Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sisällysluettelo Sivu 88 Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma 3 89 Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi 8 90 Raskauspäiväkirja-projekti Turun pientalosäätiön anomus "omakotitalkkareiden työllistämishankkeen" tukemiseksi Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokouspäivät Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat 22

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika kello 17:00-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Maja Pirjo varapuheenjohtaja Hyvönen Jarmo jäsen Laine Viljo jäsen Leivo Markku jäsen Paasikivi Sini jäsen Palomäki Harri jäsen Saari Ville-Veikko jäsen Saarni Anu Hanna Kempen varajäsen Pöyhönen Iiro perusturvajohtaja Laurila Airi vt.talouspäällikkö Nummela Riikka terveydenhoitaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Paasikivi ja Harri Palomäki. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Airi Laurila pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Sini Paasikivi Harri Palomäki

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kummelin peruskorjauksen hankesuunnitelma Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Investointien talousarvioon on varattu kohteelle Kummeli, KH yhteensä euron määräraha. Määrärahasta on vuodelle 2014 osoitettu euron suunnittelumääräraha. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus toteuttaa varsinainen peruskorjaustyö, jota varten on osoitettu euron varaus taloussuunnitelmaan. Kuluvan vuoden aikana on laadittu Kummelin peruskorjaussuunnitelma. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet päivähoidon, kirjaston, palvelupisteen, vanhustenhoidon, terveydenhoidon ja ateriapalveluiden edustajat. Hanketta on kommentoinut lisäksi saaristoasiamies. Palvelukeskus Kummelin peruskorjaus on luonteeltaan pääosin rakenteellinen peruskorjaus, joka sisältää kuitenkin myös toiminnallisia muutoksia asukkaiden ja henkilökunnan toimintaympäristöön. Hankkeen yhteydessä toteutetaan mm. uusi pääsisäänkäynti rakennukseen ja päiväkotiin. Muutokset selkeyttävät ja eriyttävät rakennuksen tilojen käyttöä. Perusparannustyöt on jaettu viiteen erilliseen muutosalueeseen rakennuksessa. Muutosalueet on esitetty arkkitehti Jussi Nurmion laatimassa pohjapiirustuksessa. Pohjapiirustus oheistetaan esityslistan liitteeksi. LIITE B4, Tilajaosto Muutosalue 1 sisältää uuden pääsisäänkäynnin rakentami sen ja nykyi sen pääsisäänkäynnin muuttamisen oleskelutilaksi ja terassiksi. Toi menpi teellä poistuu nykyinen sisäänkäynti, jolla rauhoitetaan nykyinen tila ruokai luun. Samalla poistetaan wc-tilat ja uusi rakennetaan päiväkotiin ra joittu vaan käytävätilaan. Keittiötiloja laajennetaan vastaamaan palvelu keit tiöltä vaadittavia toiminnallisia muutoksia. Samalla keittiöhenkilökun nalle osoi tetaan oma sosiaalitila terveystarkastajan vaatimuksen mukaisesti. Pal velu piste laajenee myös viereiseen varastotilaan. Muutosalue 2 sisältää päiväkotitilojen laajennuksen uudella sisään käynnil lä se kä ra kentamalla määräysten mukaiset kuraeteistilat. Päiväkodis sa teh dään myös toiminnallisia huonetilamuutoksia. Samalla kirjaston ja päiväko din si säänkäynnin väliselle alueelle rakennetaan oleskelu- ja terassitilat. Muutosalue 3

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilojen ra ken ta mi sen odotustiloineen nykyisiin fysioterapeutin tiloihin. Vastaanot toti loihin on oma sisäänkäynti. Fysioterapeutti siirtyy nykyiseen terveyden hoitajan vas taanottotilaan. Tällä parannetaan asiakkaiden yksityisyyttä. Muutosalue 4 sisältää henkilökunnan sosiaalitilojen, pesulatilojen ja kui vaus huo ne ti lojen toiminnalliset muutokset. Muutoksen yhteydessä vss-tilat ja vss-ti lo jen yhteydessä oleva varastotila otetaan aktiiviseen varastokäyttöön. Muutosalue 5 sisältää ulkopuolisia muutostöitä mm. sisääntulopihan muu tos työt, ajo yhteyden muutos piha-alueella, päiväkodin saattoliikenteen muu tos sekä autopaikoituksen muutokset. Palvelukeskus Kummelin toiminnallisten perusparannusalueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 378 m2 sisältäen n. 12,5 m2:n päiväkodin märkäeteisen laajennuksen sekä n. 5 m2:n uuden tuulikaapin rakentamisen. Hankkeen kustannusarvio muodostuu seuraavasti: Muutosalue 1-4 Rakennustekniset työt yht euroa. Sähkötyöt sisältäen potilaskutsujärjestelmän yht euroa. LVI- työt yht euroa. Muutosalue 5 Maanrakennustyöt yht euroa. Kustannusarvio yhteensä noin euroa alv 0 %. Alkuperäisen tarkoitukseen varatun kustannuksen ylittymisen takia hankkeen toteutusta esitetään jaettavaksi kahteen osaan. Oheistettavassa liitteessä on esitetty hankkeen töiden jakoehdotus. Ensivaiheen toteutuksen 2015 kustannusarvio on noin euroa. Loppuosan kustannusarvio on noin euroa. Loppuosa esitetään tehtäväksi vuonna LIITE B5, Tilajaosto KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman kou lutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakun nalle kannanottoa varten.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta TILAPALVELUJAOSTO: Tilapalvelujaosto esittää Kummeli, KH hankkeen hankesuunnitelman koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle kannanottoa varten sekä päättää pyytää lausunnot esteettömyysasiamieheltä ja vammaisneuvostolta. Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Kummelin peruskorjaussuunnittelu, jota toteutetaan Naantalin kaupungin saa mien pe rintövaroin, on edennyt käyttäjätahojen lausuntokier rokselle. Suun nitteluun ovat osallis tuneet soten osalta hoito- ja vanhuspalve lujohtaja Taina Lahtiola, asu mis palvelu johtaja Leena-Purmonen Me ri vir ta, Kummelin osastonhoitaja Ville Kuusinen, terveyden hoitaja Annu Laavainen ja perus turvajohta ja Iiro Pöy hönen. Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: Tilapalvelujaosto pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa suunnitelmasta. Lau suntoa ovat ikäihmisten asumispalvelujen osal ta val mistelleet hoito- ja van huspalve lujohtaja Taina Lahtiola ja terveyspal ve lu jen osal ta yli lääkäri Kris tian Kal lio ja johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen. Pohjapiirustus ja kustan nusarvio ovat esityslistan liitteinä (SO TE-LTK ). Hoito- ja vanhuspalvelu jen nä kö kul mas ta pää si sään käyn nin pai kan muut taminen rauhoittaa ikäih mis ten ruo kailu tilaa ja tekee sen ve dotto mammak si. Vanha ulko-ovi on si jain nut käy tän nössä kes kellä ruo kai lutilaa ja ihmi siä on kulkenut ruokailuti lan kautta Kummelin eri toi mi pistei siin. Myös katoksen rakentaminen ul ko-ovelle on järkevää. Pääsi sään käynnin puolei nen oleskelutila ja terassi lisäävät viih tyisyyttä. Kirjaston ja päiväkodin sisäänkäynnin väliselle alueelle rakennettavien oleskelu- ja terassitilojen on sovelluttava myös ikäihmisten käyttöön. Potilaskutsu-/kulunvalvontajärjestelmä parantaa ryhmäkodin asukasturvallisuutta. Hyvin suunniteltu, kohteeseen soveltuva järjestelmä on välttämätön, sillä ryhmäkodissa asuu myös muistihäiriöitä sairastavia ikäihmisiä joiden

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta kulkemista rakennuksessa tulee kyetä valvomaan erityisesti iltaisin, jolloin Kummelissa on työvuorossa vain yksi hoitaja. Ensimmäiseen korjausvaiheeseen esitetään sisällytettäväksi lisäksi yhden ison asukashuoneen (huone nro 10 / 39,5 m2) muutostyöt seuraavasti: huoneesta poistetaan keittiökalusteet (liesi, astiankuivauskaappi ja tiskipöytä) ja tilalle tehdään ovi WC tilaan. Muutoksen seurauksena Isoon huoneeseen voidaan paremmin sijoittaa tarvittaessa kaksi asukasta kerrallaan kun molemmille asukkaille saadaan käynti wc:hen oman huonetilan puolelta. Tilava huone soveltuu myös pariskunnan käyttöön. Ryhmäkodin asunnois ta kahdeksan asunnon seinäpinnat tulee siistiä. Myöhemmin v toteutettaviin muutostöihin esitetään kaikkien asukashuoneiden keittiökalusteiden poistamista, jolloin tilalle mahtuu asukkai den kaipaamia ja huoneista tällä hetkellä puuttuvia kaappeja henkilökoh taisten tavaroiden ja vaatteiden säilytystä varten. Asukashuoneisiin on jär kevää jättää mini keittiö varustus, jolloin omaiset voivat esim. keittää kahvia vieraillessaan asukkaiden luona. Kaupungin muissa ikäihmisten ryhmäkodeissa ei laskuteta asukkaita erikseen sähköstä. Yhdenvertaisuuden vuoksi myös Kummelin ryhmäkodin asukkaiden asuntokohtaiset sähkömittarit tulee poistaa muutostöiden yhteydessä. Ylilääkäri Kristian Kallio ja johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Terveydenhuollon näkökulmasta terveydenhoitajan ja lääkärin työtilan pitäisi olla riittävän suuri, jotta tutkimushuoneeseen mahtuvat kirjoituspöytä työ- ja asiakastuoleineen, tutkimuspöytä ja käsienpesupiste. Huoneen yhteydessä tulisi olla wc-tilat ja työtaso laboratorionäytteiden käsittelyä varten. Tiloja mietittäessä myös fysioterapeutille ja jalkahoitajalle tulisi olla erillinen työhuone heidän toimintaansa varten. Huone voisi olla muunnettavissa tarvittaessa muuhunkin käyttöön, jos fysioterapeutti toimii kaksi päivää viikossa. Liitteenä olevassa pohjapiirroksessa (muutosalue 3) erillinen tila, jossa on oma sisäänkäynti, on hyvä terveydenhoitajan ja lääkärin työhuoneena. Lääkäri ja terveydenhoitaja käyvät palvelukodin asukkaiden luona tarvittaessa eikä henkilökunta yleensä saata potilaita terveydenhoitajan luo. Peruskorjauksen jälkeen sama käytäntö jatkuu.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 88 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa esittelyteks tissä olevan lausunnon tila palvelujaoston käyttöön. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA KUNTA: Lautakunta päätti jättää asian pöydälle. Tilalaitoksen edustajien mukaan hankesuunnitelmaa on mahdollista tarkentaa edelleen. Sosiaali- ja terveyslautakunnan keskusteluissa edellisessä kokouksessa tuotiin esille mm. seuraavia asioita: Rakennuksen ilmastointi ja huoneilman viilennys on ollut kovin haasteellista erityisesti kesäaikaan. Lisäksi toiminnallisesti hyvänä pidettäisiin sitä, että terveydenhoitajan ja lääkärin huoneisiin olisi kulku myös talon sisältä. Näitä asioita olisi hyvä vielä selvittää. Tilalaitoksen edustaja Pekka Alm esitteli hankesuunnitelmaa kokoukses sa. Pohjapiirustus ja kustannusarvio ovat liitteenä. LIITTEET B1-B2, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa esittelytekstissä aiemmin ol leet lausunnot tilapalvelujaoston käyttöön ja lisäksi esittää, et tä ra kennuksen ilmanvaihdon ja viilennyksen rakenteellisiin ratkaisuihin kiin ni te tään huo mio ta ja selvitetään si säi nen kulku yh teys ter vey den hoita jan ja lää kä rin vastaanot to ti loihin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta esitti, että yhdistetään tv- ja oleskelutila kirjasto pal ve lui hin ja siirretään ruokailutila nykyisen kirjaston tilalle me ren puo lelle sekä huo leh di taan vuodepotilaiden esteettö mästä ku lusta osasto jen vä lil lä.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Valtuustoaloite puutiaisaivokuumeen ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 89 Ylilääkäri Kristian Kallio: Valtuutettu Jarkko Kanerva luki ja jätti kaupungin valtuuston kokouksessa seuraavan kuuden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Punkkien aiheuttamat taudit ovat lisääntymässä. Erityisesti lounaissaariston alueella puutiainen (Ixodes ricinus) on sangen yleinen ja sen levittämät taudit aiheuttavat vaaraa sekä vakinaisille että kesäasukkaille. Myös Manner-Naantalissa tautiriski on mahdollinen. Esitämme, että kaupunginhallitus päättää ryhtyä toimiin puutiaisaivokuumeen (Kumlingen taudin) ja borrelioosin väestölle aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Ahvenanmaalla suojataan väestöä rokotusohjelmalla aivokuumeen ehkäisemiseksi. Samaa suosittelee THL lounaissaariston alueella, ainakin Paraisilla. Rokotusohjelma tulisi ottaa käyttöön myös Naantalissa. Borrelioositartunnan saa arvioiden mukaan vuosittain ainakin suomalaista. Sitä ei voida ehkäistä rokotuksin, mutta terveydenhoidossa tulisi kiinnittää huomiota myös sen ensioireiden tunnistamiseen ja tarvittaessa tehokkaaseen torjuntaan. Mikäli tauti pääsee pitkittymään, ovat haitat yksilölle ja kustannukset yhteiskunnalle huomattavan suuret." Valtuustoaloite on tullut sosiaali- ja terveysvirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Punkit levittävät kahta eri sairautta, puutiaisaivokuumetta eli Kumlingen tautia sekä borrelioosia. Punkeista 1-2% kantaa puutiaisaivokuumevirusta ja 25 % borreliabakteeria. Puutiaisaivokuumetta vastaan on olemassa rokote, borrelioosia ei. Puutiaisaivokuumetta esiintyy Suomessa vain rajatuilla alueilla, lähinnä rannikkoseuduilla ja suurten järvien ympäristössä. Taudin ilmaantuvuus on kuitenkin merkittävä vain muutamilla paikkakunnilla. Naantali ei näihin paikkakuntiin kuulu. THL:n asiantuntijalääkärin Tuija Leinon mukaan tutkimuksissa on todettu, että väestön puutiaisaivokuumeen ilmaantuvuuden on oltava vähintään 10/ , jotta koko väestön rokottaminen olisi kustannustehokasta. Koko väestön rokottamista WHO ja myös THL suosittelee, jos ilmaantuvuus on yli 5/ Naantalissa ilmaantuvuus on niin vähäinen, ettei kunnollista lukuarvoa voida edes laskea, joten THL ei suosittele koko väestön rokottamista. THL:n laaja raportti aiheesta "Pitäisikö TBE-rokotusohjelmaa laajentaa" löytyy osoitteesta pdf?sequence=1.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Borrelia on sairauksista huomattavasti yleisempi, mutta rokotuksella tautia ei siis pysty ennaltaehkäisemään. Naantalin väestön riskiä sairastua joko puutiaisaivokuumeeseen tai borrelioosiin vähentää tehokkaimmin väestölle annettava useasti toistuva informaatio toimenpiteistä, jotka ovat jokaisen itse toteutettavissa. Tärkeintä on välttää punkinpuremia pitämällä pitkässä, kosteassa ruohossa kumisaappaita ja pitkiä housuja, joiden päälle sukat ovat käännetty. Jos punkin saaminen on ollut mahdollista, pitää koko iho päätä myöden tarkistaa illalla. Kiinnittyneet punkit on pyrittävä löytämään ja poistamaan vuorokauden sisällä, koska infektioriski suurenee ajan kuluessa. Terveydenhoitaja Riikka Nummela oli kokouksessa antamassa asiasta lisätie to ja. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa kaupungin hallitukselle ja edelleen kau punginvaltuustolle esittelytekstis sä olevan lausun non ja to teaa, että vähäisen tauti-ilmaantuvuuden vuoksi Naan talin kau pun gin ei ole tar peen ot taa käyt töön ko ko väestöä kos ke vaa roko tus oh jel maa puu tiais ai vo kuumet ta ja borreli oosia vas taan. Väestölle suunnattua tiedotusta ris keistä ja suojautumi sesta tehostetaan. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Raskauspäiväkirja-projekti Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen: Folkhälsan on käynnistänyt raskauspäiväkirjaprojektin, jon ka tar koi tuk sena on luoda jo raskausaikana parhaat mah dolli set edel ly tykset lap sen ja vanhempien kiintymiselle sekä vahvistaa tur valli sia per heensisäi siä suhtei ta. Vanhemmuuden pohtiminen jo raskausaikana tukee vanhemmaksi kasvamista. Folkhälsan on ehdottanut Raskauspäiväkir ja-pro jektia Naanta lin, Paraisten ja Kaarinan äitiysneuvoloille. Folkhälsans Förbundin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yh teistyös sä kehittämä raskauspäiväkirja sisältää vauvan kehitykseen ja ras kauden etenemiseen liittyviä asioita. Päiväkirjassa on äidille vauvaa ja van hem maksi tuloa koskevia kysymyksiä sekä omaan hyvinvointiin liittyviä asioita ja tilaa muistiinpanoille. Raskauspäiväkirjaa on käytetty vuosina odottaville äideille suunnatulla interventiotutkimuksella HAL erityis poliklinikalla (huume-, alkoholi- tai lääkeongelma). Alkukeväästä 2014 on tullut tieto Sosiaali- ja terveysministe riön kol me vuotisesta hankeavus tuksesta päiväkirjan jatkokehitykseen ja laa jem paan käyttöönottoon. Folk hälsanin hallinnoima jatkokehitystyö tapahtuu yh teis työssä Turun Yliopis ton dosentti Marjukka Pajulon, TYKSin dosentti Eeva Ekholmin ja psyko terapeutti Outi Kallioisen kanssa. Tutkimusyhteis työtä tehdään FinnBrain syntymäkohortti tutkimuksen kanssa Turun Yli opistolla. Projektikoordi naattori aloitti huhtikuussa Kesällä 2014 päi väkirjaa on muokattu so veltuvaksi laajempaan käyttöön ja etenkin osallista maan odot ta van äidin li säksi isän tai muun läheisen ihmisen. Projektin tavoitteena on lapsen turvallinen kiintyminen vanhempiinsa sekä perheen sisäisten suhteiden vahvistaminen, mikä vuorostaan mahdollistaa suotuisan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että kaikki tulevat äidit ja vanhemmat voisivat saada avukseen raskauspäiväkirjan, joka parantaisi heidän reflektiivistä kykyään ja lisäisi kiintymistä syntyvään vauvaan. Päiväkirjaa tullaan jakamaan vuoden 2015 ajan odottaville vanhemmille neljällä tavalla: FinnBrain-tutkimukseen osallistuville postitse neuvoloissa ensimmäiselle käynnille tuleville henkilökohtai sesti ensi- ja turvakotien liiton yksiköt ja Folkhälsanin Villa Fami lia jaka vat asiakkailleen vapaaehtoiset doulat( imetysohjaajat) antavat päiväkirjan lahjaksi odotta-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta vil le van hem mille. Kaikki odottavat vanhemmat voivat käyttää ja täyttää päiväkirjaa itselleen sopivimmalla tavalla. Päiväkirjat jäävät heidän yksityiseen käyttöönsä. Tarkoituksena on selvittää odottavien vanhempien kokemukset päiväkirjan käyttöystävällisyydestä ja käytön hyödyistä sekä päiväkirjan käyttöön tarvittavasta ohjauksen ja tuen määrästä. Naantalin äitiysneu voloiden terveydenhoitajat ovat mielellään mukana raskausprojektissa. Ras kauspäiväkirja lisännee kysymyksiä ja keskustelua syntyvästä lapsesta odo tusaikana. Terveydenhoitaja Riikka Nummela oli kokouksessa esittelemässä projektia. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Naantalin osallistumisen projektiin tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Turun pientalosäätiön anomus "omakotitalkkareiden työllistämishankkeen" tukemiseksi 1096/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Turun Pientalosäätiön projektipäällikkö Päivi Oresto on toimittanut Naantalin kaupungille tukianomuksen omakotitalkkareiden "Hyvinvointia työstä ja yhteisöllisyydestä" -työllistämishankkeeseen. Hanke on jatkoa vuonna 2002 aloitetulle Omakotitalkkari -apua asumiseen -hankkeelle. Hankkeessa tarjotaan työtä kotitalkkareiksi omakotitalojen pihatöihin, pieneen remonttiapuun ja asioinnissa auttamiseen sekä pienimuotoisiin tehtäviin, jotka eivät vaadi tekijältään erityistä ammatillista koulutusta ja tietämystä. Kotitalkkareiden asiakkaina ovat ensisijaisesti ja pääsääntöisesti vanhukset ja henkilöt, jotka eivät syystä tai toisesta pysty selviytymään omakotitaloasumisesta omatoimisesti. Talkkareiden pääasiallisena työnantajana toimii Turun Pientalosäätiö. Hanketta toteutetaan kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa. ELY:n lisäksi hankkeen rahoitusta haetaan työllistettävien henkilöiden kotikunnilta. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät yli 500 päivää työttömänä olleet miehet, alle 30-vuotiaat nuoret sekä riittävän kielitaidon omaavat maahanmuuttajat. Mahdollisesti pieni osa työllistyvistä olisi naisia, joiden urasuunnitelmia tukevat hankeen tarjoamat palvelut ja yhteistyökumppanit. Naantalin kaupungilta anottu tuki on euroa, eli 2,5 % hankkeen kokonaiskustannuksista ( ). Turun Pientalosäätiön han kekuvaus hakemukseen on liitteenä. LIITE B7, SOTE-LTK Oheismateriaali Työllisyysmääräraha-anomus, kus tannuserittely ja riskiana lyysi Hankkeen tavoitteena on työllistää vuoden aikana noin 100 henkilöä palkkatukityöhön, työkokeiluun sekä edelleen sijoittaa heitä yrityksiin. Hanke tarjoaa varsinaisen työn lisäksi työllistymistä edistäviä ohjauspalveluita, kiinteistöhuoltoon liittyviä lyhytkoulutusjaksoja ja osallistavaa työskentelyä työyhteisönä. Tavoitteena on saada noin kolmannes työllistetyistä tutkintotai valmistavaan koulutukseen, työhön avoimille markkinoille tai löytää muu pitkäaikainen ratkaisu. Kaikille työssä olleille tehdään realistinen sekä

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta konkreettinen jatkosuunnitelma. Asiakkaiden hankinta toteutetaan yhteistyössä TE-toimiston, kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen, POLKU -yhteistyön, rekrytointi-ilmoittelun ja omakotitalkkari -hankkeen nettisivujen kautta. Vuoden 2014 aikana Turun Pientalosäätiö toimii pienempien omakotiyhdistysten alueella kotitalkkareiden työnantajana. Uudistus mahdollistaa työttömien edelleen sijoittamisen yrityksiin ja parantaa kotitalkkareiden työn organisointia sekä työnjohtoa ja ohjausta. Vuonna 2013 Naantalin kaupunki avusti aikaisempaa omakotitalkkari - hanketta 778 eurolla. Hankkeessa on vuoden 2013 aikana työllistetty 23 kk naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä Rymättylän Pienkiinteistöyhdistyksen sekä Merimaskun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkari - toiminnassa. Lisäksi hankkeen kautta on ollut sijoitettuna 11 kk pitkäaikaistyötön Mynämäellä sekä Raisiossa. ELY - keskuksen muutosten takia aikaisempaan hankkeeseen saatiin rahoitus vain yhdelle vuodelle. Nyt hanketta on tarkoitus toteuttaa hankekautena Naantalilta anottu osuus (5 539 ) koskee vuoden 2014 toimintaa. Turun Pientalosäätiön toiminnanjohtaja Päivi Oreston mukaan kunnalta haettava avus tusosuus on noin 158 kuukaudessa työllistettyä työtöntä kohti. Ta voitt eena on työllistää erityisesti henkilöitä, jotka ovat ns. sakkolistal la ja joista kunta joutuu maksamaan osan työttömyyskorvauksesta. Naantalissa olisi perusteltua varata tähän hankkeeseen tukea noin kahden henkilön työllistämiseen eli 24 kk. Tämä merkitsee noin :n avustusta. Hankkeen yhdyshenkilönä toimii työllisyysohjaaja Auli Järvinen, joka osal listuu myös mahdollisuuksien mukaan hankkeen ohjausryhmän kokouksiin. Merimaskun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja on antanut hankkeesta positiivista palautetta. Tietoisuus omakotitalkkari - toi minnasta on kuitenkin jäänyt alueella vähäiseksi ja asian tiedottamista aio taan parantaa tulevalla kaudella. Lisäksi hankkeen tulee antaa kaupungille raportti työllistämistoiminnan onnistumisesta lokakuun 2014 loppuun mennessä. PERUSTURVAJOHTAJA Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osallistua Turun Pientalo sää tiön Hy vin vointia Työs tä ja yh teisöllisyydestä - omakotitalkkarihankkeeseen yhteensä :lla sillä eh dol la, et tä

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 91 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: hank kees sa työl lis tet tä vät ovat naan ta lilaisia työt tö miä. Lisäksi hankkeen tulee antaa kaupungille raportti työllistämistoiminnan onnistumisesta lokakuun 2014 loppuun mennes sä. Hankkeen kus tan nukset katetaan kus tan nus pai kalta Yri tys- ja työl listä mis tuki SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Turun Pientalosäätiö on toimittanut "Hyvinvointia työstä ja yhteisöllisyydestä / talkkariprojekti" -hankkeesta lautakunnan pyytämän selvityk sen lokakuun lopussa. Liitteenä määrärahan käyttöselvitys vuo delta LIITE B3, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee käyttöselvityksen tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 720/ /2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen parlamentaarinen ohjausryhmä on laatinut luonnoksen eduskunnalle annettavaksi hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Luonnos perustuu hallitusohjelmaan sekä eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemään sopimukseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen pääperiaatteista. Hallituksen esitys sisältää säännökset sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoittamisesta sekä erillisen voimaanpanolain, jossa määritellään toimeenpanon kannalta keskeiset asiat. Lakiesitys nähtävissä internet-osoitteessa: topyynnot. Uudistuksen perehdytysmateriaalit löytyvät osoitteesta: Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää mm. kunnilta ja muilta ta hoilta lausunnot lakiesityksestä. Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettu ja kysymyksiä hallituksen esitysluonnoksesta. Kyselyyn annettuja vastauksia on mahdollista perustella, minkä li säksi ky selyyn on varattu run saasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommen toinnil le. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tekemän sopimuksen mukaan muodostettavat so te-alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta. Lausuntopyyntö, kysely, lausuntoluonnos ja erityisvastuualueisiin kuuluvat kun nat ovat liit tei nä. LIITTEET B1-B4, SOTE-LTK Kuntia pyydetään ottamaan lausuntopyynnön välityksellä kantaa siihen,

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus minkä erityisvastuualueen pohjalta muodostettavaan sote-alueeseen kunta katsoo perustelluksi kuulua. Sen vuoksi kunnille kohdistettu lausuntopyyntö on kohdistettu valtuustoille. Sote-alueeseen sijoittumista koskevaan kannanottoon suhtaudutaan kunnan virallisena kanana, minkä vuoksi sitä koskevasta valtuuston päätöksestä tulee toimittaa päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Lausunnot pyydetään antamaan tiistaihin klo mennessä. Naantalin kaupungissa asian käsittelystä on sovittu, että asia esitellään kaupungin johtoryhmälle jonka jälkeen perusturvajohtaja valmistelee lausuntoa so si aa li- ja ter veys lau ta kun nal le kokoukseen. Lautakuntakä sitte lyn ja mahdollisten kannanottojen jälkeen lausuntoluonnosta valmistellaan kaupunginjohtajan johdolla ja kä si tel lään kau pun gin hal li tuk sen ko ko uk sessa Kaupunginvaltuusto ot taa laki luon nok seen kan taa maanan taina Naantalin kaupunki lähettää vastauksensa sähköiseen kyselyyn, kun lausunto on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen valmisteltavaksi ohei sen lau sun ton sa annettavak si Sosiaali- ja ter veysmi niste riölle kos kien sosi aali- ja ter vey denhuol lon jär jes tämis lain hallituk sen esi tyksen luon nosta. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö, luettelo erityisvastuualueista ja niihin kuluvista kunnista se kä so si aa li- ja ter veys lau ta kun nan lausuntoluon nos ovat esi tys listan liitteinä (KH ). Lakiesitys nähtävissä internet-osoitteessa: topyynnot. Uudistuksen perehdytysmateriaalit löytyvät osoitteesta:

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus te-uudistus. Kaupunginjohtaja on valmistellut lausuntoa hyödyntäen so si aa li- ja ter veyslau takunnan lausuntoluonnosta. Oheismateriaali: Aineistoa kokouksessa käytävän keskustelun pohjaksi KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus käy keskustelua lausuntoluonnoksesta ja antaa oh jeet lau sun non jat ko val mis te lul le. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus kävi keskustelua lausuntoluonnokses ta ja antoi ohjeet jatkovalmistelulle. Luonnos sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaksi lausunnoksi on liitetty esityslistaan (KH ). Lausunnon kohdissa 37 ja 38 on esitetty kysymys vain kuntien valtuustoille. Kysymykset koskevat kunnan kuulumista sote-alueeseen. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle ohei sen liit teen mu kai sen lausunnon si ten, et tä lau sunnon kohdat 37 ja 38 esi te tään kau pun gin val tuuston hy väksyttäväksi. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy lausunnon kohdat 37 ja 38 oheisen liitteen mukaisena ja muilta osin merkitsee lausunnon tiedoksi.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginvaltuusto KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginjohtaja tarkensi lausunnon kohtaa 21 siten, että lausuntoon lisä tään maininta seuraavista asioista: Lisäksi tulee turvata se, että yliopistollinen sairaala tuottaa vaativimmat eri koissairaan hoidon palvelut koko sote-alueelle. Valtion rahoitusvastuuta tu lisi lisätä erityisesti kaik kein kalleimpien erikoissairaan hoidon hoitotoimen piteiden osalta. Vastaus kohdasta 45 siirretään kohtaan 46. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen liit teen mukaisen lausunnon an nettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosi aali- ja terveydenhuollon jär jestämislain hallituksen esi tyksen luonnoksesta. LIITE B1, KH KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdo tuksen kokonai suudessaan ja päätti esittää valtuustolle, että valtuusto hyväk syy oheisen liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä mis lain hallituksen esityksen luonnoksesta. Ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle annettavaksi lausunnoksi oheistetaan. LIITE A1, KV

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy oheisen liitteen mukaisen lausunnon annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää lausuntoluonnosta on muokat tu kaupunginjohtajan johdolla kaupunginhallituksen kokouksissa. Lautakunnan hyväksymää lausuntoluonnosta on muokattu jonkin verran mm. järjestämisvastuu- sekä rahoituskysymyksen osalta. Li säk si val mis telun myötä on lausuntoon lisätty kannanotto mm. esityksen pa laut ta mi sesta uudelleen valmisteltavaksi ja että lakiluonnosta ei tulisi antaa tässä muodossaan eduskunnalle. Lausunnon muokkaamiseen on luon nol li ses ti vai kut tanut saa tu li sä in for maa tio mm. kustan nus vai kutuk sista kunnil le. Lopullisen lausunnon hallituksen esityksen luonnokseen antoi kaupunginvaltuusto ko kouksessaan LIITE B4, SOTE-LTK PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee Naanta lin kaupungin antaman lau sunnon tiedokseen. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokouspäivät Sosiaali- ja terveyslautakunta 93 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Hallintosäännön 21 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo ko kouksen tarpeelli seksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuvuoden 2015 kokousrytmiä on arvioitu vuoden 2014 kokoustiheyden sekä tilinpäätösaikataulun pe rus teella. PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2015 ko koukset pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa torstaisin klo kaupungintalolla. Lautakunnan kevään 2015 kokoukset pidetään seuraavasti 29.1., 26.2., 12.3., 16.4., ja SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyslautakunta 94 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Ylilääkäri Kristian Kallio: 23/2014 Opintovapaan jatko ajalle Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja Taina Lahtiola: 121/2014 Hoitajan sijaisuus kotihoidossa /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Birgittakotiin /2014 Hoitajan palkkaaminen avoimen toimen hoitajaksi Birgittakotiin /2014 Laitosapulaisen sijaisuus vuodeosastolla /2014 Laitosapulaisen vuorotteluvapaasijaisuus vuodeosastolla Palvelukodin johtaja Leena Purmonen-Merivirta: 9/2014 Palkaton poissaolo Kotihoidon osastonhoitaja Hannele Saarinen: 4/2014 Hoitajan osa-aikaisuus kotihoidossa PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 :n tar koittamaa otto-oikeutta edellä selostetuissa lainvoimaa vailla olevissa viran haltijapäätöspöytäkirjoissa ilmeneviin päätöksiin. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveyslautakunta 95 Vt. talouspäällikkö Airi Laurila: Valvira, ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimi paikan lopettaminen ( Hoivanet Oy, Tampereen ja Tu run toimintayksiköt) Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, hallitus / Pöy tä kirja PERUSTURVAJOHTAJA: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA: Perusturvajohtajan ehdotus hyväksyttiin.

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Sosiaalilautakunta 27.02.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 SOSIAALITOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2007 3 13 SOSIAALITOIMEN MAKSUJEN JA TAKSOJEN TARKISTAMI- NEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 1 (35 ) Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 14:00-16:42 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN

Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava. Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 301 Kunnanhallitus 06.06.2011 AIKA 06.06.2011 klo 16:30-21:00 PAIKKA Leväniemen työkeskus Koskelo, Toritie 3, Karvionkanava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 155 HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot