Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa"

Transkriptio

1 Lupa- ja valvontalautakunta Lupa- ja valvontalautakunta Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa 94/13/134/2012 VALV 28 Valmistelijana: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen puh. (08) 615 Lupa- ja valvontalautakunnan päätöksestä on va li tettu Oulun hallinto-oikeudelle. Oulun hallinto-oikeus pyytää lupa- ja val von ta lau ta kun taa antamaan lau sun non valituksen johdosta. Lausun to ja pyydetyt asiakirjat on pa lau tet ta va viimeistään Valittajat vaativat, että lupa- ja valvontalautakunnan päätös ku motaan lainvastaisena, hallinto-oikeutta suorittamaan katselmuksen luvan tarkoittamalla alueella hankkeen maisemallisten vaikutusten hah mot ta mi sek si sekä kuntaa korvaamaan valittajien oi keu den käynti ku lut. Valitus perusteluineen liitteenä. Valittajat perustelevat valitustaan mm. sillä, että mai se ma työ lu papää tök sen arvioinnissa ei ole otettu huomioon kaavan laatimisen tavoit tei ta laajemmin, hakemus ei sisällä olosuhteisiin perustuvaa tarkas te lua hankkeen maisemallisista vaikutuksista, vaan perustuu teho met sän hoi toa varten laadittuun metsänhoitosuunnitelmaan (puutteel li set selvitykset), hankkeen vaikutuksia ympäröivien kiinteistöjen olo suh tei siin ei ole tarkasteltu objektiivisesti, päätöksessä ei toteudu kaa va mää räys Tapion metsänhoidon suositusten osalta. Valittajien mukaan uuden rantakaavan määräys hyvän met sän hoidon suositusten noudattamisesta korostaa entisestään mai se mal listen näkökohtien suojaa turvata keskeisesti lomarakentamisen tarpeet kaava-alueella. Valittajien mukaan tämä ei kuitenkaan välity vali tuk sen alai sen päätöksen perusteluista. Valittajien mukaan valituksenkohteena oleva maisematyölupa joh taisi valituksessa kuvatulla tavalla selkeään ristiriitaan Petäjäniemen ase ma kaa van tavoitteiden kanssa ja valittajat katsovat, että mai sema työ lu pa vaikeuttaisi alueen käyttämistä kaavassa varattuun tar koituk seen sekä turmelisi maisemakuvaa räikeällä tavalla. Kiinteistön Lisä-Viertola RN:o 53:10 maisematyölupahakemuksessa esi tet ty hakkuualue on kaavassa osoitettu kaavamerkinnällä M maaja metsätalousalueeksi. Kaavamääräyksen mukaan alue on tar koi tet-

2 Rakennustarkastajan ehdotus: Lupa- ja valvontalautakunta: tu metsätalouskäyttöön, jossa ympäristö on otettava huomioon. Alueel la on noudatettava Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia rantametsän käsittelylle. Mai se ma työlu pa ha ke muk ses sa esitetyt hakkuut ovat maa- ja metsätaloutta ja vas taa vat kaavassa osoitettua tarkoitusta. Petäjäniemen ranta-asemakaava on vasta tarkastettu. Kaa va muutok sen laadinta on aloitettu kunnanhallituksen kaa voi tuksen käyn nis tä mis pää töksellä ja se on hyväksytty kunnanvaltuuston pää tök sel lä Kaavamuutoksessa niemen kapeimpaan kärkeen on lisätty kaa vamer kin näl lä MY, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityisiä ym pä ristö ar vo ja. Vanhassa kaavassa ko. alue oli varattu kaavamerkinnällä M, maa- ja metsätalousalueeksi. MY alueen kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu met sä ta lous käyt töön, jossa ympäristö, loma-asu mi nen ja maisema on eri tyi ses ti otettava huomioon. Alueella on sallittu vain puuston har ven ta mi nen ja puuston säilymisen ja hoidon kannalta välttämättömät toi men pi teet. Maa- ja metsätalouden osal ta tiukemman kaa va mää räyk sen MY alueen pinta-ala on noin puo let ranta-asemakaava-alueen pin ta-alas ta. Maisematyölupahakemuksen liitteeksi toimitetut selvitykset ja hakkuu alu eel la pidetty katselmus on katsottu riittäviksi hakkuiden mai semal lis ten vaikutusten arvioimiseksi. Esittelijänä: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, puh. (08) 615 Lautakunta katsoo, ettei maisematyöluvan myöntämiselle ole ollut MRL 140 :n mukaisia esteitä. Maisematyölupahakemuksessa esi tetyt metsähakkuut eivät vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. Maisematyölupa päätöksellä myönnetty toimenpide vastaa Pe tä jänie men ranta-asemakaavan tavoitteita. Lisäksi lautakunta katsoo, että hakemus, sen liitteet ja hak kuu alu eella pidettyä katselmusta on pidettävä riittävänä hakkuiden mai se mallis ten vaikutusten arvioimiseksi, kun otetaan huomioon hak kuu alueen laajuus. Hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunnon ja pyydettyjen asiakirjojen palautus Oulun hal lin to-oi keu del le mennessä.

3 VALV Muutoksenhakukielto. Oulun hallinto-oikeus on lähettänyt Paltamon lupa- ja valvon ta lau ta kun nal le tiedoksi Hanneli Seppäsen ym. vastaselityksen liit tei neen ja varaa lupa- ja valvontalautakunnalle tilaisuuden lau sunnon antamiseen oikeudenkäyntikululaskun osalta men nessä. Liitteenä Oulun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö liit teineen. Vastaselityksessään Hanneli Seppänen ym. vaativat yhteensä 5958,30 euron oikeudenkäyntikulujen korvaamista laillisine kor koineen. Vaatimustaan Hanneli Seppänen ym. perustelevat sillä, että he ovat joutuneet hakemaan muutosta päätökseen sen vir heel li syyden ja lupahakemuksen perusteena olleen selvityksen puut teel li suuden vuoksi ja Seppäsen ym. mielestä olisi kohtuutonta, mikäli siitä joh tu vat kustannukset jäisivät heidän kannettavakseen. Valitukseen liittyvän vastaselvityksen laatimiseen Hanneli Seppänen ym. ovat käyttäneet Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:tä ja asiantun ti jalausunnon laatimiseen Maisema-arkkitehti MARK Emilia Weck ma nia. Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy on laskuttanut pal veluis taan yhteensä 5 958,30 euroa. Vastaselityksen perusteluina käytetyssä Weckmanin lausunnossa tode taan muun muassa, että maisema-arkkitehti Emilia Weckman on pe reh ty nyt Petäjäniemen maisemaan. Emilia Weckman ilmoitti raken nus tar kas ta ja Karjalaiselle käydyssä pu he lin kes kus telus sa, et tä hän ei ole käynyt paikalla Petäjäniemessä, vaan hä nen lau sun ton sa suunniteltujen hakkuiden vaikutuksista Pe tä jä nie men mai se ma ku vaan perustuu valokuviin ja karttapohjalta teh tyyn ar viointiin. Weckmanin lausunnossa todetaan muun muassa, että "kapea, järvel le man ner ran nas ta pitkälle kurottava niemi voidaan rinnastaa ohjei den mai nit se maan saareen, joille toteutettavia hakkuita ei suo si tella to teu tet ta vak si". Lisäksi Weckman toteaa lausunnossaan yleis tä tekstiä Ym pä ris tö mi nis te riön mietinnöstä 66/1992 ja Met sä ta lou den ke hit tä mis kes kus Tapiolan suosituksista. Weckman päätyy lau sunnos saan nä ke myk seen, että suunniteltu metsänhoitotoimenpide on ristiriidassa alu een maisema-arvojen ja virkistyskäyttöarvojen kanssa, eikä ota huo mi oon Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suosi tuk sia. Weck man in näkemyksen mukaan niemen metsäalueet tulee säi lyt tää ja niitä tulisi hoitaa maisemametsänä. Hakkuun te ke mi-

4 Rakennustarkastajan ehdotus: nen ei tu le sulautumaan maisemaan, vaan aiheuttaa mai se ma vaurion herk kään rantamaisemaan. Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n lausunnossa on arvioitu, että ran nal le jäävä puusto - lupapäätöksen mukainen 50 metriä leveä suo ja met sä kais ta le - ei tule muodostamaan suojavyöhykettä hak kuualu eel le. Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n ja Emilia Weck man eivät ota lau sun nos saan kantaa alueella voimassa olevan kaa van käyt tö tar koi tuk seen. Lausunnossa on arvioitu paikalla käymättä, että hakkuut ai heut ta vat mai se ma vau rion, mutta lausunnossa ei oteta kantaa tur me le vat ko suun ni tel lut 0,5 hehtaarin harvennushakkuut ja 1,5 ha avo hak kuut, kaa vas sa maa- ja metsätalouskäyttöön varatulla alueella, maan käyttö- ja rakennuslain 140 :n tarkoittamalla tavalla mai se ma ku van. Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n/ maisema-arkkitehti Emilia Weck ma nin lausunto on luonteeltaan väitteenomainen. Lisäksi vastaselityksessä otetaan kantaa toimenpidepaikalla pi dettyyn katselmukseen ja uuden katselmuksen tarpeeseen. Mai se ma työ lu pa pää tök ses sä on todettu, että uusi katselmus toi menpi de pai kal la on katsottu tarpeettomaksi, mistä valittajille on il moi tet tu erikseen jo ennen päätöksen antamista. Raila Anita Härkönen on jättänyt kuntaan mai se ma työ lu pa ha ke muksen, josta rakennustarkastaja on tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain mu kai sen maisematyölupapäätöksen Päätöksestä teh dyn oikaisuvaatimuksen osalta Paltamon kunnan lupa- ja val vonta lau ta kun ta on katsonut, ettei lupahakemuksessa esitetyille hak kuille ole MRL 140 :n mukaisia esteitä ja että hakemus, sen liitteet ja hak kuu alu eel la pidettyä katselmusta on pidettävä riittävinä mai semal lis ten vaikutusten arvioimiseksi, kun otetaan huomioon hak kuiden laajuus. Maisematyölupapäätös oheismateriaalina. Esittelijänä: rakennustarkastaja Mikko Karjalainen, puh. (08) 615 Paltamon kunnan lupa- ja valvontalautakunta katsoo, ettei se ole teh nyt virheellistä päätöstä ja että päätöksentekoon liittyvät sel vi tykset, muun muassa rakennustarkastaja Karjalaisen ja aluearkkitehti Har ri Lindroosin katselmus toimenpidepaikalla Petäjäniemessä, ovat ol leet riittävät. Lupa- ja valvontalautakunta katsoo, että Hanneli Seppäsen ym. vas-

5 Lupa- ja valvontalautakunta: ta se li tyk sen tehneiden vaatimukset oikeudenkäyntikulujen kor vaa mises ta ovat perusteettomia ja kohtuuttomia. Hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Toimeenpano: lausunnon toimittaminen Oulun hallinto-oikeudelle mennessä. Muutoksenhakukielto

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 04.09.2014 klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti

Lisätiedot

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6

Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 Kunnanhallitus 80 16.03.2015 Tarmo Salosen oikaisuvaatimus Levi Magic Oy:n laskun maksamista koskevaan päätökseen/khalls 27.3.2012 6 43/10.00.02/2012 Khall 80 Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.3.2012

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 182 Ympäristölautakunta AIKA 26.08.2014 klo 17:30-19:17 PAIKKA KOKOUSHUONE 3, KAUPUNGINTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 102 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Kuntasuunnittelulautakunta 107 23.10.2013 Kuntasuunnittelulautakunta 134 10.12.2013 Kunnanhallitus 1 13.01.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 163 09.12.2014 Kuntasuunnittelulautakunta 18 17.02.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula

Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula Ympäristölautakunta 53 22.06.2015 Lausunto Vihisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksesta, Karstula 380/620/2015 Ympäristölautakunta 22.06.2015 53 Karstulan kunta on Metsähallitus Laatumaan aloitteesta

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 36 19.06.2013 15 10.06.2015 TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija

Lisätiedot