V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma"

Transkriptio

1 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta, joka arvostaa nykyajan hengessä perinteitä ja kulttuuria. Kunta tarjoaa asukkailleen arjen sujumista edistävät peruspalvelut.

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA JOHDANTO TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUSARVION 2015 TAUSTATIEDOT HENKILÖSTÖMUUTOKSET TALOUSARVION 2015 TUNNUSLUVUT TULOSLASKELMA VUOSILLE KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA HYVINVOINTILAUTAKUNTA RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKO KUNTA INVESTOINTIOSA VUOSILLE RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE YHTEENVETOLASKELMA VUOSILLE

3 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma VESILAHDEN KUNNAN STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄMISEN SUUNTA Tämän asiakirjan laadinnan lähtökohta on, että Vesilahti jatkaa itsenäisenä kuntana. ITSENÄISTÄ, turvallista ja maaseutumaista Vesilahtea kehitetään siten, että kunnan väkiluku lisääntyy noin 50 asukkaalla eli 1,1 % vuodessa. 1. Strategiset painopistealueet: - hallittu kasvu ja tasapainoinen väestörakenne - vahvistuva kuntatalous - peruspalvelujen turvaaminen - viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön säilyttäminen - elinkeinorakenteen kehittäminen ja työpaikkaomavaraisuuden lisääminen - tuloksellinen seutuyhteistyö - aktiivinen henkilöstöpolitiikka - laadukas ja yhdenvertainen kaavoitus - ja maankäyttöpolitiikka - maankäyttöpolitiikan kehittäminen - suvaitsevainen ja hyväksyvä ilmapiiri Mottona on kunnan tasapainoinen kehittäminen on vesilahtelaisten omissa käsissä Kuntastrategia laaditaan vuonna Taloussuunnitelma on ollut strateginen asiakirja. Valtuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma toimii myös strategisena ohjeistuksena. Väestöennusteet: Kunta Tilastokeskus Vesilahtelaisten elinoloja ja palveluja kehitetään laajalla yhteistyöllä niin kunnan sisällä kuin kunnasta ulospäin. Seutukunnalliseen yhteistyöhön suhtaudutaan myönteisesti ja panostetaan hallitusti. Kehyskuntien yhteistä edunvalvontaa tehostetaan mm. Suomen Kuntaliiton suuntaan valmisteilla olevan kaupunkiseutujen kehyskuntien yhteisen foorumin kautta. 3. Kunnan perusilme säilytetään maaseutumaisena, luonnonläheisenä ja vetovoimaisena. Kokonaisvaltainen ja tasapuolinen kehittäminen perustuu kolmen kaavoitetun taajaman ja niitä sopivasti täydentävien kylien kehittämiseen. Kunnan maaseutumaista kehittämistä tuetaan mm. laajakaistan ulottamisella lähes koko kuntaan lähivuosien aikana. Tulevaisuudessa kuntakehityskuvan mukaisesti Kirkonkylä, Koskenkylä ja Narva kasvavat tiiviimmin kiinni toisiinsa. Tämä keskeinen tavoite sisältyy myös Tampereen seutukunnan rakennesuunnitelmaan. Rakennesuunnitelman eheyttämistavoitteet pitävät sisällään vaihtoehdon, joka mahdollistaa maaseutumaisuus säilyttäen aikaisempaa tiiviimmän rakentamisen pienempine asuintalotontteineen. Ihmisten odotukset ja kysyntätottumukset muuttuvat, jolloin Vesilahti varautuu perusarvonsa huomioiden vaihtoehtoisiin ja täydentäviin asumisen maankäytön ratkaisuihin.

4 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Talous Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien kunnallisverot on laskettu 21,50 tuloveroprosentin mukaan. Vuodet tarkastellaan aikanaan vielä erikseen. Vuosikatteen keskimääräinen minimitavoite pitkällä aikavälillä on 400 euroa / asukas / vuosi. Tähän ei ylletä talousarviovuonna 2015 eikä taloussuunnitelmavuosina 2016 ja Vuonna 2015 vuosikate on 103 /as, /as ja /as. Vuonna 2015 otetaan uutta lainaa enintään 3,0 miljoonaa euroa. Talousarviolainojen määrä on euroa, joka on euroa/ asukas ( lainamäärä oli euroa, joka oli euroa/asukas ja lainamäärä oli euroa, joka oli euroa/asukas). Vuonna 2015 kunta maksaa pitkäaikaisten lainojen lainanlyhennyksiä noin 2,4 miljoonaa euroa ja arvioidut korko- ja rahoitusmenot ovat noin euroa. Vuonna 2011 kunnan lainamäärä kääntyi laskuun, mutta on jälleen selvästi nousussa, ollen korkeimmillaan euroa / asukas vuonna Kunnalla ei ole suhdannevaihteluita varten puskurirahastoja eikä juurikaan realisoitavaa omaisuutta, joten kuntatalous on erittäin haavoittuva. Tilikauden alijäämäksi muodostunee vuodelta 2015 noin euroa. Vuosikate on plussalla n euroa. Huomioiden yleisen tiukan taloudellisen tilanteen, valtionosuuksien jo aiemmin tehdyt rajut supistukset, valtionosuusuudistuksen myötä vuoden 2015 alusta edelleen pienenevät valtionosuudet, kuntarakenne- ja sotetilanteiden epävarmuuden, suuret velat, tulevat investoinnit ja korkean tulovero- %:n, taloudellista liikkumavaraa ei kunnalla ole. 5. Taloudelliset ja toiminnalliset muutokset Talouden suunnan pysyvä muuttaminen tasapainoisemmaksi edellyttää jatkuvaa muutosherkkyyttä koskien toimintojen ja rakenteiden tarkistuksia. Kuntien välisellä yhteistyöllä ja kunnan omilla oikeaaikaisilla sopeuttamistoimenpiteillä kyetään turvaamaan kuntalaisten peruspalvelut. Kunnan erittäin tiukan taloudellisen tilanteen takia valtuustokauden alussa valmisteltiin kunnan talouden tervehdyttämisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi Tervehdyttämisohjelman riittämättömyyden vuoksi kunnassa aloitettiin Eero Laesterän johdolla yksityiskohtaisen talouden tasapainotusohjelman laadinta vuoden 2014 alussa. Vesilahden kunnan valtuusto hyväksyi yksimielisesti vuosille ulottuvan tasapainotusohjelman Investoinnit Taloussuunnitelmavuosien rakentamisohjelma / investointiosa on talousarvion ja -suunnitelman sivulla 84. Kunnan suuren velkamäärän ja tiukan taloudellisen tilanteen takia osa investoinneista on siirretty myöhemmin toteutettavaksi. 7. Sosiaali- ja terveystoimi Vesilahden kunnan perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut on päivähoitoa lukuun ottamatta hoitanut vuodesta 2013 alkaen vastuukuntana Pirkkalan kunta. Valmisteilla on sote-laki, joka suunnitelmien mukaan astuu voimaan Tämä tuo muutoksia, joiden sisältö ei ole vielä tiedossa.

5 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Hyvinvointikertomus Vesilahden kunta on mukana alueellisessa Terveempi Pohjois-Suomi (TerPS2)-hankkeessa Alueellinen hyvinvointikertomustyöryhmä on tehnyt ehdotuksen alueellisesti sekä kuntakohtaisesti Pirkanmaalla väestön hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt indikaattorit kokouksessaan / 55. Vesilahdessa toimii kunnanhallituksen nimeämä hyvinvointityöryhmä (kh / 190). Hyvinvointityöryhmä valmistelee kerran valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen ja raportoi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista valtuustolle vuosittain. Kunnan johtoryhmä toimii hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmänä. Vuoden 2014 aikana tullaan laatimaan vuosittainen raportti kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Laaja hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokauden (vuoden 2016) loppuun mennessä. 9. Itsenäisenä kuntana Vesilahden kunnan tulevaisuuden toimintojen suunnittelu ja kehittäminen lähtee itsenäisen kunnan ja syvenevän seutu- ja kuntayhteistyön pohjalta. Näitä suunnitelmia tarkastellaan ja kommentoidaan itsenäisen Vesilahden näkökulmasta.

6 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TALOUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA 1. Kunnanvaltuuston hyväksymä talouden tasapainotusohjelma heikentää kunnan palvelutarjontaa ja tasoa. Jotta lähelle nykyistäkään palvelutasoa päästään, edellyttää se talouden tasapainottamisohjelman tinkimätöntä noudattamista. 2. Luottamushenkilöorganisaatio ja muu päätöksentekojärjestelmä ovat päälinjoiltaan toimivia. Vuoden 2015 alussa aloittaa kunnanvaltuuston päättämällä tavalla hyvinvointilautakunta (nuoriso ja liikunta + kirjasto- ja kulttuuri), samalla liikunta- ja nuorisolautakunta lakkaa. Kunnanhallituksen alle on perustettu tekninen jaosto ja vastaavasti tekninen lautakunta lakkaa vuoden 2015 alusta. Teknisen toimen organisaatiomuutos on kaksivuotinen kokeilu ja syksyllä 2016 arvioidaan uudelleen organisoinnin toimivuutta ja onnistumista sekä tehdään johtopäätökset jatkosta. 3. Vuoden 2015 talousarvion laatimisen lähtökohtana on, että vapaaehtoisia palkattomia vapaita ja lomarahavapaita suositaan. Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti henkilötyövuodet tulevat vähenemään. 4. Meneillään olevalla valtuustokaudella tutustuttiin Vaikutusten ennakkoarviointi Vesilahden kunnallisessa päätöksenteossa (EVA). Tällä pyritään vahvistamaan päätöksenteon läpinäkyvyyttä, ennakoivuutta ja kokonaisvaltaisuutta. Pääkirjaston osalta järjestettiin EVA-harjoitus Jatketaan aktiivista maanhankinta- ja tonttipolitiikkaa talousresurssien asettamissa raameissa sekä panostetaan tasokkaisiin maankäytöllisiin ja kaavoituksellisiin toimenpiteisiin. 6. Kunnan alueella olevaa asuntokantaa lisätään, parannetaan ja monipuolistetaan. Mahdollisena nähdään myös pienkerrostalojen rakentaminen. Suunnitelmavuosina ei liene mahdollista kunnan toimesta rakentaa vuokra-asuntoja. Ns. senioritalon / senioriasuntojen rakentamiseen on ollut kysyntää ja kunta on mahdollisen hankkeen taustaselvityksessä mukana. Alustavia kartoituksia on tehty. 7. Joukkoliikennettä kehitetään vuonna 2011 toimintansa aloittaneen Tampereen kaupungin alaisuudessa toimivan joukkoliikenneviranomaisen kautta. Vuoden 2014 kesällä käyttöön tullut uusi kilpailutettu joukkoliikennejärjestelmä paransi Vesilahden palveluja lisäämättä kunnan nettokustannuksia. 8. Tieolojen parantamiseen vaikutetaan. Ensisijaisena kohteena on Kirkonkylä Narva maantien nro 301 puuttuvan osuuden kunnostaminen, aikaisintaan vuonna Vesilahden kunta osallistuu hankkeeseen kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti enintään eurolla, jonka lisäksi kunta varautuu eurolla tievalaistuksen parantamiseen kyseisellä tieosuudella. 9. Härkäläntien perusparantamiseksi tehdään yhteistyötä Nokian kaupungin kanssa. 10. Vesilahden rikasta historiaa hyödyntäen kehitetään kulttuuri- ja matkailupalveluja. Teemana on viihtyisä Vesilahti Tampereen keskusseudulla.

7 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TALOUSARVIO JA TALOUSARVIOSUUNNITELMA JOHDANTO Kuntalain 65 :ssä on säädökset talousarviosta ja suunnitelmasta: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion määrärahat ja tuloarviot ovat bruttomääräisiä. Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus Käyttötalousosan määrärahoista ja tuloarvioista päättää vastuualuetasolla valtuusto. Määrärahoista ja tuloarvioista tulosyksikkötasolla päättää ao. toimielin ottaen huomioon valtuuston talousarvioon hyväksymät sitovat meno- tai tuloperusteet, joilla poiketaan sitovuuden yleissäännöistä. Rahoituslaskelmassa valtuusto päättää sitovasti pitkäaikaisten lainojen lisäyksen. Kaikki muut rahoituslaskelman erät ovat joko kunnanhallituksen tekemiä arvioita tai käyttötalousosasta ja investointiosasta siirtyviä eriä.

8 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tervehdyttämisohjelman toimenpiteineen, mutta taloudellisen tilanteen kiristyttyä ja ohjelman toimenpiteiden riittämättömyyden vuoksi kunnanvaltuusto päätti / 3 hyväksyä HT Eero Laesterän konsultiksi vetämään uutta talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi tasapainotusohjelman vuosille kokouksessaan / 21. Talouden tasapainotusohjelma sisältää yksilöidyt toimenpiteet euromäärineen menojen vähentämiseksi ja tulojen lisäämiseksi. Tasapainotusohjelman toimenpiteet on sisällytetty tämän talousarviokirjan lukuihin, pl euron säästö, joka on osoitettu yhteisesti elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimelle. Säästö kohdentuu vuoteen 2016 eikä sen kohdennusta ole vielä päätetty. Asia valmistellaan vuoden 2015 aikana. Talouden tasapainotusohjelmaan sisältyy palvelujen karsimista, mm. päiväkotien lakkauttamisia ja keskittämistä isompiin päivähoitoyksiköihin ja Narvan sivukirjaston lakkautus sekä peruskoulujen tuntikehysten pienentämistä ja koulunkäynninohjaajien lukumäärän vähentämistä. Kunnan omistamia kiinteistöjä myydään ja taksoja korotetaan. Henkilöstölle suositellaan vapaaehtoisten ns. ostovapaiden ottamista, jos se työn luonne huomioon ottaen on mahdollista; ostovapaiden käyttö ei saa johtaa sijaisten ottamiseen. Tasapainotusohjelma sisältää kolmen vuoden aikana yhteensä noin 25 henkilötyövuoden vähennyksen (Vesilahden kunnan omat työntekijät) ja ohjelman mukainen säästö on yhteensä n euroa, joka on yli 2,5 tuloveroprosenttiyksikköä. Talousarvion sisältämät tasapainottamistoimenpiteet on kerrottu tarkemmin käyttötalousosassa kunkin vastuualueen teksteissä. Talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta vastaavat valtuuston päätösten mukaisesti kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Tarkastuslautakunta valvoo tasapainotusohjelman noudattamista ja saavutettuja tuloksia ja valtuustolle tiedotetaan tasapainotusohjelman etenemisestä. Tasapainotusohjelman lisäksi kunnanvaltuusto on päättänyt Onkemäen koulun lakkauttamisesta / 20 ja päätöksen mukaisesti lakkauttaminen on huomioitu talousarviossa. Ahtialan päiväkodista on tehty selvitys, kunnanjohtajan budjettiesitys lähtee siitä, että Ahtialan päiväkodin toiminta lakkaa viimeistään Päiväkodin jatkamisesta / lakkauttamisesta tehdään kunnanvaltuustossa erillinen päätös. Pirkkalan yhteistoiminta-alue valmistelee Narvan terveysaseman selvityksen, josta Pirkkalan perusturvalautakunta antaa lausunnon ja Vesilahden kunnanvaltuusto käsittelee selvityksen tammikuun 2015 kokouksessaan. Talousarviossa ei ole otettu kantaa Narvan terveysasemaan. Kunnan taloustilanne on ollut useamman vuoden peräkkäin heikko ja valtionosuuksien leikkaukset sekä vuonna 2015 toteutuva valtionosuusuudistus pienentävät kunnan tulopohjaa merkittävästi. Tasapainotusohjelman tiukasta toteuttamisesta huolimatta kunnan tulos on alijäämäinen niin talousarviovuonna 2015 kuin taloussuunnitelmavuosina 2016 ja Kunnan taseen kertynyt ylijäämä kääntyy alijäämäksi viimeistään vuonna 2016 ja jälleen yksi kriisikunnan tunnusmerkki täyttyy.

9 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TALOUSARVION 2015 TAUSTATIEDOT Vuoden 2015 talousarvion laatimisen lähtökohta on, että Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymää talouden tasapainotusohjelmaa noudatetaan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että palvelutasoa joudutaan karsimaan. Henkilökunnan palkkojen arvioidaan kohoavan 1,0 % talousarviovuotena Alla vertaillaan vuoden 2015 talousarviota vuoden 2014 tarkistettuun talousarvioon (muutokset 1-6/2014): toimintamenot vähenevät euroa eli -1,0 % toimintatuotot vähenevät euroa eli -8,8 % toimintakate heikkenee euroa eli +1,4 % TULOS Vuoden 2015 talousarvio on euroa alijäämäinen. Vuosikate (vrt. ta 2014 (muutokset 1-6/2014) ja tp ). Vuoden 2015 vuosikate on heikompi kuin vuoden 2014 tarkistetussa talousarviossa (muutokset 1-6/2014). Lisäksi suuret poistot vievät tuloksen reilusti alijäämäiseksi. TULOT Verotulot: - tuloveroprosentti 21,50 (valtuusto ) - kiinteistöveroprosentit 0,55 / 1,00 / 1,15 / 2,00 (valtuusto ) - verotulojen on arvioitu muuttuvan vuoden 2014 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-6/2014) verrattuna seuraavasti: Verotulot 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos kunnan tulovero ,1 % kiinteistövero ,0 % osuus yhteisöveron tuotosta ,3 % Yhteensä ,9 % Valtionosuudet: - valtionosuuksien on arvioitu muuttuvan vuoden 2014 muutettuun talousarvioon (muutokset 1-6/2014) verrattuna seuraavasti: Valtionosuudet 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia) ,1 % Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,4 % Järjestelmämuutoksen tasaus ,1 % Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,5 % Yhteensä ,4 % Valtionosuudet vähentyvät siis yhteensä eli 9,4 %:a. Maksutulot ja vuokrat: Tarkistetaan kustannustasoa vastaavaksi erillisillä valtuuston tai muun toimielimen päätöksillä.

10 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Metsänmyyntitulot: - Metsänmyyntituloihin on merkitty Kiinteistöjen osto ja myynti: - Kiinteistöjen, lähinnä maa-alueiden ostoon on varattu Kunnanhallituksella on oikeus tehdä maakauppoja, joiden summa ei ylitä :a. Mikäli maakauppojen yhteissumma kuitenkin ylittää vuonna :a, edellyttää se valtuuston erillistä lisämäärärahapäätöstä. - Kiinteistöjen myyntivoitoksi on merkitty , joka arvioidaan saatavan asuinrakennustonttien ja muiden kiinteistöjen myynneistä. LAINAT Talousarviolainat: - uusia lainoja nostetaan yhteensä vanhoja lainoja lyhennetään talousarviolainojen korko- ja rahoitusmenot ovat yhteensä pitkäaikaisten lainojen nettolisäys on = 127 /asukas Lainamäärä on eli /asukas. KUNNANJOHTAJAN ESITTÄMÄT MUUTOKSET LAUTAKUNTIEN HYVÄKSYMIIN LUKUIHIN Kunnanjohtajan esityksessä talousarvioksi ja talousarviosuunnitelmaksi vuosille on tehty seuraavat muutokset lautakuntien hyväksymiin lukuihin. - Ahtialan päiväkodin toiminta jatkuu enintään asti (lautakunnan esitys asti) - Tuulikallion ja Ristiveräjän päiväkotien toiminta jatkuu asti (lautakunnan esitys asti) - Narvan uusi päiväkoti aloittaa toimintansa (lautakunnan esitys ) - Teknisen jaoston työpalveluihin on lisätty euron määräraha yllättäviin korjauskustannuksiin kaikille talousarviovuosille. Rahan käytöstä päättää erikseen tekninen jaosto. - Kiinteistöjen myynneistä arvioidut myyntivoitot on lisätty toimintatuottoihin. - Rakennusvalvonnalle on lisätty euroa vuodelle 2015 liittyen kiinteistöjärjestelmän uudistamishankkeeseen, joka siirtyy vuodelta 2014 vuodelle MUUTA HUOMIOITAVAA Käyttötalousosassa on vastuualuekohtaisissa luvuissa esitetty laskennallisina kustannuksia sekä poistot ja arvonalentumiset että muut laskennalliset kustannukset. Jälkimmäinen erä sisältää kunkin vastuualueen laskennallisen osuuden talous- ja henkilöstöhallinnon sekä keskitetyn atk:n kustannuksiin. Luku on tarkoitettu informatiiviseksi tiedoksi.

11 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma HENKILÖSTÖMUUTOKSET Kunnanvaltuusto päättää erikseen kaikkien uusien virkojen ja toimien perustamisesta ja yli puoli vuotta kestävät sijaisuudet viedään kunnanhallituksen päätettäväksi. Talousarvio- ja suunnitelmakaudella henkilökunnan määrä vähenee talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti yhteensä noin 18,6 henkilötyövuotta. Oheiseen taulukkoon on koottu talouden tasapainotusohjelmasta henkilöstövähennykset. Vähennysten kohdistumiset vastuualueittain eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa. Vähennykset henkilöstöön Kunnanhallitus Palvelusihteerit/talous- ja henkilöstöhallinto -1 Tukipalvelut -3,6 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto -1 Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi yht. -2 Kasvatus- ja opetuslautakunta Peruskoulut -3 Varhaiskasvatus -2-5 Tekninen lautakunta Kiinteistötoimi -1 Vähennykset yhteensä -5-13,6 0 Tukipalvelujen osalta osa vähennyksistä toteutuu jo vuoden 2015 aikana.

12 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TALOUSARVION 2015 TUNNUSLUVUT Asukasluku Veroprosentti 21,50 Verotulot Toimintamenot, ulkoiset Nettoinvestoinnit Lainat Lainat/as Lainojen lisäys Vuosikate Vuosikate/as 103 Tilikauden alijäämä Talousarvion loppusumma

13 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TULOSLASKELMA VUOSILLE TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden yli-/alijäämä Toimintatulot/Toimintamenot, % 21,9 % 23,4 % 21,5 % 21,2 % 20,4 % Vuosikate/Poistot, % 36,6 % 53,9 % 29,6 % 64,4 % 57,3 % Vuosikate, euro/asukas Asukasluku Kertynyt yli-/alijäämä Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmaosassa. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohta on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei kuntalaki edellytä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) voi talousarviossa tai yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen. Vuoden 2001 alusta on ollut voimassa kuntalainmuutos, joka koskee alijäämän kattamisvelvollisuutta ja talouden tasapainottamista. Lain 65 :n 1 mom. mukaan määritellään suunnittelukausi, joka tarkoittaa taloussuunnitelmaan otettuja vuosia. Saman pykälän 3. momenttiin on otettu lisäsäännös, jonka mukaan talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan.

14 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuusto hyväksyi / 21 talouden tervehdyttämisohjelman, joka ulottuu vuosille Valtionosuusuudistus tulee voimaan ja Vesilahden kunta menettää uudistuksen myötä entistä enemmän valtionosuuksia. Sote-uudistuksen osalta on vielä epäselvyyttä rahoituksen järjestämisestä, pelättävissä kuitenkin on, että Vesilahden kunta on siinäkin häviäjä. Tuloslaskelmaosa osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Yllä olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tuloslaskelma. Historiatietoina siinä on esitetty vuoden 2013 tilinpäätösluvut (TP 2013), vuoden 2014 talousarvioluvut mukaan lukien muutostalousarviot tammi-kesäkuulta (TA 2014) ja TA 2015 on kunnanhallituksen talousarvioehdotus. Taloussuunnitelmavuosien 2016 ja 2017 luvut ovat TS 2016 ja TS 2017 sarakkeissa. Ohessa on tuloslaskelman kaavan mukaisessa järjestyksessä talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien erien perustelut. Toimintatulot Toimintatulot sisältävät käyttötalouden tulot. Maksujen ja taksojen tarkistuksista päätetään tarpeen mukaan erikseen. Toimintamenot Toimintamenot sisältävät käyttötalouden menot. Menot koostuvat seuraavista menolajeista: Henkilöstömenot Henkilöstömenot sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja korvaukset sekä lakisääteiset ja vapaaehtoiset henkilösivukulut. Palkoissa on arvioitu vuodelle 2015 ennusteiden mukaan tuleva 1,0 %:n palkankorotus henkilöstösivukuluineen. Palvelujen ostot Suurimpana eränä palvelujen ostoissa ovat maksuosuudet Pirkkalan kunnalle alkaneeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueeseen liittyen. Lisäksi on pienempiä maksuosuuksia kuntayhtymiin. Näihin on varattu määrärahat Pirkkalalta/kuntayhtymiltä saatujen ilmoitusten perusteella tai viranhaltijoiden arvioihin perustuen. Tähän ryhmään kuuluvat lisäksi esim. posti- ja puhelinkulut, atk-palvelut, vakuutusmaksut, matkakulut ym. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ryhmä sisältää kaikki aine- ja tarvikemenot kuten lämmitys- ja sähkökulut, kaluston hankintamenot ja rakennusmateriaalin hankintamenot, opetusvälineet ja oppikirjat jne. Avustukset Avustuksiin sisältyy eri hallintokuntien myöntämät avustukset kuten lautakuntien ja kunnanhallituksen myöntämät yleisavustukset, toimeentulotuki ja lasten kotihoidontuki. Muut menot Muut menot koostuvat lukuisista menoeristä kuten vuokramenot, kunnan maksamat verot, pysyvien vastaavien myyntitappiot, ulosottomiehen tilityspalkkio, jäsenmaksut jne. Toimintakate Toimintakate muodostuu varsinaisen toiminnan toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksesta. Toimintakate ilmoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla.

15 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Verotulot Verotulot 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos kunnan tulovero ,1 % kiinteistövero ,0 % osuus yhteisöveron tuotosta ,3 % Yhteensä ,9 % Valtionosuudet Valtionosuudet on arvioitu seuraavasti: Valtionosuudet 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 muutos Kunnan ja peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia) ,1 % Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus ,4 % Järjestelmämuutoksen tasaus ,1 % Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,5 % Yhteensä ,4 % Korkotulot ja muut rahoitustulot Vuonna 2015 korkotuloja ja muita rahoitustuloja on arvioitu kertyvän Korkomenot ja muut rahoitusmenot Korko- ja muut rahoitusmenot ovat vuonna 2015 yhteensä Vuosikate Vuoden 2015 talousarviossa vuosikate on eli 103 /asukas. Suunnitelmapoistot Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaisiin poistoihin on varattu talousarviovuonna Poistosuunnitelma perustuu valtuuston päätökseen. Tilikauden tulos Tilikauden tulokseen päästään vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot ja yli-/alijäämään huomioidaan poistoerojen muutokset. Tilikauden alijäämä on talousarviossa

16 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Vuonna 2015 toimitetaan eduskuntavaalit ja vuonna 2016 kunnallisvaalit.

17 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 71 :n mukaan arvioida, ovatko kunnan talousarviossa asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arvioinnin erityinen painopiste taloussuunnittelukaudella on valtuuston toimeksiannon mukaisesti talouden tervehdyttämisohjelman täytäntöönpanon ja vaikutusten seuranta. Kuntalakiin on suunniteltu joitakin muutoksia tarkastuslautakunnan tehtäviin. Lakiesityksen mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin lisätään toiminnan tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Keinot ja panostukset Tarkastuslautakunta tekee tarkastuskäyntejä kunnan eri toimipisteisiin ja kuulee säännöllisesti viranhaltijoita. Myös kunnan eri hallintokuntien teettämiä asiakaskyselyjä, itsearviointeja ja tilastointeja käytetään hyödyksi arvioinnissa. Seudulliseen toimintaan osallistutaan mm. puheenjohtajakokousten ja yhteisten koulutustapahtumien muodossa. Mahdollinen tarkastuslautakunnan tehtävien muuttuminen aiheuttaa kouluttautumistarpeita.

18 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen vastuualueeseen kuuluvat luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, tukipalvelut, elinkeinotoimi, kaavoitus, maa- ja metsätilat, maaseututoimi, sosiaali- ja terveystoimen hallinto, ympäristöterveydenhuolto, sotiemme veteraanit sekä Vesilahden osuus Pirkkalan yhteistoimintalautakunnan alaisista sosiaalipalveluista, vanhusten palveluista, perusterveydenhuollosta sekä erikoissairaanhoidosta. Uutena on vuoden 2015 alusta myös tekninen jaosto eli tekninen hallinto, kiinteistötoimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, vesi- ja viemärilaitos sekä pelastustoimi. LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tervehdyttämisohjelman / 38. Kiristyneen taloudellisen tilanteen takia (mm. valtionosuusuudistuksessa Vesilahti menettää valtionosuuksia) vuonna 2014 tehtiin vuosille uusi talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi / 21. Ohjelmassa on määritelty tasapainottamistoimenpiteet yksilöidysti, euromääräisesti ja aikataulutetusti. Syyskuussa 2014 velkaa oli euroa eli euroa / asukas. Syyskuussa 2013 velkaa oli euroa eli euroa / asukas. Vuonna 2014 uutta lainaa on nostettu 3,0 miljoonaa euroa, joka on käytetty kokonaisuudessaan vanhojen lainojen lyhentämiseen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Vakaa ja hallittu kuntatalous kunnanvaltuustossa hyväksytyn tasapainottamisohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Kunnan strategisten painopistealueiden tarkistaminen Kunnanvaltuuston strategia- ja talousseminaarit iltaseminaareina Luottamushenkilöiden osallistamisen ja tiedonkulun lisääminen Valtuustoinfot valtuuston kokousta edeltävällä viikolla, vierailijat valtuuston kokouksien / infojen yhteydessä ja kunnanhallituksen Luottamushenkilöiden sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja kunnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sähköinen kokoustyöskentely Osallistuminen kokouksiin, koulutuksiin, seminaareihin ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidosryhmien toimintaan, mm. seutufoorumi 2 kertaa vuodessa

19 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Luottamushenkilöiden sähköisen työskentelyn kehittäminen - Luottamushenkilöiden sähköisen työtilan käyttöönoton selvittäminen - Kunnanhallituksen sähköiseen kokoustyöskentelyyn tarvittavan laitekannan päivittäminen; uusien laitteiden käyttöönotto ja koulutus Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Väkiluvun lisäys

20 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KUNNANHALLITUS YLEISHALLINTO Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, tiedottamisesta, arkistoinnista sekä asumisasioista ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan myös kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät. Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, kirjanpitäjä-tietoliikenne-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta on osoitettu 15 % kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin. Vuoden 2015 alusta alkaen ao. palvelusihteerin työaika jakaantuu seuraavasti: yleishallinto 80 %, kasvatus- ja opetuslautakunta 15 % ja hyvinvointilautakunta 5 %. Yleishallinnon talousarvio on laadittu talousarvion laadintaohjeiden, kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja suunnitelma raamin sekä kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Henkilöstömenoissa on arvioitu yleishallinnon henkilöstön palkattomista virka- ja työvapaista sekä lomarahavapaista saatava kustannussäästö. Vuonna 2014 on aloitettu yleishallinnon henkilöstön ja koko kunnan palvelusihteerien kanssa tasapainottamisohjelman mukainen tehtävänkuvien ja ao. henkilöstön uudelleen organisoinnin tarkasteleminen. Lisäksi selvitetään palkka- ja taloushallinnon mahdollista ulkoistamista. Em. toimenpiteistä tasapainottamisohjelmaan vuodelle 2016 merkitty henkilöstömenojen säästö on tässä vaiheessa huomioitu kokonaisuudessaan henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Talousarvioprosessin kehittäminen - Kehysbudjetointimallin edelleen kehittäminen (otettiin käyttöön vuonna 2013) - Hallintokuntien lisäopastus budjetointiin

21 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Microsoft Office ja Share- Point-ohjelmien päivitys / käyttöönotto Sähköisen arkiston / ThereForen laajempi käyttö Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen ja joukkoliikenteen kehittäminen Kunnan sisäisen tiedottamisen kehittäminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen Käyttöönotto kaikkiin kunnan hallintotyöasemiin / käyttöönoton aikatauluttaminen ja säännöllinen seuranta Ohjeistus ja käytön laajentaminen kaikkiin nykyisellä ohjelmaversiolla saataviin kirjanpidon materiaalien sähköiseen arkistoimiseen Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja - työryhmän toimintaan - Intran kehittäminen - Esimieskoulutus (2 päivää) ajankohtaisista asioista mm. henkilöstö-, talous- ja tietohallintoon sekä erityisesti talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen - Yleishallinnon henkilöstön ja koko kunnan palvelusihteerien tehtävänkuvien ja ao. henkilöstön uudelleen organisoinnin tarkasteleminen - Palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen - Henkilöstön kouluttautumisen tukeminen - Tehtävänkuvien tarkistaminen vuosittain - Kehityskeskustelut kerran vuodessa Kansainvälinen toiminta Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen luominen etenkin ystävyyskuntien/kuntalaisten kanssa. Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen. Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EU-yhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan. Seudulliset ja maakunnalliset tavoitteet.

22 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Tunnusluvut Määrätavoitteet TA2015 TA2016 TA2017 Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai ystävyyskunnista muut mahdolliset kanssakäymiset Taloudelliset tavoitteet TA2015 TA2016 TA2017 Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on enintään euroa. Ennen 2011 vuosittaiset kv-toiminnan nettomenot keskimäärin jäivät reilusti alle taloussuunnitelmaan varatun euron. Samoin vuonna 2013 ja 2014 kv-toiminnan nettomenot jäävät puoleen taloussuunnitelmaan varatusta summasta Keinot ja panostukset Ylläpidetään ja syvennetään myönteistä kansainvälistä ilmapiiriä ja kanssakäymistä, jonka kautta myös elävöitetään ja vahvistetaan Vesilahden matkailua ja elinkeinoelämää. Yläasteen oppilaskunnan moninaiset panostukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Vuonna 2015 St. Georgenista saapuu virallinen delegaatio pormestarin johdolla Narvan Markkinoille on Vesilahden isäntävuoro kun entisen Sakkolan alueelta, Käkisalmen piiristä saapuu Vesilahden, Punkalaitumen ja Lempäälän kuntien yhteisiä venäläisvieraita ja 2017 kansainväliseen toimintaan tehdään pieni vuotuinen tasoleikkaus talouden tasapainotusohjelman hengessä. Kuntakuva Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Monipuolisen ja myönteisen kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle Matkailuesitteen ja muiden kunnan esitteiden ja nettisivujen (sisältäen erityisesti Facebookin) päivittäminen Kuntatietouden aktivointi Kunta/kyläkierrokset, uusien asukkaiden Tervetuloa kuntaan - infokirjepaketti, nettisivut Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Tapahtumamarkkinointi 3-3 Uusien asukkaiden ilta Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Kustannukset /asukas 2,4 1,3 1,3 Keinot ja panostukset Monipuolista ja myönteistä kuntakuvaa luodaan kunnan nettisivujen ja esitteiden kautta. Kunta on mukana muiden Pirkanmaan kuntien kanssa Aamulehden Ylläty ja ilahdu -netti ja -lehtikampanjassa kesällä tärkein markkinointitapahtuma on 50-vuotisjuhliaan viettävät Narvan Markkinat, joilla kunta on mukana omalla osastollaan. Kunnan osasto keskittyy tonttitarjonnan ja yrittäjyysmahdollisuuksien esittelyyn ja tällä

23 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma kertaa pienempänä toteutettavalle osastolle ei tule mukaan yhdistys- ja kylätoimijoita. Kuntaa esitellään myös Kotimaan Matkailumessuilla keväällä Uusien ja vanhojen asukkaiden kuntatietoutta aktivoidaan järjestämällä kulttuuritoimen toimesta opastettuja raittikävelyjä Kirkonkylään ja Narvaan ja Wesilahti-päivä yhteistyössä kulttuuritoimen ja Wesilahti-seuran kanssa. Narvan Markkinoille järjestetään yhteistyössä matkailun kanssa opastettu bussikierros Tampereelta Lempäälän kautta.

24 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma KUNNANHALLITUS TUKIPALVELUT Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate (netto) Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Muut laskennalliset kustannukset Tehtävän kokonaiskustannukset Vastuuhenkilö siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue, joka toimii nettobudjetoituna yksikkönä. Siivouspalvelut Siivouspalvelut tuottavat palveluja ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tiivis yhteistyö kehyskuntien kanssa tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan toiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot. Asiakaslähtöisyyttä ylläpidetään erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden ja esille tulevien asioiden kautta. Nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin ja toimiva yhteistyö tilaavien organisaatioiden kanssa on osa toimintatapaamme. Talouden tasapainotusohjelman myötä muissa hallintokunnissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat siivouspalvelujen tuottamisen vähenemiseen; Yhteistoiminta-alueen tulevat muutokset, Onkemäen koulun lakkauttamispäätös, Narvan palvelutalon sulkeminen sekä päiväkotien keskittäminen. Siivouskohteita on mitoitettu ja tullaan edelleen uudelleen mitoittamaan vastaamaan muuttuneita palvelutarpeita. Nämä näkyvät talousarvion henkilöstömäärärahamäärän pienenemisellä. Palveluvastaavan toimea ei täytetty, joka näkyy mm. henkilöstön lähiesimiehen puutteena, työnohjauksen heikkenemisenä sekä tavaroiden tilaus-tarkastustoiminnoissa. Yksilökehityskeskustelut tullaan järjestämään ryhmäkehityskeskusteluina. Tasapainotusohjelman mukaisesti lyhytaikaiset sairaus- sekä muut lomat hoidetaan edelleen sisäisin järjestelyin yhteistyössä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Henkilöstön koulutusmäärärahaleikkaukset tehtiin talouden tasapainotusohjelman mukaisesti. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus pitempiaikaisiin sijaisuuksiin on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina siivouspalveluissa.

25 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Asiakastyytyväisyyden ylläpito Asiakastyytyväisyyskysely Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin Henkilöstön hyvinvointi/ kuuleminen Tunnusluvut menettelyin. Ryhmäkehityskeskustelut Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % - 16 % Keinot ja panostukset Talouden tervehdyttämisohjelman toteutuminen. Merkittävät TA-muutokset Henkilöstö- ja sijaismäärärahojen väheneminen. Ruokapalvelut Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja taloudellisesti sekä tehokkaasti. Vesilahti on mukana Tampereen seudun kehyskuntien kanssa Hankintapalvelut Kuha Oy:ssä ja tämä tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan hankinnoille, ruokapalvelutoiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot. Niiden asiakkaiden määrä, joille Vesilahden kunta on järjestänyt ruokapalvelut, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa myöskään vuodelle Yhteistoimintaalueella tapahtuvat muutokset hieman vähentävät aterioiden määriä osastoilla. Uutena palveluna Vesilahden kunnan yhteistoiminta-alueella otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta palvelukeskuskortti. Ruokapalveluissa tämä tarkoittaa sitä, että eläkeläisille tarjotaan mahdollisuus ruokailla terveyskeskuksen ruokasalissa arvonlisäverottomaan omakustannushintaan. Eläkeläisruokailun mahdollistamisella tuetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja itsenäistä asumista. Onkemäen koulun lakkauttamispäätös, Narvan palvelutalon sulkeminen sekä päiväkotien keskittäminen keventää sekä vähentää työmäärää valmistuskeittiöillä. Em. toimenpiteiden myötä myös kunnan kuljetustarve vähenee ja näin ollen 2015 syyslukukaudesta lähtien kaikki ruuan jakopisteet tuotetaan ja lähetetään terveyskeskuksen ravintokeskuksesta. Narvan keittiöllä valmistetaan Narvan koulun tarvittavat ateriat. Keittiöillä tullaan tekemään myös tarvittavat henkilöstömitoitukset. Vuoden 2015 arvioidut suoritemäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta tilaamiin ateriamääriin. Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet maltillisesti. Näin ollen ruokapalvelut ovat saaneet taloudellista hyötyä Kuha Oy:n palveluista ruokapalveluissa. Ruokapalvelujen käytössä olevien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on tällä hetkellä korkea. Poikkeavuuksia tähän voi kuitenkin tuoda mm. kotimaisen lihan saatavuusongelmat. Yrityksiltä tulleiden ennakkotietojen mukaan sian- ja naudanlihassa saattaa tulla toimitusvaikeuksia myös vuoden 2015 aikana. Näin ollen joudumme mahdollisesti turvautumaan myös ulkomaiseen lihaan saatavuuden takaamiseksi.

26 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Talouden tervehdyttämisohjelman myötä ruokalistaan ja raaka-aineisiin on tehty muutoksia. Elintarvikkeiden kotimaisuusaste pidetään edelleen mahdollisimman korkealla. Valmistuskeittiöiden määrä (2 kpl) pysyy vuonna 2015 ennallaan. Olemassa olevilla keittiöverkostoilla pystytään palvelemaan useamman vuoden ajan kunnan ruokapalveluasiakkaita verrattuna kunnan arvioituun asukasmäärän kehitykseen. Terveyskeskuksen keittiö toimii vuoden jokaisena päivänä ja Narvan keittiö toimii koulujen toimintakausina. Vesilahden kunnassa on palvelukeittiöitä tällä hetkellä 2 kpl, Yläasteen sekä Peiponpellon päiväkodin palvelukeittiö. Talouden tasapainotusohjelman mukaisesti Ylämäen koulun keittiö muutettiin palvelukeittiöstä jakelukeittiöksi syyslukukaudella Kunnan muut keittiöt ovat jakelukeittiöitä, joihin kuljetetaan ruoka kokonaisuudessaan valmiina. Asiakaspalautetta kerätään kouluilta päivittäin. Palautetta voi antaa suoraan henkilöstölle tai kirjoittaa terveisensä asiakaspalautelaatikkoon. Palautteet käsitellään kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin saamiemme palautteiden myötä. Henkilöstö seuraa isoimmissa ruokaa vastaanottavissa kohteissa ruuan laatua (maku, rakenne, ulkonäkö) päivittäin. Laatuseurannassa kirjataan arviot ylös ja näin voidaan tarkistaa mm. jälkeenpäin tulleita mahdollisia reklamaatioita. Ruuan kulutusta seurataan myös säännöllisesti, jotta biojätteen määrä pysyisi minimissään. Asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty ja kattava tyytyväisyyskysely tullaan järjestämään myös vuonna Palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää ja ateriakokonaisuuksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Tiivis yhteistyö Tampereen kehyskuntien kanssa on tuonut ruokapalvelutoimintaan tehokkuutta mm. ruokalistojen yhdentämisen sekä erilaisten yhteishankintojen myötä. Kehyskuntien tuotekehitysryhmä jatkaa hyvin alkanutta reseptiikan kehitystyötä myös vuonna Ruokapalvelujen tuotekehitys on jatkuvaa ruokatuotteiden arviointia ja kehittämistä. Vesilahden ruokapalveluista ryhmässä on 2 varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Tuotekehitysryhmän työpanos on tuottanut erittäin hyvän reseptiikan kehyskuntien ruokalistoille. Edellä mainitut positiiviset asiakaspalautteet myös kertovat Vesilahden kunnan ruokapalvelujen kehityksestä. Ruokapalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja henkilöstön osaaminen sekä työpanos merkittävää. Tuotekehitysryhmä osallistuu edelleen kehyskuntien yhteiseen reseptiikan kehitystyöhön, vaikka kunnan ruokapalvelut ovat tehneet talouden tasapainotusohjelman mukaisesti ruokalistaan reseptiikkamuutoksia. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti ruokapalveluissa hoidetaan 1-3 päivän kaikki poissaolot sisäisin järjestelyin yhteistyönä siivouspalveluiden henkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Laadun valvonta sekä Asiakastyytyväisyyskyselyt asiakkaiden kuuleminen Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Talouden tervehdyttämisohjelman toteutus Henkilöstön hyvinvointi sekä kuuleminen Reseptiikan kehittäminen Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin menettelyin Ruokalista sekä reseptiikka muutokset Ryhmäkehityskeskustelut Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa

27 Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Ateriasuoritteet Valmistuskeittiöt Palvelukeittiöt Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % -6,7% Keinot ja panostukset Tukipalvelujen talouden tervehdyttämisohjelman toteutuminen. Merkittävät TA-muutokset Ei merkittäviä TA- Muutoksia. Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille. Narvan seudun, Onkemäen koulun sekä kunnan sisäisen postin kuljetukset hoitaa ulkoinen liikennöitsijä. Kirkonseudun sekä Ylämäen kuljetukset on hoitanut kunnan oma kuljettaja, mutta tällä hetkellä ulkoinen toimija hoitaa myös nämä kuljetukset. Syyslukukaudella 2015 kuljetukset hoidetaan vain yhdellä autolla. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2015 Kuljetusten keskittäminen yhdelle autolle. Syyslukukaudella vain yksi auto käytössä. Palvelukohteiden tarkennus Kuljetus kohteet tarkennetaan tarpeen mukaisesti Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 leasingauto 1 1 0,5 ostopalvelun määrä Taloudelliset tavoitteet TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakulujen kasvu % -13,7 % Keinot ja panostukset Kuljetukset keskitetään yhdelle autolle syyslukukaudesta 2015 lähtien. Merkittävät TA-muutokset Leasingauton poistaminen syyslukukaudella 2015.

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2016 2018 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2014 2016 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2013-2015

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2013-2015 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2013-2015 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43. Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 45 33 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 46 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 43 Hyvinvointilautakunta 25.08.2015 AIKA 25.8.2015 klo 18:00 20.07 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2011-2013. Talousarvio 2011. (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2011-2013 (sis. Investointisuunnitelma 2011-2015) Talousarvio 2011 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014)

KIIKOISTEN KUNTA. Luontevasti lähellä kaiken keskellä. Taloussuunnitelma 2010-2012. Talousarvio 2010. (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä Taloussuunnitelma 2010-2012 (sis. Investointisuunnitelma 2010-2014) Talousarvio 2010 Kunnanvaltuusto 16.12.2009 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot