Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan 22.9.2014. Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11."

Transkriptio

1 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 1(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 /^/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS (alkuperäinen ) TARKISTETTU JA PÄIVITETTY 2014 JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen kokouksessaan Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN TOR SVEAEOIiC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki Sveuborg C 40, Hehingfois ^8 300

2 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 2(25) Hallinto r^^^ju OKM dnro/39/210/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma 2.2 Restaurointi, ylläpito ja maailmanperintökohteen esittely 2.3 Kestävä kehitys 2.4 Toimintaympäristö ja yhteistyötahot 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa A) Kulttuurin perustan vahvistaminen B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 4.3 Voimavarojen hallinta 5. VOIMASSAOLO, SEURANTA JA ALLEKIRJOITUKSET Diaarinumero Asiakirjan tila Liitteet: Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus ( ) rahavirtalaskelma ja TTS-laskelma vuosille kunnostusohjelma SLHK:n sopeuttamissuunnitelma henkilöstöstrategia 2017 ja tasa-arvosuunnitelma 2014 selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista, SLHK:n tietohallintostrategia SUOMINUNNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOKG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlititia C 40, ooigo Helsinki SveaborgC 40, Helsingfori W 300

3 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 3(25) Hallinto 4^"^^ l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA 1. JOHDANTO Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet ja valtionhallinnon muut ohjelmat säätelevät osaltaan hoitokunnan tavoitteita ja toimintaa. Valtiontalouden kestävyysvajeen korjaaminen vähentää keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen myötä myös Suomenlinnan hoitokunnan määrärahoja vuosina vaikuttaen sekä henkilöstö- että talousresursseihin. Virasto on syksyllä 2014 laatinut sopeuttamissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan suppeneviin resursseihin. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiasta (2014) sekä laadittava maailmanperintöstrategia asettavat myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. Lisäksi tulevia toimintavuosia Suomenlinnassa värittävät: kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, ilmastonmuutos, energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmaongelmien hallinta, Suomenlinnan säilyttäminen elinvoimaisena, kasvava ja kansainvälistyvä matkailu, poikkihallinnollinen yhteistyö, turvallisuusnäkökulmat sekä Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlallisuuksiin (2017) ja itsenäistymisprosessiin liittyviin merkkivuosiin ( ) valmistautuminen. Suomenlinnan hoitokunnan strategiset linjaukset, toiminta-ajatus sekä arvot ja visio löytyvät liitteestä TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVAITNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA SLioincnlinnii C Helsinki Sveuborfi C 40, HeliiitiKfois ^8 300

4 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 4(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Valtion kaikkien toimijoiden toimintaympäristö muuttuu vahvasti erityisesti valtion taloudellisen tilanteen ja sen myötä keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti. Konkreettisesti seuraavien vuosien sopeutus toteutetaan viraston sopeuttamissuunnitelmassa, joka on laadittu opetus-ja kulttuuriministeriölle syksyllä Suunnitelmassa määritellään säästötoimenpiteet, tulojen lisäämismahdollisuudet sekä viraston mahdolliset säästökohteet. Sopeuttamissuunnitelmassa pyritään löytämään toimintoja ja tiloja, joiden avulla hoitokunnan tulokehitys paranee (esim. vuokratulojen kasvattaminen). Viraston tuotoilla katetaan tätä nykyä noin 60 prosenttia toiminnasta. Tämän lisäksi virastolle on osoitettu investointirahoitusta perusparantamiseen. Myös Suomenlinnan vankilan toiminta osoitetaan saarten kunnostukseen ja ylläpitoon. Tavoitteiden saavuttamiseksi hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan, toimintaa tehostetaan ja keskitytään yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ydintoimintoihin. Sopeuttamissuunnitelma pohjaa päämission saavuttamiseen. Tiukoista ajoista huolimatta virastolla on laaja tehtäväkenttä, joka tulee saada hoidettua laadusta tinkimättä; laiminlyönnit restauroinnissa ja ylläpidossa johtavat nopeasti laajeneviin ongelmiin, joiden korjaaminen maksaa ajan mittaan enemmän kuin on säästetty. 2.2 Restaurointi, ylläpitoja maailmanperintökohteen esittely Maailmanperintökohteen säilyttäminen edellyttää asiantuntevaa restaurointi-ja ylläpitotyötä ja riittävää rahoitusta. Kunnostusohjelmassa (liite) on esitetty tärkeimmät restaurointikohteet. Suomenlinnan hoitokunnalla on merkittävää restaurointiosaamista, jota kartutetaan jatkuvasti. Osaamista myös jaetaan mm. julkaisuilla, osallistumalla alan tapahtumiin sekä tutustuttamalla alaan esim. vapaaehtoistoimijoita, kesätyöntekijöitä ja siviilipalvetusmiehiä. Maailmanperintökohteen esittely on Suomenlinnan hoitokunnan keskeinen tehtävä. Merilinnoitus lukeutuu Suomen suosituimpiin kävijäkohteisiin; tätä nykyä kohteessa vierailee vuosittain yli kävijää. Hoitokunnan strategia tähtää kulttuurimatkailun kasvattamiseen sekä kävijämäärien entistä tasaisempaan jakautumiseen erityisesti talvikaudelle. Yksi hoitokunnan tärkeistä painopisteistä on turvallisuus. Se koskee yhtä lailla kävijöiden, asukkaiden ja saarella toimivien yritysten ja yhteisöjen turvallisuutta, tietoturvallisuutta ja hoitokunnan oman toiminnan turvallisuutta. Huoltotunnelihanke muodostaa yhden lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. 2.3 Kestävä kehitys SUOMENLINNAN HOITOKUNTA IÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEABORC THE COVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki SveaborgC 40, ooigo Helsingfors , ffk 300

5 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 5(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Matkailussa hoitokunta noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa. Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen työstämää kestävän matkailun strategiaa (Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena). Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Hoitokunta on osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen sekä oman ympäristöohjelmansa, WWF:n Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa ympäristöohjelmaa. Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään kattamaan myös vuodet Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet: llmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Sekajätteen määrän minimoiminen Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen Kestävän matkailun edistäminen Ympäristötietoisuuden edistäminen Ympäristösuunnitelman päivittäminen Kiinteistönhaltijavirastona hoitokunnan työtä ohjaavat myös ilmastonmuutos ja energian hinnan jatkuva nousu, jotka luovat paineita energiatehokkuuden parantamiseen. Hoitokunnassa on käytössä vuonna 2014 valmistunut energiatehokkuussuunnitelma, joka tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään. Yhtäältä viraston kulurakenteeseen vaikuttavat sisäilmaongelmien hallinta ja kosteusvaurioiden korjaaminen sekä kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu. Suomenlinna halutaan säilyttää elinvoimaisena asuinalueena, ja palvelurakenteen säilyttäminen edellyttää sekä monipuolista että riittävää asukasmäärää. 2.4 Toimintaympäristöjä yhteistyötahot Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilyttäminen elävänä ja toimivana edellyttää sekä kansainvälistä että kansallista yhteistyötä. Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelu varmistetaan erityislailla. Asemakaava vahvistetaan ja maailmanperintöalueen suoja-alueen (buffer zone) tavoitteet määritellään. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä suojelua toteuttavien ja valvovien tahojen kanssa (opetus- ja SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMEN1INNA Suoinfnlimiii C 40 OOIQO Hejiinki Sveuborfi C 40, ooioo Helii!i(;fo;s jjg joo

6 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 6(25) Hallinto r.^^ju OKM dnro/39/210/2014 kulttuuriministeriö, Museovirasto, ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki). Lisäksi toteutetaan vuonna 2013 valmistunutta Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa. Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kautta välitetään tietoa Suomenlinnan ongelmista ja tavoitteista. Samalla sitoutetaan johtokunnassa edustettuina olevat yhteistyötahot maailmanperintökohteen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tärkeä yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, jonka kanssa työskennellään kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus-ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk. huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi huoltotunnelin toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamisen myötä Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti käsitellen yhteisiä, ajankohtaisia haasteita. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella kunnostetaan erityisesti linnoitusrakenteita. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus-ja dokumentointihankkeissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin samoin kuin erilaisten taide-ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa, jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuoden 2014 aikana. Yhteistyötä Kuivasaaren tulevan haltijan kanssa tiivistetään erityisesti liikenteen osalta. Helsingin kaupungin kanssa kehitetään ns. Merellinen Helsinki -hanketta saaristomatkailun osalta. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR 5VIABORC THE COVERNING BODY OF SUOMBNLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors ',»S 300

7 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 7(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja maailmanperintökohteiden kanssa. 2.4 Ministeriön asettamien tavoitteiden saavuttaminen Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa opetus-ja kulttuuriministeriä on hallinonalalleen asettamia yleisiä tavoitteita oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1). Käytännössä ministeriön asettamat tavoitteet merkitsevät Suomenlinnan hoitokunnan osalta: toteutetaan Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa sekä vuosittain tarkistettavaa pitkän aikavälin kunnostusohjelmaa, parannetaan luovan toiminnan edellytyksiä Suomenlinnassa: tuetaan laadukkaita kulttuuri- ja taidetapahtumia, korostetaan ja tuetaan toiminnassa kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta, tarjotaan laadukkaita palveluita kasvavalle ja kansainvälistyvälle kävijäjoukolle (fyysisen ja toiminnallisuuden saavutettavuuden parantaminen), luodaan uusia menetelmiä ja projekteja yhteistyökumppanien kanssa maailmanperintökasvatukselle. toteutetaan Suomenlinnan kestävän kehityksen matkailustrategiaa, lisätään ja avataan digitoituja aineistoja yleisölle käyttäen hyväksi uusia teknologioita kehitetään vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä ja tuetaan erilaisia nuorison aktivoimisprojekteja 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa A) Kulttuurin perustan vahvistaminen Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde Huolehditaan maailmanperintöstrategian (laaditaan ) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön, asemakaavan ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus-ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen pohjalta laadittua toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinna C Heisinki Sveuborg C 40, Helbingfois

8 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 8(25) Hallinto r^^^jn OKM dnro/39/210/2014 (monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen) Toteutetaan määrärahojen puitteissa Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren valmiiksi saattaminen, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpitoja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti. Varmistetaan Suomenlinnan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen). Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri-ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä Suomenlinnan vankilan kanssa. Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen, ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EUkehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEKja Hgin kaupunki) Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, henkilöstösuunnitelma, hoitosuunnitelmajne.). Kokonaisstrategian päivittäminen alkaa Toteutetaan syksyllä 2014 OKMn kanssa sovittua sopeuttamissuunnitelmaa Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen Toteutetaan valtionhallinnon JulklCT-strategiaa. Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vuosittain, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNINC BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlintia C 40, ooigo Helsinki Sveuliorg C 40, Helsingfors ^8 300

9 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 9(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Strateginen käytön ohjaus Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä: Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). Parannetaan kokous- ja juhlatilojen käyttöastetta ja uusitaan vanhentunutta kalustoa (Suomen juhlavuotta 2017 varten). Tarjotaan työtiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). C) Kaikkien väestö-ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa. Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu-ja kongressitoimiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Opastustoimintaa monipuolistetaan yhteistyössä Suomenlinnan opastamisesta vastaavan tahon kanssa (kilpailutus toteutetaan ). Opasteita kehitetään, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuutta parannetaan, Suomenlinnakeskusta kehitetään edelleen. Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.). SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlimiu C Helsinki Sveaborg C 40, Heliingfois +358 zq; 338 joo

10 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 10(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteetjne.). Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. Tehostetaan asuntojen korjaustoimintaa siten, että tyhjillään olo aika jää mahdollisimman lyhyeksi. Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Selvitetään Suomenlinnan yhteiskuntataloudellinen vaikutus Helsingin seudun talouteen. Suomenlinnaan liittyvän aineellisen Ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys Ja saavutettavuus Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta Valmistaudutaan merkkivuosien viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen kanssa (Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen ja monipuolisten tapahtumien toteuttaminen) Syrjäytymisen estäminen Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen). Osoitetaan resurssien puitteissa kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNÄMNDSN TOR SVEABOBG TH OOVERNING BODY OF SUOMENHNNfi Suomenlinna C 40, Hehinki SveaborgC 40, Htilsingfors ii8 300

11 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 11(25) Hallinto /y^ll l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi)ja osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä. o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. Valmistautuminen Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien ( ) viettoon Suomenlinnassa. 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa Hoitokunnan toimintaa ja tuloksellisuutta kehitetään kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen strategian mukaisesti. Toteutetaan Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelmaa Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulklCT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia valmistui vuonna 2014 (kts. liite). toteutetaan kunnostusohjelman ( ) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita, korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja, huoltotunnelin parantamishanke käynnistyy ministeriön asettamin tavoittein. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinnu C 40, Helsinki Sveabors C 40, Heliingfois +358 zqs 338 joo

12 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 12(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunnan laatu-ja arviointijärjestelmä päivitetään 2015, jolloin myös tulosmittarit uudistetaan. Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria. Tulosmittarit ovat: Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (lokakuuhuhtikuu) Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä Vuokratuottojen kasvu % Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous-ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n prosentissa toimintamenomomentin määrärahoista. Suomenlinnassa käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi-ja ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden vuosien tapaan. Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoitusrakenteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis-ja peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä parantaa vankilan toimintaedellytyksiä. Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapitoja siivous pyritään hoitamaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas-ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOHG THE GOVERNING BODY OF SUOMENIINNA Suomenlintiii C 40, Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors +558? ioo

13 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 13(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Turvataan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavoituksen keinoin. Toteutetaan Metsähallituksen kanssa 2014 solmittua yhteistyösopimusta koskien Valli-ja Kuninkaansaarta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan kriittisesti. Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. X = Sanallinen raportointi 4.2 Toiminnallinen tehokkuus Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman ( ) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa vuodelle Toiminnan tuottavuus Vuokra-asuntojen käyttöaste % 98,65 98,65 98,65 96% 97% 98% Hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen T käyttöaste, % *) Uudessa laatu-ja arviointijärjestelmässä tästä mittarista luovuttaneen. Toiminnan taloudellisuus Vuokratulojen kasvu, % SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDIN FÖR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlinna C 40, Helsinki SveuboryC 40, Helsingfois joo

14 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 14(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 Huoltotoiminnan kustannukset hyötykäyttöneliöihin, /m2 Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % X = raportoidaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet ovat: vuokrattavien asuntoneliöiden määrä huoneistoneliömetriä vuokrattavien liikehuoneistojen määrä huoneistoneliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen määrä (omalla vastuulla) neliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen (maksullinen palvelutoiminta Hgin kaupungille) neliömetriä Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla kunnostuksen tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 4 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa. Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmatja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua. Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tuotokset ja laadunhallinta Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä. Mikäli määrärahat pienenevät kehyspäätösten mukaisesti, tulee se näkymään myös kulttuuriympäristön kunnostustasossa ja rakentamisen tasossa. Matkailijamäärää pyritään kasvattamaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan joka kolmas vuosi. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlilitiu C 40, Helsinki Sveaborg C 40, ooigo Helsingfur', ^g joo

15 Suomenlinnan hoitokunta Hallinto 4^ SUOMENLINNAN HOITOKUNTA SLHK dnro 36/0.1.1/14 O KM dnro/39/210/ (25) Määrälliset tulostavoitteet Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä ( jsm2), % 46% 47% 48% 49% 48% 48% Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhti), kpl o o Laadulliset tulostavoitteet Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä Asukastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. = raportoidaan 4.3 Voimavarojen hallinta Henkilöresurssit Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä on 91 htv:n suuruisena. Sopeuttamissuunnitelman ja kehyspäätösten toteuttaminen merkitsee henkilömäärän supistamista vähintään 10 hengellä vuoteen 2017 mennessä. Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN FÖR SVEAEORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna 040, Helsinki SveaborgC 40, Helsingfors joo

16 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 16(25) Hallinto O KM dnro/39/210/2014 motivoitunut, pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston palkkausjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstön henkilökohtaiset tulos-ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä. Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos-ja kehityskeskustelujen avulla. Maailmanperintökohteen restaurointia, hoitoa ja ylläpitoa sekä esittelyä seurataan kansainvälisillä, maailmanperintökeskukselle toimitettavien määräaikaisraporttien avulla. Laadulliset tulostavoitteet Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD 15/7). Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7). Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle (HRD15/11) Määrälliset tulostavoitteet Vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen htv-määrä (v 2017: 81 htv) Työtyytyväisyysindeksi 3,5 ei mitata 3,7 3,8 3,8 3,8 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, ooigo Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors ^8 joo

17 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 17(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 75 ei mitata = raportoidaan Rahoitus Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus-ja kulttuuriminiteriö osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja ( ) ja perusparannusmomentin investointimäärärahoja ( ). Kehyspäätöksen mukainen toimintamäärärahojen supistuminen vaikuttaa sekä henkilöstömääriin että toiminnan laatuun. Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta (Suomenlinnan vankila). Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin % toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta (katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito). Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on momentille ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto-ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille vuodelle 2015 esitetty ja huoltotunnelin parantamiseen (3 v siirtomääräraha). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön momentilta (mom ). Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.). Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Lisäksi kokonaisturvallisuuden parantaminen ja maisemanhoidossa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentuminen nostavat jatkuvasti kustannuksia. Näiden vaikutus on yhteensä n /v tasokorotuksena. Tulossopimukseen liittyvät taloudelliset laskelmat ja kunnostusohjelma ( ) erillisessä liitteessä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNOEN TOR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Sucunenlinny C 40, coigo Heiiinki Sveiibor); C 40, ooioo Heliingfois as 300

18 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 18(25) Hallinto r.^^"jn OKM dnro/39/210/ VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka. Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä mainakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa. Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa. Opetus-ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta. Helsingissa ^ ^T^'--^--. ^ -, Riitta Kaivosoja Heikki Lahdenmäki ylijohtaja restaurointijohtaja, johtajan sijainen Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus-ja kulttuuriministeriä c-^^-z Leena Laaksonen Jari Alasmäki kulttuuriasiainneuvos hallintojohtaja Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMINUNNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNOEN FOR SVEABOSC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Hels.inki SveaborgC 40, Helbingfois

19 co i2 <6 l 3- lg ca l f(s l lo) l ^5?0 s^ 1^ ö -*..N> nl v> i l l o ^ Q. =3 cu U3 I^J h-> o f-' o a» 3 ö g- ai fcn I ^ a. 3 wct1 <D N> 01 M U» c o o 3 3 rt: M s z n 5 A. p a o S o ^ l II ^1 g'.q 3 ^1?g, il II? li 2. o: yq w is o' > B o 00 ^ s3 $_ 00 < uu W o S o t Visio 2017 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN STRATEGIAKOKONAISUUS (päivitetty ) Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka. Management pian ja erilliset hoitosuunnitelmat ovat valmjit ] Asemakaava on vahvistettuja suojelustatuson määritelty Tlnnoltuskokonaisuuden moninaisuus s<sulw_ Ra kantaminen Ja ylläpito on säilyttävää, laadukasta Ja kestävää Maiseman ja infrastruktuurin hoito on paikkalähtoistä Seuranta-Ja dokumentointilärtestelmä toimii Resurssit vastaavat monumentin tarpeita Laadukas Ja ympärivuotinen asiakaslähtöinen palvoi utarlonta Kävijähän intä on hoidettu Kohteen esittely Ja viestintä on hoidettu Turvallisuus Ja saavutettavuus on taattu Matkallustrateglan mukainen toiminta Toimiva yhtelstyöverkosto kohteen toimijoiden kanssa Klintelstöstrabaglan mukainen toiminta Uudelleenkäyttö tukee alueen elinvoimaisuutta Kestävään kehitykseen pohjautuva kantokykyarviointi on tehty Yhteisten päämäärien löytäminen kumppanien kanssa Käyttötllojen ylläpito on ennakoivaa Käytön arviointi-ja suunnlttelutyökalut ovat kunnossa Organisaatiota, tolmlntakulttuuria ja työyhtelsötaltoja on kehitetty Johtamista Ja esimlestyötä on kehitetty Toimivat prosessit Ja selkeät vastuut Mielekästä, tehokasta Ja tuloksekasta toimintaa Jteiut ] [ Ammattitaito Palveluperiaate Avoimuus ja luotettavuus Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Toimintaajatus Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kpkonaisvaltaise^^

20 Rahavirtalaskelma vuosille (Tulossopimuksen liite) Viraston toiminta- ja muut menot TA 2014 TAE 2015 rrs 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 ja 3) , , , ,0 Kehittämissuunnitelmaehdotukset yhteensä 6058 Toiminnan tuotot yhteensä , , , ,0 372,0 Maksullisen toiminnan tuotot (nimettävä) 5205 Vuokratuotot Kokous-ja juhlatilojen tuotot Kiinteistönhoitotuotot , , , , , , , ,0 653, ,0 Varainhankintatuotot Avustukset tai käyttöönasettamiset l Rahoitustuotot l l l l l Muut tuotot Siirtyvät erät yhteensä Edelliseltä tilikaudelta siirtyneet erät tai edellisen tilikauden ylijäämä ,0 - siirtyvien erien suunniteltu käyttötarkoitus Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä , , henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 85,0 81,0 81,0 81,0 vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen osastoittain/yksiköittäin alle eritelyinä - Hallinto-ja lakipalvelutyksikkö - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurointiyksikkö - Ylläpitoyksikkö l l 400 l l 300 l l l

21 määräraikaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineenosastoittain/yksiköittäin - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurolntiyksikkö -Ylläpitoykslkköyksikkö tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset (htv= ) muut henkilöstökulut säästöt Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) (sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) l ,0 l Oli toimistovuokrat - erikois-, varasto-ja muiden tilojen vuokrat - kiinteistöverot - energiakustannukset (lämpö ja sähkö) ,0 l l l l l peruskorjauskulut (koskee niitä, joilla oma kiinteistö) -> kalustaminen ja varustaminen (ei sis. momentille esitettäviä menoja (ns. kaluston hankinta momentti) - muut tilakustannukset (siivous, huolto yms.) säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimisto-ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) - toimistokoneet, laitteet (ml. atk-laitteet) - puhelin ja datayhteydet - muut toimisto- ja tietohallintokustannukset , , , , säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) -autot ja muut kuljetusvälineet laboratorio ja tutkimuslaitteet - muut koneet, laitteet ja välineet säästöt

22 kehittämissuunnitelmaehdotukset Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia Palvelukeskussopimus Tllha , , l l Asianhallintajärjestelmän hankinta 35 Palkkausjärjestelmän uusiminen 15 Kulunvalvonta- ja työaikajärjestelmän uusiminen 82 Nettisivujen uudistus Telakka ja maisemanhoito Isännöinti, vesi ja jäte Maks. palv. Menot Rakennusurakat ja -tarvikkeet Kokous- ja juhlatllojen kustannukset Maailmanperintöpalveluiden toiminta , , kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin kehittämlssuunnitelmaehdotukset Muille valtion talousarvion momenteille kohdennettavat menot Museoviraston kulttuuri-ja nähtävyyskohteidentilakustannukset TA 2014 TAE 2015 ns 2016 TTS 2017 TTS 2018 ns 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset (Koskee TAI KEA) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019

23 kehittämissuunnitelmaehdotukset kalustonhankinta (koskee vain virastoja) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (koskee Museovirastoa ja Suomenlinnan hoitokuntaa) Rakennusurakat ja-urakat Huoltotunnelin korjaukset TA 2014 l TAE TTS TTS TTS TTS kehittämissuunnitelmaehdotukset TTS-laskeIma vuosille (TTSsuunnitelman liite) Punaisella vaaditut säästötoimenpiteet joilla pysytään kehyksen rajoissa vuosina TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 Ja 3) , , , ,0 Säästösuunnitelman mukaiset nettomenot Toiminnan tuotot yhteensä , , , , ,0 Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä , , Henkilöstömenosäästöt henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 81,0 79,0 79,0 79,0

24 Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia)(sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) , Toimisto- ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) , , Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia , , Rakennusurakat ja -tarvikkeet , ,0 Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin - -

25 ^ ^ SUOMENLINNA hyötyrakennukset RAKMO PROiIEX-IIN NKII H Lannan maisematyöt H 3.5 Lonna Mihavarasto H6 Lonna Vartiotupa H9 Lonna sauna (uudisrakennus) LONNA C 91 Vankilan toimisto-ja koututustilat C 104 Vankilan majoftusrakennus c VanMla-akieen ympäristätyöt YLEIS Vankilan rakennu stomen tilojen ylläpito VANKILAN TILAT C 37 Varikko. Varavomala (laajennus) LVIS<ybt Varikkohalll (rak työt) VarikkohalB (Ivis-lyöt) C 35 Varikko. Paja Ja beloniasema LVIS^öl VARIKKO BS Levyhali B9 Telakan majoilustta B 15 Telakan paja B 12 Taube. r&ärakennus ja perusk&rjaus Taube LVIS TELAKAN RAKENtSfUKSEI BS6 Ptierin wc ja keittiö C 62 YUpltoyksikkö c Pursiseuran alueen aidat, jateh. kiskot C 31 SElljsipl B3B.C5.D2 Monipahelurerkon tilat B 17c Pereen rihköt ja hissi C 25 Ent Merivartioasema C 25 LV^yät B Yteisö-nc / Susisaari C 28 Pirunkirkon inva-wc Ja varasto B 33 Vaja A 2 Ruutkellari. sisatyöt E LänshMustan uudisrahennuksel E10.l7LVIS.tyat A.B,C Laitoskatlioiden energiatalous»a imanvaihto Asuntojen ja tomftitojen ajantasatepito PIE N Pienkohteet ja varaus MUUT hvötyra< NNUKSET l HYOn-RAKENNUKSET YHTEENSÄ Suomenlinnan kunnostusohjelma Liite Suomenlinnan hoitokunirn TTS-MHykMen )9 Perusparannusmaärärahat KC.ala fce<n2 & B VKS-h ttace.m noo KL^a(T2 0 « YHT v VHT VHT 3 so nn 2 so /v VH7 RAM SLH< SOK SU-K SLW Sucr- Sum Sun San Sun StW Suov SLW. Sun SLM< LM< SLH< Suo^ Sum SLI-K SLM< SLH< Sam SLM< SLIK SLW< Sum SLW SIM< SLI«SLM< Sum SLM< SLH< SLM< Sucr/ 5LHK Suo» 2015 ~ 600 JOO 8 3 -M 700 ~^sö 1SO o 3 ~? so -M -M 3oo -so ~wö It : 2-2ÖO SOfl ~?C 25C ISO 10(1 -IM 40C '20C 3oo 20fl 10G JK» 10fl _5 -ioa so :2 2SO ^1 ^0 ~?0 ~? so ~\00 1 eoo 2 T6M c :2Sfl 2 se ~3SC JM "soc ~2? 5C 5C 3 DC 1 DC C T7 1GOC ; K.,*A /AA. TL. MT veran S )ory / Sannaa / Johtokunta hyv l kulttuuriympäristö B 47 Ravefci Hyvä Omatunto B 46 Bastioni Kunnia Ison Mustan pohjoinen ranlanruuri C Hudtoranta A 7+ S bcd B. Zander-Gytenborg-Caipelan A 10 Kontr&gardi Hoppe Ja kap- Boije B 31 Baslioni Harieman, vesikatto E Lansi.Mustan patterit A 12 Kuninkaanportin muurit 6 14 Kaponjeeri Lomn A Kustaaniriekan vesiallas + sillat B. C Varvilahden rantamuurit F Särkkä C28. C40 Luonnonktvimuurien koqaus G Pormestarinluoto C 59 Taitetun kurtiirun muuri C 83 Sanilinna Hessenstein B 21 e^lc.ni P.-n-.lllon Kireelliset khayöt ja muurien huoltokorjaus MAISEMA Maisemarakennus B Telakka, ulkoalueet. altaat ym MUURI. JA MAISEMATVOT VANKITYON* Ison Mustan rantamuuri vedenalalaiset työt B 31 B.C PIMA B Härieman. muurinhoqaus»a vesikatto Sadeves^ärjestelmien täydennys Maisemarakennus Plaantuneet maat Telakan laiturit ja laitteet A.B,C.D,E Laihjreiden perusparannus MUURI. JA MAISEMATföT StVILIFrÖNA Maisematyöt Helsingin kaupungbe MAISEMATVÖT KAUPUNQILLE JSdUA P 70 VKS-H <UST.A G C J.300 /v /v YH IM/V /v VH7 ftf Suir- Sum Suov Suw Sun Sun Suo-/ Sun Sum Sno-f Sun Sun Sum SUOT/ Suir/ Sum SUOT Suav Sun Sun SLIK SLK< SLM< SUt< SLH< SLH< SLH< Suo-/ 201S ~ Too ~m ~mo ~90Ö 1 :so 0 ^ioö w 5C 15C 3oc JXM 1 ~ ioö 2017 _wo _so :2 -ioo 2 so ~soö ^00 20It II KULTUURIYMPARISTO YHTEENSÄ VH7 nn $1-W. Saa, Suva^iant-fccklen ratenrutlxulut p S % scur. vuoden hankkca^a)

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS , TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS , TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA SLHK dnro 36/0.1.1/14 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011 2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011 2016 Tulosneuvottelu opetus-

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ JA SUOMENLINNAN HOITOKUNTA

TULOSSOPIMUS OPETUSMINISTERIÖ JA SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TULOSSOPIMUS 2005-07 OPETUSMINISTERIÖ JA SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Suomenlinna 17. helmikuuta 2005 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TOIMINTA-AJATUS Suomenlinnan hoitokunta on asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen

Talousarvioesitys 2016 ja JTS Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Talousarvioesitys 2016 ja JTS 2016-2019 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Hallitusohjelman toteuttaminen Hallitusohjelman keskeiset kirjaukset on kiteytetty

Lisätiedot

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju

Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla. Kirsi Kaunisharju Suomi nousuun aineettomalla tuotannolla Kirsi Kaunisharju Kulttuuri perusoikeutena 1/2 Suomessa perustuslain 16 :n 2 momentin mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään,

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin. Strategia

Pieksämäen kaupungin. Strategia Liite 1 Kh 232 Pieksämäen kaupungin Strategia 2024 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 2024 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2024 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline, jonka

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Lapset puheeksi Oulussa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Lapset puheeksi Oulussa 6.5.2014 Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hyvinvointikuntayhtymän strategia Toimintaympäristössä, olosuhteissa ja tarpeissa tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin uudistaminen Yhdessä enemmän innovatiivisuutta uudella konserniajattelulla 14.12.2011 Harri Skog Kansliapäällikkö Uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari

KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari KUKA JOHTAA KORKEAKOULUOPETUKSEN KEHITTÄMISTÄ? Johtaja Hannu Sirén Yliopisto-opetuksen johtamisen seminaari 17.3.2009 KORKEAKOULUJEN STRATEGIATYÖ Korkeakoulut uudistavat strategiansa vuonna 2010 käytäviin

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen

KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen KAS ELY strategisen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2011 ja valmistautuminen seuraavaan tulossopimuskierrokseen Jyrki Karhula Strategisten tulossopimusten tarkistus vuodelle 2011 - Toimitaan ELYn strategisen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus

Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus Uusi tulosohjausjärjestelmä, tulossuunnittelu ja strategiakausi 2016-2019 Juha Levy, Pohjois-Pohjanmaan ELY-kekus VM:n työryhmän raportti 2014 Ohjausjärjestelmää uudistettu Tavoite Ohjausjärjestelmä strategisemmaksi,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Museojohtajien kesäpäivät 26.8.2010 14.9.2010 Pasi Saukkonen 1 Arviointiyhteiskunta Siirtyminen keskitetyn vallan ja vastuun normatiivisesta, hyvän elämän ja

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET HYVINVOINTIKERTOMUKSEN PAINOPISTEET JA KEHITTÄMISKOHTEET 2017 2019 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Arviointimittarit Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveystietoisuuden lisääminen

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3. Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.2007 Opetusministeriön kehittämisohjelman tausta Ministeriön kehittämistyö

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta

Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvitys OKM:n hallinnonalan konserniohjauksesta ja rakenteesta Strategista ketteryyttä julkishallintoon-työpaja 29.4.2011 neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi Selvitystyön päämäärä ja tavoitteet Lähtökohta

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot