toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 l' Syyttäj älaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma

2 7.11. Sisällysluettelo: Syyttäjälaitoksen toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Johdon katsaus ; :, " " 2 2. Toimintaympäristön keskeiset muutokset Lainsäädännölliset muutokset Toiminnalliset linjaukset, Rakenteelliset muutokset. 6 3 Pitkän tähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tunnuslukuineen 7 4 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tunnuslukuineen Keskeiset rakenteelliset uudistukset.. " Tietohallintohankkeet ", ",.., ", Laitteet ja järjestelmät Summaarinen rikosprosessi Sakari-järjestelmän kehittäminen ja uusiminen sekä yhdistäminen poliisin uuteen Vitjajärjestelmään " ", ; " Rahoituksesta Toimitilaratkaisut/toimitilastrategia Toimenpiteiden edellyttämät lisämäärärahatarpeet ja lisähenkilöstötarpeet.. 10 Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Syyttäjälaitoksen kehyslaskelma ja lisätarpeet Syyttäjälaitoksen voimavarat ja rahavirrat Tuloksellisuuden tunnusluvut Syyttäjälaitoksen henkilöstösuunnitelma, toteutumat, tuottavuustavoitteet ja eläkepoistuma Syyttäjälaitoksen tuottavuustoimenpiteet Syyttäjälaitoksen tuottavuustoimenpiteet (VM:n ohjeistama) Yhteenveto toimitilamuutoksista vuosina

3 2 Syyttäjälaitoksen toiminta ja taloussuunnitelma vuosille Johdon katsaus Taloustilanteen uhkakuvista huolimatta suunnittelukaudella saapunee kutakuinkin sama määrä syyteharkinnallisia asioita kuin tänä ja ensi vuonna, ellei poliisin tutkintasuoritteessa tapahdu merkittäviä muutoksia.. Painotettu työmäärä tullee kasvamaan, sillä harmaan talouden torjuntaohjelma ulottaa aiempaa voimakkaammin rikosoikeudellisen vastuun kohdentumisen rikoksiin, joiden käsittely sitoo huomattavasti enemmän syyttäjäresursseja kuin tavanomaiset ja ns. erittelemättömät rikokset. Vastaavasti on odotettavissa, että kansainvälistynyt järjestäytynyt rikollisuus, verkkorikollisuus ja ihmisten liikkumiseen sekä maahanmuuttoon liittyvät rikosasiat lisääntyvät. Eri maiden yhteisten tutkintaryhmien (JIT) työn täysimittainen onnistuminen vakavan rikollisuuden kohdetorjunnassa edellyttää myös syyttäjien työpanosta. Suunnittelukaudelle kaavaillut määrärahojen kehysehdotukset aina vuoteen 2015 asti näyttäisivät mahdollistavan toiminnallisen tehokkuuden tason säilyttämisen, koska henkilötyövuodet, ennen kaikkea syyttäjien osalta, pysyisivät muuttumattomina. Vuonna 2016 syyttäjien kohdalla tapahtuisi kuitenkin merkittävä vähennys. Tiedossa ei ole, että mitkään lainsäädännölliset muutokset tai muutkaan järjestelyt voisivat kompensoida tätä yli 20 syyttäjähenkilötyövuoden vähennystä. Tuolloin toiminnallinen tehokkuus heikkenee, kun ratkaistuissa asioissa voidaan arvioida tapahtuvan lähes 4000 asian vähennys. Vireillä olevan strategiahankkeen selvitysten pohjalta syyttäjälaitoksen toimintavalmiuksia voidaan parantaa. Toisaalta tämän kehitystyön tuleviin linjauksiin voi sisältyä myös resursseja sitovia tekijöitä. Mahdolliset tarkistukset henkilöstörakenteessa voivat hieman tasapainottaa edellä kuvattua vuoden 2016 tilannetta. Vuoden 2014 alusta voimaan tulevan esitutkintalain säännösten velvoitteet yhteistyöstä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välillä muodostavat varsin suuren haasteen syyttäjäkunnalle, vaikka säännökset pohjimmiltaan vain vahvistavat jo osin noudatettuja käytäntöjä. Syyttäjän kokonaistyöajasta aiempaa suurempi osa sitoutuu esitutkintayhteistyöhön ja on osin pois ratkaisukapasiteetista. Tiiviin esitutkintayhteistyön odotetaan lyhentävän syyteharkintaan menevää aikaa Ja parantavan samalla pääkäsittelyn valmistelun laatua ja jouduttavan oikeudenkäyntiä.

4 3 2. Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2.1. Lainsäädännölliset muutokset Rikoslain kokonaisuudistuksen päätyttyä laajoja muutoksia rikoksia koskevaan lainsäädäntöön ei ole tämän hetken tietojen valossa odotettavissa. Kokonaan uudet taikka aikaisempaa vahingollisemmiksi kehittyvät ennestään tunnetut rikokselliset ilmiöt voivat kuitenkin johtaa uusiin kriminalisointeihin tai olemassa olevien säännösten tarkistamiseen. Tällaisia muutostarpeita voi ennakoida ilmenevän esimerkiksi tietoverkkoihin ja niiden käyttämiseen, laittomaan maahantuloon, ulkomaalaisperäisen työvoiman käyttämiseen, rasismiin, järjestäytyneen rikollisuuden taloudelliseen toimintaan soluttautumiseen sekä läheissuhteisiin liittyviin rikollisiin kosto- ja vainotekoihin Myös aivan uudenlaisia rikos asioita voi tulla syyttäjälaitoksen hoidettavaksi, kun osallistumista kansainväliseen kriisinhallintatoimintaan eri tavoin lisätään. Esitutkinta- ja rikosoikeudenkäyntilainsäädäntöön on tehty uudistuksia, joista monilla on suoranaisia vaikutuksia syyttäjäntoimintaan. Uuden esitutkintalain 5 lukuun on sisällytetty säännökset yhteistyöstä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välillä. Niillä vahvistetaan pitkälti jo nykyään noudatettuja käytäntöjä. Koska velvoite esitutkintayhteistyön tekemiseen perustuu uudistuksen toteutumisen jälkeen lakiin, on perusteltua olettaa, että yhteistyötä ryhdytään tekemään nykyistä laajemmin. Syyttäjien työpanoksesta tulee silloin siihen kulumaan nykyistä suurempi osuus. Syyttäjälaitoksen kannalta tilanne korostaa erilaisten lainsäädäntö- ja muiden hankkeiden tärkeyttä rikosprosessia kehittämiseksi virtaviivaisemmaksi ja sujuvammaksi. Tällaisena hankkeena voidaan mainita valmistelun kohteena oleva syytteestä sopimismenettely. Suunnittelukauden aikana tulee myös voimaan laki eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Kysymys on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen perustuvasta oikeusapuinstrumentista, jolla mahdollistetaan muun ohella todisteiden hankinta muusta unionin jäsenvaltiosta kansallisessa rikosprosessissa käytettäväksi. Syyttäjällä tullee olemaan merkittävä tehtävä tutkintamääräyksen antamisessa. Muutoksenhakua koskevan uudistuksen (SK 650/2010) pitäisi keventää syyttäjän työtä, koska tavoitteena on ollut muun ohella vähentää hovioikeuksien käsiteltävänä olevien juttujen määrää ja vähentää laajoja pääkäsittelyjä. Aikaisintaan suunnittelukauden keski- ja loppuvaiheessa kuitenkin vasta selviää, saavutetaanko nämä tavoitteet. Kun muistetaan aikaisempaan seulontamenettelyyn liittyneet ongelmat, ei tässä vaiheessa ole luotettavasti arvioitavissa, tuoko uudistus resurssien säästöä syyttäjälaitokselle. Alustavien tietojen perusteella uudistus näyttää hieman vähentäneen suullisten pääkäsittelyjen määrää hovioikeuksissa, mikä tarkoittaisi vastaavaa työnsäästöä syyttäjille. Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on ehdotuksen laatiminen oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten uudistamiseksi. Tämä syyttäjäntoimintaan

5 4 merkittävästi vaikuttava hanke toteutunee suunnittelukauden aikana. Vielä ei kuitenkaan ole mahdollista luotettavalla tavalla arvioida, tuleeko uudistus merkitsemään syyttäjän työn lisääntymistä vai vähentymistä. Vielä ei ole päätetty siitä, ryhdytäänkö maassamme valmistelemaan lainmuutosta, joka Ruotsin mallin mukaisesti mahdollistaisi sen, että käräjäoikeuksissa tallennettaisiin henkilötodistelussa kuultavien kertomukset ja hovioikeuksissa otettaisiin vastaan henkilötodistelu lähtökohtaisesti vain näiden tallenteiden avulla. Tällaisen menettelyn käyttöön ottaminen toisi oletettavasti paitsi työnsäästöä myös muita hyödyllisiä vaikutuksia. Eurojustia koskeva uusi lainsäädäntö tuli voimaan Se edellyttää muun ohella päivystysj ärjestelmän perustamista. Merkittäviä syyttäjäntoimeen vaikuttavia lainmuutoksia VOI aiheutua suunnittelukaudella myös Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten implementoinnista taikka muista ylikansallisista syistä kuten ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Oikeusministeriö on ryhtynyt arvioimaan eräitä sananvapausrikoskriminalisointeja tästä näkökulmasta. Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on ehdotuksen laatiminen ns. syytteestä sopimismenettelystä. Menettely tarkoittaisi esimerkiksi tiettyjen lievempien tai muuten vähemmän olennaisten rikosepäilyjen tutkinnan lopettamista tilanteessa, milloin epäilty on omalla toiminnallaan edistänyt pääteon tutkintaa. Toteutuessaan menettely todennäköisesti säästää olennaisella tavalla sekä esitutkintaviranomaisten että syyttäjien työrnäärää, jolloin vastaava työpanos voidaan kohdentaa muiden tutkintaa edellyttävien rikosepäilyjen selvittämiseen. Menettelyn arvioidaan lyhentävän laajojen ja vaikeiden rikosjuttujen käsittelyaikoja. Kysymyksessä oleva työryhmä valmistelee myös ehdotusta, jolla uudistetaan syyttämättä jättämistä koskevien päätösten perusteluvelvollisuutta Toiminnalliset linjaukset Syyttäjälaitoksen strategiat yö on käynnistynyt vuoden aikana. Vuoden aikana on luotu uusi visio syyttäjälaitokselle. Sen mukaan syyttäjälaitos vuonna 2020 on: "Osaava vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta." Ennen suunnittelukauden alkua luodaan VISIon suunnassa tarkempi strategia syyttäjälaitoksen johtamisen, osaamisen, prosessien sekä rakenteiden kehittämiselle. Strategia tulee merkittävästi vaikuttamaan suunnittelukaudella toiminnan kaikilla tasoilla. Poliisin ja muiden esitutkintaviranomaisten toimintastrategian kehittäminen aikaisempaa huomattavasti laajempia ja vaativampia juttukokonaisuuksia tuottavaksi tullee vaikuttamaan syyttäjälaitoksen toimintaan suunnittelukaudella vieläkin merkittävämmin kuin rikollisuustilanteen ja rikos- ja prosessioikeutta koskevan lainsäädännön muutokset. Erityisesti järjestäytyneeseen ja muuhun vakavaan rikollisuuteen liittyvät rikoskokonaisuudet sisältävät sen myötä myös aikaisempaa useammin kansainvälisiä piirteitä.

6 5 Sisäasiainministeriön poliisiosaston määräyksessä (SM Dno/2008/2027) tarkoitetussa vakavan rikollisuuden kohdetorjuntamenettelyssä tutkitaan jo nykyisin vuosittain useita kymmeniä erittäin laajoja ja vaativia asioita. Ne ovat tyypillisesti huume- ja talousrikosluonteisia, usein kansainvälisiä rikoskokonaisuuksia, joista monien tutkinnassa käytetään myös eri maiden yhteisiä tutkintaryhmiä (JIT). Syyttäjälaitoksen resurssit eivät ole kuitenkaan riittäneet kansainvälisten tutkintaryhmien toimintaan osallistumiseen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Osallistuminen olisi kuitenkin erittäin tärkeää esimerkiksi sen vuoksi, että kansainvälisen rikosasian mahdollisten oikeudenkäyntien oikeuspaikoista olisi päällekkäisyyksien välttämiseksi sovittava jo tutkinnan alkuvaiheessa. Kunkin kohdetorjuntajutun syyttäjäntehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää jo nykyisin säännönmukaisesti kahden tai useamman syyttäjän usean kuukauden työpanosta vuosittain. Vakavissa ja laajoissa rikoskokonaisuuksissa on entistä useammin epäiltyinä ulkomaalaisia henkilöitä, mikä on omiaan vaikeuttamaan huomattavasti syyttäjäntehtävien hoitamista ja oikeudenkäyntien järjestämistä. Ilmiötä kuvaa myös ulkomaalaisten tutkintavankien lukumäärän jatkuva ja merkittävä kasvu. Tämä kehitys jatkunee koko suunnittelukauden ajan. Ulkomaalaisten tekemiksi epäiltyjen rikosten jatkuva lisääntyminen on vaatinut poliisia kohdistamaan aikaisempaa enemmän torjunta- ja tutkintavoimavaroja erityisesti ns. hit and run -tyyppiseen rikollisuuteen. Ulkomaalaisten tekemäksi epäillyn rikollisuuden kehityspiirteiden valossa on ilmeistä, että syyttäjälaitoksen on suunnittelukauden aikana kohdennettava voimavaroistaan aiempaa suurempi osa virka-ajan ulkopuolella tai muuten välittömästi hoidettaviin päivystysluonteisiin syyttäj äntehtäviin. Myös puhtaasti kotimaisten rikosasioiden osalta on tavanomaista huomattavasti laajempien syyteasiakokonaisuuksien määrä lisääntymässä. Suuret poliisilaitokset pystyvät tuottamaan entistä suurempia tekijäkeskeisiä juttukokonaisuuksia. Poliisi on lisäksi ryhtynyt tehostamaan rikosten sarjoittamista, minkä seurauksena syytäjien hoidettavaksi tulee jatkossa aikaisempaa enemmän oman syyttäjänviraston toimialueen ulkopuolelle ulottuvia laajoja rikoskokonaisuuksia. Useamman kuin yhden syyttäjän työpanosta edellyttävien laajimpien ja vaativimpien, usein kansainvälisiä ulottuvuuksia omaavien asioiden lukumäärän lisääntymisen voidaan olettaa jatkuvan. Syyttäjien hoidettavina voidaan arvioida vuosittain olevan noin 100 tällaista esitutkinta-, syyteharkinta- tai oikeudenkäyntivaiheessa olevaa asiaa. Edellä kuvatun kehityksen vuoksi syyttäjälaitos joutuu suunnittelukauden aikana suuntaamaan huomattavia lisäresursseja syyttäjäparien ja -ryhmien avulla hoidettaviin laajoihin ja vaativiin asioihin. Tämän voi arvioida merkitsevän ainakin 20 syyttäjän työpanoksen siirtoa pois muista tehtävistä. Myös syyttäjälaitoksen päivystystoimintojen ja muunlaisen nopean reagointikyvyn kehittämiseen on suunnattava voimavaroja. Ongelmaksi muodostuneen torjuminen edellyttää sitä, kohdennetaan laajojen ja laajojen asioiden oikeudenkäynti en viivästymisen että syyttäjälaitoksen voimavaroja yleisemminkin vaativien asioiden hoitamiseen yksinkertaisten ja

7 6 tavanomaisten asioiden käsittelyn kustannuksella. Tämä tulee väistämättä merkitsemään viimeksi mainittujen rikosten käsittelyn hidastumista suunnittelukauden aikana, mikäli lisää syyttäj äresurssej a ei saada. Käytännössä uutena rikosilmiönä voidaan mainita terrorismi. Tarkasteluajanjaksona ei ole oletettavaa, että tällaisia rikosjuttuja tulee syyttäjälaitoksen hoidettavaksi muutoin kuin yksittäistapauksissa. Näiden asioiden vaikeusaste ja resursseja sitova vaikutus voi kuitenkin olla huomattava. Toimintaympäristön kansainvälistyminen sitoo syyttäjälaitoksen voimavaroja entistä enemmän myös muihin kuin varsinaisten rikosasioiden hoitamiseen liittyviin kansainvälisiin tehtäviin. Syyttäjälaitos joutuu antamaan asiantuntijatukea oikeusministeriölie erilaisissa, Suomea sitovien kansainvälisten rikos- ja prosessioikeudellisten sopimusten laatimiseen ja implementoimiseen liittyvissä tehtävissä. Kansainvälistymiseen liittyvät ammatilliset vaatimukset edellyttävät suomalaisten syyttäjien osallistuvan entistä useammin erilaisiin kansainvälisiin kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. Myös syyttäjälaitoksen henkilöstön osallistumisen erilaisiin kriisinhallintatehtäviin voi ennakoida lisääntyvän entisestään. Kokonaisuutena ilmeinen kansainvälistymiskehitys merkitsee syyttäjälaitokselle resurssien kohdentamistarpeiden lisäksi myös huomattavaa taloudellista lisärasitusta koko suunnittelukauden ajan. 2.3 Rakenteelliset muutokset Vuoden alusta maassa on 13 syyttäjänvirastoa, joiden toimialueet noudattivat pääosin maakuntajakoa. Syyttäjänvirastot ovat, Helsingin syyttäjänvirastoa ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänvirastoa lukuun ottamatta, kooltaan syyttäjän yksiköitä. Uudistuksen tavoitteena oli turvata toiminnallisesti riittävän suuret syyttäjäyksiköt, jotka kykenisivät itsenäisesti vastaamaan laadullisesti ja määrällisesti riittävien syyttäjäpalveluiden tuottamisesta omalla alueellaan. Tarkoituksena oli myös tehostaa syyttäjälaitoksen toimintaa ja ohjaamista sekä lisätä syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta. Syyttäjälaitoksen käynnissä olevan strategiat yön tulosten myötä tullaan tarkastelemaan syyttäj älaitoksen rakennetta. Päätoimipaikkojen lisäksi syyttäjänvirastoilla on tällä hetkellä 27 palvelutoimistoa. Vuoden 2012 alusta niitä on enaa 25. Palvelutoimistoverkostoa tullaan suunnittelukauden aikana karsimaan edelleen. Järjestelyissä otetaan huomioon keskeisimpien sidosorganisaatioiden, kuten poliisin sekä käräjä- ja hovioikeuksien, sijaintia koskevat järjestelyt samoin kuin oikeus- ja virastotaloja koskevat vuokrasopimukset ja toimitilahankkeet henkilöstönäkökulmaa unohtamatta.

8 7 3 Pitkän tähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet tunnuslukuineen Syyttäjälaitoksen tehtävänä on huolehtia rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti ja laadukkaasti asianosaisten oikeusturva huomioon ottaen. Yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteiden tunnus lukuna on käytetty sekä keskimääräistä käsittelyaikaa että pitkään (yli kuusi kuukautta ja yli vuoden) syyteharkinnassa avonna olevien asioiden määrää. Edellä mainittuja lukuja on seurattu erikseen erilaatuisten asioiden (tavanomaiset, erittelemättömät ja vaativat rikosasiat) osalta. Edellä mainitut mittarit ovat kohtuullisen hyvin mitanneet syyteharkinnan joutuisuutta. Tarkemmat luvut on esitetty liitteessä (liite 3). Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden muut ulottuvuudet ovat tähän mennessä jääneet varsinaisten mittareiden ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, ettei niille ole toistaiseksi saatu kehitetyksi riittävän kuvaavia mittareita. 4 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tunnuslukuineen 4.1 Keskeiset rakenteelliset uudistukset Suunnittelukauden aikana mahdollisesti toteutettavat syyttäjänvirastojen yhdistärniset eivät sinänsä toisi henkilöstösäästöjä, sillä virastojen henkilöstömäärä säilyisi entisellään, kun yhdistettävien virastojen virat lähtökohtaisesti siirrettäisiin uusien virastojen vastaaviksi viroiksi. Poikkeuksen tästä pääsäännöstä muodostaisivat kuitenkin johtavien kihlakunnansyyttäjien ja hallintosihteerien virat, joita kumpiakin voi olla vain yksi syyttäjänvirastoa kohden. Lisäksi on huomattava, että apulaispäälliköitä ei ole nimitetty virkaan, vaan heidät on määrätty määräajaksi hoitamaan tiettyä tehtävää. Näin ollen virastoja mahdollisesti yhdistettäessä tullaan erikseen harkitsemaan, montako apulaispäällikköä kussakin uudessa virastossa tarvitaan. Pal velutoimistoverkoston tiivistärnisen seurauksena syyttäj änvirastoj en toimistohenkilöstöä voidaan vähentää henkilöstötarvetta selvittäneen työryhmän ehdotusten mukaisesti. Vuoteen 2016 mennessä toimistohenkilöstön määrää on mahdollista vähentää noin 144 henkilötyövuoteen nykyisestä 152 henkilötyövuodesta. Vuoteen 2005 verrattuna toimistohenkilökunnan määrää on jo vähennetty 35 henkilötyövuodella. 4.2 Tietohallintohankkeet Laitteet ja järjestelmät Syyttäjälaitoksen tietotekniikkamenot ovat vakiintuneet 2,2 miljoonan euron tasolle ja nousevat suunnittelukauden loppuun noin 2,3 miljoonan euron tasolle.

9 8 Oikeusministeriö suunnittelee vakio- ja ylläpitopalveluiden siirtämistä koko hallinnonalan osalta suoraan ministeriön alaisuuteen. tämä tarkoittaisi noin 1,5 miljoonan euron siirtämistä ministeriön momentille. Tämän jälkeen syyttäjälaitos vastaisi omien järjestelmiensä kehittämisestä. Tämä jälkeen syyttäjälaitoksen ICTbudjetti olisi noin 0,8 miljoonaa euroa. Suunnittelukaudella rakennetaan syyttäjälaitokselle ja yleisille tuomioistuimille asianja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköisen yhteistyön muiden viranomaisten kanssa. Keskeinen yhteistyöviranomainen on poliisi ja muut esitutkintaviranomaiset. Tämä Aipa-hankkeeksi nimitetty tietojärjestelmäuudistus ei ole vielä saanut suunnittelukaudelle erityisrahoitusta, mutta on mainittu hallitusohjelmassa. Hanke on vahvasti sidoksissa sisäasiainministeriön Vitja-tietojärjestelmäuudistukseen. Vitjan ja Aipan välille on tavoitteena rakentaa rajapinta esitutkintaviranomaisten sähköisen esitutkinta-aineiston ja asioiden perustietojen siirtämiseksi oikeusministeriön järjestelmään. Aipa-hanke koskettaa voimakkaasti myös tuomioistuinlaitosta Summaarinen rikosprosessi Vuoden 2008 alusta on siirrytty syyttäjien sähköiseen rangaistusmääräyssovellukseen, josta aiheutuu ylläpito- ja kehittämismenoja. Kehittämismenojen on arvioitu olevan suunnittelukaudella noin euroa vuodessa kunnes järjestelmä korvataan uudella Aipa-järjestelmään sisältyvällä summaarisella rikosprosessilla. Summaaristen rikosasioiden käsittelyn yksinkertaistaminen yhdistämällä rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyt on lainsäädännössä toteutettu sakon ja rikesakon määräämisestä annetulla lailla (ns. sakkomenettelylaki, 754/2010). Laki tulee voimaan myöhemmin ja sen voimaantulosta säädetään lailla. Voimaantulo odottaa Vitjatietojärjestelmän ja myös Aipa-hankkeen syyttäjäosion valmistumista. Vitja on tarkoitus ottaa käyttöön asteittain ja summaarisen menettelyn osalta viimeistään vuonna Uuden lain johdosta toteutettavan sovelluksen määrittelyvaihe toteutetaan Sovelluksen hinnaksi on arvioitu ainakin euroa. Tämän jälkeen kustannukset olisivat vuosittain noin euroa Sakari-järjestelmän kehittäminen ja uusiminen sekä yhdistäminen poliisin uuteen Vitjajärjestelmään Syyttäjälaitoksessa käytetään edelleen 1990-luvun alkupuolella kehitettyä syyttäjien ja käräjäoikeuksien yhteistä Sakari-asianhallintajärjestelmää, jossa syyttäjä on keskeinen toimija esitutkintaviranomaisen ja tuomioistuimen välissä. Sakarin teknologia on vanhaa j a riskialtista. Syyttäjien ja läheisimpien yhteistyötahojen eli poliisin, tullin, rajavartiolaitoksen ja verottajan tietojärjestelmät ovat nykyisin huonosti yhteensopivia. Suunnittelukaudella on tarkoitus korvata Sakari aikaisempaa paremmin ja monipuolisemmin rikosprosessia tukevalla ja poliisin uuteen Vitja järjestelmään yhteensopivalla Aipa-järjestelmällä. Poliisin Vitja-hankkeessa on tavoitteena koko rikosasiain ketjun asian- ja dokumentinhallinnan uusiminen ja sähköistäminen niin, että kerran tallennettu tieto on muiden ketjussa seuraavien käytettävissä joustavasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

10 Rahoituksesta Aipa-hankkeen kokonaiskustannusarvio valmistunee vielä vuonna, mutta hintaluokka lienee ainakin 15 miljoonaa. Aipa- järjestelmän tulee olla valmis vastaanottamaan esitutkintaviranomaisten Vitjalla sähköisesti siirtämät tiedot viimeistään vuonna Sakaria on silti koko ajan myös päivitettävä ja jonkin verran kehitettävä. Laajojen ja vaativien rikosasioiden käsittelyssä on tärkeää huomioida sähköisten mahdollisuuksien käyttäminen esitutkinta-aineiston laatimisessa, kokoamisessa ja siirtämisessä viranomaisilta toiselle sekä rikosprosessin myöhemmissä vaiheissa mm. eri oikeusasteissa. Suurimmat lähiajan säästöt on saavutettavissa Sakarin koodiston päivityksellä, joka ajoittuu suunnittelukauden alkuun tai jopa sitä ennen. Tällaiseen kehitystyöhön, joka koituu myös uuden järjestelmän hyväksi, arvioidaan tarvittavan vuosittain noin euroa. Syyttäjälaitoksen laskelmissa on vuonna 2012 varauduttu noin 2,1 miljoonan euron ICT-menoihin. Ministeriön suunnitelma siirtää vakio- ja ylläpitopalvelut ministeriön momentille vaikuttaa suunnittelukauden määrärahatasoon. 4.3 Toimitilaratkaisut/toimitilastrategia Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kanssa on luotu uusien oikeustalojen toiminta- ja työympäristöjen valtakunnallinen toimitilakonsepti. Työskentely konseptin tarkentamiseksi jatkuu pilottihankkeiden yhteydessä. Noudattamalla konseptimallia, voidaan saavuttaa kustannussäästöjä uusissa rakennushankkeissa. Ennen suunnittelukauden alkua käynnistyy Kuopion oikeustalon laajennushanke, joka mahdollistaa Itä-Suomen syyttäjänviraston Kuopion palvelutoimiston sijoittamisen Kuopion oikeustaloon. Samalla lakkautetaan Varkauden palvelutoimisto ja sen henkilökunta sijoitettaneen Kuopion palvelutoimistoon. Laajennushanke valmistuu suunnittelukauden alussa. Lisäksi käynnistyy Joensuun oikeus- ja poliisitalohanke. Itä-Suomen syyttäjänviraston Joensuun palvelutoimisto on tarkoitus sijoittaa uuteen oikeustaloon. Tässä hankkeessa on tarkoitus käyttää suunnittelussa ensimmäistä kertaa edellä kuvattua toimitila konseptiaihiota kokonaisuudessaan. Uuden talon on määrä valmistua suunnittelukaudella. Kotkan käräjäoikeus on siirtymässä Karhulasta Kotkaan. Vuodenvaiheessa aloittavan Salpausselän syyttäjänviraston Kotkan palvelutoimisto sijaitsee tällä hetkellä kosteusvaurioita kärsineessä tilassa Karhulassa. Jo ennen suunnittelukauden alkua etsitään mainitulle palvelutoimistolle uudet tilat Kotkasta. Selvitettävänä on, että löytyisikö nykyisestä talokannasta Kotkasta sopivat toimitilat muille oikeushallinnon yksiköille vai sijoittuuko palvelutoimisto suunnitteilla olevaan uuteen poliisitaloon.

11 10 Suunnittelukaudella on tarkoitus käynnistä Porin oikeustalon hanke. Länsi-Suomen syyttäjänviraston Porin palvelutoimisto on tarkoitus sijoittaa uusiin tiloihin. Samalla tulee harkittavaksi säilytetäänkö erillinen Rauman palvelutoimisto vai tuleeko myös Rauman palvelutoimiston henkilöstö sijoitettavaksi Porin palvelutoimistoon. Hyväksytyissä kehyksissä on uusien toimitilahankkeiden osalta vuosille varauduttu euron lisäkustannuksiin toimitilavuokrissa. Uudet hankkeet aiheuttavat lisäkustannuksia: vuodelle euroa lisäkustannuksia ja vuosille euroa. Tiivistämällä olemassa olevia toimitiloja toimitilakonseptin mukaisest, voidaan aikaansaada säästöjä, joilla mainitut menot ainakin osittain voidaan kattaa. Alustava yhteenveto toimitilahankkeista vuosina Ja niiden kustannusvaikutukset toimitilavuokriin esitetään liitteessä (liite 7). 4.4 Toimenpiteiden edellyttämät lisämäärärahatarpeet ja lisähenkilöstötarpeet WinCapita WinCapita -kokonaisuutta hoitaa vuonna kymmenen asialle määrättyä syyttäjää. Kyseisillä syyttäjillä on kesään mennessä syyteharkinnassaan noin 50 juttukokonaisuutta, joista jokaista voidaan pitää vaativana talousrikosasiana. On ennakoitavissa, että näiden juttujen pääkäsittelyt eivät ala ennen kuin pääjutussa on saatu käräjäoikeuden tuomio. Näin ollen pääkäsittelyt alkanevat kesälomakauden jälkeen. Poliisilta valmistuu noin 10 uutta juttukokonaisuutta sekä yli 400 rikoshyötyihin liittyvää esitutkintaa. On arvioitu, että vuonna WinCapita -kokonaisuus työllistää täysipäiväisesti 10 kokenutta syyttäjää. Työ on alkuvuonna esitutkintayhteistyötä ja syyteharkintaa sekä tarvittaessa pääkäsittelyjen valmistelua. Pääkäsittelyt alkanevat syksyllä ja viimeistään keväällä Ottaen huomioon esitutkinnassa ilmennyt rikosepäilyjen täydellinen kiistäminen sekä oikeus- ja näyttökysymysten riitaisuus, on ilmeistä, että suurin osa asioista etenee hovioikeuksiin. Nämä pääkäsittelyt tapahtunevat Syyttäjälaitokselle tulisi osittaa vuosille samansuuruisen lisärahoitus kuin vuodelle. Vuosille lisärahoituksen tarve laskee puoleen. Ns. LAVA-tarpeet Voidaan arvioida, että ns. LAVA-asiat suunnittelukaudella tulevat edellyttämään noin 20 syyttäjähenkilötyövuoden panosta. Jotta muiden asioiden käsittely ei kohtuuttomasti hidastuisi, olisi osoitettava kymmenen henkilötyövuoden, eli euron lisäpanostus syyttäjälaitokselle koko suunnittelukaudelle.

12 11 LIITTEET Syyttäjälaitoksen kehyslaskelmaja lisätarpeet (liitel) Syyttäjälaitoksen taloudelliset voimavarat ja rahavirrat (liite 2) Tuloksellisuuden tunnusluvut (liite 3) Syyttäjälaitoksen henkilö stösuunnitelma, toteumat, tuottavuustavoitteet Ja eläkepoistuma (liite 4) Tuottavuushankkeet ja niiden suunnitellut HTV -vaikutukset (liite 5) Syyttäjälaitoksen tuottavuustoimenpiteet (VM:n ohjeistama) (liite 6) Syyttäjälaitoksen tilahankkeet / kehys (liite 7)

13 SYYTTÄJÄLAITOKSEN KEHYSLASKELMA JA LISÄYSTARPEET Voimavaratarpeet Arvio Liite 1 TAE- Tavoite Määrärahan arvio Kehys täydennyksineen TAE 2012 ja OM:n kehysehdotus vuosille TAE 2012 sekä OM:n ja VKSV:n kehysehdotus vuosille Momentti Syyttäjälaitoksen toimintamenot (S 2v) Vuoden varsinaisen talousarvion määräraha, 1000 euroina Valtioneuvoston esityksen muutokset vuoden talousarvioon verrattuna: - toimintamenosäästö (HO) yhteishankintojen lisääminen (HO) talousrikosten torjunta (HO) TA :n kertaluonteisen lisäyksen (WinCapita ) päättyminen TA :n kertaluonteisen lisäyksen (talousrikosten torjunta) päättyminen VES vuokramenot Palkeet; hintojen yhdenmukaist.vähennys, siirto momentilta Valtioneuvoston esitys vuosien määrärahoiksi Nimellinen muutos vuoteen verrattuna Osaston/yksikön arvio vuoden 2012 pakollisista menoista, siltä osin kuin menot ylittävät vuonna 2012 ao. tarkoitukseen käytettävissä olevan määrärahan: - palkat -10 Vuoden 2012 reaalinen muutos vuoteen verrattuna (punaisella merkityt kohdat) 138 Siirtyvien määrärahojen muutos vuonna 876 Vuodelle 2012 siirtyvä määräraha 3 981

14 Syyttäjälaitoksen taloudelliset voimavarat ja rahavirrat Liite 2 ennuste TAE/ TUJO Taloudelliset voimavarat TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 Tulot yhteensä - muut toiminnan tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilamenot muut toiminnan menot ennuste TAE/ TUJO Rahavirtalaskelma TOIMINNAN RAHOITUS, toimintamenomomentille budj. tulot toimintamenomomentille budj. menot Toimintamenorahoitus, netto josta siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle talousarvio (TA+LTA)

15 TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT LIITE 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Vaikuttavuus ennuste TAE/TUJO SYL_030 Keskimääräinen syyteharkinta-aika, enintään kk 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 Syyteharkinta-aika, tavanomaiset rikosasiat, enintään kk 1,7 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 Syyteharkinta-aika, erittelemättömät rikosasiat, enintään kk 2,5 2,5 2,5 2,5 2,7 2,9 Syyteharkinta-aika, vaativat rikosasiat, enintään kk 3,5 3,0 3,5 3,5 3,7 3,9 SYL_ kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna, enintään kpl SYL_050 Yli 12 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna, enintään SYL_130 Erikoissyyttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden keskimääräinen syyteharkinta-aika, enintään pv ennuste TAE/TUJO Toiminan laajuus Syyteharkintaan saapuneet asiat SYL_020 Syyteharkinnassa ratkaistut asiat, kpl Tuottavuus ja taloudellisuus ennuste TAE/TUJO SYL_060 Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) SYL_070 Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) SYL_060 Tuottavuus, painotettu työmäärä/htv (koko henkilöstö) SYL_070 Tuottavuus, painotettu työmäärä/htv (syyttäjät) Tuottavuusohjelman mukaiset HTV-vähennykset vuosina (kumulatiivinen) SYL_080 Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/ratkaisu) SYL_080 Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/painotettu työmäärä) Maksullinen toiminta, 1000 : - Nettoutettavat tuotot yhteensä

16 TUOTOKSET, PROSESSIEN JA LAADUNHALLINTA Liite 3 sivu 2 Aikaansaadut julkishyödykkeet ennuste TAE/TUJO SYL_020 Syyteharkinnassa ratkaistut asiat, kpl ennuste TAE/TUJO Prosessien ja laadunhallinta Syyttäjien esitykset kirjalliseen menettelyyn, %-osuus kaikista alioikeuteen siirretyistä SYL_340 Toimistohenkilökunnan valmistelemat haastehakemukset, % ennuste TAE/TUJO HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilöstömäärä, htv kaikkiaan: VKSV yhteensä, josta johto ja syyttäjät (sisältää syyttäjäsopimukseen kuuluvat) muu henkilöstö Syyttäjänvirastot yhteensä, joista syyttäjät muu henkilöstö harjoittelijat ja työllisyysvaroin palkatut Henkilöstömenojen %-osuus kokonaiskuluista 79,4 % 79,0 % 79,5 % 79,4 % 79,2 % 78,3 % Henkilöstön hyvinvointi: - Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 - Sairauspoissaolopvt /htv 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 (työpäivinä) Osaaminen: - Henkilöstön koulutustasoindeksi 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 - Henkilöstön koulututuspäivät/htv 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 IT-menot ja maksut (VPK:lle) valtion palvelukeskukselle ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselle IT-menot ja OTTK-maksu Palvelukeskusmaksut OTTK:lle kaikkiaan, 1000 Tietotekniikan kehittämisinvestoinnit hankkeittain eriteltynä, 1000 OPK-maksut ennuste ennuste TAE/TUJO TAE/TUJO Palvelukeskusmaksut,

17 Syyttäjälaitoksen henkilöstösuunnitelma, toteumat, tuottavuustavoitteet ja eläkepoistuma , laskentapvm LIITE 4 Syyttäjälaitoksen henkilötyövuodet: toteumat, suunnitelmat, ennusteet tot tot tot tot tot tot ennuste TAE TTS-kausi VKSV yhteensä 35,3 36,3 35,3 37,6 36,9 36,7 37,0 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 syyttäjät 13,8 15,1 17,0 17,8 18,4 18,1 18,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 asiantuntijat 5,2 8,2 8,5 8,6 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 toimistohenkilöstö 20,8 20,4 12,0 10,0 9,5 9,3 9,2 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 - eläköitymisennuste 2015 asti harjoittelijat 0,8 0,8 1,1 1,7 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Syyttäjänvirastot yhteensä 513,1 509,7 480,4 503,3 492,4 499,0 494,0 504,0 505,0 505,0 503,0 479,0 syyttäjät 324,1 321,6 304,0 329,1 324,1 331,3 332,0 343,0 346,0 346,0 346,0 322,0 - eläköitymisennuste 2015 asti toimistohenkilöstö 187,6 178,6 165,0 161,1 155,8 152,7 149,0 148,0 146,0 146,0 144,0 144,0 - eläköitymisennuste 2015 asti harjoittelijat 1,4 9,5 2,1 5,4 5,3 6,9 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 työllisyysvaroin palkatut 9,3 7,8 7,2 8,1 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Syyttäjälaitos kaikkiaan

18 Tuottavuushankkeet ja niiden suunnitellut HTV-vaikutukset Liite 5 Tuottavuushankkeet ja niiden suunnitellut HTV-vaikutukset suunn. yht tot tot tot tot ennuste TAE TTS-kausi Htv-tarvetta lisäävät tekijät SYYTTÄJÄTOIMINTA Esitutkintayhteistyö Avainsyyttäjäjärjestelmä 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Poliisirikosten tutkinnanjohtajuus 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Parisyyttäjäjärjestelmä 11,8 11, Lisäykset yhteensä 34,4 34,4 40,6 40,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Htv-tarvetta vähentävät tekijät organisaatiomuutos OPK HO seulonta Kirjallinen prosessi -14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9-14,9 esitutkinnan rajoittaminen sovittelu sihteerityön käytön lisääminen -5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9-5,9 Syyttäjien SAKARI-järjestelmä Rankkari- ja rikesakkomenettely Vähennykset yhteensä -26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8-26,8 Nettovaikutus 7,6 7,6 13,8 13,8 23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 SIHTEERITOIMINTA sihteeritarpeen vähentyminen tuottavuussäästö kumulatiivinen tuottavuussäästö/vuosi=tae

19 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TUOTTAVUUSTOIMENPITEET (VM:n pohja) Liite 6 Tavoite TAE Tuottavuustoimenpiteet ) Toteutuneet htv:t 548,4 546,0 515,7 541,0 529,4 541,0 2 a) Tuottavuusohjelman mukaiset htvvähennykset yhteensä (kumuloituva) b) Vuosina toteutettavat htvvähennykset (kumuloituva) Syyttäjätoimi ( ) c) Kohdentamattomat htv-vähennykset ) Suunniteltuja vähennyksiä vastaavat kokonaishtv-määrät ) Muut perustellut htv-muutokset (kumuloituva) a) Siirrot muille hallinnonaloille 4 b) Siirrot muilta hallinnonaloilta 4 c) Muut perustellut htv-muutokset 4 c) Hallitus on päättänyt TAE-2008:ssa nopeuttaa vaativien rikosasioiden käsittelyä lisäämällä syyttäjien osuutta esitutkintaan c) Syyttäjälaitos, Ruanda-juttu TAE c) Syyttäjälaitos, WinCapita c) Syyttäjälaitos, talousrikosohjelma c) Eduskunnan lisäämä 1,65 milj. TAE c) Harmaantalouden torjunta ) Kokonaishenkilötyövuosimäärät tuottavuussäästöt huomioiden

20 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TILAHANKKEET / KEHYS (mom ) Tarkistettu /CL Liite 7 Vuosivuokra TPE 2010 TPE TAE 2012 Kehys 2013 Kehys 2014 Kehys 2015 Kehys Seinäjoen virastotalo Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Jyväskylän oikeustalo Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Kemin virastotalon peruskorjaus Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Kotkan palvelutoimisto Vuokra Uusi vuokra Vuokran lisäys Kuopion palvelutoimisto Vuokra Uusi vuokra Ylivieskan palvelutoimisto Vuokra Uusi vuokra Vantaan päätoimipaikkka Lisätilan tarve Toimitilojen kalustaminen Hankkeet yhteensä Kehykseen varattu Lisäystarve ilman nykyisten tilojen indeksitarkistuksia Nykyisten toimitilojen indeksikorotukset Arvio indeksikorotuksista (=3,3%, 2012=2,7%) Lisäystarve vyuoden 2012 kustannustasossa

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Poliisin sopeuttamissuunnitelma

Poliisin sopeuttamissuunnitelma Poliisin sopeuttamissuunnitelma Vuodet 2017-2020 - Laskennan pohjalla on Poliisihallituksen 18.1.2016 laatima poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelma. - Poliisitoiminnan sopeuttamissuunnitelman mukaisesti

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

PL 25 (09) VALTIONEUVOSTO

PL 25 (09) VALTIONEUVOSTO -J/- 0 i K E U SM i N i S T ERI Ö 1.10.2010 Dnro 32/013/2010 V AL T AKUNNANSYYTT ÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011 Oikeusministeriö on päättänyt vahvistaa tulosneuvottelussa Valtakunnansyyttäjänvirastolle

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE Tulosneuvottelu oikeusministeriössä.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE Tulosneuvottelu oikeusministeriössä. 13.10.2014 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2015 Oikeusministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirasto ovat neuvotelleet ja sopineet vuoden 2015 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehys 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 18.4.2016 Yleistä Pääluokan määrärahataso nousee

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

Kehys Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Kehys 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 20.4.2016 Yleistä Pääluokan määrärahataso nousee

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous)

Kehykset Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Kehykset 2017-2020 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 (kunnat ja kuntatalous) Hallintovaliokunta (HaV) VNS 3/2016 vp Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017 2020 Yleistä Pääluokan määrärahataso

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta

OULUN POLIISILAITOS, vuoden 2016 tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta OULU_Tunnus16 1/ (5) OULUN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 11925 11065 12248 12 185

Lisätiedot

Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus

Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus Kuntien kustannusten karsinta tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä Tilannekatsaus Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto 5.11.2015 Silja Hiironniemi Kuntien tehtävien ja velvoitteiden kehitys

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle.

HE 74/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista. lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. HE 74/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2015 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2015 RAPORTOINNIN 1.1.-31.12.2015 - TULOKSET TULOKSET VALTION TOIMITILASTRATEGIAN LINJAUKSET VAATIVAT TULOKSELLISIA TYÖYMPÄRISTÖJÄ 27 24 18/15 Keskimääräinen tilatehokkuus valtiolla v. 2014 toimistoissa

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008 Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008 T I L A S T O L I I T E 2008 Toimitus Virve Pehkonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Kansikuva www.sxc.hu Paino

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA KOTIMAISTEN KIELTEN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kotimaisten kielten keskus ovat sopineet

Lisätiedot

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjunta - hallituksen tavoitteet ja keinot Julkishallinto harmaan talouden torjujana Seminaari 23.5.2012 Lauri Ihalainen Harmaan talouden tilanne Harmaa talous on selvitysten mukaan viime

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies Lkm % Lkm % Lkm % Mies Lkm % Mies Lkm % Syyttäjälaitos 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Poliisihallitus OHJE 1 (7)

Poliisihallitus OHJE 1 (7) Poliisihallitus OHJE 1 (7) Päivämäärä Nro 10.1.2012 2020/2011/4569 Voimassaoloaika 15.1.2012-31.12.2016 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (119/1992) 4 Kohderyhmät Poliisi POLIISIN TEKEMÄKSI EPÄILLYN

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 9 121 792 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 38/2002 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 43/2002 16.10.2002 Asia: Virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan muutosta Oikaisuvaatimus Johtava

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Tulosohjausverkoston tapaaminen

Tulosohjausverkoston tapaaminen Oikeusministeriön pilotti Kohti strategisempaa ja selkeämpää tulosohjausta ministeriössä ja hallinnonalalla Tulosohjausverkoston tapaaminen 25.11.2013 Pilotin tavoitteet Keskeisenä tavoitteena löytää keinoja

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015

HALLITUKSEN ESITYS KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSSUUNNITTEEKSI VUOSILLE 2013-2015 Sivu 1 / 6 Liittokokous 18. 19.11.2011 Hotelli Rantasipi Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, Hyvinkää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HALLITUKSEN

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot