Potilas mukana asiantuntijana. Martti Talja, professori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilas mukana asiantuntijana. Martti Talja, professori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä"

Transkriptio

1 Potilas mukana asiantuntijana Martti Talja, professori Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

2 Kroonisia sairauksia sairastavien määrä kasvaa - Arvio Päijät-Hämeestä (45 74 v.) - Naisia , miehiä Suhteutettu DEHKON 2D-hankkeen otantatutkimukseen T2D dg T2D ei dg IGT (riski T2D:hen) Naiset Miehet Yhteensä %:lla retinopatia 20%:lla mikroalbuminuria Puolelle kehittyy T2D 10 v. kuluessa

3 Kuka on vastuussa hoidosta? Terveydenhuollon ammattilaiset ovat vuorovaikutuksessa potilaaseen vain muutaman tunnin vuodessa. Loput ajasta, 8757 tuntia vuodessa, potilaat hoitavat itse itseään......

4 Päijät-Hämeen strategian toteutusta Sairastumisriskissä oleva väestö Sairastunut väestö Lisääntyneet kustannukset Terveyden edistäminen - Itsehoito - www-pohjaiset palvelut - IKIHYVÄ-ohjelma (ryhmäneuvonta) ym. menetelmät Terminaalivaihe TERVEYS- VALMENNUS Tuetaan potilasta toteuttamaan itsehoitoa, joka otetaan huomioon palvelukokonaisuussuunnitelmassa. Tavoitteena TERVEYSHYÖDYN tuottaminen ja kokonaiskustannusten alentaminen. Suunnitelmallinen koti-/ laitoshoito Sairauden hoidon kokonaiskustannusten kumulatiivinen kasvu

5 Tilaus uusille palvelukonsepteille Terveet Kohonnut riski Sairastuneet Alihoidetut Vaikeahoitoiset Kriisiytynyt tila Terveyskioski Itsemittauspisteet Elintaparyhmäohjaus Case manager/ omahoitaja Phlu/Soster/Liikuntatoimet Liikuttaako kuntosi Liikuntaneuvonta FUNKTIO TOTEUTUS * Tuki oman elämän hallinnalle *Rakenteellinen terveyspolitiikka, terveyttä edistävien tietojen ja taitojen tuki * Aktiivinen tuki elämäntavoille * Ehkäisevät palvelut, uusi terveyskasvatus * Tuki omahoidolle * Omahoidon valmennus ja työkalut * Tehostettu tuki * Aktiivinen seuranta ja tuki care management * Aktiivinen yksilöllinen interventio * Tehostettu avohoito, case management * Oikein ajoitettu intensiivinen erikoishoito * Tulevaisuuden sairaala

6 TERVA-terveysvalmennushanke ja sen pystyvyyttä ja kustannusvaikuttavuutta arvioiva tutkimus

7 TERVA -terveysvalmennuksen tavoitteet Lisätä potilaiden sairautensa tuntemista ja omahoidon valmiuksia. Valmennukseen liittyvällä tutkimuksella on tavoitteena kehittää valmennusta toimintatapana kehittää teknistä toimintaympäristöä selvittää toimintatavan soveltuvuus suomalaiseen terveydenhuoltoon ja selvittää terveysvalmennuksen vaikuttavuus potilaiden terveyskäyttäytymiseen, kliinisiin tuloksiin ja sairauden aiheuttamiin kustannuksiin.

8 Terveysvalmennusinterventio Uusi tapa voimaannuttaa ja motivoida pitkäaikaissairaat potilaat omahoitoon. Potilaalle soitetaan keskimäärin kerran kuussa vuoden ajan hänen tarpeensa huomioiden. Interventio koostuu kahdeksasta lääke-, hoito- ja käyttäytymistieteisiin perustuvasta omahoidon avaimesta.

9 Terveysvalmentajat Sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet ko. potilasryhmien parissa. Neljän viikon koulutus ennen valmennuksen aloittamista. Uuden toimintatavan omaksuminen vei 1,5 vuotta. Tätä auttoi jatkuva laaduntarkkailu ja työnohjaus. Yksi valmentaja voi valmentaa kerralla n. 200 potilasta

10 Jokaisella puhelulla on tavoite! HOITOPROSESSI ALKU- ARVIOINTI SUOSITUKSET JATKO- TOIMET JATKUVA SEURANTA JA ARVIOINTI HOITO- PROSESSIN UUDELLEEN ALOITUS 1 2 Tiedän milloin ja mistä haen apua Tunnen sairauteni ja asetan tavoitteet sen hyvälle hoidolle 4 5 Tiedän sairauteeni liittyvät tutkimukset ja toimenpiteet Seuraan ja hoidan sairauttani 7 8 Tunnistan voimavarani ja osaan elää sairauteni kanssa Käyn tarvittaessa seurantakäynneillä 3 Hallitsen lääkehoitoni 6 Elän terveemmin ja voin paremmin

11 Valmennusta puhelimitse Puheluita on neljäntyyppisiä: Sitouttamispuhelu Alkuarviointi Valmennuspuhelu noin 30 min kerran kuukaudessa Seurantapuhelu 5-10 min tarvittaessa. Valmennuspuhelun rakenne: Esittely / kuulumiset Kerrotaan puheluun käytettävä aika Muistutetaan edellisellä kerralla sovittu puhelun sisältö / tavoite puhelulle Asian käsittely Hoitoprosessin mukaan asiakkaan kannalta olennaiseen keskittyen, tuloksena: Ajattelepa vielä? Voisitko kokeilla? Haluaisitko ottaa tavoitteeksi? Onko vielä kysyttävää? Yhteenveto Seuraavan puhelun aiheesta ja ajasta sopiminen.

12 Laadun varmistaminen TERVA:ssa Sovittiin yhdessä, mitä tehdään: Puheluun käytettävä aika Puhelun rakenne Kirjattavat asiat Vuorovaikutustavat. Seurattiin mitä oli tehty: Puhelujen kuuntelu laadun tarkkailun näkökulmasta (Medineuvo) Puhelujen kuuntelu valmentajan työnohjauksessa: kehityshaasteiden tunnistaminen ja oppimistavoitteiden asettaminen sekä seuranta. Valmentajien jatkuva koulutus ja työnohjaus.

13 Alustavia tuloksia

14 TERVA tutkimuksen potilaat sairauden mukaan 2500 Tutkimuksen potilaat ryhmittäin Diabetes PTCA Ohitusleikatut Infarkti Vajaatoiminta Kaikki Suostuneet Valmistuneet

15 Valmennuksen tulokseen vaikuttavia tekijöitä Tuloksissa valmentajien välillä ei havaittu eroja. Muutokset olivat suurempia valmennukseen viime vaiheessa tulleilla potilailla kuin alkuvaiheessa valmennuksessa aloittaneilla. Valmennuksen sisältöön ja valmentajien työskentelyn seurantaan pohjautuva laadun seuranta ja kehittäminen auttoi uuden työskentelymallin oppimisessa. Parhaat tulokset saavutettiin ikäryhmässä vuotta ja osin nuorimmassa ikäryhmässä.

16 Alustavia tuloksia Terveyskäyttäytymisen muutokset positiivisia Tupakka Liikunta Alkoholi Ravinto Terveydentilan muutokset merkittäviä (kliiniset arvot) Verenpaine laskee merkitsevästi. Vyötärön ympärys pienenee, BMI laskee ja sokeritasapaino paranee.

17 Tupakointi vähentyi (n= 218) Tupakointi lopettanut vähentänyt lisännyt ei kirjattua muutosta 6,4 % 11,0 % 2,3 % 80,3 %

18 summa Ravintotottumusten muutokset (n= 676) Ravintotottumusten summamuuttujat (18 muuttujaa) 300 Positiivisia muutoksia 66,1 %:lla negatiivista muutosta 1-3 negatiivista muutosta ei muutoksia 1-3 positiivista muutosta 4-6 positiivista muutosta 7-9 positiivista muutosta yli 9 positiivista muutosta

19 GHbA1c vs. perusterveydenhuollon palveluiden käyttö tutkimusvuoden aikana Valmennettavilla perusterveydenhuollon palvelujen käyttö on vaikuttavampaa. Spearmanin korrelaatio 0,08 valmennettaville 0,13 kontrolleille

20 Terveysvalmennuksen arviointia Terveyskäyttäytymisessä selvät muutokset. Terveydentilaa kuvaavissa kliinisissä tekijöissä tapahtunut positiivisia muutoksia. Pienetkin muutokset merkittäviä, kun niitä tapahtuu samanaikaisesti useassa tekijässä. Tyypin 2 diabetes: Suurimmat muutokset potilailla, joilla alkutilanne ollut heikko. Pitkäaikaisseurantaa tarvitaan havaittujen muutosten pysyvyyden arvioimiseksi. Terveyspalvelujen käyttö ennen interventiota sattumanvaraista ja käytettyjen palvelujen vaikuttavuus epävarmaa intervention aikana palvelujen käyttö ei vähene, mutta sen vaikuttavuus paranee. Parhaan hyödyn saavuttamiseksi uuden toimintamuodon integrointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Haasteena toimintalogiikoiden erot (akuutin sairauden hoidon autoritaarinen asiantuntijalähtöinen malli vs kroonisen sairauden hoidon potilaskeskeinen, voimaannuttava malli)

21 Miten jatketaan? Terveydenhuollon kehittämisen kulmakivi on rooleista sopiminen - ammattihenkilöt ja potilas, resurssien niuketessa Hoitoprosessin sisältämää toimintaa, sen muutoksia ja muutosten vaikutuksia on pystyttävä mittaamaan. Terveysvalmennuksen kehittäminen uutena toimintamallina vaatii edelleen sen jatkuvaa arviointia, jotta saavutetaan tavoitellut tulokset. Henkilöstö tarvitsee täydennyskoulutusta uuden toimintalogiikan omaksumisessa myös toiminnan, ei vain puheen tasolla.

22 Kuinka terveysvalmennus integroidaan terveydenhuoltojärjestelmään? TERVA tutkimus- ja kehittämishankkeesta: Optimoitu terveysvalmennuksen laatu ja seuranta sekä potilasmäärä/ valmentaja Tutkimustulosten perusteella pystytään määrittelemään terveysvalmennuksesta eniten hyötyvä potilasryhmä Potilasvirran suuruuden määrittely ja potilaiden ohjaaminen valmennukseen (myös mukaan potilaita, jotka eivät ole th-palvelujen piirissä) Terveydenhuollon eri toimijoiden roolien määrittely kroonisesti sairaan potilaan hoidossa Toiminnan implementointi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon (sydänpotilaat) toimintaan siten, että laatua ja tuotettua terveyshyötyä pystytään mittaamaan

23 Terveyshyötymalli Kroonisen sairauden hyvän hoidon elementit Yhteisön Linjaukset Voimavarat ja toimijat Omahoidon tuki Palvelutuottaja Johdon sitoutuminen Toiminnan suuntaaminen Palveluvalikoima Päätöksentuki Kliiniset tietojärjestelmät Voimaantuva potilas Tulokselliset interaktiot Valmistautunut proaktiivinen hoitotiimi Terveyshyöty

24 Kaste ohjelmassa jatkokehitystä? IkiHyvä -hankkeessa kehitetty ryhmäneuvonta ja samoja potilaan motivoinnin elementtejä hyödyntävä henkilökohtainen TERVA - terveysvalmennus ovat uusia innovatiivisia toimintamalleja, jotka tukevat potilaan omahoidon toteutusta.

Omahoidon tuki Kokemuksia Päijät-Hämeestä

Omahoidon tuki Kokemuksia Päijät-Hämeestä Omahoidon tuki Kokemuksia Päijät-Hämeestä Elintapaohjausprosessi Ikihyvä-ryhmäohjaus Terveysvalmennus Risto Kuronen Asiantuntijalääkäri Hyve-yksikkö/Phsotey Kemi 171110 Kun haluat rakentaa laivan, älä

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala

Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa. Raporttikooste 2010. Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Perusterveydenhuollon kehittäminen Kainuussa Raporttikooste 2010 Seija Tuura Katja Holappa Marketta Huttunen Terho Pekkala Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. 08 615 541

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet

Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Asiakaslähtöinen jatkohoidon ja kuntoutuksen terveyspalvelujärjestelmä Case: Sepelvaltimotautiin sairastuneet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Anna Leimumäki (Pirkanmaan Sydänpiiri), Juha Pärkkä (VTT)

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen

on täydennyskoulutus/ työpaikkakoulutus ja lääkkeenmääräämisoikeuden erikoispätevyyteen Marja-Liisa Vesterinen ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUS - HOAJAVASAANOO JA PKÄAKASSARADEN HOOMALL - OSAAMSVAAMUKSE ULEVASUUDEN ERVEYSKESKUKSESSA Uusi terveydenhuoltolaki ja oimiva terveyskeskus -ohjelma edellyttävät

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma

-palvelukokonaisuus. Esiselvitysraportti. THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma THL / Marketvisio Oy SADe-ohjelma 01.12.2011 Esiselvitysraportti Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon -palvelukokonaisuus Esiselvitysraportti 2(70) Versiohistoria

Lisätiedot

Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa

Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien terveyshyötymallissa Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien ssa Seija Muurinen, Taina Mäntyranta 1 Sisältö Johdanto... 3 Taustaa... 4 Käsitteet... 5 Kirjallisuutta... 6 Asiakasvastaava-toiminta ja sen tarkoitus...

Lisätiedot

TARTU TOIMEEN. Ehkäise diabetes

TARTU TOIMEEN. Ehkäise diabetes TARTU TOIMEEN Ehkäise diabetes Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Seija Puro Suomen kielen tarkistus: Riitta Viialainen Opas 10 ISBN 978-952-245-353-2 (painettu)

Lisätiedot

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015

Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Riskiryhmien palvelukonseptien kehittäminen palvelurakenteita muotoilemalla 2013-2015 Palvelumuotoilu ja johtaminen Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kehittäminen Salossa

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja

VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja VALTIMOTERVEYDEKSI! Terveyden edistämisen käsikirja Sosiaali- ja terveysministeriö/terveyden edistämisen politiikkaohjelma Aivohalvaus- ja dysfasialiitto Diabetesliitto Sydänliitto VALTIMOTERVEYDEKSI!

Lisätiedot

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA

Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Tulevaisuusvaliokunta Teknologian arviointeja 8 IKÄÄNTYNEIDEN ITSENÄISTÄ SUORIUTUMISTA TUKEVA TEKNOLOGIA Internet-pohjaisten omahoidon tukijärjestelmien arviointi VTT Teknologian tutkimuksen ryhmä Annele

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta

Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta Sairaala Lapponian hoitajavastaanoton kehittäminen terveyden edistämisen ja asiakaslähtöisen hoitotyön näkökulmasta Leena Tohmola Terveyden edistämisen koulutusohjelman opinnäytetyö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon

Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Toimintamallin kehittäminen laitospotilaiden suun terveydenhoitoon Birgitta Oksanen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 10 Birgitta Oksanen Toimintamallin kehittäminen

Lisätiedot

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta

TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Päivi Kainulainen TERVEYDENHOITAJAN KEINOJA EDISTÄÄ VERENPAINETAUTIA SAIRASTAVAN ASIAKKAAN OMAHOITOON SITOUTUMISTA Asiakkaan näkökulmasta Kehittämistyö Terveydenhoitajan koulutusohjelma Marraskuu 2007

Lisätiedot

Dehko-päivät ABSTRAKTIKIRJA. Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus. 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki

Dehko-päivät ABSTRAKTIKIRJA. Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus. 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki Dehko-päivät 2011 Kansallisen diabetesohjelman loppukatselmus 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo Helsinki ABSTRAKTIKIRJA Abstraktikirja Dehko-päivät 2011 31.1. 1.2.2011 Finlandia-talo, Helsinki Suomen Diabetesliitto

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella Heavy Users Care Chains in OuluArc (HUCCO) 1.1.2008 31.12.2010 päivitetty 27.5.2008 EAKR -hankehakemus OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020

LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 1 (24) 4.10.2011 dnro 5396/60.04.01/2011 LÄÄKEINFORMAATIOSTRATEGIA vuoteen 2020 Rajaukset Strategiasta rajataan pois rokotteisiin, ravintolisiin, terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin, sekä eläinlääkkeisiin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö

KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö KYS-ervan erikoissairaanhoidon järjestämissopimus LIITE 3 Hoitotyö Hoitotyö versio 1.1 Sopimus 2 (17) Sisällys 1 Hoitotyö... 3 KYS-ervan hoitotyön tavoitteet... 3 1.1 Näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen

Lisätiedot

YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS. Kimmo Kääriä

YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS. Kimmo Kääriä YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS Kimmo Kääriä 2013 1 YTHS MOBIILITERVEYSVALMENNUS LOPPURAPORTTI 15.2.2013 KIMMO KÄÄRIÄ 2 Sisällys 1. Hankkeen taustaa... 4 2. Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta... 5 3.

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys

DEHKO-raportti 2004:2. Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys DEHKO-raportti 2004:2 Tyypin 2 diabeetikoiden ryhmäohjausmalli terveydenhuollon käyttöön Pilottiraportti: Mallin toteutettavuus ja hyväksyttävyys Jukka Marttila, Outi Himanen, Pirjo Ilanne-Parikka, Liisa

Lisätiedot