Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen. kokouksessaan 22.9.2014. Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä 18.11."

Transkriptio

1 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 1(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 /^/ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS (alkuperäinen ) TARKISTETTU JA PÄIVITETTY 2014 JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA Suomenlinnan hoitokunnan johtokunta hyväksynyt luonnoksen kokouksessaan Tulosneuvottelu opetus-ja kulttuuriministeriössä SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN TOR SVEAEOIiC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki Sveuborg C 40, Hehingfois ^8 300

2 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 2(25) Hallinto r^^^ju OKM dnro/39/210/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma 2.2 Restaurointi, ylläpito ja maailmanperintökohteen esittely 2.3 Kestävä kehitys 2.4 Toimintaympäristö ja yhteistyötahot 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa A) Kulttuurin perustan vahvistaminen B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 4.2 Toiminnallinen tuloksellisuus 4.3 Voimavarojen hallinta 5. VOIMASSAOLO, SEURANTA JA ALLEKIRJOITUKSET Diaarinumero Asiakirjan tila Liitteet: Suomenlinnan hoitokunnan strategiakokonaisuus ( ) rahavirtalaskelma ja TTS-laskelma vuosille kunnostusohjelma SLHK:n sopeuttamissuunnitelma henkilöstöstrategia 2017 ja tasa-arvosuunnitelma 2014 selvitys viraston kokonaisarkkitehtuurista, SLHK:n tietohallintostrategia SUOMINUNNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOKG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlititia C 40, ooigo Helsinki SveaborgC 40, Helsingfori W 300

3 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 3(25) Hallinto 4^"^^ l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA 1. JOHDANTO Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet ja valtionhallinnon muut ohjelmat säätelevät osaltaan hoitokunnan tavoitteita ja toimintaa. Valtiontalouden kestävyysvajeen korjaaminen vähentää keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen myötä myös Suomenlinnan hoitokunnan määrärahoja vuosina vaikuttaen sekä henkilöstö- että talousresursseihin. Virasto on syksyllä 2014 laatinut sopeuttamissuunnitelman, jonka avulla varaudutaan suppeneviin resursseihin. Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kulttuuriympäristöstrategiasta (2014) sekä laadittava maailmanperintöstrategia asettavat myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. Lisäksi tulevia toimintavuosia Suomenlinnassa värittävät: kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, ilmastonmuutos, energiatehokkuuden parantaminen ja sisäilmaongelmien hallinta, Suomenlinnan säilyttäminen elinvoimaisena, kasvava ja kansainvälistyvä matkailu, poikkihallinnollinen yhteistyö, turvallisuusnäkökulmat sekä Suomen itsenäistymisen satavuotisjuhlallisuuksiin (2017) ja itsenäistymisprosessiin liittyviin merkkivuosiin ( ) valmistautuminen. Suomenlinnan hoitokunnan strategiset linjaukset, toiminta-ajatus sekä arvot ja visio löytyvät liitteestä TULEVIEN VUOSIEN TEHTÄVÄT 2.1 Viraston sopeuttamissuunnitelma SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVAITNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA SLioincnlinnii C Helsinki Sveuborfi C 40, HeliiitiKfois ^8 300

4 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 4(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Valtion kaikkien toimijoiden toimintaympäristö muuttuu vahvasti erityisesti valtion taloudellisen tilanteen ja sen myötä keväällä 2014 tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti. Konkreettisesti seuraavien vuosien sopeutus toteutetaan viraston sopeuttamissuunnitelmassa, joka on laadittu opetus-ja kulttuuriministeriölle syksyllä Suunnitelmassa määritellään säästötoimenpiteet, tulojen lisäämismahdollisuudet sekä viraston mahdolliset säästökohteet. Sopeuttamissuunnitelmassa pyritään löytämään toimintoja ja tiloja, joiden avulla hoitokunnan tulokehitys paranee (esim. vuokratulojen kasvattaminen). Viraston tuotoilla katetaan tätä nykyä noin 60 prosenttia toiminnasta. Tämän lisäksi virastolle on osoitettu investointirahoitusta perusparantamiseen. Myös Suomenlinnan vankilan toiminta osoitetaan saarten kunnostukseen ja ylläpitoon. Tavoitteiden saavuttamiseksi hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan, toimintaa tehostetaan ja keskitytään yhteiskunnallisesti vaikuttaviin ydintoimintoihin. Sopeuttamissuunnitelma pohjaa päämission saavuttamiseen. Tiukoista ajoista huolimatta virastolla on laaja tehtäväkenttä, joka tulee saada hoidettua laadusta tinkimättä; laiminlyönnit restauroinnissa ja ylläpidossa johtavat nopeasti laajeneviin ongelmiin, joiden korjaaminen maksaa ajan mittaan enemmän kuin on säästetty. 2.2 Restaurointi, ylläpitoja maailmanperintökohteen esittely Maailmanperintökohteen säilyttäminen edellyttää asiantuntevaa restaurointi-ja ylläpitotyötä ja riittävää rahoitusta. Kunnostusohjelmassa (liite) on esitetty tärkeimmät restaurointikohteet. Suomenlinnan hoitokunnalla on merkittävää restaurointiosaamista, jota kartutetaan jatkuvasti. Osaamista myös jaetaan mm. julkaisuilla, osallistumalla alan tapahtumiin sekä tutustuttamalla alaan esim. vapaaehtoistoimijoita, kesätyöntekijöitä ja siviilipalvetusmiehiä. Maailmanperintökohteen esittely on Suomenlinnan hoitokunnan keskeinen tehtävä. Merilinnoitus lukeutuu Suomen suosituimpiin kävijäkohteisiin; tätä nykyä kohteessa vierailee vuosittain yli kävijää. Hoitokunnan strategia tähtää kulttuurimatkailun kasvattamiseen sekä kävijämäärien entistä tasaisempaan jakautumiseen erityisesti talvikaudelle. Yksi hoitokunnan tärkeistä painopisteistä on turvallisuus. Se koskee yhtä lailla kävijöiden, asukkaiden ja saarella toimivien yritysten ja yhteisöjen turvallisuutta, tietoturvallisuutta ja hoitokunnan oman toiminnan turvallisuutta. Huoltotunnelihanke muodostaa yhden lähitulevaisuuden suurimmista haasteista. 2.3 Kestävä kehitys SUOMENLINNAN HOITOKUNTA IÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEABORC THE COVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki SveaborgC 40, ooigo Helsingfors , ffk 300

5 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 5(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA Matkailussa hoitokunta noudattaa kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa. Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen työstämää kestävän matkailun strategiaa (Suomenlinna toimii hankkeen kehittämisvaiheessa pilottikohteena). Suomenlinnan hoitosuunnitelmassa 2014 on otettu laajasti huomioon kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen. Hoitokunta on osaltaan kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseen sekä oman ympäristöohjelmansa, WWF:n Green Office -ohjelman että energiatehokkuussuunnitelmansa kautta. Virasto myös edellyttää vuokraamissaan tiloissa yrityksiltä ja yhteisöiltä omaa ympäristöohjelmaa. Keväällä 2010 valmistui Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma vuosille Suomenlinnan hoitokunnan ympäristösuunnitelma päivitetään kattamaan myös vuodet Ympäristösuunnitelmassa on kartoitettu tilanne energian, jätteenlajittelun ja vedenkäytön osalta ja siinä määritellään ympäristötyön tavoitteet tuleville vuosille. Suomenlinnan hoitokunnan ympäristöpäämääriksi on valittu seuraavat toimet: llmastonmuutokseen sopeutuminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Sekajätteen määrän minimoiminen Suomenlinnan kehittäminen autottomana alueena Lämmitys- ja sähköenergian käytön vähentäminen Toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen Kestävän matkailun edistäminen Ympäristötietoisuuden edistäminen Ympäristösuunnitelman päivittäminen Kiinteistönhaltijavirastona hoitokunnan työtä ohjaavat myös ilmastonmuutos ja energian hinnan jatkuva nousu, jotka luovat paineita energiatehokkuuden parantamiseen. Hoitokunnassa on käytössä vuonna 2014 valmistunut energiatehokkuussuunnitelma, joka tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään. Yhtäältä viraston kulurakenteeseen vaikuttavat sisäilmaongelmien hallinta ja kosteusvaurioiden korjaaminen sekä kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu. Suomenlinna halutaan säilyttää elinvoimaisena asuinalueena, ja palvelurakenteen säilyttäminen edellyttää sekä monipuolista että riittävää asukasmäärää. 2.4 Toimintaympäristöjä yhteistyötahot Hallitus lähtee siitä, että kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskuntaa rakennettaessa. Suomenlinnan maailmanperintökohteen säilyttäminen elävänä ja toimivana edellyttää sekä kansainvälistä että kansallista yhteistyötä. Suomenlinnan maailmanperintökohteen suojelu varmistetaan erityislailla. Asemakaava vahvistetaan ja maailmanperintöalueen suoja-alueen (buffer zone) tavoitteet määritellään. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä suojelua toteuttavien ja valvovien tahojen kanssa (opetus- ja SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMEN1INNA Suoinfnlimiii C 40 OOIQO Hejiinki Sveuborfi C 40, ooioo Helii!i(;fo;s jjg joo

6 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 6(25) Hallinto r.^^ju OKM dnro/39/210/2014 kulttuuriministeriö, Museovirasto, ympäristöministeriö, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin kaupunki). Lisäksi toteutetaan vuonna 2013 valmistunutta Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa. Suomenlinnan hoitokunnan johtokunnan kautta välitetään tietoa Suomenlinnan ongelmista ja tavoitteista. Samalla sitoutetaan johtokunnassa edustettuina olevat yhteistyötahot maailmanperintökohteen säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tärkeä yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, jonka kanssa työskennellään kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus-ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Lisäksi Suomen valtio ja Helsingin kaupunki ovat sopineet Suomenlinnan liittämisestä kaukolämmityksen piiriin (nk. huoltotunnelisopimus, 1978). Tämän sopimuksen uudistaminen tulee ajankohtaiseksi huoltotunnelin toimintavarmuuden ja turvallisuuden parantamisen myötä Suomenlinnan hoitokunnan ja Helsingin kaupungin välinen yhteistyöryhmä tapaa säännöllisesti käsitellen yhteisiä, ajankohtaisia haasteita. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella kunnostetaan erityisesti linnoitusrakenteita. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa (yhteistyösopimus päivitetty 2013). Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus-ja dokumentointihankkeissa. Suomen itsenäisyyden juhlavuotta 2017 ja Suomenlinnan tapahtumien merkkivuotta 2018 varten valmistellaan erillinen toimintasuunnitelma yhteistyössä valtion juhlavuositoimikunnan ja Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa sekä Suomenlinnassa sijaitsevien museoiden, paikallisten yrittäjien ja kolmannen sektorin samoin kuin erilaisten taide-ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Suomenlinnan vieressä sijaitsevat Valli- ja Kuninkaansaaret ovat Metsähallituksen hallinnassa, jonka kanssa solmitaan yhteistyösopimus vuoden 2014 aikana. Yhteistyötä Kuivasaaren tulevan haltijan kanssa tiivistetään erityisesti liikenteen osalta. Helsingin kaupungin kanssa kehitetään ns. Merellinen Helsinki -hanketta saaristomatkailun osalta. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR 5VIABORC THE COVERNING BODY OF SUOMBNLINNA Suomenlinna C 40, Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors ',»S 300

7 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 7(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunta on verkostoitunut tiiviisti myös kansainvälisellä tasolla niin eurooppalaisten maailmanperintökohteiden kuin pohjoismaisten ja lähialueiden linnoitusalueiden ja maailmanperintökohteiden kanssa. 2.4 Ministeriön asettamien tavoitteiden saavuttaminen Suomenlinnan hoitokunta toteuttaa opetus-ja kulttuuriministeriä on hallinonalalleen asettamia yleisiä tavoitteita oman kokonaisastrategiansa (2012) ja teemakohtaisten strategioittensa ja tulostavoitteittensa mukaisesti (ks. tarkemmin kohta 3.1). Käytännössä ministeriön asettamat tavoitteet merkitsevät Suomenlinnan hoitokunnan osalta: toteutetaan Suomenlinnan hoitosuunnitelmaa sekä vuosittain tarkistettavaa pitkän aikavälin kunnostusohjelmaa, parannetaan luovan toiminnan edellytyksiä Suomenlinnassa: tuetaan laadukkaita kulttuuri- ja taidetapahtumia, korostetaan ja tuetaan toiminnassa kansainvälisyyttä sekä monikulttuurisuutta, tarjotaan laadukkaita palveluita kasvavalle ja kansainvälistyvälle kävijäjoukolle (fyysisen ja toiminnallisuuden saavutettavuuden parantaminen), luodaan uusia menetelmiä ja projekteja yhteistyökumppanien kanssa maailmanperintökasvatukselle. toteutetaan Suomenlinnan kestävän kehityksen matkailustrategiaa, lisätään ja avataan digitoituja aineistoja yleisölle käyttäen hyväksi uusia teknologioita kehitetään vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä ja tuetaan erilaisia nuorison aktivoimisprojekteja 3. STRATEGISET PAINOPISTEET OSANA KULTTUURIPOLITIIKAN TOIMIALAN PAINOTUKSIA 3.1 Opetus-ja kulttuuriministeriön asettamien strategisten tavoitteiden toteutuminen Suomenlinnan hoitokunnassa A) Kulttuurin perustan vahvistaminen Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde Huolehditaan maailmanperintöstrategian (laaditaan ) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön, asemakaavan ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus-ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2013) ja sen pohjalta laadittua toimintasuunnitelmaa (2014): laatujärjestelmän luominen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinna C Heisinki Sveuborg C 40, Helbingfois

8 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 8(25) Hallinto r^^^jn OKM dnro/39/210/2014 (monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävän kehityksen edistäminen, ennakoivan ylläpitokulttuurin edistäminen, aluekohtaiset hoitosuunnitelmat, siivoustyön kehittäminen) Toteutetaan määrärahojen puitteissa Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite 2). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren valmiiksi saattaminen, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen, vankila-alueen valmiiksi saattaminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpitoja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti. Varmistetaan Suomenlinnan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen). Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri-ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä Suomenlinnan vankilan kanssa. Kestävän kulttuurimatkailun edistäminen, verkostoyhteistyön kehittäminen, palvelujen laadun parantaminen ja oppiminen vertaisorganisaatioilta (Matkailukauden pidentäminen, ympärivuotisuus, erityisesti talvimatkailun edistäminen, osallistutaan vertaiskohteiden EUkehittämishankkeisiin, osallistutaan kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin/ Unescon maailmanperintökeskuksen pilottihanke, MEKja Hgin kaupunki) Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, henkilöstösuunnitelma, hoitosuunnitelmajne.). Kokonaisstrategian päivittäminen alkaa Toteutetaan syksyllä 2014 OKMn kanssa sovittua sopeuttamissuunnitelmaa Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen Toteutetaan valtionhallinnon JulklCT-strategiaa. Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2015 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBaro-kysely toteutetaan vuosittain, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNINC BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlintia C 40, ooigo Helsinki Sveuliorg C 40, Helsingfors ^8 300

9 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 9(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Strateginen käytön ohjaus Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä: Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). Parannetaan kokous- ja juhlatilojen käyttöastetta ja uusitaan vanhentunutta kalustoa (Suomen juhlavuotta 2017 varten). Tarjotaan työtiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). C) Kaikkien väestö-ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa. Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu-ja kongressitoimiston ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Opastustoimintaa monipuolistetaan yhteistyössä Suomenlinnan opastamisesta vastaavan tahon kanssa (kilpailutus toteutetaan ). Opasteita kehitetään, Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tietoaineiston saatavuutta parannetaan, Suomenlinnakeskusta kehitetään edelleen. Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään yli kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.). SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINCSNÄMNDEN FÖR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlimiu C Helsinki Sveaborg C 40, Heliingfois +358 zq; 338 joo

10 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 10(25) Hallinto ^^^/JU OKM dnro/39/210/2014 Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteetjne.). Suomenlinnan toiminnallinen kehittäminen Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. Tehostetaan asuntojen korjaustoimintaa siten, että tyhjillään olo aika jää mahdollisimman lyhyeksi. Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Selvitetään Suomenlinnan yhteiskuntataloudellinen vaikutus Helsingin seudun talouteen. Suomenlinnaan liittyvän aineellisen Ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys Ja saavutettavuus Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta Valmistaudutaan merkkivuosien viettoon ja toteuttamiseen yhteistyötahojen kanssa (Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen ja monipuolisten tapahtumien toteuttaminen) Syrjäytymisen estäminen Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia ja vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vankityövoima, vapaaehtoistoiminnan edistäminen). Osoitetaan resurssien puitteissa kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINCSNÄMNDSN TOR SVEABOBG TH OOVERNING BODY OF SUOMENHNNfi Suomenlinna C 40, Hehinki SveaborgC 40, Htilsingfors ii8 300

11 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 11(25) Hallinto /y^ll l OKM dnro/39/210/2014 SUOMENLINNAN HOITOKUNTA D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi)ja osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä. o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. Valmistautuminen Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien ( ) viettoon Suomenlinnassa. 3.2 Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantaminen Suomenlinnan hoitokunnassa Hoitokunnan toimintaa ja tuloksellisuutta kehitetään kokonaisstrategian (2012) sekä vuonna 2013 hyväksytyn henkilöstöstrategian ja johtamisen strategian mukaisesti. Toteutetaan Suomenlinnan hoitokunnan sopeuttamissuunnitelmaa Tietoturvatasojen saavuttamisessa ja toteuttamisessa jatketaan kehittämistyötä (Valtionhallinnosta annettu asetus 681/2010). Toteutetaan valtion JulklCT-strategiaa ja liitytään KIEKU -järjestelmään Suomenlinnan hoitokunnan tietohallintostrategia valmistui vuonna 2014 (kts. liite). toteutetaan kunnostusohjelman ( ) ja hoitosuunnitelman mukaisesti linnoitusten ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä alueen kehittämishankkeita, korjataan kosteusvaurioituneita asuntoja ja muita tiloja, huoltotunnelin parantamishanke käynnistyy ministeriön asettamin tavoittein. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN TOR SVEABORG THE GOVERNING BODY OT SUOMENLINNA Suoinenlinnu C 40, Helsinki Sveabors C 40, Heliingfois +358 zqs 338 joo

12 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^^B SLHK dnro 36/0.1.1/14 12(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Suomenlinnan hoitokunnan laatu-ja arviointijärjestelmä päivitetään 2015, jolloin myös tulosmittarit uudistetaan. Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria. Tulosmittarit ovat: Tuotokset ja laadunhallinta / matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (lokakuuhuhtikuu) Toiminnallinen tehokkuus / hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste % Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä Vuokratuottojen kasvu % Hoitokunnan tulot muodostuvat pääosin asuntojen, liiketilojen ja työtilojen vuokrista, maksullisena palvelutoimintana tehtävän ympäristönhoitotyön sekä kokous-ja juhlatilojen tuotoista. Tavoitteena on säilyttää viraston tulokertymä nykyisellä tasolla eli n prosentissa toimintamenomomentin määrärahoista. Suomenlinnassa käyttörakennusten osalta toiminta käsittää pääosin vuosi-ja ylläpitokorjauksia ja jatkuvaa huoltoa. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, ei vuokratulojen kasvu enää jatku peruskorjaustoiminnasta johtuen menneiden vuosien tapaan. Suomenlinnan vankilan työnä toteutettavat hankkeet ovat pääasiassa linnoitusrakenteiden korjauksia ja talonrakennushankkeita tai niiden erikseen sovittavia osia. Vankilan mahdollisuutta tehdä työtä myös kunnallisissa hankkeissa hyödynnetään Helsingin kaupungille kuuluvien Suomenlinnan maisematöiden tekemisessä. Vankilan rakennusten uudistamis-ja peruskorjaushankkeen valmistuminen kesällä parantaa vankilan toimintaedellytyksiä. Monumentin tulosalueella jo kunnostettujen linnoituslaitteiden aktiivisella hoidolla varmistetaan niiden kunnon säilyminen ja korjataan ilmaston sekä kävijöiden aiheuttamat vauriot. Ulkoalueiden kunnossapitoja siivous pyritään hoitamaan aikaisempien vuosien tasoisesti. Vankien ja vapaaehtoisen työvoiman osallistumista ylläpitoluontoisiin töihin jatketaan. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan vaikutusta selvitetään säännöllisesti tehtävillä asukas-ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. 4. TULOSTAVOITTEET 4.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Suomenlinnan hoitokunta hoitaa asiantuntemuksella laissa määrätyn tehtävänsä kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttämiseksi. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintöalueen SUOMENLINNAN HOITOKUNTA TÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABOHG THE GOVERNING BODY OF SUOMENIINNA Suomenlintiii C 40, Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors +558? ioo

13 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 13(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 hoitosuunnitelmaa ja maailmanperintöstrategiaa. Turvataan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja asemakaavoituksen keinoin. Toteutetaan Metsähallituksen kanssa 2014 solmittua yhteistyösopimusta koskien Valli-ja Kuninkaansaarta. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä verkottuminen jatkuvat alan toimijoiden kanssa. Hankkeiden hyödyllisyyttä arvioidaan kriittisesti. Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja Maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla. X = Sanallinen raportointi 4.2 Toiminnallinen tehokkuus Tavoitteena on toteuttaa liitteenä olevan kunnostusohjelman ( ) mukaiset hankkeet. Lisäksi Suomenlinnan huoltotunnelin parannushankkeen toteuttamiseen esitetään erillistä määrärahaa vuodelle Toiminnan tuottavuus Vuokra-asuntojen käyttöaste % 98,65 98,65 98,65 96% 97% 98% Hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen T käyttöaste, % *) Uudessa laatu-ja arviointijärjestelmässä tästä mittarista luovuttaneen. Toiminnan taloudellisuus Vuokratulojen kasvu, % SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDIN FÖR SVEABORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Si.iomenlinna C 40, Helsinki SveuboryC 40, Helsingfois joo

14 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 14(25) Hallinto OKM dnro/39/210/2014 Huoltotoiminnan kustannukset hyötykäyttöneliöihin, /m2 Toiminnan tulojen osuus bruttomenoista, % X = raportoidaan Suomenlinnan hoitokunnan suoritteet ovat: vuokrattavien asuntoneliöiden määrä huoneistoneliömetriä vuokrattavien liikehuoneistojen määrä huoneistoneliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen määrä (omalla vastuulla) neliömetriä ylläpidettävän ulkoalueen (maksullinen palvelutoiminta Hgin kaupungille) neliömetriä Asukaspolitiikan ja vuosikorjaustoiminnan tehokkuutta mitataan seuraamalla kunnostuksen tai asukkaan muuton takia tyhjänä olevien asuntojen määrää. Indikaattorina käytetään neliömetriä kuukaudessa (m2/kk). Tavoitteena on aiemmin ollut, että asuntoja olisi tyhjänä enintään noin 4 m2/kk, joka tarkoittaa keskimäärin 27 asunnon tyhjillään oloa kolmen kuukauden ajan vuodesta. Asuntojen käyttöaste olisi tällöin 98 %, mikäli yhtään kokonaista asuinrakennusta ei ole peruskorjauksessa. Viime vuosien merkittävät sisäilmaongelmatja vähentyneet määrärahat ovat kuitenkin merkinneet sitä, että asuntoja on ollut tavoitetta enemmän ja pidempään tyhjänä. Paremman käyttöasteen saavuttaminen edellyttää määrärahojen kasvua. Helsingin kaupungin hoitovastuualueeseen kuuluvat hoitotyöt tehdään maksullisena palvelutoimintana. Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus arvioidaan vuosittain tilinpäätöksessä. Tuotokset ja laadunhallinta Tavoitteena on, että suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä. Lisäksi tavoitteena on, että linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa on noin puolet koko linnoitusmuurimäärästä. Mikäli määrärahat pienenevät kehyspäätösten mukaisesti, tulee se näkymään myös kulttuuriympäristön kunnostustasossa ja rakentamisen tasossa. Matkailijamäärää pyritään kasvattamaan sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuussa) kävijään. Asiakastyytyväisyyttä seurataan Suomenlinnakeskuksen kävijöille ja hoitokunnan vuokraamien kokous-ja juhlatilojen asiakkaille suunnatuilla määrävuosin toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Myös asukastyytyväisyyttä seurataan kyselyin. Asukastyytyväisyyskysely toteutetaan joka kolmas vuosi. SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlilitiu C 40, Helsinki Sveaborg C 40, ooigo Helsingfur', ^g joo

15 Suomenlinnan hoitokunta Hallinto 4^ SUOMENLINNAN HOITOKUNTA SLHK dnro 36/0.1.1/14 O KM dnro/39/210/ (25) Määrälliset tulostavoitteet Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä ( jsm2), % 46% 47% 48% 49% 48% 48% Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhti), kpl o o Laadulliset tulostavoitteet Suunnittelun ja rakentamisen taso säilyy hyvänä Asukastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyys Suomenlinnan palveluihin Linnoitukseen sijoittuvan kulttuuriohjelman laatu pidetään hoitokunnan hallinnassa olevin keinoin korkeatasoisena ja monipuolisena. Hoitokunta tekee tunnetuksi asemaansa kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna historiallisten kohteiden uudelleenkäytön ja restauroinnin asiantuntijana. = raportoidaan 4.3 Voimavarojen hallinta Henkilöresurssit Suomenlinnan hoitokunnan henkilömäärä on 91 htv:n suuruisena. Sopeuttamissuunnitelman ja kehyspäätösten toteuttaminen merkitsee henkilömäärän supistamista vähintään 10 hengellä vuoteen 2017 mennessä. Suomenlinnan hoitokunta tarjoaa työnantajana haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä ja arvostaa henkilökuntansa ammattitaitoa. Tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti hyvinvoiva, työhönsä SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNDEN FÖR SVEAEORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna 040, Helsinki SveaborgC 40, Helsingfors joo

16 Suomenlinnan hoitokunta SLHK dnro 36/0.1.1/14 16(25) Hallinto O KM dnro/39/210/2014 motivoitunut, pätevyydeltään jatkuvasti kehittyvä henkilökunta. Siihen päästään työhyvinvointia ja johtamista parantamalla, yhteisin koulutustapahtumin, henkilökohtaisella koulutuksella sekä viraston palkkausjärjestelmää kehittämällä. Henkilöstön henkilökohtaiset tulos-ja kehityssuunnitelmat ohjaavat arjen toimintaa, ja jokainen Suomenlinnan hoitokuntalainen ymmärtää oman työnsä merkityksen osana isoa kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että olemme virastona mukana koko valtionhallinnon tulevaisuuskatsaustyössä. Toiminnan kehittämiseksi seurataan ja arvioidaan toimintaa systemaattisesti. Tätä varten päivitämme viraston laatu- ja arviointijärjestelmän. Suomenlinnan hoitokunnan henkilöstötoimintakertomus toimii jatkossa aikaisempaa selkeämmin henkilöstöstrategian seurantavälineenä. Strategian toteutumista seurataan tunnuslukujen, työtyytyväisyyskyselyn ja tulos-ja kehityskeskustelujen avulla. Maailmanperintökohteen restaurointia, hoitoa ja ylläpitoa sekä esittelyä seurataan kansainvälisillä, maailmanperintökeskukselle toimitettavien määräaikaisraporttien avulla. Laadulliset tulostavoitteet Työhön perehdyttäminen ja lähtöhaastattelut hoidetaan ja hyödynnetään järjestelmällisesti (HRD 15/7). Työhön ja toimintaympäristöön perehdyttäminen ja hallittu työuran (mm.osaamisen siirto) ovat kaikkien työntekijöiden työuran huoltoa (HRD 15/7). Kukin henkilö tietää tehtävänsä lisäksi omat osaamis- ja kehittymisvaatimuksensa ja ymmärtää oman tehtävänsä merkityksen koko organisaation suoritukselle (HRD15/11) Määrälliset tulostavoitteet Vaikuttavuus-ja tuloksellisuusohjelman toteuttaminen htv-määrä (v 2017: 81 htv) Työtyytyväisyysindeksi 3,5 ei mitata 3,7 3,8 3,8 3,8 SUOMINLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNDEN TOR SVEABORG THE COVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, ooigo Helsinki Sveaborg C 40, Helsingfors ^8 joo

17 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 17(25) Hallinto ^^^JU OKM dnro/39/210/2014 Työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti 75 ei mitata = raportoidaan Rahoitus Suomenlinnan kunnossapito rahoitetaan pääosin budjettivaroin. Opetus-ja kulttuuriminiteriö osoittaa hoitokunnalle toimintamäärärahoja ( ) ja perusparannusmomentin investointimäärärahoja ( ). Kehyspäätöksen mukainen toimintamäärärahojen supistuminen vaikuttaa sekä henkilöstömääriin että toiminnan laatuun. Suomenlinnan kunnostukseen osoitetaan resursseja myös Rikosseuraamusviraston kautta (Suomenlinnan vankila). Vuokratuloina (asunnot, työtilat ja muut toimitilat) ja muina tuloina hoitokunta saa noin % toimintamenoistaan. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Ulkopuolista rahoitusta hoitokunta saa maksullisena palvelutoimintana Helsingin kaupungilta (katualuee, viheralueet ja puistojen ylläpito). Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on momentille ehdotettu Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenomäärärahaksi Määrärahaa saa käyttää myös perusparannushankkeiden rahoittamiseen sekä kalusto-ja laitehankintoihin. Perusparannushankkeiden rahoittamiseen on momentille vuodelle 2015 esitetty ja huoltotunnelin parantamiseen (3 v siirtomääräraha). Lisäksi Suomenlinnan vankilan rakennustyön uusimista rahoitetaan oikeusministeriön momentilta (mom ). Suomenlinnassa pyritään tehostamaan vaihtoehtoisen työvoiman käyttöä (vapaaehtoistyö ym.). Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Lisäksi kokonaisturvallisuuden parantaminen ja maisemanhoidossa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentuminen nostavat jatkuvasti kustannuksia. Näiden vaikutus on yhteensä n /v tasokorotuksena. Tulossopimukseen liittyvät taloudelliset laskelmat ja kunnostusohjelma ( ) erillisessä liitteessä. SUOMENLINNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNÄMNOEN TOR SVEAEORG THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Sucunenlinny C 40, coigo Heiiinki Sveiibor); C 40, ooioo Heliingfois as 300

18 Suomenlinnan hoitokunta ^^^^^^M SLHK dnro 36/0.1.1/14 18(25) Hallinto r.^^"jn OKM dnro/39/210/ VOIMASSAOLO, RAPORTOINTI JA ALLEKIRJOITUKSET Tämä tulossopimus on voimassa vahvistettuna vuoden 2016 loppuun saakka. Tämän sopimuksen seuranta toteutetaan seurantakokouksissa maalis-huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen. Tulossopimuksen toteuttamista voidaan käsitellä mainakin ajankohtina pidettävissä seurantakokouksissa. Tulossopimusta voidaan tarkentaa vuosittain ennen kutakin alkavaa toimintavuotta ottaen huomioon mahdolliset valtion talousarviossa tehdyt muutokset. Sopimuksen voimassaolon edellytyksenä on, ettei se ole ristiriidassa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja Suomenlinnan hoitokuntaa sitovien säädösten ja päätösten kanssa. Opetus-ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuosittain Suomenlinnan hoitokunnalle tulostavoitteet tämän tulossopimuksen ja sen tarkistusten pohjalta. Helsingissa ^ ^T^'--^--. ^ -, Riitta Kaivosoja Heikki Lahdenmäki ylijohtaja restaurointijohtaja, johtajan sijainen Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus-ja kulttuuriministeriä c-^^-z Leena Laaksonen Jari Alasmäki kulttuuriasiainneuvos hallintojohtaja Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto Suomenlinnan hoitokunta Opetus- ja kulttuuriministeriö SUOMINUNNAN HOITOKUNTA FÖRVALTNINGSNAMNOEN FOR SVEABOSC THE GOVERNING BODY OF SUOMENLINNA Suomenlinna C 40, Hels.inki SveaborgC 40, Helbingfois

19 co i2 <6 l 3- lg ca l f(s l lo) l ^5?0 s^ 1^ ö -*..N> nl v> i l l o ^ Q. =3 cu U3 I^J h-> o f-' o a» 3 ö g- ai fcn I ^ a. 3 wct1 <D N> 01 M U» c o o 3 3 rt: M s z n 5 A. p a o S o ^ l II ^1 g'.q 3 ^1?g, il II? li 2. o: yq w is o' > B o 00 ^ s3 $_ 00 < uu W o S o t Visio 2017 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN STRATEGIAKOKONAISUUS (päivitetty ) Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka. Management pian ja erilliset hoitosuunnitelmat ovat valmjit ] Asemakaava on vahvistettuja suojelustatuson määritelty Tlnnoltuskokonaisuuden moninaisuus s<sulw_ Ra kantaminen Ja ylläpito on säilyttävää, laadukasta Ja kestävää Maiseman ja infrastruktuurin hoito on paikkalähtoistä Seuranta-Ja dokumentointilärtestelmä toimii Resurssit vastaavat monumentin tarpeita Laadukas Ja ympärivuotinen asiakaslähtöinen palvoi utarlonta Kävijähän intä on hoidettu Kohteen esittely Ja viestintä on hoidettu Turvallisuus Ja saavutettavuus on taattu Matkallustrateglan mukainen toiminta Toimiva yhtelstyöverkosto kohteen toimijoiden kanssa Klintelstöstrabaglan mukainen toiminta Uudelleenkäyttö tukee alueen elinvoimaisuutta Kestävään kehitykseen pohjautuva kantokykyarviointi on tehty Yhteisten päämäärien löytäminen kumppanien kanssa Käyttötllojen ylläpito on ennakoivaa Käytön arviointi-ja suunnlttelutyökalut ovat kunnossa Organisaatiota, tolmlntakulttuuria ja työyhtelsötaltoja on kehitetty Johtamista Ja esimlestyötä on kehitetty Toimivat prosessit Ja selkeät vastuut Mielekästä, tehokasta Ja tuloksekasta toimintaa Jteiut ] [ Ammattitaito Palveluperiaate Avoimuus ja luotettavuus Missä pitää onnistua? (menestystekijät) Toimintaajatus Suomenlinnan hoitokunta on kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kpkonaisvaltaise^^

20 Rahavirtalaskelma vuosille (Tulossopimuksen liite) Viraston toiminta- ja muut menot TA 2014 TAE 2015 rrs 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 ja 3) , , , ,0 Kehittämissuunnitelmaehdotukset yhteensä 6058 Toiminnan tuotot yhteensä , , , ,0 372,0 Maksullisen toiminnan tuotot (nimettävä) 5205 Vuokratuotot Kokous-ja juhlatilojen tuotot Kiinteistönhoitotuotot , , , , , , , ,0 653, ,0 Varainhankintatuotot Avustukset tai käyttöönasettamiset l Rahoitustuotot l l l l l Muut tuotot Siirtyvät erät yhteensä Edelliseltä tilikaudelta siirtyneet erät tai edellisen tilikauden ylijäämä ,0 - siirtyvien erien suunniteltu käyttötarkoitus Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä , , henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 85,0 81,0 81,0 81,0 vakinaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineen osastoittain/yksiköittäin alle eritelyinä - Hallinto-ja lakipalvelutyksikkö - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurointiyksikkö - Ylläpitoyksikkö l l 400 l l 300 l l l

21 määräraikaisen henkilöstön palkkakustannukset sivukuluineenosastoittain/yksiköittäin - Maailmanperintöpalvelutyksikkö - Restaurolntiyksikkö -Ylläpitoykslkköyksikkö tuottavuusohjelman mukaiset vähennykset (htv= ) muut henkilöstökulut säästöt Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) (sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) l ,0 l Oli toimistovuokrat - erikois-, varasto-ja muiden tilojen vuokrat - kiinteistöverot - energiakustannukset (lämpö ja sähkö) ,0 l l l l l peruskorjauskulut (koskee niitä, joilla oma kiinteistö) -> kalustaminen ja varustaminen (ei sis. momentille esitettäviä menoja (ns. kaluston hankinta momentti) - muut tilakustannukset (siivous, huolto yms.) säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimisto-ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) - toimistokoneet, laitteet (ml. atk-laitteet) - puhelin ja datayhteydet - muut toimisto- ja tietohallintokustannukset , , , , säästöt kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) -autot ja muut kuljetusvälineet laboratorio ja tutkimuslaitteet - muut koneet, laitteet ja välineet säästöt

22 kehittämissuunnitelmaehdotukset Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia Palvelukeskussopimus Tllha , , l l Asianhallintajärjestelmän hankinta 35 Palkkausjärjestelmän uusiminen 15 Kulunvalvonta- ja työaikajärjestelmän uusiminen 82 Nettisivujen uudistus Telakka ja maisemanhoito Isännöinti, vesi ja jäte Maks. palv. Menot Rakennusurakat ja -tarvikkeet Kokous- ja juhlatllojen kustannukset Maailmanperintöpalveluiden toiminta , , kehittämissuunnitelmaehdotukset Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin kehittämlssuunnitelmaehdotukset Muille valtion talousarvion momenteille kohdennettavat menot Museoviraston kulttuuri-ja nähtävyyskohteidentilakustannukset TA 2014 TAE 2015 ns 2016 TTS 2017 TTS 2018 ns 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset (Koskee TAI KEA) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 ns 2018 TTS 2019

23 kehittämissuunnitelmaehdotukset kalustonhankinta (koskee vain virastoja) TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 kehittämissuunnitelmaehdotukset Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (koskee Museovirastoa ja Suomenlinnan hoitokuntaa) Rakennusurakat ja-urakat Huoltotunnelin korjaukset TA 2014 l TAE TTS TTS TTS TTS kehittämissuunnitelmaehdotukset TTS-laskeIma vuosille (TTSsuunnitelman liite) Punaisella vaaditut säästötoimenpiteet joilla pysytään kehyksen rajoissa vuosina TA 2014 TAE 2015 TTS 2016 TTS 2017 TTS 2018 TTS 2019 Toiminnan nettomenot yhteensä (kohdat 2 Ja 3) , , , ,0 Säästösuunnitelman mukaiset nettomenot Toiminnan tuotot yhteensä , , , , ,0 Toiminnan bruttomenot yhteensä Henkilöstömenot yhteensä , , Henkilöstömenosäästöt henkilöstön määrä (htv) 91,0 88,0 81,0 79,0 79,0 79,0

24 Tilakustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia)(sis. Koko kiinteistönhaltijaviraston hallinnassa oleva kiinteistöomaisuus) , Toimisto- ja tietohallintokustannukset yhteensä (ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia) , , Muut koneet, laitteet, välineet yhteensä (ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia) Hankkeet ja tuotannot ostopalveluineen yhteensä (eritteltyinä alla ) ilman palkkakustannuksia ja ilman kehittämissuunitelmaehdotuksia , , Rakennusurakat ja -tarvikkeet , ,0 Muut ostopalvelut yhteensä (eriteltyinä) ilman kehittämissuunnitelmaehdotuksia 0,0 0,0 0,0 Valmistautuminen juhlavuosiin - -

25 ^ ^ SUOMENLINNA hyötyrakennukset RAKMO PROiIEX-IIN NKII H Lannan maisematyöt H 3.5 Lonna Mihavarasto H6 Lonna Vartiotupa H9 Lonna sauna (uudisrakennus) LONNA C 91 Vankilan toimisto-ja koututustilat C 104 Vankilan majoftusrakennus c VanMla-akieen ympäristätyöt YLEIS Vankilan rakennu stomen tilojen ylläpito VANKILAN TILAT C 37 Varikko. Varavomala (laajennus) LVIS<ybt Varikkohalll (rak työt) VarikkohalB (Ivis-lyöt) C 35 Varikko. Paja Ja beloniasema LVIS^öl VARIKKO BS Levyhali B9 Telakan majoilustta B 15 Telakan paja B 12 Taube. r&ärakennus ja perusk&rjaus Taube LVIS TELAKAN RAKENtSfUKSEI BS6 Ptierin wc ja keittiö C 62 YUpltoyksikkö c Pursiseuran alueen aidat, jateh. kiskot C 31 SElljsipl B3B.C5.D2 Monipahelurerkon tilat B 17c Pereen rihköt ja hissi C 25 Ent Merivartioasema C 25 LV^yät B Yteisö-nc / Susisaari C 28 Pirunkirkon inva-wc Ja varasto B 33 Vaja A 2 Ruutkellari. sisatyöt E LänshMustan uudisrahennuksel E10.l7LVIS.tyat A.B,C Laitoskatlioiden energiatalous»a imanvaihto Asuntojen ja tomftitojen ajantasatepito PIE N Pienkohteet ja varaus MUUT hvötyra< NNUKSET l HYOn-RAKENNUKSET YHTEENSÄ Suomenlinnan kunnostusohjelma Liite Suomenlinnan hoitokunirn TTS-MHykMen )9 Perusparannusmaärärahat KC.ala fce<n2 & B VKS-h ttace.m noo KL^a(T2 0 « YHT v VHT VHT 3 so nn 2 so /v VH7 RAM SLH< SOK SU-K SLW Sucr- Sum Sun San Sun StW Suov SLW. Sun SLM< LM< SLH< Suo^ Sum SLI-K SLM< SLH< Sam SLM< SLIK SLW< Sum SLW SIM< SLI«SLM< Sum SLM< SLH< SLM< Sucr/ 5LHK Suo» 2015 ~ 600 JOO 8 3 -M 700 ~^sö 1SO o 3 ~? so -M -M 3oo -so ~wö It : 2-2ÖO SOfl ~?C 25C ISO 10(1 -IM 40C '20C 3oo 20fl 10G JK» 10fl _5 -ioa so :2 2SO ^1 ^0 ~?0 ~? so ~\00 1 eoo 2 T6M c :2Sfl 2 se ~3SC JM "soc ~2? 5C 5C 3 DC 1 DC C T7 1GOC ; K.,*A /AA. TL. MT veran S )ory / Sannaa / Johtokunta hyv l kulttuuriympäristö B 47 Ravefci Hyvä Omatunto B 46 Bastioni Kunnia Ison Mustan pohjoinen ranlanruuri C Hudtoranta A 7+ S bcd B. Zander-Gytenborg-Caipelan A 10 Kontr&gardi Hoppe Ja kap- Boije B 31 Baslioni Harieman, vesikatto E Lansi.Mustan patterit A 12 Kuninkaanportin muurit 6 14 Kaponjeeri Lomn A Kustaaniriekan vesiallas + sillat B. C Varvilahden rantamuurit F Särkkä C28. C40 Luonnonktvimuurien koqaus G Pormestarinluoto C 59 Taitetun kurtiirun muuri C 83 Sanilinna Hessenstein B 21 e^lc.ni P.-n-.lllon Kireelliset khayöt ja muurien huoltokorjaus MAISEMA Maisemarakennus B Telakka, ulkoalueet. altaat ym MUURI. JA MAISEMATVOT VANKITYON* Ison Mustan rantamuuri vedenalalaiset työt B 31 B.C PIMA B Härieman. muurinhoqaus»a vesikatto Sadeves^ärjestelmien täydennys Maisemarakennus Plaantuneet maat Telakan laiturit ja laitteet A.B,C.D,E Laihjreiden perusparannus MUURI. JA MAISEMATföT StVILIFrÖNA Maisematyöt Helsingin kaupungbe MAISEMATVÖT KAUPUNQILLE JSdUA P 70 VKS-H <UST.A G C J.300 /v /v YH IM/V /v VH7 ftf Suir- Sum Suov Suw Sun Sun Suo-/ Sun Sum Sno-f Sun Sun Sum SUOT/ Suir/ Sum SUOT Suav Sun Sun SLIK SLK< SLM< SUt< SLH< SLH< SLH< Suo-/ 201S ~ Too ~m ~mo ~90Ö 1 :so 0 ^ioö w 5C 15C 3oc JXM 1 ~ ioö 2017 _wo _so :2 -ioo 2 so ~soö ^00 20It II KULTUURIYMPARISTO YHTEENSÄ VH7 nn $1-W. Saa, Suva^iant-fccklen ratenrutlxulut p S % scur. vuoden hankkca^a)

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 SLHK dnro 148/20/11 OKM dnro OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2011-2013, TARKISTETTU JA LAAJENNETTU KOSKEMAAN VUOSIA 2011-2014 Tulosneuvottelu opetus- ja

Lisätiedot

Suomenlinnan hoitokunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2019

Suomenlinnan hoitokunnan. toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2019 1(9) OKM dnro 39/210/2014 Dnro: 102/0.1.1/14 Pvm: 19.9.2014 Suomenlinnan hoitokunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2019 Hyväksytty johtokunnassa 22.9.2014 2(9) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Suomenlinnan hoitokunta 1. Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus... 2 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan tuottavuus... 4 1.3.2

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 2013 TALOUSARVIOEHDOTUS 29.80.04. Museoviraston toimintamenot 3 29.80.50. Eräät avustukset ja 29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat

Lisätiedot

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15

VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON. Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VTM dnro 3/020/2010 VALTIO N TAIDEMUSEON Toiminta- ja taloussuunnitelma VUOSILLE 2012-15 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-15 Käsittelty Valtion taidemuseon yt-neuvostossa

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017

MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 MUSEOVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA -EHDOTUS 2014-2017 Tarkistettu 6.11.2012 1 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS... 3 2. MUSEOVIRASTON TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 2014-2017... 5 3. SUOMEN KANSALLISMUSEO...

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS

VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Sisältö VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS Momentit 29.80. 04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)... 3 20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE

VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON. Vuosisuunnitelma VUODELLE VTM dnro 6/020/2011 VALTIO N TAIDEMUSEON Vuosisuunnitelma VUODELLE 2 012 SISÄLTÖ 1 VALTION TAIDEMUSEON TOIMINTA-AJATUS 4 2 VALTION TAIDEMUSEON VISIO 4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 4 4 VALTION TAIDEMUSEON

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, Taideneu^-

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016. Luottamuselimet. vj>, <PA ~:i> Taideneu^- /, k / I 0 [}i^lz^ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA TAITEEN EDISTÄMISKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS 2015-2016 Taiteen edistämiskeskuksen organisaatio 2015 *-2016 Taiken organisaatio 2015-16 m*»* SSSS*

Lisätiedot

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus

Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019. Ehdotus Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Ehdotus Sisällys 1. Johdon katsaus TTS-kauteen 2016-2019... 3 2. Museoviraston palvelut toiminta ja kehysehdotukset... 5 2.1. Kokoelmat ja kohteet...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv

Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yhteinen perintömme Vårt gemensamma arv Kansallinen maailmanperintöstrategia Nationell världsarvsstrategi 2015 2025 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

2 TOIMINTAVUOSI 2010

2 TOIMINTAVUOSI 2010 2 TOIMINTAVUOSI 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuodesta 2010................................... 4 Arvot, keskeiset tunnusluvut............................................. 6 Perustehtävä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017

TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT. Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 TILASTOKESKUKSEN SUUNNITTELUASIAKIRJAT Strategia-asiakirja 2012 2015 Tulostavoiteasiakirja 2014 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2015-2017 Tammikuu 2014 Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot