Usean näkymän luominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Usean näkymän luominen"

Transkriptio

1 OSA V 471 LUKU LUKU Dynaamisten ja staattisten jakajaikkunoiden käyttö Resurssienhallinnan kaltaisen käyttöliittymän tekeminen sovelluksiin ja hallinta ilman ikkunan jakamista

2 472 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Usean näkymän ymmärtäminen Dokumentti/näkymä arkkitehtuuri tuo ohjelmankehitystyöhön useita etuja. Suurimpia näistä ovat MFC-kirjastoon sisältyvät dokumentti/ näkymää tukevat toiminnot, jotka helpottavat ohjelmointityötä huomattavasti. Kuten olet aiemmista luvuista saanut havaita, nämä luokat hoitavat dokumentin, näkymän ja ikkunan kehyksien luomisen ja hallinnan. Ne käsittelevät myös valikosta käytettäviä komentosanomia, kiinnittyviä työkalurivejä, tilarivin näyttöä ja paljon muuta. Datan (eli dokumentin) käsittelykoodin erottaminen käyttöliittymästä (näkymä) on myös joustava rakenneratkaisu. Samasta näkymästä voidaan esimerkiksi esittää erilaisia näkymiä. Näin voidaan esimerkiksi näyttää laajasta dokumentista tai teknisestä piirustuksesta kaksi eri osaa yhtä aikaa ja vieläpä näytetyistä tiedoista muodostettu kaaviokuva. Yhteen dokumenttiin liitettyjä näkymiä voi toki olla kahta enemmänkin. Usean näkymän luomiseen on eri tapoja. Ikkuna voidaan jakaa ruuduiksi (pane), joissa kussakin on oma näkymänsä. Tätä käytetäänkin useissa sovelluksissa. Windowsin Resurssienhallinnassa (Explorer) jaetaan ikkuna levyasemat ja kansiot esittävään puunäkymään vasempaan ruutuun ja oikean ruudun tiedostoluetteloon. Näkymiä voidaan esittää myös osin päällekkäin eri välilehdillä (tab), kuten Excelin laskentataulukot on esitetty. Ikkunoiden jakaminen Jakamalla ikkuna kahtia saadaan yhteen kehysikkunaan kaksi tai neljä ruutua. Ikkunan jakaminen ruutuihin tehdään kehykseen upotetun jakoikkunan (splitter) avulla. Kukin ruutu sisältää oman näkymänsä, jotka voivat olla samaa tai eri näkymäluokkaa. Monidokumenttisovelluksessa (MDI) kukin MDI-näkymä sisältyy kehysikkunaan ja nämä MDI-lapsi-ikkunat voidaan vielä jakaa ruutuihin. Kehysikkuna voidaan jakaa vaaka- tai pystysuunnassa tai molemmissa. Käyttäjä saa muutettua ruutujen kokoa siirtämällä hiirellä jakopalkkia (splitter bar). Jaettuja ikkunoita on sekä staattisina että dynaamisina; molemmat on toteutettu CSplitterWnd-luokassa.

3 OSA V LUKU Dynaamisten jakoikkunoiden luominen Kehysikkuna, joka voidaan jakaa ruutuihin, näyttää aivan tavalliselta ikkunalta, kunnes käyttäjä valitsee vierityspalkista jakoruudun (splitter box). Aluksi ensimmäinen (vasemman yläkulman) ruutu täyttää koko ikkunan ja vasta käyttäjän raahattua jakoruudun näkymän alueelle ikkuna jaetaan kahteen tai useampaan ruutuun. Kehysikkunaa jaettaessa ruutuihin luodaan vastaavat näkymäoliot. Ylimääräiset ruudut saadaan poistettua viemällä jakopalkki vierityspalkin jompaankumpaan päähän. Kun ruutu poistetaan, myös sen näkymäolio tuhotaan. Dynaamisia jakoikkunoita käytetään yleensä saman dokumentin eri osien näyttämiseen eli ruutujen näkymäoliot edustavat yleensä samaa näkymäluokkaa. Esimerkiksi Developer Studion tekstieditorissa voit käyttää vaaka- ja pystysuunnassa jaettuja ikkunoita. Voit lisätä dynaamisen ikkunan jakamisen sovellukseesi kolmella eri tavalla. Jos suunnittelet jaettujen ikkunoiden käytön sovellukseen alusta alkaen, voit käyttää AppWizardia. Valmiiseen sovellukseen ikkunoiden jakaminen voidaan koodata käsin tai ne saadaan lisäämällä sovellukseen Component and Controls Galleryn komponentti Splitter Bar. AppWizardin käyttö on näistä helpoin. Tämä tuo lisäksi automaattisesti View-valikkoon Split-komennon (Jaa), jolloin käyttäjä pääsee sijoittamaan jakopalkin näkymää jakamaan. Tee siis AppWizardilla uusi SDI-sovellus DSplit. Napauta Step 4 ikkunassa Advanced-painiketta ja valitse Window Styles välilehti. Rastita Use Split Window valinta, kuten kuvassa 20.1 on esitetty. Muista valita myös Step 6 ikkunassa näkymän kantaluokaksi CScrollView. AppWizard lisää Splitkomennon valikkoon Jos valitset AppWizardissa Use Split Window -asetuksen, lisätään Window-valikkoon Splitkomento. Jos lisäät olemassa olevaan sovellukseen jakoikkunan, tämän ID-tunnus on ID_WINDOW_SPLIT. KUVA 20.1 AppWizardin Advanced Options ikkuna.

4 474 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Jos haluat lisätä ikkunoiden jakamisen jo olemassa olevaan SDI- tai MDI-sovellukseen, toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Huomaa, että et tarvitse näitä vaiheita DSplit-esimerkissämme. SplitterBar-komponentin lisääminen 1. Avaa Developer Studiossa projekti, johon haluat lisätä jakopalkit. 2. Valitse Project-valikosta Add to Project ja alavalikosta Components and Controls. Saat esiin Components and Controls Gallery ikkunan. 3. Kaksoisnapauta Visual C++ Components kansiota. 4. Valitse komponenttiluettelosta Splitter Bar, kuten kuvassa 20.2 tehdään. Saat tässä vaiheessa lisätietoja lisättävästä komponentista More Info painikkeella. KUVA 20.2 Components and Controls Gallery ikkuna. 5. Napauta Insert-painiketta. Hyväksy komponentin lisääminen napauttamalla Insert the Splitter Bar Component sanomaruudussa OK-painiketta. Saat esiin kuvan 20.3 esittämän Splitter Bar asetusikkunan. KUVA 20.3 Splitter Bar komponentin asetusikkuna.

5 6. Valitse haluamasi jakopalkit ja napauta OK. 7. Sulje Components and Controls Gallery ikkuna. OSA V LUKU KATSO MYÖS Yksityiskohtia SDI-sovelluksen luomisesta luvussa 12. Lisätietoja CScrollView-luokasta luvusta 18. Lisätietoja komponenttigalleriasta luvusta 9. Dynaamisten jakoikkunoiden alustaminen Joko AppWizardilla tai komponenttigalleriasta lisätty jakoikkuna generoi samanlaisen koodin. CSplitterWnd-luokan olio on upotettu CMainFrame-luokan jäseneksi (MDI-sovelluksessa CChildFramen). Tämä splitter-olio ottaa haltuunsa kehysikkunan työalueen ja ohjaa näkymäikkunoiden luomista ja tuhoamista. DSplit-esimerkissä löydät olion CMainFrame-luokan protected-tyyppisistä muuttujista: CSplitterWnd m_wndsplitter; Jakoikkuna luodaan korvaajafunktiossa CMainFrame::OnCreateClient, kuten listauksessa 20.1 on esitetty. Tätä funktiota kutsutaan kehysikkunan luomisen aikana CFrameWnd::OnCreate-funktiosta. Oletustoteutuksessa luodaan näkymäolio ja sen työalue asetetaan kehysikkunan kokoiseksi. Korvaajafunktiossa luodaan ensin itse jakoikkuna, joka alustaa itsensä luomalla View-olion. Muut näkymät luodaan käyttäjän jakaessa ikkunan. LISTAUS 20.1 LST20_1.CPP Dynaamisten jakoikkunoiden luominen OnCreateClient-funktiossa 1 BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT /*lpcs*/, 2 CCreateContext* pcontext) 1 3 { 4 return m_wndsplitter.create(this, 5 2, 2, // TODO: adjust rows and columns 6 CSize(10, 10), // TODO: adjust minimum pane size 7 pcontext); 2 8 } 1 Jakoikkunat luodaan korvaamalla OnCreateClientfunktio. 2 Luodaan jakoikkuna syöttämällä parametreinä tiedot rivien ja sarakkeiden määrästä. Jakoikkunan Create-funktiolle (rivillä 4) voidaan syöttää jopa seitsemän parametriä. Ensimmäinen on osoitin isäikkunaan, joka tässä on this. Toinen parametri on rivien enimmäismäärä, kolmas sarakkeiden (rivi 5). CSplitterWnd-luokka tukee ainoastaan yhden vaaka- ja yhden

6 476 Ikkunoiden luominen ajon aikana Kontrollien lisääminen valintaikkunamalliin resurssieditorissa on helppoa, mutta esimerkiksi tekstiruudun lisääminen valintaikkunaan ajonaikana ehdollisesti tehdään CEdit::Create-funktiolla. Createfunktiota käyttämällä voidaan luoda ajon aikana millaisia ikkunoita tahansa. Ajonaikainen ikkunoiden luominen on aina kaksivaiheinen prosessi. Aluksi muodostetaan ikkunaluokan olio (esimerkiksi CEdit tai CComboBox) ja sitten kutsutaan Create-funktiota välittäen sille parametreinä ikkunan tyyli, koko, isäikkuna ja kontrollin IDnumero. Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat pystysuuntaisen jakopalkin luomista, joten arvo voi olla 1 tai 2. Esimerkiksi 1 rivi ja 2 saraketta saa aikaan ainoastaan pystysuuntaisen jakopalkin. Neljäs parametri on CSize-tyyppiä, se määrää rivin vähimmäiskorkeuden ja sarakkeen vähimmäisleveyden (rivi 6). Näkymä luodaan ainoastaan, kun vähimmäiskorkeus ja leveys ylitetään ja näkymä tuhotaan, mikäli ruudun koko on annettuja arvoja pienempi. Näitä asetuksia voit muuttaa ohjelman suorituksen aikana SetRowInfo- ja SetColumnInfo-funktioilla. Viides parametri on osoitin CCreateContext -olioon, joka sisältää dokumentti-, näkymä- ja kehysikkunaluokkien ajonaikaiset tiedot. Tämä pcontexttietorakenne on jo valmiiksi alustettu ja se vain välitetään Createfunktiolle (rivi 7). Kaksi viimeistä parametriä ovat valinnaisia. Kuudentena parametrinä voidaan syöttää ikkunan tyyliasetuksia. Oletusarvo tälle on WS_CHILD WS_VISIBLE WS_HSCROLL WS_VSCROLL SPLS_DYNAMIC_SPLIT. Viimeinen parametri on lapsi-ikkunan IDtunnus ja ellet upota jaettuja ikkunoita toisiinsa, tulee käyttää oletusarvoa AFX_IDW_PANE_FIRST. Saat esimerkin ikkunan jakamisesta muokkaamalla kahta CDSplitView-luokan funktiota listauksen 20.2 mukaisesti. LISTAUS 20.2 LST20_2.CPP 50 tekstiriviä sisältävän ikkunan dynaaminen jakaminen 1 Laskee korkeuden tekstiriville nykyisellä fontilla. 2 Tulostaa tekstin näytölle. 1 void CDSplitView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 CDSplitDoc* pdoc = GetDocument(); 4 ASSERT_VALID(pDoc); 5 6 // TODO: add draw code for native data here 7 TEXTMETRIC tm; 8 int nlineheight; 9 10 // ** Get metrics of the current font & calculate the line height 11 pdc->gettextmetrics(&tm); 12 nlineheight = tm.tmheight + tm.tmexternalleading; // ** Output 50 lines of text 15 CString str; 16 for(int nline = 1; nline < 51; nline++) 17 { 18 str.format("line %d - I must NOT feed my homework to my dog.", nline); 19 pdc->textout(5, nline * nlineheight, str); 2 20 } 21 } 22

7 OSA V LUKU void CDSplitView::OnInitialUpdate() 24 { 25 CScrollView::OnInitialUpdate(); CSize sizetotal; 28 // TODO: calculate the total size of this view // Initialize the total scroll size to 1000 x sizetotal.cx = sizetotal.cy = 1000; 32 SetScrollSizes(MM_TEXT, sizetotal); 3 33 } 3 Vierityskoon asettaminen 1000 x 1000 pisteeseen pakottaa vierityspalkit käyttöön. Joudut muokkaamaan tässä ainoastaan CDSPlitView::OnInitialUpdate -funktiota muuttamalla rivillä 31 arvon 100 paikalle Näin looginen näkymän koko tulee fyysistä kokoa suuremmaksi ja ikkuna saa vierityspalkit. Korvattu OnDrawfunktio esittää 50 tekstiriviä. Voit laskea piirtopinnalle valitun fontin korkeuden rivillä 7 määritellyn TEXTMETRIC-tietorakenteen avulla, kun alustat tietorakenteen rivin 11 CDC::GetTextMetric-funktiolla. Käännä ja suorita sovellus. Valitse jakoruudut ja kokeile näkymien vieritystä. Huomaa, että vierityspalkit toimivat sekä vaaka- että pystynäkymille. DSplit-esimerkki on esitetty kuvassa KUVA 20.4 DSplit-esimerkki. KATSO MYÖS Lisätietoja MDI-luokista luvusta 21. Tietoja piirtopinnasta luvusta 15.

8 478 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Staattisten jakoikkunoiden luominen Kehysikkuna, jossa käytetään staattisia jakoikkunoita, näyttää ikkunan jaettuna ruutuihin heti sen kehysikkunan luomisen jälkeen. Ruutujen määrä, sijainti ja näkymäluokka määrätään kehyksen luomisen aikana. Myös näkymäoliot luodaan tässä vaiheessa. Dynaamisista jakoikkunoista poiketen staattisia jakoikkunoita ei voida poistaa, joten näkymäolioita ei käytön aikana muodosteta eikä tuhota. Jakopalkki on aina esillä ja se pysähtyy, jos ruutu pienenee vähimmäiskokoonsa. Jos haluat luoda Resurssienhallinnan kaltaisia sovelluksia, jossa on kaksi staattista ikkunaa - vasemman puunäkymä ja oikean ikkunan luettelonäkymä, saat tähän apua jo AppWizardilta. Resurssienhallinnan näköisten sovelluksien luomista on käsitelty myöhemmin tässä luvussa. Ainoa erilainen tapa luoda staattisia jakoikkunoita on koodin kirjoittaminen. Tätä pääsemme kokeilemaan, kun teet AppWizardilla uuden SDI-projektin SSplit. Valitse näkymän kantaluokaksi Step 6 ikkunassa CEditView. Jakopalkkinäytön räätälöinti Voit muokata jakopalkkinäyttöä johtamalla oman aliluokan CSplitterWnd-luokasta ja korvaamalla virtuaalifunktion OnDrawSplitter(). Funktio saa parametrinä enum-vakioarvon, joka määrittää, mitä jakoikkunan osia piirretään. Mahdolliset arvot ovat splitbox, splitbar, splitintersection ja splitborder. Staattisten jakoikkunoiden alustaminen Sovelluksesta riippuen staattisissa jakoikkunoissa saatetaan esittää erilaisia näkymiä ja näin näkymät saattavat olla eri luokista. Tässä projektissa lisäät koodaamalla staattisen jakoikkunan sekä toisen näkymän. Staattinen jakoikkuna on pystysuuntainen ja sen CEditView-luokasta peritty näkymä esitetään ikkunan vasemmassa osassa ja CView-luokasta peritty näkymä oikeassa. Tehtyäsi projektin valmiiksi seuraa seuraavia ohjeita. Oman näkymäluokan johtaminen ClassWizardilla 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla View-valikosta ClassWizard. 2. Napauta Add Class painiketta ja valitse saamastasi luettelosta New. Saat esiin New Class ikkunan. 3. Anna uudelle luokalle nimi Name-ruutuun. Tässä esimerkissä käytämme nimeä CArtView. 4. Valitse Base Class yhdistelmäruudussa CView. Lisää luokka napauttamalla OK-painiketta. 5. Sulje ClassWizard OK:lla.

9 Uusi näkymäluokka on luotu, joten voit kirjoittaa staattisen jakoikkunakoodin. Lisää ensin CMainFrame-luokkaan protected-tyyppinen CSplitterWnd-luokan jäsenmuuttuja. Käytän muuttujalle nimeä m_wndsplitter. Toimi nyt seuraavien ohjeiden mukaan ja muokkaa sitten CMainFrame::OnCreateClient-funktiota listauksen 20.3 mukaan. OSA V LUKU Staattisen jakoikkunan toteutus 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla View-valikosta ClassWizard. 2. Valitse Message Maps välilehti. 3. Valitse Class Name yhdistelmäruudussa CMainFrame. 4. Valitse Object IDs luettelosta CMainFrame. 5. Valitse Messages-luettelosta OnCreateClient ja napauta Add Function painiketta. 6. Napauta Edit Code painiketta. LISTAUS 20.3 LST20_3.CPP Staattisten jakoikkunoiden luominen OnCreateClient-funktiossa 1 BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT lpcs, CCreateContext* pcontext) 2 { 3 // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class 4 // ** Create the static splitter window 5 if (!m_wndsplitter.createstatic(this, 1, 2)) 1 6 return FALSE; 7 8 // ** Create two views and insert in to the splitter panes 9 if (!m_wndsplitter.createview(0, 0, RUNTIME_CLASS (CSSplitView), CSize(150, 100), pcontext) 10!m_wndSplitter.CreateView(0, 1, RUNTIME_CLASS (CArtView),CSize(100, 100), pcontext)) 2 11 { 12 m_wndsplitter.destroywindow(); 3 13 return FALSE; 14 } // ** Return successful 17 return TRUE; 18 } 1 Luo staattisen jakoikkunan, jossa on 1 rivi ja 2 saraketta (pystyjako). 2 Luo näkymän jaetun ikkunan kullekin ruudulle. 3 Siivotaan jäljet, ellei luominen onnistu. Huomaa, että joudut lisäämään seuraavat #include-lauseet

10 480 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat MainFrm.cpp-tiedoston alkuun: #include SSplitView.h #include ArtView.h Joudut lisäämään myös dokumenttiluokan määrittelyn SSplitView.htiedostoon. Tämä liittyy otsikkotiedostojen lisäämisjärjestykseen käännettäessä. Lisää siis seuraava rivi: class CSSplitDoc; ennen riviä: class CSSplitView : public CEditView Staattinen jakoikkuna luodaan CreateStatic-funktiolla dynaamisten jakoikkunoiden kanssa käytetyn Create-funktion sijaan. Staattisten jakojen rajoitukset Dynaamisesta jaosta, jossa ikkunassa voi olla korkeintaan 2 riviä ja 2 saraketta, poiketen staattisesti jaetussa ikkunassa voi olla 16 riviä ja 16 saraketta. Näin monen ikkunan käyttö saattaa kuitenkin olla varsin käyttökelvoton käyttöliittymä. Jakoikkunan CreateStatic-funktiolle voidaan syöttää enimmillään viisi parametriä. Ensimmäinen osoittaa isäikkunaan eli tässä tapauksessa funktiota kutsuvaan luokkaan this. Toinen ja kolmas parametri ovat rivien ja sarakkeiden enimmäismäärät. Rivillä 5 annetut arvot yksi rivi ja kaksi saraketta jakavat ikkunan pystysuunnassa keskeltä kahtia. Kaksi viimeistä parametriä ovat valinnaisia: neljäs on ikkunan tyyli ja viides lapsi-ikkuna ID-tunnus. Ellei ikkunaluokkia upoteta toisiinsa, tulee tunnuksena käyttää oletusarvoa AFX_IDW_PANE_FIRST. Kullekin ruudulle tulee luoda näkymäolio rivien 9 ja 10 CreateViewfunktiolla. Ensimmäisen kaksi parametriä ovat näkymän paikan rivi ja sarake. Kolmas parametri osoittaa näkymäluokan ajonaikaisiin tietoihin. Tämän luokan tulee olla johdettu CWnd-luokasta, mutta yleensä se johdetaan CView:stä. Neljäs CSize-tyyppinen parametri asettaa rivin vähimmäiskorkeuden ja sarakkeen vähimmäisleveyden. Näitä arvoja voidaan muuttaa ohjelman ajon aikana SetRowInfo- ja SetColumnInfo-funktioilla. Viides parametri on osoitin CCreateContext-olioon, jossa on dokumentti- ja kehysluokan ajonaikaiset tiedot. pcontext-parametri saadaan CFrameWnd::OnCreateClient-funktion syötteestä, joten sen välittäminen CreateView-funktiolle riittää. Funktion lopusta on poistettu kantaluokan kutsuminen ja funktio palauttaakin yksinkertaisesti TRUE (rivi 17), jos jakoikkunan ja näkymien luominen on onnistunut.

11 Esimerkki eri näkymäluokista staattisissa jakoikkunoissa saadaan muokkaamalla CArtView::OnDraw-funktio listauksen 20.4 mukaiseksi. LISTAUS 20.4 LST20_4.CPP OnDraw-funktion korvaaminen OSA V LUKU void CArtView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 CDocument* pdoc = GetDocument(); // TODO: add draw code here 6 // ** Save the current brush 7 CBrush* poldbrush = pdc->getcurrentbrush(); // ** Create a solid yellow brush 10 CBrush br; 11 br.createsolidbrush(rgb(0,0,255)); // ** Select the blue brush in to the device context 14 pdc->selectobject(&br); 4 15 pdc->ellipse(1, 1, 300, 300); 5 16 br.detach(); br.createhatchbrush(hs_fdiagonal,rgb(255,255,0));7 19 pdc->selectobject(&br); 20 pdc->ellipse(50, 50, 200, 200); // ** Restore the current brush 23 pdc->selectobject(poldbrush); 9 24 } 1 Haetaan osoitin sovelluksen dokumenttiluokkaan näkymän GetDocument()-funktiolla. 2 Haetaan osoitin pdcpiirtopinnalla valittuna olevaan siveltimeen. 3 Luodaan sininen sivellin. 4 Valitaan uusi sivellin piirtopinnalle. 5 Piirretään suuri ellipsi. 6 Irrotetaan sivellin piirtopinnalta. 7 Luodaan keltainen sivellin, joka piirtää vinon kuvion 45 asteen kulmassa. 8 Piirretään pieni ellipsi. 9 Valitaan piirtopinnalle takaisin alkuperäinen sivellin. CArtView::OnDraw-funktiota kutsutaan, kun oikea jakoikkuna kaipaa uudelleenpiirtämistä. Koodi piirtää ikkunaan kaksi ellipsiä, toisen värillä ja toisen kuviolla. Piirtofunktiolle syötetty paikka (kuten CDC::Ellipselle riveillä 15 ja 20) esitetään suhteessa näkymän työalueeseen. Käännä ja suorita sovelluksesi. Sen pitäisi näyttää kuvan 20.5 mukaiselta.

12 482 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat KUVA 20.5 SSplit-esimerkki. Resurssienhallinnan näköisten sovelluksien luominen Resurssienhallinta (Windows Explorer) on hyvä esimerkki moninäkymäsovelluksesta. Kaksi erityyppistä näkymää on erotettu staattisella jakoikkunalla. Vasemmassa ruudussa esitetään puunäkymä ja oikeassa luettelo. Tämä asettelu sopii hyvin moniin tarkoituksiin. Itse olemme käyttäneet Resurssienhallinnan näköistä ikkunaa tuotannonajoitusjärjestelmässä. Tällöin puussa esitetään työntekijöiden ja koneiden nimet ja luettelossa tehtävien yksityiskohdat. AppWizard osaa luoda suoraan projektin Resurssienhallinnan näköisellä näkymällä. Tarvittavat toimet on esitetty seuraavissa ohjeissa. Resurssienhallinnan näköisen projektin luominen 1. Luo uusi MFC AppWizard (exe) projekti. 2. Valitse AppWizardin Step 1 ikkunassa joko Single Documenttai Multiple Documents valintapainike. 3. Varmista, että Document/View Architecture Support? on valittuna. 4. Valitse Step 4 ikkunassa Windows Explorer valintapainike. Kun AppWizardissa valitaan Windows Explorer tyyli, AppWizard luo sovellusrungon, jossa on kaksi näkymäluokkaa: CLeftView, joka on johdettu luokasta CTreeView, ja CListView-luokasta johdettu

13 OSA V LUKU sovellusnäkymä. Staattinen jakoikkuna on automaattisesti upotettu kehykseen ja näkymän luontikoodi OnCreateClientkorvaajafunktioon. Molemmat näkymäluokat liitetään samaan dokumenttiin ja niissä on käytettävissä GetDocument-funktiot. AppWizard lisää myös työkaluriviin neljä kuvaketta, jotka vaihtavat luettelonäkymän tyypin pieniksi tai suuriksi kuvakkeiksi, tavalliseksi tai yksityiskohtaiseksi luetteloksi. Sovellukseen lisätään myös valintarivi työkalurivin alle. Resurssienhallinta esittää näkymien otsikot valinnaisella valintarivillä, mutta itse voit käyttää sitä valitsemaasi tarkoitukseen. Saat poistettua valintarivin poistamalla CMainFrameluokasta m_wnddlgbar-jäsenmuuttujan ja siihen viittaavan koodin CMainFrame::OnCreate-funktiosta. Vasemman ruudun näkymäluokka CLeftView periytyy aina CTreeView-luokasta eikä sitä voi AppWizardilla muuttaa, mutta oikean näkymäluokan voi. Voit valita AppWizardin Step 6 ikkunassa sovelluksen ikkunan oikeanpuoleisen ruudun näkymän kantaluokan Base Class yhdistelmäruudusta. Funktiorunkojen koodin tekemisen jälkeen joudut täyttämään puukontrollin alkiot ja toteuttamaan oikeanpuoleisen ruudun näkymäluokan. Puunäkymän ytimessä on puukontrolli CTreeView-luokka on paketoi sisäänsä valintaikkunoissa käytettävän CTreeCtrl-luokan. Kontrollin näkymäversio on tehty ikkunan työalueen kokoiseksi ja kehysikkunan mukaan skaalautuvaksi. Voit lisäksi lisätä CTreeCtrl-luokkaan valikon ja työkalurivin käsittelijät. Näkymään kuuluvaan puukontroliin pääsee käsiksi GetTreeCtrl()-funktiolla. KATSO MYÖS Lisätietoja CTreeView-luokasta luvusta 19. Lisätietoja CListView-luokasta luvusta 19. Näkymien lisääminen sovellukseen ajon aikana Dokumentti/näkymä-arkkitehtuuri on hyvin joustava siinä, kuinka sovelluksen tiedot esitetään käyttäjälle. Olet jo saanut kokemusta jakoikkunoiden käytöstä, mutta ne eivät aina ole paras tapa esittää tietoa etenkään, jos samaa tietoa halutaan esittää hyvin eri tavoin. MFC:n sovellusrunko tukee näkymien luomista ajon aikana ja niiden liittämistä dokumenttiin. Liittämisen jälkeen näkymä toimii dokumentin kanssa aivan samoin kuin dokumenttimallinäkymäkin (document template view). Näkymien lisääminen ja poistaminen Näkymä voidaan muodostaa milloin vain ohjelman suorituksen aikana. Näkymä kuuluu vain yhteen dokumenttiin Näkymä voidaan liittää dokumenttiin vain kerran; toisen AddView-toiminnon yritys samalla näkymäosoittimella aiheuttaa MFC-koodista ASSERTvirhetilanteen.

14 484 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Dokumentti saadaan liitettyä muodostettuun näkymäolioon välittämällä näkymäosoitin CDocument::AddView-funktiolle. Näkymä saadaan puolestaan irrotettua näkymästä kutsumalla CDocument::RemoveViewfunktiota ja syöttämällä sille osoitin irrotettavaan näkymään. Nämä funktiot eivät kuitenkaan alusta tai tuhoa itse näkymäoliota. Näkymän tulee olla olemassa jo ennen AddView-funktion kutsumista ja se voidaan tuhota vasta RemoveView-funktion kutsumisen jälkeen. Dokumentissa pidetään yllä luetteloa siihen liittyvistä näkymistä ja nämä funktiot ainoastaan muokkaavat tuota luetteloa. AddView- ja RemoveView-funktioita kutsutaan myös CView::OnCreate- ja CView::~CView-funktioista, kun näkymät on luotu dokumenttimalleista. Molemmat funktiot kutsuvat OnChangedViewList-virtuaalifunktiota omien tehtäviensä jälkeen. CDocument::OnChangedViewList puolestaan tarkistaa, onko dokumentin näkymäluettelo tyhjä ja jos on, sulkee dokumentin OnCloseDocument-funktiolla. Voit halutessasi korvata OnChangedDocument-funktion ellet tahdo näin käyvän esimerkiksi halutessasi dokumentin pysyvän auki, vaikkei siihen liittyviä näkymiä olekaan. Näkymän luomisen ja aktivoinnin ohjaaminen Oikeiden näkymien näyttäminen oikeaan aikaan käyttäjille saadaan tehtyä helposti käyttämällä sovelluksen muodostavan dokumentin/ näkymien funktioita. Näillä voit lisätä ja poistaa näkymiä käyttäjän toimien mukaan omasta käyttöliittymästäsi. Tässä kappaleessa teemme sovelluksen, jossa käyttäjä voi vaihdella kahta koko työalueen täyttävää näkymää. Aluksi saat luoda AppWizardilla SDI-projektin VPick, jonka näkymän kantaluokaksi valitaan Step 6 ikkunassa CEditView. VPick perustuu edelliseen SSplit-esimerkkiin ja esittää jakoikkunoista poikkeavan usean näkymän käytön. Generoituasi projektin lisää edellisen esimerkin ohjein projektiisi toinen näkymä, CArtView. Käyttäjä valitsee haluamansa näkymän valikosta. Lisää siis valikkoon molemmille näkymille oma sopivan niminen komento. Anna komentojen ID-tunnuksiksi ID_SHOW_ARTVIEW ja ID_SHOW_EDITVIEW. Lisää nyt näille valikon komennoille käsittelijäfunktiot. Tässä SDIesimerkissä komennot toteutetaan CMainFrame-luokassa, MDIsovelluksessa ne olisivat tulleet CChildFrame-luokkaan. Valikon komentojen käsittelijöiden lisääminen

15 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla Viewvalikosta ClassWizard. Valitse ikkunassa Message Maps välilehti. 2. Valitse Class Name yhdistelmäruudussa CMainFrame. 3. Valitse Object IDs luettelossa ID_SHOW_EDIT. 4. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OKpainiketta. 5. Valitse Messages-luettelosta UPDATE_COMMAND_UI ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK-painiketta. 6. Valitse Object IDs luettelossa ID_SHOW_ART. 7. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OKpainiketta. 8. Valitse Messages-luettelosta UPDATE_COMMAND_UI ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK-painiketta. 9. Sulje ClassWizard OK-painikkeella. Suuri osa OnShowEdit ja OnShowArt -funktioiden koodista on yhteistä. Koodin turhan kopioinnin sijaan luo apufunktio, jota molemmat funktiot kutsuvat. Seuraavaksi lisättävän funktion parametrit selitetään myöhemmin tässä kappaleessa. OSA V LUKU Apufunktion luominen 1. Valitse ClassView-ruudussa CMainFrame-luokka ja sen pikavalikosta Add Member Function. 2. Anna funktion tyypiksi (Function Type ruutuun) void. 3. Syötä funktion määrittelyksi Function Declaration tekstiruutuun CreateActivateView(CRuntimeClass *pnewview, UINT nid). 4. Valitse Private Access valintapainike ja napauta OK. Nyt vain lisäät koodin ja sovellus on valmis. Käyttäjän tulee valita valikosta näkymäkseen joko tekstinäkymä (edit view) tai kuva (art view). Valittu näkymä näytetään koko ikkunassa ja toinen näkymä jätetään näyttämättä. Myös valikon komennot sallitaan ja poistetaan käytöstä

16 486 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat näkymän valinnan mukaan. Muokkaa siis CArtView::OnDraw -funktio listauksen 20.4 mukaiseksi (esitetty aiempana tässä luvussa). Koodi on sama kuin SSplit-esimerkissä ja on tarkoitettu ainoastaan esittämään erilaista näkymäluokkaa. Muokkaa CMainFrame-luokan jäsenfunktiot listauksen 20.5 mukaisiksi. Huomaa, että joudut lisäämään MainFrm.cpp-tiedoston alkuun seuraavat #include-lauseet: #include VPickView.h #include ArtView.h Joudut myös lisäämään luokan määrittelyn dokumenttiluokalle VPickView.h tiedostoon. Tällä vaikutetaan otsikkotiedostojen (.h) järjestyksen käännettäessä. Lisää siis seuraava rivi: class CVPickDoc; Ennen riviä: class CVPickView : public CEditView Listaus 20.5 LST20_5.CPP Valikoiden komentojen toteutus näkymien luomiseksi ja sallimiseksi 1 Valikon komennon käsittelijä. 2 Poistaa valikon komennon käytöstä, jos CEditView on aktiivinen; sallii muutoin. 3 Valikon komennon käsittelijä. 4 Poistaa valikon komennon käytöstä, jos CArtView on aktiivinen; sallii muutoin. 1 void CMainFrame::OnShowEdit() 1 2 { 3 // ** Call helper function passing a pointer to the 4 // ** views runtime class and a unique ID 5 CreateActivateView(RUNTIME_CLASS(CEditView), 1); 6 } 7 8 void CMainFrame::OnUpdateShowEdit(CCmdUI* pcmdui) 9 { 10 // ** Enable/Disable the menu option according to 11 // ** the active view's class 12 pcmdui->enable(!getactiveview()-> 13 IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CEditView))); 2 14 } void CMainFrame::OnShowArt() 3 17 { 18 // ** Call helper function passing a pointer to the 19 // ** views runtime class and a unique ID 20 CreateActivateView(RUNTIME_CLASS(CArtView), 2); 21 } void CMainFrame::OnUpdateShowArt(CCmdUI* pcmdui) 24 { 25 // ** Enable/Disable the menu option according to 26 // ** the active view's class 27 pcmdui->enable(!getactiveview()-> 28 IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CArtView))); 4 29 } 30

17 OSA V LUKU void CMainFrame::CreateActivateView( 32 CRuntimeClass *pnewviewclass, 33 UINT nid) 34 { 35 // ** Retrieve a pointer the active view 36 CView* poldview = GetActiveView(); 37 CView* pnewview = NULL; // ** Retrieve a pointer to the active document then 40 // ** iterate the document's views looking for a view 41 // ** object of the same runtime class that was passed 42 // ** to the function 43 CDocument* pdoc = GetActiveDocument(); 44 POSITION pos = pdoc->getfirstviewposition(); 45 while(pos &&!pnewview) 46 { 47 CView* pview = pdoc->getnextview(pos); 5 48 if(pview->iskindof(pnewviewclass)) 49 pnewview = pview; 50 } 51 // ** Check to see if a view object was found. 52 // ** If not construct, create and initialize one. 53 if(pnewview == NULL) 54 { 55 // ** Initialize a CCreateContext variable 56 // ** with a pointer to the document 57 CCreateContext context; 58 context.m_pcurrentdoc = pdoc; // ** Construct the view object using the 61 // ** runtime class and create the view window. 62 pnewview = (CView*)pNewViewClass->CreateObject(); 6 63 pnewview->create(null, NULL, 0, 64 CFrameWnd::rectDefault, 65 this, nid, &context); 7 66 pnewview->oninitialupdate(); 67 } 68 // ** Set the new view as the active viewand show 69 // ** it's window. Hide the window of the old view. 70 SetActiveView(pNewView); 71 pnewview->showwindow(sw_show); 72 poldview->showwindow(sw_hide); // ** Swap the two window IDs because the ID of the active 75 // ** view window must be set to AFX_IDW_PANE_FIRST. 76 poldview->setdlgctrlid(pnewview->getdlgctrlid());9 77 pnewview->setdlgctrlid(afx_idw_pane_first); // ** Reposition control bars and size the view window. 80 RecalcLayout(); 81 } 5 Käy läpi kaikki dokumentin näkyvät löytääkseen haluamansa. 6 Ajonaikaisen olion dynaamisnen muodostaminen. 7 Luo näkymän ja kutsuu OnInitialUpdate()-funktiota. 8 Näyttää uuden näkymän ja piilottaa korvatun. 9 Vaihtaa ikkunatunnukset keskenään. Näet listauksessa kaksi valikonkäsittelijää: OnShowEdit (rivi 1) ja

18 488 ASSERT_KINDOF()-makro IsKindOf()-funktion lisäksi myös ASSERT_KINDOF()-makrolle voidaan syöttää CObject-luokasta johdetun luokan olio. Makron parametrit ovat luokan nimi ja osoitin luokan olioon. Makro tarkistaa, onko olio oikeasta luokasta; ellei, siitä ilmoitetaan MFC Assert -valintaikkunalla. Tämä makro suoritetaan ainoaan projektin Debug-versiossa - Release-versiossa sitä ei edes käännetä. Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat OnShowArt (rivi 16), jotka siirtävät tehtävänsä välittömästi CreateActivateView-apufunktiolle (esitetty rivillä 31). Funktio saa kaksi parametriä: osoittimen näkymäluokan ajonaikaisiin tietoihin ja oman ID-tunnuksen. Ensimmäistä m_pnewviewclass-parametriä käytetään erottamaan valittava näkymä ja toinen on näkymäikkunan tunnisteena. Funktioita OnUpdateShowEdit (rivi 8) ja OnUpdateShowArt (rivi 23) kutsutaan, kun valikon alkiot piirretään. Funktiot tarkistavat aktiivisen näkymäluokan CObject::IsKindOf-funktiolla. Mikäli aktiivinen näkymäluokka on sama kuin IsKindOf-funktiolle syötetty ajossa oleva, CCmdUI::Enable-funktio saa parametrin FALSE ja poistaa tämän valikon komennon käytöstä. Näin piilossa olevan näkymän komento on valikossa aina sallittu ja esillä olevan näkymän komento poistettu käytöstä. Rivin 31 CreateActivateView-funktio kutsuu aluksi GetActiveView-funktiota näkymän osoittimen poldview-muuttujaan kyseessähän on korvattava näkymä. Uuden tehtävän on sitten päätettävä, onko aktiiviseen dokumenttiin liitetty pnewviewclasstyyppistä näkymää. Dokumentin kaikki näkymät tutkitaan GetFirstViewPosition- ja GetNextView-funktioiden avulla (rivit 44 50). Jos pnewviewclass-tyyppinen näkymä löydetään, asetetaan pnewview osoittamaan siihen (rivi 49). Rivin 53 if-lause tarkistaa, löytyikö näkymää ja jos löytyi, se aktivoidaan uudelleen, muuten se muodostetaan ensin ja aktivoidaan sitten. Uusien näkymäolioiden muodostaminen ja luominen tehdään riveillä CCreateContext-tyyppinen muuttuja context on tietorakenne, joka alustetaan osoittimella dokumenttiin. Tämä tietorakenne välitetään myöhemmin Create-funktiolle (rivi 65) dokumentin ja näkymän liittämiseksi toisiinsa. Näkymäolio alustetaan rivillä 62; tässä pnewviewclassvoi olla joko CEditView tai CArtView. Koska näitä luokkia voidaan luoda dynaamisesti, tulee CreateObject-funktio kutsumaan sopivaa muodostinta ja palauttamaan osoittimen uuteen olioon. Rivin 63 Create-funktio luo näkymäikkunan ja liittää sen CView-luokasta johdettuun olioon. Kun näkymä on saatu luotua, kutsutaan virtuaalifunktiota OnInitialUpdate() itsealustuksen suorittamiseksi. Vaadittiinpa muodostamista tai ei, valittu näkymä syötetään SetActiveView-funktiolle (rivi 70), joka aktivoi näkymän ja asettaa sen syötteen saavaksi ikkunaksi. Huomaa, että näkymiä aktivoitaessa tai aktivointi poistettaessa ne saavat OnActivateView-sanoman, jossa

19 bactivate-parametri kertoo tilan (aktiiviseksi vai ei?). Rivillä 71 valittu näkymä näytetään ja rivillä 72 toinen näkymä piilotetaan. Aktiivisen näkymän ID-tunnus tulee aina olla AFX_IDW_PANE_FIRST, koska tämä on kiinteästi koodattu RecalcLayout-funktiossa, mutta tämä ID-tunnus voi olla vain yhdellä ikkunalla. Tästä syystä rivillä 76 asetetaan ikkunan poldview-tunnuksen pnewview-arvon mukaiseksi ennen kuin pnewviewsaa ID:n arvoksi AFX_IDW_PANE_FIRST (rivi 77). Rivillä 80 kutsuttu RecalcLayoutvastaa näkymäikkunan oikeasta koosta ja työkalurivien paikasta kehysikkunassa. Käännä ja aja sovelluksesi. Kokeile näkymien valitsemista. Kuva 20.6 esittää valmiin VPick-sovelluksen. OSA V LUKU KUVA 20.6 VPick-sovellus. KATSO MYÖS Lisätietoja valikoista luvusta 13. Lisätietoja MDI-luokista luvusta 21. Lisätietoja ajonaikaisista luokkatiedoista luvusta 23.

20 490 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat

MDI-sovellusten kehittäminen

MDI-sovellusten kehittäminen OSA V 491 LUKU 21 21 LUKU MDI-sovelluksen luominen Siirtyminen dokumentti, näkymä- ja kehysluokan välillä Sovelluksen kehittäminen MFC;n monidokumentti/näkymä-arkkitehtuurilla 492 Kehittyneet dokumentti/näkymä-tekniikat

Lisätiedot

Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö

Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö OSA V 439 LUKU 19 19 LUKU Luettelo-, puu-, parannetun tekstiruutu- sekä HTML-näkymän käyttö Luettelon tietojen ylläpito List View näkymässä

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 5 Vastaukset Harjoituksen aiheena ovat aliohjelmat ja abstraktit tietotyypit sekä olio-ohjelmointi. Tehtävät tehdään C-, C++- ja Java-kielillä.

Lisätiedot

Hiirisanomiin vastaaminen

Hiirisanomiin vastaaminen OSA II LUKU 8 163 8 LUKU Reagointi käyttäjän painaessa tai vapauttaessa hiiren painikkeen Omien funktioiden käyttö, kun hiiri liikkuu Hiirikoordinaattien käsittely ja valitun alueen tutkiminen 164 Näppäinpainallusten

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa();

Olion elinikä. Olion luominen. Olion tuhoutuminen. Olion tuhoutuminen. Kissa rontti = null; rontti = new Kissa(); Sisällys 7. Oliot ja viitteet Olio Java-kielessä. Olion luominen, elinikä ja tuhoutuminen. Viitteiden käsittelyä: sijoitus, vertailu ja varautuminen null-arvoon. Viite metodin paluuarvona.. 7.1 7.2 Olio

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa

TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa TeamViewer 11 -ohjelma etäkoulutuksissa ja tuessa Asentaminen 1. Valitse osoitteessa www.teamviewer.com Lataa Versio 11. TeamViewerin asennus, vaihe 1. 2. Napauta Lataa TeamViewer 11 -linkkiä. TeamViewerin

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 23.2.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 23.2.2009 1 / 44 Debuggeri Tyypillinen tilanne: ohjelma on kirjoitettu, Python-tulkki ei valita virheistä, mutta

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016)

Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Harjoitus 3: Flash-komponenttiarkkitehtuuri (18.3.2016) Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä neljänä kertana: 11.3.2016, 15.3.2016, 18.3.2016 ja 1.4.2016. Harjoituskerroilla

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0

TTY TKT-1110 Mikroprosessorit TKT. HEW-ohjeet ver 1.0 Johdanto Nämä ohjeet opastavat sinut tekemään kurssiin TKT-1110 Mikroprosessorit liittyvät harjoitustyöt. Ohjeet sisältävät kolme osiota. Ensimmäisenä esitellään projektin luonti, mikä tehdään ainoastaan

Lisätiedot

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö

Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö 1 Osa 7: Hahmojen ohjelmointi ja hienosäätö Tässä luvussa käymme läpi perusohjelmoinnin alkeita. - Ensimmäisenä koduhahmon ohjelmointia. 1. Program -osiossa tapahtuu itse se koodin kirjoitus, missä määrätään

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk

Opera Hotel Edition. Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010. Finland. Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Opera Hotel Edition Arvonlisäverokantojen muutos Operaan 01.07.2010 Toukokuu 2010 MICROS-Fidelio Finland Oy, Hotel Systems HelpDesk Sivu / Page: 1 / 15 Document revision history Version Revision Author

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen

Sisällys. 6. Metodit. Oliot viestivät metodeja kutsuen. Oliot viestivät metodeja kutsuen Sisällys 6. Metodit Oliot viestivät metodeja kutsuen. Kuormittaminen. Luokkametodit (ja -attribuutit).. Metodien ja muun luokan sisällön järjestäminen. 6.1 6.2 Oliot viestivät metodeja kutsuen Oliot viestivät

Lisätiedot

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3

Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Ohjelmointi 2 / 2010 Välikoe / 26.3 Välikoe / 26.3 Vastaa neljään (4) tehtävään ja halutessa bonustehtäviin B1 ja/tai B2, (tuovat lisäpisteitä). Bonustehtävät saa tehdä vaikkei olisi tehnyt siihen tehtävään

Lisätiedot

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 2. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 2. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.1 2.2 Yleistä

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista

Sisällys. 1. Omat operaatiot. Yleistä operaatioista. Yleistä operaatioista Sisällys 1. Omat operaatiot Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma.

Yleistä. Nyt käsitellään vain taulukko (array), joka on saman tyyppisten muuttujien eli alkioiden (element) kokoelma. 2. Taulukot 2.1 Sisältö Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko operaation parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 2.2 Yleistä

Lisätiedot

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä

Sisältö. 22. Taulukot. Yleistä. Yleistä Sisältö 22. Taulukot Yleistä. Esittely ja luominen. Alkioiden käsittely. Kaksiulotteinen taulukko. Taulukko metodin parametrina. Taulukko ja HelloWorld-ohjelma. Taulukko paluuarvona. 22.1 22.2 Yleistä

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto

GO XSE Pikaopas. Etupaneeli. Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Nro Näppäin Toiminto GO XSE Pikaopas FI Etupaneeli 1 Nro Näppäin Toiminto 1 Virta Jos painiketta painetaan kerran, näyttöön avautuu Järjestelmäasetukset-valintaikkuna. Käynnistä tai sammuta yksikkö painamalla tätä painiketta

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Näkymien vierittäminen ja koon muuttaminen

Näkymien vierittäminen ja koon muuttaminen Näkymien vierittäminen ja koon muuttaminen OSA V 415 LUKU 18 18 LUKU Näkymien vierittäminen ja koon muuttaminen Ikkunan muuttuneen koon selvittäminen ja ohjelman vaste siihen Ikkunan enimmäis- ja vähimmäiskoon

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Sovelluksen toimintojen toteuttaminen

Sovelluksen toimintojen toteuttaminen 161 L U K U 5 Sovelluksen toimintojen toteuttaminen Oppitunti 1: Dialogien käyttäminen 162 Oppitunti 2: Sovelluksen tietojen näyttäminen ja tulostaminen 183 Oppitunti 3: Useiden säikeiden käyttäminen 197

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.2.2010 1 / 46 Merkkijonot Merkkijonojen avulla ohjelmassa voi esittää tekstitietoa, esim. nimiä, osoitteita ja

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe

Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe Ohjelmoinnin perusteet, kurssikoe 18.6.2014 Kirjoita jokaiseen konseptiin kurssin nimi, kokeen päivämäärä, nimi, TMC-tunnus ja opiskelijanumero tai henkilötunnus. Vastaukset palautetaan tehtäväkohtaisiin

Lisätiedot

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ -

SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - SARANAT.FI - VERKKO-OPPIMISYMPÄRISTÖ - OPETTAJAN OPAS Varkauden museot 2011 Avaa ovi kulttuuriympäristöön! www.saranat.fi Yleistä Saranat.fi -verkko-oppimisympäristöstä Varkauden museoiden tuottamalla

Lisätiedot

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä

812341A Olio-ohjelmointi, IX Olioiden välisistä yhteyksistä 2016 IX Olioiden välisistä yhteyksistä Sisältö 1. Johdanto 2. Kytkentä 3. Koheesio 4. Näkyvyydestä 2 Johdanto n Ohjelmassa syntyy kytkentöjä olioiden välille Toivottuja ja epätoivottuja n Näkyvyys vaikuttaa

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

18. Abstraktit tietotyypit 18.1

18. Abstraktit tietotyypit 18.1 18. Abstraktit tietotyypit 18.1 Sisällys Johdanto abstrakteihin tietotyyppeihin. Pino ja jono. Linkitetty lista. Pino linkitetyllä listalla toteutettuna. 18.2 Johdanto Javan omat tietotyypit ovat jo tuttuja:

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

1. Omat operaatiot 1.1

1. Omat operaatiot 1.1 1. Omat operaatiot 1.1 Sisällys Yleistä operaatioista. Mihin operaatioita tarvitaan? Oman operaation määrittely. Yleisesti, nimeäminen ja hyvä ohjelmointitapa, määreet, parametrit ja näkyvyys. HelloWorld-ohjelma

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten.

Aiemmin vasemmassa reunassa ollut valikko on siirretty yläreunaan. Näin oikeaan reunaan jää enemmän tilaa ohjelman käyttöä varten. 1 (5) epalkat versio 2017 MUUTOKSET ULKOASUSSA epalkkojen ulkoasua on uudistettu ja tiivistetty, jotta ohjelma toimii luontevammin myös mobiililaitteilla. Lisäksi ulkoasua on yhdenmukaistettu muita Heeros-tuotteita

Lisätiedot

Eclipse, SVN ja HelloWorld

Eclipse, SVN ja HelloWorld Eclipse, SVN ja HelloWorld Lähtökohtana tälle harjoitukselle on, että tietokoneeseen on jo asennettu Eclipse ja siihen SVN-lisäke. Kun käynnistät Eclipsen ensimmäistä kertaa uudella työtilalla, se näyttää

Lisätiedot

AUTODESK ACCOUNT -OHJE

AUTODESK ACCOUNT -OHJE AUTODESK ACCOUNT -OHJE Tuotteiden asentaminen Avaa selaimeen sivu https://manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID -tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista. Tuotteet

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 17.2.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 17.2.2010 1 / 41 Sanakirja Monissa sovelluksissa on tallennettava rakenteeseen avain arvo-pareja. Myöhemmin rakenteesta

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelmakutsu laskureita varten. 2. Laskurin luominen. Muilla kielillä: English Suomi

Pong-peli, vaihe Aliohjelmakutsu laskureita varten. 2. Laskurin luominen. Muilla kielillä: English Suomi Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 7 Tässä vaiheessa lisäämme peliin pistelaskun. Pong-pelissä pelaaja saa pisteen kun pallo ohittaa toisen pelaajan mailan. 1. Aliohjelmakutsu laskureita varten

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi

1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi WIKISPACES-WIKIN LUOMINEN Kirjoita selaimeesi osoite http://www.wikispaces.com 1. Valitse käyttäjänimi 2. Kirjoita salasana 3. Anna sähköpostiosoitteesi 4. Keksi wikillesi nimi Paina Join-painiketta Onneksi

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Piirtopinnalle piirtäminen

Piirtopinnalle piirtäminen OSA IV 333 LUKU 15 15 LUKU Erilaiset piirtopinnat ja niiden käyttö Piirtotilan ja piirtopinnan asetukset ja käyttö Koordinaatistojen kohdistustapojen käyttö piirrettäessä tuumina tai sentteinä 334 Piirtopintatietorakenteet

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

C# ja.net. Juha Järvensivu 2007

C# ja.net. Juha Järvensivu 2007 C# ja.net Juha Järvensivu juha.jarvensivu@tut.fi 2007 Sisältö C#.NET-kirjastot C# - C-sharp Standardoitu kieli (2003) Kieli, jossa pyritään yhdistämään C++:n tehokkuus ja Javan helppokäyttöisyys Suunniteltu.NET-ohjelmointiin

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen

Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Käyttöohje alayksikkökoodiston tarkastamiseen ja täydentämiseen Alayksikkökoodistossa näkyvät kaikki korkeakoulujen, yliopistosairaaloiden ja tutkimuslaitosten alayksiköt ja näihin liitetyt OKM:n ohjauksen

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Autodesk Account -ohje

Autodesk Account -ohje Autodesk Account -ohje Tuotteiden lataaminen ja sarjanumeron löytäminen Avaa selaimeen sivu manage.autodesk.com ja kirjaudu Autodesk ID tunnuksillasi. Jotkin kohdat ovat erinäköisiä riippuen käyttäjäroolista.

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma

Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma C++-kielen uusia ominaisuuksia Olio-ohjelmointi Syntaksikokoelma 31.10.2008 Bool-tietotyyppi: Totuusarvo true (1), jos ehto on tosi ja false (0) jos ehto epätosi. Dynaaminen muistinvaraus: Yhden muuttuja

Lisätiedot