RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS"

Transkriptio

1 Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä Projekti nro Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS

2 SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET Tiedot rakennushankkeesta Hankinnat ja työt Hankintojen ja töiden yleiset vaatimukset Rakennusautomaatiotyöt Järjestelmien edellyttämien tilojen yleiset vaatimukset Tuotteet Tuotteiden yleiset vaatimukset Tyyppihyväksytyt, standardinmukaisuusmerkinnällä ja laadunvalvontamerkinnällä varustetut tuotteet Järjestelmään liitettävät sähkötuotteet Rakennusautomaatiotuotteet Vaihtoehtokelpoisuus toteutettavissa järjestelmissä Tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset Tuotteiden toimitus Toimituksen perusvaatimukset Toimitusajat ja -ajankohdat Pakkaus, kuljetus ja siirrot Toimitustarkastus Varastointi ja suojaus työmaalla Pintakäsittely Pintakäsittelyn perusvaatimukset Valmiiksi pintakäsitellyt tuotteet Puhdistus työmaalla tapahtuvaa pintakäsittelyä varten Asennustoleranssit Asennustyö Asennustyön yleiset vaatimukset Käytettävyyden, puhdistettavuuden ja huollettavuuden vaatimukset rakentamisen ja käytön aikana Eristettävyyden yms. vaatimukset Esteettiset vaatimukset Äänitekniset vaatimukset Selvitykset Asennus- ja työolosuhteet Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja -reitit Tuotteiden kiinnitys ja kannatus Läpiviennit Laitteiden asennusaikainen merkitseminen Peittyvät työsuoritukset Tuote- ja asennusmallit Järjestelmien ja tuotteiden merkinnät Laitemerkinnät Valmistajan kilvet Alakatot Laadunvarmistus ja käyttöönotto Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Tiiviyskokeet 11 1/29

3 1.9.3 Rakennusaikainen käyttö Aloituskokous Työpiirustusten tarkastus ja sisältö Ohjelmien ennakkotarkastus Loppupiirustusten tarkastus Laite- ja asennustapatarkastukset Toimintatarkastukset Yhteiskoekäyttö Toimintakokeet Toimintakokeiden edellytykset Toimintakokeiden hylkäysperusteet Toimintakokeiden suoritus Ohjelmiston toimivuustarkastus Käyttöhenkilökunnan koekäyttö Säädöt ja mittaukset Järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet Tarkistusmittaukset Viranomaisten tmv. tarkastukset Luovutus- ja käyttöasiakirjat Vastaanottotarkastus Vastaanotto Käyttöönotto Käyttö- ja huolto-ohje, huoltokirja ja huoltosuunnitelma Takuuhuollot Käytön opastus Ylläpitoa palvelevat tarvikkeet ja varaosat Takuuajan toimenpiteet Konedirektiivin mukainen dokumentointi J7 JÄRJESTELMÄ Kohteen yleiskuvaus Rakennusautomaation yleiset vaatimukset J712 Käyttöliittymä Järjestelmän käyttö Grafiikkakuvien määrittely Trendi seurantaohjelmat Raporttiohjelmat J713 Säätö ja automaatiotoiminnot Ohjelmointi Säätöjärjestelmät Säätöohjelmat Mittausten ja säätöjen tarkkuusvaatimukset Ohjausjärjestelmät Aikaohjelmat Jaksottaisen käytön ohjaus Ehto-ohjelmat Hälytys- ja ilmoitusjärjestelmät J715 Kenttälaitteet Säätöventtiilit Toimilaitteet Jäätymissuojaus Mittauslaitteet Ulkoanturit Vesianturit Huoneanturit Kanava-anturit Lämpömittarit Paine- ja paine-erolähettimet Paine-erokytkimet Paine-eromittarit 27 2/29

4 5.13 Ilmavirran mittauslaitteet Termostaatit Huonesäätimet J716 Materiaalit ja mekaaniset vaatimukset Laitteiden mekaaninen suojaus Kotelointi J717 Kaapelointi ja apuenergia Kaapelointi Laite- ja kaapelimerkinnät Apuenergia Sähköiset vaatimukset 29 3/29

5 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET KOHTEEN JÄRJESTELMÄN TOTEUTTAJALLA ON OLTAVA KOKEMUSTA AU- TOMAATIOJÄRJESTELMIEN TOTEUTUKSESTA JA TOTEUTUKSESSA ON KÄYTETTÄVÄ STANDAR- DOIDUN ALAN LAITEVALMISTAJAN TUOTTEITA. Urakka sisältää kohteen vanhan osan muutosalueen ja uudisosan (laajennusosan) rakennusautomaatiojärjestelmälaitteet, kenttälaitteet ja niiden väliset tiedonsiirtolaitteistot, materiaalit sekä työt ja asennukset suunnitelmien mukaisesti. Rakennukset liitetään kohteen nykyiseen rakennusautomaatiojärjestelmään ja sen valvomoon, minkä vuoksi urakkaan sisältyvien rakennusautomaation järjestelmälaitteiden on sovelluttava liitettäväksi nykyiseen järjestelmään (Schneider Electricin Atmostech valvomo ja alakeskuksiin). Valvomosta hälytykset ja etäkäyttö toteutetaan nykyistä hälytystensiirto- ja etäkäyttötapaa käyttäen. Rakennusautomaatiourakoitsijan urakkaan sisältyy nykyisten rakennusautomaatiolaitteiden irtikytkeminen järjestelmästä niiltä osin jotka uusitaan siten, että niiden purkaminen ei aiheuta vahinkoa järjestelmälle. Purkualue koskee vanhan osan muutosaluetta, eli C-D osaa. Rakennusautomaatiourakkaan sisältyy nykyisen valvomon päivitys uusien kohteiden grafiikkakuvilla, sekä purettujen laitteiden poistaminen grafiikalta ja ohjelmista. Uudet grafiikat pyritään laatimaan nykyistä grafiikkaa vastaaviksi ja ne tulee laatia siten, että niitä voidaan etäkäyttää Internet selaimella. Rakennusautomaatiourakoitsija laatii valvonta-alakeskusten välisestä tiedonsiirrosta laitteilleen ja kohteeseen parhaiten soveltuvaa protokollaa käyttäen väyläsuunnitelman siten, että siinä esitetään urakoitsijan käyttämät väyläprotokollat, kaapelityypit ja kaikki väyläkomponentit huomioiden laite-etäisyydet ja sijoituspaikat. Suunnitelmassa esitetty kokonaisuus sisältyy urakkaan kaapeleita ja viiden vetämistä lukuun ottamatta. Suunnitelma hyväksytetään tilaajalla ja sen toimivuudesta vastaa urakoitsija. Rakennusautomaatiourakoitsijan urakkaan eivät sisälly putkityöt (PU) eivätkä sähkötyöt (SU), vaan rakennusautomaatiolaitteisiin liittyvät putki- ja sähkötyöt sisältyvät kyseisiin urakoihin avustavina töinä siten, että suunnitelmissa esitetyt uudet venttiilirungot, verkostoanturit jne. saadaan asennettua ja suunnitelmissa esitetyt uudet kaapelit vedettyä sekä vahvavirtaa sisältävät kaapelit kytkettyä alakeskukseen, ryhmäkeskukseen tai kenttälaitteeseen. Kaikessa RAU-toteutuksessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman ja paikallisten viranomaisten määräyksiä. RAU-järjestelmät ja laitteet valitaan ja toteutetaan huomioimalla mm. esteetön kulku, laitteiden helppo ja selkeä käytettävyys, käyttäjästä riippumaton järjestelmän helppo muunneltavuus, järjestelmien energia- ja ympäristöystävällisyys sekä kohtuuhintaisuus unohtamatta kuitenkaan laitteiden ja tarvikkeiden laadulle asetettuja vaatimuksia. 1.1 Tiedot rakennushankkeesta Rakennuskohde: Kasavuoren koulukeskus. Rakennuspaikka: Osoite: Kasavuorentie KAUNIAINEN Kaupunginosa - Kortteli: - Tontti: - Rakennuttaja: osoite yhteyshenkilö: Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie KAUNIAINEN Tomi Salminen (RAU) puhelin: sähköposti: Rakennuttajakonsultti: - 4/29

6 osoite - yhteyshenkilö: - puhelin: - sähköposti: - RAU-suunnittelu: Ramboll Finland Oy osoite: Säterinkatu Espoo yhteyshenkilö: Suvi Kuoksa puhelin: sähköposti: 1.2 Hankinnat ja työt Hankintojen ja töiden yleiset vaatimukset RAU hankintoihin ja -töihin kuuluvien velvoitteiden toteuttajasta käytetään tässä RAU työselityksessä nimitystä urakoitsija ja tämän velvoitteista urakka. Em. määrittely koskee myös urakoitsijan alihankintoja ja -töitä. Urakassa noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja -ohjeita kuten, Maankäyttö ja rakennuslaki ( MRL), Terveydenhoitolaki, Työturvallisuuslaki, Maankäyttöja rakennusasetus (MRA), Suomen rakennusmääräyskokoelman (SRakMK) osat A1..A3, B1..B10., C1..C6, D1..D7, E1..E9, F1..F2 ja G1..G2 sekä normeja, standardeja ja ohjeita. Lisäksi noudatetaan rakennusvalvontaviranomaisen ja muun tarkastavan yhteisön (esim. Helsingin Energia, Helsingin Vesi yms.) hanketta koskevia vaatimuksia sekä rakennuttajan, projektin johdon laatimia asiakirjoja Työturvallisuusasiakirja, Rakentamisen johtaminen ja Urakkasisältö. Urakkaa koskevat "Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 urakoitsijalle kuuluvat velvoitteet. Urakkaan kuuluvat em. velvoitteiden lisäksi kohteen kaupallisissa asiakirjoissa ja niissä nimetyissä rakennuttajan omissa ohjeissa, RAU-työselostuksen urakoitsijalle kuuluvissa osissa, luvuissa, kohdissa ja alakohdissa sekä RAU suunnitelmissa tms. RAU-sopimusasiakirjoissa selostetut tuotteet hankintoineen ja asennuksineen sekä niiden tarkastuksiin, käyttöönottoon ja takuuaikaan liittyvät velvoitteet. Urakassa noudatetaan Talotekniikka RYL 2002:n nimetyn kohdan vaatimustekstin vaatimuksia sekä siihen liittyvien selostustekstien vaatimuksia, kun Talotekniikka RYL 2002:n kohdan numeroon viitataan RAU-sopimusasiakirjoissa. Urakassa noudatetaan Talotekniikka RYL 2002:n vaatimuksia niiden velvoitteiden osalta, joita ei ole RAU-sopimusasiakirjoissa yksilöity. Urakoitsija suunnittelee ja toimittaa kaikki järjestelmiin ja laitteisiin liittyvät toiminnan kannalta välttämättömät lisälaitteet, varusteet, kiinnikkeet ja kannakkeet, vaikka yksityiskohtaa ei urakkaasiakirjoissa olisi erikseen mainittu. Laitoksen on luovutettaessa oltava täydessä toimintakunnossa ja lopputulokselle asetettujen vaatimusten on täytyttävä. Urakoitsijan tehtäväksi kuuluvat yksityiskohtaiset työpiirustukset urakkaan kuuluvista järjestelmistä ja laitteista on lueteltu kohdassa Mikäli urakoitsija katsoo, ettei jokin suunnittelijan vaatimus tai toteutustapa sovellu hänen laitteilleen eikä urakoitsija voi vastata työn tuloksesta, jos ohjelmanmukaista ratkaisua käytetään, tulee urakoitsijan esittää omille laitteilleen sopiva ratkaisu urakkatarjouksessa vaihtoehtoisen tarjouksen muodossa Rakennusautomaatiotyöt Rakennusautomaatiourakkaan (RAU) kuuluvat työt on esitetty tässä RAU-työselostuksessa seuraavissa osissa, luvuissa ja kohdissa: G0 Järjestelmien yleiset laatuvaatimukset ja J7 Automaatiojärjestelmät. 5/29

7 Urakoitsijan edustajalla on oltava työmaalla käytettävissään Talotekniikka RYL Järjestelmien edellyttämien tilojen yleiset vaatimukset Työn aikana tulee urakoitsijoiden yhteisesti varmistaa eri järjestelmien asennustilojen riittävyys sekä asennusjärjestys hyvissä ajoin ennen kullakin alueella alkavia asennustöitä. 1.3 Tuotteet Tuotteiden yleiset vaatimukset RAU-tuotteiden on täytettävä niille suunnitelma-asiakirjoissa asetetut vaatimukset. RAU-tuotteista on oltava suomenkieliset asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet, tyyppihyväksytyistä tai standardinmukaisista tuotteista hyväksyntätodistukset, sekä tuoteselosteet, joiden perusteella niiden ympäristövaikutukset voidaan arvioida. Samantyyppiset RAU-tuoteryhmät, kuten peltimoottorit, anturit, valitaan saman valmistajan tuotteista, ellei ole toisin mainittu. RAU-järjestelmät ja -tuotteet sekä niiden kanssa asennettavat oheislaitteet valitaan siten, että niiden käyttökustannukset ovat edulliset. Suunnitelma-asiakirjoissa nimetyt RAU-tuotteet ovat esimerkkejä rakennuttajan edellyttämästä laatutasosta ja / tai ominaisuuksista. Suunnitteluvaiheessa nämä tavoitteet täyttävänä RAUtuotteena käytetty tuote on RAU-asiakirjoissa esitetty merkinnällä: esim. mallia ; Firma Oy (= tai vastaava) Kun toteutuksessa halutaan käytettävän vain tiettyä RAU-tuotetta on se hankkeen teknisissä asiakirjoissa esitetty merkinnällä: mallia; Firma Oy Urakoitsija voi vaihtaa suunnitelma-asiakirjoissa määriteltyjen tuotteiden, materiaalien, liitostapojen tms. tilalle muita vastaavaksi katsomiaan. Niiden on kuitenkin teknisten, toiminnallisten, ulkonäöllisten sekä käyttöön ja huoltoon liittyvien ominaisuuksien osalta läheisesti vastattava sopimusasiakirjoissa määriteltyjä vaatimuksia. Mikäli suunniteltu tuote, materiaali, liitostapa tms. on standardin mukainen tai tyyppihyväksytty on vaihdettavankin sitä oltava tai siitä on esitettävä vastaavat selvitykset. RAU-tuotteille, materiaaleille, liitostavoille tms., jotka toteuttaja haluaa toteutuksessaan vaihtaa, toteuttaja esittää kirjallisesti em. ominaisuuksien osalta alkuperäisen ja vaihdokin vertailutiedot vastaavuuden todentamiseksi. Em. vaihdolle on urakoitsijan saatava ensin tekninen ja taloudellinen hyväksyminen muilta urakoitsijoilta, jos vaihto vaikuttaa näiden velvoitteisiin. Sen jälkeen, ennen hankintaan ryhtymistä on vaihdolle saatava vielä tilaajan hyväksyminen. Vastaavuudesta vastaa teknisesti ja taloudellisesti vain vaihtamista esittänyt urakoitsija Tyyppihyväksytyt, standardinmukaisuusmerkinnällä ja laadunvalvontamerkinnällä varustetut tuotteet Tuotevalinnoissa käytetään tyyppihyväksyttyjä tai standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja tai virallisen laadunvalvontamenettelyn piirissä olevia hyväksymismerkinnällä varustettuja RAUtuotteita. Tyyppihyväksyntä- ja standardinmukaisuusmerkintöjä ei saa poistaa. Kaikista työmaalle toimitettavista tarvikkeista tulee urakoitsijan toimittaa tyyppihyväksyntä ym. vastaavat todistukset ja selostukset sekä käyttö- ja huolto-ohjeet Järjestelmään liitettävät sähkötuotteet RAU-järjestelmään liitettävät vahvavirtasähkölaitteet ja -tarvikkeet ovat nimellisjännitteeltään yleensä enintään 400/230 V, 50 Hz ja niiden on sovelluttava TN-S- johdinjärjestelmään. Sähkölaitteiden, -keskusten ja -tarvikkeiden kotelointiluokan on oltava käyttöpaikan tilaluokan mukainen ja niiden pintakäsittelyn sen kestävyysluokan mukainen. Sähkötarvikkeiden on täytettävä kyseistä laitetta tai tuotetta koskevien standardien vaatimukset. Sähkömoottorien hyötysuhde ilmoitetaan standardin IEC mukaisesti määriteltynä. Hyötysuhteen on oltava uuden hyötysuhdeluokituksen mukaisesti luokassa EFF 1. 6/29

8 1.3.4 Rakennusautomaatiotuotteet Rakennusautomaatiotuotteiden kotelointiluokan on oltava käyttöpaikan tilaluokan mukainen ja pintakäsittelyn tilaluokan kestävyysluokan mukainen. Rakennusautomaatiolaitteiden on täytettävä kyseistä laitetta tai tarviketta koskevien standardien vaatimukset Vaihtoehtokelpoisuus toteutettavissa järjestelmissä Toteutuksessa käytettävien RAU-tuotteiden on teknisiltä, toiminnallisilta sekä ulkonäköön, ja huoltoon liittyviltä ominaisuuksiltaan oltava sopimusasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisia. Toteutuksessa käytettävät RAU-järjestelmät ja tuotteet sekä niiden kanssa asennettavat oheislaitteet valitaan siten, että niiden muodostaman kokonaisuuden käyttökustannukset ovat tilaajan kannalta edulliset. Vaihtokelpoisina esitettävien RAU-järjestelmien ja tuotteiden käyttökustannukset osoitetaan tarvittaessa tilaajan kannalta yhtä edullisiksi kuin suunnitelmaasiakirjoissa esitettyjen ratkaisujen Tuotteisiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset Urakoitsijan toimitettavaksi velvoitettavat työpiirustukset on esitetty kohdassa Urakoitsijan varmistaa, että työmaalla on mapitettuna 1 sarja ajan tasalla olevia työpiirustuksia. Urakoitsija hyväksyttää laatimansa piirustukset tilaajalla ennen työmaalle toimittamista. Urakoitsija laatii muiden urakoitsijoiden käyttöön tarvittavat erikois- ja työpiirustukset. Urakoitsija laatii piirustukset ja tarkistetut tekniset erittelyt toisten urakoitsijoiden töihin liittyvistä tuotteistaan ja asennuksistaan sekä näiden kytkennän edellyttämät sähkö- ja rakennusautomaatiopiirustukset. Urakoitsija merkitsee välittömästi kaikki työn aikana suunnitelmiin tehdyt lisäykset tai poikkeamat ja asennustekniset muutokset työmaalla säilytettävään kopiosarjaan. Urakoitsija täydentää piirustuksiin tms. myös asennetut RAU-tuotteet tyyppimerkintöineen ja säätöarvoineen. Ennen luovutusta urakoitsija piirtää näiden tietojen pohjalta puhtaaksi tarkepiirustukset. Näistä kopioidaan luovutuspiirustukset. 1.4 Tuotteiden toimitus Toimituksen perusvaatimukset Urakoitsija toimittaa tarvittavat tiedot asennukseen tulevista tuotteistaan sovittuun työaikatauluun ja hankintojensa toimitusaikoihin nähden ajoissa muille urakoitsijoille ja tilaajalle Toimitusajat ja -ajankohdat RAU-tuotteiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikatauluun. Tarpeetonta varastointia alueella pyritään välttämään Pakkaus, kuljetus ja siirrot RAU-tuotteiden on oltava asianmukaisesti pakattuja ja pakkauksen päällä on oltava merkintä pakkauksen sisällöstä ja käsittelystä. RAU-tuotteita käsitellään kuljetuksen ja siirtojen yhteydessä valmistajan ohjeiden mukaisesti Toimitustarkastus Työmaalle saapuvat RAU-tuotteet tarkastetaan asiakirjojen mukaisuuden ja ulkonäön osalta mahdollisten puutteiden ja kuljetusvaurioiden toteamiseksi. Mikäli RAU-tuotteiden suojaus tai pintakäsittely on vaurioitunut kuljetuksessa, korjataan ko. RAU-tuotteet alkuperäistä vastaavaksi Varastointi ja suojaus työmaalla RAU-tuotteita on käsiteltävä valmistajan esittämällä tavalla. 7/29

9 Urakoitsija vastaa siitä, että RAU-tuotteet varastoidaan noudattaen valmistajan antamia ohjeita siten, ettei tarvikkeiden laatu pääse huononemaan. Varastointiolosuhteiden tulee vastata ko. rakennustyön ja RAU-järjestelmän puhtausluokan vaatimuksia sekä varsinaisessa työmaavarastoinnissa että asennuspaikalla tapahtuvassa välivarastoinnissa. 1.5 Pintakäsittely Pintakäsittelyn perusvaatimukset RAU-tuotteiden pintakäsittelyn on vastattava asennusympäristön rasitusluokkaa ja kestävyysluokkaa (mahdolliset pintakäsittelyn korjaustavat Katso SFS EN ISO ) Valmiiksi pintakäsitellyt tuotteet Kaikkien työmaalle toimitettavien laitteiden tulee olla suojamaalattuja tai valmiiksi pintakäsiteltyjä. Laitteiden läpiviennit pidetään suljettuina kaikissa varastoinnin vaiheissa. Keskeneräiset asennukset suojataan siten, että ne eivät pääse likaantumaan, vahingoittumaan tai kostumaan asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana Puhdistus työmaalla tapahtuvaa pintakäsittelyä varten Maalattaviksi määrätyistä RAU-tuotteista kuten huoneantureista yms. poistetaan irtonainen aines, lika, rasva, pöly ja ruoste. Puhdistustavan ja -asteen on vastattava RAU-tuotteiden käyttökohteen edellyttämää lopullista pintakäsittelyä. Työmaalla ja asennustyön aikana RAU-tarvikkeet eivät enää saa likaantua sisäpuoleltaan. Jos näin kuitenkin käy, kuuluu puhdistus asentavalle urakoitsijalle riippumatta siitä, mikä taho on sisäpuoliset epäpuhtaudet saanut aikaan. 1.6 Asennustoleranssit Urakoitsijan on asennuksissaan noudatettava myös sisustuspiirustuksia ja muita erikoispiirustuksia, joita arkkitehti tai muu asiantuntija urakka-aikana rakennuttajan kautta toimittaa. Urakoitsijan on ennen asennustensa aloittamista ao. kohteessa vaadittava ko. piirustukset käyttöönsä riittävän ajoissa. Huoneantureiden ym. näkyvien RAU-laitteiden asennukset tehdään symmetrisesti ympäröiviin rakenteisiin ja rakennusosiin nähden, ellei muuta ole esitetty. 1.7 Asennustyö Asennustyön yleiset vaatimukset Urakoitsijan on käytettävä hankkeen eri tehtävien vaativuuden edellyttämiä asentajia. Tarvittaessa tekijöiden vaatimuksia vastaava ammattitaito on osoitettava todistuksin, joiden perusteella työlupa hankkeessa voidaan antaa Käytettävyyden, puhdistettavuuden ja huollettavuuden vaatimukset rakentamisen ja käytön aikana Ennen työtehtävän aloittamista on urakoitsijan todettava asennustila ja -alusta työturvallisuuden ja puhtausvaatimusten osalta asennustyölle riittävän valmiiksi. Urakoitsijan on myös asennuksillaan turvattava RAU-järjestelmille ja -laitteille huollon, turvallisen käytön ja puhdistettavuuden edellyttämät tilat ja kulkureitit. Urakoitsijan on varattava asennuksillaan riittävät turvaetäisyydet RAU-tuotteiden omille ja muiden toimittamille sähkökeskuksille tms. Asennettujen kaapeleiden ja liittimien päät suojataan väliaikaisesti asennustyön keskeytyessä. Kaapeleissa ei saa kulkea jännite tai virta asennustyön tai keskeytyksen aikana. Samoin suojataan ja suljetaan alakeskuskotelot pölyltä Eristettävyyden yms. vaatimukset Kukin toteuttaja huomioi omia tuotteita asentaessaan riittävät asennustilat LVI-tuotteiden eristystöille. 8/29

10 1.7.4 Esteettiset vaatimukset Näkyviin jäävien laitteiden (säätölaitekotelot) ja kaapelien asennuksen on noudatettava yleensä huoneen seinämien linjoja pysty- ja vaakalinjoja sekä verhousten saumalinjoja. Näkyviin jäävissä yhdensuuntaisiksi tarkoitetuissa laite ja kaapeliasennuksissa kaikkien laitteiden ja kaapelien on silmämääräisesti katsottuna oltava yhdensuuntaisia ja samassa tasossa. Huoneanturien sijoituksessa toimitaan kuitenkin ensisijaisesti mittausalueen määräämän paikan mukaisesti, ja toissijaisesti esteettisin perustein. Asennusten, kaapelien ja kytkentöjen siistiminen on osa asennustyötä. Kytkennät siistitään siten, että ylimääräiset parit tai johtimet päätellään, kytkentärasiat kiinnitetään yhdenmukaisesti ja pois näkyvistä, asennusalustaan ei jätetä näkyviä läpivientireikiä, vaan ne peitetään asennuslistalla tai korokerasialla Äänitekniset vaatimukset RAU- tuotteet ja -asennukset eivät saa heikentää rakenteiden ääneneristävyyttä alle rakenteen vaatimustason. RAU-tuotteet tulee asentaa siten, ettei niiden toiminnasta aiheudu tärinää tai runkoääntä. RAU-tuotteiden aiheuttama, vaatimukset ylittävä, äänitaso vaimennetaan äänenvaimentimin ja äänieristyksin. Äänitasovaatimukset ovat SRakMK C1:n ja sisäilmastoluokkien mukaiset Selvitykset Urakoitsija selvittää työn suoritukseen vaikuttavien rakennusalueella, ulkona tai sisällä olevien laitteiden ja kaapelien täsmällisen sijainnin ennen asennustyön aloittamista. Muiden urakoitsijoiden kanssa selvitetään ja sovitaan samassa vaiheessa yhteisesti tarkoituksenmukainen asennustilojen käyttö ja asennusjärjestys. Urakoitsijan tulee tässä vaiheessa ottaa huomioon myös myöhemmin kohteeseen valittavien aliurakoitsijoiden ja/tai -hankkijoiden (esim. eristystyöt, rakennuttajan erillishankinnat) asennustyön tilantarve sekä käytön ja huollon tilantarpeet Asennus- ja työolosuhteet Työolosuhteet ja muut asennustyön suoritukseen vaikuttavat seikat selvitetään hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Urakoitsija seuraa aktiivisesti sovitun työmaan aikataulun puitteissa valmistuvien tilojen valmistumista ja suojauksia omien asennustensa kannalta ja reklamoi tarvittaessa puutteista. Asennustöiden puhtausluokkavaativuus on P2, sisäilmastoluokka S3 (ilmanvaihto/lämmitys). Urakoitsijan tulee järjestää työmaalle pätevä työnjohto, joka huolehtii ja vastaa siitä, että asentajilla on käytettävissään yksityiskohtaiset ja viimeisimmät tiedot asennettavista laitteista piirustuksineen. Pätevä työnjohto tarkoittaa, että urakoitsija nimeää tätä työtä varten työnjohtajan, joka on tarvittaessa käytettävissä kokopäivätoimisesti ja on myös selvillä toisten urakoitsijoiden laitteiden sijoituksista ja työvaiheista Reiät, syvennykset, asennusaukot sekä kuljetusaukot ja -reitit Kantaviin rakennusosiin saa tehdä tai jättää aukkoja tai syvennyksiä, jota ei ole merkitty reikäpiirustuksiin, vain rakennesuunnittelijan suostumuksella. Ei-kantaviin rakenteisiin tulevien reikäpiirustuksiin merkitsemättömien asennusaukkojen ja kuljetusaukkojen ja reittien tarve esitetään rakenteen tekijälle riittävän ajoissa ennen toteutuksen aloittamista Tuotteiden kiinnitys ja kannatus RYL 2002 mukaisesti. 9/29

11 Läpiviennit RYL 2002 mukaisesti Laitteiden asennusaikainen merkitseminen Urakoitsija merkitsee kaikki RAU-laitteet välittömästi niiden tultua asennetuiksi paikoilleen vähintään asennusaikaisin merkinnöin. Asennusaikaisen merkinnän on sisällettävä RAU-tuotteesta suunnitelmissa käytetty tunnus ja alakeskus, mihin se liitetään. RAU-laitteiden asennusaikaiset merkinnät on poistettava jälkiä jättämättä ennen vastaanottotarkastusta Peittyvät työsuoritukset Peittyvät työsuoritukset (alakattojen yläpuoliset asennukset, eristysten alle jäävät asennukset) tarkastutetaan ennen niiden peittämistä. Rakennuttajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja asennustyön oikea suoritustapa voidaan todeta. Tiiviys ja painekokeet tehdään ennen ko. asennuksen paikalla eristämistä tai peittämistä. Tarkastuksen yhteydessä todennetaan, että peittyvät laitteet ovat myöhemmin tarkastettavissa ja huollettavissa asennettujen tarkastusluukkujen tms. kautta. Ennen peittämistä kaikki suunnitelmista poikkeamiset tallennetaan loppupiirustuksia varten. 1.8 Tuote- ja asennusmallit Tuote- ja asennusmallien pohjalta kirjataan, millaisia tuotteita käytetään ja millaista asennustyön laatua noudatetaan RAU-toteutuksen toistuvissa suorituksissa. Malleja ja malliasennuksia tehdään esim. seuraavista: - kohteessa ei suoriteta tuote- tai malliasennuksia Malliasennusten perusteella sovitaan hankkeessa useaa urakoitsijaa koskien, millaista suoritusjärjestystä ja toteutuksen laatua yhteisesti noudatetaan toteutuksen toistuvissa suorituksissa. Urakoitsija osallistuu malliasennuksien toteuttamiseen omien tehtäviensä osalta. Kaikki kokeet ja mallit tulee tehdä niin hyvissä ajoin, että mahdolliset muutokset ja korjaukset voidaan sekä suunnittelussa että hankinnassa toteuttaa ja että rakennuttajan päätös lopullisesta hyväksyttävästä suoritustavasta saadaan ilman aikataulun muutosta Järjestelmien ja tuotteiden merkinnät RAU-tuotteiden merkinnöissä käytetään merkintätapaa, joka on yhdenmukainen kaikille järjestelmien osille. RAU-järjestelmät ja niiden osat koodataan suunnitelmissa esiintyvän laitetunnusjärjestelmän mukaisesti. Merkinnöistä on selvittävä; laitteista RAU-suunnitelmassa käytetty laitetunnus tekninen osoite laitteen nimi palvelualue ryhmäkeskuskilpiin kaiverretaan laitetunnus ja palvelualue Viranomaisten vaatimilla varoitus- ja opastuskilvillä merkitään mm. seuraavat laitteet: ilmanvaihdon pysäytyskytkin, jota käytetään ulkopuolelta tulevissa hälytystilanteissa. alakeskuksen sisäiset varoitus- ja opastuskilvet ulkoiselle vahvavirralle ym Laitemerkinnät Urakoitsija merkitsee kaikki hankintaansa kuuluvat RAU-laitteet, sekä kaikki suunnitelmissa esitetyt käyttöön jäävät vanhat RAU-laitteet laitekilvin. Laitekilvet tehdään kerrosmuovista, kaiverrettu peiliteksti on musta ja pohja valkoinen. Kilpi kiinnitetään ruuvein, tarroin tai nippusitein. 10/29

12 Laitekilvet on pyrittävä sijoittamaan siten, että ne jäävät paikoilleen, vaikka ko. laite irrotettaisiin ja vaihdettaisiin. Kiinnitysalusta on puhdistettava liasta ja pölystä. Piiloon jäävät laitteet merkitään lisäksi laitteen asennuspaikan ilmaisevin merkinnöin alakattoon tms. luukkuun. Uudet kilvet asennetaan mm. : säätö- ja kenttälaitteet impulssinantoelimet kenttäväyläliityntä puhaltimet pumput ryhmäkeskuskytkimet alakeskukset riviliitinkotelot säätölaitekotelot Keskusten ja koteloiden kilpikoon tulee olla vähintään 50 x 70 x 2 mm. Kilven päänimikkeen (laiteen tunnus) tekstikoon tulee olla 20 mm ja muiden tekstien osalta 15 mm. Kilvestä tulee ilmetä kotelosta suunnitelmassa käytetty tunnus sekä järjestelmän tunnus ja nimi. Urakoitsija käy läpi laitteidensa asennuspaikat merkiten ne asennusaikaisin laitemerkinnöin siten, että muut urakoitsijat tai aliurakoitsijat voivat niiden perusteella suorittaa omia kaapelointi- ja laiteasennuksiaan Valmistajan kilvet Venttiilit ym. laitteet varustetaan metallisin valmistajan laitekilvin, joista selviää valmistaja, valmistustyyppi ja -vuosi sekä laitteen tehoa ilmentävät tekniset arvot Alakatot Alakatoissa olevat luukut merkitsee urakoitsija näkyvällä tavalla, mikäli luukun takana on asennettu RAU laite. Merkinnästä tulee käydä ilmi luukun taakse asennettu RAU laite. Merkintätapa on hyväksytettävä rakennuttajalla. Mikäli alakatossa on irroitettavia osia, on merkintä kiinnitettävä kiinteään runko-osaan, ei irroitettavaan levyyn. 1.9 Laadunvarmistus ja käyttöönotto Laadunvarmistuksen ja käyttöönoton yleiset vaatimukset Koko rakentamisen ajan jatkuvalla todentamisella varmistetaan sopimusasiakirjoissa määrättyjen vaatimusten toteutuminen sekä RAU-järjestelmien ja -laitteiden suunnitelmien mukainen toiminta. Todentamisen tulokset kirjataan tarkastus- ja katselmuspöytäkirjoihin. RAU-järjestelmän ja laitteiden on luovutuksen yhteydessä oltava sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaisia ja toimittava niissä esitetyllä tavalla. Tarkastuksissa todetaan RAU-järjestelmien ohjelman mukainen toiminta Tiiviyskokeet Putkien ja kanavien tiiviys varmistetaan silmämääräisesti RAU laiteasennusten jälkeen. RAUtuotteiden, venttiilien ja vesianturien pintojen on oltava kuivia vuotojen paikallistamiseksi ja tarkastettavat läpiviennit, liitokset ja laitteet oltava näkyvissä. Tiiviyskokeissa todetut viat ja vuotokohdat korjataan ja tarkastetaan uudelleen Rakennusaikainen käyttö Ennen rakennusaikaista käyttöä on käyttöönotettaville RAU-järjestelmille tehtävä itselleluovutus. Ennen rakennusaikaista käyttöä varmistetaan, että tiloissa voidaan käyttää laitteita suunnitelmien edellyttämällä tavalla. 11/29

13 Rakennusaikaiseen käyttöön otettavista RAU-laitteista tehdään käyttöönottoilmoitus rakennuttajalle. Urakoitsija huolehtii, että työaikainen lämmitys voidaan hoitaa rakennustyön edistymisen ja laaditun työaikataulun mukaisesti talon omilla lämmityslaitteilla Aloituskokous Aloituskokouksessa käydään läpi urakkaohjelmassa esitetyt työmaajärjestelyt, sekä sovitaan urakoitsijan laitevalintoja ja työpiirustuksia koskevista tarkastuksista, dokumentoinnista, koulutuksesta, pisteteksteistä, näytöistä, raportoinnista, grafiikkakuvien sisällöstä ym. periaatteista. Aloitusneuvottelu suoritetaan ennen urakoitsijan toteutussuunnittelun ja asennustöiden aloittamista, jolloin urakoitsijalla on mahdollisuus täydentää toteutuksen lähtötietoja Työpiirustusten tarkastus ja sisältö Ennen asennusten aloittamista tulee urakoitsijan toimittaa työpiirustuksensa rakennuttajan tarkastettavaksi. Piirustusten tarkastuksessa todetaan piirustusten sisällön vastaavuus suunnitelmiin ja huomioidaan mahdolliset ristiriidat suunnittelun ja toteutuksen välillä, sekä todetaan työpiirustusten taso ja riittävyys. Urakoitsija on velvollinen työpiirustuksia laatiessaan täydentämään niitä muiden urakoiden kytkentä, kaapeli tai laitetiedoin ja selvittämään laiteasennustensa sijoitukset ja tilatarpeet kohteessa. Ellei urakoitsija ole sopinut tilankäytöstä muiden urakoitsijoiden kanssa, on urakoitsija velvollinen muuttamaan ao. asennukset omalla kustannuksellaan siten, että kaikki asennustyö voidaan teknisesti ja tarkoituksenmukaisesti suorittaa. Työpiirustukset sisältävät: valvonta-alakeskusten sisäiset kytkentätiedot ja johdotukset jäätymissuojatermostaatin kytkentäkaavio liitin, johto ja kytkentätiedoin alakeskusten layout kuva keskuksen sisäisistä laitesijoituksista ja kotelonkoosta, sulakkeista, syötöstä kenttälaitteiden kytkentä- ja johdotustiedot alakeskusten input-/output-liityntätiedot venttiililuettelo; venttiilien ja moottorien tekniset tiedot laiteluettelo tilantarpeet (alakeskukset, keskukset jne.) määrittely kaapelointi- ja kytkentäpiirustukset tila-/huonesäätö- ja ohjauslaitteista tiedonsiirtoväylän ja siihen liittyvien kenttäväylien rakenteen dokumentointi (tarkennettu järjestelmäkaavio) automatiikan kaapelointisuunnitelmat (kaapeliluettelo) Ohjelmien ennakkotarkastus Ennen ohjelmien käyttöönottoa tulee urakoitsijan toimittaa ohjelmistosuunnitelmansa tarkastettavaksi tai kutsua ohjelmistokatselmus, jossa esittää rakennuttajalle hyväksyttäväksi; raporttipohjat ja raportointiperiaatteet grafiikkamallit ja käyttöliittymän ulkoasun mahdolliset poikkeamat toimintaselostuksen mukaiseen ohjelmaan Ohjelmistotarkastuksessa todetaan ohjelmistosuunnitelman toimitus verrattuna urakka asiakirjoissa sovittuun ja todetaan ohjelmistodokumentoinnin taso ja riittävyys, sekä mahdolliset ristiriitaisuudet suunniteltuun toimintaan nähden Loppupiirustusten tarkastus Vähintään kaksi viikkoa ennen luovutusta urakoitsija toimittaa loppupiirustukset rakennuttajan tarkastettavaksi. Loppupiirustukset tulee olla täydennetyt ja korjatut työnaikaisin muutoksin Laite- ja asennustapatarkastukset Asennustapa- ja laitetarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan toteutuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Tarkastukset suoritetaan rakennuttajan edustajan läsnä ollessa urakoitsijan pyynnöstä työn etenemisen mukaisesti. Rakennustarkastusviranomainen ja muu yh- 12/29

14 teisö, jonka hyväksyntää asennustyö edellyttää kirjaa aloituskokouksessa tai myöhemmin ne tarkastukset, joihin aikoo hankkeen aikana osallistua. Asennustapa- ja laitetarkastuksissa todennetaan, että RAU-tuotteet, materiaalit ja asennustavat ovat sopimusasiakirjojen mukaisia. RAU-tuotteiden käyttö-, huolto- ja työturvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon vaatimusten mukaisesti. RAU-tuotteet tulee voida huoltaa asennettujen huolto-ja tarkastusluukkujen sekä irrotettavissa olevien alakattolevyjen kautta Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun urakoitsija tekee RAU-järjestelmille ja laitteille ensin omat toimintatarkastukset eli ns. itselle luovutuksen. Urakoitsijan tekemissä toimintatarkastuksissa käydään läpi yksityiskohdittain järjestelmällisesti RAU- järjestelmien ja -laitteiden toimintakokeissa tarkastettavat toiminnot. Toimintatarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseen ryhdytään välittömästi. Toimintatarkastusten pohjana toimii urakoitsijan suorittamat laite- ja pistekoestukset, jotka urakoitsija suorittaa yhdessä ko. järjestelmien toteuttamiseen osallistuneiden muiden urakoitsijoiden kanssa. Toimintatarkastuksista ja piste- ja laitetestauksista luovutetaan urakoitsijan allekirjoittama tarkastuspöytäkirja rakennuttajalle Yhteiskoekäyttö Yhteiskoekäytössä tutkitaan TATE-järjestelmien toimintaa käyttäjien ja urakoitsijoiden toimesta ennen vastaanottoa. Varmistetaan toteutuksen valmius ja toisaalta käyttäjien riittävä valmius ja urakoitsijoilta saatu koulutus järjestelmien käyttöön. Urakoitsijat varmistavat yhteiskoekäytön aikana toimittamiensa järjestelmien ja laitteiden toiminnan ja tekevät tarvittavat muut toimenpiteet kokeiden suorittamista varten ja raportoivat sekä dokumentoivat tarkastuksen. Yhteiskoekäytön edellytyksenä on: ei keskeneräisiä työsuorituksia, laitos käytössä normaalitoiminnoilla käyttöhenkilökunnalle on annettu käyttökoulutus ohjelmistopäivitykset ja tallenteet on tehty toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu säädöt, mittaukset ja automatiikan hienoviritykset on suoritettu ja dokumentoitu Yhteiskoekäyttö sovitaan urakoitsijoiden yhteisesti ehdottomana ajankohtana. Yhteiskoekäytön ensimmäisessä vaiheessa kaikki talotekniset järjestelmät kierrettään fyysisesti läpi ja varmistutaan, että ne ovat normaalissa käyttötilassaan ja viimeistelty valmiiksi. Paikallistetaan eri osajärjestelmien, sähkökeskuksien, VAK:en, huonelaitteiden jne. sijainnit. Tähän kierrokseen osallistuvat kaikki TATE-urakoitsijat. Toisessa vaiheessa tarkastelu tapahtuu rakennusautomaatiojärjestelmän avulla valvomosta käsin. Käydään läpi kaikki osajärjestelmät, tarkastetaan niiden lopullinen toimivuus. Tässä tarkastelussa on läsnä AU ja järjestelmien käyttäjät sekä rakennuttajan edustajat, muut urakoitsijat ovat valmiudessa osallistua mahdollisiin eteen tuleviin selvityksiin. Lisäksi kaikkien urakoitsijoiden on osallistuttava yhteiseen sähkökatkotestiin Toimintakokeet Rakennuttajan valvomat toimintakokeet pidetään rakennuttajan läsnä ollessa urakoitsijan tekemien toimintatarkastusten ja yhteiskoekäyttöjen jälkeen. Toimintakokeet dokumentoidaan ja urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet listataan muistioon Toimintakokeiden edellytykset Seuraavat toimenpiteet tulee olla tehty ennen kuin toimintakoevalmius on saavutettu: Rakenteet ja tilat 13/29

15 konehuoneet, sähkökeskukset ja valvomotilat ovat valmiit ja alustavasti siivotut sekä pölyävät rakennustyöt on tehty ja kaikki muut tilat alustavasti siivottu pölyttömiksi rakennuksen muut tilat ovat sellaisessa kunnossa, että toimintakoe ja sen jälkeen säätö ja viritystyöt voidaan aloittaa ts. seinät, ovet, ikkunat yms. rakennusosat on asennettu paikoilleen Putkilaitteet verkosto ja laitteet on asennettu lopullisesti verkosto on huuhdeltu ja esisäädetty ja ilmattu eristystyöt on pääosin tehty mittarit, hälytykset, varolaitteet ja ohjauskeskukset on asennettu urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset on tehty pyörimissuunnat on tarkastettu lämmönjako tapahtuu oikeassa lämpötilassa ja paineessa Ilmanvaihtolaitteet kaikki koneet ja laitteet on asennettu puhaltimet ja kanavat on puhdistettu sekä huoltoluukut on asennettu paikoilleen venttiilit, säleiköt ja suodattimet on asennettu urakoitsijalle kuuluvat toimintatarkastukset, mm. painekokeet on tehty pyörimissuunnat on tarkastettu Sähkölaitteet talojohto on asennettu ja kytketty sähkönsyöttö tapahtuu lopullisilla laitteilla ja lopullisia siirtoyhteyksiä myöten kaikki sähkökeskukset ja johdotukset on asennettu siten, että virta tulee koneelle ja säätölaitteille lopullista kytkentää myöten ja lopullista nousujohtoa myöten konehuoneiden valaistus toimii moottoreiden lämpösuojat on viritetty hälytykset on kokeiltu pyörimissuunnat on tarkastettu pakkokytkennät on tarkastettu turvakytkimet ja ohjaukset on asennettu keskukset ja ohjauskytkimet on merkitty ainakin alustavasti Rakennusautomaatiolaitteet säätö- ja valvontalaitteet on lopullisesti asennettu perusviritys on tehty siten, että toimintakokeen jälkeen laitteet voidaan jättää toimimaan automaattisesti ohjaukset ja pakkokytkennät, sekä varo- ja hälytyslaitteet on tarkastettu toimiviksi valvontalaitteiden ohjelmointi on tehty ja testattu käyttöohjeet ovat valmiit ja toimitettu asianomaisille hälytykset on kokeiltu ja alustavasti merkitty rakennusautomaatiolaitteet ovat lopullisesti asennetut ja kytketyt Toimintakokeiden teknisen toteutuksen osalta vastuullinen koordinoija (vetäjä) on rakennusautomaatiourakoitsija, joka huolehtii siitä, että LVISA-urakoitsijat suorittavat etukäteen toimintakokeiden edellyttämät valmistavat tehtävät. Varsinaisessa toimintakokeessa on oltava mukana edustaja jokaiselta urakoitsijalta Toimintakokeiden hylkäysperusteet Toimintakokeita ei tehdä, mikäli jokin em. kohtien tehtävistä on kesken tai tekemättä. Toimintakoe voidaan keskeyttää, mikäli toiminnallisia puutteita havaitaan. Mikäli uusintatoimintakokeita joudutaan pitämään edellä lueteltujen syiden perusteella, ne tehdään uusintatoimintakokeen aiheuttaneen urakoitsijan kustannuksella. Ensimmäinen uusintatarkastus pidetään aikaisintaan yhden viikon kuluttua. 14/29

16 Toimintakokeiden jälkeen urakoitsija tekee säätöpiirien ja raja-arvojen lopulliset testaukset ja viritykset Toimintakokeiden suoritus Rakennuttaja tarkistaa urakoitsijan edustajien läsnä ollessa, että toimintakokeiden em. edellytykset ovat olemassa. Toimintakokeet kohdistuvat mm. seuraaviin seikkoihin: Instrumentointi ja merkinnät säätimet, toimilaitteet ja anturit asennettu suunnitelmien mukaisesti ja oikein lopulliset merkinnät tehty mittarit ohje- ja raja-arvoineen pumppujen ja puhaltimien laitekilvet kanavien, putkistojen, säätöventtiilien merkinnät ja liikesuunnat pumppujen ja puhaltimien pyörimissuunnat. Hälytykset ja varolaitteet pakkokytkennät ja lukitukset jäätymisvaaratermostaatit iv hätäpysäytys lämpötila, paine- ja paine-erohälytykset erillishälytykset Ohjaukset ja pakkokytkennät sulkupeltien toiminnat käsi-, aika- ja termostaattiohjaukset laitteiden väliset pakkokytkennät ja rinnankäytöt toimilaitteiden ajosuunnat jäätymisvaaratermostaatit lämpöreleiden toiminnat ohjelmalliset toiminnot Säätötoiminnot lämmönjakolaitteiden säätö lämmityspatterin säätö sarjasäätö iv-koneilla paluuvesisäätö seisonta-aikana säätöportaiden oikea järjestys ja toiminta oikeat asetusarvot säätö ja viritys suoritettu Ohjelmiston toimivuustarkastus Ohjelmiston toimivuustarkastuksen edellytyksenä on, että toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu, järjestelmän ohjelmointi loppuun saatettu sekä säädöt ja viritykset tehty. Ohjelmiston toimivuustarkastuksessa tarkastetaan mm.: grafiikkakaaviot pistetekstit työselityksen mukaiset raportit ja tulostukset jatkohälytysten yms. toimintojen toimivuus järjestelmän käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet järjestelmän toiminta poikkeustilanteissa Käyttöhenkilökunnan koekäyttö Koekäytössä tutkitaan järjestelmän toimintaa normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttäjän henkilökunnan toimesta, jolloin urakoitsijat eivät ole läsnä. Koekäyttö voidaan suorittaa, kun yhteyskoekäyttö on onnistuneesti suoritettu. Koekäyttö aika on kaksi viikkoa, minä aikana laitoksen tulee toimia itsenäisesti ja häiriöttä yhtäjaksoisesti käyttäjien käyttäessä ja tarkkaillessa laitoksen tilaa. Koekäytön yhteydessä havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessä. 15/29

17 Säädöt ja mittaukset RAU-järjestelmien ja -laitteiden suunnitelman mukainen toiminta säädetään ja mitataan, kun toimintakokeet on hyväksytty ja ilmamäärät ja vesimäärät on lopullisesti säädetty. Viritys ja säätö suoritetaan askelvastekokeella, jonka aikana säätöpiirien toimintaa seurataan trendi seurannalla siten, että piirin huojuminen tai toimilaitteen liike saadaan rauhoitettua viritysparametreja muuttamalla. Säätöpiirien toiminta viritetään myös ilmanvaihtokoneiden tai pumppujen eri nopeuksien aikana, sekä seis tilassa. Urakoitsija liittää virityksen jälkeen kaikki hienosäädetyt säätöpiirit historiaseurantaan ja toimittaa rakennuttajalle dokumentit trenditulostein säätöpiirien virityksestä. Virityspöytäkirjaan kirjataan virityksen aikaiset olosuhteet ulkolämpötila, kaukolämmön lämpö ja paine jne. Mittaustulokset ja asetetut säätöarvot kirjataan mittauspöytäkirjaan ja merkitään valvomografiikalle. Rakennuttajan edustaja tarkastaa ja hyväksyy pöytäkirjat nimikirjoituksellaan. Lisäksi suoritetaan tarkastusmittauksia pistokokeina rakennuttajan edustajan läsnäollessa Järjestelmien ja laitteiden kuormituskokeet Urakoitsijan tulee varata itselleen riittävä aika kuormituskokeiden suorittamiselle. Kuormituskokeet voidaan aloittaa hyväksyttyjen toimintakokeiden, hyväksyttyjen säätöjen ja mittausten sekä muiden rakennusautomaatiotoimintojen virityksen sekä niissä havaittujen puutteiden korjauksen jälkeen. Kuormituskokeilla varmistetaan RAU-järjestelmien kokonaistoiminta ja koekäyttöohjelman mukaisissa vaihtuvissa kuormitusolosuhteissa. Kuormituskokeita seurataan erillisin digitaalisin urakoitsijan toimittamin tiedonkeräys ja analysointilaittein sekä rakennusautomaatiojärjestelmästä toimintoja tarkkailemalla. Tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta tehdään päätökset kokeiden hyväksymisestä tai tarvittavista korjaustoimenpiteistä ja uusintakokeista Tarkistusmittaukset Kuormituskokeiden yhteydessä sekä eri laadunvalvontavaiheissa tehdään tarkistusmittauksia pistokoeluonteisesti. Mittauksissa todetaan, että asetusarvot ja säädön lopputulos vastaavat toisiaan ja että laitteiden ja järjestelmän toiminta vastaa eri käyttötilanteiden mukaisia olosuhteita Viranomaisten tmv. tarkastukset Urakoitsija hoitaa oma-aloitteisesti yhteydet rakennustarkastusviranomaisiin ja muihin yhteisöihin, joiden hyväksyntää RAU-järjestelmät ja -tuotteet edellyttävät ja hyväksyttää ne. Kaikkien tarvittavien viranomaistarkastusten yms. on oltava hyväksytysti suoritettu lopputarkastustilaisuuteen mennessä Luovutus- ja käyttöasiakirjat Urakoitsijat toimittavat seuraavat asiapaperit yms. tilaajan edustajalle lopputarkastus-tilaisuuden yhteydessä. Rakennusautomaatiourakoitsija toimittaa seuraavat asiakirjat vähintään kolmena sarjana Dokumentoinnin yleiskuvaus, dokumenttiluettelo. Järjestelmän yleiskuvaus. Ohjelmatiedot, varatallenteet, ohjelmalistaukset. Laitteiden täydelliset kytkentä-, työ- ja asennusohjeet Laitteiden täydelliset ohjelmointi ja käyttöohjeet Työpiirustukset, joissa on otettu huomioon myös työn aikana tehdyt muutokset (välittömästi laitevalintojen jälkeen korjataan ja täydennetään asiakirjat vastaamaan valittujen laitteiden toimintaa, kaapelointia ja kytkentöjä siten, että asiakirjat ovat työmaalla hyvissä ajoin käytettävissä). Huolto-ohjeet (huollon tarve ja suoritustapa) ja huoltosuunnitelma takuuajalle. 16/29

18 Laite-esitteet, materiaali- ja tuotekansio, 3 sarjaa tyyppihyväksyntäpäätöksistä ym. laadunvarmistus-selvityksistä. Laiteluettelo Kytkentä- ja toimintakaaviot. Toimintaohjeet keskeytyksien ja häiriöiden varalta. Käyttöohjeet; aikaohjelmien, asetusarvojen, raja-arvojen ja trend-seurannan muutosohjeet. Tarkastusasiakirjat; koekäyttö, virityspöytäkirjat trend ajoineen, pistetestauspöytäkirja Vastaanottotarkastus Rakennuttaja suorittaa ennen vastaanottotarkastusta ennakkotarkastuksia (lueteltu yllä, aloituskokouksessa sovitaan tarkastusten määrä), joihin kohdetta hoitanut työnjohtaja urakoitsijan edustajana osallistuu. Ennakkotarkastusten tavoitteena on; saadaan lopputuloksesta toimiva laitos todeta työn tulos sopimuksen mukaiseksi todeta virheet ja puutteet mahdollisimman aikaisessa vaiheessa todetaan työn eteneminen sovitun aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan tulee osallistua vaadittuihin tarkastuksiin ja toimittaa niihin tarvittavat mittalaitteet RAU-järjestelmien ja -laitteiden toiminnan ja suoritettujen säätötöiden ja kalibrointien tarkistamiseksi pistokokein. Urakoitsijan tulee suorittaa ennen tarkastusta sen edellyttämät oman työn tarkastukset. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että urakoitsijan suoritus vastaa sopimusasiakirjojen vaatimuksia. Urakan vastaanottotarkastus pidetään sen jälkeen, kun urakoitsijan suorituksen lisäksi muiden urakoitsijoiden RAU-järjestelmiin liittyvät suoritukset ovat sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaisessa kunnossa. Kohdetta hoitanut työnjohtaja osallistuu vastaanottotarkastukseen yhtenä urakoitsijan edustajana Vastaanotto Vastaanotto edellyttää sovittujen ennakkotarkastusten ja itselle luovutuksen ja omatarkastusten hyväksyttyä suoritusta, sekä niissä laadittujen virhe- ja puutelistojen mukaisten töiden suoritusta, jolloin urakoitsija varmistaa urakkasuorituksensa virheettömyyden ennen vastaanottoa. Urakoitsija pyytää kirjallisesti vastaanottoa, kun valmius on saavutettu. Vastaanottotilaisuudessa todetaan urakan valmius ja että kaikki edeltävät tarkastukset ovat suoritettu, koulutus annettu, hyväksytty loppudokumentointi ja ohjelmatallenteet luovutettu. Tämän jälkeen suoritetaan virallinen vastaanotto. Tarkastuksissa ja vastaanottomenettelyssä rakennuttajalta huomaamatta jääneet virheet ja puutteet eivät vapauta urakoitsijaa vastuusta ja korjausvelvoitteesta myöhemmin Käyttöönotto Rakennus voidaan ottaa käyttöön, kun rakennusvalvontaviranomainen on sen käyttöön hyväksynyt ja muut osapuolet, joiden tarkastusta ja hyväksyntää käyttöönotto edellyttää, ovat antaneet siihen luvan. Rakennusvalvontaviranomaisen ym. vaatimukset käyttöönotolle on kirjattu rakennusluvassa, aloituskokouksen pöytäkirjassa ja / tai työaikaisissa virallisissa tarkastus- ja katselmuspöytäkirjoissa. Jos rakennus otetaan vaiheittain käyttöön, noudatetaan kunkin vaiheen osalta erikseen kuvattua menettelyä. Urakoitsija luovuttaa käyttöönottoon liittyen tekniselle käyttäjälle kuittausta vastaan käyttöä palvelevat tarvikkeet ja varaosat. Tarvikkeet ovat tarkoituksenmukaisesti pakattuja ja ne toimitetaan teknisen käyttäjän osoittamaan paikkaan Käyttö- ja huolto-ohje, huoltokirja ja huoltosuunnitelma Urakoitsija laatii kiinteistökohtaiset RAU-järjestelmien ja -laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet ja täydentää osaltaan huoltokirjan LVI , RT , KH ja ST ohjeiden 17/29

19 mukaisesti ja tekee huoltosuunnitelman takuuajalle. Huoltosuunnitelma hyväksytetään rakennuttajalla. Huoltosuunnitelmassa tulee esittää; määräajoin laitteille tehtävät tarkastukset ja huollot, niihin liittyvät toimenpiteet, suoritusohjeet ja toimenpiteiden suositeltavan toistovälin. asetusarvojen seuranta sekä säätö-, varo- ja hälytystoimintojen kokeilu (toimintaohje, mitä tarkistetaan tai kokeillaan ja miten) kuten jatkohälytyksien ja iv:n hätäpysäytyksien testausja toimintaohjeet. yksityiskohtaiset huolto- ja korjausohjeet toimenpiteistä, jotka käyttöhenkilökunta voi tehdä itse yksityiskohtaiset käyttö-ohjeet käyttöhenkilökunnalle ja tilojen käyttäjille (tilakohtaiset säätölaitteet, ilmanvaihdon ja valaistuksen lisäaikapainikkeet jne.) toimintaohjeet käyttöhenkilökunnalle automaatiojärjestelmän poikkeus- ja häiriötilanteiden varalle varaosaluettelot ja yhteystiedot varaosien toimittajista PC- ja ohjelmistotiedot, asennetut ohjelmistot ja niiden lisenssinumerot, VAK:ien ohjelmarevisiot sekä varmuuskopiointiohjeet luovutuskansioluettelon kansiokohtaisilla sisällysluetteloilla varustettuina luettelot luovutettavista työkaluista, vaihtosarjoista ja varaosista, kuten mustepatruunoista ja kirjoitinpapereista tiedot takuuajan töiden ja huoltojen vastuuhenkilöistä yhteystietoineen Takuuhuollot Takuuajan huoltoja suoritetaan kaksi/takuuvuosi. Takuuhuollon päivämäärät sovitaan vastaanotossa. Urakoitsija pitää huoltopäiväkirjaa, joka toimii myös käyttäjien muistiona havaituista huoltotarpeista. Huoltokäynnistä ilmoitetaan kohteen vastuuhenkilölle hyvissä ajoin. Jokaisesta takuuhuoltokäynnistä on saatava laitoksen vastuunalaisen kiinteistönhoitajan kuittaus huoltoraporttiin, jolla osoitetaan kirjallisesti tehdyt toimenpiteet; käynnin syy (vikahuolto/ennakkohuolto) ja ajankohta havaitut viat suoritetut korjaustoimenpiteet ennakkohuollossa suoritetut tarkastukset, viritykset, kalibroinnit, ohjelmistokorjaukset yms. havaitut ongelmat vanhoissa laitteissa/korjausehdotukset Mikäli kohteessa ilmenee kiireellistä huoltoa vaativa tilanne, tulee urakoitsijan ryhtyä toimenpiteisiin sen korjaamiseksi viimeistään seuraavan vuorokauden (10h kuluessa) aikana ilmoituksen vastaanotosta Käytön opastus Urakoitsija antaa käyttäjän kanssa sovittuna aikana tekniselle käyttäjälle ja muulle kiinteistönhoitohenkilökunnalle opastusta asennettujen RAU-järjestelmien ja -laitteiden toimintaan, käyttöön ja huoltoon. Koulutusta annetaan ajallisesti 4h vastaanoton jälkeen ja 2h/takuuvuosi, yhteensä 8h. Koulutuksen tavoitteena on käyttöhenkilöstön itsenäinen toiminta vastaanoton jälkeen laitteistojen käytössä sekä pienehköissä laite- ja pistelisäyksissä ja grafiikkamuutoksissa. Urakoitsija on velvollinen antamaan tarvittavaa lisäkoulutusta, jos em. koulutustavoite ei toteudu. Koulutus tulee sisältää esim. am. kokonaisuuksia: järjestelmien yleisesittely laiteyksiköt ohjelmistot valvonnan periaatteet sovellutusesimerkkejä dokumentointi ja sen käyttö; luovutusasiakirjojen esittely käyttötoimenpiteet tulostuspyynnöt ohjelmaparametrin muutokset (aikaohjelmien ajat, raja-arvot) vianhaku järjestelmästä varmuuskopion teko 18/29

20 käyttäjän toimenpiteet häiriö/hälytystilanteissa käyttäjätasot raportointi ohjelmien käyttö ja käyttöönotto valvontapisteisiin ja grafiikkaan liittyvät ohjelmointityöt perusohjelmistoihin liittyvät ohjelmointitoimenpiteet ym. muut ko. järjestelmään liittyvät erityisohjelmointitoimenpiteet Urakoitsija huolehtii kaikista koulutuksesta aiheutuvista materiaali- yms. kustannuksista. Koulutus järjestetään pääsääntöisesti kohteessa, yhteisesti sovituissa tiloissa. Urakoitsija on velvollinen esittämään pyydettäessä yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman. Rakennuttaja määrää koulutukseen osallistuvien koulutettavien määrän. Urakoitsija kerää koulutuksessa läsnäolleiden tiedot ja kuittauksen todistukseen, jonka toimittaa rakennuttajalle Ylläpitoa palvelevat tarvikkeet ja varaosat Urakoitsija toimittaa seuraavat käyttöä palvelevat tarvikkeet ja varaosat tekniselle käyttäjälle kuittausta vastaan käyttöönoton yhteydessä. rakennusautomaatiourakoitsija 2 vaihtosarjaa kutakin sulakekokoa jokaiseen säätökeskukseen Urakoitsija toimittaa valvomoon kaikkiin urakkaan kuuluviin kirjoittimiin yhden sarjan värikasetteja/ patruunoita sekä 2000 arkkia kirjoitinpaperia kirjoitinta kohden Takuuajan toimenpiteet Takuuhuoltoon sisältyvät kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat matkoista ja lähetyksistä huoltomatkojen yhteydessä. Takuuhuollon edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. Urakoitsija korjaa takuuaikana urakkasuorituksiaan koskevat virheet, viat ja puutteet. Takuuhuoltokäyntien yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarveaineet sisältyvät takuuhuoltoon, mutta eivät kulutustarvikkeet ja aineet. Takuuajan töistä laaditaan ja ylläpidetään huoltokirjan liitteeksi ja täydennykseksi päiväkirjaa, josta käy ilmi mm. - urakoitsijan antamien takuiden alkamis- ja päättymispäivämäärät - urakoitsijan yhteystiedot takuukorjausten tilaamiseksi - takuuajan käytönopastustilaisuuden päivämäärät - historia luettelo suoritetuista takuukorjauksista - havaitut puutteet RAU-laitteiden käytössä. Takuuajan päättyessä pidetään takuutarkastus. Takuutarkastuksessa todetaan, että urakoitsija on täyttänyt takuuajan velvoitteensa kuten takuuajan huollot, takuuajaksi sovitut toimenpiteet ja että järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Käyttöhenkilökunnan edellytetään mahdollisimman nopeasti ilmoittavan havaitsemistaan toimintahäiriöistä ja suuremman vian tai toimintahäiriön sattuessa myötävaikuttavan toimenpiteillään vahinkojen rajoittamista mahdollisimman pieniksi. Mikäli laitoksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä välittömästi takuuhuoltokäyntien välillä, kuuluvat nämä välikäynnit takuuseen Konedirektiivin mukainen dokumentointi Urakoitsijat toimittavat konedirektiivin mukaiset vaatimuksenmukaisuusvakuutukset. 2. J7 JÄRJESTELMÄ 2.1 Kohteen yleiskuvaus Kohde koostuu lentokenttäalueella sijaitsevista kunnossapitorakennuksista HK070, HK071, HK077 ja HK078, sekä uudesta pelastusasemasta HK172. Näiden välille luodaan kaapelikanaaleita hyödyntäen tiedonsiirtoverkko. 19/29

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2888/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 53 Asianro 2888/10.03.00/2013 Oikaisuvaatimus / rakennustarkastaja Esa Koposen päätös 26.11.2012 1067 / osittaiset loppukatselmukset 26.3.2013 ja 2.4.2013 / 8-49-12

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KNX hyvä käytäntö ja laadukkaat kohteet Mitä pitää muistaa kohteen tekemisessä

KNX hyvä käytäntö ja laadukkaat kohteet Mitä pitää muistaa kohteen tekemisessä KNX hyvä käytäntö ja laadukkaat kohteet Mitä pitää muistaa kohteen tekemisessä Sopimuksesta - luovutukseen Suunnittelu Toteutus luovutus Sisällysluettelo Urakoitsija muistilista... 3 2.2 KNX-projektin

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 04.04.2016 Tämä urakkarajaliite koskee

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO URAKKAOHJELMA ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HULEVESI-, PERUSVESI- JA JÄTEVESI- PUMPPAAMOJEN TYHJENNYS, PUHDISTUS, PESU JA HUOLTO Tilaaja Espoon Asunnot Oy Upseerinkatu 3 B 02600 Espoo Espoon Asunnot

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kupariputket Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus kupariputkien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

TURVALLISUUS INFO 2015

TURVALLISUUS INFO 2015 TURVALLISUUS INFO 2015 Betonin pumppaus Pumppaus on helppoa ja nopeaa. Pumppaus sitoo valuun yleensä vähemmän työvoimaa kuin muut menetelmät, myös työhön käytettävä aika lyhenee huomattavasti, joten pumppaus

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Lupanumero Päätöspäivä

Lupanumero Päätöspäivä 1 / 5 HAKIJA Joutsenhanhi / Sisco Vuokra-Asunnot Oy Linnavuorentie 28 C, 00950 HELSINKI RAKENNUSPAIKKA Kiinteistötunnus 68-0-527-0001 Kaupunginosa KAUPUNGINOSA Kortteli 527 Tontti 1 Kiinteistön pinta-ala

Lisätiedot

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja

Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Tarja Vainiola, ylitarkastaja Lain vaatimusten toteutumisen valvonta ja ohjaus Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 28.10.2014 Tarja Vainiola, ylitarkastaja 27.10.2014 1 Oikeutus tarkastusten tekemiseen Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi

Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Sivu 1(6) Kunnossapitopäällikön tekemä kolmannen vaiheen auditointi Tässä esitetyt kysymykset on tarkoitettu kolmannen vaiheen auditointiin (KUP 3), joka tehdään viimeistään 1 kk ennen seisokkia. Seisokin

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot