Usean näkymän luominen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Usean näkymän luominen"

Transkriptio

1 OSA V 471 LUKU LUKU Dynaamisten ja staattisten jakajaikkunoiden käyttö Resurssienhallinnan kaltaisen käyttöliittymän tekeminen sovelluksiin ja hallinta ilman ikkunan jakamista

2 472 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Usean näkymän ymmärtäminen Dokumentti/näkymä arkkitehtuuri tuo ohjelmankehitystyöhön useita etuja. Suurimpia näistä ovat MFC-kirjastoon sisältyvät dokumentti/ näkymää tukevat toiminnot, jotka helpottavat ohjelmointityötä huomattavasti. Kuten olet aiemmista luvuista saanut havaita, nämä luokat hoitavat dokumentin, näkymän ja ikkunan kehyksien luomisen ja hallinnan. Ne käsittelevät myös valikosta käytettäviä komentosanomia, kiinnittyviä työkalurivejä, tilarivin näyttöä ja paljon muuta. Datan (eli dokumentin) käsittelykoodin erottaminen käyttöliittymästä (näkymä) on myös joustava rakenneratkaisu. Samasta näkymästä voidaan esimerkiksi esittää erilaisia näkymiä. Näin voidaan esimerkiksi näyttää laajasta dokumentista tai teknisestä piirustuksesta kaksi eri osaa yhtä aikaa ja vieläpä näytetyistä tiedoista muodostettu kaaviokuva. Yhteen dokumenttiin liitettyjä näkymiä voi toki olla kahta enemmänkin. Usean näkymän luomiseen on eri tapoja. Ikkuna voidaan jakaa ruuduiksi (pane), joissa kussakin on oma näkymänsä. Tätä käytetäänkin useissa sovelluksissa. Windowsin Resurssienhallinnassa (Explorer) jaetaan ikkuna levyasemat ja kansiot esittävään puunäkymään vasempaan ruutuun ja oikean ruudun tiedostoluetteloon. Näkymiä voidaan esittää myös osin päällekkäin eri välilehdillä (tab), kuten Excelin laskentataulukot on esitetty. Ikkunoiden jakaminen Jakamalla ikkuna kahtia saadaan yhteen kehysikkunaan kaksi tai neljä ruutua. Ikkunan jakaminen ruutuihin tehdään kehykseen upotetun jakoikkunan (splitter) avulla. Kukin ruutu sisältää oman näkymänsä, jotka voivat olla samaa tai eri näkymäluokkaa. Monidokumenttisovelluksessa (MDI) kukin MDI-näkymä sisältyy kehysikkunaan ja nämä MDI-lapsi-ikkunat voidaan vielä jakaa ruutuihin. Kehysikkuna voidaan jakaa vaaka- tai pystysuunnassa tai molemmissa. Käyttäjä saa muutettua ruutujen kokoa siirtämällä hiirellä jakopalkkia (splitter bar). Jaettuja ikkunoita on sekä staattisina että dynaamisina; molemmat on toteutettu CSplitterWnd-luokassa.

3 OSA V LUKU Dynaamisten jakoikkunoiden luominen Kehysikkuna, joka voidaan jakaa ruutuihin, näyttää aivan tavalliselta ikkunalta, kunnes käyttäjä valitsee vierityspalkista jakoruudun (splitter box). Aluksi ensimmäinen (vasemman yläkulman) ruutu täyttää koko ikkunan ja vasta käyttäjän raahattua jakoruudun näkymän alueelle ikkuna jaetaan kahteen tai useampaan ruutuun. Kehysikkunaa jaettaessa ruutuihin luodaan vastaavat näkymäoliot. Ylimääräiset ruudut saadaan poistettua viemällä jakopalkki vierityspalkin jompaankumpaan päähän. Kun ruutu poistetaan, myös sen näkymäolio tuhotaan. Dynaamisia jakoikkunoita käytetään yleensä saman dokumentin eri osien näyttämiseen eli ruutujen näkymäoliot edustavat yleensä samaa näkymäluokkaa. Esimerkiksi Developer Studion tekstieditorissa voit käyttää vaaka- ja pystysuunnassa jaettuja ikkunoita. Voit lisätä dynaamisen ikkunan jakamisen sovellukseesi kolmella eri tavalla. Jos suunnittelet jaettujen ikkunoiden käytön sovellukseen alusta alkaen, voit käyttää AppWizardia. Valmiiseen sovellukseen ikkunoiden jakaminen voidaan koodata käsin tai ne saadaan lisäämällä sovellukseen Component and Controls Galleryn komponentti Splitter Bar. AppWizardin käyttö on näistä helpoin. Tämä tuo lisäksi automaattisesti View-valikkoon Split-komennon (Jaa), jolloin käyttäjä pääsee sijoittamaan jakopalkin näkymää jakamaan. Tee siis AppWizardilla uusi SDI-sovellus DSplit. Napauta Step 4 ikkunassa Advanced-painiketta ja valitse Window Styles välilehti. Rastita Use Split Window valinta, kuten kuvassa 20.1 on esitetty. Muista valita myös Step 6 ikkunassa näkymän kantaluokaksi CScrollView. AppWizard lisää Splitkomennon valikkoon Jos valitset AppWizardissa Use Split Window -asetuksen, lisätään Window-valikkoon Splitkomento. Jos lisäät olemassa olevaan sovellukseen jakoikkunan, tämän ID-tunnus on ID_WINDOW_SPLIT. KUVA 20.1 AppWizardin Advanced Options ikkuna.

4 474 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Jos haluat lisätä ikkunoiden jakamisen jo olemassa olevaan SDI- tai MDI-sovellukseen, toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Huomaa, että et tarvitse näitä vaiheita DSplit-esimerkissämme. SplitterBar-komponentin lisääminen 1. Avaa Developer Studiossa projekti, johon haluat lisätä jakopalkit. 2. Valitse Project-valikosta Add to Project ja alavalikosta Components and Controls. Saat esiin Components and Controls Gallery ikkunan. 3. Kaksoisnapauta Visual C++ Components kansiota. 4. Valitse komponenttiluettelosta Splitter Bar, kuten kuvassa 20.2 tehdään. Saat tässä vaiheessa lisätietoja lisättävästä komponentista More Info painikkeella. KUVA 20.2 Components and Controls Gallery ikkuna. 5. Napauta Insert-painiketta. Hyväksy komponentin lisääminen napauttamalla Insert the Splitter Bar Component sanomaruudussa OK-painiketta. Saat esiin kuvan 20.3 esittämän Splitter Bar asetusikkunan. KUVA 20.3 Splitter Bar komponentin asetusikkuna.

5 6. Valitse haluamasi jakopalkit ja napauta OK. 7. Sulje Components and Controls Gallery ikkuna. OSA V LUKU KATSO MYÖS Yksityiskohtia SDI-sovelluksen luomisesta luvussa 12. Lisätietoja CScrollView-luokasta luvusta 18. Lisätietoja komponenttigalleriasta luvusta 9. Dynaamisten jakoikkunoiden alustaminen Joko AppWizardilla tai komponenttigalleriasta lisätty jakoikkuna generoi samanlaisen koodin. CSplitterWnd-luokan olio on upotettu CMainFrame-luokan jäseneksi (MDI-sovelluksessa CChildFramen). Tämä splitter-olio ottaa haltuunsa kehysikkunan työalueen ja ohjaa näkymäikkunoiden luomista ja tuhoamista. DSplit-esimerkissä löydät olion CMainFrame-luokan protected-tyyppisistä muuttujista: CSplitterWnd m_wndsplitter; Jakoikkuna luodaan korvaajafunktiossa CMainFrame::OnCreateClient, kuten listauksessa 20.1 on esitetty. Tätä funktiota kutsutaan kehysikkunan luomisen aikana CFrameWnd::OnCreate-funktiosta. Oletustoteutuksessa luodaan näkymäolio ja sen työalue asetetaan kehysikkunan kokoiseksi. Korvaajafunktiossa luodaan ensin itse jakoikkuna, joka alustaa itsensä luomalla View-olion. Muut näkymät luodaan käyttäjän jakaessa ikkunan. LISTAUS 20.1 LST20_1.CPP Dynaamisten jakoikkunoiden luominen OnCreateClient-funktiossa 1 BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT /*lpcs*/, 2 CCreateContext* pcontext) 1 3 { 4 return m_wndsplitter.create(this, 5 2, 2, // TODO: adjust rows and columns 6 CSize(10, 10), // TODO: adjust minimum pane size 7 pcontext); 2 8 } 1 Jakoikkunat luodaan korvaamalla OnCreateClientfunktio. 2 Luodaan jakoikkuna syöttämällä parametreinä tiedot rivien ja sarakkeiden määrästä. Jakoikkunan Create-funktiolle (rivillä 4) voidaan syöttää jopa seitsemän parametriä. Ensimmäinen on osoitin isäikkunaan, joka tässä on this. Toinen parametri on rivien enimmäismäärä, kolmas sarakkeiden (rivi 5). CSplitterWnd-luokka tukee ainoastaan yhden vaaka- ja yhden

6 476 Ikkunoiden luominen ajon aikana Kontrollien lisääminen valintaikkunamalliin resurssieditorissa on helppoa, mutta esimerkiksi tekstiruudun lisääminen valintaikkunaan ajonaikana ehdollisesti tehdään CEdit::Create-funktiolla. Createfunktiota käyttämällä voidaan luoda ajon aikana millaisia ikkunoita tahansa. Ajonaikainen ikkunoiden luominen on aina kaksivaiheinen prosessi. Aluksi muodostetaan ikkunaluokan olio (esimerkiksi CEdit tai CComboBox) ja sitten kutsutaan Create-funktiota välittäen sille parametreinä ikkunan tyyli, koko, isäikkuna ja kontrollin IDnumero. Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat pystysuuntaisen jakopalkin luomista, joten arvo voi olla 1 tai 2. Esimerkiksi 1 rivi ja 2 saraketta saa aikaan ainoastaan pystysuuntaisen jakopalkin. Neljäs parametri on CSize-tyyppiä, se määrää rivin vähimmäiskorkeuden ja sarakkeen vähimmäisleveyden (rivi 6). Näkymä luodaan ainoastaan, kun vähimmäiskorkeus ja leveys ylitetään ja näkymä tuhotaan, mikäli ruudun koko on annettuja arvoja pienempi. Näitä asetuksia voit muuttaa ohjelman suorituksen aikana SetRowInfo- ja SetColumnInfo-funktioilla. Viides parametri on osoitin CCreateContext -olioon, joka sisältää dokumentti-, näkymä- ja kehysikkunaluokkien ajonaikaiset tiedot. Tämä pcontexttietorakenne on jo valmiiksi alustettu ja se vain välitetään Createfunktiolle (rivi 7). Kaksi viimeistä parametriä ovat valinnaisia. Kuudentena parametrinä voidaan syöttää ikkunan tyyliasetuksia. Oletusarvo tälle on WS_CHILD WS_VISIBLE WS_HSCROLL WS_VSCROLL SPLS_DYNAMIC_SPLIT. Viimeinen parametri on lapsi-ikkunan IDtunnus ja ellet upota jaettuja ikkunoita toisiinsa, tulee käyttää oletusarvoa AFX_IDW_PANE_FIRST. Saat esimerkin ikkunan jakamisesta muokkaamalla kahta CDSplitView-luokan funktiota listauksen 20.2 mukaisesti. LISTAUS 20.2 LST20_2.CPP 50 tekstiriviä sisältävän ikkunan dynaaminen jakaminen 1 Laskee korkeuden tekstiriville nykyisellä fontilla. 2 Tulostaa tekstin näytölle. 1 void CDSplitView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 CDSplitDoc* pdoc = GetDocument(); 4 ASSERT_VALID(pDoc); 5 6 // TODO: add draw code for native data here 7 TEXTMETRIC tm; 8 int nlineheight; 9 10 // ** Get metrics of the current font & calculate the line height 11 pdc->gettextmetrics(&tm); 12 nlineheight = tm.tmheight + tm.tmexternalleading; // ** Output 50 lines of text 15 CString str; 16 for(int nline = 1; nline < 51; nline++) 17 { 18 str.format("line %d - I must NOT feed my homework to my dog.", nline); 19 pdc->textout(5, nline * nlineheight, str); 2 20 } 21 } 22

7 OSA V LUKU void CDSplitView::OnInitialUpdate() 24 { 25 CScrollView::OnInitialUpdate(); CSize sizetotal; 28 // TODO: calculate the total size of this view // Initialize the total scroll size to 1000 x sizetotal.cx = sizetotal.cy = 1000; 32 SetScrollSizes(MM_TEXT, sizetotal); 3 33 } 3 Vierityskoon asettaminen 1000 x 1000 pisteeseen pakottaa vierityspalkit käyttöön. Joudut muokkaamaan tässä ainoastaan CDSPlitView::OnInitialUpdate -funktiota muuttamalla rivillä 31 arvon 100 paikalle Näin looginen näkymän koko tulee fyysistä kokoa suuremmaksi ja ikkuna saa vierityspalkit. Korvattu OnDrawfunktio esittää 50 tekstiriviä. Voit laskea piirtopinnalle valitun fontin korkeuden rivillä 7 määritellyn TEXTMETRIC-tietorakenteen avulla, kun alustat tietorakenteen rivin 11 CDC::GetTextMetric-funktiolla. Käännä ja suorita sovellus. Valitse jakoruudut ja kokeile näkymien vieritystä. Huomaa, että vierityspalkit toimivat sekä vaaka- että pystynäkymille. DSplit-esimerkki on esitetty kuvassa KUVA 20.4 DSplit-esimerkki. KATSO MYÖS Lisätietoja MDI-luokista luvusta 21. Tietoja piirtopinnasta luvusta 15.

8 478 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Staattisten jakoikkunoiden luominen Kehysikkuna, jossa käytetään staattisia jakoikkunoita, näyttää ikkunan jaettuna ruutuihin heti sen kehysikkunan luomisen jälkeen. Ruutujen määrä, sijainti ja näkymäluokka määrätään kehyksen luomisen aikana. Myös näkymäoliot luodaan tässä vaiheessa. Dynaamisista jakoikkunoista poiketen staattisia jakoikkunoita ei voida poistaa, joten näkymäolioita ei käytön aikana muodosteta eikä tuhota. Jakopalkki on aina esillä ja se pysähtyy, jos ruutu pienenee vähimmäiskokoonsa. Jos haluat luoda Resurssienhallinnan kaltaisia sovelluksia, jossa on kaksi staattista ikkunaa - vasemman puunäkymä ja oikean ikkunan luettelonäkymä, saat tähän apua jo AppWizardilta. Resurssienhallinnan näköisten sovelluksien luomista on käsitelty myöhemmin tässä luvussa. Ainoa erilainen tapa luoda staattisia jakoikkunoita on koodin kirjoittaminen. Tätä pääsemme kokeilemaan, kun teet AppWizardilla uuden SDI-projektin SSplit. Valitse näkymän kantaluokaksi Step 6 ikkunassa CEditView. Jakopalkkinäytön räätälöinti Voit muokata jakopalkkinäyttöä johtamalla oman aliluokan CSplitterWnd-luokasta ja korvaamalla virtuaalifunktion OnDrawSplitter(). Funktio saa parametrinä enum-vakioarvon, joka määrittää, mitä jakoikkunan osia piirretään. Mahdolliset arvot ovat splitbox, splitbar, splitintersection ja splitborder. Staattisten jakoikkunoiden alustaminen Sovelluksesta riippuen staattisissa jakoikkunoissa saatetaan esittää erilaisia näkymiä ja näin näkymät saattavat olla eri luokista. Tässä projektissa lisäät koodaamalla staattisen jakoikkunan sekä toisen näkymän. Staattinen jakoikkuna on pystysuuntainen ja sen CEditView-luokasta peritty näkymä esitetään ikkunan vasemmassa osassa ja CView-luokasta peritty näkymä oikeassa. Tehtyäsi projektin valmiiksi seuraa seuraavia ohjeita. Oman näkymäluokan johtaminen ClassWizardilla 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla View-valikosta ClassWizard. 2. Napauta Add Class painiketta ja valitse saamastasi luettelosta New. Saat esiin New Class ikkunan. 3. Anna uudelle luokalle nimi Name-ruutuun. Tässä esimerkissä käytämme nimeä CArtView. 4. Valitse Base Class yhdistelmäruudussa CView. Lisää luokka napauttamalla OK-painiketta. 5. Sulje ClassWizard OK:lla.

9 Uusi näkymäluokka on luotu, joten voit kirjoittaa staattisen jakoikkunakoodin. Lisää ensin CMainFrame-luokkaan protected-tyyppinen CSplitterWnd-luokan jäsenmuuttuja. Käytän muuttujalle nimeä m_wndsplitter. Toimi nyt seuraavien ohjeiden mukaan ja muokkaa sitten CMainFrame::OnCreateClient-funktiota listauksen 20.3 mukaan. OSA V LUKU Staattisen jakoikkunan toteutus 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla View-valikosta ClassWizard. 2. Valitse Message Maps välilehti. 3. Valitse Class Name yhdistelmäruudussa CMainFrame. 4. Valitse Object IDs luettelosta CMainFrame. 5. Valitse Messages-luettelosta OnCreateClient ja napauta Add Function painiketta. 6. Napauta Edit Code painiketta. LISTAUS 20.3 LST20_3.CPP Staattisten jakoikkunoiden luominen OnCreateClient-funktiossa 1 BOOL CMainFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT lpcs, CCreateContext* pcontext) 2 { 3 // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class 4 // ** Create the static splitter window 5 if (!m_wndsplitter.createstatic(this, 1, 2)) 1 6 return FALSE; 7 8 // ** Create two views and insert in to the splitter panes 9 if (!m_wndsplitter.createview(0, 0, RUNTIME_CLASS (CSSplitView), CSize(150, 100), pcontext) 10!m_wndSplitter.CreateView(0, 1, RUNTIME_CLASS (CArtView),CSize(100, 100), pcontext)) 2 11 { 12 m_wndsplitter.destroywindow(); 3 13 return FALSE; 14 } // ** Return successful 17 return TRUE; 18 } 1 Luo staattisen jakoikkunan, jossa on 1 rivi ja 2 saraketta (pystyjako). 2 Luo näkymän jaetun ikkunan kullekin ruudulle. 3 Siivotaan jäljet, ellei luominen onnistu. Huomaa, että joudut lisäämään seuraavat #include-lauseet

10 480 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat MainFrm.cpp-tiedoston alkuun: #include SSplitView.h #include ArtView.h Joudut lisäämään myös dokumenttiluokan määrittelyn SSplitView.htiedostoon. Tämä liittyy otsikkotiedostojen lisäämisjärjestykseen käännettäessä. Lisää siis seuraava rivi: class CSSplitDoc; ennen riviä: class CSSplitView : public CEditView Staattinen jakoikkuna luodaan CreateStatic-funktiolla dynaamisten jakoikkunoiden kanssa käytetyn Create-funktion sijaan. Staattisten jakojen rajoitukset Dynaamisesta jaosta, jossa ikkunassa voi olla korkeintaan 2 riviä ja 2 saraketta, poiketen staattisesti jaetussa ikkunassa voi olla 16 riviä ja 16 saraketta. Näin monen ikkunan käyttö saattaa kuitenkin olla varsin käyttökelvoton käyttöliittymä. Jakoikkunan CreateStatic-funktiolle voidaan syöttää enimmillään viisi parametriä. Ensimmäinen osoittaa isäikkunaan eli tässä tapauksessa funktiota kutsuvaan luokkaan this. Toinen ja kolmas parametri ovat rivien ja sarakkeiden enimmäismäärät. Rivillä 5 annetut arvot yksi rivi ja kaksi saraketta jakavat ikkunan pystysuunnassa keskeltä kahtia. Kaksi viimeistä parametriä ovat valinnaisia: neljäs on ikkunan tyyli ja viides lapsi-ikkuna ID-tunnus. Ellei ikkunaluokkia upoteta toisiinsa, tulee tunnuksena käyttää oletusarvoa AFX_IDW_PANE_FIRST. Kullekin ruudulle tulee luoda näkymäolio rivien 9 ja 10 CreateViewfunktiolla. Ensimmäisen kaksi parametriä ovat näkymän paikan rivi ja sarake. Kolmas parametri osoittaa näkymäluokan ajonaikaisiin tietoihin. Tämän luokan tulee olla johdettu CWnd-luokasta, mutta yleensä se johdetaan CView:stä. Neljäs CSize-tyyppinen parametri asettaa rivin vähimmäiskorkeuden ja sarakkeen vähimmäisleveyden. Näitä arvoja voidaan muuttaa ohjelman ajon aikana SetRowInfo- ja SetColumnInfo-funktioilla. Viides parametri on osoitin CCreateContext-olioon, jossa on dokumentti- ja kehysluokan ajonaikaiset tiedot. pcontext-parametri saadaan CFrameWnd::OnCreateClient-funktion syötteestä, joten sen välittäminen CreateView-funktiolle riittää. Funktion lopusta on poistettu kantaluokan kutsuminen ja funktio palauttaakin yksinkertaisesti TRUE (rivi 17), jos jakoikkunan ja näkymien luominen on onnistunut.

11 Esimerkki eri näkymäluokista staattisissa jakoikkunoissa saadaan muokkaamalla CArtView::OnDraw-funktio listauksen 20.4 mukaiseksi. LISTAUS 20.4 LST20_4.CPP OnDraw-funktion korvaaminen OSA V LUKU void CArtView::OnDraw(CDC* pdc) 2 { 3 CDocument* pdoc = GetDocument(); // TODO: add draw code here 6 // ** Save the current brush 7 CBrush* poldbrush = pdc->getcurrentbrush(); // ** Create a solid yellow brush 10 CBrush br; 11 br.createsolidbrush(rgb(0,0,255)); // ** Select the blue brush in to the device context 14 pdc->selectobject(&br); 4 15 pdc->ellipse(1, 1, 300, 300); 5 16 br.detach(); br.createhatchbrush(hs_fdiagonal,rgb(255,255,0));7 19 pdc->selectobject(&br); 20 pdc->ellipse(50, 50, 200, 200); // ** Restore the current brush 23 pdc->selectobject(poldbrush); 9 24 } 1 Haetaan osoitin sovelluksen dokumenttiluokkaan näkymän GetDocument()-funktiolla. 2 Haetaan osoitin pdcpiirtopinnalla valittuna olevaan siveltimeen. 3 Luodaan sininen sivellin. 4 Valitaan uusi sivellin piirtopinnalle. 5 Piirretään suuri ellipsi. 6 Irrotetaan sivellin piirtopinnalta. 7 Luodaan keltainen sivellin, joka piirtää vinon kuvion 45 asteen kulmassa. 8 Piirretään pieni ellipsi. 9 Valitaan piirtopinnalle takaisin alkuperäinen sivellin. CArtView::OnDraw-funktiota kutsutaan, kun oikea jakoikkuna kaipaa uudelleenpiirtämistä. Koodi piirtää ikkunaan kaksi ellipsiä, toisen värillä ja toisen kuviolla. Piirtofunktiolle syötetty paikka (kuten CDC::Ellipselle riveillä 15 ja 20) esitetään suhteessa näkymän työalueeseen. Käännä ja suorita sovelluksesi. Sen pitäisi näyttää kuvan 20.5 mukaiselta.

12 482 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat KUVA 20.5 SSplit-esimerkki. Resurssienhallinnan näköisten sovelluksien luominen Resurssienhallinta (Windows Explorer) on hyvä esimerkki moninäkymäsovelluksesta. Kaksi erityyppistä näkymää on erotettu staattisella jakoikkunalla. Vasemmassa ruudussa esitetään puunäkymä ja oikeassa luettelo. Tämä asettelu sopii hyvin moniin tarkoituksiin. Itse olemme käyttäneet Resurssienhallinnan näköistä ikkunaa tuotannonajoitusjärjestelmässä. Tällöin puussa esitetään työntekijöiden ja koneiden nimet ja luettelossa tehtävien yksityiskohdat. AppWizard osaa luoda suoraan projektin Resurssienhallinnan näköisellä näkymällä. Tarvittavat toimet on esitetty seuraavissa ohjeissa. Resurssienhallinnan näköisen projektin luominen 1. Luo uusi MFC AppWizard (exe) projekti. 2. Valitse AppWizardin Step 1 ikkunassa joko Single Documenttai Multiple Documents valintapainike. 3. Varmista, että Document/View Architecture Support? on valittuna. 4. Valitse Step 4 ikkunassa Windows Explorer valintapainike. Kun AppWizardissa valitaan Windows Explorer tyyli, AppWizard luo sovellusrungon, jossa on kaksi näkymäluokkaa: CLeftView, joka on johdettu luokasta CTreeView, ja CListView-luokasta johdettu

13 OSA V LUKU sovellusnäkymä. Staattinen jakoikkuna on automaattisesti upotettu kehykseen ja näkymän luontikoodi OnCreateClientkorvaajafunktioon. Molemmat näkymäluokat liitetään samaan dokumenttiin ja niissä on käytettävissä GetDocument-funktiot. AppWizard lisää myös työkaluriviin neljä kuvaketta, jotka vaihtavat luettelonäkymän tyypin pieniksi tai suuriksi kuvakkeiksi, tavalliseksi tai yksityiskohtaiseksi luetteloksi. Sovellukseen lisätään myös valintarivi työkalurivin alle. Resurssienhallinta esittää näkymien otsikot valinnaisella valintarivillä, mutta itse voit käyttää sitä valitsemaasi tarkoitukseen. Saat poistettua valintarivin poistamalla CMainFrameluokasta m_wnddlgbar-jäsenmuuttujan ja siihen viittaavan koodin CMainFrame::OnCreate-funktiosta. Vasemman ruudun näkymäluokka CLeftView periytyy aina CTreeView-luokasta eikä sitä voi AppWizardilla muuttaa, mutta oikean näkymäluokan voi. Voit valita AppWizardin Step 6 ikkunassa sovelluksen ikkunan oikeanpuoleisen ruudun näkymän kantaluokan Base Class yhdistelmäruudusta. Funktiorunkojen koodin tekemisen jälkeen joudut täyttämään puukontrollin alkiot ja toteuttamaan oikeanpuoleisen ruudun näkymäluokan. Puunäkymän ytimessä on puukontrolli CTreeView-luokka on paketoi sisäänsä valintaikkunoissa käytettävän CTreeCtrl-luokan. Kontrollin näkymäversio on tehty ikkunan työalueen kokoiseksi ja kehysikkunan mukaan skaalautuvaksi. Voit lisäksi lisätä CTreeCtrl-luokkaan valikon ja työkalurivin käsittelijät. Näkymään kuuluvaan puukontroliin pääsee käsiksi GetTreeCtrl()-funktiolla. KATSO MYÖS Lisätietoja CTreeView-luokasta luvusta 19. Lisätietoja CListView-luokasta luvusta 19. Näkymien lisääminen sovellukseen ajon aikana Dokumentti/näkymä-arkkitehtuuri on hyvin joustava siinä, kuinka sovelluksen tiedot esitetään käyttäjälle. Olet jo saanut kokemusta jakoikkunoiden käytöstä, mutta ne eivät aina ole paras tapa esittää tietoa etenkään, jos samaa tietoa halutaan esittää hyvin eri tavoin. MFC:n sovellusrunko tukee näkymien luomista ajon aikana ja niiden liittämistä dokumenttiin. Liittämisen jälkeen näkymä toimii dokumentin kanssa aivan samoin kuin dokumenttimallinäkymäkin (document template view). Näkymien lisääminen ja poistaminen Näkymä voidaan muodostaa milloin vain ohjelman suorituksen aikana. Näkymä kuuluu vain yhteen dokumenttiin Näkymä voidaan liittää dokumenttiin vain kerran; toisen AddView-toiminnon yritys samalla näkymäosoittimella aiheuttaa MFC-koodista ASSERTvirhetilanteen.

14 484 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat Dokumentti saadaan liitettyä muodostettuun näkymäolioon välittämällä näkymäosoitin CDocument::AddView-funktiolle. Näkymä saadaan puolestaan irrotettua näkymästä kutsumalla CDocument::RemoveViewfunktiota ja syöttämällä sille osoitin irrotettavaan näkymään. Nämä funktiot eivät kuitenkaan alusta tai tuhoa itse näkymäoliota. Näkymän tulee olla olemassa jo ennen AddView-funktion kutsumista ja se voidaan tuhota vasta RemoveView-funktion kutsumisen jälkeen. Dokumentissa pidetään yllä luetteloa siihen liittyvistä näkymistä ja nämä funktiot ainoastaan muokkaavat tuota luetteloa. AddView- ja RemoveView-funktioita kutsutaan myös CView::OnCreate- ja CView::~CView-funktioista, kun näkymät on luotu dokumenttimalleista. Molemmat funktiot kutsuvat OnChangedViewList-virtuaalifunktiota omien tehtäviensä jälkeen. CDocument::OnChangedViewList puolestaan tarkistaa, onko dokumentin näkymäluettelo tyhjä ja jos on, sulkee dokumentin OnCloseDocument-funktiolla. Voit halutessasi korvata OnChangedDocument-funktion ellet tahdo näin käyvän esimerkiksi halutessasi dokumentin pysyvän auki, vaikkei siihen liittyviä näkymiä olekaan. Näkymän luomisen ja aktivoinnin ohjaaminen Oikeiden näkymien näyttäminen oikeaan aikaan käyttäjille saadaan tehtyä helposti käyttämällä sovelluksen muodostavan dokumentin/ näkymien funktioita. Näillä voit lisätä ja poistaa näkymiä käyttäjän toimien mukaan omasta käyttöliittymästäsi. Tässä kappaleessa teemme sovelluksen, jossa käyttäjä voi vaihdella kahta koko työalueen täyttävää näkymää. Aluksi saat luoda AppWizardilla SDI-projektin VPick, jonka näkymän kantaluokaksi valitaan Step 6 ikkunassa CEditView. VPick perustuu edelliseen SSplit-esimerkkiin ja esittää jakoikkunoista poikkeavan usean näkymän käytön. Generoituasi projektin lisää edellisen esimerkin ohjein projektiisi toinen näkymä, CArtView. Käyttäjä valitsee haluamansa näkymän valikosta. Lisää siis valikkoon molemmille näkymille oma sopivan niminen komento. Anna komentojen ID-tunnuksiksi ID_SHOW_ARTVIEW ja ID_SHOW_EDITVIEW. Lisää nyt näille valikon komennoille käsittelijäfunktiot. Tässä SDIesimerkissä komennot toteutetaan CMainFrame-luokassa, MDIsovelluksessa ne olisivat tulleet CChildFrame-luokkaan. Valikon komentojen käsittelijöiden lisääminen

15 1. Käynnistä ClassWizard näppäilemällä Ctrl+W tai valitsemalla Viewvalikosta ClassWizard. Valitse ikkunassa Message Maps välilehti. 2. Valitse Class Name yhdistelmäruudussa CMainFrame. 3. Valitse Object IDs luettelossa ID_SHOW_EDIT. 4. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OKpainiketta. 5. Valitse Messages-luettelosta UPDATE_COMMAND_UI ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK-painiketta. 6. Valitse Object IDs luettelossa ID_SHOW_ART. 7. Valitse Messages-luettelosta COMMAND ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OKpainiketta. 8. Valitse Messages-luettelosta UPDATE_COMMAND_UI ja napauta Add Function painiketta. Napauta Add Member Function ikkunassa OK-painiketta. 9. Sulje ClassWizard OK-painikkeella. Suuri osa OnShowEdit ja OnShowArt -funktioiden koodista on yhteistä. Koodin turhan kopioinnin sijaan luo apufunktio, jota molemmat funktiot kutsuvat. Seuraavaksi lisättävän funktion parametrit selitetään myöhemmin tässä kappaleessa. OSA V LUKU Apufunktion luominen 1. Valitse ClassView-ruudussa CMainFrame-luokka ja sen pikavalikosta Add Member Function. 2. Anna funktion tyypiksi (Function Type ruutuun) void. 3. Syötä funktion määrittelyksi Function Declaration tekstiruutuun CreateActivateView(CRuntimeClass *pnewview, UINT nid). 4. Valitse Private Access valintapainike ja napauta OK. Nyt vain lisäät koodin ja sovellus on valmis. Käyttäjän tulee valita valikosta näkymäkseen joko tekstinäkymä (edit view) tai kuva (art view). Valittu näkymä näytetään koko ikkunassa ja toinen näkymä jätetään näyttämättä. Myös valikon komennot sallitaan ja poistetaan käytöstä

16 486 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat näkymän valinnan mukaan. Muokkaa siis CArtView::OnDraw -funktio listauksen 20.4 mukaiseksi (esitetty aiempana tässä luvussa). Koodi on sama kuin SSplit-esimerkissä ja on tarkoitettu ainoastaan esittämään erilaista näkymäluokkaa. Muokkaa CMainFrame-luokan jäsenfunktiot listauksen 20.5 mukaisiksi. Huomaa, että joudut lisäämään MainFrm.cpp-tiedoston alkuun seuraavat #include-lauseet: #include VPickView.h #include ArtView.h Joudut myös lisäämään luokan määrittelyn dokumenttiluokalle VPickView.h tiedostoon. Tällä vaikutetaan otsikkotiedostojen (.h) järjestyksen käännettäessä. Lisää siis seuraava rivi: class CVPickDoc; Ennen riviä: class CVPickView : public CEditView Listaus 20.5 LST20_5.CPP Valikoiden komentojen toteutus näkymien luomiseksi ja sallimiseksi 1 Valikon komennon käsittelijä. 2 Poistaa valikon komennon käytöstä, jos CEditView on aktiivinen; sallii muutoin. 3 Valikon komennon käsittelijä. 4 Poistaa valikon komennon käytöstä, jos CArtView on aktiivinen; sallii muutoin. 1 void CMainFrame::OnShowEdit() 1 2 { 3 // ** Call helper function passing a pointer to the 4 // ** views runtime class and a unique ID 5 CreateActivateView(RUNTIME_CLASS(CEditView), 1); 6 } 7 8 void CMainFrame::OnUpdateShowEdit(CCmdUI* pcmdui) 9 { 10 // ** Enable/Disable the menu option according to 11 // ** the active view's class 12 pcmdui->enable(!getactiveview()-> 13 IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CEditView))); 2 14 } void CMainFrame::OnShowArt() 3 17 { 18 // ** Call helper function passing a pointer to the 19 // ** views runtime class and a unique ID 20 CreateActivateView(RUNTIME_CLASS(CArtView), 2); 21 } void CMainFrame::OnUpdateShowArt(CCmdUI* pcmdui) 24 { 25 // ** Enable/Disable the menu option according to 26 // ** the active view's class 27 pcmdui->enable(!getactiveview()-> 28 IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CArtView))); 4 29 } 30

17 OSA V LUKU void CMainFrame::CreateActivateView( 32 CRuntimeClass *pnewviewclass, 33 UINT nid) 34 { 35 // ** Retrieve a pointer the active view 36 CView* poldview = GetActiveView(); 37 CView* pnewview = NULL; // ** Retrieve a pointer to the active document then 40 // ** iterate the document's views looking for a view 41 // ** object of the same runtime class that was passed 42 // ** to the function 43 CDocument* pdoc = GetActiveDocument(); 44 POSITION pos = pdoc->getfirstviewposition(); 45 while(pos &&!pnewview) 46 { 47 CView* pview = pdoc->getnextview(pos); 5 48 if(pview->iskindof(pnewviewclass)) 49 pnewview = pview; 50 } 51 // ** Check to see if a view object was found. 52 // ** If not construct, create and initialize one. 53 if(pnewview == NULL) 54 { 55 // ** Initialize a CCreateContext variable 56 // ** with a pointer to the document 57 CCreateContext context; 58 context.m_pcurrentdoc = pdoc; // ** Construct the view object using the 61 // ** runtime class and create the view window. 62 pnewview = (CView*)pNewViewClass->CreateObject(); 6 63 pnewview->create(null, NULL, 0, 64 CFrameWnd::rectDefault, 65 this, nid, &context); 7 66 pnewview->oninitialupdate(); 67 } 68 // ** Set the new view as the active viewand show 69 // ** it's window. Hide the window of the old view. 70 SetActiveView(pNewView); 71 pnewview->showwindow(sw_show); 72 poldview->showwindow(sw_hide); // ** Swap the two window IDs because the ID of the active 75 // ** view window must be set to AFX_IDW_PANE_FIRST. 76 poldview->setdlgctrlid(pnewview->getdlgctrlid());9 77 pnewview->setdlgctrlid(afx_idw_pane_first); // ** Reposition control bars and size the view window. 80 RecalcLayout(); 81 } 5 Käy läpi kaikki dokumentin näkyvät löytääkseen haluamansa. 6 Ajonaikaisen olion dynaamisnen muodostaminen. 7 Luo näkymän ja kutsuu OnInitialUpdate()-funktiota. 8 Näyttää uuden näkymän ja piilottaa korvatun. 9 Vaihtaa ikkunatunnukset keskenään. Näet listauksessa kaksi valikonkäsittelijää: OnShowEdit (rivi 1) ja

18 488 ASSERT_KINDOF()-makro IsKindOf()-funktion lisäksi myös ASSERT_KINDOF()-makrolle voidaan syöttää CObject-luokasta johdetun luokan olio. Makron parametrit ovat luokan nimi ja osoitin luokan olioon. Makro tarkistaa, onko olio oikeasta luokasta; ellei, siitä ilmoitetaan MFC Assert -valintaikkunalla. Tämä makro suoritetaan ainoaan projektin Debug-versiossa - Release-versiossa sitä ei edes käännetä. Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat OnShowArt (rivi 16), jotka siirtävät tehtävänsä välittömästi CreateActivateView-apufunktiolle (esitetty rivillä 31). Funktio saa kaksi parametriä: osoittimen näkymäluokan ajonaikaisiin tietoihin ja oman ID-tunnuksen. Ensimmäistä m_pnewviewclass-parametriä käytetään erottamaan valittava näkymä ja toinen on näkymäikkunan tunnisteena. Funktioita OnUpdateShowEdit (rivi 8) ja OnUpdateShowArt (rivi 23) kutsutaan, kun valikon alkiot piirretään. Funktiot tarkistavat aktiivisen näkymäluokan CObject::IsKindOf-funktiolla. Mikäli aktiivinen näkymäluokka on sama kuin IsKindOf-funktiolle syötetty ajossa oleva, CCmdUI::Enable-funktio saa parametrin FALSE ja poistaa tämän valikon komennon käytöstä. Näin piilossa olevan näkymän komento on valikossa aina sallittu ja esillä olevan näkymän komento poistettu käytöstä. Rivin 31 CreateActivateView-funktio kutsuu aluksi GetActiveView-funktiota näkymän osoittimen poldview-muuttujaan kyseessähän on korvattava näkymä. Uuden tehtävän on sitten päätettävä, onko aktiiviseen dokumenttiin liitetty pnewviewclasstyyppistä näkymää. Dokumentin kaikki näkymät tutkitaan GetFirstViewPosition- ja GetNextView-funktioiden avulla (rivit 44 50). Jos pnewviewclass-tyyppinen näkymä löydetään, asetetaan pnewview osoittamaan siihen (rivi 49). Rivin 53 if-lause tarkistaa, löytyikö näkymää ja jos löytyi, se aktivoidaan uudelleen, muuten se muodostetaan ensin ja aktivoidaan sitten. Uusien näkymäolioiden muodostaminen ja luominen tehdään riveillä CCreateContext-tyyppinen muuttuja context on tietorakenne, joka alustetaan osoittimella dokumenttiin. Tämä tietorakenne välitetään myöhemmin Create-funktiolle (rivi 65) dokumentin ja näkymän liittämiseksi toisiinsa. Näkymäolio alustetaan rivillä 62; tässä pnewviewclassvoi olla joko CEditView tai CArtView. Koska näitä luokkia voidaan luoda dynaamisesti, tulee CreateObject-funktio kutsumaan sopivaa muodostinta ja palauttamaan osoittimen uuteen olioon. Rivin 63 Create-funktio luo näkymäikkunan ja liittää sen CView-luokasta johdettuun olioon. Kun näkymä on saatu luotua, kutsutaan virtuaalifunktiota OnInitialUpdate() itsealustuksen suorittamiseksi. Vaadittiinpa muodostamista tai ei, valittu näkymä syötetään SetActiveView-funktiolle (rivi 70), joka aktivoi näkymän ja asettaa sen syötteen saavaksi ikkunaksi. Huomaa, että näkymiä aktivoitaessa tai aktivointi poistettaessa ne saavat OnActivateView-sanoman, jossa

19 bactivate-parametri kertoo tilan (aktiiviseksi vai ei?). Rivillä 71 valittu näkymä näytetään ja rivillä 72 toinen näkymä piilotetaan. Aktiivisen näkymän ID-tunnus tulee aina olla AFX_IDW_PANE_FIRST, koska tämä on kiinteästi koodattu RecalcLayout-funktiossa, mutta tämä ID-tunnus voi olla vain yhdellä ikkunalla. Tästä syystä rivillä 76 asetetaan ikkunan poldview-tunnuksen pnewview-arvon mukaiseksi ennen kuin pnewviewsaa ID:n arvoksi AFX_IDW_PANE_FIRST (rivi 77). Rivillä 80 kutsuttu RecalcLayoutvastaa näkymäikkunan oikeasta koosta ja työkalurivien paikasta kehysikkunassa. Käännä ja aja sovelluksesi. Kokeile näkymien valitsemista. Kuva 20.6 esittää valmiin VPick-sovelluksen. OSA V LUKU KUVA 20.6 VPick-sovellus. KATSO MYÖS Lisätietoja valikoista luvusta 13. Lisätietoja MDI-luokista luvusta 21. Lisätietoja ajonaikaisista luokkatiedoista luvusta 23.

20 490 Kehittyneet dokumentti/näkymä -tekniikat

Tulostaminen ja esikatselu

Tulostaminen ja esikatselu OSA V 521 LUKU 22 22 LUKU Tulostamisen ja esikatselu toteuttaminen vakiosovellusrunkoa räätälöimällä Monisivuisten raporttien toteuttaminen Eri sivusuhteiden ja laitteiden mittojen käsitteleminen Tulostaminen

Lisätiedot

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen

Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen OSA VI 547 LUKU 23 23 LUKU Datan tallentaminen, lataaminen ja siirtäminen Dokumentin tietojen tallentaminen ja lataaminen Tiedostojen luominen, lukeminen

Lisätiedot

Käyttöliittymän luominen

Käyttöliittymän luominen 119 L U K U 4 Käyttöliittymän luominen Oppitunti 1: Windows-sovelluksen käyttöliittymät 120 Oppitunti 2: Dialogien luominen 139 Laboratorio 4: STUploadin käyttöliittymän luominen 150 Kertaus 159 Tässä

Lisätiedot

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512

Oppitunti 1: Dynamic HTML 466. Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500. Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 465 L U K U 1 2 Internet-ohjelmointi Oppitunti 1: Dynamic HTML 466 Oppitunti 2: ActiveX-dokumenttien luominen 500 Oppitunti 3: Web Serverin ohjelmoiminen 512 Laboratorio 12: STUpload Data Display 524 Kertaus

Lisätiedot

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa

Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa OSA VII 679 LUKU 28 28 LUKU Työskentely API:en ja SDK:ien kanssa Opi, kuinka käytetään Visual C++-ohjelmoijille tarkoitettuja eri API-rajapintoja ja SDK-kehitysympäristöjä Tosi nopeiden ääni- ja grafiikkasovellusten

Lisätiedot

Sanasto englanti-suomi

Sanasto englanti-suomi englanti-suomi Accelerator table (Pikavalintataulukko) Projektin resurssi, jossa määritellään näppäinyhdistelmällä sovellukselle lähetettäviä komentoja Access (Saantioikeudet) Kts. private, protected ja

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle

Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle 5 Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle EG versio 4.2 Timo Hurme 5 Opas SAS Enterprise Guiden käyttäjälle EG versio 4.2 Timo Hurme ISBN: painettu: 978-952-487-275-1, verkkojulkaisu: 978-952-487-276-8

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi

Osa IV. Oliokeskeinen ohjelmointi Osa IV Oliokeskeinen ohjelmointi Osa 4 keskittyy oliokeskeiseen ohjelmointiin tämä tarkoittaa C++:n luokkapiirteiden määrittelyä ja käyttöä, joilla voidaan luoda uusia tyyppejä ja joita voidaan käsitellä

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ Mikrotietokoneissa on käytännössä täysin siirrytty käyttämään graafista käyttöliittymää, joka yleensä on nimeltään Windows, joskin kilpaileviakin järjestelmiä on. Sovellusten

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

Opintomoniste. Itä-Suomen Yliopisto

Opintomoniste. Itä-Suomen Yliopisto Atk-passi: MIKROTIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET WINDOWS XP Opintomoniste Itä-Suomen Yliopisto SISÄLTÖ: 1 WINDOWS -TYÖPÖYTÄ... 2 1.1 KUVAKKEET... 2 1.2 KÄYNNISTÄ (START) -VALIKKO... 3 1.3 OMA TIETOKONE (MY

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ

Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Microsoft Excel EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen 2010 Koulutus Käyttöoikeustiedot Excel 2007 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

Aktiivisen solun osoite

Aktiivisen solun osoite Excel Opas 1 1 Excelin työtila Tiedon syöttäminen tapahtuu soluihin, joihin viitataan kirjaimilla A, B, C, (sarakkeet, yhteensä 255 kpl) ja numeroilla (rivit, yhteensä 65536 kpl). Soluihin kirjoitettavat

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön.

ADOBE INCOPY. Ohje ja opastusohjelmat. Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. ADOBE INCOPY Ohje ja opastusohjelmat Jotkin linkit voivat viitata vain englanninkieliseen sisältöön. Kesäkuu 2013 Uudet ominaisuudet Osa sisällöstä, johon pääsee tällä sivulla olevien linkkien kautta,

Lisätiedot

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy

PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer. MMPRO Oy PDF-XChange 4 Pro PDF-XChange Viewer Kirjoitus ja taitto: Bittikatti/Raili Huttunen 2008 MMPRO Oy Harry Palmén Tilkantori 3 B 18 00300 HELSINKI p. 040-510 1760 harry.palmen@welho.com www.mmpro.fi Tämän

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla JY / Tietohallintokeskus Sivu 1/35 Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla Jyväskylän yliopistolla on käytössä Web -kyselyiden tekoon suunniteltu mrinterview - ohjelma, jolla tehtyjen

Lisätiedot

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ

WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ WINDOWSISTA JA OPPAAN KÄYTÖSTÄ Mikrotietokoneissa on käytännössä täysin siirrytty käyttämään graafista käyttöliittymää, joka yleensä on nimeltään Windows, joskin kilpaileviakin järjestelmiä on. Sovellusten

Lisätiedot

WINDOWS 2000 perusteet 1

WINDOWS 2000 perusteet 1 WINDOWS 2000 perusteet 1 1. NÄYTTÖ...3 Työpöytä (Desktop)...3 Tehtäväpalkki (Taskbar)...3 Start -valikko...4 Kuvakkeet...4 Pikakuvake (Shortcut)...5 Kuvaketyypit...5 Kuvakkeiden järjestäminen...5 2. ULOSKIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot