8 Stefan Finnilä tunnistaa kodin sähkösyöpöt s. 12 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi

Lisätiedot

Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet

Hajautettujen tuotantolaitosten tiedonsiirtotarpeet ja -valmiudet ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2283 Hajautetun tuotannon hierarkkinen ohjaus ja tiedonsiirto, esimerkki tuulipuisto Palvelu X Tuotannon ennustamispalvelu O&M-palvelu TCP/IP TCP/IP Voimalatoimittaja TCP/IP

Lisätiedot

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio

VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio VESI JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYS Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Loppuraportti; vesihuollon avoin automaatio 6.8.2010 Vesihuollon avoin automaatiohankkeen toteuttajat Jouko Vilmi, Oulu Rooper Ky, Haukipudas

Lisätiedot