Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie SODANKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie 1 99600 SODANKYLÄ"

Transkriptio

1 Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie SODANKYLÄ TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN PERUSTURVAPALVELUIDEN TARJOUSPYYNTÖ VUONNA 2010 HANKITTAVISTA RÖNTGENLAITTEISTA Sodankylän kunnan perusturvapalvelut pyytää tarjoustanne luukuvaushuoneen röntgenlaitteista ja vanhan laitteiston purkamisesta Sodankylän terveyskeskuksen röntgenosastolla. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja tarjousten perusteella valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Hankintailmoitus on julkaistu HILMAtietokannassa (www.hankintailmoitukset.fi) sekä kunnan www-sivuilla Hankintaan sovelletaan Suomen julkisten hankintojen lainsäädäntöä. Hankintapäätöksen tekee perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi. Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tarjoajien lakisääteiset, taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjousten vertailussa suljetaan pois, jos a. Se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia b. Siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin c. Tarjottu tuote ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia Tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja tuotteen laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti. Toimittajan on ilmoitettava laitteiden osalta toimitusvalmiutensa, ts. missä ajassa toimittaja kykenee tarvittaessa tilaajalle toimittamaan. Mahdollisista kurssimuutoksista, jotka vaikuttavat laitteiden hintoihin, on ilmoitettava kirjallisesti. Tarjottujen hintojen on kuitenkin oltava voimassa kurssimuutoksista huolimatta vähintään tarjouksen voimassaolo ajan. Tuotteet on toimitettava ja asennettava ilmoitetun toimitusajan ja asennusaikataulun mukaisesti. Toimituksen viivästyessä ostajalla on oikeus viivästyssakkoon ilman viivästyksestä aiheutuneen vahingon osoittamisvelvollisuutta. Hankittava natiivikuvauslaitteisto ja vaadittavat ominaisuudet Kuvalevykaseteilla toimiva konventionaalinen täydellinen natiivikuvauslaitteisto, joka on myöhemmin mahdollista päivittää suoradigitaaliseksi kuvauslaitteistoksi:

2 Röntgengeneraattori - teho 50 kw - generaattorin tekniset ominaisuudet - valotusautomatiikka ja mittakammiot, valotusautomaatin tekniset tiedot - kohdeohjelmat, lukumäärä ja esityskieli - kohdeohjelmien mukainen automaattinen lisäsuodatus, suodatustasot - automaattinen kasettikoon tunnistus Kuvauspöytä - ns. uiva pöytälevy, pöytälevyn kokovaihtoehdot ja liikealue - kuormitettavuus väh. 250 kg, - korkeussäätö, alin ja ylin korkeus pöydän pinnasta mitattuna - irrotettava ja liikkuva hila, hilan ominaisuudet - kuvauspöydän patja Pystykuvausteline - irrotettava ja liikkuva hila, hilan ominaisuudet - telineen etupinnan ja pystypilarin etäisyys (pään ja rintakehän alueen pa-kuvaukset oltava mahdollista suorittaa istuen) - ylin ja alin kuvauskorkeus kasetin keskipisteestä mitattuna 35x35 -kasetilla kuvattaessa - kiinnipitokahvat sivulla ja ylhäällä Röntgenputken kattoteline ja röntgenputki -rtg-putkivaihtoehdot: normaalikierroksinen ja nopeakierroksinen, tekniset tiedot - huonetilaan sopiva liikealue - alin horisontaalinen kuvauskorkeus kasetin keskipisteestä mitattuna 35x35 kasetilla Lisäksi - seuranta-automatiikka (rtg-putki seuraa telineiden pystysuuntaista liikettä) - annosmittaus, toteutustapa - sivukasettipidin (lateraalikuvauksiin kuvauspöydällä) - hilakasettikotelo kuvalevykasetille, jonka mitat ovat 33 cmx27cmx1,5cm Pyydetyt tekniset tiedot ja vaadittujen ominaisuuksien täyttyminen on esitettävä liitteen 2 tarjoustaulukolla. Jos vaaditut ominaisuudet on toteutettavissa lisävarusteilla, on laitteet ja lisävarusteet esitettävä ja hinnoiteltava erikseen. Tarjottuja lisävarusteita voidaan tarvittaessa käyttää tarjousvertailussa, jotta tarjouksista saadaan vertailukelpoiset. Laitteiston toimittaminen sisältää tilasuunnittelun, laitteiston asennuksen käyttökuntoon ja vastaanottotarkastukset tehtynä. Vanhan laitteiston purku ja hävittäminen Uudet laitteet sijoitetaan uuteen järjestykseen tutkimushuoneeseen, joka on aikaisemmin toiminut luukuvaus- ja läpivalaisuhuoneena (pohjapiirustus liitteenä). Läpivalaisulaite on poistettu. Huoneessa on vielä jäljellä vanha generaattori, pystykuvausteline ja kattoteline, joiden purkaminen ja hävittäminen tulee hinnoitella erikseen. Poistettava laitteisto siirretään tarjoajan toimesta. Laitteiden nykyinen sijoittelu ei vastaa pohjapiirustuksessa näkyvää sijoittelua.

3 Huonekorkeus on kattopalkin suuremmalla puolella 279 cm, pienemmällä puolella 240 cm ja kattopalkin kohdalla 228 cm. Katossa olevia valaisimia (2kpl) tarvittaessa siirretään tilaajan toimesta. Kattopalkin rajoittama vapaa tila on 321 cm x 513 cm. Ensisijaisesti laitteet tulisi asentaa pohjapiirustuksen mukaisesti linjaan. Jos huonetila ja laiteliikkuvuudet huomioiden polvien horisontaalikuvaukset lattialla seisten kuvausetäisyydellä 150 cm ja keuhkokuvaukset istuen kuvausetäisyydellä 200 cm, eivät toteudu, suunnitellaan pystykuvauslaite samalla seinällä kohtaan B, jolloin tarvittaessa generaattori(1.2) sijoitetaan toiseen paikkaan. Sopimusehdot ja tarjouspyynnön muut ehdot Hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE94. Sodankylän kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä vain osan tarjotusta kokonaisuudesta ja tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Osatarjouksia ei hyväksytä. Sodankylän kunta myös pidättää oikeuden keskeyttää hankinta, jos: - saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous - kunnan käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen - yhtään tarjousta ei ole hyväksytty - tarjouksissa olevien tulkinnanvaraisuuksien vuoksi tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia Kaikki tarjouspyynnössä vaaditut asiat on esitettävä suomen kielellä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta, ei myöskään siinä tapauksessa, että tarjouskilpailu keskeytettäisiin. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta ostajan ja myyjän välille. Hankinnasta tehdään erillinen kirjallinen sopimus tai tilaus. Asiakirjojen pätevyysjärjestys: 1. Sopimus tai tilaus 2. Tarjouspyyntö 3. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 4. Tarjous liitteineen Toimittajan kelpoisuuden varmistaminen Pyydämme merkitsemään tarjoukseen ja kaikkiin kaupan asiakirjoihin tiedot: yhtiön virallinen nimi, kotipaikka, osoite ja y-tunnus. Tarjoajan tulee olla rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka (sijoittautumismaa) sijaitsee, voidaan sulkea pois kilpailusta. Tarjoukseen on liitettävä: Verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu luotettava selvitys verojen, ennakkotilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia ja tarjoajan tulee

4 varautua toimittamaan vastaavat selvitykset ennen tilaussopimuksen tekemistä. Voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tarjoajan tulee vaatia mahdollisesta aliurakoitsijalta/alihankkijasta vastaavat selvitykset. Määräys tästä tulee sisällyttää aliurakka/alihankkijatarjouspyyntöihin. Tarjouksessa on selvitettävä seuraavat tiedot virallisten laadunvalvontaelinten tai toimivaltaisten laitosten todistukset, jotka osoittavat tavaran täyttävän tekniset vaatimukset miten huolto- ja varaosapalvelu on järjestetty toimitus- ja asennusaikataulu huoltosopimukset hintoineen ja sisältöineen takuuehdot, takuuajan huollot ja kustannukset käyttökoulutus röntgenosaston henkilöstölle tarvittavassa laajuudessa sisältyy hintaan, esitettävä koulutuksen toteutus suomenkieliset käyttöohjeet referenssiluettelo Hinnat Tarjouksen hinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomina kiinteinä nettohintoina/kpl, joista kaikki myönnettävät alennukset on vähennetty sisältäen tilasuunnittelun, laitteiston asennuksen ja vastaanottotarkastukset, vanhojen laitteiden purkamisen ja hävittämisen, suomenkielisen käyttökoulutuksen sekä suomenkieliset käyttöohjeet. Tarjouksessa on mainittava kaikki hankinnasta aiheutuvat kulut. Valintaperusteet Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto seuraavien tärkeysjärjestyksessä olevien arviointiperusteiden mukaan: hinta 50 % tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 30 % huollon saatavuus ja kustannukset, huoltosopimus 15 % toimitusaika, asennusaikataulu ja käyttökoulutus 5 % Tarjousten perusteella päätetään, tehdäänkö huoltosopimus vai ei. Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen teon jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Kunnalla on oikeus periä maksu pyydetyistä asiakirjoista/asiakirjakopioista. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, on niistä mainittava tarjouksessa erikseen. Mahdolliset liikesalaisuudet on esitettävä erillisellä liitteellä, jonka jokainen sivu sisältää maininnan LUOTTAMUKSELLINEN. Tämän jälkeen hankintayksikkö tekee erillisen päätöksen mahdollisesta salassapidosta. Hintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena (JulkL 11 ). Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

5 Tarjousten toimittaminen ja voimassaolo Tarjous liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa klo mennessä osoitteella: Sodankylän kunta. Kirjaamo Pl Sodankylä Kuoreen tunnus Tarjous röntgenlaitteista. Lisäksi tarjous jätettävä myös sähköisesti osoitteella: Tarjouksen on oltava sitovana voimassa 3 kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien. Lisätiedot on kysyttävä sähköpostilla mennessä. Kysyjille annetaan vastaus LIITTEET: Pohjapiirustus Tarjoustaulukko

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta

Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta 28.7.2008 TARJOUSPYYNTÖ TUTKIMUSVALAISIMISTA Hankintamenettely Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää tarjousta tutkimusvalaisimista terveysasemilla tehtäviä pieniä toimenpiteitä varten

Lisätiedot

Perusturvapalvelut 24.9.2009

Perusturvapalvelut 24.9.2009 SODANKYLÄN KUNTA Tarjouspyyntö Perusturvapalvelut 24.9.2009 Sodankylän kunta/perusturvapalvelut Jäämerentie 1 99600 SODANKYLÄ Puh 0400 618 870 TARJOUSPYYNTÖ, ATK-LAITTEET Sodankylän kunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä

Yleistä Hankintailmoitus on julkaistu KTM:n ylläpitämässä HILMAilmoitusjärjestelmässä Tyrnävän kunta Sivistysosasto 11.3.2010 TARJOUSPYYNTÖ MYLLYKIRJASTON KIVIPIRTIN KALUSTAMINEN Pyydämme Teitä tarjoamaan Myllykirjaston ja Kivipirtin irtokalusteista oheisen liitteen mukaisesti. Hankinta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Postiosoite Katuosoite Puhelin 020 632 2200 www.aanekoski.fi Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax 020 632 2205 etunimi.sukunimi@aanekoski.

Postiosoite Katuosoite Puhelin 020 632 2200 www.aanekoski.fi Pl 24 Hallintokatu 4 Telefax 020 632 2205 etunimi.sukunimi@aanekoski. Perusturvalautakunta 29.9.2010 liite nro 1 1 (7) 3.6.2010 Perusturva Perusturva TARJOUSPYYNTÖ RÖNTGENLAITTEISTA Äänekosken kaupungin perusturva pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Röntgenlaitteet Tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015

Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 TARJOUSPYYNTÖ Värjäysautomaatti 1(6) Tutkimus- ja analytiikkaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Patologian tutkimusyksikkö 17.8.2015 Evira/5468/0071/2015 Viite: Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO

Tarjouspyyntö # RRTG2012/01. Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Tarjouspyyntö # RRTG2012/01 Määräaika pe 03. 08. 2012 klo 15.00 mennessä SUORADIGITAALINEN MAMMOGRAFIAKUVAUSLAITTEISTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä pyytää tarjousta HILMAilmoituskanavassa julkaistun

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIAAN PERUSTUVISTA RINTASYÖPÄSEULONTA- TUTKIMUKSISTA Janakkala-Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue pyytää tarjousta valtioneuvoston asetuksen 2011/339 mukaisesta

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot