OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto"

Transkriptio

1 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op

2 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT 2 OOP0005A10S Oppiminen ja oppimisympäristöt 5 op tuntee diakilaisen koulutusajattelun ja opiskelukäytännöt osaa tunnistaa erilaisia oppimisnäkemyksiä ja asettaa oppimisen ja ammatillisen kasvun tavoitteita osaa opinnoissa tarvittavat tietotekniset perustaidot osaa opiskelussa tarvittavan kirjallisen ja suullisen viestinnän perusteet osaa hankkia tietoa ja käyttää lähteitä tarkoituksenmukaisesti oppiminen, oppimisnäkemykset, ammatillinen kasvu sekä diakilainen koulutusajattelu ja käytänteet tietotekniikka suullinen ja kirjallinen viestintä tiedonhankinta ja lähteistäminen AMM0005A10S Ammatillisuus 5 op AMM1002A10S Yhteiset opinnot 2 op AMM4003A10S Terveys- ja kirkonalan ammatillisuus 3 op AMM1002A10S Yhteiset opinnot 2 op osaa hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan ja ihmisten arjen muutoksia sekä ammatillisen hoidon ja huolenpidon kehittymistä osaa jäsentää yhteiskunnan ja ammatillisuuden monitieteelliset lähtökohdat osaa tarkastella yksilön ja yhteiskunnan välistä suhdetta sekä ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten muotoutumista osaa tunnistaa ja arvioida erilaisia toiminta-ympäristöjä sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja kirkon aloilla suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja elämäntavan muutos yhteiskunnan ja sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattien kehittymiseen liittyvät keskeisimmät taustatieteet: yhteiskuntatieteet, käyttäytymistieteet, hoitotiede, teologia hyvinvoinnin tuottamisen perusteet ja yhteiskunnan toimintajärjestelmät kansalaislähtöinen työ AMM4003A10S Terveys- ja kirkonalan ammatillisuus 3 op Alakohtaiset opinnot Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintojaksosta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 3 op. tietää terveys- ja diakonia-alan historian ja hoitotieteen, terveydenhoitotyön ja diakonisen hoitotyön keskeiset käsitteet

3 tietää terveyden edistämisen teoreettiset perusteet ja kirkon roolin terveyden edistäjänä sekä sosiaali- ja terveyspoliittiset ohjelmat ja linjaukset tietää sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja diakonissan toimintaa ohjaavat keskeiset osaamisvaatimukset sekä ymmärtää lakien ja asetusten keskeisen sisällön ammatin harjoittamisen näkökulmasta terveys- ja diakonia-alan ammattien historia hoitotieteen ja diakonisen hoitotyön käsitteet terveyden edistäminen erityislainsäädäntö AET0005A10S Arvot ja etiikka 5 op tunnistaa erilaisia maailmankuvia ja ihmiskäsityksiä ja osaa jäsentää niiden merkityksen auttamistyössä osaa analysoida eettisen toimintansa taustalla olevia ihmiskäsityksiä ja arvoja osaa reflektoida alansa ammattien edellyttämää eettistä vastuuta omassa toiminnassaan tietää auttamistyön ja diakonian perusteet ymmärtää yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen merkityksen erilaiset maailmankuvat ja ihmiskäsitykset auttamistyön eettiset, teologiset ja diakoniset perusteet ammattietiikka: arvot ja periaatteet, eettiset ohjeet ja lait Diakin arvopohja kestävän kehityksen eettiset perusteet AMH0015A10S Ammatillinen hoitotyö 15 op AMH1005A10S Kohtaaminen hoitosuhteessa 5 op AMH2005A10S Kliininen hoitotyö I 5 op AMH3005A10S Ammatillisen hoitotyön harjoittelu 5 op AMH1005A10S Kohtaaminen hoitosuhteessa 5 op Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintojaksosta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 3 op. osaa kuvata hyvän hoitosuhteen lähtökohdat ja ominaispiirteet potilas-hoitajasuhteessa sekä kulttuurien vaikutukset kohtaamisessa ja hoitosuhteessa osaa kuvata ihmisen psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja hengellisen kehityksen elämänkulun eri vaiheissa tietää toimintakyvyn teoreettiset perusteet sekä terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja säilyttämisen merkityksen elämänkulun eri vaiheissa tietää hoitotyön päätöksentekoprosessin eri vaiheet ja hoitosuunnitelman laadinnan perusteet 3

4 kohtaaminen ja hoitosuhde, kulttuurilähtöinen hoitotyö hoitotyön periaatteet, välittäminen ja huolenpito hoitosuhteessa psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja hengellisen kehityksen perusteet toimintakyvyn teoreettiset perusteet, terveys ja toimintakyky elämänkulun eri vaiheissa hoitotyön prosessimalli ja potilasasiakirjoihin kirjaamisen perusteet AMH2005A10S Kliininen hoitotyö I 5 op osaa toteuttaa perushoidon ja tukea potilaan toimintakykyä tietää ihmisen rakenteen, elinten toiminnan ja niiden tehtävät sekä käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä osaa aseptiikan ja infektioiden torjunnan perusteet sekä osaa käyttää tietojaan kliinisessä hoitotyössä osaa toimia ja käyttää apuvälineitä potilasturvallisesti ja ergonomisesti päivittäinen perushoito ja toimintakyky anatomia ja fysiologia I aseptiikka, infektioiden torjunta ja elintarvikehygienian perusteet apuvälineet, potilasturvallisuus ja työergonomia AMH3005A10S Ammatillisen hoitotyön harjoittelu 5 op Keskeiset harjoitteluympäristöt sosiaaliala perusterveydenhuolto: yleissairaanhoito Harjoitteluun liittyvät reunaehdot osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun kliininen hoitotyö I kohtaaminen hoitosuhteessa osaa luoda hoitosuhteen ja arvioida valmiuksiaan potilaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen osaa havainnoida ja vastata ihmisen perustarpeisiin ja toimintakyvyn vajeeseen sekä dokumentoida havaintojaan hoitotyön prosessimallia soveltaen osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskejä sekä työskennellä aseptisesti osaa tunnistaa välittömän ensiaputarpeen ja osaa antaa ensiapua osaa arvioida omien tavoitteidensa ja harjoittelusuunnitelmansa toteutumista sekä asettaa kehittymishaasteita hoitosuhde ja potilaan kokonaisvaltainen huomioiminen hoitotyön toiminnot perushoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa ensiapu I oman toiminnan tavoitesuuntainen arviointi 4

5 2. LUKUKAUSI VUOROVAIKUTUS JA OHJAUS 5 TUK0105A10S Tutkimus- ja kehittäminen I 5 op Tutkimuksen ja kehittämisen perusteet tuntee työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohdat ja perusteet osaa tieteellisen tutkimustoiminnan lähtökohdat ja perusteet osaa tutkimus-, projekti- ja tuotekehitystyön perusteet ja vaiheet tuntee erilaisia tutkimusstrategioita ja -menetelmiä tuntee tutkimusraportin tekstilajina ja osaa lukea sitä työelämälähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta tieteellisen tutkimuksen filosofiset, teoreettiset ja eettiset perusteet kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusprosessi tuotekehitysprosessi ja projektinhallinta tutkimusraportti tekstilajina RUO1002A10S Ruotsi, orientoivat opinnot 2 op osaa toimia suullisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: pystyy viestimään pääosin ymmärrettävästi ennakoitavissa tilanteissa ja osallistuu yksinkertaiseen vuorovaikutukseen (taitotaso B1) osaa toimia kirjallisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: osaa kirjoittaa yksinkertaisen omaan alaan liittyvän tekstin pääosin ymmärrettävästi ja osaa käyttää tavallisimpia rakenteita (taitotaso B1) osaa sekä kielen tavallista yleissanastoa että ammatissa tarvittavia peruskäsitteitä osaa kuvata henkilö- ja koulutustaustaansa osaa käyttää tavanomaisia keskustelufraaseja ymmärtää tekstiä, kirjoittaa ja puhuu liittyen alan yleisluontoisiin aihepiireihin ja viestintätilanteisiin. peruskielioppi puhuminen, kirjoittaminen ja lukeminen yleinen ja ammattiin suuntautunut sanasto, aihealueet ja fraasit KRL0005A10S Kristinusko: lähtökohdat 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi 1 op + kirkon historia 1 op + hengellisyys 1 op) tuntee Raamatun kaanonin synnyn ja Raamatun kirkon peruskirjana tietää Raamatun sisällön päälinjat tuntee jakamattoman kristikunnan uskon sisällön ja sen muodostumiseen vaikuttaneita tekijöitä osaa soveltaa Raamatun tekstien ja varhaiskirkon hengellisyyden antia hetkipalveluksissa ja hartauksissa

6 Raamatun synty ja sisältö (evankeliumit, Paavali ja psalmit) kirkon klassisen uskontulkinnan perusteet vanhemman ajan kirkon historia hengellisyys 6 HAM0020A10S Hoitotyön auttamismenetelmät 20 op HAM1005A10S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 5 op HAM2005A10S Kliininen hoitotyö II 5 op HAM3010A10S Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu 10 op HAM1005A10S Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 5 op Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintojaksosta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 3 op. tietää auttavan vuorovaikutuksen ja ohjauksen teoreettiset perusteet sekä voimavaraistavat työmenetelmät osaa kuvata ihmisen minäkäsityksen ja itsetuntemuksen merkitystä vuorovaikutussuhteessa sekä ammatillisessa toiminnassa osaa kuvata yksilön ja hänen lähiyhteisönsä elämänhistorian ja -olosuhteiden merkityksen auttavassa vuorovaikutuksessa ja ohjauksessa osaa selittää henkisen ja hengellisen tukemisen lähtökohdat, tavoitteet ja tuen muodot osaa suunnitella suullisen ja visuaalisen potilasohjaustapahtuman auttava vuorovaikutus, ohjaus ja voimavaraistavat työmenetelmät minäkäsitys ja itsetuntemus yksilön ja lähiyhteisön elämänhistoria ja -olosuhteet sielunhoito ja hengellinen tukeminen puhe- ja esitystilanteet HAM2005A10S Kliininen hoitotyö II 5 op osaa selittää ihmisen rakenteen, elinten toiminnan ja tehtävät sekä osaa soveltaa tietojaan kliinisessä hoitotyössä osaa lääkehoidon ja lääkelaskennan perusteet osaa määritellä ja dokumentoida potilaan peruselintoimintoihin liittyviä hoidon tarpeita ja hoitotyön toimintoja anatomia ja fysiologia II lääkehoidon ja lääkelaskennan perusteet peruselintoimintoihin liittyvä hoito ja hoitotyön toiminnot hoitotyön dokumentointi HAM3010A10S Hoitotyön auttamismenetelmien harjoittelu 10 op Keskeiset harjoitteluympäristöt sosiaaliala

7 perusterveydenhuolto: yleissairaanhoito perusterveydenhuolto: kotisairaanhoito/ yleissairaanhoito Harjoitteluun liittyvät reunaehdot osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun ammatillinen hoitotyö harjoittelu suoritettu osaa ohjattuna soveltaa auttavan vuorovaikutuksen ja sielunhoidon menetelmiä hoitosuhteessa osaa ohjatusti toteuttaa suullisen ja visuaalisen potilasohjausesityksen sekä huomioida potilaan elämänhistorian ja -olosuhteet ohjauksessa osaa tunnistaa potilaan hoitotyön tarpeita, toimia ja arvioida osaamistaan hoitotyön prosessimallin mukaisesti osaa dokumentoida hoitotyötä sekä viestiä suullisesti osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskejä sekä työskennellä aseptisesti osaa tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohtia omassa toiminnassaan ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti osaa arvioida omien tavoitteidensa ja harjoittelusuunnitelmansa toteutumista sekä asettaa itselleen kehittymishaasteita auttava vuorovaikutussuhde ja sielunhoidon menetelmät suullinen ja visuaalinen potilasohjaus hoitotyön prosessi, kirjallinen ja suullinen viestintä infektioiden ehkäisy, aseptinen toiminta ja lääkehoito peruselintoimintoihin liittyvät hoitotyön toiminnot oman toiminnan tavoitesuuntainen arviointi 3. LUKUKAUSI KLIININEN HOITOTYÖ MIP0005A10S Mielenterveys- ja päihdetyö I 5 op Yhteiset opinnot Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintokokonaisuudesta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 3 op osaa tunnistaa ja ymmärtää psyykkiseen pahoinvointiin, mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia tekijöitä osaa tunnistaa erilaisia riippuvuuksia ja niihin liittyvää pahoinvointia tietää mielenterveys- ja päihdetyön tehtävät, hoito- ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden ja lainsäädännön tietää eri-ikäisten mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvän terveyden edistämisen sekä osaa soveltaa menetelmiä eri alojen toimintaympäristöissä osaa soveltaa sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavia eettisiä periaatteita mielenterveysja päihdetyössä sekä analysoida ja arvioida kriittisesti omia arvojaan ja asenteitaan ammatillisessa toiminnassaan tietää uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkityksen mielenterveys- ja päihdetyössä tietää lääkehoidon ja -laskennan perusteet 7

8 psyykkinen pahoinvointi, mielenterveyshäiriöt ja päihdesairaudet erilaiset riippuvuudet mielenterveys- ja päihdetyön keskeiset tehtävät, hoito- ja palvelujärjestelmä lainsäädäntö eri-ikäisten terveyden edistäminen mielenterveys- ja päihdetyössä mielenterveys- ja päihdetyön eettiset periaatteet ja laatusuositukset uskonnollisuus, hengellisyys ja sielunhoito mielenterveys- ja päihdetyössä lääkehoito ja -laskenta 8 AHT0030A10S Aikuisten hoitotyö 30 op AHT1005A10S Aikuisten hoitotyön perusteet 5 op AHT2005A10S Aikuisten kliininen hoitotyö 5 op AHT3005A10S Aikuisten kliinisen hoitotyön toiminnot 5 op AHT4008A10S Aikuisten hoitotyön harjoittelu 8 op AHT5007A10S Aikuisten hoitotyön harjoittelu 7 op AHT1005A10S Aikuisten hoitotyön perusteet 5 op Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintojaksosta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 3 op : osaa tunnistaa aikuisten terveyteen, sairauteen ja hyvinvointiin liittyviä yhteiskunnallisia tekijöitä sekä terveyden edistämisen haasteita osaa soveltaa hoitotieteellistä tietoa potilaan itsehoidon, voimaantumisen ja selviytymisen tukemisessa tietää keskeiset hoito- ja palvelujärjestelmät sekä sosiaaliturvan ymmärtää lähimmäisenrakkauden ja diakonisen hoitotyön auttamismenetelmien merkityksen sairaan ihmisen ja hänen läheistensä hoitotyössä osaa tunnistaa ja kohdata potilaan ja hänen läheistensä henkisiä, eksistentiaalisia ja hengellisen hädän tarpeita ja tukea niissä terveyden ja sairauden yhteiskunnalliset ulottuvuudet epidemiologiassa ja kansanterveystieteissä sekä terveyden edistämisen haasteet itsehoito, voimaantuminen ja selviytyminen hoito- ja palvelujärjestelmät sekä sosiaaliturva lähimmäisen rakkaus, diakonisen hoitotyön auttamismenetelmät henkinen, eksistentiaalinen ja hengellinen hätä AHT2005A10S Aikuisten kliininen hoitotyö 5 op : osaa muodostaa kokonaiskuvan aikuispotilaan hoidosta ja hoitotyöstä osaa hakea ja käyttää tutkittua tietoa ja toimia ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti osaa käyttää ja soveltaa yleisempien sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteita hoitotyössä ja terveyden edistämisessä osaa sairauksien hoitamiseen liittyvän kliinisen farmakologian ja lääkelaskennan

9 aikuispotilaan kokonaishoito näyttöön perustuva hoito ja hoitotyö yleisimmät aikuisten sairaudet, hoito ja hoitotyö kliininen farmakologia ja lääkelaskenta 9 AHT3005A10S Aikuisten kliinisen hoitotyön toiminnot 5 op : hallitsee yleisempiin aikuisten sairauksiin liittyvät hoitotyön toiminnot ja niiden teoreettiset perusteet hallitsee hoitotyön toiminnoissa käytettävien välineiden ja laitteiden oikean ja turvallisen käytön osaa soveltaa ohjauksen menetelmiä potilaan yleisimpien sairauksien hoitotyössä ja hänen läheistensä tukemisessa peruselintoimintojen ylläpitoon liittyvät hoitotyön toiminnot laiteteknologia, -turvallisuus potilaan ja läheisten ohjaus aseptiikka ja infektioiden torjunta AHT4008A10S Aikuisten hoitotyön harjoittelu 8 op Keskeiset harjoitteluympäristöt perusterveydenhuolto: yleissairaanhoito / kotisairaanhoito perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, psykiatrinen hoitotyö perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: sisätautien / kirurginen hoitotyö Harjoitteluun liittyvät reunaehdot osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun hoitotyön auttamismenetelmät -harjoittelu suoritettu : osaa toteuttaa ohjattuna toimintaympäristölle tyypillisten potilaiden lääketieteellisen hoidon ja hoitotyön osaa laatia hoitotyön prosessin mukaisen hoitosuunnitelman ja viestittää suullisesti ja kirjallisesti työstään osaa toimia jäsenenä moniammatillisissa tiimeissä ja potilaan verkostoissa osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilöllisesti terveyden edistämisessä, sairauksien hoitamisessa ja kuntoutumisessa. osaa havainnoida ja tunnistaa varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen tarpeita sekä toteuttaa varhaisen puuttumisen menetelmiä osaa tunnistaa huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tunnusmerkkejä harjoitteluympäristön potilaissa ja heidän läheisissään ja toimia lähimmäisen rakkauden ja eettisten periaatteiden mukaisesti osaa tunnistaa potilaan ja läheisten henkisen ja hengellisen avun tarpeet osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskitekijöitä sekä työskennellä aseptisesti

10 tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohdat ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaihetta sekä esittää aikuisten hoitotyön tutkimusja kehittämishaasteita kokonaisvaltainen aikuisten kliininen hoitotyö potilaan ja läheisten ohjaus aikuisten hoitotyön tutkimus- ja kehittämishaasteet RUO2203A10S Ruotsi, ammatilliset opinnot 3 op osaa toimia suullisesti mm. seuraavilla osa-alueilla : osaa toimia asianmukaisesti jokapäiväisissä alakohtaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja osallistuu aloitteellisesti vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa (taitotaso B1 C1) osaa toimia kirjallisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: selviytyy jokapäiväisissä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa kielenkäyttötilanteissa, osaa kirjoittaa sisällöllisesti eheän tekstin ja osaa käyttää kielen perusrakenteita jokseenkin vaivattomasti (taitotaso B1 C1) osaa käyttää oman alan ja yleiskielen perussanastoa osaa kuvata työaloja ja -tehtäviä ruotsiksi osaa haastatella, ohjata, antaa tietoja asiakastilanteissa ymmärtää tekstiä, kirjoittaa ja puhuu liittyen oman alan tavallisiin aihepiireihin ja viestintätilanteisiin puhuminen vuorovaikutustilanteissa, kirjoittaminen ja lukeminen oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit asiakastilanteet dokumentointi 4. LUKUKAUSI KLIININEN HOITOTYÖ AHT5007A10S Aikuisten hoitotyön harjoittelu 7 op Keskeiset harjoitteluympäristöt perusterveydenhuolto: yleissairaanhoito / kotisairaanhoito perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, psykiatrinen hoitotyö perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: sisätautien / kirurginen hoitotyö Harjoitteluun liittyvät reunaehdot osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun hoitotyön auttamismenetelmät -harjoittelu suoritettu : osaa toteuttaa ohjattuna toimintaympäristölle tyypillisten potilaiden lääketieteellisen hoidon ja hoitotyön osaa laatia hoitotyön prosessin mukaisen hoitosuunnitelman ja viestiä suullisesti ja kirjallisesti työstään 10

11 osaa toimia jäsenenä moniammatillisissa tiimeissä ja potilaan verkostoissa osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään yksilöllisesti terveyden edistämisessä, sairauksien hoitamisessa ja kuntoutumisessa. osaa havainnoida ja tunnistaa varhaisen puuttumisen ja puheeksi ottamisen tarpeita sekä toteuttaa varhaisen puuttumisen menetelmiä osaa tunnistaa huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tunnusmerkkejä harjoitteluympäristön potilaissa ja heidän läheisissään ja toimia lähimmäisen rakkauden ja eettisten periaatteiden mukaisesti osaa tunnistaa potilaan ja läheisten henkisen ja hengellisen avun tarpeet osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskitekijöitä sekä työskennellä aseptisesti tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohdat ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaihetta sekä esittää aikuisten hoitotyön tutkimusja kehittämishaasteita kokonaisvaltainen aikuisten kliininen hoitotyö potilaan ja läheisten ohjaus aikuisten hoitotyön tutkimus- ja kehittämishaasteet ENG1002A10S Englanti, orientoivat opinnot 2 op osaa toimia suullisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: osaa perustella ja selittää mielipiteitään, toimia keskustelutilanteissa, osaa ääntää selvästi ja luonnollisesti, osaa käyttää tavallisimpia rakenteita pääosin oikein (taitotaso B1-B2) osaa toimia kirjallisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: osaa tuottaa pääosin johdonmukaista ja selkeää tekstiä, osaa käyttää tavallisimpia rakenteita enimmäkseen oikein (taitotaso B1-B2) osaa kuvata henkilö- ja koulutustaustaansa osaa sekä kielen keskeistä sanastoa että ammatissa tarvittavia peruskäsitteitä osaa käyttää tavanomaisia keskustelufraaseja peruskielioppi yleinen ja ammattiin suuntautunut sanasto, aihealueet ja fraasit KRP0005A10S Kristinusko: pääkohtia 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi ja historia 2 op + hengellisyys 1 op) tietää Raamatun sisällön päälinjat osaa soveltaa Raamatun tutkimustuloksia opetuksen ja hartauspuheiden valmistamisessa tunnistaa luterilaisen uskon ja tunnustuksen ominaispiirteet nuorisotyössä ja diakoniassa hahmottaa keskiajan ja reformaation merkityksen kristinuskon muotoutumisessa osaa käyttää keskeisiä kirkollisia kirjoja jumalanpalveluselämässä 11

12 Raamatun tuntemus (luominen, profeettatekstit, apokalyptiikka) luterilaisen kirkon oppi ja tunnustus myöhäiskeskiajan ja reformaatioajan kristikunnan keskeiset kysymykset kirkon keskeiset kirjat työvälineinä (Raamattu, virsikirja, kirkkokäsikirja) 12 VHT0020A10S Vanhusten hoitotyö 20 op VHT1005A10S Vanhusten hoitotyön perusteet 5 op VHT2005A10S Vanhusten kliininen hoitotyö 5 op VHT4010A10S Vanhusten hoitotyön harjoittelu 10 op VHT1005A10S Vanhusten hoitotyön perusteet 5 op Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintojaksosta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 4 op tietää suomalaisen vanhuspolitiikan perusteet, keskeisen sosiaaliturvan ja hoito- ja palvelujärjestelmät osaa selittää ja hallitsee vanhuksen terveyttä, itsestä huolenpitoa ja toimintakykyä edistäviä ja ylläpitäviä menetelmiä ymmärtää vanhuksen elämänhistorian ja -olosuhteiden merkityksen hoitotyössä sekä arvioi ja kehittää vanhusten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä osaa arvioida ja kehittää valmiuksiaan kohdata ja auttaa kuolevaa potilasta ja hänen läheisiään osaa tunnistaa ja kohdata vanhuksen henkisiä, eksistentiaalisia ja hengellisiä tarpeita ja hyödyntää sielunhoidollisia auttamismenetelmiä osaa tunnistaa vanhuksen hoitamiseen liittyviä eettisiä ongelmia vanhuus elämänvaiheena, vanhuspolitiikka, sosiaaliturva, hoito- ja palvelujärjestelmät terveys, huolenpito itsestä ja toimintakyky elämänhistoria ja -olosuhteet, osallisuus ja yhteisöllisyys saattohoidon perusteet ja menetelmät, kuolevan sielunhoito ja omaisten tukeminen henkiset, eksistentiaaliset kysymykset ja hengellinen hätä VHT2005A10S Vanhusten kliininen hoitotyö 5 op osaa kuvata vanhuspotilaan kokonaishoidon tietää vanhusten yleisimpien sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteet ja osaa soveltaa tietoa hoitotyössä ja terveyden edistämisessä tietää vanhenemisen muutokset sekä osaa soveltaa ja käyttää tietoa hoitotyön toiminnoissa tietää vanhusten yleisempien sairauksien kliinisen farmakologian, lääkehoidon riskitekijät ja osaa toteuttaa lääkehoidon turvallisesti vanhuksen kokonaishoito yleisimpien vanhusten sairauksien hoito, hoitotyö ja terveyden edistäminen vanhenemismuutokset ja hoitotyön toiminnot kliininen farmakologia, lääkehoidon riskitekijät ja lääkelaskenta

13 VHT4010A10S Vanhusten hoitotyön harjoittelu 10 op Keskeiset harjoitteluympäristöt perusterveydenhuolto: yleissairaanhoito / kotisairaanhoito perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, psykiatrinen hoitotyö perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: sisätautien / kirurginen hoitotyö sosiaalialan ja järjestösektorin vanhustenhuollon palveluyksiköt Harjoitteluun liittyvät reunaehdot osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun Aikuisten hoitotyö sekä Mielenterveys ja päihteet suoritettu osaa toteuttaa vanhusten kokonaishoitoa soveltaen lääketieteellisen hoidon ja hoitotyön perusteita osaa toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä osaa soveltaa aiemmin oppimaansa hoito- ja ohjausosaamista vanhusten hoitotyössä sekä huomioida vanhusten erityistarpeet osaa tunnistaa vanhusten huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tunnusmerkkejä harjoitteluympäristön potilaissa ja heidän läheisissään ja toimia eettisten periaatteiden mukaisesti osaa vaikuttaa harjoitteluympäristössä ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen sekä avun ja tuen saamiseen hoitojakson aikana ja sen jälkeen osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskejä ja työskennellä aseptisesti tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohdat ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaihetta sekä esittää vanhusten hoitotyön tutkimus- ja kehittämishaasteita kokonaisvaltainen vanhusten kliininen hoitotyö potilaan ja läheisten sekä potilasryhmien ohjaus vanhusten hoitotyön tutkimus- ja kehittämishaasteet moniammatillinen yhteistyö ja palveluohjaus 5. LUKUKAUSI TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN TUK0205A10S Tutkimus ja kehittäminen II 5 op Opinnäytetyön suunnitelma osaa rajata ja perustella ammattikäytäntöihin, ammatilliseen kasvuun ja asiantuntijuuteen liittyviä haasteita tutkimus- ja kehittämisteemoiksi tietää keskeisimmät aineiston hankkimisen menetelmät osaa kirjoittaa tutkimustekstiä osaa laatia kirjallisen tutkimus- tai kehittämis- ja tiedonhankinnan suunnitelman opinnäytetyötään varten osaa arvioida tutkimustietoa kriittisesti osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa tutkimus- ja kehittämistyössä 13

14 14 osaa antaa ja vastaanottaa kehittävää ja kriittistä suullista ja kirjallista palautetta opinnäytetyösuunnitelmasta tutkimus- ja kehittämistehtävän rajaus tutkimusaineiston hankkimisen menetelmät tutkimustekstin tyyli ja rakenne opinnäytetyön suunnitelma seminaarityöskentelyn periaatteet ja tavoitteet MMK0005A10S Moninaisuus ja monikulttuurisuus 5 op Yhteiset opinnot tietää ja osaa käyttää keskeisiä moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyviä käsitteitä sekä teoreettisia lähestymistapoja ammatillisessa työssä tietää ja ymmärtää asenteiden, arvojen sekä kulttuurin ja uskonnon vaikutukset ammatillisessa asiakastyössä tuntee vähemmistöryhmät Suomessa tietää vähemmistöjen aseman ja maahanmuuton vaikutukset terveydelle ja hyvinvoinnille osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja yhdenvertaisuutta tukien asiakastyössä ja työyhteisössä osaa EU:n ja Suomen vähemmistö- ja maahanmuuttopolitiikan linjaukset ja keskeisen lainsäädännön sekä toimii niiden mukaisesti työssään moninaisuus, monikulttuurisuus ja keskeiset käsitteet uskontojen kohtaaminen ja kulttuurien välinen vuorovaikutus asiakastyössä ja työyhteisöissä rasismi, syrjintä ja yhdenvertaisuuden edistäminen vähemmistöt, terveys ja hyvinvointi vähemmistö- ja maahanmuuttopolitiikka sekä niihin liittyvä keskeinen lainsäädäntö LHT0020A10S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö 20 op LHT1005A10S Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin perusteet 5 op LHT2005A10S Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö 5 op LHT3010A10S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelu 10 op LHT1005A10S Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin perusteet 5 op Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa luetaan tästä opintojaksosta kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 1op : ymmärtää lasten, nuorten ja perheiden yhteiskunnallisen ja kulttuurisen aseman, keskeisen lainsäädännön ja sosiaaliturvan tietää ja osaa tunnistaa lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen, kehitystehtävät ja -kriisit ja osaa tukea lasta, nuorta ja perhettä niissä tietää varhaista vuorovaikutusta koskevat teoreettiset sekä kiintymyssuhdetta suojaavat tekijät

15 tietää pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen, nuoren ja hänen perheensä tuen tarpeet, keskeiset hoitotyön toiminnot ja hoito- ja palvelujärjestelmät tietää lapsen ja nuoren hengellisen kehityksen sekä lapsi- ja perhediakonian perusteet tietää lasta odottavan, synnyttäneen perheen ja vastasyntyneen terveyttä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja terveyden edistämisen menetelmiä tietää ja osaa lisääntymisterveyden edistämisen lapsen, nuoren ja perheen asema yhteiskunnassa ja eri kulttuureissa, keskeinen lainsäädäntö ja sosiaaliturva kehitystehtävät, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhdeteoriat hengellinen kehitys sekä lapsi- ja perhediakonia pitkäaikaissairaudet, vammaisuus ja hoito- ja palvelujärjestelmät lasta odottavan, perheen ja vastasyntyneen terveys ja hyvinvointi lisääntymis- ja seksuaaliterveys LHT2005A10S Lasten ja nuorten kliininen hoitotyö 5 op : osaa kuvata lasten, nuorten ja perheiden kokonaishoidon osaa toimia perhehoitotyön periaatteiden mukaisesti ja soveltaa näyttöön perustuvan hoitotyön periaatteita työsään osaa soveltaa yleisempien lasten ja nuorten sairauksien lääketieteellisen hoidon perusteita hoitotyössä ja terveyden edistämisessä osaa soveltaa kliinisen farmakologian tietoa lasten ja nuoreten sairauksien hoitotyössä ja osaa lääkelaskennan hallitsee ja osaa lasten ja nuorten sairauksiin liittyvien hoitotyön toimintojen teoreettiset perusteet osaa kuvata lasten, nuorten ja perheiden kokonaishoidon perhehoitotyön periaatteet ja näyttöön perustuva hoitotyö yleisimmät lasten ja nuorten sairaudet, hoito, hoitotyö ja terveyden edistäminen kliininen farmakologia ja lääkelaskenta lasten ja nuorten hoitotyön toiminnot LHT3010A10S Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön harjoittelu 10 op Keskeiset harjoitteluympäristöt perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö, psykiatrinen hoitotyö perusterveydenhuolto / erikoissairaanhoito: sisätautien / kirurginen hoitotyö erikoissairaanhoito: lasten-, nuorten ja perheiden hoitotyö perusterveydenhuolto: äitiyshuolto Harjoitteluun liittyvät reunaehdot osallistuminen tietopuoliseen opiskeluun Aikuisten hoitotyö, Mielenterveys ja päihteet sekä Vanhusten hoitotyö suoritettu hallitsee toimintaympäristölle tyypillisten lasten ja nuorten lääketieteellisen hoidon perusteet, hoitotyön ja terveyden edistämisen 15

16 osaa laatia hoitotyön prosessin mukaisen hoitosuunnitelman ja viestiä suullisesti ja kirjallisesti työstään osaa toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä osaa ohjata lasta, nuorta ja perhettä terveyden edistämisessä, sairauksien hoitamisessa ja kuntoutumisessa sekä tukea hoitoon sitoutumisessa osaa tunnistaa lasten, nuorten ja perheiden huono-osaisuuden ja syrjäytymisen uhkia ja tunnusmerkkejä ja osaa toimia lähimmäisen rakkauden ja eettisten periaatteiden mukaisesti osaa tukea parisuhdetta ja vanhemmuutta osaa tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeita sekä osaa käyttää varhaisen puuttumisen ja voimavaraistavia työmenetelmiä osaa hyödyntää lapsi ja perhediakonian periaatteita työskentelyssään osaa havainnoida harjoitteluympäristön infektioriskitekijöitä sekä työskennellä aseptisesti oikein osaa tunnistaa lääkehoitoprosessin riskikohdat ja toimii lääkehoidon osaamisvaatimusten ja vastuun mukaisesti osaa arvioida ammatillisen kasvunsa vaihetta sekä esittää lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön tutkimus- ja kehittämishaasteita perhekeskeinen lasten- ja nuorten hoitotyö voimavaraistaminen, huono-osaisuus ja syrjäytyminen lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön tutkimus ja kehittämishaasteet ENG2203A10S Englanti, ammatilliset opinnot 3 op osaa toimia suullisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: osaa ilmaista itseään melko vaivattomasti ammatillisissa asiayhteyksissä, osaa puhua selkeästi ja jäsennellysti, osaa käyttää tavallisimpia rakenteita oikein (taitotaso B2-C1) osaa toimia kirjallisesti mm. seuraavilla osa-alueilla: osaa tuottaa selkeää ja jäsentynyttä tekstiä, osaa käyttää melko laajasti sekä ammattialalla että toimintaympäristössä tarvittavaa sanastoa, osaa käyttää vaihtelevia ilmaisuja ja korvaavia ilmaisuja, osaa käyttää tavallisimpia rakenteita oikein osaa oman alansa käytäntöjen keskeisen käsitteistön osaa kuvata työaloja ja tehtäviä englanniksi osaa toimia kulttuurierot huomioon ottaen osaa hyödyntää englanninkielistä alan ammattikirjallisuutta ja pystyy seuraamaan alansa kansainvälistä kehitystä oman alan ammatillinen sanasto ja aihepiirit kulttuurien välinen kommunikaatio asiakastilanteet 6 LUKUKAUSI DIAKONIATYÖN ASIANTUNTIJUUS TYK0005A10S Työyhteisöt ja kehittäminen 5 op Yhteiset opinnot 16

17 osaa arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja vaikuttavuutta osaa työelämän ryhmäviestinnän asiakirjoineen osaa tunnistaa eri johtamistapoja ja johtaa innovatiivista työskentelyä osaa soveltaa kirkon-/ sosiaali-/ terveysalan strategioita työyhteisön kehittämisessä ja toimintaympäristöjen muutoksissa tietää sosiaali- ja terveystalouden perusteet osaa antaa ensiapua ja tietää kriisihallintataidon perusteet kehittäminen työelämän ryhmäviestintätaidot ja asiakirjat sosiaali- ja terveystalous johtaminen ensiapu II ja kriisinhallinta DAS0025A10S Diakonian asiantuntijuus 25 op DAS1005A10S Diakoniatyö 5 op DAS2005A10S Seurakuntatyön kehittäminen 5 op DAS3015A10S Seurakuntaharjoittelu 15 op Opintokokonaisuudesta luetaan kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 25 op. DAS1005A10S Diakoniatyö 5 op tuntee diakoniatyön organisoitumisen, keskeiset työmuodot, tehtävät ja auttamismenetelmät ja niihin liittyvän teoriaperustan ja osaa käyttää asiakaslähtöisiä, osallistavia, syrjäytymistä ehkäiseviä ja terveyttä edistäviä diakoniatyön menetelmiä osaa tehdä, arvioida ja kehittää ennalta ehkäisevää ja etsivää työtä ja ymmärtää yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia diakoniatyössä osaa edistää yhteisöllisyyteen, vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa seurakunnassa osaa toimia verkostotyössä ja antaa palveluohjausta diakonisen hoitotyön näkökulmasta tietää taloudellisen avustamisen periaatteet ja yhteistyömahdollisuudet osaa suunnitella ja toteuttaa jumalanpalvelukseen ja rippikouluun liittyviä tehtäviä diakoniatyön muodot, tehtävät ja auttamismenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen diakoniatyössä ehkäisevä ja etsivä työ, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteistyöverkostot vertaisuus ja vapaaehtoistyö seurakunnassa diakoniatyöntekijä jumalanpalveluksessa ja rippikoulussa DAS2005A10S Seurakuntatyön kehittäminen 5 op 17

18 tuntee kirkon hallinnon ja organisaation sekä diakoniatyötä ohjaavat strategiat, johtosäännöt ja lait ja osaa toimia niiden mukaisesti ymmärtää työalajohtamiseen ja alaisuuteen liittyviä tekijöitä työyhteisössä osaa laatia työalan toiminta- ja taloussuunnitelmat ja arvioida niitä osaa esittää ja arvioida diakoniatyön kehittämistarpeita osaa toimia kirkon edustajana mediassa tuntee kirkon työnohjaus- ja koulutusjärjestelmän, osaa arvioida ammatillista kasvuaan kirkon työntekijäksi ja analysoida työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä diakoniatyössä osaa jäsentää seurakunnan työntekijöiden roolin kriisitilanteissa kirkon hallinto ja organisaatio, seurakunta työyhteisönä ja toimintaympäristönä työtä ohjaavat strategiat, johtosäännöt, periaatteet ja lait työalajohtaminen ja alaistaidot tiedotus, markkinointi ja mediassa esiintyminen diakoniatyön toiminta- ja taloussuunnitelmat diakoniatyön kehittäminen kirkon työntekijän identiteetti, ammatillinen kasvu ja työssä jaksaminen kriisivalmius DAS3015A10S Seurakuntaharjoittelu 15 op Keskeiset harjoitteluympäristöt harjoittelu suoritetaan Suomen ev.lut. kirkon diakoniatyössä Harjoitteluun liittyvät reunaehdot Diakoniatyö Seurakuntatyön kehittäminen osaa käyttää keskeisiä diakoniatyön auttamismenetelmiä asiakaslähtöisesti, osallistuvasti, syrjäytymistä ehkäisevästi ja asiakkaiden terveyttä edistäen osaa tehdä, arvioida ja kehittää ennalta ehkäisevää ja etsivää työtä osaa edistää vertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa seurakunnassa osaa toimia verkostotyössä ja antaa palveluohjausta diakoniatyön näkökulmasta osaa suunnitella ja toteuttaa jumalanpalvelukseen ja rippikouluun liittyviä tehtäviä osaa reflektoida ammatillista kasvuaan, työhön sitoutumistaan ja työssä jaksamistaan ja esittää diakoniatyön kehittämishaasteita diakoniatyön muodot, tehtävät ja auttamismenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen diakoniatyössä ehkäisevä ja etsivä työ, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhteistyöverkostot yhteisöllisyys, vertaisuus ja vapaaehtoistyö seurakunnassa diakoniatyöntekijä jumalanpalveluksessa ja rippikoulussa kirkon työntekijän ammatti-identiteetti, ammatillinen kasvu, työssä jaksaminen ja työhön sitoutuminen tutkiva työote ja diakoniatyön kehittäminen 18

19 7 LUKUKAUSI DIAKONISEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS 19 DHA0025A10S Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus 25 op DHA1005A10S Diakonisen hoitotyön kehittäminen 5 op DHA2005A10S Hoitotyön arviointi ja vaikuttavuus 5 op DHA3015A10S Diakonisen hoitotyön harjoittelu kliinisessä hoitotyössä 15 op DHA1005A10S Diakonisen hoitotyön kehittäminen 5 op Tästä opintojaksosta luetaan kirkon diakonian virkaan kelpoistavia opintoja 5 op. osaa kehittää ammattieettistä osaamistaan sekä analysoida diakonista kutsumustaan ja asiantuntijuuttaan auttamisen teologiansa syventämiseksi osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja hoitotyön toimintaympäristöissä diakonisen hoitotyön asiantuntijana osaa toteuttaa jumalanpalveluselämää sairaala- ja laitosympäristössä osaa kehittää diakonisen hoitotyön ja kokonaisvaltaisen hoitotyön laatua osaa hoitaa ja vahvistaa omaa hengellisyyttään ammattietiikka, diakonisen hoitotyön asiantuntijuus, auttamisen teologia moniammatillinen yhteistyö jumalanpalveluselämä sairaala- ja laitosympäristössä diakonisen ja kokonaisvaltaisen hoitotyön laatu oma hengellisyys DHA2005A10S Hoitotyön arviointi ja vaikuttavuus 5 op osaa arvioida ja kehittää osaamistaan terveyden edistämisessä ja hoitotyön vaikuttavuuden osoittamisessa osaa suunnitelmallisesti käyttää toimintansa perusteluina hoitotieteen ja lähialojen tietoperustaa osaa soveltaa terveydenhuollon menetelmien arviointiprosessia näyttöön perustuvassa päätöksenteossa ja toiminnassa tuntee normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen terveydenhuollon toimintaa ja ymmärtää roolinsa terveydenhuollon tehtävissä terveyden edistämisen ja hoitotyön vaikuttavuuden arviointi hoitotieteen ja lähialojen tietoperusta terveydenhuollon menetelmien arviointi ja näyttöön perustuva hoitotyö poikkeusolojen terveydenhuolto DHA3015A10S Diakonisen hoitotyön harjoittelu kliinisessä hoitotyössä 15 op Diakonisen hoitotyön harjoittelu suoritetaan hoitotyön toimintaympäristöissä yksikkökohtaisen tarjonnan mukaan.

20 20 osaa kohdata ja auttaa potilasta ja hänen läheisiään ammattieettisten periaatteiden mukaisesti osaa analysoida diakonista kutsumustaan ja asiantuntijana kehittymistään osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä hoitotyön toimintaympäristöissä diakonisen hoitotyön asiantuntijana osaa kehittää diakonisen hoitotyön laatua ja kokonaisvaltaista hoitotyötä sekä suunnitella ja toteuttaa jumalanpalveluselämää sairaala- ja laitosympäristössä osaa havainnoida, analysoida ja ottaa puheeksi potilaiden ja heidän läheistensä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä riskitekijöitä, vaikuttaa niihin ja hyödyntää työssään terveyden edistämishankkeissa tuotettuja uusia toimintamalleja ja työkäytäntöjä ammattietiikka kohtaamistilanteissa ja hoitotyössä diakonisen hoitotyön asiantuntijuus, moniammatillinen yhteistyö diakonisen hoitotyön auttamismenetelmät, jumalanpalveluselämä ja diakonisen hoitotyön kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen TUK0305A10S Tutkimus ja kehittäminen III 5 op Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämistoiminta osaa reflektoida ja perustella opinnäytetyössä tekemiään valintoja ammattikäytäntöjen kehittämisen, ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden näkökulmista osaa käyttää kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysimenetelmiä osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itseohjautuvasti opinnäytetyön tavoitteiden suuntaisesti; osaa tarvitessaan hakeutua ohjaukseen osaa kirjoittaa opinnäytetyöraporttia opinnäytetyön toteutus tutkimus- tai kehittämistehtävänä kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset analyysimenetelmät projekti- ja tuotekehitysprosessi tutkimuskirjoittaminen prosessina 8 LUKUKAUSI ARVIOINTI JA VAIKUTTAMINEN AKT0005A10S Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi 2 op + kirkon historia 1 op) osaa jäsentää herätysliikkeiden historiaa, teologisia korostuksia ja toimintaa osaa toteuttaa keskeisten Raamatun teemojen käsittelyä ajankohtaisilla ja luovilla menetelmillä osaa analysoida kirkossa käytävää ajankohtaista keskustelua ja sen teologisia taustoja osaa jäsentää ja reflektoida monikulttuurista uskonnollisuutta

21 Raamatun käyttö ammatillisena työvälineenä Suomen kirkon historia ja nykyinen moni-ilmeisyys ajankohtaisia teemoja (kirkon virka ja diakonaattikeskustelu, pari- ja perhesuhdekeskustelu) paikallinen uskontulkinta ja monikulttuurinen uskonnollisuus 21 MMK0305A10S Kirkon kansainvälinen vastuu 5 op (Raamattu 2 op + kirkon oppi 2 op + kirkon historia 1 op) osaa jäsentää kansainvälisen diakonian, lähetyksen ja kirkon monikulttuurisuustyön lähtökohtia ja toimijoita tunnistaa uuden ajan kirkkohistoriallisen kehityksen päälinjat osaa jäsentää ajankohtaisia ekumeenisia keskusteluja osana kansainvälistä diakoniaa ja lähetystyötä tuntee Raamatun käyttöä eri konteksteissa osaa analysoida Raamatun käytön kontekstuaalisia menetelmiä kansainvälinen diakonia, lähetys ja kirkon monikulttuurisuustyö uudenajan kirkkohistorian päälinjat ekumenia kontekstuaalinen Raamatun tulkinta ja käyttö (vapautuksen teologia, dalit-teologia, feministiteologia) TUK0405A10S Tutkimus ja kehittäminen IV 5 op Opinnäytetyön valmistuminen ja kypsyysnäyte tekee valmiiksi hyväksyttävän opinnäytetyön osaa soveltaa ammatillisessa asiantuntijatehtävässä tarvittavia tietojaan ja taitojaan osaa antaa ja vastaanottaa kehittävää ja kriittistä suullista ja kirjallista palautetta opinnäytetyöstä osaa tiedottaa omasta opinnäytetyöstään opinnäytetyön julkistaminen ja opinnäytetyöstä tiedottaminen kypsyysnäyte VVO0005A10S Vapaasti valittavat opinnot 5 op

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. Sairaanhoitaja (AMK), 210 op

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA. Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto. Sairaanhoitaja (AMK), 210 op 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK), 210 op 2 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT OOP0005A10S Oppiminen ja oppimisympäristöt

Lisätiedot

2.lukukausi 32 op Vuorovaikutus ja ohjaus. 1. lukukausi 30 op Kohtaaminen ja arvot. 4. lukukausi 32 op Kliininen hoitotyö

2.lukukausi 32 op Vuorovaikutus ja ohjaus. 1. lukukausi 30 op Kohtaaminen ja arvot. 4. lukukausi 32 op Kliininen hoitotyö OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op (Helsinki) 1. lukukausi 30 op Kohtaaminen ja arvot P Oppiminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto Terveydenhoitaja (AMK) + Sairaanhoitaja (AMK), 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT

Lisätiedot

1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat. 2.lukukausi 32op Marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki

1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat. 2.lukukausi 32op Marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) - kirkon nuorisotyönohjaaja, 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen

Lisätiedot

1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat. 2.lukukausi 32op Marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki

1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat. 2.lukukausi 32op Marginalisaatio, osallisuus ja sosiaalinen tuki OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Kristillisen lapsi- ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) - kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) -diakoni, 210 op

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) -diakoni, 210 op OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK) -diakoni, 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat P Oppiminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Sosiaalialan koulutusohjelma. Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) -diakoni, 210 op 1. LUKUKAUSI (30 op) AMMATILLISEN TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT

PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT 1 PIISPAINKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 13. 14.9.2005 JA 5.12.2011 MUKAISET KIRKON VIRKAAN VAADITTAVAT OPINNOT Diakonian / kirkon nuorisotyönohjaajaan / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin kelpoisuuden

Lisätiedot

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK), 210 op

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan koulutusohjelma. Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto. Sosionomi (AMK), 210 op 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK), 210 op 1. LUKUKAUSI (30 op) AMMATILLISEN TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat P Oppiminen ja oppimisympäristöt,

Lisätiedot

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus

Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit. Osaamisen kuvaus Sairaanhoitajan ammatilliset kompetenssit Osaamisen kuvaus Asiakaslähtöisyys - osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana - saa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT VUOSI 2014

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT VUOSI 2014 I lukukausi DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT VUOSI 2014 (KOULUTUSOHJELMIEN OPINTOJAKSOT/-KOKONAISUUDET) Opintojaksot ja ydinsisällöt Johdanto korkeakouluopintoihin (OOP)

Lisätiedot

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 SAIRAANHOITAJA (AMK) -DIAKONISSA, 240 OP Opintonsa 2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat AUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P Orientaatio korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAKpeda 2017 Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote Diakonia-ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMA 2015 sis. ops muutokset 1.8.2017 SAIRAANHOITAJA (AMK)

Lisätiedot

SOSIONOMIN (AMK) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN OPINNOT DIA- KONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

SOSIONOMIN (AMK) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN OPINNOT DIA- KONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA 1 15.3.2010/EN/MM 17.3.2011 EK/PK SOSIONOMIN (AMK) TUTKINTOON SISÄLTYVÄT VARHAISKASVATUKSEN JA SOSIAALIPEDAGOGIIKAN OPINNOT DIA- KONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulun hallituksen

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 SAIRAANHOITAJA (AMK), 210 OP

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 SAIRAANHOITAJA (AMK), 210 OP OPETUSSUUNNITELMA 2015 SAIRAANHOITAJA (AMK), 210 OP Opintonsa 2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat AUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op A

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUS HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit: Eija Heikkinen Anna-Leena Eklund Sirkka-Liisa Niskanen, ylempi AMK-tutkinto Anna-Maija

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8)

Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitajakoulutus (SHHTNU15A8) SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sairaanhoitajan työnä on hoitaa eri-ikäisiä ihmisiä ja edistää väestön terveyttä. Sairaanhoitaja toimii sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

KEVÄT 2018 OPINTOJEN TARJONTATAULUKKO Sosiaali- ja terveysala, opetussuunnitelma 2015

KEVÄT 2018 OPINTOJEN TARJONTATAULUKKO Sosiaali- ja terveysala, opetussuunnitelma 2015 Temaattinen kokonaisuus / Toteutuvat opintojaksot KEVÄT 2018 OPINTOJEN TARJONTATAULUKKO Sosiaali- ja terveysala, opetussuunnitelma 2015 Kevätlukukausi alkaa 8.1. ja päättyy 31.5.2018. 8.-12.1.2018 virtuaaliopintoja

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Osaamisala VANHUSTYÖ. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma Osaamisala VANHUSTYÖ Näyttötutkinnon suorittaja: Tutkintotilaisuuden paikka ja aika: Työpaikka ja työpaikkakoodi: Tutkintotilaisuuden ajankohta Osoite:

Lisätiedot

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3.

Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt. 11.3. Terveydenhoitajan & kätilön ammatillisen osaamisen kuvaukset - osaamisalueet, tavoitteet ja keskeiset sisällöt 11.3.2014 Päivi Haarala Terveydenhoitajan ja kätilön ammatillinen osaaminen 11.3.2019 Terveydenhoitaja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Hoitotyön koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Hoitotyön koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä ehdotuksia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

Terveydenhoitaja koulutus

Terveydenhoitaja koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN: Terveydenhoitajan työnä on yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyden edistäminen sekä terveysriskien ja sairauksien ehkäiseminen

Lisätiedot

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVEYDENHOITAJA, 240 OP

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 TERVEYDENHOITAJA, 240 OP OPETUSSUUNNITELM 2015 TERVEYDENHOITJ, 240 OP UTTMISTYÖN LÄHTÖKOHDT J PLVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P H Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op siakastyön lähtökohdat 9 op Kohtaaminen hoitosuhteessa 6 op Kliininen

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 50 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 30 ov Perusopinnot, 40 ov )\VLRWHUDSLDQÃNRXOXWXVRKMHOPDÃHORNXXVVDÃ DORLWWDYDW NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL

Lisätiedot

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan

Tule mukaan. kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Tule mukaan kirkon diakoniatyöhön! Astut mukaan auttamaan Diakonissa, sairaanhoitaja (AMK) Johanna Saapunki Työpaikka: Kuusamon seurakunta Työtehtävät: perusdiakonia, kehitysvammatyö Mikä on parasta työssä?

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 SOSIONOMI (AMK) -DIAKONI, 210 OP Opintonsa 2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat AUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P Orientaatio korkeakouluopintoihin 2

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

SYKSYN 2017 OPINTOJEN TARJONTATAULUKKO Sosiaali- ja terveysala, opetussuunnitelma 2015

SYKSYN 2017 OPINTOJEN TARJONTATAULUKKO Sosiaali- ja terveysala, opetussuunnitelma 2015 Toteutuvat opintojaksot/ opetussuunnitelma/temaattinen kokonaisuus OPS2015 1. temaattinen kokonaisuus Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op ORI0002A15S kaikki opiskelijat 17.3.2017/ST Toteuttavat toimipisteet

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto)

Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Sosionomi (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) OPETUSSUUNNITELMA 90 op Päihteet ja syrjäytyminen (Päsy) Hyväksytty Diakin johtoryhmässä 3.11.2015 Hyväksytty Diakin hallituksessa

Lisätiedot

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK

Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa. Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Näkökulma tulevaisuuden erityisosaamiseen erikoissairaanhoidossa Raija Nurminen Yliopettaja,Turun AMK Tulevaisuuden tarvittavaa osaamista, tässä ydinosaamis- ja erityiskompetensseja voidaan tarkastella

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015

DIAKpeda Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote OPETUSSUUNNITELMA 2015 OPETUSSUUNNITELMA 2015 SOSIONOMI (AMK) -KIRKON VARHAISKASVATUKSEN OHJAAJA, 210 OP Opintonsa 2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat AUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 30 op P Orientaatio

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAKpeda 2017 Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote Diakonia-ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMA 2015 sis. ops muutokset 1.8.2017 SAIRAANHOITAJA (AMK),

Lisätiedot

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh.

Opiskelija Opiskeluryhmä. Työssäoppimisen ajankohta. Työssäoppimispaikka. Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja Puh. LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Kasvun tukeminen ja ohjaus TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja Puh. Opettaja

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: MIELENTERVEYS

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SAIRAANHOITAJAN JA TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS TUTKINNOT Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys (National Qualifications Framework NQF) Suomen kansallisessa

Lisätiedot

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

TERVEYSTIETO 7.LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen TERVEYSTIETO 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAKpeda 2017 Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote Diakonia-ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMA 2015 sis. ops muutokset 1.8.2017 TERVEYDENHOITAJA (AMK),

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Vanhustyön opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Kasarminmäen kampus, Prikaatintie 2, 45100 Kouvola Geronomin ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN OPINTOKOKONAISUUDESSA

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op)

KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) 1 KOTIKUNTOUTUKSEN ASIANTUNTIJAKSI KEHITTYMINEN (2 op) - osaa tunnistaa ja kuvata oman kotikuntoutusta ohjaavan käyttöteoriansa ja oman osaamisensa osana moniammatillista toimintaa - ymmärtää kotikuntoutusta

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse?

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöstä SaWe-projektin loppuseminaari 3.5.2013 Pirkko Jokinen yliopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu SaWe Sairaanhoitajaksi

Lisätiedot

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma

Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma Opinnäytetyöprosessin kulttuurisensitiivinen näkökulma TAITO 2017 Osaamisen ydintä etsimässä Konferenssi Tampereen Taitokeskuksessa 25.-26.4.2017 4.5.2017 Tiina Ervelius, Eeva Mertaniemi, Elina Pekonen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAKpeda 2017 Dynaaminen yhteisöllisyys Ilmiölähtöisyys Ammatillinen reflektiivisyys Kehittävä työote Diakonia-ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMA 2015 sis. ops muutokset 1.8.2017 SOSIONOMI (AMK) -KIRKON

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon

Suoritettava tutkinto Terveydenhoitaja (AMK); sisältää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon OPETUSSUUNNITELMA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Terveydenhoitajaopinnoissasi keskityt yksilöiden, perheiden ja väestön terveyteen sekä hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Lisätiedot