Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy LAUKON KARTANOALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle -P15872 LUONNOS

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle I SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn taustaa ja menetelmät Maiseman arvot ja ominaispiirteet Maiseman osa-alueet Suositukset maankäytölle Lähteet... 9 LIITEKARTTA 1. MAISEMAN ARVOT JA SUOSITUKSET

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 1 ( ) LAUKON KARTANOALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA MAISEMAN ARVOT JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖLLE 1 Työn taustaa ja menetelmät Tämä selvitys on osa Laukon kartanon ranta-asemakaavatyöhön liittyviä perusselvityksiä. Selvitystyön ovat laatineet maisema-arkkitehti Eeva Eitsi ja miljöösuunnittelija Siina Levonoja. Työn lähtötietoaineistoina on käytetty aiempia selvityksiä, kirjallisuutta sekä vanhoja karttoja, kuten alueelta laadittua kuninkaankarttaa. Yhden maastotyöpäivän aikana lokakuussa 2011 arvioitiin paikan päällä alueen nykytilannetta, ominaispiirteitä sekä arvoja. Alueen ominaispiirteet valokuvattiin. 1.1 Maiseman arvot ja ominaispiirteet Laukon kartanoympäristö ympäröivine laidun- ja peltoalueineen kuuluu osana laajempaan valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, Vesilahden kulttuurimaisemiin (www.ymparisto.fi). Vesilahden ja Lempäälän kulttuurimaisemat ovat Keski-Hämeen loivasti kumpuilevaa viljely- ja järvimaisemaa, jossa on asuttu ja viljelty pitkään. Alueet kuuluvat Suomen vanhimpiin asutusalueisiin. Laukon kartanon seutu on tunnettu luonnonkauneudestaan. Vesi hallitsee maisemaa, alueella on laajoja selkiä, pienipiirteisiä lahtia ja pitkiä niemiä, kuten Laukonniemi. Laajat hedelmälliset savialueet ovat tarjonneet viljelyyn soveltuvat olosuhteet. Kuninkaankartassa näkyy Laukon kartano punaisella kartan yläosassa. Kartanoa ympäröivät avoimet niitty- ja peltoalueet.(kuninkaankartasto xxx)

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 2 ( ) Vesilahden maisemakuvassa näkyy maanviljelyn vuosisatainen vaikutus. Laukon kartano on rautakaudelta asti hallinnut vesilahtelaista elämää. Kartanon kerrotaan alunperin olleen lappalaisten heimolinnoitus. Kurkien 500 vuotta kestäneen jakson aikana Laukko oli tärkeä tekijät koko silloisessa valtakunnassa. Vesien ympäröimä Laukon kartanomiljöö on puistoineen, viljelyksineen ja laidunmaineen maisemallisesti erittäin edustava. Kansainvälisesti menestyneiden ravihevostensa myötä Laukon kartano elää uutta merkittävää vaihettaan. Laukon kartanon miljöö, jota ei riko sen paremmin uusi tiestö kuin asutuskaan, kuuluu merkittäviin suomalaisiin kulttuurimaisemakohteisiin. Laukon kartano on rajattu myös valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin (RKY 2009, ). Päärakennus on valmistunut vuonna 1931, puistossa sijaitsevat talousrakennukset ovat etupäässä luvun alussa rakennettuja. Laukon kylästä muodostunut säterikartano mainittiin historiallisissa asiakirjoissa 1416, mutta tilan arvellaan syntyneen jo varhaiskeskiajalla. Pihapiirissä on keskiajalta peräisin oleva kellari, jonka arvellaan olleen osa kartanon keskiaikaista rakennusta. Kolme kuvaa: Kartanon päärakennus ja pihapiiriä.

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 3 ( ) Maiseman osa-alueet Laukon kartanomiljöö Kartano sijaitsee Laukonselän ja Vakkalanselän välisellä kannaksella, jossa on useita rautakautisia kalmistoja. Kartanoalueella on inventoitu vuonna 1994 Pirkanmaan perinnemaisemiin kuuluva Laukonhaka (Pirkanmaan perinnemaisemat, Pirkanmaan ympäristökeskus vuosiluku?). Perinnemaisema on määritelty maakunnallisesti arvokkaaksi. Haka-alueella on useita kiviröykkiöitä. Valitettavasti Laukonhaassa ei enää laidunneta, joten sen maiseman ja luonnon arvot ovat selvästi heikentyneet. Osalla aluetta on tehty myös hakkuita. Kuusivaltaisella metsäalueella kasvaa edelleen paikoin pähkinäpensasta. Laukon kartano ympäristöineen jakautuu maisemallisesti erityyppisiin osaalueisiin; Kartanomiljööseen puistoineen ja talousrakennuksineen, kartanoa ympäröiviin laidun- ja peltoalueisiin, sahan työväenasuntoihin ja niihin liittyviin pihapiireihin ja rantavyöhykkeeseen sekä metsäisiin osa-alueisiin. Kuva: Kartanon päärakennus näkyy komeasti laidunalueiden yli. Maisemaa hallitsee maamerkkinä Laukon kartanon päärakennus sekä kokonaisuuteen kuuluvat valkeaksi rapatut talousrakennukset. Kartanon puisto ulottuu aina Laukonselän rantaan saakka. Puistossa on erilajisia jalopuita, kuten lehmuksia, lisäksi puistoalueella on useita veistoksia. Rannassa on rantasauna laitureineen, josta avautuu kauniit pitkät näkymät Laukonselälle, itään rantametsiin sekä länteen Hautaniemelle. Laukon kartanomiljöö on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas kokonaisuus.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 4 ( ) Kuva: Näkymä rantasaunalta itään. Kuva: Näkymä rantasaunalta länteen Kartanoa ympäröivät laidun- ja peltoalueet Kartanoa ympäröivät avoimet laidun- ja peltoalueet ovat maisemallisesti arvokkaita ja jatkavat alueen maiseman käytön historiaa. Vuosisatainen viljely näkyy avoimina maisematiloina sekä pitkään samoilla paikoilla sijainneilla metsänreunoina. Laukon haan maisemallisesti arvokkaimmat osa-alueet ovat avointa laidun- ja järvimaisemaa rajaavat reuna- ja rantametsät. Läntiset laidun- ja peltoalueet näkyvät järvimaisemassa ja ne rajoittuvat Laukonselän rantakosteikkoon sekä Hautaniemeen, jossa on sukuhautoja sekä hautamausoleumi. Läntisten laidun- ja peltoalueiden keskellä on kauniita metsäkumpareita. Kartanolle johtaa lännestä saavuttaessa koivurivi.

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 5 ( ) Kuva: Itäiset laidunalueet Kuva: Kaunis metsäsaareke ja avokallio läntisellä peltomaalla. Kuva: Kosteikkoalue selvitysalueen länsiosassa.

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 6 ( ) Kartanon entisen sahan työväenasunnot pihapiireineen Kuva: Sahan työväenasunto. Kuva: Rantasauna ja näkymä järvelle. Sahan työväelle kuuluneet työväenasunnot ympäristöineen ja Vakkalanselkään liittyvine ranta-alueineen muodostavat oman pienipiirteisen kokonaisuuden. Maisemallisesti arvokkaita ovat rantavyöhyke sekä rajautuminen kartanon avoimiin laidun- ja peltoalueisiin, jossa on myös arkeologisia arvoja (rautakautisia kalmistoja).

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 7 ( ) Metsäiset alueet Itäisen metsäalueen sekä Laukon haan maisemallisesti arvokkaimmat osaalueet ovat avointa laidun- ja järvimaisemaa rajaavat reuna- ja rantametsät. Laukonhaan perinnemaisema-arvot ovat heikkenemässä laidunnuksen loputtua ja osalla aluetta tehtyjen hakkuiden vuoksi. Pähkinäpensaat kertovat alueen käytön ja luonnon historiasta ja monipuolistavat rantametsämaisemaa, samoin kuin järeät vanhat männyt ovat maisemallisesti vaikuttavia. Läntiset metsäalueet reunustavat avoimia maisemallisesti arvokkaita laidunja peltomaisemia. Rantametsät ja Hautaniemi rajaavat järvimaisemaa. Kuva: Puustoa rantametsässä selvitysalueen itäosassa. Keskellä pähkinäpensaita. Kuva: Näkymä vastarannalta selvitysalueen itäosan rannoille.

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 8 ( ) Kaksi kuvaa: Reunametsää selvitysalueen itäosassa. Kuva: Laukonhaka.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Maiseman arvot ja suositukset maankäytölle 9 ( ) 1.2 Suositukset maankäytölle Laukon kartanomiljööseen ei suositella uudisrakentamista. Korjausrakentamiseen sekä tilan elinkeinoja tukevaan talous- ym. rakentamiseen suositellaan rakennustapaohjeita, joissa otetaan huomioon rakennetun ympäristön ja maiseman arvot. Kartanoa ympäröiville avoimille laidun- ja peltoalueille ei suositella uudisrakentamista, koska muutokset näkyvät avoimessa maisemassa ja avoimella maisemalla on myös historiallista merkitystä. Sahan työväenasunnot suositellaan kunnostettaviksi. Pihapiiriin ei tulisi ohjata uudisrakentamista. Jyrkkä rantavyöhyke tulisi myös jättää rakentamatta. Rantasauna suositellaan kunnostettavaksi. Laidunalueita rajaaville reunametsäalueille ei suositella rakentamista. Jos reunametsiin halutaan osoittaa uudisrakentamista, tulisi rakentaminen sijoittaa reunametsän sisään reunapuustoa säästäen tai uutta istuttaen. Tällöin muutos kaukomaisemassa ei olisi niin merkittävä. Järvimaisemaa rajaaviin itäisiin rantametsiin voidaan osoittaa uudisrakentamista, jos rakentaminen ohjataan riittävän kauas rantaviivasta ja rantapuustoa säilytetään maiseman reunassa. Tällöin muutos järvimaisemassa ja kartanon rantapuiston saunalaiturin näkymässä ei olisi niin merkittävä. Uudisrakentamisen yhteydessä tulisi rantapuuston lisäksi säilyttää pähkinäpensasta ja vanhoja mänty-yksilöitä. Läntiselle rantavyöhykkeelle ei tule ohjata uudisrakentamista sen alavuuden ja kosteuden vuoksi sekä Hautaniemen historiallisten ja maisemallisten arvojen vuoksi. 1.3 Lähteet kesken FCG Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Helena Ylinen arkkitehti, suunnittelupäällikkö Laatinut: Eeva Eitsi maisema-arkkitehti Siina Levonoja miljöösuunnittelija

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS

MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS NAANTALIN KAUPUNKI MANNER-NAANTALIN OSAYLEISKAAVA MAISEMASELVITYS Raportti P23569 1 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Lähtötiedot... 2 2.3 Työn tavoitteet

Lisätiedot

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys

Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Säkylän kunta Säkylän osayleiskaavan maisemaselvitys 2(27) MAISEMASELVITYS SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE Selvitys on laadittu Säkylän osayleiskaavoitusta

Lisätiedot

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Teemme muutosta yhdessä 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 4. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 4 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2.13 Rantasalmi...

Lisätiedot

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS

SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS SYSMÄN RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN SELVITYS KUNTIEN YMPÄRISTÖSELVITYS, KUKUSE Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN MONISTE 98 / 2005 Nina Könönen SYSMÄN RAKENNETUN

Lisätiedot

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä

Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä Kulttuuriympäristöpalvelut Lempäälän kunta Ryhmäkylistä taajamaksi, maankäytön ja rakentamisen kerrostumat Hiidentien, Tampereentien ja rautatien ympäristössä KUOKKALAN-HAKKARIN-HERRALAN KULTTUURIYMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

R5.16 Koivuniemen koulu

R5.16 Koivuniemen koulu R5.16 Koivuniemen koulu Oriveden rakennusinventointi 2003 Suulliset lähteet Anneli Hyvärinen Kulttuurihistoriallinen arvo Historiallinen Rakennushist. Ympäristöarvo Perustelu sivistyshistoria rakennusperinteinen

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi

MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi MAANKÄYTTÖ- ja KEHITTÄMISSUUNNITELMA HAUKILAN ALUEELLE 2009 Teija Mätäsniemi M A A N K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A H A U K I L A N A L U E E L L E K Y L Ä T K E H Ä L L Ä H A N K E K Y L Ä S U U N

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

VERHONKULMA. - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön

VERHONKULMA. - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön VERHONKULMA - Kulttuuriympäristön arvot ja tuulipuiston vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Riitta Jaakkola Maisemasuunnittelija 14.12.2013 Yleiskuvaus kulttuurimaisemasta Verhonkulman tuulipuistoalue

Lisätiedot

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys

Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys Mäntsälän kunta SÄLINKÄÄN MAAREKISTERIKYLÄ Rakennusinventointi ja kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 18.2.2014 SELVITYSTYÖ AHOLA Teija Ahola, FM Tilaaja: Mäntsälän kunta 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Pohjois-Pohjanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 2014 Kannen kuvat Kalajokilaakson kulttuurimaisema ja Nivalan

Lisätiedot

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU

1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU 1/11 PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMASELVITYS PROJEKTI PÄIJÄT-HÄMEEN MAISEMATYYPIT 1 PORVOONJOEN VILJELYSEUTU Jääkauden jälkeen vähitellen väistynyt vesi on lajitellut maa-aineksia ja muokannut maisemakuvaa Salpausselän

Lisätiedot

Oulujärven rantayleiskaava, Paltamon kunta

Oulujärven rantayleiskaava, Paltamon kunta 21.05.2007 Oulujärven rantayleiskaava, Paltamon kunta Maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, osa-alueet 1-6 Melalahden kyläkuva-analyysi, osa-alue 7 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TYÖN TAVOITTEET JA SELVITYKSEN

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Kylien rakentamistapaohjeet Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä Rakennushankkeessa toimivat joutuvat tehtävissään ratkaisemaan monitahoisia ongelmia: on pohdittava yhtäaikaisesti useita asioita

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava

KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS. LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola Lohilahti Lohikoski osayleiskaava 2011 SULKAVA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS LOHILAHTI LOHIKOSKI osayleiskaava RAPORTTI 12.12.2011 FM Teija Ahola Selvitystyö Ahola

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava SASTAMALAN KAUPUNKI Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24042 Kaavaselostus 1 (85) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnittelun

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 12.12.2013

KAAVASELOSTUS 12.12.2013 OSAYLEISKAAVA JA BJÖRKÖN-RAIPPALUODON RANTAOSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SÖDRA VALLGRUNDISSA KAAVASELOSTUS 12.12.2013 KAAVASELOSTUS KOSKEE 12.12.2013 PÄIVÄTTYÄ KAAVAKARTTAA 12.12.2013 2 (48) 12.12.2013 3 (48)

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys

JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys JOENSUU Reijolan osayleiskaava Kulttuuriympäristöselvitys Raportti 4.5.2012 Teija Ahola Selvitystyö Ahola Mikkeli Tilaaja Joensuun kaupunki SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Kohdealue... 4 1.2 Lähtötiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot