Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy"

Transkriptio

1 MUSIIKKI (1 2lk) Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. Vuosiluokkien 1 2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä. Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy Osallisuus T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan myönteistä minäkuvaa rakentaen 1lk Kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. L2, L7

2 Rohkaistaan oppilaita osallistumaan musisointiin ryhmässä. 2lk Osataan toimia ryhmän jäsenenä ja kiinnitetään edelleen huomiota myönteisen yhteishengen luomiseen. Rohkaistaan oppilaita osallistumaan musisointiin ryhmässä. Musisointi ja luova tuottaminen T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja soittamaan ryhmän jäsenenä 1lk Painopiste 1. luokalla on laulamisessa. Ohjelmistoon valitaan monipuolisia ikäkauteen sopivia lauluja. Äänenkäyttöä harjoitellaan puhuen, loruillen ja laulaen. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Tutustutaan rytmisoittimiin, kehosoittimiin, laattasoittimiin ja perinnesoittimiin. Harjoitellaan soitinten asianmukaista käsittelyä ja käyttöä. Harjoitellaan soittamaan osana ryhmää toiset huomioiden. 2lk Painopiste 2. luokalla on laulamisessa. Ohjelmistoon valitaan monipuolisia ikäkauteen sopivia lauluja. Äänenkäyttöä harjoitellaan puhuen, loruillen ja laulaen. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Harjoitellaan soittamista rytmisoittimilla, kehosoittimilla, laattasoittimilla ja perinnesoittimilla. Harjoitellaan soitinten asianmukaista käsittelyä ja käyttöä. Harjoitellaan soittamaan osana ryhmää toiset huomioiden. L1, L2, L4

3 T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja 1lk Valitaan ikätasolle sopivaa ja monipuolista kuunteluohjelmistoa. Kuuntelun avulla luodaan yhteyksiä muihin taidemuotoihin esimerkiksi kuvataiteeseen ja tanssiin. Kuunneltua musiikkia voidaan ilmentää myös liikkuen, leikkien ja draaman keinoin. Havainnoidaan ja luodaan oppilaiden arjesta tuttuja ääniympäristöjä soittaen, omaa ääntä käyttäen, liikkuen, kuvallisin tai rakentamisen keinoin. 2lk Valitaan ikätasolle sopivaa ja monipuolista kuunteluohjelmistoa. Kuuntelun avulla luodaan yhteyksiä muihin taidemuotoihin esimerkiksi kuvataiteeseen ja tanssiin. Kuunneltua musiikkia voidaan ilmentää myös liikkuen, leikkien ja draaman keinoin. Havannoidaan ja luodaan oppilaiden arjesta tuttuja ääniympäristöjä soittaen, omaa ääntä käyttäen, liikkuen, kuvallisin tai rakentamisen keinoin. 1lk Rohkaistaan oppilaita luomaan omia tuotoksia. Musiikillisen keksinnän pohjana voidaan käyttää esimerkiksi oppilaan omasta kokemusmaailmasta nousevia äänimaisemia (metsä, tuuli, vesi, liikenne, sirkus jne.), äänisatuja ja loruttelua. Harjoitellaan oman tuotoksen tekemistä käyttäen soittimia, omaa ääntä tai kehorytmejä. Harjoitellaan oman tuotoksen kuten äänimaiseman äänittämistä tai kuvaamista. L1, L4 L5, L6

4 2lk Rohkaistaan oppilaita luomaan omia tuotoksia. Musiikillisen keksinnän pohjana voidaan käyttää esimerkiksi oppilaan omasta kokemusmaailmasta nousevia äänimaisemia (metsä, tuuli, vesi, liikenne, sirkus jne.), äänisatuja ja loruttelua. Harjoitellaan oman tuotoksen tekemistä käyttäen soittimia, omaa ääntä tai kehorytmejä. Harjoitellaan oman tuotoksen kuten äänimaiseman äänittämistä tai kuvaamista. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä, kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta 1lk Tutustutaan musiikilliseen kulttuuriperintöön perinne ja kansanlaulujen avulla laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien ryhmässä. Tutustutaan myös kalevalaiseen kansanperinteeseen. Huomioidaan, että musiikilla on yhteys muihin taidelajeihin ja historiaan. Tutustutaan kansanperinteeseen liittyvään musiikkitietoon, esim. perinnesoittimet. Ohjelmiston valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota oman alueen kulttuuriperintöön. 2lk Syvennetään musiikillisen kulttuuriperinnön ymmärtämistä perinne ja kansanlaulujen avulla L2, L4

5 laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien ryhmässä. Tutustutaan myös kalevalaiseen kansanperinteeseen. Huomioidaan, että musiikilla on yhteys muihin taidelajeihin ja historiaan. Laajennetaan kansanperinteeseen liittyvää musiikkitietoutta. Ohjelmiston valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota oman alueen kulttuuriperintöön. T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä 1lk Tutustutaan musisoinnin yhteydessä musiikin peruskäsitteisiin, kuten rytmiikka, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto ja sointiväri. Opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, kuuntelua ja soittotehtäviä. 2lk Musisoinnin yhteydessä tarkastellaan musiikin peruskäsitteistöä, kuten rytmiikka, dynamiikka, melodia, harmonia, muoto ja sointiväri ja ymmärretään niiden yhteys soivaan musiikkiin. Opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, kuuntelua ja soittotehtäviä. L4 Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa 1lk Ohjataan oppilasta havaitsemaan oman toiminnan merkitys ryhmän jäsenenä musiikillisten asioiden toteutuksessa ja lopputuloksessa. Ohjataan oppilasta L7

6 kunnioittamaan toisia ja arvostamaan toisten musisointia. Tutustutaan oikeaoppiseen soitinten soittotapaan ja käsittelyyn. 2lk Ohjataan oppilasta ymmärtämään oman toiminnan merkitys ryhmän jäsenenä musiikillisten asioiden toteutuksessa ja lopputuloksessa. Ohjataan oppilasta kunnioittamaan toisia ja arvostamaan toisten musisointia. Kerrataan soitinten oikeaoppinen soittotapa ja käsittely. Oppimaan oppiminen musiikissa T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa 1lk Tuetaan oppilaan suorituksia kehuilla ja annetaan tarvittaessa korjaavaa palautetta, joka vahvistaa yrittämisen rohkeutta. Valmistellaan pieniä esityksiä esim. koulun aamunavauksiin ja juhliin. Ohjataan oppilaita asettamaan yhteinen tavoite ja suuntaamaan toimintaa sen mukaisesti. Ohjataan oppilaita arvioimaan lopputulosta. 2lk Tuetaan oppilaan suorituksia kehuilla ja annetaan tarvittaessa korjaavaa palautetta, joka vahvistaa yrittämisen rohkeutta. Valmistellaan pieniä esityksiä esim. koulun aamunavauksiin ja juhliin. L1

7 Ohjataan oppilaita asettamaan yhteinen tavoite ja suuntaamaan toimintaa sen mukaisesti. Ohjataan oppilaita arvioimaan lopputulosta. Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1 2 Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilaat tutustuvat musiikkikulttuureihin ja tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely. S2 Mistä musiikki muodostuu : Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri, harmonia ja muoto. S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä. S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto: Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto ja kuuntelutehtäviä sekä luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet. Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1 2 Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia, joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1 2

8 Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, erilaisten välineiden käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Musiikin opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja oma aloitteisuutta. Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1 2 Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön. Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta Paikallisesti päätettävät asiat Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa miten tuetaan oppilaiden siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen sekä toiselta kolmannelle vuosiluokalle toimintatavat siirtymävaiheessa tarvittava yhteistyö, työnjako ja vastuut mitkä ovat vuosiluokkakokonaisuuden 1 2 erityispiirteet ja tehtävät (perusteiden kuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niihin liittyvät paikalliset painotukset ja miten tehtävän toteutumista seurataan ja kehitetään mitkä ovat laaja alaisen osaamisen tavoitteet vuosiluokilla 1 2 (perusteiden tavoitekuvauksia voidaan hyödyntää sellaisenaan) sekä niiden mahdolliset paikalliset painotukset ja miten oppilaiden laaja alaisen osaamisen kehittymistä tuetaan vuosiluokilla 1 2 mitkä ovat kunkin oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2 mitkä ovat kunkin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa MUSIIKKI (3 6lk)

9 Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. Vuosiluokkien 3 6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään. Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät. Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten kautta. Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3 6 Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy Osallisuus T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja 3lk Pyritään luomaan yhteismusisointiin innostava ja myönteinen oppimisilmapiiri. L2, L6, L7

10 rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään Oppilas harjoittelee toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä. Oppilas tiedostaa, että jokainen osasuoritus yhdessä muiden kanssa tekee onnistuneen yhteisen tuotoksen. 4lk Pyritään luomaan yhteismusisointiin innostava ja myönteinen oppimisilmapiiri. Oppilas harjoittelee toimimaan vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä. Oppilas ymmärtää, että jokaisen oma suoritus, tulkinta ja ilmaisu vaikuttaa ryhmän lopputulokseen. 5lk Oppilaat tiedostavat innostavan ja myönteisen oppimisilmapiirin vaikutuksen yhteismusisointiin. Oppilas ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen musisoivan ryhmän jäsenenä. 6lk Oppilaat tiedostavat innostavan ja myönteisen oppimisilmapiirin vaikutuksen yhteismusisointiin. Oppilas toimii vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä. Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho, rytmi, melodia ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä 3lk Ohjelmistoon valitaan runsaasti monipuolisia lauluja mm. lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Ohjataan L2

11 oppilasta havainnoimaan omaa äänenkäyttöä suhteessa toisiin ryhmän jäseniin. Yhteismusisoinnissa käytetään rytmisoittimia, kehosoittimia, laattasoittimia, nokkahuilua, perinnesoittimia sekä mahdollisesti oppilaiden itsensä valmistamia soittimia. Soittamisessa kiinnitetään huomiota soitinten oikeaan käsittelyyn ja soittotapaan. 4lk Ohjelmistoon valitaan runsaasti monipuolisia lauluja, mm. lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Tutustutaan moniäänisyyteen esimerkiksi kaanon laulujen avulla. Kiinnitetään huomiota luonnolliseen ja terveeseen äänenkäyttöön. Ohjataan oppilasta havainnoimaan omaa äänenkäyttöä suhteessa toisiin ryhmän jäseniin. Yhteismusisoinnissa käytetään rytmisoittimia, kehosoittimia, laattasoittimia, nokkahuilua, perinnesoittimia sekä mahdollisesti oppilaiden itsensä valmistamia soittimia. Soittamisessa kiinnitetään huomiota soitinten oikeaan käsittelyyn ja soittotapaan sekä laajennetaan soittotaitoa. 5lk Käytetään runsaasti monipuolista lauluohjelmistoa ja ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Ohjelmistossa otetaan huomioon moniäänisyys. Harjoitellaan luontevaa äänenkäyttöä äänenhuollon avulla ottaen huomioon murrosikä ja äänenmurros. Soittamisessa käytetään melodia, sointu, rytmi ja kehosoittimia monipuolisesti. Tutustutaan bändisoittimiin. Soittamisessa huomioidaan soitinten oikeaa käsittelyä ja soittotapaa.

12 6lk Käytetään runsaasti monipuolista lauluohjelmistoa ja ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet. Ohjelmistoon valitaan moniäänisiä lauluja mahdollisuuksien mukaan. Oppilas tutustuu laulamiseen mikrofonin avulla. Harjoitellaan luontevaa äänenkäyttöä ja ohjataan oppilasta havaitsemaan äänenhuollon merkitys omaan hyvinvointiin. Äänenkäytössä otetaan huomioon murrosikä ja äänenmurros. Soittamisessa käytetään melodia, sointu, rytmi ja kehosoittimia monipuolisesti. Soitetaan bändisoittimia. Soittamisessa huomioidaan soitinten oikeaa käsittelyä ja soittotapaa. Tutustutaan musiikkiteknologian välineisiin ja sovelluksiin. T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen 3lk Musiikin herättämien mielikuvien, tarinoiden ja kuvien pohjalta tehdään esimerkiksi dramatisointia ja muuta ilmaisua. Yhdistellään musiikkia, tarinoita ja kuvia mielekkäällä tavalla. Musiikkikäsitteiden ilmentäminen musiikkiliikunnan avulla esim. tempo, tasa ja kolmijakoisuus, dynamiikka, rytmiikka ja luova musiikkiliikunta. 4lk Musiikin herättämien mielikuvien, tarinoiden ja kuvien pohjalta tehdään esimerkiksi dramatisointia, pantomiimiesityksiä ja muuta ilmaisua. Yhdistellään musiikkia, tarinoita ja kuvia mielekkäällä tavalla. Musiikkikäsitteiden ilmentäminen musiikkiliikunnan avulla esim. tempo, tasa ja L1, L2

13 kolmijakoisuus, dynamiikka, rytmiikka ja luova musiikkiliikunta. 5lk Musiikin herättämien mielikuvien, tarinoiden ja kuvien pohjalta tehdään esimerkiksi dramatisointia, pantomiimiesityksiä ja muuta ilmaisua. Yhdistellään musiikkia, tarinoita ja kuvia mielekkäällä tavalla. Syvennetään musiikin peruskäsitteitä musiikkiliikunnan avulla ja harjoitellaan musiikin, tunteen ja liikkeen yhteyttä toisiinsa. 6lk Musiikin herättämien mielikuvien, tarinoiden ja kuvien pohjalta tehdään esimerkiksi dramatisointia, pantomiimiesityksiä ja muuta ilmaisua. Yhdistellään musiikkia, tarinoita ja kuvia mielekkäällä tavalla. Syvennetään musiikin peruskäsitteitä musiikkiliikunnan avulla ja harjoitellaan musiikin, tunteen ja liikkeen yhteyttä toisiinsa. T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä 3lk Valitaan monipuolista ikätasolle sopivaa kuunteluohjelmistoa. Elämyksellisessä kuuntelussa pyritään kuunnellun musiikin ilmentämiseen eri keinoin luomalla yhteyksiä muihin taidemuotoihin (sarjakuva, still kuva, maalaus, piirros, kertomus, draama tai liike). Harjoitellaan keskittyvää kuuntelua aktivoivien tehtävien avulla. L2 Elämyksellisessä kuuntelussa hyödynnetään lähiympäristön konserttitarjontaa. 4lk Valitaan monipuolista ikätasolle sopivaa kuunteluohjelmistoa.

14 Elämyksellisessä kuuntelussa pyritään kuunnellun musiikin ilmentämiseen eri keinoin luomalla yhteyksiä muihin taidemuotoihin (sarjakuva, still.kuva, maalaus, piirros, kertomus, draama tai liike). Harjoitellaan keskittyvää kuuntelua aktivoivien tehtävien avulla. Elämyksellisessä kuuntelussa hyödynnetään lähiympäristön konserttitarjontaa. 5lk Valitaan monipuolista ikätasolle sopivaa kuunteluohjelmistoa, jossa otetaan huomioon eri aikakaudet ja tyylilajit. Käytetään eläytyvää ja keskittyvää kuuntelua eri musiikillisten ilmiöiden oppimisessa ja rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Elämyksellisessä kuuntelussa hyödynnetään lähiympäristön konserttitarjontaa ja kiinnitetään huomiota erityisesti konserttikäyttäytymiseen. 6lk Valitaan monipuolista ikätasolle sopivaa kuunteluohjelmistoa, jossa otetaan huomioon eri aikakaudet ja tyylilajit. Käytetään eläytyvää ja keskittyvää kuuntelua eri musiikillisten ilmiöiden oppimisessa sekä rakennetaan ja syvennetään yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Elämyksellisessä kuuntelussa hyödynnetään lähiympäristön konserttitarjontaa ja kiinnitetään huomiota erityisesti konserttikäyttäytymiseen. T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai 3lk Harjoitellaan oman musiikin tekemistä yksin tai ryhmän jäsenenä esimerkiksi käyttäen ikäryhmälle sopivia soittimia tai kehorytmejä. L1, L2, L5, L6

15 monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto ja viestintäteknologiaa käyttäen Harjoitellaan säveltämistä ja improvisoimista käyttäen esimerkiksi rytmiorkesteria, pentatonista asteikkoa, keksimällä ostinatoja tai lisä ääniä. Säveltämisen ja improvisoinnin yhteydessä harjoitellaan musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja. Hyödynnetään musiikkiteknologiaa omien tuotoksien tekemiseen, äänittämiseen tai kuvaamiseen. 4lk Harjoitellaan oman musiikin tekemistä yksin tai ryhmän jäsenenä esimerkiksi käyttäen ikäryhmälle sopivia soittimia tai kehorytmejä. Harjoitellaan säveltämistä ja improvisoimista käyttäen esimerkiksi rytmiorkesteria, pentatonista asteikkoa, keksimällä ostinatoja tai lisä ääniä. Säveltämisen ja improvisoinnin yhteydessä toteutetaan musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja. Hyödynnetään musiikkiteknologiaa omien tuotoksien tekemiseen, äänittämiseen tai kuvaamiseen. 5lk Oman musiikin tekeminen ja improvisoiminen liikkuen, laulaen ja soittaen käyttäen ikäryhmälle sopivia soittimia tai kehorytmejä, esim. keksitään omia kehorytmi ja rytmisoitinpartituureja. Oman pienimuotoisen sävellyksen tekeminen musiikkiteknologiaa hyödyntäen tai oman tuotoksen, kuten äänimaiseman äänittäminen tai kuvaaminen. Hyödynnetään yhteyksiä myös muihin oppiaineisiin. 6lk Oman musiikin tekeminen ja improvisoiminen liikkuen, laulaen ja soittaen käyttäen ikäryhmälle sopivia soittimia tai kehorytmejä, esim. keksitään omia kehorytmi ja rytmisoitinpartituureja.

16 Oman pienimuotoisen sävellyksen tekeminen musiikkiteknologiaa hyödyntäen tai oman tuotoksen, kuten äänimaiseman äänittäminen tai kuvaaminen. Hyödynnetään yhteyksiä myös muihin oppiaineisiin. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta 3lk Tutustutaan musiikin eri lajeihin ja pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa. Tutustutaan suomalaiseen ja kainuulaiseen musiikkiperinteeseen laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien. Otetaan huomioon lasten omat kulttuuriset lähtökohdat. 4lk Tutustutaan musiikin eri lajeihin ja pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa. Tutustutaan suomalaiseen, kainuulaiseen ja pohjoismaalaiseen musiikkiperinteeseen laulaen, soittaen, liikkuen ja leikkien. Otetaan huomioon lasten omat kulttuuriset lähtökohdat. 5lk Tutustutaan Euroopan musiikkiin soittaen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen. Ohjelmistoon valitaan sekä uutta että kansanperinteeksi muodostunutta eurooppalaista musiikkia ja kiinnitetään huomiota musiikin eri lajien eroihin ja yhtäläisyyksiin. 6lk Tutustutaan maailman musiikkiin soittaen, laulaen, liikkuen ja kuunnellen. Ohjelmistoon valitaan sekä uutta että kansanperinteeksi muodostunutta eurooppalaista musiikkia ja havaitaan musiikin eri lajien eroja ja yhtäläisyyksiä. L2

17 T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä 3lk Musisoidessa harjoitellaan musiikin peruskäsitteitä rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka. Musisoinnin yhteydessä harjoitellaan musiikin merkintätapoja, nuottien ja rytmien tunnistamista, nimeämistä ja nuottikuvasta soittamista ja laulamista. 4lk Musisoidessa harjoitellaan musiikin peruskäsitteitä rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka. Musisoinnin yhteydessä vahvistetaan musiikin merkintätapoja, nuottien ja rytmien tunnistamista, nimeämistä ja nuottikuvasta soittamista ja laulamista. 5lk Musisoidessa vahvistetaan musiikin peruskäsitteitä rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka ja harjoitellaan niiden käyttöä myös omassa musisoinnissa. Musisoinnin yhteydessä vahvistetaan musiikin merkintätapoja, nuottien ja rytmien tunnistamista, nimeämistä ja nuottikuvasta soittamista ja laulamista sekä harjoitellaan sointusoittimella soittamista nuottikuvasta. 6lk Musisoidessa vahvistetaan musiikin peruskäsitteitä rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka ja harjoitellaan niiden käyttöä myös omassa musisoinnissa. Musisoinnin yhteydessä vahvistetaan musiikin merkintätapoja, nuottien ja rytmien tunnistamista, nimeämistä ja nuottikuvasta soittamista ja laulamista sekä vahvistetaan taitoa soittaa sointusoittimella nuottikuvasta. L4

18 Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi ja ääniympäristön turvallisuudesta 3lk Harjoitellaan musiikin avulla rauhoittumista ja rentoutumista. Annetaan oppilaille mahdollisuus näyttää omia tunteitaan ja ilmaista omia ajatuksiaan musiikin avulla. Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti musisoivassa ryhmässä kuunnellen ja itse samalla soittaen tai laulaen. Luokassa pyritään yhtenäiseen ääniympäristöön ja samalla kiinnitetään huomiota kuullonhuollon merkitykseen musiikin tunneilla sekä vapaa ajalla. Soittamisessa otetaan huomioon soittimien oikea soittotapa ja soittoasento. 4lk Harjoitellaan musiikin avulla rauhoittumista ja rentoutumista. Annetaan oppilaille mahdollisuus näyttää omia tunteitaan ja ilmaista omia ajatuksiaan musiikin avulla. Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti musisoivassa ryhmässä kuunnellen ja itse samalla soittaen tai laulaen. Luokassa pyritään yhtenäiseen ääniympäritöön ja samalla kiinnitetään huomiota kuulonhuollon merkitykseen musiikin tunneilla sekä vapaa ajalla. Soittamisessa otetaan huomioon soittimien oikea soittotapa ja soittoasento. 5lk Rauhoitutaan ja rentoudutaan sekä annetaan oppilaille mahdollisuus näyttää omia tunteitaan ja ilmaista omia ajatuksiaan musiikin avulla. Toimitaan vastuullisesti musisoivassa ryhmässä kuunnellen ja itse samalla soittaen tai laulaen. Luokassa pyritään yhtenäiseen L3

19 ääniympäristöön ja samalla kiinnitetään huomiota kuulonhuollon merkitykseen musiikin tunneilla sekä vapaa ajalla. Ohjataan oppilaan toimintaa kohti turvallista ääniympäristöä. Soittamisessa otetaan huomioon soittimien oikea soittotapa ja soittoasento. 6lk Rauhoitutaan ja rentoudutaan sekä annetaan oppilaille mahdollisuus näyttää omia tunteitaan ja ilmaista omia ajatuksiaan musiikin avulla. Toimitaan vastuullisesti musisoivassa ryhmässä kuunnellen ja itse samalla soittaen tai laulaen. Luokassa pyritään yhtenäiseen ääniympäristöön ja samalla kiinnitetään huomiota kuulonhuollon merkitykseen musiikin tunneilla sekä vapaa ajalla. Oppilas ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen turvalliseen ääniympäristöön. Soittamisessa otetaan huomioon soittimien oikea soittotapa ja soittoasento. Oppimaan oppiminen musiikissa T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. 3lk Musiikin tunneille pyritään luomaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri. Harjoitellaan yhteisten ja oppilaiden omien tavoitteiden asettamista sekä tavoitteiden arviointia. Oppilaat harjoittelevat kannustavan palautteen antamista toisilleen. Valmistellaan yhdessä esitys, johon jokainen voi osallistua. Esityksen harjoittelussa kiinnitetään huomiota prosessin kulkuun. 4lk Musiikin tunneille pyritään luomaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri. L1

20 Oppilaat asettavat ryhmälle yhteisiä sekä omia tavoitteita ja arvioivat niitä. Oppilaat harjoittelevat kannustavan palautteen antamista toisilleen. Valmistellaan yhdessä esitys, johon jokainen voi osallistua. Esityksen harjoittelussa kiinnitetään huomiota prosessin kulkuun. 5lk Musiikin tunneille pyritään luomaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaat asettavat itselleen ja ryhmälle tavoitteita ja arvioivat edistymistään. Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Oppilas ymmärtää kannustavan palautteen merkityksen yhteistoiminnassa. Musiikin tunneilla harjoitellaan itsearviointia ja vertaisarviointia. 6lk Musiikin tunneille pyritään luomaan myönteinen ja kannustava ilmapiiri yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaat asettavat itselleen ja ryhmälle tavoitteita ja arvioivat edistymistään. Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Oppilas ymmärtää kannustavan palautteen merkityksen yhteistoiminnassa. Tunneilla hyödynnetään vertaisoppimista ja rohkaistaan oppilaita antamaan rakentavaa vertaispalautetta. Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3 6 Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.

21 S1 Miten musiikissa toimitaan: Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho, rytmi, melodia ja sointusoittimien perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen. S2 Mistä musiikki muodostuu : Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja musiikin ilmaisullisiin keinoihin. S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. S4 Ohjelmisto: Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset sisältyvät myös ohjelmistoon. Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3 6 Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3 6 Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma aloitteisuutta. Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3 6

22 Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen. Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Musiikin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/ arvosanaa kahdeksan varten Opetuksen tavoite Sisältöalueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Arvion hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen Osallisuus T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan myönteistä yhteishenkeä yhteisössään Musiikilliset yhteistyötaidot Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa. Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä kehittämään keho, rytmi, melodia ja sointusoittimien soittotaitoaan musisoivan ryhmän jäsenenä Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta.

23 T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen Musiikki liikunt a Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun. T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä Musiikin kuuntelu Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan. T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto ja viestintäteknologiaa käyttäen Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta Musiikin merkitysten havainnointi Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan.

24 T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä Musiikin merkintä tapoj en ymmärtämi ne n Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi ja ääniympäristön turvallisuudesta Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät. Oppimaan oppiminen musiikissa T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Oppimaan oppiminen ja työskentely taidot Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa MUSIIKKI (7 9 lk) Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia

25 merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä. Vuosiluokkien 7 9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus monipuoliseen luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto ja viestintätekniikkaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin. Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja alainen osaaminen, johon tavoite liittyy Osallisuus T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen jäsenenä Musisoidaan, liikutaan musiikin mukaan ja keskustellaan musiikista erilaisissa ryhmissä. Opitaan kuuntelemaan muita ja sopeuttamaan oma toiminta yhteiseen tekemiseen. L2, L7 Oppilas oppii toimimaan ryhmän jäsenenä, huolehtii osuudestaan ja kannustaa toisia.

26 Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä Tutustutaan omaan muuttuvaan ääneen. Terveen ja miellyttävän äänenkäytön ylläpito ja kehittäminen ääniharjotteiden ja monipuolisen lauluohjelmiston avulla. Laulamista harjoitellaan solistina, yhtyeessä ja/tai kuorossa mikrofoniin ja sekä ilman mikrofonia. L2 Oppilas oppii käyttämään ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi kokonaisuutta. T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto ja yhteismusisointitaitojaan keho, rytmi, melodia ja sointusoittimin Syvennetään jo opittuja yhteissoittotaitoja keho, rytmi, melodia ja sointusoittimilla. Harjoitellaan realisointumerkkien lukemista ja niistä soittamista kosketin ja näppäilysoittimilla. Lisäksi opetellaan lukemaan rumpusetille kirjoitettua rytminuottia. L2 L4 Oppilas harjoittelee soittamaan soittamaan keho, rytmi, melodiaja sointusoittimia ja sovittaa osuutensa osaksi kokonaisuutta. T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun Haetaan musiikin perussyke ja rytminen jaksottuminen keholla tuotetun liikkeen avulla. Sykettä ja rytmiä voi kokea myös itse johtamalla soivaa musiikkia. L2 Oppilas oppii hahmottamaan perussykkeen ja rytmin kuulemastaan musiikista ja sovittaa liikeilmaisuaan kuulemaansa musiikkiin. T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan Tutustutaan erilaisiin ääniympäristöihin ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista. Tutustutaan kuuntelemalla erilaisia sävellyksiä ja puretaan havainnot keskustelemalla, kirjoittamalla, liikkuen tai kuvataiteen keinoin. Hyödynnetään mm. graafista partituuria sekä kuuntelun että L2 Oppilas oppii kuvailemaan kuulohavaintojaan.

27 havaintojen ilmaisun tukena. Tutustutaan nuotinnusohjelmiin. Esimerkkejä musiikin kuunteluun: 7 8lk Suomalainen kansanmusiikki kautta aikojen, maailman musiikki, blues, rock & roll. Valinnainen 8 9lk Länsimainen taidemusiikki, country, jazz ja heavy. Populaarimusiikki 1900 ja 2000 luvuilla. Maallinen ja hengellinen näyttämölle ja elokuvaan tehty musiikki. Tavoitteena on oppia tunnistamaan kuuntelemalla ja kuvasta suomalaisen kansanmusiikin soittimistoa (varhaiset torvet ja huilut, kantele, jouhikko, harmooni, helistimet ja kalistimet), sinfoniaorkesterin soitinryhmät (jouset, puutpuhaltimet, vasket, lyömäsoittimet) ja rockbändin perussoittimet (kitara, kosketinsoittimet, basso, rummut). T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn 7 8lk Harjoitellaan improvisointia ryhmässä sopivilla instrumenteilla esimerkiksi pentatoniikkaa tai blueskaavaa hyödyntäen. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan taiteidenvälinen pienimuotoinen projekti. Valinnaiskurssi 8 9lk Mietitään yhdessä sovituksellisia ideoita ja tarvittaessa opetellaan kirjoittamaan ne L1, L2, L6 Ajattelu ja oppimaan oppiminen. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Osallistuminen ja vaikuttaminen.

28 muistiin. Hyödynnetään oppilaiden itsenäisesti ja/tai ohjatusti tuottamia sävellyksiä yhteismusisointi ohjelmistossa (maakunnallinen TVT sekä musiikkiohjelmat tietokoneilla). Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan taiteidenvälinen pienimuotoinen projekti. T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia Hyödynnetään oppilaitoksen tarjoamien laitteiden ja musiikkisovellusten käyttöä sovittamisessa, säveltämisessä ja tallentamisessa. Tutustutaan tallentamista ja julkaisemista koskevaan lainsäädäntöön, tekijänoikeuksiin ja hyviin tapoihin. T2, T3, T5 pitävät osittain sisällään tämän tavoitteen toteuttamisen oppitunneilla (maakunnallinen TVT). L1, L2, L5 Oppilas oppii käyttämään joitain musiikkiteknologisia mahdollisuuksia omassa tai ryhmän ilmaisussa. Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa. Mietitään yhdessä, mitä lisäarvoa musiikki tarjoaa koulutukselle/kasvatukselle, liiketoiminnalle, uskonnolle, politiikalle yms. Voidaan tarkastella musiikin merkitystä esimerkiksi kansallislaulujen näkökulmasta. Lisäksi oppilas miettii syitä miksi jokin musiikki vaikuttaa vahvemmin ja jokin toinen musiikki heikommin hänen tunteisiinsa ja ajatuksiinsa. Esimerkkejä kuuntelumateriaalista: L2, L4 Oppilas oppii jäsentämään musiikin käyttötapoja ja ilmenemismuotoja ja kertomaan havainnoistaan. Oppilas ymmärtää eri kulttuuritaustaisten mieltymykset erilaiseen musiikkiin. uskonnolliset laulut kansallislaulut kansanlaulut ja musiikki

29 marssimusiikki (esim. puhallinorkesterimusiikki) karnevaalimusiikki (esim. rytmisoitinorkesterimusiikki) länsimainen taidemusiikki näyttämömusiikki (maallinen ja hengellinen) populaarimusiikki jazz T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa 7 8lk Opiskellaan keskeiset nuotinnetun musiikin rakennemerkinnät (A, B, C, Intro, Interlude, Outro, kertausmerkit, segno, coda) ja termit esim. f, p, staccato, legato, andante, largo, allegro L4 Oppilas oppii käyttämään musiikin peruskäsitteitä ja merkintätapoja sekä termejä musiikillisessa toiminnassa. Valinnainen 8 9lk Syvennetään jo opittuja käsitteitä ja terminologiaa kuuntelun, musisoinnin, sovittamisen ja säveltämisen yhteydessä. Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin Kuuntelemalla ja tekemällä musiikkia etsitään syitä siihen, miksi musiikki voi hoitaa. L3, L4 Oppilaan kanssa keskustellaan musiikin vaikutuksista hyvinvointiin ja tunteisiin, mutta tavoitetta ei oteta huomioon päättöarvosanan muodostamisessa. T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan Keskustellaan terveellisen ja miellyttävän ääniympäristön kriteereistä. Tutustutaan L3 Oppilas oppii käyttämään laitteita ja

30 sekä musisointi ja ääniympäristön turvallisuudesta Oppimaan oppiminen musiikissa T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. desibelin (db) käsitteeseen ja sen merkittävyyteen kuulonsuojelun yhteydessä. Opitaan hallitsemaan sähköisten laitteiden turvallinen käyttö. Oppilas ohjataan arvioimaan onnistumistaan itse asettamiensa tavoitteiden saavuttamisessa kirjallisesti tai suullisesti. soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon mm. äänen ja musiikin voimakkuuteen sekä muut turvalliseen toimintaan liittyvät tekijät. L1 Oppilas asettaa ohjattuna musisointiin, musiikkiliikuntaan tai säveltämiseen ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä tavoitteita sekä arvioi edistymistään suhteessa niihin. Kuuntelu ja kirjallisuusvinkkejä: Antonio Vivaldi: Vuodenajat Sait Saëns: Eläinten karnevaali Edward Grieg: Peer Gynt Sergei Prokofjev: Pekka ja susi Sibelius: Finlandia Sibelius: Karelia sarja Kaija Saariaho Arvo Pärt:Tabula rasa Sarmanto Anssi Tikanmäki: Maisemakuvia Mozart Beethoven Musiikin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7 9 Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen.

31 Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia. S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho, rytmi, melodia ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa. S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä käsitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmaisussa. S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja laulutaitoa harjoitetaan yksi ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulujen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset. Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 9 Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Musiikkikäsitteitä opiskellaan

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 1 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilasta tulkitsemaan

Lisätiedot

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6

VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 VALINNAINEN MUSIIKKI -OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 4-6 Oppiaineen tehtävä Syventää ja laajentaa oppilaiden musiikillista osaamista. Luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

3. VUOSILUOKKA Opetuksen tavoitteet MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä

3. VUOSILUOKKA Opetuksen tavoitteet MUSIIKKI. Oppiaineen tehtävä 14.4.10 MUSIIKKI Oppiaineen tehtävä Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan

Lisätiedot

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma

Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien opetussuunnitelma Tampereen perusopetuksen musiikkiluokkien 7.-9. opetussuunnitelma 7-9-luokkien kursivoidut lisätään valtakunnallisen OPS:n tavoitteiden perään Oppiaineen tehtävä Vuosiluokkien 7-9 painotetussa musiikinopetuksessa

Lisätiedot

MUSIIKKI. Yleistä oppiaineesta

MUSIIKKI. Yleistä oppiaineesta MUSIIKKI Yleistä oppiaineesta Opetuksen perusta on musiikkielämys, jonka kautta pyritään oman musiikillisen ilmaisukyvyn kehittämiseen sekä läpi elämän jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Tämä mahdollistaa

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus

Lisätiedot

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk)

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa (6.lk) Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen koulutusosio 2 Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@viikinnormaalikoulu.fi

Lisätiedot

Ainekohtainen ops/musiikki. MUSIIKKI luokat

Ainekohtainen ops/musiikki. MUSIIKKI luokat Ainekohtainen ops/musiikki MUSIIKKI 7.-9.-luokat Oppiaineen tehtava Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.

Lisätiedot

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet

Musiikki. 1-2. luokat 3-4. luokat. Tavoitteet Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa

Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Musiikkipainotuksen opetussuunnitelma Mainingin koulussa Mainingin koulun musiikkipainotuksen opetussuunnitelman pohjana on musiikin yleisopetuksen opetussuunnitelma (Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI. MUSIIKKI luokat

AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI. MUSIIKKI luokat AINEKOHTAINEN OPS/MUSIIKKI MUSIIKKI 3.-6.-luokat Oppiaineen tehtava Musiikin opetuksen tehtavana on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen.

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen.

Musiikkia käytetään välineenä oman kulttuuri-identiteetin etsimisessä ja valmiuksien luomisessa kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Musiikki Musiikin opetus perustuu opettajan työtään varten määrittelemiin käsityksiin musiikista tiedonalana. Musiikkipedagogiset valinnat opettaja tekee koulun arvoperustan, yleisten oppimis- ja tiedonkäsitysten

Lisätiedot

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun

Luokilla 4-6 musiikkiluokkien opetus tapahtuu Vuorentaustan koulussa ja 7.-9.-luokilla Soppeenharjun MUSIIKKIPAINOTTEISTEN LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA Yleistä musiikkiluokkien opetussuunnitelmasta Musiikkiluokkatoiminta alkaa Ylöjärvellä 4. vuosiluokalta. Oppilaat valitaan musiikkiluokalle 3. luokan keväänä

Lisätiedot

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet

9.2.6 Musiikki. Vuosiluokkien 1 2 yhteiset tavoitteet 9.2.6 Musiikki Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisia ilmaisuvälineitä

Lisätiedot

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia.

Oppilas harjoittelee toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä ja saa onnistumisen kokemuksia. Kankaantaan koulun musiikkiluokkien 3.- 6. opetussuunnitelma 2016 Toiminta-ajatus Nokian musiikkiluokkien opetussuunnitelma pohjautuu opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin ja sisältöihin sekä Tampereen

Lisätiedot

6.16 Musiikki. Opetuksen tavoitteet

6.16 Musiikki. Opetuksen tavoitteet 6.16 Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus

Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit. Eija Kauppinen Opetushallitus Taiteen perusopetuksen arvioinnin kriteerit Eija Kauppinen Opetushallitus 16.4.2018 Mikä arviointikriteeri on ja mihin sitä käytetään? Arviointikriteeri määrittelee osaamisen (tietojen ja taitojen) tason.

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke

Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke Kommenttipuheenvuoro Musiikinopetuksen oppimisympäristön kehittämishanke 2008-2010 TeknoDida 5.2.2010 Eija Kauppinen Opetushallitus Eija.kauppinen@oph.fi Otteita opetussuunnitelmien perusteista 1 Oppimiskäsitys

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 7-9 Oppiaineen tehta va Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita

Lisätiedot

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1

Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma Liite 1 Huittisten musiikkiopiston opetussuunnitelma 13.6.2018 Liite 1 HUITTISTEN MUSIIKKIOPISTON MUSIIKIN PERUSOPINTOJEN SISÄLLÖLLISET TAVOITTEET TAVOITEALUEITTAIN EKAT SÄVELET myönteisten tunnekokemusten saaminen

Lisätiedot

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN TAVOITTEET MUSIIKISSA MUSIIKKI Musiikin opetuksessa lähtökohtana on AINA soittaminen, laulaminen ja kuunteleminen. Oppilas oppii tekemällä ja kokemalla. Kannustava ilmapiiri ja positiivinen palaute rohkaisevat oppilasta ilmaisemaan

Lisätiedot

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta

T1 Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja tekee taidetta KUVATAITEEN OPETUS JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 3-6

MUSIIKKI VUOSILUOKAT 3-6 MUSIIKKI VUOSILUOKAT 3-6 Oppiaineen tehta va Musiikin opetuksen tehta va na on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita

Lisätiedot

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos,

oppimäärä Musiikin yleinen ja laaja Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, Musiikin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Musiikin laajan ja yleisen oppimäärän johdannoista

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 )

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Musiikki (OPS perusteet, 23 ) 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Musiikki (OPS perusteet, 23 ) Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2

ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 ORTODOKSIUSKONTO VUOSILUOKAT 1-2 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista

Lisätiedot

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2

7.2.10. MUSIIKKI LUOKAT 1-2 7.2.10. MUSIIKKI 205 LUOKAT 1-2 Luokilla 1-2 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma ja Taidetestaajat. Eija Kauppinen Opetushallitus Mitä mieltä sä oot? -seminaari Helsinki

Uusi opetussuunnitelma ja Taidetestaajat. Eija Kauppinen Opetushallitus Mitä mieltä sä oot? -seminaari Helsinki Uusi opetussuunnitelma ja Taidetestaajat Eija Kauppinen Opetushallitus Mitä mieltä sä oot? -seminaari Helsinki 13.4.2018 17/04/2018 Opetushallitus 2 17/04/2018 Opetushallitus 3 Kulttuurinen osaaminen,

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.

Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Esiopetus ja 1.-3.lk Kolmen teeman kokonaisuus omien ja kaverien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tutustu verkkosivuihin nuoriyrittajyys.fi Tutustu ohjelmavideoon nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/mina-sina-me

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Aktiivisuus, vuorovaikutus ja myönteiset kokemukset oppimiskäsityksen kuvauksessa Tampere 28.1.2015 Eija Kauppinen Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2014 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT, NIIDEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT... 3

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Musiikki vuosiluokat 1-9

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma 2016 Musiikki vuosiluokat 1-9 2016 Musiikki vuosiluokat 1-9 Rauman normaalikoulun opetussuunnitelma Musiikki vuosiluokat 1-2 Rauman normaalikoulun musiikin opetuksen pohjana ovat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden musiikin

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi

YHTEISKUNTAOPPI. Vuosiluokat 5 ja 6 Yhteiskuntaopin tavoitteet ja sisällöt. Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6. Arviointi YHTEISKUNTAOPPI Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi.

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Musiikkiluokalle oppilaaksiottaminen

Musiikkiluokalle oppilaaksiottaminen Musiikkiluokkien OPS, 2016 Kokkolan kaupunki Musiikkiluokat Musiikkipainoteista opetusta annetaan yhdelle vuosiluokalle Kokkolassa Mäntykankaan koulussa 3.-6. lk. ja Kiviniityn koulussa 7.-9. lk. Opetuksen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6

YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 YHTEISKUNTAOPPI VUOSILUOKAT 5-6 Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi

Lisätiedot

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä Oppimiskäsityksen kuvaus Helsinki 6.3.2015 1 Oppimiskäsitys perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Perusteissa kuvataan oppimiskäsitys, jonka pohjalta opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet

Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Vuosiluokkien 1 2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet Niina Sinkko/Suomalais-venäläinen koulu Suomi-Venäjä-Seura, pääsihteeri https://www.youtube.com/watch?v=f8rq_iugejc Yleisesti Paikalliset opsit

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Musiikkikasvatuksen toiminnan visio: Musiikkiluokilla opiskellut oppilas on monipuolisesti musiikista innostunut ja osaava, yhteistyökykyinen, aktiivisesti

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 3.-4. luokkalaisilla on kaksi tuntia taide- ja taitoaineiden valinnaisia opintoja viikossa. Lukuvuoden aikana

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma

Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Mikkelin kaupunki Painotetun musiikin opetussuunnitelma Musiikkiluokilla noudatetaan musiikin yleistä opetussuunnitelmaa laajennettuna painotetun musiikin opetussuunnitelmalla. Musiikkikasvatuksen toiminnan

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Tuuba. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Tuuba Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi TUUBANSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN. Paula Äimälä Rauman normaalikoulu MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET JA EHEYTTÄMINEN Paula Äimälä Rauman normaalikoulu OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN edellyttää pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta

Viljakkalan Yhtenäiskoulu. Valinnaisaineiden valinta Viljakkalan Yhtenäiskoulu Valinnaisaineiden valinta lukuvuodeksi 2017 2018 Valinnaiset opinnot 5. 6. luokilla opiskellaan kahta valinnaista ainetta, joista toinen on taide- ja taitoaine ja toinen muu valinnainen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. OPS muutoksia (muuttunut sanamuoto punaisella) 6.3 Arvioinnin kohteet Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opetusryhmä asettaa opintojakson alussa yhdessä opettajan

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016

ARVIOINTI veso-iltapäivä alakoulut OPS 2016 ARVIOINTI veso-iltapäivä 29.3.17 alakoulut OPS 2016 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja

Lisätiedot

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas

HARMONIKKA. TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET. Oppilas HARMONIKKA TASO 1 - laajuus 70 tuntia YLEISET TAVOITTEET Oppilas löytää luontevan soittoasennon ja soittotavan oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä oppii harjoittelun peruselementtejä: mm. säännöllisyyttä,

Lisätiedot

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu

Tietostrategiaa monimuotoisesti. Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Tietostrategiaa monimuotoisesti Anne Moilanen Rehtori, Laanilan yläaste, Oulu Miksi? Koska oppilaalla on oikeus monipuolisiin oppimisympäristöihin sekä TVT-taitoihin Change is voluntary but inevitable!

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6

YHTEISKUNTAOPPI. Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 YHTEISKUNTAOPPI Mervi Kemppainen Oulun normaalikoulu Linnanmaa 0-6 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, vastuuntuntoiseksi ja yritteliääksi toimijaksi ohjata oppilasta toimimaan erilaisuutta

Lisätiedot

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

OPS2016. Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015. Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Uudistuvat oppiaineet ja vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu 21.10.2015 Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Paikallinen opetussuunnitelma Luku 1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2017 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

Musiikki (OPS2018) Seudullinen opetussuunnitelma: Opiskeluympäristö ja -menetelmät

Musiikki (OPS2018) Seudullinen opetussuunnitelma: Opiskeluympäristö ja -menetelmät Musiikki (OPS2018) Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu

26.9.2014. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta. Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Perusteluonnoksen 15.4.2014 pohjalta Anu Eerola Tampereen yliopiston normaalikoulu 1 OPPIAINEEN TEHTÄVÄ kehittää oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ohjata kiinnostumaan

Lisätiedot

Osaavat luovat MAAILMOJA

Osaavat luovat MAAILMOJA Osaavat luovat MAAILMOJA SASKY koulutuskuntayhtymä YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA (tiivistelmä) 1 Sisällysluettelo 1. Ylä-Satakunnan musiikkiopisto... 2 1.1. Oppilaitoksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS

Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikki OPPIAINEEN KUVAUS Musiikin opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia ja elämyksiä musiikin maailmasta sekä rohkaista musiikilliseen toimintaan. Eri työtapoja käyttäen kehitetään

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Laulu. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Laulu Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi LAULUN TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Luku 6 Oppimisen arviointi

Luku 6 Oppimisen arviointi Luku 6 Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös

Lisätiedot

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi

SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry. Piano. Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005. www.musicedu.fi SML - Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry Piano Tasosuoritusten sisällöt ja arvioinnin perusteet 2005 www.musicedu.fi PIANONSOITON TASOSUORITUSTEN SISÄLLÖT JA ARVIOINNIN PERUSTEET Suomen musiikkioppilaitosten

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-4) musiikin opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland Johdanto Musiikilla on yhteiskunnassa merkittävä asema. Se on korvaamaton osa

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla

VESO yläkoulun opettajat. OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla VESO yläkoulun opettajat OPS 2016 ARVIOINTI Jokivarren koululla 29.3.2017 Oppimisen arviointi Erja Vitikka 6.3.2015 Laaja-alainen osaaminen Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen,

Lisätiedot

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus:

MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1. Sisällön kuvaus: MUSIIKIN YKSILÖLLISTETTY OPETUS TASO 1 Sisällön kuvaus: Oppilas tutustuu instrumenttinsa perustekniikkaan, opiskelee ohjelmistoa ja löytää musiikillisia ilmaisukeinoja henkilökohtaisten edellytystensä

Lisätiedot

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet

Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa. Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotaso Musiikin perusteet Yhteinen osa Yleiset lähtökohdat ja tavoitteet Musiikkiopistotasolla oppiminen rakentuu perustasolla saavutettujen tietojen ja taitojen varaan. Musiikkiopistotason

Lisätiedot

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI

OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI OPS 2016 Keskustelupohja vanhempainiltoihin VESILAHDEN KOULUTOIMI Valtioneuvoston vuonna 2012 antaman asetuksen pohjalta käynnistynyt koulun opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. 15.4.-15.5.2014 on

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49

Liite Sivistyslautakunta 26.5.2008 49 1 7.15 MUSIIKKI opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun välineitä

Lisätiedot

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa.

7.15 Musiikki. On tärkeää, että koulujen laitteistot ja välineistöt ovat ajanmukaiset ja vastaavat nyky yhteiskunnan vaatimaa tasoa. 7.15 Musiikki Musiikin vaikutus ihmiseen on hyvin kokonaisvaltaista. Musiikin perusopetuksen tavoitteena on, että musiikki oppiaineena edistää oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvistaa oppilaan

Lisätiedot

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA)

VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) VASKISOITTIMET (TRUMPETTI, BARITONITORVI, KÄYRÄTORVI, PASUUNA, TUUBA) Baritonitorvi Noudatetaan trumpetille tehtyjä sillä tavalla että transponointi korvataan f avaimen opiskelulla Käyrätorvi Noudatetaan

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

VALINNAISKURSSIT 5.LK

VALINNAISKURSSIT 5.LK VALINNAISKURSSIT 5.LK Kursseja on tarjolla yhteensä kahdeksan. Design -kursseja kolme. Äly ja väläys -kursseja kolme. Ilmaisu -kursseja kaksi. Jokainen oppilas valitsee lukuvuodelle kaksi kurssia, joita

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot