Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 89 Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi 8 90 Raskauspäiväkirja-projekti Turun pientalosäätiön anomus "omakotitalkkareiden työllistämishankkeen" tukemiseksi Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokouspäivät Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 22

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Laine Viljo jäsen Leivo Markku jäsen Paasikivi Sini jäsen Palomäki Harri jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Saarni Anu Hanna Kempen varajäsen Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vt.talouspäällikkö Nummela Riikka terveydenhoitaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Paasikivi ja Harri Palomäki. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Sini Paasikivi Harri Palomäki

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Investointien talousarvioon on varattu kohteelle Kummeli, KH yhteensä euron määräraha. Määrärahasta on vuodelle 2014 osoitettu euron suunnittelumääräraha. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa varsinainen peruskorjaustyö, jota varten on osoitettu euron varaus taloussuunnitelmaan. Kuluvan vuoden aikana on laadittu Kummelin peruskorjaussuunnitelma. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet päivähoidon, kirjaston, palvelupisteen, vanhustenhoidon, terveydenhoidon ja ateriapalveluiden edustajat. Hanketta on kommentoinut lisäksi saaristoasiamies. Palvelukeskus Kummelin peruskorjaus on luonteeltaan pääosin rakenteellinen peruskorjaus, joka sisältää kuitenkin myös toiminnallisia muutoksia asukkaiden ja henkilökunnan toimintaympäristöön. Hankkeen yhteydessä toteutetaan mm. uusi pääsisäänkäynti rakennukseen ja päiväkotiin. Muutokset selkeyttävät ja eriyttävät rakennuksen tilojen käyttöä. Perusparannustyöt on jaettu viiteen erilliseen muutosalueeseen rakennuksessa. Muutosalueet on esitetty arkkitehti Jussi Nurmion laatimassa pohjapiirustuksessa. Pohjapiirustus oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B4, Tilajaosto Muutosalue 1 sisältää uuden pääsisäänkäynnin rakentami sen ja nykyi sen pääsisäänkäynnin muuttamisen oleskelutilaksi ja terassiksi. Toi menpi teellä poistuu nykyinen sisäänkäynti, jolla rauhoitetaan nykyinen tila ruokai luun. Samalla poistetaan wc-tilat ja uusi rakennetaan päiväkotiin ra joittu vaan käytävätilaan. Keittiötiloja laajennetaan vastaamaan palvelu keit tiöltä vaadittavia toiminnallisia muutoksia. Samalla keittiöhenkilökun nalle osoi tetaan oma sosiaalitila terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti. Pal velu piste laajenee myös viereiseen varastotilaan. Muutosalue 2 sisältää päiväkotitilojen laajennuksen uudella sisään käynnil lä se kä ra kentamalla määräysten mukaiset kuraeteistilat. Päiväkodis sa teh dään myös toiminnallisia huonetilamuutoksia. Samalla kirjaston ja päiväko din si säänkäynnin väliselle alueelle rakennetaan oleskelu- ja terassitilat. Muutosalue 3

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilojen ra ken ta mi sen odotustiloineen nykyisiin fysioterapeutin tiloihin. Vastaanot toti loihin on oma sisäänkäynti. Fysioterapeutti siirtyy nykyiseen terveyden hoitajan vas taanottotilaan. Tällä parannetaan asiakkaiden yksityisyyttä. Muutosalue 4 sisältää henkilökunnan sosiaalitilojen, pesulatilojen ja kui vaus huo ne ti lojen toiminnalliset muutokset. Muutoksen yhteydessä vss-tilat ja vss-ti lo jen yhteydessä oleva varastotila otetaan aktiiviseen varastokäyttöön. Muutosalue 5 sisältää ulkopuolisia muutostöitä mm. sisääntulopihan muu tos työt, ajo yhteyden muutos piha-alueella, päiväkodin saattoliikenteen muu tos sekä autopaikoituksen muutokset. Palvelukeskus Kummelin toiminnallisten perusparannusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 378 m2 sisältäen n. 12,5 m2:n päiväkodin märkäeteisen laajennuksen sekä n. 5 m2:n uuden tuulikaapin rakentamisen. Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavasti: Muutosalue 1-4 Rakennustekniset työt yht euroa. Sähkötyöt sisältäen potilaskutsujärjestelmän yht euroa. LVI- työt yht euroa. Muutosalue 5 Maanrakennustyöt yht euroa. Kustannusarvio yhteensä noin euroa alv 0 %. Alkuperäisen tarkoitukseen varatun kustannuksen ylittymisen takia hankkeen toteutusta esitetään jaettavaksi kahteen osaan. Oheistettavassa liitteessä on esitetty hankkeen töiden jakoehdotus. Ensivaiheen toteutuksen 2015 kustannusarvio on noin euroa. Loppuosan kustannusarvio on noin euroa. Loppuosa esitetään tehtäväksi vuonna LIITE B5, Tilajaosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman kou lutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakun nalle kannanottoa varten.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TILAPALVELUJAOSTO: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kannanottoa varten sekä päättää pyytää lausunnot esteettömyysasiamieheltä ja vammaisneuvostolta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Kummelin peruskorjaussuunnittelu, jota toteutetaan Naantalin kaupungin saa mien pe rintövaroin, on edennyt käyttäjätahojen lausuntokier rokselle. Suun nitteluun ovat osallis tuneet soten osalta hoito- ja vanhuspalve lujohtaja Taina Lahtiola, asu mis palvelu johtaja Leena-Purmonen Me ri vir ta, Kummelin osastonhoitaja Ville Kuusinen, terveyden hoitaja Annu Laavainen ja perus turvajohta ja Iiro Pöy hönen. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Tilapalvelujaosto pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa suunnitelmasta. Lau suntoa ovat ikäihmisten asumispalvelujen osal ta val mistelleet hoito- ja van huspalve lujohtaja Taina Lahtiola ja terveyspal ve lu jen osal ta yli lääkäri Kris tian Kal lio ja johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen. Pohjapiirustus ja kustan nusarvio ovat esityslistan liitteinä (SO TE-LTK ). Hoito- ja vanhuspalvelu jen nä kö kul mas ta pää si sään käyn nin pai kan muut taminen rauhoittaa ikäih mis ten ruo kailu tilaa ja tekee sen ve dotto mammak si. Vanha ulko-ovi on si jain nut käy tän nössä kes kellä ruo kai lutilaa ja ihmi siä on kulkenut ruokailuti lan kautta Kummelin eri toi mi pistei siin. Myös katoksen rakentaminen ul ko-ovelle on järkevää. Pääsi sään käynnin puolei nen oleskelutila ja terassi lisäävät viih tyisyyttä. Kirjaston ja päiväkodin sisäänkäynnin väliselle alueelle rakennettavien oleskelu- ja terassitilojen on sovelluttava myös ikäihmisten käyttöön. Potilaskutsu-/kulunvalvontajärjestelmä parantaa ryhmäkodin asukasturvallisuutta. Hyvin suunniteltu, kohteeseen soveltuva järjestelmä on välttämätön, sillä ryhmäkodissa asuu myös muistihäiriöitä sairastavia ikäihmisiä joiden

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta kulkemista rakennuksessa tulee kyetä valvomaan erityisesti iltaisin, jolloin Kummelissa on työvuorossa vain yksi hoitaja. Ensimmäiseen korjausvaiheeseen esitetään sisällytettäväksi lisäksi yhden ison asukashuoneen (huone nro 10 / 39,5 m2) muutostyöt seuraavasti: huoneesta poistetaan keittiökalusteet (liesi, astiankuivauskaappi ja tiskipöytä) ja tilalle tehdään ovi WC tilaan. Muutoksen seurauksena Isoon huoneeseen voidaan paremmin sijoittaa tarvittaessa kaksi asukasta kerrallaan kun molemmille asukkaille saadaan käynti wc:hen oman huonetilan puolelta. Tilava huone soveltuu myös pariskunnan käyttöön. Ryhmäkodin asunnois ta kahdeksan asunnon seinäpinnat tulee siistiä. Myöhemmin v toteutettaviin muutostöihin esitetään kaikkien asukashuoneiden keittiökalusteiden poistamista, jolloin tilalle mahtuu asukkai den kaipaamia ja huoneista tällä hetkellä puuttuvia kaappeja henkilökoh taisten tavaroiden ja vaatteiden säilytystä varten. Asukashuoneisiin on jär kevää jättää mini keittiö varustus, jolloin omaiset voivat esim. keittää kahvia vieraillessaan asukkaiden luona. Kaupungin muissa ikäihmisten ryhmäkodeissa ei laskuteta asukkaita erikseen sähköstä. Yhdenvertaisuuden vuoksi myös Kummelin ryhmäkodin asukkaiden asuntokohtaiset sähkömittarit tulee poistaa muutostöiden yhteydessä. Ylilääkäri Kristian Kallio ja johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Terveydenhuollon näkökulmasta terveydenhoitajan ja lääkärin työtilan pitäisi olla riittävän suuri, jotta tutkimushuoneeseen mahtuvat kirjoituspöytä työ- ja asiakastuoleineen, tutkimuspöytä ja käsienpesupiste. Huoneen yhteydessä tulisi olla wc-tilat ja työtaso laboratorionäytteiden käsittelyä varten. Tiloja mietittäessä myös fysioterapeutille ja jalkahoitajalle tulisi olla erillinen työhuone heidän toimintaansa varten. Huone voisi olla muunnettavissa tarvittaessa muuhunkin käyttöön, jos fysioterapeutti toimii kaksi päivää viikossa. Liitteenä olevassa pohjapiirroksessa (muutosalue 3) erillinen tila, jossa on oma sisäänkäynti, on hyvä terveydenhoitajan ja lääkärin työhuoneena. Lääkäri ja terveydenhoitaja käyvät palvelukodin asukkaiden luona tarvittaessa eikä henkilökunta yleensä saata potilaita terveydenhoitajan luo. Peruskorjauksen jälkeen sama käytäntö jatkuu.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 88 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa esittelyteks tissä olevan lausunnon tila palvelujaoston käyttöön. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA KUNTA: Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Tilalaitoksen edustajien mukaan hankesuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan keskusteluissa edellisessä kokouksessa tuotiin esille mm. seuraavia asioita: Rakennuksen ilmastointi ja huoneilman viilennys on ollut kovin haasteellista erityisesti kesäaikaan. Lisäksi toiminnallisesti hyvänä pidettäisiin sitä, että terveydenhoitajan ja lääkärin huoneisiin olisi kulku myös talon sisältä. Näitä asioita olisi hyvä vielä selvittää. Tilalaitoksen edustaja Pekka Alm esitteli hankesuunnitelmaa kokoukses sa. Pohjapiirustus ja kustannusarvio ovat liitteenä. LIITTEET B1-B2, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa esittelytekstissä aiemmin ol leet lausunnot tilapalvelujaoston käyttöön ja lisäksi esittää, et tä ra kennuksen ilmanvaihdon ja viilennyksen rakenteellisiin ratkaisuihin kiin ni te tään huo mio ta ja selvitetään si säi nen kulku yh teys ter vey den hoita jan ja lää kä rin vastaanot to ti loihin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esitti, että yhdistetään tv- ja oleskelutila kirjasto pal ve lui hin ja siirretään ruokailutila nykyisen kirjaston tilalle me ren puo lelle sekä huo leh di taan vuodepotilaiden esteettö mästä ku lusta osasto jen vä lil lä.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 Ylilääkäri Kristian Kallio: Valtuutettu Jarkko Kanerva luki ja jätti kaupungin valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Punkkien aiheuttamat taudit ovat lisääntymässä. Erityisesti lounaissaariston alueella puutiainen (Ixodes ricinus) on sangen yleinen ja sen levittämät taudit aiheuttavat vaaraa sekä vakinaisille että kesäasukkaille. Myös Manner-Naantalissa tautiriski on mahdollinen. Esitämme, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin puutiaisaivokuumeen (Kumlingen taudin) ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Ahvenanmaalla suojataan väestöä rokotusohjelmalla aivokuumeen ehkäisemiseksi. Samaa suosittelee THL lounaissaariston alueella, ainakin Paraisilla. Rokotusohjelma tulisi ottaa käyttöön myös Naantalissa. Borrelioositartunnan saa arvioiden mukaan vuosittain ainakin suomalaista. Sitä ei voida ehkäistä rokotuksin, mutta terveydenhoidossa tulisi kiinnittää huomiota myös sen ensioireiden tunnistamiseen ja tarvittaessa tehokkaaseen torjuntaan. Mikäli tauti pääsee pitkittymään, ovat haitat yksilölle ja kustannukset yhteiskunnalle huomattavan suuret." Valtuustoaloite on tullut sosiaali- ja terveysvirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Punkit levittävät kahta eri sairautta, puutiaisaivokuumetta eli Kumlingen tautia sekä borrelioosia. Punkeista 1-2% kantaa puutiaisaivokuumevirusta ja 25 % borreliabakteeria. Puutiaisaivokuumetta vastaan on olemassa rokote, borrelioosia ei. Puutiaisaivokuumetta esiintyy Suomessa vain rajatuilla alueilla, lähinnä rannikkoseuduilla ja suurten järvien ympäristössä. Taudin ilmaantuvuus on kuitenkin merkittävä vain muutamilla paikkakunnilla. Naantali ei näihin paikkakuntiin kuulu. THL:n asiantuntijalääkärin Tuija Leinon mukaan tutkimuksissa on todettu, että väestön puutiaisaivokuumeen ilmaantuvuuden on oltava vähintään 10/ , jotta koko väestön rokottaminen olisi kustannustehokasta. Koko väestön rokottamista WHO ja myös THL suosittelee, jos ilmaantuvuus on yli 5/ Naantalissa ilmaantuvuus on niin vähäinen, ettei kunnollista lukuarvoa voida edes laskea, joten THL ei suosittele koko väestön rokottamista. THL:n laaja raportti aiheesta "Pitäisikö TBE-rokotusohjelmaa laajentaa" löytyy osoitteesta pdf?sequence=1.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Borrelia on sairauksista huomattavasti yleisempi, mutta rokotuksella tautia ei siis pysty ennaltaehkäisemään. Naantalin väestön riskiä sairastua joko puutiaisaivokuumeeseen tai borrelioosiin vähentää tehokkaimmin väestölle annettava useasti toistuva informaatio toimenpiteistä, jotka ovat jokaisen itse toteutettavissa. Tärkeintä on välttää punkinpuremia pitämällä pitkässä, kosteassa ruohossa kumisaappaita ja pitkiä housuja, joiden päälle sukat ovat käännetty. Jos punkin saaminen on ollut mahdollista, pitää koko iho päätä myöden tarkistaa illalla. Kiinnittyneet punkit on pyrittävä löytämään ja poistamaan vuorokauden sisällä, koska infektioriski suurenee ajan kuluessa. Terveydenhoitaja Riikka Nummela oli kokouksessa antamassa asiasta lisätie to ja. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupungin hallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle esittelytekstis sä olevan lausun non ja to teaa, että vähäisen tauti-ilmaantuvuuden vuoksi Naan talin kau pun gin ei ole tar peen ot taa käyt töön ko ko väestöä kos ke vaa roko tus oh jel maa puu tiais ai vo kuumet ta ja borreli oosia vas taan. Väestölle suunnattua tiedotusta ris keistä ja suojautumi sesta tehostetaan. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Raskauspäiväkirja-projekti Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Folkhälsan on käynnistänyt raskauspäiväkirjaprojektin, jon ka tar koi tuk sena on luoda jo raskausaikana parhaat mah dolli set edel ly tykset lap sen ja vanhempien kiintymiselle sekä vahvistaa tur valli sia per heensisäi siä suhtei ta. Vanhemmuuden pohtiminen jo raskausaikana tukee vanhemmaksi kasvamista. Folkhälsan on ehdottanut Raskauspäiväkir ja-pro jektia Naanta lin, Paraisten ja Kaarinan äitiysneuvoloille. Folkhälsans Förbundin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yh teistyös sä kehittämä raskauspäiväkirja sisältää vauvan kehitykseen ja ras kauden etenemiseen liittyviä asioita. Päiväkirjassa on äidille vauvaa ja van hem maksi tuloa koskevia kysymyksiä sekä omaan hyvinvointiin liittyviä asioita ja tilaa muistiinpanoille. Raskauspäiväkirjaa on käytetty vuosina odottaville äideille suunnatulla interventiotutkimuksella HAL erityis poliklinikalla (huume-, alkoholi- tai lääkeongelma). Alkukeväästä 2014 on tullut tieto Sosiaali- ja terveysministe riön kol me vuotisesta hankeavus tuksesta päiväkirjan jatkokehitykseen ja laa jem paan käyttöönottoon. Folk hälsanin hallinnoima jatkokehitystyö tapahtuu yh teis työssä Turun Yliopis ton dosentti Marjukka Pajulon, TYKSin dosentti Eeva Ekholmin ja psyko terapeutti Outi Kallioisen kanssa. Tutkimusyhteis työtä tehdään FinnBrain syntymäkohortti tutkimuksen kanssa Turun Yli opistolla. Projektikoordi naattori aloitti huhtikuussa Kesällä 2014 päi väkirjaa on muokattu so veltuvaksi laajempaan käyttöön ja etenkin osallista maan odot ta van äidin li säksi isän tai muun läheisen ihmisen. Projektin tavoitteena on lapsen turvallinen kiintyminen vanhempiinsa sekä perheen sisäisten suhteiden vahvistaminen, mikä vuorostaan mahdollistaa suotuisan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki tulevat äidit ja vanhemmat voisivat saada avukseen raskauspäiväkirjan, joka parantaisi heidän reflektiivistä kykyään ja lisäisi kiintymistä syntyvään vauvaan. Päiväkirjaa tullaan jakamaan vuoden 2015 ajan odottaville vanhemmille neljällä tavalla: FinnBrain-tutkimukseen osallistuville postitse neuvoloissa ensimmäiselle käynnille tuleville henkilökohtai sesti ensi- ja turvakotien liiton yksiköt ja Folkhälsanin Villa Fami lia jaka vat asiakkailleen vapaaehtoiset doulat( imetysohjaajat) antavat päiväkirjan lahjaksi odotta-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta vil le van hem mille. Kaikki odottavat vanhemmat voivat käyttää ja täyttää päiväkirjaa itselleen sopivimmalla tavalla. Päiväkirjat jäävät heidän yksityiseen käyttöönsä. Tarkoituksena on selvittää odottavien vanhempien kokemukset päiväkirjan käyttöystävällisyydestä ja käytön hyödyistä sekä päiväkirjan käyttöön tarvittavasta ohjauksen ja tuen määrästä. Naantalin äitiysneu voloiden terveydenhoitajat ovat mielellään mukana raskausprojektissa. Ras kauspäiväkirja lisännee kysymyksiä ja keskustelua syntyvästä lapsesta odo tusaikana. Terveydenhoitaja Riikka Nummela oli kokouksessa esittelemässä projektia. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Naantalin osallistumisen projektiin tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Turun pientalosäätiön anomus "omakotitalkkareiden työllistämishankkeen" tukemiseksi 1096/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Turun Pientalosäätiön projektipäällikkö Päivi Oresto on toimittanut Naantalin kaupungille tukianomuksen omakotitalkkareiden "Hyvinvointia työstä ja yhteisöllisyydestä" -työllistämishankkeeseen. Hanke on jatkoa vuonna 2002 aloitetulle Omakotitalkkari -apua asumiseen -hankkeelle. Hankkeessa tarjotaan työtä kotitalkkareiksi omakotitalojen pihatöihin, pieneen remonttiapuun ja asioinnissa auttamiseen sekä pienimuotoisiin tehtäviin, jotka eivät vaadi tekijältään erityistä ammatillista koulutusta ja tietämystä. Kotitalkkareiden asiakkaina ovat ensisijaisesti ja pääsääntöisesti vanhukset ja henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta pysty selviytymään omakotitaloasumisesta omatoimisesti. Talkkareiden pääasiallisena työnantajana toimii Turun Pientalosäätiö. Hanketta toteutetaan kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. ELY:n lisäksi hankkeen rahoitusta haetaan työllistettävien henkilöiden kotikunnilta. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät yli 500 päivää työttömänä olleet miehet, alle 30-vuotiaat nuoret sekä riittävän kielitaidon omaavat maahanmuuttajat. Mahdollisesti pieni osa työllistyvistä olisi naisia, joiden urasuunnitelmia tukevat hankeen tarjoamat palvelut ja yhteistyökumppanit. Naantalin kaupungilta anottu tuki on euroa, eli 2,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista ( ). Turun Pientalosäätiön han kekuvaus hakemukseen on liitteenä. LIITE B7, SOTE-LTK Oheismateriaali Työllisyysmääräraha-anomus, kus tannuserittely ja riskiana lyysi Hankkeen tavoitteena on työllistää vuoden aikana noin 100 henkilöä palkkatukityöhön, työkokeiluun sekä edelleen sijoittaa heitä yrityksiin. Hanke tarjoaa varsinaisen työn lisäksi työllistymistä edistäviä ohjauspalveluita, kiinteistöhuoltoon liittyviä lyhytkoulutusjaksoja ja osallistavaa työskentelyä työyhteisönä. Tavoitteena on saada noin kolmannes työllistetyistä tutkintotai valmistavaan koulutukseen, työhön avoimille markkinoille tai löytää muu pitkäaikainen ratkaisu. Kaikille työssä olleille tehdään realistinen sekä

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta konkreettinen jatkosuunnitelma. Asiakkaiden hankinta toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen, POLKU -yhteistyön, rekrytointi-ilmoittelun ja omakotitalkkari -hankkeen nettisivujen kautta. Vuoden 2014 aikana Turun Pientalosäätiö toimii pienempien omakotiyhdistysten alueella kotitalkkareiden työnantajana. Uudistus mahdollistaa työttömien edelleen sijoittamisen yrityksiin ja parantaa kotitalkkareiden työn organisointia sekä työnjohtoa ja ohjausta. Vuonna 2013 Naantalin kaupunki avusti aikaisempaa omakotitalkkari - hanketta 778 eurolla. Hankkeessa on vuoden 2013 aikana työllistetty 23 kk naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä Rymättylän Pienkiinteistöyhdistyksen sekä Merimaskun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkari - toiminnassa. Lisäksi hankkeen kautta on ollut sijoitettuna 11 kk pitkäaikaistyötön Mynämäellä sekä Raisiossa. ELY - keskuksen muutosten takia aikaisempaan hankkeeseen saatiin rahoitus vain yhdelle vuodelle. Nyt hanketta on tarkoitus toteuttaa hankekautena Naantalilta anottu osuus (5 539 ) koskee vuoden 2014 toimintaa. Turun Pientalosäätiön toiminnanjohtaja Päivi Oreston mukaan kunnalta haettava avus tusosuus on noin 158 kuukaudessa työllistettyä työtöntä kohti. Ta voitt eena on työllistää erityisesti henkilöitä, jotka ovat ns. sakkolistal la ja joista kunta joutuu maksamaan osan työttömyyskorvauksesta. Naantalissa olisi perusteltua varata tähän hankkeeseen tukea noin kahden henkilön työllistämiseen eli 24 kk. Tämä merkitsee noin :n avustusta. Hankkeen yhdyshenkilönä toimii työllisyysohjaaja Auli Järvinen, joka osal listuu myös mahdollisuuksien mukaan hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Merimaskun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja on antanut hankkeesta positiivista palautetta. Tietoisuus omakotitalkkari - toi minnasta on kuitenkin jäänyt alueella vähäiseksi ja asian tiedottamista aio taan parantaa tulevalla kaudella. Lisäksi hankkeen tulee antaa kaupungille raportti työllistämistoiminnan onnistumisesta lokakuun 2014 loppuun mennessä. PERUSTURVAJOHTAJA Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Turun Pientalo sää tiön Hy vin vointia Työs tä ja yh teisöllisyydestä - omakotitalkkarihankkeeseen yhteensä :lla sillä eh dol la, et tä

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 91 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: hank kees sa työl lis tet tä vät ovat naan ta lilaisia työt tö miä. Lisäksi hankkeen tulee antaa kaupungille raportti työllistämistoiminnan onnistumisesta lokakuun 2014 loppuun mennes sä. Hankkeen kus tan nukset katetaan kus tan nus pai kalta Yri tys- ja työl listä mis tuki SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Turun Pientalosäätiö on toimittanut "Hyvinvointia työstä ja yhteisöllisyydestä / talkkariprojekti" -hankkeesta lautakunnan pyytämän selvityk sen lokakuun lopussa. Liitteenä määrärahan käyttöselvitys vuo delta LIITE B3, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee käyttöselvityksen tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 720/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys nähtävissä internet-osoitteessa: topyynnot. Uudistuksen perehdytysmateriaalit löytyvät osoitteesta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. kunnilta ja muilta ta hoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä li säksi ky selyyn on varattu run saasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommen toinnil le. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat so te-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Lausuntopyyntö, kysely, lausuntoluonnos ja erityisvastuualueisiin kuuluvat kun nat ovat liit tei nä. LIITTEET B1-B4, SOTE-LTK Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen,

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille kohdistettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kanana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä. Naantalin kaupungissa asian käsittelystä on sovittu, että asia esitellään kaupungin johtoryhmälle jonka jälkeen perusturvajohtaja valmistelee lausuntoa so si aa li- ja ter veys lau ta kun nal le kokoukseen. Lautakuntakä sitte lyn ja mahdollisten kannanottojen jälkeen lausuntoluonnosta valmistellaan kaupunginjohtajan johdolla ja kä si tel lään kau pun gin hal li tuk sen ko ko uk sessa Kaupunginvaltuusto ot taa laki luon nok seen kan taa maanan taina Naantalin kaupunki lähettää vastauksensa sähköiseen kyselyyn, kun lausunto on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen valmisteltavaksi ohei sen lau sun ton sa annettavak si Sosiaali- ja ter veysmi niste riölle kos kien sosi aali- ja ter vey denhuol lon jär jes tämis lain hallituk sen esi tyksen luon nosta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö, luettelo erityisvastuualueista ja niihin kuluvista kunnista se kä so si aa li- ja ter veys lau ta kun nan lausuntoluon nos ovat esi tys listan liitteinä (KH ). Lakiesitys nähtävissä internet-osoitteessa: topyynnot. Uudistuksen perehdytysmateriaalit löytyvät osoitteesta:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus te-uudistus. Kaupunginjohtaja on valmistellut lausuntoa hyödyntäen so si aa li- ja ter veyslau takunnan lausuntoluonnosta. Oheismateriaali: Aineistoa kokouksessa käytävän keskustelun pohjaksi KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus käy keskustelua lausuntoluonnoksesta ja antaa oh jeet lau sun non jat ko val mis te lul le. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus kävi keskustelua lausuntoluonnokses ta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle. Luonnos sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaksi lausunnoksi on liitetty esityslistaan (KH ). Lausunnon kohdissa 37 ja 38 on esitetty kysymys vain kuntien valtuustoille. Kysymykset koskevat kunnan kuulumista sote-alueeseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle ohei sen liit teen mu kai sen lausunnon si ten, et tä lau sunnon kohdat 37 ja 38 esi te tään kau pun gin val tuuston hy väksyttäväksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lausunnon kohdat 37 ja 38 oheisen liitteen mukaisena ja muilta osin merkitsee lausunnon tiedoksi.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginvaltuusto KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginjohtaja tarkensi lausunnon kohtaa 21 siten, että lausuntoon lisä tään maininta seuraavista asioista: Lisäksi tulee turvata se, että yliopistollinen sairaala tuottaa vaativimmat eri koissairaan hoidon palvelut koko sote-alueelle. Valtion rahoitusvastuuta tu lisi lisätä erityisesti kaik kein kalleimpien erikoissairaan hoidon hoitotoimen piteiden osalta. Vastaus kohdasta 45 siirretään kohtaan 46. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liit teen mukaisen lausunnon an nettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosi aali- ja terveydenhuollon jär jestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta. LIITE B1, KH KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuksen kokonai suudessaan ja päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk syy oheisen liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä mis lain hallituksen esityksen luonnoksesta. Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaksi lausunnoksi oheistetaan. LIITE A1, KV

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää lausuntoluonnosta on muokat tu kaupunginjohtajan johdolla kaupunginhallituksen kokouksissa. Lautakunnan hyväksymää lausuntoluonnosta on muokattu jonkin verran mm. järjestämisvastuu- sekä rahoituskysymyksen osalta. Li säk si val mis telun myötä on lausuntoon lisätty kannanotto mm. esityksen pa laut ta mi sesta uudelleen valmisteltavaksi ja että lakiluonnosta ei tulisi antaa tässä muodossaan eduskunnalle. Lausunnon muokkaamiseen on luon nol li ses ti vai kut tanut saa tu li sä in for maa tio mm. kustan nus vai kutuk sista kunnil le. Lopullisen lausunnon hallituksen esityksen luonnokseen antoi kaupunginvaltuusto ko kouksessaan LIITE B4, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Naanta lin kaupungin antaman lau sunnon tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokouspäivät Sosiaali- ja terveyslautakunta 93 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouksen tarpeelli seksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokousrytmiä on arvioitu vuoden 2014 kokoustiheyden sekä tilinpäätösaikataulun pe rus teella. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2015 ko koukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin klo kaupungintalolla. Lautakunnan kevään 2015 kokoukset pidetään seuraavasti 29.1., 26.2., 12.3., 16.4., ja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Ylilääkäri Kristian Kallio: 23/2014 Opintovapaan jatko ajalle Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 121/2014 Hoitajan sijaisuus kotihoidossa /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Birgittakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Birgittakotiin /2014 Laitosapulaisen sijaisuus vuodeosastolla /2014 Laitosapulaisen vuorotteluvapaasijaisuus vuodeosastolla Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: 9/2014 Palkaton poissaolo Kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen: 4/2014 Hoitajan osa-aikaisuus kotihoidossa PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viran haltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 95 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Valvira, ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi paikan lopettaminen ( Hoivanet Oy, Tampereen ja Tu run toimintayksiköt) Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, hallitus / Pöy tä kirja PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 29.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 88 13.11.2014 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma TILAJAOS 31 Kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 80 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014 3

Sisällysluettelo. 80 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 80 Sosiaali- ja terveystoimen toiminta- ja talousraportti 1.1.-30.9.2014 3 81 Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma

Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 31 03.09.2014 3 11.02.2015 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 03.09.2014 31 Kiinteistöpäällikkö

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 246 22.09.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 217/03.00/2013 Khall 246 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3

Sisällysluettelo. 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 03.09.2014 Sisällysluettelo Sivu 30 Tilapalvelujaoston vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman 2015-2018 laadinta 3

Lisätiedot

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista

Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista Sosiaali- ja terveyslautakunta 59 21.08.2014 Kaupunginhallitus 335 01.09.2014 Kaupunginhallitus 382 06.10.2014 Selvitys työmarkkinatukea saavien henkilöiden työllistämistoimista 175/13.05/2014 SOTELTK

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta

Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014. Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta Perusturvalautakunta 66 30.09.2014 Kaupunginhallitus 306 06.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksesta PETUR 30.09.2014 66 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali-

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto

Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan lausunto Kunnanhallitus 147 08.09.2014 Perusturvalautakunta 74 30.09.2014 Kunnanhallitus 173 06.10.2014 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta/euran kunnan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

Terveyskeskuksen perusparannushanke

Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan 12 15.04.2015 tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan 23 09.09.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 68 16.09.2015 Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 256 06.10.2010 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira/Fanin Oy 761/61/616/2010 STLTK 256 Fanin Oy Kuopiosta on pyytänyt lupaa Sosi aali- ja terveysalan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus NURMIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA 9/2015 1 Nuorisolautakunta AIKA 17.12.2015 klo 18:00 PAIKKA Flamingo Spa, Tasetie 8 Vantaa Käsiteltävät asiat Asia 47 48 49 50 51 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään.

Kunnanhallitus käy keskustelun valmisteluosassa mainitusta asiasta ja linjaa, miten valmistelussa edetään. Kunnanhallitus 79 20.03.2014 Kunnanhallitus 93 09.04.2014 Kunnanhallitus 160 12.06.2014 Kunnanhallitus 219 11.09.2014 Kunnanhallitus 257 29.10.2014 Liikuntahallin rakentaminen Pälkäneelle 195/02.05.01/2013

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1. Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Maakuntahallitus II 08.10.2012 AIKA 08.10.2012 Klo 12:07-12:10 PAIKKA Scandic hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani, MYR:n kokouksen jälkeen KÄSITELLYT

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29

Kehitysvammaisten asumisyksikön rakentaminen / nimikilpailu 97/05.02.12/2013 TEK 07.05.2014 29 Tekninen lautakunta 29 07.05.2014 Perusturvalautakunta 67 20.05.2014 Perusturvalautakunta 114 16.09.2014 Perusturvalautakunta 147 18.11.2014 Perusturvalautakunta 153 16.12.2014 Perusturvalautakunta 10

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja

Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Vauva mielessä- Raskausajan päiväkirja Lyhyesti projektista: Folkhälsans Förbund on yhteistyössä TYKS:in ja Turun yliopiston tutkijoiden ja kliinikoiden kanssa kehittänyt raskausajan päiväkirjan jota on

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä

Valtuutettu Leena Haanpään ym. valtuustoaloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä Kaupunginvaltuusto 37 27.04.2015 Kaupunginhallitus 181 04.05.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 05.11.2015 Kaupunginhallitus 414 23.11.2015 Kaupunginvaltuusto 94 14.12.2015 Valtuutettu Leena Haanpään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERiÖ LAUSUNTOPYYNTÖ 18.8.2014 STM090:00/2013 1(5) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 37 (48) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 37 (48) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 37 (48) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 kello 17.00-17.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Luvan antaminen johtavan farmaseutin toimen täyttämiseen

Luvan antaminen johtavan farmaseutin toimen täyttämiseen Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 64 23.02.2015 Luvan antaminen johtavan farmaseutin toimen täyttämiseen 662/01.02.00/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015 52 Ylilääkäri Kristian Kallio 14.1.2015:

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot