Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 89 Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi 8 90 Raskauspäiväkirja-projekti Turun pientalosäätiön anomus "omakotitalkkareiden työllistämishankkeen" tukemiseksi Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokouspäivät Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 22

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Laine Viljo jäsen Leivo Markku jäsen Paasikivi Sini jäsen Palomäki Harri jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Saarni Anu Hanna Kempen varajäsen Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vt.talouspäällikkö Nummela Riikka terveydenhoitaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Paasikivi ja Harri Palomäki. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Sini Paasikivi Harri Palomäki

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Investointien talousarvioon on varattu kohteelle Kummeli, KH yhteensä euron määräraha. Määrärahasta on vuodelle 2014 osoitettu euron suunnittelumääräraha. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa varsinainen peruskorjaustyö, jota varten on osoitettu euron varaus taloussuunnitelmaan. Kuluvan vuoden aikana on laadittu Kummelin peruskorjaussuunnitelma. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet päivähoidon, kirjaston, palvelupisteen, vanhustenhoidon, terveydenhoidon ja ateriapalveluiden edustajat. Hanketta on kommentoinut lisäksi saaristoasiamies. Palvelukeskus Kummelin peruskorjaus on luonteeltaan pääosin rakenteellinen peruskorjaus, joka sisältää kuitenkin myös toiminnallisia muutoksia asukkaiden ja henkilökunnan toimintaympäristöön. Hankkeen yhteydessä toteutetaan mm. uusi pääsisäänkäynti rakennukseen ja päiväkotiin. Muutokset selkeyttävät ja eriyttävät rakennuksen tilojen käyttöä. Perusparannustyöt on jaettu viiteen erilliseen muutosalueeseen rakennuksessa. Muutosalueet on esitetty arkkitehti Jussi Nurmion laatimassa pohjapiirustuksessa. Pohjapiirustus oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B4, Tilajaosto Muutosalue 1 sisältää uuden pääsisäänkäynnin rakentami sen ja nykyi sen pääsisäänkäynnin muuttamisen oleskelutilaksi ja terassiksi. Toi menpi teellä poistuu nykyinen sisäänkäynti, jolla rauhoitetaan nykyinen tila ruokai luun. Samalla poistetaan wc-tilat ja uusi rakennetaan päiväkotiin ra joittu vaan käytävätilaan. Keittiötiloja laajennetaan vastaamaan palvelu keit tiöltä vaadittavia toiminnallisia muutoksia. Samalla keittiöhenkilökun nalle osoi tetaan oma sosiaalitila terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti. Pal velu piste laajenee myös viereiseen varastotilaan. Muutosalue 2 sisältää päiväkotitilojen laajennuksen uudella sisään käynnil lä se kä ra kentamalla määräysten mukaiset kuraeteistilat. Päiväkodis sa teh dään myös toiminnallisia huonetilamuutoksia. Samalla kirjaston ja päiväko din si säänkäynnin väliselle alueelle rakennetaan oleskelu- ja terassitilat. Muutosalue 3

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilojen ra ken ta mi sen odotustiloineen nykyisiin fysioterapeutin tiloihin. Vastaanot toti loihin on oma sisäänkäynti. Fysioterapeutti siirtyy nykyiseen terveyden hoitajan vas taanottotilaan. Tällä parannetaan asiakkaiden yksityisyyttä. Muutosalue 4 sisältää henkilökunnan sosiaalitilojen, pesulatilojen ja kui vaus huo ne ti lojen toiminnalliset muutokset. Muutoksen yhteydessä vss-tilat ja vss-ti lo jen yhteydessä oleva varastotila otetaan aktiiviseen varastokäyttöön. Muutosalue 5 sisältää ulkopuolisia muutostöitä mm. sisääntulopihan muu tos työt, ajo yhteyden muutos piha-alueella, päiväkodin saattoliikenteen muu tos sekä autopaikoituksen muutokset. Palvelukeskus Kummelin toiminnallisten perusparannusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 378 m2 sisältäen n. 12,5 m2:n päiväkodin märkäeteisen laajennuksen sekä n. 5 m2:n uuden tuulikaapin rakentamisen. Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavasti: Muutosalue 1-4 Rakennustekniset työt yht euroa. Sähkötyöt sisältäen potilaskutsujärjestelmän yht euroa. LVI- työt yht euroa. Muutosalue 5 Maanrakennustyöt yht euroa. Kustannusarvio yhteensä noin euroa alv 0 %. Alkuperäisen tarkoitukseen varatun kustannuksen ylittymisen takia hankkeen toteutusta esitetään jaettavaksi kahteen osaan. Oheistettavassa liitteessä on esitetty hankkeen töiden jakoehdotus. Ensivaiheen toteutuksen 2015 kustannusarvio on noin euroa. Loppuosan kustannusarvio on noin euroa. Loppuosa esitetään tehtäväksi vuonna LIITE B5, Tilajaosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman kou lutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakun nalle kannanottoa varten.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TILAPALVELUJAOSTO: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kannanottoa varten sekä päättää pyytää lausunnot esteettömyysasiamieheltä ja vammaisneuvostolta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Kummelin peruskorjaussuunnittelu, jota toteutetaan Naantalin kaupungin saa mien pe rintövaroin, on edennyt käyttäjätahojen lausuntokier rokselle. Suun nitteluun ovat osallis tuneet soten osalta hoito- ja vanhuspalve lujohtaja Taina Lahtiola, asu mis palvelu johtaja Leena-Purmonen Me ri vir ta, Kummelin osastonhoitaja Ville Kuusinen, terveyden hoitaja Annu Laavainen ja perus turvajohta ja Iiro Pöy hönen. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Tilapalvelujaosto pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa suunnitelmasta. Lau suntoa ovat ikäihmisten asumispalvelujen osal ta val mistelleet hoito- ja van huspalve lujohtaja Taina Lahtiola ja terveyspal ve lu jen osal ta yli lääkäri Kris tian Kal lio ja johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen. Pohjapiirustus ja kustan nusarvio ovat esityslistan liitteinä (SO TE-LTK ). Hoito- ja vanhuspalvelu jen nä kö kul mas ta pää si sään käyn nin pai kan muut taminen rauhoittaa ikäih mis ten ruo kailu tilaa ja tekee sen ve dotto mammak si. Vanha ulko-ovi on si jain nut käy tän nössä kes kellä ruo kai lutilaa ja ihmi siä on kulkenut ruokailuti lan kautta Kummelin eri toi mi pistei siin. Myös katoksen rakentaminen ul ko-ovelle on järkevää. Pääsi sään käynnin puolei nen oleskelutila ja terassi lisäävät viih tyisyyttä. Kirjaston ja päiväkodin sisäänkäynnin väliselle alueelle rakennettavien oleskelu- ja terassitilojen on sovelluttava myös ikäihmisten käyttöön. Potilaskutsu-/kulunvalvontajärjestelmä parantaa ryhmäkodin asukasturvallisuutta. Hyvin suunniteltu, kohteeseen soveltuva järjestelmä on välttämätön, sillä ryhmäkodissa asuu myös muistihäiriöitä sairastavia ikäihmisiä joiden

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta kulkemista rakennuksessa tulee kyetä valvomaan erityisesti iltaisin, jolloin Kummelissa on työvuorossa vain yksi hoitaja. Ensimmäiseen korjausvaiheeseen esitetään sisällytettäväksi lisäksi yhden ison asukashuoneen (huone nro 10 / 39,5 m2) muutostyöt seuraavasti: huoneesta poistetaan keittiökalusteet (liesi, astiankuivauskaappi ja tiskipöytä) ja tilalle tehdään ovi WC tilaan. Muutoksen seurauksena Isoon huoneeseen voidaan paremmin sijoittaa tarvittaessa kaksi asukasta kerrallaan kun molemmille asukkaille saadaan käynti wc:hen oman huonetilan puolelta. Tilava huone soveltuu myös pariskunnan käyttöön. Ryhmäkodin asunnois ta kahdeksan asunnon seinäpinnat tulee siistiä. Myöhemmin v toteutettaviin muutostöihin esitetään kaikkien asukashuoneiden keittiökalusteiden poistamista, jolloin tilalle mahtuu asukkai den kaipaamia ja huoneista tällä hetkellä puuttuvia kaappeja henkilökoh taisten tavaroiden ja vaatteiden säilytystä varten. Asukashuoneisiin on jär kevää jättää mini keittiö varustus, jolloin omaiset voivat esim. keittää kahvia vieraillessaan asukkaiden luona. Kaupungin muissa ikäihmisten ryhmäkodeissa ei laskuteta asukkaita erikseen sähköstä. Yhdenvertaisuuden vuoksi myös Kummelin ryhmäkodin asukkaiden asuntokohtaiset sähkömittarit tulee poistaa muutostöiden yhteydessä. Ylilääkäri Kristian Kallio ja johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Terveydenhuollon näkökulmasta terveydenhoitajan ja lääkärin työtilan pitäisi olla riittävän suuri, jotta tutkimushuoneeseen mahtuvat kirjoituspöytä työ- ja asiakastuoleineen, tutkimuspöytä ja käsienpesupiste. Huoneen yhteydessä tulisi olla wc-tilat ja työtaso laboratorionäytteiden käsittelyä varten. Tiloja mietittäessä myös fysioterapeutille ja jalkahoitajalle tulisi olla erillinen työhuone heidän toimintaansa varten. Huone voisi olla muunnettavissa tarvittaessa muuhunkin käyttöön, jos fysioterapeutti toimii kaksi päivää viikossa. Liitteenä olevassa pohjapiirroksessa (muutosalue 3) erillinen tila, jossa on oma sisäänkäynti, on hyvä terveydenhoitajan ja lääkärin työhuoneena. Lääkäri ja terveydenhoitaja käyvät palvelukodin asukkaiden luona tarvittaessa eikä henkilökunta yleensä saata potilaita terveydenhoitajan luo. Peruskorjauksen jälkeen sama käytäntö jatkuu.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 88 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa esittelyteks tissä olevan lausunnon tila palvelujaoston käyttöön. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA KUNTA: Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Tilalaitoksen edustajien mukaan hankesuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan keskusteluissa edellisessä kokouksessa tuotiin esille mm. seuraavia asioita: Rakennuksen ilmastointi ja huoneilman viilennys on ollut kovin haasteellista erityisesti kesäaikaan. Lisäksi toiminnallisesti hyvänä pidettäisiin sitä, että terveydenhoitajan ja lääkärin huoneisiin olisi kulku myös talon sisältä. Näitä asioita olisi hyvä vielä selvittää. Tilalaitoksen edustaja Pekka Alm esitteli hankesuunnitelmaa kokoukses sa. Pohjapiirustus ja kustannusarvio ovat liitteenä. LIITTEET B1-B2, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa esittelytekstissä aiemmin ol leet lausunnot tilapalvelujaoston käyttöön ja lisäksi esittää, et tä ra kennuksen ilmanvaihdon ja viilennyksen rakenteellisiin ratkaisuihin kiin ni te tään huo mio ta ja selvitetään si säi nen kulku yh teys ter vey den hoita jan ja lää kä rin vastaanot to ti loihin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esitti, että yhdistetään tv- ja oleskelutila kirjasto pal ve lui hin ja siirretään ruokailutila nykyisen kirjaston tilalle me ren puo lelle sekä huo leh di taan vuodepotilaiden esteettö mästä ku lusta osasto jen vä lil lä.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 Ylilääkäri Kristian Kallio: Valtuutettu Jarkko Kanerva luki ja jätti kaupungin valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Punkkien aiheuttamat taudit ovat lisääntymässä. Erityisesti lounaissaariston alueella puutiainen (Ixodes ricinus) on sangen yleinen ja sen levittämät taudit aiheuttavat vaaraa sekä vakinaisille että kesäasukkaille. Myös Manner-Naantalissa tautiriski on mahdollinen. Esitämme, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin puutiaisaivokuumeen (Kumlingen taudin) ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Ahvenanmaalla suojataan väestöä rokotusohjelmalla aivokuumeen ehkäisemiseksi. Samaa suosittelee THL lounaissaariston alueella, ainakin Paraisilla. Rokotusohjelma tulisi ottaa käyttöön myös Naantalissa. Borrelioositartunnan saa arvioiden mukaan vuosittain ainakin suomalaista. Sitä ei voida ehkäistä rokotuksin, mutta terveydenhoidossa tulisi kiinnittää huomiota myös sen ensioireiden tunnistamiseen ja tarvittaessa tehokkaaseen torjuntaan. Mikäli tauti pääsee pitkittymään, ovat haitat yksilölle ja kustannukset yhteiskunnalle huomattavan suuret." Valtuustoaloite on tullut sosiaali- ja terveysvirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Punkit levittävät kahta eri sairautta, puutiaisaivokuumetta eli Kumlingen tautia sekä borrelioosia. Punkeista 1-2% kantaa puutiaisaivokuumevirusta ja 25 % borreliabakteeria. Puutiaisaivokuumetta vastaan on olemassa rokote, borrelioosia ei. Puutiaisaivokuumetta esiintyy Suomessa vain rajatuilla alueilla, lähinnä rannikkoseuduilla ja suurten järvien ympäristössä. Taudin ilmaantuvuus on kuitenkin merkittävä vain muutamilla paikkakunnilla. Naantali ei näihin paikkakuntiin kuulu. THL:n asiantuntijalääkärin Tuija Leinon mukaan tutkimuksissa on todettu, että väestön puutiaisaivokuumeen ilmaantuvuuden on oltava vähintään 10/ , jotta koko väestön rokottaminen olisi kustannustehokasta. Koko väestön rokottamista WHO ja myös THL suosittelee, jos ilmaantuvuus on yli 5/ Naantalissa ilmaantuvuus on niin vähäinen, ettei kunnollista lukuarvoa voida edes laskea, joten THL ei suosittele koko väestön rokottamista. THL:n laaja raportti aiheesta "Pitäisikö TBE-rokotusohjelmaa laajentaa" löytyy osoitteesta pdf?sequence=1.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Borrelia on sairauksista huomattavasti yleisempi, mutta rokotuksella tautia ei siis pysty ennaltaehkäisemään. Naantalin väestön riskiä sairastua joko puutiaisaivokuumeeseen tai borrelioosiin vähentää tehokkaimmin väestölle annettava useasti toistuva informaatio toimenpiteistä, jotka ovat jokaisen itse toteutettavissa. Tärkeintä on välttää punkinpuremia pitämällä pitkässä, kosteassa ruohossa kumisaappaita ja pitkiä housuja, joiden päälle sukat ovat käännetty. Jos punkin saaminen on ollut mahdollista, pitää koko iho päätä myöden tarkistaa illalla. Kiinnittyneet punkit on pyrittävä löytämään ja poistamaan vuorokauden sisällä, koska infektioriski suurenee ajan kuluessa. Terveydenhoitaja Riikka Nummela oli kokouksessa antamassa asiasta lisätie to ja. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupungin hallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle esittelytekstis sä olevan lausun non ja to teaa, että vähäisen tauti-ilmaantuvuuden vuoksi Naan talin kau pun gin ei ole tar peen ot taa käyt töön ko ko väestöä kos ke vaa roko tus oh jel maa puu tiais ai vo kuumet ta ja borreli oosia vas taan. Väestölle suunnattua tiedotusta ris keistä ja suojautumi sesta tehostetaan. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Raskauspäiväkirja-projekti Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Folkhälsan on käynnistänyt raskauspäiväkirjaprojektin, jon ka tar koi tuk sena on luoda jo raskausaikana parhaat mah dolli set edel ly tykset lap sen ja vanhempien kiintymiselle sekä vahvistaa tur valli sia per heensisäi siä suhtei ta. Vanhemmuuden pohtiminen jo raskausaikana tukee vanhemmaksi kasvamista. Folkhälsan on ehdottanut Raskauspäiväkir ja-pro jektia Naanta lin, Paraisten ja Kaarinan äitiysneuvoloille. Folkhälsans Förbundin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yh teistyös sä kehittämä raskauspäiväkirja sisältää vauvan kehitykseen ja ras kauden etenemiseen liittyviä asioita. Päiväkirjassa on äidille vauvaa ja van hem maksi tuloa koskevia kysymyksiä sekä omaan hyvinvointiin liittyviä asioita ja tilaa muistiinpanoille. Raskauspäiväkirjaa on käytetty vuosina odottaville äideille suunnatulla interventiotutkimuksella HAL erityis poliklinikalla (huume-, alkoholi- tai lääkeongelma). Alkukeväästä 2014 on tullut tieto Sosiaali- ja terveysministe riön kol me vuotisesta hankeavus tuksesta päiväkirjan jatkokehitykseen ja laa jem paan käyttöönottoon. Folk hälsanin hallinnoima jatkokehitystyö tapahtuu yh teis työssä Turun Yliopis ton dosentti Marjukka Pajulon, TYKSin dosentti Eeva Ekholmin ja psyko terapeutti Outi Kallioisen kanssa. Tutkimusyhteis työtä tehdään FinnBrain syntymäkohortti tutkimuksen kanssa Turun Yli opistolla. Projektikoordi naattori aloitti huhtikuussa Kesällä 2014 päi väkirjaa on muokattu so veltuvaksi laajempaan käyttöön ja etenkin osallista maan odot ta van äidin li säksi isän tai muun läheisen ihmisen. Projektin tavoitteena on lapsen turvallinen kiintyminen vanhempiinsa sekä perheen sisäisten suhteiden vahvistaminen, mikä vuorostaan mahdollistaa suotuisan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki tulevat äidit ja vanhemmat voisivat saada avukseen raskauspäiväkirjan, joka parantaisi heidän reflektiivistä kykyään ja lisäisi kiintymistä syntyvään vauvaan. Päiväkirjaa tullaan jakamaan vuoden 2015 ajan odottaville vanhemmille neljällä tavalla: FinnBrain-tutkimukseen osallistuville postitse neuvoloissa ensimmäiselle käynnille tuleville henkilökohtai sesti ensi- ja turvakotien liiton yksiköt ja Folkhälsanin Villa Fami lia jaka vat asiakkailleen vapaaehtoiset doulat( imetysohjaajat) antavat päiväkirjan lahjaksi odotta-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta vil le van hem mille. Kaikki odottavat vanhemmat voivat käyttää ja täyttää päiväkirjaa itselleen sopivimmalla tavalla. Päiväkirjat jäävät heidän yksityiseen käyttöönsä. Tarkoituksena on selvittää odottavien vanhempien kokemukset päiväkirjan käyttöystävällisyydestä ja käytön hyödyistä sekä päiväkirjan käyttöön tarvittavasta ohjauksen ja tuen määrästä. Naantalin äitiysneu voloiden terveydenhoitajat ovat mielellään mukana raskausprojektissa. Ras kauspäiväkirja lisännee kysymyksiä ja keskustelua syntyvästä lapsesta odo tusaikana. Terveydenhoitaja Riikka Nummela oli kokouksessa esittelemässä projektia. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Naantalin osallistumisen projektiin tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Turun pientalosäätiön anomus "omakotitalkkareiden työllistämishankkeen" tukemiseksi 1096/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Turun Pientalosäätiön projektipäällikkö Päivi Oresto on toimittanut Naantalin kaupungille tukianomuksen omakotitalkkareiden "Hyvinvointia työstä ja yhteisöllisyydestä" -työllistämishankkeeseen. Hanke on jatkoa vuonna 2002 aloitetulle Omakotitalkkari -apua asumiseen -hankkeelle. Hankkeessa tarjotaan työtä kotitalkkareiksi omakotitalojen pihatöihin, pieneen remonttiapuun ja asioinnissa auttamiseen sekä pienimuotoisiin tehtäviin, jotka eivät vaadi tekijältään erityistä ammatillista koulutusta ja tietämystä. Kotitalkkareiden asiakkaina ovat ensisijaisesti ja pääsääntöisesti vanhukset ja henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta pysty selviytymään omakotitaloasumisesta omatoimisesti. Talkkareiden pääasiallisena työnantajana toimii Turun Pientalosäätiö. Hanketta toteutetaan kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. ELY:n lisäksi hankkeen rahoitusta haetaan työllistettävien henkilöiden kotikunnilta. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät yli 500 päivää työttömänä olleet miehet, alle 30-vuotiaat nuoret sekä riittävän kielitaidon omaavat maahanmuuttajat. Mahdollisesti pieni osa työllistyvistä olisi naisia, joiden urasuunnitelmia tukevat hankeen tarjoamat palvelut ja yhteistyökumppanit. Naantalin kaupungilta anottu tuki on euroa, eli 2,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista ( ). Turun Pientalosäätiön han kekuvaus hakemukseen on liitteenä. LIITE B7, SOTE-LTK Oheismateriaali Työllisyysmääräraha-anomus, kus tannuserittely ja riskiana lyysi Hankkeen tavoitteena on työllistää vuoden aikana noin 100 henkilöä palkkatukityöhön, työkokeiluun sekä edelleen sijoittaa heitä yrityksiin. Hanke tarjoaa varsinaisen työn lisäksi työllistymistä edistäviä ohjauspalveluita, kiinteistöhuoltoon liittyviä lyhytkoulutusjaksoja ja osallistavaa työskentelyä työyhteisönä. Tavoitteena on saada noin kolmannes työllistetyistä tutkintotai valmistavaan koulutukseen, työhön avoimille markkinoille tai löytää muu pitkäaikainen ratkaisu. Kaikille työssä olleille tehdään realistinen sekä

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta konkreettinen jatkosuunnitelma. Asiakkaiden hankinta toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen, POLKU -yhteistyön, rekrytointi-ilmoittelun ja omakotitalkkari -hankkeen nettisivujen kautta. Vuoden 2014 aikana Turun Pientalosäätiö toimii pienempien omakotiyhdistysten alueella kotitalkkareiden työnantajana. Uudistus mahdollistaa työttömien edelleen sijoittamisen yrityksiin ja parantaa kotitalkkareiden työn organisointia sekä työnjohtoa ja ohjausta. Vuonna 2013 Naantalin kaupunki avusti aikaisempaa omakotitalkkari - hanketta 778 eurolla. Hankkeessa on vuoden 2013 aikana työllistetty 23 kk naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä Rymättylän Pienkiinteistöyhdistyksen sekä Merimaskun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkari - toiminnassa. Lisäksi hankkeen kautta on ollut sijoitettuna 11 kk pitkäaikaistyötön Mynämäellä sekä Raisiossa. ELY - keskuksen muutosten takia aikaisempaan hankkeeseen saatiin rahoitus vain yhdelle vuodelle. Nyt hanketta on tarkoitus toteuttaa hankekautena Naantalilta anottu osuus (5 539 ) koskee vuoden 2014 toimintaa. Turun Pientalosäätiön toiminnanjohtaja Päivi Oreston mukaan kunnalta haettava avus tusosuus on noin 158 kuukaudessa työllistettyä työtöntä kohti. Ta voitt eena on työllistää erityisesti henkilöitä, jotka ovat ns. sakkolistal la ja joista kunta joutuu maksamaan osan työttömyyskorvauksesta. Naantalissa olisi perusteltua varata tähän hankkeeseen tukea noin kahden henkilön työllistämiseen eli 24 kk. Tämä merkitsee noin :n avustusta. Hankkeen yhdyshenkilönä toimii työllisyysohjaaja Auli Järvinen, joka osal listuu myös mahdollisuuksien mukaan hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Merimaskun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja on antanut hankkeesta positiivista palautetta. Tietoisuus omakotitalkkari - toi minnasta on kuitenkin jäänyt alueella vähäiseksi ja asian tiedottamista aio taan parantaa tulevalla kaudella. Lisäksi hankkeen tulee antaa kaupungille raportti työllistämistoiminnan onnistumisesta lokakuun 2014 loppuun mennessä. PERUSTURVAJOHTAJA Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Turun Pientalo sää tiön Hy vin vointia Työs tä ja yh teisöllisyydestä - omakotitalkkarihankkeeseen yhteensä :lla sillä eh dol la, et tä

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 91 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: hank kees sa työl lis tet tä vät ovat naan ta lilaisia työt tö miä. Lisäksi hankkeen tulee antaa kaupungille raportti työllistämistoiminnan onnistumisesta lokakuun 2014 loppuun mennes sä. Hankkeen kus tan nukset katetaan kus tan nus pai kalta Yri tys- ja työl listä mis tuki SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Turun Pientalosäätiö on toimittanut "Hyvinvointia työstä ja yhteisöllisyydestä / talkkariprojekti" -hankkeesta lautakunnan pyytämän selvityk sen lokakuun lopussa. Liitteenä määrärahan käyttöselvitys vuo delta LIITE B3, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee käyttöselvityksen tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 720/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys nähtävissä internet-osoitteessa: topyynnot. Uudistuksen perehdytysmateriaalit löytyvät osoitteesta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. kunnilta ja muilta ta hoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä li säksi ky selyyn on varattu run saasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommen toinnil le. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat so te-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Lausuntopyyntö, kysely, lausuntoluonnos ja erityisvastuualueisiin kuuluvat kun nat ovat liit tei nä. LIITTEET B1-B4, SOTE-LTK Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen,

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille kohdistettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kanana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä. Naantalin kaupungissa asian käsittelystä on sovittu, että asia esitellään kaupungin johtoryhmälle jonka jälkeen perusturvajohtaja valmistelee lausuntoa so si aa li- ja ter veys lau ta kun nal le kokoukseen. Lautakuntakä sitte lyn ja mahdollisten kannanottojen jälkeen lausuntoluonnosta valmistellaan kaupunginjohtajan johdolla ja kä si tel lään kau pun gin hal li tuk sen ko ko uk sessa Kaupunginvaltuusto ot taa laki luon nok seen kan taa maanan taina Naantalin kaupunki lähettää vastauksensa sähköiseen kyselyyn, kun lausunto on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen valmisteltavaksi ohei sen lau sun ton sa annettavak si Sosiaali- ja ter veysmi niste riölle kos kien sosi aali- ja ter vey denhuol lon jär jes tämis lain hallituk sen esi tyksen luon nosta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö, luettelo erityisvastuualueista ja niihin kuluvista kunnista se kä so si aa li- ja ter veys lau ta kun nan lausuntoluon nos ovat esi tys listan liitteinä (KH ). Lakiesitys nähtävissä internet-osoitteessa: topyynnot. Uudistuksen perehdytysmateriaalit löytyvät osoitteesta:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus te-uudistus. Kaupunginjohtaja on valmistellut lausuntoa hyödyntäen so si aa li- ja ter veyslau takunnan lausuntoluonnosta. Oheismateriaali: Aineistoa kokouksessa käytävän keskustelun pohjaksi KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus käy keskustelua lausuntoluonnoksesta ja antaa oh jeet lau sun non jat ko val mis te lul le. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus kävi keskustelua lausuntoluonnokses ta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle. Luonnos sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaksi lausunnoksi on liitetty esityslistaan (KH ). Lausunnon kohdissa 37 ja 38 on esitetty kysymys vain kuntien valtuustoille. Kysymykset koskevat kunnan kuulumista sote-alueeseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle ohei sen liit teen mu kai sen lausunnon si ten, et tä lau sunnon kohdat 37 ja 38 esi te tään kau pun gin val tuuston hy väksyttäväksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lausunnon kohdat 37 ja 38 oheisen liitteen mukaisena ja muilta osin merkitsee lausunnon tiedoksi.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginvaltuusto KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginjohtaja tarkensi lausunnon kohtaa 21 siten, että lausuntoon lisä tään maininta seuraavista asioista: Lisäksi tulee turvata se, että yliopistollinen sairaala tuottaa vaativimmat eri koissairaan hoidon palvelut koko sote-alueelle. Valtion rahoitusvastuuta tu lisi lisätä erityisesti kaik kein kalleimpien erikoissairaan hoidon hoitotoimen piteiden osalta. Vastaus kohdasta 45 siirretään kohtaan 46. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liit teen mukaisen lausunnon an nettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosi aali- ja terveydenhuollon jär jestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta. LIITE B1, KH KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuksen kokonai suudessaan ja päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk syy oheisen liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä mis lain hallituksen esityksen luonnoksesta. Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaksi lausunnoksi oheistetaan. LIITE A1, KV

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää lausuntoluonnosta on muokat tu kaupunginjohtajan johdolla kaupunginhallituksen kokouksissa. Lautakunnan hyväksymää lausuntoluonnosta on muokattu jonkin verran mm. järjestämisvastuu- sekä rahoituskysymyksen osalta. Li säk si val mis telun myötä on lausuntoon lisätty kannanotto mm. esityksen pa laut ta mi sesta uudelleen valmisteltavaksi ja että lakiluonnosta ei tulisi antaa tässä muodossaan eduskunnalle. Lausunnon muokkaamiseen on luon nol li ses ti vai kut tanut saa tu li sä in for maa tio mm. kustan nus vai kutuk sista kunnil le. Lopullisen lausunnon hallituksen esityksen luonnokseen antoi kaupunginvaltuusto ko kouksessaan LIITE B4, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Naanta lin kaupungin antaman lau sunnon tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokouspäivät Sosiaali- ja terveyslautakunta 93 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouksen tarpeelli seksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokousrytmiä on arvioitu vuoden 2014 kokoustiheyden sekä tilinpäätösaikataulun pe rus teella. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2015 ko koukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin klo kaupungintalolla. Lautakunnan kevään 2015 kokoukset pidetään seuraavasti 29.1., 26.2., 12.3., 16.4., ja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Ylilääkäri Kristian Kallio: 23/2014 Opintovapaan jatko ajalle Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 121/2014 Hoitajan sijaisuus kotihoidossa /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Birgittakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Birgittakotiin /2014 Laitosapulaisen sijaisuus vuodeosastolla /2014 Laitosapulaisen vuorotteluvapaasijaisuus vuodeosastolla Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: 9/2014 Palkaton poissaolo Kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen: 4/2014 Hoitajan osa-aikaisuus kotihoidossa PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viran haltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 95 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Valvira, ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi paikan lopettaminen ( Hoivanet Oy, Tampereen ja Tu run toimintayksiköt) Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, hallitus / Pöy tä kirja PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 29.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 88 13.11.2014 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma TILAJAOS 31 Kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 80 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014 3

Sisällysluettelo. 80 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 80 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014 3 81 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 3 11.02.2015 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 03.09.2014 31 Kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3

Sisällysluettelo. 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 03.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 5/2017 1 Hyvinvointilautakunta AIKA 22.11.2017 klo 16:30 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 122 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi

Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie Ylöjärvi Ylöjärven kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Mielenterveysneuvosto 07.11.2017 Aika 17:00-18:59 Paikka Terveyskeskus Perhekeskus kokoustila Koski, Mikkolantie 10 33470 Ylöjärvi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017

Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017 Kaupunginvaltuusto 86 17.10.2016 Kaupunginhallitus 343 24.10.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 19.12.2016 Kaupunginhallitus 18 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 12 30.01.2017 Valtuutettu Vilhelm Junnilan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 105 Perusturvalautakunta 12.06.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 107 57 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 108 58 HOITOVASTUUNSA

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Terveyskeskuksen perusparannushanke

Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan 12 15.04.2015 tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan 23 09.09.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 68 16.09.2015 Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (419)

Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (419) PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 09.05.2017 klo 13:30-15:28 Paikka Sastamalan kaupungintalo, hallituksen kokoushuone (419) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot