/ /, 33 /2 o/z. z vi Lep toimistosihteeri SAAPUNUT LÄHETE 433/13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/ /, 33 /2 o/z. z vi Lep toimistosihteeri 2 0. 02. 2013 SAAPUNUT LÄHETE 433/13"

Transkriptio

1 OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, PL 189, OULU Puhelin Faksi Sähköposti Paltamon lupa - ja valvontalautakunta Vaarankyläntie PALTAMO LÄHETE SAAPUNUT PALTAMON KUNTA 433/ /12/4117 / /, 33 /2 o/z Viite: Valitus Paltamon lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä Oulun hallinto-oikeus lähettää tiedoksi oheisen Hanneli Seppäsen ym. vastaselityksen liitteineen ja varaa lupa- ja valvontalautakunnalle tilaisuuden lausunnon antamiseen oikeudenkäyntikululaskun osalta mennessä.,z, z vi Lep toimistosihteeri Puhelujen hintatiedot: alkuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

2 OULUN,HALLINTO-OIKEUDELLE SAAPUNUT HALLIOULUN NTO-OIKEUS ASIA Vastaselitys koskien Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunnan lausuntoa asiassa 00947/12/4117 VASTASELITYKSEN ANTAJAT 1) Hannela ja Reijo Seppänen 2) Matti ja Päivi Luukkonen 3) Kauko Pylvänäinen 4) Aune Kotimäki 5) Timo Suistola 6) Maija-Liisa Moilanen ASIAMIES- JA PROSESSIOSOITE Asianajaja Sakari Niemelä Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy Pohjoinen Makasiinikatu 6 A 8, PL 208, Helsinki puh. (09) , faksi (09) ASIANAJOTOIMISTO YMPÄRISTÖLAKI OY PL 208, HELSINKI 1 1 Puh. (09) Saksi (09) w~ ympaxistoaaki. f 1 etunimi.sukuniknieyrnpaaistolaki,fi 1 Kotipaikka: Hehinlci 1 Y-runnus:

3 2 / 7 1 VAATIMUKSET Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunnan lausunto ei anna aihetta muuttaa valituksessa esitettyjä vaatimuksiamme tai niiden perusteluita. Oikeudenkäyntikuluvaatimusta koskeva erittely esitetään liitteenä. II PERUSTELUT 1. Yleistä Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunnan yllärnainittu lausunto ei anna aihetta muuttaa valituksessamme esitettyjä vaatimuksia tai niiden perusteita. Lautakunta katsoo, että maisematyöluvan myöntämiselle ei ole ollut MRL 140 :n mukaisia esteitä. Luvan tarkoittamat metsänhakkuut eivät lautakunnan näkemyksen mukaan vaikeutti alueen käyttämistä kaavassa tarkoitettuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisenakuvaa ja myönnetty toimenpide vastaa Petäjäniemen ranta-asemakaavan tavoitteita. Edellä viitattu lausunto on luonteeltaan väitteenomainen eikä sisällä asiallisia perusteluja esitetyille väitteelle. Lausunnossa ei kommentoida valituksessamme esitettyjä luvan myöntämisen esteitä sisällöllisesti. Lausun ossa jätetään ottamatta kantaa siihen, millä tavoin maisemakuva muuttuisi lupahakemuksen tarkoittama n hankkeen seurauksena, vaikka kysymys on avohakkuusta, joka kohdistuisi maisemallisesti herkkään osaan Petäjäniemen asemakaava-aluetta. Maisemakuvan todennäköinen muutos ei myöskään ilmene hakemusasiakirj oista. Olennaista kuitenkin on, että hakattava alue sijoittuisi kapean niemen korkeimmalle keskikohdalle usean lornakiinteistön välittömään tuntumaan ja aiempien alueelle jo kohdistuneiden hakkuiden jatkeeksi. huolimatta valituksessamme esitetyistä lupaedellytyksien puutteita koskevista perusteluista, lupaja valvontalautakunnan lausunnossa ei kommentoida vieläkään millään tavoin haetun avohakkuun vaikutusta alueen erityispiirteiden kannalta eikä hakkuun yhteisvaikutusta aiempien alueelle

4 3 / 7 kohdistuneiden ilman maisematyölupaa toteutettujen hakkuutoimien kanssa. Alueen aiempi luvaton hakkuuhistoria heikentää p.o kapean niemen maisemallista kestävyyttä uusien muutosten suhteen. Lausunnossa ei myöskään vieläkään konkreettisesti selvennetä, millä tavoin Metsätalouden kehittäxaiskeskus Tapion hyvän metsänhoidon rantametsien käsittelylle suositukset tai ympäröivien jo rakennettujen lomakiinteistöjen rantakaavan mukaiset käyttömahdollisuudet on lupaharkinnassa otettu huomioon. Lausunto ei sisällöllisesti täydennä valituksenalaisen lupapäätöksen perusteluita. Viittaamme siksi kokonaisuudessaan valituksessamme jo esitettyyn ja täydennämme valitustamme vielä seuraavilla näkökohdilla: 2. Ma hdollisen ka kkuun va ikutuksista maisemaan Maisema-arkkitehti MARK Emilia Weckman on arvioinut oheisessa päivätyssä asiantuntijalausunnossaan p.o. hakkuun vaikutusta ympäröivään maisemmaam. Weckman kuvaa alueen maisemallista rakennetta seuraavasti: "Petäjäniemi sijaitsee Paltamon kunnassa, Oulujärven rannassa. Oulujärven seutu on oma maisematyyppinsä ja on yksi Suomen kymmenestä maisezmamaakunnasta. Alueen yksilöllisin ja hallitsevin tunnusmerkki on laajojen selkävesien ja saaristojen mahtava Oulujärvi. Seutu on Vaara- Karjalan - Kainuun vaaraseudunja Poljois-Pohjanmaan nevalakeuden seudun vaihettumisaluetta. Karuhko alue on maassamme ainutlaatuinen usean maisemaelementin solmukohta, jota hallitsee upealle suurjärvelle avautuvat maisemat (Ympäristöministeriön mietintö 66/1992). Petäjäniemi on kaakko -luode suuntainen, Oulujärven rantaan sijoittuva niemi. Alue on metsäistä, ja sen maisemakuvaa hallitsee laaja Oulunjärven selkä, lähisaaret ja polveileva rantaviiva. Niemellä sijaitsee useita vapaa -ajan asuntoja, jotka maastoutuvat maisemaan lähes huomaamattomina." Weckma n päätyy lausunnossaan näke mykseen, jonka mukaan suunniteltu metsänhoitotoimenpide on ristiriidassa alueen maisema-arvojen ja virkistyskäyttöarvojen kanssa eikä ota huomioon Metsätalouden kehittamiskeskus Tapion suosituksia. Weckman kuvaa maisemavaikutusten dynamiikkaa seuraavasti:

5 4 / 7 "Maisemakuvan kannalta merkittäviä, ja siten muutokselle herkkiä alueita ovat erityisesti avoimen tilan, kuten peltojen ja vesialueiden rajat ja reunat ns. reunavyöhykkeet, usein myös maastosta erottuvat mäet ja selänteiden lakialueet, mäkialueet. Edellä mainituista erityisen herkkiä ovat alueet, jotka asettuvat pitkien näkymälinjojen, kuten laajojen pelto - tai vesialueiden näkymien päätteeksi. Maiseman käyttötarkoituksella on myäs oleellinen merkitys kun arvioidaan sen sietokykyä muutokselle. Vapaa-ajan asutukseen ja muuhun vapaa -ajan toimintaan käytettävän ympäristön maisemakuvan laatuun suuntautuu erityisiä odotuksia." Kuten asiantuntijalausunnossa todetaan, Petäjäniemen suunnitellun hakkuualueen puusto sijaitsee keskeisesti niemellä ja muodostaa metsäisen taustan järveltä avautuvalle näkymälle myös kaukomaisemassa niin pohjoisesta kuin etelästä katsottaessa. Avohakkuun myötä järveltä avautuvan maiseman muutos on ilmeinen, sillä esimerkiksi etelän puolella ranta -alueen pihapiireissä puusto on harva ja maisema tyypiltään puoliavointa tai osin avointa. Rannalle jäävä harva puusto ei tule muodostamaan suojavyöhykettä hakkuuaukealle. Petäjäniemen hakkuualue suoittuisi juuri em. maisemakuvan muutokselle herkälle alueelle. Alueella on noudatettava Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvä n metsänhoidon suosituksia rantametsien käsittelylle. Näissä ohjeissa mainitaan ranta -alueet maisemallisesti tärkeinä alueina. Metsämaiseman hoidon tavoitteena tulee ohjeen mukaan olla metsän käsittelyn sulautuminen maisemaan. Pienet saaret suositellaan jätettäväksi kokonaan hakkaamatta. Virkistyskäytössä olevien ranta -alueiden hakkuissa suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota virkistysarvojen säilymiseen. Weckman toteaa lausunnossaan Tapion ohjeiden yleispiirteisyyden ; ne eivät anna konkreettisia ohjeita maisemavaikutusten huomioon ottamiseen hoitotoimenpiteitä määaitettäessä : " Seuraavat seikat ohjeeseen liittyen voi kuitenkin Petäjäniemen kohdalla todeta : Kapea, järvelle mannerrannasta pitkälle kurkottava.niemi voidaan rinnastaa ohjeiden mainitsemaan saareen, joille toteutettavia hakkuita ei suositella toteutettavaksi. Ranta-alueet ovat maisemallisesti tärkeitä ja siten myös muutokselle herkkiä alueita. Hakkuun tulee sulautua maisemaan ja virkistysarvojen tulee säilyä." Katsomme, että niemen metsäalueet tulee säilyttää ja niitä tulisi hoitaa maisemamnetsänä tekemi nen avohakkuuna ei tule sulautumaan maisemaan, vaan aiheuttaa maisemavauti. Hakkuun,on herkkään

6 5 / 7 rantamaisemaan, Huomioon tulee myös ottaa yhteisvaikutukset alueella jo tehtyjen avohakkuiden kanssa. 3. Katselmuksen tarpeesta Lautakunta katsoo, että hakemusasiakirjat riittävät maisemallisten vaikutusten arvioimiseksi, "kun otetaan huomioon hakkuualueen laajuus." Lupaedellytysten maisemallinen arviointi edellyttää kuitenkin visuaalista hahmottamista, mikä ei ole mahdollista hakemusasiakirjojen perusteella. Kun otetaan huomioon luvan tarkoittamat toiminnan seurauksena todennäköisesti syntyvän maisemallisen muutoksen vaikuttavuus pienipiirteisessä ja herkässä ympäristössä samoin kuin muutoksen mahdollinen lopullisuus tai vähintäänkin pitkäaikaisuus, on selvää, että lupaedellytyksiä ei voida arvioida määrällisin perustein. Vaadinune uutta katselmusta, sillä katselmus ei täyttänyt asiallisen katselmuksen vaatimuksia, koska metsänomistaja ei ollut liittänyt hakemukseensa selvitystä hankkeesta ja sen vaikutuksista seuraavasti (Rakennustarkastajan täydennyspyyntö rnaisemalupahakemukseen, ) suunniteltujen hakkuiden vaikutus kauko- ja lähimaisemaan, metsänhoidolliset ja ympäristönhoidolliset perustelut sekä voimassa olevankaavan tavoitteet, miten otetaan huomioon ympäröivä maankäyttö ja suhde alueella oleviin loma-asuntoihin, alueesta laadittu metsänhoitosuuxinitehw ja sen selostus, uudistamisketju ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen toteuttamisaika. Lisäksi, kun katselmuksessa ei löytynyt kompromissia metsänomistajan ja naapureiden välillä em. puutteellisen valmistelun johdosta, ja koska naapurit eivät hyväksyneet suunniteltua avohakkuuta, rakennustarkastaja ehdotti, että metsänomistaja täydentää hakemustaan em. tavalla uudella suunnitelmalla, siten että naapurit saavat tarkan kuvan siitä, miten hakkuu aiotaan toteuttaa. "Sovittiin, että metsänomistaja päivittää hakemustaan uudella suunnitelmalla, jonka osalta kuullaan naapurit uudestaan ja järjestetään tarvittaessa uusi katselmus" (Ote rakennustarkastajan päätöksestä, maisematyölupa, , s. 6). Uusi suunnitelma tarkoitti tässä tapauksessa muuta

7 6 / 7 hakkuutapaa päätehakkuukuviolle. "K,atselmuksessa tuli esille näkemyksiä, että osa puustosta tulisi vielä kasvamaan ja toisenlainen metsänkäsittely toisi ehkä pienemmät tulot, mutta olisi metsänhoidollisesti perustellumpaa" (Ote rakennustarkastajan päätöksestä, maisematyölupa, , s. 6). Luvanhakija ei ole kuitenkaan päivittänyt hakemustaan katselnauksessa lupaamallaan tavalla uudella suunnitelmalla, jonka osalta katselmuksessa sovittiin kuultavan naapureita uudelleen ja järjestää tarvittaessa uusi katselmus. Rakennustarkastaja teki päätöksensä alkuperäisen hakemuksen perusteella Päätös on siten tehty z iittämättömin perustein. Kyseenalaistamme rakennustarkastajan päätöksen em. tilanteessa. Naapurit harhautettiin uskomaan asian oikeudenmukaiseen käsittelyyn. Odotimme, että uudessa suunnitelmassa olisi avohakkuun sijaan esitetty maisemakuva n ja loma-asutuksen huomioonottavaa metsänkäsittelyä. Katselmuksen tulos oli täysin yksipuolinen, eikä siinä otettu lainkaan huomioon naapureiden maisemallisia ja taloudellisia näkemyksiä. Päätöksen mukaan "suunnitellut hakkuut eivät rajoitu vesistöön, vaan hakkuualueen ja rannan väliin jää noin 50 metrin puustoinen suojametsäkaistale" (Ote rakennustarkastajan päätöksestä, maisematyölupa, , s. 8). Tämä kaistale muodostaa kilometrin pituisen tiheän kesäasutusvyöhykkeen, jota ei missään nimessä voi pitää hakkuualueelle vaadittavana s uo j aka is tavy ö hy kkeeu ä.

8 7/ 7 4.Oikeudenkäyutikuluvaatimuksen perustelut Koska olenune joutuneet ha kema an muutosta yllä ma iuittuun pä ätökseen sen virheellisyyden ja lupahakemuksen perusteena olleen selvityksen puutteellisuuden vuoksi, olisi kohtuutonta, mikäli siitä johtuvat kustannukset jäisivät kannettaviksemme. Muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulumme ilmenevät liitteestä 2 ja ovat yhteensä 5 958,30 e. Vaadimme oikeudenkäyntikulujen korvaamista laillisine korkoineen. Helsingissä Hatureli ja Reijo Seppäsen ym. valtuuttamana S a i Niemelä, asianajaja Helsinki LIITTEET Liite 1. Asiantuntijalausunto Maisema -arkkitehti MARK Emilia Weckman Liite 2. Oikeudenkäyntikuluja koskeva erittely

9 Lausunto liittyen Kainuun Paltamon kunnassa sijaitsee Petäjäniemen maisemakuvaan ja alueelle suunnitellun hakkuualueen maisemavaikutuksiin Olen perehtynyt Petäjäniemen maisemaan ja arvioinut maisematyöluvan kohteena olevan suunnitellun hakkuun (53:10) mahdollisesta toteutumisesta seuraavia maisemavaikutuksia. Alueella on jo tehty hakkuita (53:4) ja lisää on suunnitteilla. Petäjäniemen maisemakuva Petäjäniemi sijaitsee Paltamon kunnassa, Oulujärven rannassa. oulujärven seutu on oma, erityinen maisematyyppinsä ja on yksi Suomen kymmenestä maisemamaakunnasta. Alueen yksilöllisin ja hallitsevin tunnusmerkki on laajojen selkä vesien ja saaristojen mahtava Oulujärvi. Seutu on Vaara-Karjalan - Kainuun vaaraseudun ja Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seudun vaihettumisaluetta. Karuhko alue on maassamme ainutlaatuinen usean maisemaelementin solmukohta, jota hallitsee upealle suurjärvelle avautuvat maisemat (Ympäristöministeriön mietintö 66/ 1992) Petäjäniemi on kaakko -luode suuntainen, Oulujärven rantaan sijoittuva niemi. Alue on metsäistä, ja sen malsemakuvaa hallitsee laaja Oulunjärven selkä, lähisaaret ja polvelleva rantaviiva. Niemellä sijaitsee useita vapaa -ajan asuntoja, jotka maastoutuvat maisemaan lähes huomaamattomina. Mahdollisen hakkuun vaikutukset maisemaan Maisemakuvan kannalta merkittäviä, ja siten muutokselle herkkiä alueita ovat erityisesti avoimen tilan, kuten peltojen ja vesialueiden rajat ja reunat ns. reunavyöhykkeet, usein myös maastosta erottuvat mäet ja selänteiden lakialueet, rnäkialueet. Edellä mainituista erityisen herkkiä ovat alueet, jotka asettuvat pitkien näkymälinjojen, kuten laajojen pelto - tai vesialueiden näkymien päätteeksi. Maiseman käyttötarkoituksella on myös oleellinen merkitys kun arvioidaan sen sietokykyä muutokselle. Vapaa -ajan asutukseen ja muuhun vapaa-ajan toimintaan käytettävän ympäristön maisemakuvan laatuun suuntautuu erityisiä odotuksia. Petäjäniemen suunnitellun hakkuualueen puusto sijaitsee keskeisesti niemellä ja muodostaa metsäisen taustan järveltä avautuvalle näkymälle myös kaukomaisemassa niin pohjoisesta kuin etelästä katsottaessa. Avohakkuun myötä järveltä avautuvan maiseman muutos on ilmeinen, sillä esimerkiksi etelän puolella ranta -alueen pihapiireissä puusto on harva ja maisema tyypiltään puoliavointa tai osin avointa. Rannalle jäävä harva puusto ei tule muodostamaan suojavyöhykettä hakkuuaukeallejärveltä katsottaessa. Petäjäniemen hakkuualue sijoittuisi juuri em, maisemakuvan muutokselle herkälle alueelle. Alueella on noudatettava Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia rantametsien käsittelylle. Näissä ohjeissa mainitaan ranta -alueet maisemallisesti tärkeinä alueina. Metsämaiseman hoidon tavoitteena tulee ohjeen mukaan olla metsän käsittelyn sulautuminen maisemaan. Pienet saaret suositellaan jätettäväksi kokonaan hakkaamatta. Virkistyskäytössä olevien ranta -alueiden hakkuissa suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota virkistysarvojen sällymiseen. Tapion ohjeet ovat varsin yleispiirteiset, eivätkä anna konkreettisia ohjeita maisemavaikutusten huomioon ottamiseen holtotoimenpiteitä määritettäessä. Seuraavat seikat ohjeeseen liittyen voi kuitenkin

10 Petäjäniemen kohdalla todeta : Kapea, järvelle mannerrannasta pitkälle kurkottava niemi voidaan rinnastaa ohjeiden mainitsemaan saareen, joille hakkuita ei suositella toteutettavaksi. Ranta -alueet ovat maisemallisesti tärkeitä ja siten myös muutokselle herkkiä alueita. Hakkuun tulee sulautua maisemaan ja virkistysarvojen tulee säilyä. Näkemykseni on, että niemen metsäalueet tulee säilyttää ja niitä tulisi hoitaa maisemametsänä. Hakkuun tekeminen avohakkuuna ei tule sulautumaan maisemaan, vaan aiheuttaa maisemavaurion herkkään rantamaisemaan. Huomioon tulee myös ottaa yhteisvaikutukset alueella jo tehtyjen avohakkuiden kanssa. Suunniteltu metsänhoitotoimenpide on ristiriidassa alueen maisema -arvojen ja virkistyskäyttöarvojen kanssa eikä ota huomioon Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suosituksia. Espoossa Emilia Weckman maisema -arkkitehti MARK

11 24.1,2013 Kuluvaatimus asiassa valitus Paltaamon kunnan lupa - ja valvontalautakniaam*n : antamasta putöksestii 20 Ohessa erittely oikeudenkäyntikuluista, joita vaadimme korvattavaksi H=eli. ja Reijo: Sepä ym, asiassa valitus Paltamon kunnan lupa- ja valvonm,lautak'unnan 26.8,2012-*.äntaimast ;.päätö 20. is Oikeudenkäyntikulut muodostuvat seuraavasti , ,60 8t?0,10 Yhteensä Helsingissä Hanneli ja Reijo Seppänen ym. valtuuttamana ASIANAJOTOIMISTOYMPÄRISTÖLAKIOY 7'C, 208, HELSINKI. 1 icäynsiosoire Pnhjatnen MakasiEnikatu 6 A s j Pub, ( D 1 F 1 i (09) etunimi,sukunirnr yn3pxrisealaici. I Ktipaikka, Helvinki 1 Y%run usc {

12 AsianaJotoiinista PI Helsinki Ympäristiilaki Oy 2(2) Erittely t enpiteis t ja kuluista Laskun num o 9B$ Valitus hallinto-oikeudeiie Toimenpit eet Tapaaminen 5eppänsn TBp8aminen Seppänen Puhelu/sähköposti Tapio 25, PuhelWsähkäposd prof. Mafamaa Tapaaminen prof Majamaa 27.9,2012 VaiitukGen laatiminen ja (olmlctaminen n. Tunnit Netto 1,00 240,00 1,00 240,00 0,00 45,00 0,00 45,00 1,00 240,00 9, ,00 12, ,00 Na1 Aiv Yhteensä 3 090, ,70 3 $00,70 ygisi4f0 0P PankIi] Oyd PI. 208 Y tunnus: Puh. (09) t8an: FI Helsinki JCotlpalkka. Helsinkl faksl: (09) KäYndasoite;Pc olnen Maka4inikatu 6 A 8

13 Asianajoto mli~ YntpåriEffilaki Oy PL 200 0O 1 Helsinki Erittely toln enp tel aja kuluista Laskun numom Tnimeicslento Talmenplt et U , , , Yhteensä Yhteensä 5Q3 Valitus hailint o-oikeudelle, Tunnit Puhelu Weckman M 0,00 PuheluSeppänen 0,00 Puhelu/sähköpostl Weckman 0,00 halu/sälhköposti M1keskus T9p10 0,00 Puhelu/ s0hköpost Seppänen 0,00 Puhelujeåhköposti Weckman 0,00 Puhelu/sähl pasta Oulun ha9,int ikeus 0,00 Tapaamino YalrM"uineen Emilia Weckman 1,50 Puhelu/sähköpost1 Seppäänen 0,00 Puheiujsähk0pp ti Wecman 0,00 Puheliujsähköposli Weckman 0,00 Puheiu/silhköpo$ti Weckman V o s t a s e i ~ laatiminen ja toimittaminen 3,50 Puhelu/såhk0posti Weckman 0:011 5,00 Netto AIv Y ~ 1740,00 4tTyO! 45,00 45,00 45,00 45,{!1bQ. 45;00" 45, ,00 45,00 ;,SRljO 840,00'`;'' 45, ,00 ASlanaiottlml$to Ympäriståiaki Oy PL 208 Y annus: Puh. (09) Helsinki Koti paikka : Helsinki Faksi: (09 ) lklynt9o& tte: Pohjoinen Maha ilnikatu 8 A 8 Pånl4ci 0% M038-»7783, Ii1AN: P w o Osti 83

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa Lupa- ja valvontalautakunta 28 07.11.2012 Lupa- ja valvontalautakunta 9 28.02.2013 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa 94/13/134/2012 VALV 28 Valmistelijana:

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 24.10.2011 Taltionumero 3042 Diaarinumerot 1587/1/10 ja 1608/1/10 1 (38) Asia Valittajat Valitukset asemakaava-asiassa 1) Olavi Mäenpää, Turku 2) Turun kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten voimajohdot -hanke 2/26 Varsinais-Suomi Fingrid Oyj Diaarinumero 20.3.2012 VARELY/26/07.04/2011 Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta.

Voimajohtopylvään sijoittaminen vesialueelle edellyttää vesilain mukaista lupaa Etelä- Suomen aluehallintovirastolta. Diaarinumero Varsinais-Suomi 20.3..2012 VARELY/26/07.04/2011 Fingrid Oyj Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Olkiluoto 4 (OL4) ydinvoimalaitosyksikköhankkeen edellyttämien verkkovahvistusten

Lisätiedot

Vesilaki väylähankkeissa

Vesilaki väylähankkeissa 12 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 12/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Ramboll Finland Oy Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti Rakennuslautakunta 26 17.03.2015 Rakennuslautakunta 42 19.05.2015 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014,

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011

NAANTALIN KAUPUNKI. Röölän taajamaosayleiskaava. Työ: 22118. Turku, 12.8.2011 NAANTALIN KAUPUNKI Röölän taajamaosayleiskaava Työ: 22118 Turku, 12.8.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere ja

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 253 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 30.06.2010 ASIAT Otsikko Sivu 95 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 255 96 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PUUNKAATOJEN MAISEMATYÖLUVAT TURUN KAUPUNGISSA

PUUNKAATOJEN MAISEMATYÖLUVAT TURUN KAUPUNGISSA PUUNKAATOJEN MAISEMATYÖLUVAT TURUN KAUPUNGISSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Maisemasuunnittelun koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Ville Korpela TIIVISTELMÄ LEPAA Maisemasuunnittelun koulutusohjelma

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 17.12.2014 14/0376/1 1 (14) Diaarinumero 00934/14/4103 Asia Valitus asemakaavasta Valittaja Meidän Turku - Vårt Åbo ry, Turku Päätös josta valitetaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot