Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan 22.9.2014. Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11."

Transkriptio

1 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 1(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 /^/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS (alkuperäinen ) TARKISTETTU JA PÄIVITETTY 2014 JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen kokouksessaan Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN TOR SVEAEOIiC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki Sveuborg C 40, Hehingfois ^8 300

2 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 2(25) Hallinto r^^^ju OKM dnro/39/210/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma 2.2 Restaurointi, ylläpito ja maailmanperintökohteen esittely 2.3 Kestävä kehitys 2.4 Toimintaympäristö ja yhteistyötahot 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa A) Kulttuurin perustan vahvistaminen B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 4.3 Voimavarojen hallinta 5. VOIMASSAOLO, SEURANTA JA ALLEKIRJOITUKSET Diaarinumero Asiakirjan tila Liitteet: Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus ( ) rahavirtalaskelma ja TTS-laskelma vuosille kunnostusohjelma SLHK:n sopeuttamissuunnitelma henkilöstöstrategia 2017 ja tasa-arvosuunnitelma 2014 selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista, SLHK:n tietohallintostrategia SUOMINUNNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOKG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlititia C 40, ooigo Helsinki SveaborgC 40, Helsingfori W 300

3 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 3(25) Hallinto 4^"^^ l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA 1. JOHDANTO Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet ja valtionhallinnon muut ohjelmat säätelevät osaltaan hoitokunnan tavoitteita ja toimintaa. Valtiontalouden kestävyysvajeen korjaaminen vähentää keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen myötä myös Suomenlinnan hoitokunnan määrärahoja vuosina vaikuttaen sekä henkilöstö- että talousresursseihin. Virasto on syksyllä 2014 laatinut sopeuttamissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan suppeneviin resursseihin. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiasta (2014) sekä laadittava maailmanperintöstrategia asettavat myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. Lisäksi tulevia toimintavuosia Suomenlinnassa värittävät: kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, ilmastonmuutos, energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmaongelmien hallinta, Suomenlinnan säilyttäminen elinvoimaisena, kasvava ja kansainvälistyvä matkailu, poikkihallinnollinen yhteistyö, turvallisuusnäkökulmat sekä Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlallisuuksiin (2017) ja itsenäistymisprosessiin liittyviin merkkivuosiin ( ) valmistautuminen. Suomenlinnan hoitokunnan strategiset linjaukset, toiminta-ajatus sekä arvot ja visio löytyvät liitteestä TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVAITNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA SLioincnlinnii C Helsinki Sveuborfi C 40, HeliiitiKfois ^8 300

4 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 4(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Valtion kaikkien toimijoiden toimintaympäristö muuttuu vahvasti erityisesti valtion taloudellisen tilanteen ja sen myötä keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti. Konkreettisesti seuraavien vuosien sopeutus toteutetaan viraston sopeuttamissuunnitelmassa, joka on laadittu opetus-ja kulttuuriministeriölle syksyllä Suunnitelmassa määritellään säästötoimenpiteet, tulojen lisäämismahdollisuudet sekä viraston mahdolliset säästökohteet. Sopeuttamissuunnitelmassa pyritään löytämään toimintoja ja tiloja, joiden avulla hoitokunnan tulokehitys paranee (esim. vuokratulojen kasvattaminen). Viraston tuotoilla katetaan tätä nykyä noin 60 prosenttia toiminnasta. Tämän lisäksi virastolle on osoitettu investointirahoitusta perusparantamiseen. Myös Suomenlinnan vankilan toiminta osoitetaan saarten kunnostukseen ja ylläpitoon. Tavoitteiden saavuttamiseksi hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan, toimintaa tehostetaan ja keskitytään yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ydintoimintoihin. Sopeuttamissuunnitelma pohjaa päämission saavuttamiseen. Tiukoista ajoista huolimatta virastolla on laaja tehtäväkenttä, joka tulee saada hoidettua laadusta tinkimättä; laiminlyönnit restauroinnissa ja ylläpidossa johtavat nopeasti laajeneviin ongelmiin, joiden korjaaminen maksaa ajan mittaan enemmän kuin on säästetty. 2.2 Restaurointi, ylläpitoja maailmanperintökohteen esittely Maailmanperintökohteen säilyttäminen edellyttää asiantuntevaa restaurointi-ja ylläpitotyötä ja riittävää rahoitusta. Kunnostusohjelmassa (liite) on esitetty tärkeimmät restaurointikohteet. Suomenlinnan hoitokunnalla on merkittävää restaurointiosaamista, jota kartutetaan jatkuvasti. Osaamista myös jaetaan mm. julkaisuilla, osallistumalla alan tapahtumiin sekä tutustuttamalla alaan esim. vapaaehtoistoimijoita, kesätyöntekijöitä ja siviilipalvetusmiehiä. Maailmanperintökohteen esittely on Suomenlinnan hoitokunnan keskeinen tehtävä. Merilinnoitus lukeutuu Suomen suosituimpiin kävijäkohteisiin; tätä nykyä kohteessa vierailee vuosittain yli kävijää. Hoitokunnan strategia tähtää kulttuurimatkailun kasvattamiseen sekä kävijämäärien entistä tasaisempaan jakautumiseen erityisesti talvikaudelle. Yksi hoitokunnan tärkeistä painopisteistä on turvallisuus. Se koskee yhtä lailla kävijöiden, asukkaiden ja saarella toimivien yritysten ja yhteisöjen turvallisuutta, tietoturvallisuutta ja hoitokunnan oman toiminnan turvallisuutta. Huoltotunnelihanke muodostaa yhden lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. 2.3 Kestävä kehitys SUOMENLINNAN HOITOKUNTA IÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEABORC THE COVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki SveaborgC 40, ooigo Helsingfors , ffk 300

5 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 5(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Matkailussa hoitokunta noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa. Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen työstämää kestävän matkailun strategiaa (Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena). Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Hoitokunta on osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen sekä oman ympäristöohjelmansa, WWF:n Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa ympäristöohjelmaa. Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään kattamaan myös vuodet Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet: llmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Sekajätteen määrän minimoiminen Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen Kestävän matkailun edistäminen Ympäristötietoisuuden edistäminen Ympäristösuunnitelman päivittäminen Kiinteistönhaltijavirastona hoitokunnan työtä ohjaavat myös ilmastonmuutos ja energian hinnan jatkuva nousu, jotka luovat paineita energiatehokkuuden parantamiseen. Hoitokunnassa on käytössä vuonna 2014 valmistunut energiatehokkuussuunnitelma, joka tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään. Yhtäältä viraston kulurakenteeseen vaikuttavat sisäilmaongelmien hallinta ja kosteusvaurioiden korjaaminen sekä kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu. Suomenlinna halutaan säilyttää elinvoimaisena asuinalueena, ja palvelurakenteen säilyttäminen edellyttää sekä monipuolista että riittävää asukasmäärää. 2.4 Toimintaympäristöjä yhteistyötahot Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilyttäminen elävänä ja toimivana edellyttää sekä kansainvälistä että kansallista yhteistyötä. Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelu varmistetaan erityislailla. Asemakaava vahvistetaan ja maailmanperintöalueen suoja-alueen (buffer zone) tavoitteet määritellään. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä suojelua toteuttavien ja valvovien tahojen kanssa (opetus- ja SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMEN1INNA Suoinfnlimiii C 40 OOIQO Hejiinki Sveuborfi C 40, ooioo Helii!i(;fo;s jjg joo

6 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 6(25) Hallinto r.^^ju OKM dnro/39/210/2014 kulttuuriministeriö, Museovirasto, ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki). Lisäksi toteutetaan vuonna 2013 valmistunutta Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa. Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kautta välitetään tietoa Suomenlinnan ongelmista ja tavoitteista. Samalla sitoutetaan johtokunnassa edustettuina olevat yhteistyötahot maailmanperintökohteen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tärkeä yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, jonka kanssa työskennellään kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus-ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk. huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi huoltotunnelin toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamisen myötä Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti käsitellen yhteisiä, ajankohtaisia haasteita. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella kunnostetaan erityisesti linnoitusrakenteita. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus-ja dokumentointihankkeissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin samoin kuin erilaisten taide-ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa, jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuoden 2014 aikana. Yhteistyötä Kuivasaaren tulevan haltijan kanssa tiivistetään erityisesti liikenteen osalta. Helsingin kaupungin kanssa kehitetään ns. Merellinen Helsinki -hanketta saaristomatkailun osalta. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR 5VIABORC THE COVERNING BODY OF SUOMBNLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors ',»S 300

7 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 7(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja maailmanperintökohteiden kanssa. 2.4 Ministeriön asettamien tavoitteiden saavuttaminen Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa opetus-ja kulttuuriministeriä on hallinonalalleen asettamia yleisiä tavoitteita oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1). Käytännössä ministeriön asettamat tavoitteet merkitsevät Suomenlinnan hoitokunnan osalta: toteutetaan Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa sekä vuosittain tarkistettavaa pitkän aikavälin kunnostusohjelmaa, parannetaan luovan toiminnan edellytyksiä Suomenlinnassa: tuetaan laadukkaita kulttuuri- ja taidetapahtumia, korostetaan ja tuetaan toiminnassa kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta, tarjotaan laadukkaita palveluita kasvavalle ja kansainvälistyvälle kävijäjoukolle (fyysisen ja toiminnallisuuden saavutettavuuden parantaminen), luodaan uusia menetelmiä ja projekteja yhteistyökumppanien kanssa maailmanperintökasvatukselle. toteutetaan Suomenlinnan kestävän kehityksen matkailustrategiaa, lisätään ja avataan digitoituja aineistoja yleisölle käyttäen hyväksi uusia teknologioita kehitetään vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä ja tuetaan erilaisia nuorison aktivoimisprojekteja 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa A) Kulttuurin perustan vahvistaminen Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde Huolehditaan maailmanperintöstrategian (laaditaan ) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön, asemakaavan ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus-ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen pohjalta laadittua toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinna C Heisinki Sveuborg C 40, Helbingfois

8 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 8(25) Hallinto r^^^jn OKM dnro/39/210/2014 (monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen) Toteutetaan määrärahojen puitteissa Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren valmiiksi saattaminen, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpitoja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti. Varmistetaan Suomenlinnan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen). Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri-ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä Suomenlinnan vankilan kanssa. Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen, ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EUkehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEKja Hgin kaupunki) Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, henkilöstösuunnitelma, hoitosuunnitelmajne.). Kokonaisstrategian päivittäminen alkaa Toteutetaan syksyllä 2014 OKMn kanssa sovittua sopeuttamissuunnitelmaa Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen Toteutetaan valtionhallinnon JulklCT-strategiaa. Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vuosittain, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNINC BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlintia C 40, ooigo Helsinki Sveuliorg C 40, Helsingfors ^8 300

9 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 9(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Strateginen käytön ohjaus Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä: Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). Parannetaan kokous- ja juhlatilojen käyttöastetta ja uusitaan vanhentunutta kalustoa (Suomen juhlavuotta 2017 varten). Tarjotaan työtiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). C) Kaikkien väestö-ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa. Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu-ja kongressitoimiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Opastustoimintaa monipuolistetaan yhteistyössä Suomenlinnan opastamisesta vastaavan tahon kanssa (kilpailutus toteutetaan ). Opasteita kehitetään, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuutta parannetaan, Suomenlinnakeskusta kehitetään edelleen. Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.). SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlimiu C Helsinki Sveaborg C 40, Heliingfois +358 zq; 338 joo

10 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 10(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteetjne.). Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. Tehostetaan asuntojen korjaustoimintaa siten, että tyhjillään olo aika jää mahdollisimman lyhyeksi. Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Selvitetään Suomenlinnan yhteiskuntataloudellinen vaikutus Helsingin seudun talouteen. Suomenlinnaan liittyvän aineellisen Ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys Ja saavutettavuus Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta Valmistaudutaan merkkivuosien viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen kanssa (Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen ja monipuolisten tapahtumien toteuttaminen) Syrjäytymisen estäminen Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen). Osoitetaan resurssien puitteissa kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNÄMNDSN TOR SVEABOBG TH OOVERNING BODY OF SUOMENHNNfi Suomenlinna C 40, Hehinki SveaborgC 40, Htilsingfors ii8 300

11 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 11(25) Hallinto /y^ll l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi)ja osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä. o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. Valmistautuminen Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien ( ) viettoon Suomenlinnassa. 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa Hoitokunnan toimintaa ja tuloksellisuutta kehitetään kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen strategian mukaisesti. Toteutetaan Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelmaa Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulklCT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia valmistui vuonna 2014 (kts. liite). toteutetaan kunnostusohjelman ( ) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita, korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja, huoltotunnelin parantamishanke käynnistyy ministeriön asettamin tavoittein. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinnu C 40, Helsinki Sveabors C 40, Heliingfois +358 zqs 338 joo

12 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 12(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunnan laatu-ja arviointijärjestelmä päivitetään 2015, jolloin myös tulosmittarit uudistetaan. Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria. Tulosmittarit ovat: Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (lokakuuhuhtikuu) Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä Vuokratuottojen kasvu % Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous-ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n prosentissa toimintamenomomentin määrärahoista. Suomenlinnassa käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi-ja ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden vuosien tapaan. Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoitusrakenteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis-ja peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä parantaa vankilan toimintaedellytyksiä. Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapitoja siivous pyritään hoitamaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas-ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOHG THE GOVERNING BODY OF SUOMENIINNA Suomenlintiii C 40, Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors +558? ioo

13 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 13(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Turvataan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavoituksen keinoin. Toteutetaan Metsähallituksen kanssa 2014 solmittua yhteistyösopimusta koskien Valli-ja Kuninkaansaarta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan kriittisesti. Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. X = Sanallinen raportointi 4.2 Toiminnallinen tehokkuus Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman ( ) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa vuodelle Toiminnan tuottavuus Vuokra-asuntojen käyttöaste % 98,65 98,65 98,65 96% 97% 98% Hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen T käyttöaste, % *) Uudessa laatu-ja arviointijärjestelmässä tästä mittarista luovuttaneen. Toiminnan taloudellisuus Vuokratulojen kasvu, % SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDIN FÖR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlinna C 40, Helsinki SveuboryC 40, Helsingfois joo

14 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 14(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 Huoltotoiminnan kustannukset hyötykäyttöneliöihin, /m2 Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % X = raportoidaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet ovat: vuokrattavien asuntoneliöiden määrä huoneistoneliömetriä vuokrattavien liikehuoneistojen määrä huoneistoneliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen määrä (omalla vastuulla) neliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen (maksullinen palvelutoiminta Hgin kaupungille) neliömetriä Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla kunnostuksen tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 4 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa. Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmatja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua. Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tuotokset ja laadunhallinta Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä. Mikäli määrärahat pienenevät kehyspäätösten mukaisesti, tulee se näkymään myös kulttuuriympäristön kunnostustasossa ja rakentamisen tasossa. Matkailijamäärää pyritään kasvattamaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan joka kolmas vuosi. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlilitiu C 40, Helsinki Sveaborg C 40, ooigo Helsingfur', ^g joo

15 Suomenlinnan hoitokunta Hallinto 4^ SUOMENLINNAN HOITOKUNTA SLHK dnro 36/0.1.1/14 O KM dnro/39/210/ (25) Määrälliset tulostavoitteet Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä ( jsm2), % 46% 47% 48% 49% 48% 48% Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhti), kpl o o Laadulliset tulostavoitteet Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä Asukastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. = raportoidaan 4.3 Voimavarojen hallinta Henkilöresurssit Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä on 91 htv:n suuruisena. Sopeuttamissuunnitelman ja kehyspäätösten toteuttaminen merkitsee henkilömäärän supistamista vähintään 10 hengellä vuoteen 2017 mennessä. Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN FÖR SVEAEORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna 040, Helsinki SveaborgC 40, Helsingfors joo

16 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 16(25) Hallinto O KM dnro/39/210/2014 motivoitunut, pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston palkkausjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstön henkilökohtaiset tulos-ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä. Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos-ja kehityskeskustelujen avulla. Maailmanperintökohteen restaurointia, hoitoa ja ylläpitoa sekä esittelyä seurataan kansainvälisillä, maailmanperintökeskukselle toimitettavien määräaikaisraporttien avulla. Laadulliset tulostavoitteet Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD 15/7). Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7). Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle (HRD15/11) Määrälliset tulostavoitteet Vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen htv-määrä (v 2017: 81 htv) Työtyytyväisyysindeksi 3,5 ei mitata 3,7 3,8 3,8 3,8 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, ooigo Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors ^8 joo

17 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 17(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 75 ei mitata = raportoidaan Rahoitus Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus-ja kulttuuriminiteriö osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja ( ) ja perusparannusmomentin investointimäärärahoja ( ). Kehyspäätöksen mukainen toimintamäärärahojen supistuminen vaikuttaa sekä henkilöstömääriin että toiminnan laatuun. Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta (Suomenlinnan vankila). Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin % toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta (katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito). Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on momentille ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto-ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille vuodelle 2015 esitetty ja huoltotunnelin parantamiseen (3 v siirtomääräraha). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön momentilta (mom ). Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.). Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Lisäksi kokonaisturvallisuuden parantaminen ja maisemanhoidossa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentuminen nostavat jatkuvasti kustannuksia. Näiden vaikutus on yhteensä n /v tasokorotuksena. Tulossopimukseen liittyvät taloudelliset laskelmat ja kunnostusohjelma ( ) erillisessä liitteessä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNOEN TOR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Sucunenlinny C 40, coigo Heiiinki Sveiibor); C 40, ooioo Heliingfois as 300

18 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 18(25) Hallinto r.^^"jn OKM dnro/39/210/ VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka. Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä mainakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa. Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa. Opetus-ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta. Helsingissa ^ ^T^'--^--. ^ -, Riitta Kaivosoja Heikki Lahdenmäki ylijohtaja restaurointijohtaja, johtajan sijainen Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus-ja kulttuuriministeriä c-^^-z Leena Laaksonen Jari Alasmäki kulttuuriasiainneuvos hallintojohtaja Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMINUNNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNOEN FOR SVEABOSC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Hels.inki SveaborgC 40, Helbingfois

19 co i2 <6 l 3- lg ca l f(s l lo) l ^5?0 s^ 1^ ö -*..N> nl v> i l l o ^ Q. =3 cu U3 I^J h-> o f-' o a» 3 ö g- ai fcn I ^ a. 3 wct1 <D N> 01 M U» c o o 3 3 rt: M s z n 5 A. p a o S o ^ l II ^1 g'.q 3 ^1?g, il II? li 2. o: yq w is o' > B o 00 ^ s3 $_ 00 < uu W o S o t Visio 2017 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN STRATEGIAKOKONAISUUS (päivitetty ) Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka. Management pian ja erilliset hoitosuunnitelmat ovat valmjit ] Asemakaava on vahvistettuja suojelustatuson määritelty Tlnnoltuskokonaisuuden moninaisuus s<sulw_ Ra kantaminen Ja ylläpito on säilyttävää, laadukasta Ja kestävää Maiseman ja infrastruktuurin hoito on paikkalähtoistä Seuranta-Ja dokumentointilärtestelmä toimii Resurssit vastaavat monumentin tarpeita Laadukas Ja ympärivuotinen asiakaslähtöinen palvoi utarlonta Kävijähän intä on hoidettu Kohteen esittely Ja viestintä on hoidettu Turvallisuus Ja saavutettavuus on taattu Matkallustrateglan mukainen toiminta Toimiva yhtelstyöverkosto kohteen toimijoiden kanssa Klintelstöstrabaglan mukainen toiminta Uudelleenkäyttö tukee alueen elinvoimaisuutta Kestävään kehitykseen pohjautuva kantokykyarviointi on tehty Yhteisten päämäärien löytäminen kumppanien kanssa Käyttötllojen ylläpito on ennakoivaa Käytön arviointi-ja suunnlttelutyökalut ovat kunnossa Organisaatiota, tolmlntakulttuuria ja työyhtelsötaltoja on kehitetty Johtamista Ja esimlestyötä on kehitetty Toimivat prosessit Ja selkeät vastuut Mielekästä, tehokasta Ja tuloksekasta toimintaa Jteiut ] [ Ammattitaito Palveluperiaate Avoimuus ja luotettavuus Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Toimintaajatus Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kpkonaisvaltaise^^

20 Rahavirtalaskelma vuosille (Tulossopimuksen liite) Viraston toiminta- ja muut menot TA 2014 TAE 2015 rrs 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 ja 3) , , , ,0 Kehittämissuunnitelmaehdotukset yhteensä 6058 Toiminnan tuotot yhteensä , , , ,0 372,0 Maksullisen toiminnan tuotot (nimettävä) 5205 Vuokratuotot Kokous-ja juhlatilojen tuotot Kiinteistönhoitotuotot , , , , , , , ,0 653, ,0 Varainhankintatuotot Avustukset tai käyttöönasettamiset l Rahoitustuotot l l l l l Muut tuotot Siirtyvät erät yhteensä Edelliseltä tilikaudelta siirtyneet erät tai edellisen tilikauden ylijäämä ,0 - siirtyvien erien suunniteltu käyttötarkoitus Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä , , henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 85,0 81,0 81,0 81,0 vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen osastoittain/yksiköittäin alle eritelyinä - Hallinto-ja lakipalvelutyksikkö - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurointiyksikkö - Ylläpitoyksikkö l l 400 l l 300 l l l

21 määräraikaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineenosastoittain/yksiköittäin - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurolntiyksikkö -Ylläpitoykslkköyksikkö tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset (htv= ) muut henkilöstökulut säästöt Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) (sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) l ,0 l Oli toimistovuokrat - erikois-, varasto-ja muiden tilojen vuokrat - kiinteistöverot - energiakustannukset (lämpö ja sähkö) ,0 l l l l l peruskorjauskulut (koskee niitä, joilla oma kiinteistö) -> kalustaminen ja varustaminen (ei sis. momentille esitettäviä menoja (ns. kaluston hankinta momentti) - muut tilakustannukset (siivous, huolto yms.) säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimisto-ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) - toimistokoneet, laitteet (ml. atk-laitteet) - puhelin ja datayhteydet - muut toimisto- ja tietohallintokustannukset , , , , säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) -autot ja muut kuljetusvälineet laboratorio ja tutkimuslaitteet - muut koneet, laitteet ja välineet säästöt

22 kehittämissuunnitelmaehdotukset Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia Palvelukeskussopimus Tllha , , l l Asianhallintajärjestelmän hankinta 35 Palkkausjärjestelmän uusiminen 15 Kulunvalvonta- ja työaikajärjestelmän uusiminen 82 Nettisivujen uudistus Telakka ja maisemanhoito Isännöinti, vesi ja jäte Maks. palv. Menot Rakennusurakat ja -tarvikkeet Kokous- ja juhlatllojen kustannukset Maailmanperintöpalveluiden toiminta , , kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin kehittämlssuunnitelmaehdotukset Muille valtion talousarvion momenteille kohdennettavat menot Museoviraston kulttuuri-ja nähtävyyskohteidentilakustannukset TA 2014 TAE 2015 ns 2016 TTS 2017 TTS 2018 ns 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset (Koskee TAI KEA) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019

23 kehittämissuunnitelmaehdotukset kalustonhankinta (koskee vain virastoja) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (koskee Museovirastoa ja Suomenlinnan hoitokuntaa) Rakennusurakat ja-urakat Huoltotunnelin korjaukset TA 2014 l TAE TTS TTS TTS TTS kehittämissuunnitelmaehdotukset TTS-laskeIma vuosille (TTSsuunnitelman liite) Punaisella vaaditut säästötoimenpiteet joilla pysytään kehyksen rajoissa vuosina TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 Ja 3) , , , ,0 Säästösuunnitelman mukaiset nettomenot Toiminnan tuotot yhteensä , , , , ,0 Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä , , Henkilöstömenosäästöt henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 81,0 79,0 79,0 79,0

24 Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia)(sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) , Toimisto- ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) , , Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia , , Rakennusurakat ja -tarvikkeet , ,0 Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin - -

25 ^ ^ SUOMENLINNA hyötyrakennukset RAKMO PROiIEX-IIN NKII H Lannan maisematyöt H 3.5 Lonna Mihavarasto H6 Lonna Vartiotupa H9 Lonna sauna (uudisrakennus) LONNA C 91 Vankilan toimisto-ja koututustilat C 104 Vankilan majoftusrakennus c VanMla-akieen ympäristätyöt YLEIS Vankilan rakennu stomen tilojen ylläpito VANKILAN TILAT C 37 Varikko. Varavomala (laajennus) LVIS<ybt Varikkohalll (rak työt) VarikkohalB (Ivis-lyöt) C 35 Varikko. Paja Ja beloniasema LVIS^öl VARIKKO BS Levyhali B9 Telakan majoilustta B 15 Telakan paja B 12 Taube. r&ärakennus ja perusk&rjaus Taube LVIS TELAKAN RAKENtSfUKSEI BS6 Ptierin wc ja keittiö C 62 YUpltoyksikkö c Pursiseuran alueen aidat, jateh. kiskot C 31 SElljsipl B3B.C5.D2 Monipahelurerkon tilat B 17c Pereen rihköt ja hissi C 25 Ent Merivartioasema C 25 LV^yät B Yteisö-nc / Susisaari C 28 Pirunkirkon inva-wc Ja varasto B 33 Vaja A 2 Ruutkellari. sisatyöt E LänshMustan uudisrahennuksel E10.l7LVIS.tyat A.B,C Laitoskatlioiden energiatalous»a imanvaihto Asuntojen ja tomftitojen ajantasatepito PIE N Pienkohteet ja varaus MUUT hvötyra< NNUKSET l HYOn-RAKENNUKSET YHTEENSÄ Suomenlinnan kunnostusohjelma Liite Suomenlinnan hoitokunirn TTS-MHykMen )9 Perusparannusmaärärahat KC.ala fce<n2 & B VKS-h ttace.m noo KL^a(T2 0 « YHT v VHT VHT 3 so nn 2 so /v VH7 RAM SLH< SOK SU-K SLW Sucr- Sum Sun San Sun StW Suov SLW. Sun SLM< LM< SLH< Suo^ Sum SLI-K SLM< SLH< Sam SLM< SLIK SLW< Sum SLW SIM< SLI«SLM< Sum SLM< SLH< SLM< Sucr/ 5LHK Suo» 2015 ~ 600 JOO 8 3 -M 700 ~^sö 1SO o 3 ~? so -M -M 3oo -so ~wö It : 2-2ÖO SOfl ~?C 25C ISO 10(1 -IM 40C '20C 3oo 20fl 10G JK» 10fl _5 -ioa so :2 2SO ^1 ^0 ~?0 ~? so ~\00 1 eoo 2 T6M c :2Sfl 2 se ~3SC JM "soc ~2? 5C 5C 3 DC 1 DC C T7 1GOC ; K.,*A /AA. TL. MT veran S )ory / Sannaa / Johtokunta hyv l kulttuuriympäristö B 47 Ravefci Hyvä Omatunto B 46 Bastioni Kunnia Ison Mustan pohjoinen ranlanruuri C Hudtoranta A 7+ S bcd B. Zander-Gytenborg-Caipelan A 10 Kontr&gardi Hoppe Ja kap- Boije B 31 Baslioni Harieman, vesikatto E Lansi.Mustan patterit A 12 Kuninkaanportin muurit 6 14 Kaponjeeri Lomn A Kustaaniriekan vesiallas + sillat B. C Varvilahden rantamuurit F Särkkä C28. C40 Luonnonktvimuurien koqaus G Pormestarinluoto C 59 Taitetun kurtiirun muuri C 83 Sanilinna Hessenstein B 21 e^lc.ni P.-n-.lllon Kireelliset khayöt ja muurien huoltokorjaus MAISEMA Maisemarakennus B Telakka, ulkoalueet. altaat ym MUURI. JA MAISEMATVOT VANKITYON* Ison Mustan rantamuuri vedenalalaiset työt B 31 B.C PIMA B Härieman. muurinhoqaus»a vesikatto Sadeves^ärjestelmien täydennys Maisemarakennus Plaantuneet maat Telakan laiturit ja laitteet A.B,C.D,E Laihjreiden perusparannus MUURI. JA MAISEMATföT StVILIFrÖNA Maisematyöt Helsingin kaupungbe MAISEMATVÖT KAUPUNQILLE JSdUA P 70 VKS-H <UST.A G C J.300 /v /v YH IM/V /v VH7 ftf Suir- Sum Suov Suw Sun Sun Suo-/ Sun Sum Sno-f Sun Sun Sum SUOT/ Suir/ Sum SUOT Suav Sun Sun SLIK SLK< SLM< SUt< SLH< SLH< SLH< Suo-/ 201S ~ Too ~m ~mo ~90Ö 1 :so 0 ^ioö w 5C 15C 3oc JXM 1 ~ ioö 2017 _wo _so :2 -ioo 2 so ~soö ^00 20It II KULTUURIYMPARISTO YHTEENSÄ VH7 nn $1-W. Saa, Suva^iant-fccklen ratenrutlxulut p S % scur. vuoden hankkca^a)

Suomenlinnan hoitokunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Suomenlinnan hoitokunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 1(8) Dnro: 88/0.1.1/13 Pvm: 14.10.2013 Suomenlinnan hoitokunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Hyväksytty 14.10.2013 johtokunnassa 2(8) 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1.1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2019

Suomenlinnan hoitokunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2019 1(9) OKM dnro 39/210/2014 Dnro: 102/0.1.1/14 Pvm: 19.9.2014 Suomenlinnan hoitokunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2019 Hyväksytty johtokunnassa 22.9.2014 2(9) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan

Suomenlinnan hoitokunnan Suomenlinnan hoitokunnan TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1.1 Toiminta-ajatus Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto sekä asiantuntija-

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015

Suomenlinnan hoitokunnan TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 Suomenlinnan hoitokunnan TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2015 Suomenlinna 16.11.2010 2 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1.1 Toiminta-ajatus Suomenlinnan hoitokunta on asiantuntija- ja palveluorganisaatio,

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ JA SUOMENLINNAN HOITOKUNTA

TULOSSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ JA SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TULOSSOPIMUS 2005-07 OPETUSMINISTERIÖ JA SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Suomenlinna 17. helmikuuta 2005 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Suomenlinnan hoitokunta on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

LINNOITUKSEN ARKKITEHTUURI JA RAKENTEET TAVOITTEET

LINNOITUKSEN ARKKITEHTUURI JA RAKENTEET TAVOITTEET Toimenpideohjelma 2013 15.Linnoituksen arkkitehtuuri ja r LINNOITUKSEN ARKKITEHTUURI JA RAKENTEET Maailmanperintökohde ja sen arvot ovat säilyneet Ylläpidon korkea laatu on varmistettu Autenttisuus ja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa

Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Ajankohtaista Rikosseuraamuslaitoksessa Kriminaalityön foorumi 24.10.2012 Ylijohtaja Tuula Asikainen Rikosseuraamuslaitoksen strategia 2011-2020 Perustehtävä, arvot, visio ja keskeiset tavoitteet Rikosseuraamuslaitos

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja.

Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Tekninen Visio Haukiputaan kunnan tekniset palvelut ovat kilpailukykyinen osa Oulun seudun teknisiä palveluja. Perustehtävä Toimivan ja turvallisen ympäristön aikaansaaminen suunnittelemalla, rakentamalla

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008

TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 TEKNISTEN PALVELUIDEN TULOSKORTIT 2008 1 Laadukkaat tukipalvelut peruspalveluille Käyttäjäpalaute Rakennusten kunnossapitosuunnitelma valmis Hyvä julkisuuskuva Vuorovaikutus Jatketaan asiakaskyselyjen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO

Tulosohjaus-hanke. Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Tavoitteena strategisempi, kevyempi, poikkihallinnollisempi ja yhtenäisempi tulosohjaus Tulosohjaus-hanke Strategialähtöinen tulosohjaus ja johtaminen - STRATO Pilotin esitys 16.10. Tulosohjauksen kehittämisen

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella

Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Mitä valtio tavoittelee kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamisella Varsinais-Suomen liiton kuntatalouspäivä 21.5.2013 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Valtiovarainministeriö Talouden ja

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI RAAHEN OPETUSTOIMI Opetustoimen Strategia 2015 Op.ltk. 14.09.2011 131 Sisällysluettelo 1. Opetustoimen keskeiset menestystekijät 3 2. Opetustoimen toimintaa ohjaavat periaatteet

Lisätiedot

Yhteinen savotta, yhteinen strategia

Yhteinen savotta, yhteinen strategia Yhteinen savotta, yhteinen strategia AVIen ja ELY-keskusten yhteisen strategia-asiakirjan 2016-2019 valmistelu Aluetilaisuudet Rovaniemi, Helsinki, Seinäjoki ja Mikkeli Anu Nousiainen ja Marja-Riitta Pihlman

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020

13.05.2014. Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin strategia 2015-2020 Tuomiokapitulin tehtävänmäärittelyn lähtökohtia Mitä varten tuomiokapituli / me olemme olemassa? Mikä on tuomiokapitulin / meidän perustehtävä?

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA JOENSUUN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA JOENSUUN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö

Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö Kulttuuriympäristö ihmisen ympäristö tarvitsee strategian Maisemat ilmentävät eurooppalaisen kulttuuri- ja luonnonperinnön monimuotoisuutta. Niillä on tärkeä merkitys

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa

VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI. 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa 1 VIRASTOSTA LIIKELAITOKSEKSI 1. Toiminnan haasteet kiristyvässä kuntataloudessa Kiinteistömassan ylläpidon kustannukset ovat kasvaneet viime vuosina huomattavasti nopeampaa kuin yleinen kustannuskehitys

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO

1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS Valtion taidemuseot on kulttuurilaitos, joka vahvistaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisöjen ulottuville. Maan keskustaidemuseona

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot