toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 l' Syyttäj älaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma

2 7.11. Sisällysluettelo: Syyttäjälaitoksen toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Johdon katsaus ; :, " " 2 2. Toimintaympäristön keskeiset muutokset Lainsäädännölliset muutokset Toiminnalliset linjaukset, Rakenteelliset muutokset. 6 3 Pitkän tähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tunnuslukuineen 7 4 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tunnuslukuineen Keskeiset rakenteelliset uudistukset.. " Tietohallintohankkeet ", ",.., ", Laitteet ja järjestelmät Summaarinen rikosprosessi Sakari-järjestelmän kehittäminen ja uusiminen sekä yhdistäminen poliisin uuteen Vitjajärjestelmään " ", ; " Rahoituksesta Toimitilaratkaisut/toimitilastrategia Toimenpiteiden edellyttämät lisämäärärahatarpeet ja lisähenkilöstötarpeet.. 10 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Syyttäjälaitoksen kehyslaskelma ja lisätarpeet Syyttäjälaitoksen voimavarat ja rahavirrat Tuloksellisuuden tunnusluvut Syyttäjälaitoksen henkilöstösuunnitelma, toteutumat, tuottavuustavoitteet ja eläkepoistuma Syyttäjälaitoksen tuottavuustoimenpiteet Syyttäjälaitoksen tuottavuustoimenpiteet (VM:n ohjeistama) Yhteenveto toimitilamuutoksista vuosina

3 2 Syyttäjälaitoksen toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Johdon katsaus Taloustilanteen uhkakuvista huolimatta suunnittelukaudella saapunee kutakuinkin sama määrä syyteharkinnallisia asioita kuin tänä ja ensi vuonna, ellei poliisin tutkintasuoritteessa tapahdu merkittäviä muutoksia.. Painotettu työmäärä tullee kasvamaan, sillä harmaan talouden torjuntaohjelma ulottaa aiempaa voimakkaammin rikosoikeudellisen vastuun kohdentumisen rikoksiin, joiden käsittely sitoo huomattavasti enemmän syyttäjäresursseja kuin tavanomaiset ja ns. erittelemättömät rikokset. Vastaavasti on odotettavissa, että kansainvälistynyt järjestäytynyt rikollisuus, verkkorikollisuus ja ihmisten liikkumiseen sekä maahanmuuttoon liittyvät rikosasiat lisääntyvät. Eri maiden yhteisten tutkintaryhmien (JIT) työn täysimittainen onnistuminen vakavan rikollisuuden kohdetorjunnassa edellyttää myös syyttäjien työpanosta. Suunnittelukaudelle kaavaillut määrärahojen kehysehdotukset aina vuoteen 2015 asti näyttäisivät mahdollistavan toiminnallisen tehokkuuden tason säilyttämisen, koska henkilötyövuodet, ennen kaikkea syyttäjien osalta, pysyisivät muuttumattomina. Vuonna 2016 syyttäjien kohdalla tapahtuisi kuitenkin merkittävä vähennys. Tiedossa ei ole, että mitkään lainsäädännölliset muutokset tai muutkaan järjestelyt voisivat kompensoida tätä yli 20 syyttäjähenkilötyövuoden vähennystä. Tuolloin toiminnallinen tehokkuus heikkenee, kun ratkaistuissa asioissa voidaan arvioida tapahtuvan lähes 4000 asian vähennys. Vireillä olevan strategiahankkeen selvitysten pohjalta syyttäjälaitoksen toimintavalmiuksia voidaan parantaa. Toisaalta tämän kehitystyön tuleviin linjauksiin voi sisältyä myös resursseja sitovia tekijöitä. Mahdolliset tarkistukset henkilöstörakenteessa voivat hieman tasapainottaa edellä kuvattua vuoden 2016 tilannetta. Vuoden 2014 alusta voimaan tulevan esitutkintalain säännösten velvoitteet yhteistyöstä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välillä muodostavat varsin suuren haasteen syyttäjäkunnalle, vaikka säännökset pohjimmiltaan vain vahvistavat jo osin noudatettuja käytäntöjä. Syyttäjän kokonaistyöajasta aiempaa suurempi osa sitoutuu esitutkintayhteistyöhön ja on osin pois ratkaisukapasiteetista. Tiiviin esitutkintayhteistyön odotetaan lyhentävän syyteharkintaan menevää aikaa Ja parantavan samalla pääkäsittelyn valmistelun laatua ja jouduttavan oikeudenkäyntiä.

4 3 2. Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2.1. Lainsäädännölliset muutokset Rikoslain kokonaisuudistuksen päätyttyä laajoja muutoksia rikoksia koskevaan lainsäädäntöön ei ole tämän hetken tietojen valossa odotettavissa. Kokonaan uudet taikka aikaisempaa vahingollisemmiksi kehittyvät ennestään tunnetut rikokselliset ilmiöt voivat kuitenkin johtaa uusiin kriminalisointeihin tai olemassa olevien säännösten tarkistamiseen. Tällaisia muutostarpeita voi ennakoida ilmenevän esimerkiksi tietoverkkoihin ja niiden käyttämiseen, laittomaan maahantuloon, ulkomaalaisperäisen työvoiman käyttämiseen, rasismiin, järjestäytyneen rikollisuuden taloudelliseen toimintaan soluttautumiseen sekä läheissuhteisiin liittyviin rikollisiin kosto- ja vainotekoihin Myös aivan uudenlaisia rikos asioita voi tulla syyttäjälaitoksen hoidettavaksi, kun osallistumista kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan eri tavoin lisätään. Esitutkinta- ja rikosoikeudenkäyntilainsäädäntöön on tehty uudistuksia, joista monilla on suoranaisia vaikutuksia syyttäjäntoimintaan. Uuden esitutkintalain 5 lukuun on sisällytetty säännökset yhteistyöstä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välillä. Niillä vahvistetaan pitkälti jo nykyään noudatettuja käytäntöjä. Koska velvoite esitutkintayhteistyön tekemiseen perustuu uudistuksen toteutumisen jälkeen lakiin, on perusteltua olettaa, että yhteistyötä ryhdytään tekemään nykyistä laajemmin. Syyttäjien työpanoksesta tulee silloin siihen kulumaan nykyistä suurempi osuus. Syyttäjälaitoksen kannalta tilanne korostaa erilaisten lainsäädäntö- ja muiden hankkeiden tärkeyttä rikosprosessia kehittämiseksi virtaviivaisemmaksi ja sujuvammaksi. Tällaisena hankkeena voidaan mainita valmistelun kohteena oleva syytteestä sopimismenettely. Suunnittelukauden aikana tulee myös voimaan laki eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Kysymys on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen perustuvasta oikeusapuinstrumentista, jolla mahdollistetaan muun ohella todisteiden hankinta muusta unionin jäsenvaltiosta kansallisessa rikosprosessissa käytettäväksi. Syyttäjällä tullee olemaan merkittävä tehtävä tutkintamääräyksen antamisessa. Muutoksenhakua koskevan uudistuksen (SK 650/2010) pitäisi keventää syyttäjän työtä, koska tavoitteena on ollut muun ohella vähentää hovioikeuksien käsiteltävänä olevien juttujen määrää ja vähentää laajoja pääkäsittelyjä. Aikaisintaan suunnittelukauden keski- ja loppuvaiheessa kuitenkin vasta selviää, saavutetaanko nämä tavoitteet. Kun muistetaan aikaisempaan seulontamenettelyyn liittyneet ongelmat, ei tässä vaiheessa ole luotettavasti arvioitavissa, tuoko uudistus resurssien säästöä syyttäjälaitokselle. Alustavien tietojen perusteella uudistus näyttää hieman vähentäneen suullisten pääkäsittelyjen määrää hovioikeuksissa, mikä tarkoittaisi vastaavaa työnsäästöä syyttäjille. Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on ehdotuksen laatiminen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten uudistamiseksi. Tämä syyttäjäntoimintaan

5 4 merkittävästi vaikuttava hanke toteutunee suunnittelukauden aikana. Vielä ei kuitenkaan ole mahdollista luotettavalla tavalla arvioida, tuleeko uudistus merkitsemään syyttäjän työn lisääntymistä vai vähentymistä. Vielä ei ole päätetty siitä, ryhdytäänkö maassamme valmistelemaan lainmuutosta, joka Ruotsin mallin mukaisesti mahdollistaisi sen, että käräjäoikeuksissa tallennettaisiin henkilötodistelussa kuultavien kertomukset ja hovioikeuksissa otettaisiin vastaan henkilötodistelu lähtökohtaisesti vain näiden tallenteiden avulla. Tällaisen menettelyn käyttöön ottaminen toisi oletettavasti paitsi työnsäästöä myös muita hyödyllisiä vaikutuksia. Eurojustia koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan Se edellyttää muun ohella päivystysj ärjestelmän perustamista. Merkittäviä syyttäjäntoimeen vaikuttavia lainmuutoksia VOI aiheutua suunnittelukaudella myös Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten implementoinnista taikka muista ylikansallisista syistä kuten ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Oikeusministeriö on ryhtynyt arvioimaan eräitä sananvapausrikoskriminalisointeja tästä näkökulmasta. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ehdotuksen laatiminen ns. syytteestä sopimismenettelystä. Menettely tarkoittaisi esimerkiksi tiettyjen lievempien tai muuten vähemmän olennaisten rikosepäilyjen tutkinnan lopettamista tilanteessa, milloin epäilty on omalla toiminnallaan edistänyt pääteon tutkintaa. Toteutuessaan menettely todennäköisesti säästää olennaisella tavalla sekä esitutkintaviranomaisten että syyttäjien työrnäärää, jolloin vastaava työpanos voidaan kohdentaa muiden tutkintaa edellyttävien rikosepäilyjen selvittämiseen. Menettelyn arvioidaan lyhentävän laajojen ja vaikeiden rikosjuttujen käsittelyaikoja. Kysymyksessä oleva työryhmä valmistelee myös ehdotusta, jolla uudistetaan syyttämättä jättämistä koskevien päätösten perusteluvelvollisuutta Toiminnalliset linjaukset Syyttäjälaitoksen strategiat yö on käynnistynyt vuoden aikana. Vuoden aikana on luotu uusi visio syyttäjälaitokselle. Sen mukaan syyttäjälaitos vuonna 2020 on: "Osaava vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta." Ennen suunnittelukauden alkua luodaan VISIon suunnassa tarkempi strategia syyttäjälaitoksen johtamisen, osaamisen, prosessien sekä rakenteiden kehittämiselle. Strategia tulee merkittävästi vaikuttamaan suunnittelukaudella toiminnan kaikilla tasoilla. Poliisin ja muiden esitutkintaviranomaisten toimintastrategian kehittäminen aikaisempaa huomattavasti laajempia ja vaativampia juttukokonaisuuksia tuottavaksi tullee vaikuttamaan syyttäjälaitoksen toimintaan suunnittelukaudella vieläkin merkittävämmin kuin rikollisuustilanteen ja rikos- ja prosessioikeutta koskevan lainsäädännön muutokset. Erityisesti järjestäytyneeseen ja muuhun vakavaan rikollisuuteen liittyvät rikoskokonaisuudet sisältävät sen myötä myös aikaisempaa useammin kansainvälisiä piirteitä.

6 5 Sisäasiainministeriön poliisiosaston määräyksessä (SM Dno/2008/2027) tarkoitetussa vakavan rikollisuuden kohdetorjuntamenettelyssä tutkitaan jo nykyisin vuosittain useita kymmeniä erittäin laajoja ja vaativia asioita. Ne ovat tyypillisesti huume- ja talousrikosluonteisia, usein kansainvälisiä rikoskokonaisuuksia, joista monien tutkinnassa käytetään myös eri maiden yhteisiä tutkintaryhmiä (JIT). Syyttäjälaitoksen resurssit eivät ole kuitenkaan riittäneet kansainvälisten tutkintaryhmien toimintaan osallistumiseen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Osallistuminen olisi kuitenkin erittäin tärkeää esimerkiksi sen vuoksi, että kansainvälisen rikosasian mahdollisten oikeudenkäyntien oikeuspaikoista olisi päällekkäisyyksien välttämiseksi sovittava jo tutkinnan alkuvaiheessa. Kunkin kohdetorjuntajutun syyttäjäntehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää jo nykyisin säännönmukaisesti kahden tai useamman syyttäjän usean kuukauden työpanosta vuosittain. Vakavissa ja laajoissa rikoskokonaisuuksissa on entistä useammin epäiltyinä ulkomaalaisia henkilöitä, mikä on omiaan vaikeuttamaan huomattavasti syyttäjäntehtävien hoitamista ja oikeudenkäyntien järjestämistä. Ilmiötä kuvaa myös ulkomaalaisten tutkintavankien lukumäärän jatkuva ja merkittävä kasvu. Tämä kehitys jatkunee koko suunnittelukauden ajan. Ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjen rikosten jatkuva lisääntyminen on vaatinut poliisia kohdistamaan aikaisempaa enemmän torjunta- ja tutkintavoimavaroja erityisesti ns. hit and run -tyyppiseen rikollisuuteen. Ulkomaalaisten tekemäksi epäillyn rikollisuuden kehityspiirteiden valossa on ilmeistä, että syyttäjälaitoksen on suunnittelukauden aikana kohdennettava voimavaroistaan aiempaa suurempi osa virka-ajan ulkopuolella tai muuten välittömästi hoidettaviin päivystysluonteisiin syyttäj äntehtäviin. Myös puhtaasti kotimaisten rikosasioiden osalta on tavanomaista huomattavasti laajempien syyteasiakokonaisuuksien määrä lisääntymässä. Suuret poliisilaitokset pystyvät tuottamaan entistä suurempia tekijäkeskeisiä juttukokonaisuuksia. Poliisi on lisäksi ryhtynyt tehostamaan rikosten sarjoittamista, minkä seurauksena syytäjien hoidettavaksi tulee jatkossa aikaisempaa enemmän oman syyttäjänviraston toimialueen ulkopuolelle ulottuvia laajoja rikoskokonaisuuksia. Useamman kuin yhden syyttäjän työpanosta edellyttävien laajimpien ja vaativimpien, usein kansainvälisiä ulottuvuuksia omaavien asioiden lukumäärän lisääntymisen voidaan olettaa jatkuvan. Syyttäjien hoidettavina voidaan arvioida vuosittain olevan noin 100 tällaista esitutkinta-, syyteharkinta- tai oikeudenkäyntivaiheessa olevaa asiaa. Edellä kuvatun kehityksen vuoksi syyttäjälaitos joutuu suunnittelukauden aikana suuntaamaan huomattavia lisäresursseja syyttäjäparien ja -ryhmien avulla hoidettaviin laajoihin ja vaativiin asioihin. Tämän voi arvioida merkitsevän ainakin 20 syyttäjän työpanoksen siirtoa pois muista tehtävistä. Myös syyttäjälaitoksen päivystystoimintojen ja muunlaisen nopean reagointikyvyn kehittämiseen on suunnattava voimavaroja. Ongelmaksi muodostuneen torjuminen edellyttää sitä, kohdennetaan laajojen ja laajojen asioiden oikeudenkäynti en viivästymisen että syyttäjälaitoksen voimavaroja yleisemminkin vaativien asioiden hoitamiseen yksinkertaisten ja

7 6 tavanomaisten asioiden käsittelyn kustannuksella. Tämä tulee väistämättä merkitsemään viimeksi mainittujen rikosten käsittelyn hidastumista suunnittelukauden aikana, mikäli lisää syyttäj äresurssej a ei saada. Käytännössä uutena rikosilmiönä voidaan mainita terrorismi. Tarkasteluajanjaksona ei ole oletettavaa, että tällaisia rikosjuttuja tulee syyttäjälaitoksen hoidettavaksi muutoin kuin yksittäistapauksissa. Näiden asioiden vaikeusaste ja resursseja sitova vaikutus voi kuitenkin olla huomattava. Toimintaympäristön kansainvälistyminen sitoo syyttäjälaitoksen voimavaroja entistä enemmän myös muihin kuin varsinaisten rikosasioiden hoitamiseen liittyviin kansainvälisiin tehtäviin. Syyttäjälaitos joutuu antamaan asiantuntijatukea oikeusministeriölie erilaisissa, Suomea sitovien kansainvälisten rikos- ja prosessioikeudellisten sopimusten laatimiseen ja implementoimiseen liittyvissä tehtävissä. Kansainvälistymiseen liittyvät ammatilliset vaatimukset edellyttävät suomalaisten syyttäjien osallistuvan entistä useammin erilaisiin kansainvälisiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. Myös syyttäjälaitoksen henkilöstön osallistumisen erilaisiin kriisinhallintatehtäviin voi ennakoida lisääntyvän entisestään. Kokonaisuutena ilmeinen kansainvälistymiskehitys merkitsee syyttäjälaitokselle resurssien kohdentamistarpeiden lisäksi myös huomattavaa taloudellista lisärasitusta koko suunnittelukauden ajan. 2.3 Rakenteelliset muutokset Vuoden alusta maassa on 13 syyttäjänvirastoa, joiden toimialueet noudattivat pääosin maakuntajakoa. Syyttäjänvirastot ovat, Helsingin syyttäjänvirastoa ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastoa lukuun ottamatta, kooltaan syyttäjän yksiköitä. Uudistuksen tavoitteena oli turvata toiminnallisesti riittävän suuret syyttäjäyksiköt, jotka kykenisivät itsenäisesti vastaamaan laadullisesti ja määrällisesti riittävien syyttäjäpalveluiden tuottamisesta omalla alueellaan. Tarkoituksena oli myös tehostaa syyttäjälaitoksen toimintaa ja ohjaamista sekä lisätä syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta. Syyttäjälaitoksen käynnissä olevan strategiat yön tulosten myötä tullaan tarkastelemaan syyttäj älaitoksen rakennetta. Päätoimipaikkojen lisäksi syyttäjänvirastoilla on tällä hetkellä 27 palvelutoimistoa. Vuoden 2012 alusta niitä on enaa 25. Palvelutoimistoverkostoa tullaan suunnittelukauden aikana karsimaan edelleen. Järjestelyissä otetaan huomioon keskeisimpien sidosorganisaatioiden, kuten poliisin sekä käräjä- ja hovioikeuksien, sijaintia koskevat järjestelyt samoin kuin oikeus- ja virastotaloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilahankkeet henkilöstönäkökulmaa unohtamatta.

8 7 3 Pitkän tähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tunnuslukuineen Syyttäjälaitoksen tehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteiden tunnus lukuna on käytetty sekä keskimääräistä käsittelyaikaa että pitkään (yli kuusi kuukautta ja yli vuoden) syyteharkinnassa avonna olevien asioiden määrää. Edellä mainittuja lukuja on seurattu erikseen erilaatuisten asioiden (tavanomaiset, erittelemättömät ja vaativat rikosasiat) osalta. Edellä mainitut mittarit ovat kohtuullisen hyvin mitanneet syyteharkinnan joutuisuutta. Tarkemmat luvut on esitetty liitteessä (liite 3). Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muut ulottuvuudet ovat tähän mennessä jääneet varsinaisten mittareiden ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, ettei niille ole toistaiseksi saatu kehitetyksi riittävän kuvaavia mittareita. 4 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tunnuslukuineen 4.1 Keskeiset rakenteelliset uudistukset Suunnittelukauden aikana mahdollisesti toteutettavat syyttäjänvirastojen yhdistärniset eivät sinänsä toisi henkilöstösäästöjä, sillä virastojen henkilöstömäärä säilyisi entisellään, kun yhdistettävien virastojen virat lähtökohtaisesti siirrettäisiin uusien virastojen vastaaviksi viroiksi. Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostaisivat kuitenkin johtavien kihlakunnansyyttäjien ja hallintosihteerien virat, joita kumpiakin voi olla vain yksi syyttäjänvirastoa kohden. Lisäksi on huomattava, että apulaispäälliköitä ei ole nimitetty virkaan, vaan heidät on määrätty määräajaksi hoitamaan tiettyä tehtävää. Näin ollen virastoja mahdollisesti yhdistettäessä tullaan erikseen harkitsemaan, montako apulaispäällikköä kussakin uudessa virastossa tarvitaan. Pal velutoimistoverkoston tiivistärnisen seurauksena syyttäj änvirastoj en toimistohenkilöstöä voidaan vähentää henkilöstötarvetta selvittäneen työryhmän ehdotusten mukaisesti. Vuoteen 2016 mennessä toimistohenkilöstön määrää on mahdollista vähentää noin 144 henkilötyövuoteen nykyisestä 152 henkilötyövuodesta. Vuoteen 2005 verrattuna toimistohenkilökunnan määrää on jo vähennetty 35 henkilötyövuodella. 4.2 Tietohallintohankkeet Laitteet ja järjestelmät Syyttäjälaitoksen tietotekniikkamenot ovat vakiintuneet 2,2 miljoonan euron tasolle ja nousevat suunnittelukauden loppuun noin 2,3 miljoonan euron tasolle.

9 8 Oikeusministeriö suunnittelee vakio- ja ylläpitopalveluiden siirtämistä koko hallinnonalan osalta suoraan ministeriön alaisuuteen. tämä tarkoittaisi noin 1,5 miljoonan euron siirtämistä ministeriön momentille. Tämän jälkeen syyttäjälaitos vastaisi omien järjestelmiensä kehittämisestä. Tämä jälkeen syyttäjälaitoksen ICTbudjetti olisi noin 0,8 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella rakennetaan syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asianja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa. Keskeinen yhteistyöviranomainen on poliisi ja muut esitutkintaviranomaiset. Tämä Aipa-hankkeeksi nimitetty tietojärjestelmäuudistus ei ole vielä saanut suunnittelukaudelle erityisrahoitusta, mutta on mainittu hallitusohjelmassa. Hanke on vahvasti sidoksissa sisäasiainministeriön Vitja-tietojärjestelmäuudistukseen. Vitjan ja Aipan välille on tavoitteena rakentaa rajapinta esitutkintaviranomaisten sähköisen esitutkinta-aineiston ja asioiden perustietojen siirtämiseksi oikeusministeriön järjestelmään. Aipa-hanke koskettaa voimakkaasti myös tuomioistuinlaitosta Summaarinen rikosprosessi Vuoden 2008 alusta on siirrytty syyttäjien sähköiseen rangaistusmääräyssovellukseen, josta aiheutuu ylläpito- ja kehittämismenoja. Kehittämismenojen on arvioitu olevan suunnittelukaudella noin euroa vuodessa kunnes järjestelmä korvataan uudella Aipa-järjestelmään sisältyvällä summaarisella rikosprosessilla. Summaaristen rikosasioiden käsittelyn yksinkertaistaminen yhdistämällä rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyt on lainsäädännössä toteutettu sakon ja rikesakon määräämisestä annetulla lailla (ns. sakkomenettelylaki, 754/2010). Laki tulee voimaan myöhemmin ja sen voimaantulosta säädetään lailla. Voimaantulo odottaa Vitjatietojärjestelmän ja myös Aipa-hankkeen syyttäjäosion valmistumista. Vitja on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain ja summaarisen menettelyn osalta viimeistään vuonna Uuden lain johdosta toteutettavan sovelluksen määrittelyvaihe toteutetaan Sovelluksen hinnaksi on arvioitu ainakin euroa. Tämän jälkeen kustannukset olisivat vuosittain noin euroa Sakari-järjestelmän kehittäminen ja uusiminen sekä yhdistäminen poliisin uuteen Vitjajärjestelmään Syyttäjälaitoksessa käytetään edelleen 1990-luvun alkupuolella kehitettyä syyttäjien ja käräjäoikeuksien yhteistä Sakari-asianhallintajärjestelmää, jossa syyttäjä on keskeinen toimija esitutkintaviranomaisen ja tuomioistuimen välissä. Sakarin teknologia on vanhaa j a riskialtista. Syyttäjien ja läheisimpien yhteistyötahojen eli poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja verottajan tietojärjestelmät ovat nykyisin huonosti yhteensopivia. Suunnittelukaudella on tarkoitus korvata Sakari aikaisempaa paremmin ja monipuolisemmin rikosprosessia tukevalla ja poliisin uuteen Vitja järjestelmään yhteensopivalla Aipa-järjestelmällä. Poliisin Vitja-hankkeessa on tavoitteena koko rikosasiain ketjun asian- ja dokumentinhallinnan uusiminen ja sähköistäminen niin, että kerran tallennettu tieto on muiden ketjussa seuraavien käytettävissä joustavasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

10 Rahoituksesta Aipa-hankkeen kokonaiskustannusarvio valmistunee vielä vuonna, mutta hintaluokka lienee ainakin 15 miljoonaa. Aipa- järjestelmän tulee olla valmis vastaanottamaan esitutkintaviranomaisten Vitjalla sähköisesti siirtämät tiedot viimeistään vuonna Sakaria on silti koko ajan myös päivitettävä ja jonkin verran kehitettävä. Laajojen ja vaativien rikosasioiden käsittelyssä on tärkeää huomioida sähköisten mahdollisuuksien käyttäminen esitutkinta-aineiston laatimisessa, kokoamisessa ja siirtämisessä viranomaisilta toiselle sekä rikosprosessin myöhemmissä vaiheissa mm. eri oikeusasteissa. Suurimmat lähiajan säästöt on saavutettavissa Sakarin koodiston päivityksellä, joka ajoittuu suunnittelukauden alkuun tai jopa sitä ennen. Tällaiseen kehitystyöhön, joka koituu myös uuden järjestelmän hyväksi, arvioidaan tarvittavan vuosittain noin euroa. Syyttäjälaitoksen laskelmissa on vuonna 2012 varauduttu noin 2,1 miljoonan euron ICT-menoihin. Ministeriön suunnitelma siirtää vakio- ja ylläpitopalvelut ministeriön momentille vaikuttaa suunnittelukauden määrärahatasoon. 4.3 Toimitilaratkaisut/toimitilastrategia Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kanssa on luotu uusien oikeustalojen toiminta- ja työympäristöjen valtakunnallinen toimitilakonsepti. Työskentely konseptin tarkentamiseksi jatkuu pilottihankkeiden yhteydessä. Noudattamalla konseptimallia, voidaan saavuttaa kustannussäästöjä uusissa rakennushankkeissa. Ennen suunnittelukauden alkua käynnistyy Kuopion oikeustalon laajennushanke, joka mahdollistaa Itä-Suomen syyttäjänviraston Kuopion palvelutoimiston sijoittamisen Kuopion oikeustaloon. Samalla lakkautetaan Varkauden palvelutoimisto ja sen henkilökunta sijoitettaneen Kuopion palvelutoimistoon. Laajennushanke valmistuu suunnittelukauden alussa. Lisäksi käynnistyy Joensuun oikeus- ja poliisitalohanke. Itä-Suomen syyttäjänviraston Joensuun palvelutoimisto on tarkoitus sijoittaa uuteen oikeustaloon. Tässä hankkeessa on tarkoitus käyttää suunnittelussa ensimmäistä kertaa edellä kuvattua toimitila konseptiaihiota kokonaisuudessaan. Uuden talon on määrä valmistua suunnittelukaudella. Kotkan käräjäoikeus on siirtymässä Karhulasta Kotkaan. Vuodenvaiheessa aloittavan Salpausselän syyttäjänviraston Kotkan palvelutoimisto sijaitsee tällä hetkellä kosteusvaurioita kärsineessä tilassa Karhulassa. Jo ennen suunnittelukauden alkua etsitään mainitulle palvelutoimistolle uudet tilat Kotkasta. Selvitettävänä on, että löytyisikö nykyisestä talokannasta Kotkasta sopivat toimitilat muille oikeushallinnon yksiköille vai sijoittuuko palvelutoimisto suunnitteilla olevaan uuteen poliisitaloon.

11 10 Suunnittelukaudella on tarkoitus käynnistä Porin oikeustalon hanke. Länsi-Suomen syyttäjänviraston Porin palvelutoimisto on tarkoitus sijoittaa uusiin tiloihin. Samalla tulee harkittavaksi säilytetäänkö erillinen Rauman palvelutoimisto vai tuleeko myös Rauman palvelutoimiston henkilöstö sijoitettavaksi Porin palvelutoimistoon. Hyväksytyissä kehyksissä on uusien toimitilahankkeiden osalta vuosille varauduttu euron lisäkustannuksiin toimitilavuokrissa. Uudet hankkeet aiheuttavat lisäkustannuksia: vuodelle euroa lisäkustannuksia ja vuosille euroa. Tiivistämällä olemassa olevia toimitiloja toimitilakonseptin mukaisest, voidaan aikaansaada säästöjä, joilla mainitut menot ainakin osittain voidaan kattaa. Alustava yhteenveto toimitilahankkeista vuosina Ja niiden kustannusvaikutukset toimitilavuokriin esitetään liitteessä (liite 7). 4.4 Toimenpiteiden edellyttämät lisämäärärahatarpeet ja lisähenkilöstötarpeet WinCapita WinCapita -kokonaisuutta hoitaa vuonna kymmenen asialle määrättyä syyttäjää. Kyseisillä syyttäjillä on kesään mennessä syyteharkinnassaan noin 50 juttukokonaisuutta, joista jokaista voidaan pitää vaativana talousrikosasiana. On ennakoitavissa, että näiden juttujen pääkäsittelyt eivät ala ennen kuin pääjutussa on saatu käräjäoikeuden tuomio. Näin ollen pääkäsittelyt alkanevat kesälomakauden jälkeen. Poliisilta valmistuu noin 10 uutta juttukokonaisuutta sekä yli 400 rikoshyötyihin liittyvää esitutkintaa. On arvioitu, että vuonna WinCapita -kokonaisuus työllistää täysipäiväisesti 10 kokenutta syyttäjää. Työ on alkuvuonna esitutkintayhteistyötä ja syyteharkintaa sekä tarvittaessa pääkäsittelyjen valmistelua. Pääkäsittelyt alkanevat syksyllä ja viimeistään keväällä Ottaen huomioon esitutkinnassa ilmennyt rikosepäilyjen täydellinen kiistäminen sekä oikeus- ja näyttökysymysten riitaisuus, on ilmeistä, että suurin osa asioista etenee hovioikeuksiin. Nämä pääkäsittelyt tapahtunevat Syyttäjälaitokselle tulisi osittaa vuosille samansuuruisen lisärahoitus kuin vuodelle. Vuosille lisärahoituksen tarve laskee puoleen. Ns. LAVA-tarpeet Voidaan arvioida, että ns. LAVA-asiat suunnittelukaudella tulevat edellyttämään noin 20 syyttäjähenkilötyövuoden panosta. Jotta muiden asioiden käsittely ei kohtuuttomasti hidastuisi, olisi osoitettava kymmenen henkilötyövuoden, eli euron lisäpanostus syyttäjälaitokselle koko suunnittelukaudelle.

12 11 LIITTEET Syyttäjälaitoksen kehyslaskelmaja lisätarpeet (liitel) Syyttäjälaitoksen taloudelliset voimavarat ja rahavirrat (liite 2) Tuloksellisuuden tunnusluvut (liite 3) Syyttäjälaitoksen henkilö stösuunnitelma, toteumat, tuottavuustavoitteet Ja eläkepoistuma (liite 4) Tuottavuushankkeet ja niiden suunnitellut HTV -vaikutukset (liite 5) Syyttäjälaitoksen tuottavuustoimenpiteet (VM:n ohjeistama) (liite 6) Syyttäjälaitoksen tilahankkeet / kehys (liite 7)

13 SYYTTÄJÄLAITOKSEN KEHYSLASKELMA JA LISÄYSTARPEET Voimavaratarpeet Arvio Liite 1 TAE- Tavoite Määrärahan arvio Kehys täydennyksineen TAE 2012 ja OM:n kehysehdotus vuosille TAE 2012 sekä OM:n ja VKSV:n kehysehdotus vuosille Momentti Syyttäjälaitoksen toimintamenot (S 2v) Vuoden varsinaisen talousarvion määräraha, 1000 euroina Valtioneuvoston esityksen muutokset vuoden talousarvioon verrattuna: - toimintamenosäästö (HO) yhteishankintojen lisääminen (HO) talousrikosten torjunta (HO) TA :n kertaluonteisen lisäyksen (WinCapita ) päättyminen TA :n kertaluonteisen lisäyksen (talousrikosten torjunta) päättyminen VES vuokramenot Palkeet; hintojen yhdenmukaist.vähennys, siirto momentilta Valtioneuvoston esitys vuosien määrärahoiksi Nimellinen muutos vuoteen verrattuna Osaston/yksikön arvio vuoden 2012 pakollisista menoista, siltä osin kuin menot ylittävät vuonna 2012 ao. tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan: - palkat -10 Vuoden 2012 reaalinen muutos vuoteen verrattuna (punaisella merkityt kohdat) 138 Siirtyvien määrärahojen muutos vuonna 876 Vuodelle 2012 siirtyvä määräraha 3 981

14 Syyttäjälaitoksen taloudelliset voimavarat ja rahavirrat Liite 2 ennuste TAE/ TUJO Taloudelliset voimavarat TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 Tulot yhteensä - muut toiminnan tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilamenot muut toiminnan menot ennuste TAE/ TUJO Rahavirtalaskelma TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentille budj. tulot toimintamenomomentille budj. menot Toimintamenorahoitus, netto josta siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle talousarvio (TA+LTA)

15 TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT LIITE 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Vaikuttavuus ennuste TAE/TUJO SYL_030 Keskimääräinen syyteharkinta-aika, enintään kk 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 Syyteharkinta-aika, tavanomaiset rikosasiat, enintään kk 1,7 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 Syyteharkinta-aika, erittelemättömät rikosasiat, enintään kk 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,9 Syyteharkinta-aika, vaativat rikosasiat, enintään kk 3,5 3,0 3,5 3,5 3,7 3,9 SYL_ kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna, enintään kpl SYL_050 Yli 12 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna, enintään SYL_130 Erikoissyyttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden keskimääräinen syyteharkinta-aika, enintään pv ennuste TAE/TUJO Toiminan laajuus Syyteharkintaan saapuneet asiat SYL_020 Syyteharkinnassa ratkaistut asiat, kpl Tuottavuus ja taloudellisuus ennuste TAE/TUJO SYL_060 Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) SYL_070 Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) SYL_060 Tuottavuus, painotettu työmäärä/htv (koko henkilöstö) SYL_070 Tuottavuus, painotettu työmäärä/htv (syyttäjät) Tuottavuusohjelman mukaiset HTV-vähennykset vuosina (kumulatiivinen) SYL_080 Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/ratkaisu) SYL_080 Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/painotettu työmäärä) Maksullinen toiminta, 1000 : - Nettoutettavat tuotot yhteensä

16 TUOTOKSET, PROSESSIEN JA LAADUNHALLINTA Liite 3 sivu 2 Aikaansaadut julkishyödykkeet ennuste TAE/TUJO SYL_020 Syyteharkinnassa ratkaistut asiat, kpl ennuste TAE/TUJO Prosessien ja laadunhallinta Syyttäjien esitykset kirjalliseen menettelyyn, %-osuus kaikista alioikeuteen siirretyistä SYL_340 Toimistohenkilökunnan valmistelemat haastehakemukset, % ennuste TAE/TUJO HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilöstömäärä, htv kaikkiaan: VKSV yhteensä, josta johto ja syyttäjät (sisältää syyttäjäsopimukseen kuuluvat) muu henkilöstö Syyttäjänvirastot yhteensä, joista syyttäjät muu henkilöstö harjoittelijat ja työllisyysvaroin palkatut Henkilöstömenojen %-osuus kokonaiskuluista 79,4 % 79,0 % 79,5 % 79,4 % 79,2 % 78,3 % Henkilöstön hyvinvointi: - Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 - Sairauspoissaolopvt /htv 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 (työpäivinä) Osaaminen: - Henkilöstön koulutustasoindeksi 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - Henkilöstön koulututuspäivät/htv 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 IT-menot ja maksut (VPK:lle) valtion palvelukeskukselle ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselle IT-menot ja OTTK-maksu Palvelukeskusmaksut OTTK:lle kaikkiaan, 1000 Tietotekniikan kehittämisinvestoinnit hankkeittain eriteltynä, 1000 OPK-maksut ennuste ennuste TAE/TUJO TAE/TUJO Palvelukeskusmaksut,

17 Syyttäjälaitoksen henkilöstösuunnitelma, toteumat, tuottavuustavoitteet ja eläkepoistuma , laskentapvm LIITE 4 Syyttäjälaitoksen henkilötyövuodet: toteumat, suunnitelmat, ennusteet tot tot tot tot tot tot ennuste TAE TTS-kausi VKSV yhteensä 35,3 36,3 35,3 37,6 36,9 36,7 37,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 syyttäjät 13,8 15,1 17,0 17,8 18,4 18,1 18,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 asiantuntijat 5,2 8,2 8,5 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 toimistohenkilöstö 20,8 20,4 12,0 10,0 9,5 9,3 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 - eläköitymisennuste 2015 asti harjoittelijat 0,8 0,8 1,1 1,7 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Syyttäjänvirastot yhteensä 513,1 509,7 480,4 503,3 492,4 499,0 494,0 504,0 505,0 505,0 503,0 479,0 syyttäjät 324,1 321,6 304,0 329,1 324,1 331,3 332,0 343,0 346,0 346,0 346,0 322,0 - eläköitymisennuste 2015 asti toimistohenkilöstö 187,6 178,6 165,0 161,1 155,8 152,7 149,0 148,0 146,0 146,0 144,0 144,0 - eläköitymisennuste 2015 asti harjoittelijat 1,4 9,5 2,1 5,4 5,3 6,9 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 työllisyysvaroin palkatut 9,3 7,8 7,2 8,1 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Syyttäjälaitos kaikkiaan

18 Tuottavuushankkeet ja niiden suunnitellut HTV-vaikutukset Liite 5 Tuottavuushankkeet ja niiden suunnitellut HTV-vaikutukset suunn. yht tot tot tot tot ennuste TAE TTS-kausi Htv-tarvetta lisäävät tekijät SYYTTÄJÄTOIMINTA Esitutkintayhteistyö Avainsyyttäjäjärjestelmä 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Poliisirikosten tutkinnanjohtajuus 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Parisyyttäjäjärjestelmä 11,8 11, Lisäykset yhteensä 34,4 34,4 40,6 40,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Htv-tarvetta vähentävät tekijät organisaatiomuutos OPK HO seulonta Kirjallinen prosessi -14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9 esitutkinnan rajoittaminen sovittelu sihteerityön käytön lisääminen -5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9 Syyttäjien SAKARI-järjestelmä Rankkari- ja rikesakkomenettely Vähennykset yhteensä -26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8 Nettovaikutus 7,6 7,6 13,8 13,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 SIHTEERITOIMINTA sihteeritarpeen vähentyminen tuottavuussäästö kumulatiivinen tuottavuussäästö/vuosi=tae

19 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TUOTTAVUUSTOIMENPITEET (VM:n pohja) Liite 6 Tavoite TAE Tuottavuustoimenpiteet ) Toteutuneet htv:t 548,4 546,0 515,7 541,0 529,4 541,0 2 a) Tuottavuusohjelman mukaiset htvvähennykset yhteensä (kumuloituva) b) Vuosina toteutettavat htvvähennykset (kumuloituva) Syyttäjätoimi ( ) c) Kohdentamattomat htv-vähennykset ) Suunniteltuja vähennyksiä vastaavat kokonaishtv-määrät ) Muut perustellut htv-muutokset (kumuloituva) a) Siirrot muille hallinnonaloille 4 b) Siirrot muilta hallinnonaloilta 4 c) Muut perustellut htv-muutokset 4 c) Hallitus on päättänyt TAE-2008:ssa nopeuttaa vaativien rikosasioiden käsittelyä lisäämällä syyttäjien osuutta esitutkintaan c) Syyttäjälaitos, Ruanda-juttu TAE c) Syyttäjälaitos, WinCapita c) Syyttäjälaitos, talousrikosohjelma c) Eduskunnan lisäämä 1,65 milj. TAE c) Harmaantalouden torjunta ) Kokonaishenkilötyövuosimäärät tuottavuussäästöt huomioiden

20 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TILAHANKKEET / KEHYS (mom ) Tarkistettu /CL Liite 7 Vuosivuokra TPE 2010 TPE TAE 2012 Kehys 2013 Kehys 2014 Kehys 2015 Kehys Seinäjoen virastotalo Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Jyväskylän oikeustalo Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Kemin virastotalon peruskorjaus Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Kotkan palvelutoimisto Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Kuopion palvelutoimisto Vuokra Uusi vuokra Ylivieskan palvelutoimisto Vuokra Uusi vuokra Vantaan päätoimipaikkka Lisätilan tarve Toimitilojen kalustaminen Hankkeet yhteensä Kehykseen varattu Lisäystarve ilman nykyisten tilojen indeksitarkistuksia Nykyisten toimitilojen indeksikorotukset Arvio indeksikorotuksista (=3,3%, 2012=2,7%) Lisäystarve vyuoden 2012 kustannustasossa

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019

Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 Rikosseuraamuslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2019 10.11.2014 1 (26) Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. Rikosseuraamuslaitoksen visio ja keskeiset tavoitteet... 5 2. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio

Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 10.3.2011 OM 1/69/2011 Rikosprosessien jouduttaminen jatkotyöryhmän muistio 1. Johdanto Eduskunta on hyväksynyt lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää hallituksen laativan kokonaissuunnitelman esitutkinnan,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS

R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS R I SE RIKOSSEURAAMUSLAITOS 5.11.2012 20/01112012 Oikeusministeriö Kriminaalipoliittinen osasto RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Oheisena lähetämme Rikosseuraamuslaitoksen

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Edita

Lisätiedot

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2

5 TALOUDELLISET RESURSSIT 15 15 15 (1000 ) 16 LIITTEET 16 1. TOIMITILA- JA INVESTOINTIHANKKEIDEN VAIKUTUKSET KEHYKSIIN 17 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 1 2 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VISIO JA KESKEISET TAVOITTEET 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TOIMINNAN LAAJUUS 4 Väestönkehitys 4 Rikollisuustilanne 4 Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006

Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006. Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Sisällysluettelo: Oikeusministeriön keskeiset tavoitteet vuonna 2006 Lainvalmisteluosaston tulostavoiteasiakirja 2006 Oikeushallinto-osaston tulostavoiteasiakirja 2006 Kriminaalipoliittisen osaston tulostavoiteasiakirja

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Vanginkuljetuksesta annettavassa laissa säädettäisiin vanginkuljetustehtävien jakautumisesta kuljetusviranomaisten eli vankeinhoitolaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen ja

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunta

Valtiovarainvaliokunta HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp Valiokunnan mietintö HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:17 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2006

Lisätiedot

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus

Hallintotuomioistuinten toimintakertomus Hallintotuomioistuinten toimintakertomus 2011 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS KUOPION HALLINTO-OIKEUS OULUN HALLINTO-OIKEUS ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS TURUN

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen

LIITE B Hallinto-oikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen. LIITE C Käräjäoikeuksien tulostavoitteiden toteutuminen 1 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 9 2.1 OIKEUSMINISTERIÖ... 9 2.1.1 Oikeusministeriön toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta... 9 2.1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

asiahakemisto. Vuosikertomuksen välissä on erillinen tilastoliite syyttäjälaitoksen toiminnasta vuonna 2008.

asiahakemisto. Vuosikertomuksen välissä on erillinen tilastoliite syyttäjälaitoksen toiminnasta vuonna 2008. VUOSIKERTOMUS 2008 Toimitus Virve Pehkonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Kansikuva www.sxc.hu Paino Edita Prima Oy, Helsinki 2009 3 Vuosikertomus ilmestyy

Lisätiedot

Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016

Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 1/2012 Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 1/2012 Oikeusministeriön toiminta ja taloussuunnitelma 2013 2016 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008

TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8. Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 TOIMINTA JA HALLINTO 2009:8 Tilivirasto 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2008 ISSN 1458-6436 ISBN

Lisätiedot

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025

16/2013. Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 i Mietintöjä ja lausuntoja Betänkanden och utlåtanden 16/2013 Oikeudenhoidon uudistamisohjelma vuosille 2013-2025 Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 29.2.2012 2/003/2012 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2016 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 PL 319 029 56 88500 029 56 88440

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VUOSIKERTOMUS 1999 HELSINKI 2000 LUKIJALLE Valtakunnansyyttäjänviraston vuosikertomus on tarkoitettu tiedonlähteeksi ensi sijassa

Lisätiedot