KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS"

Transkriptio

1 ERITYISOHJE 2 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt Korvaa erityisohjeet ET Voimassa alkaen Pääasialliset muutokset: Urakoitsijan ja asentajan vaatimuksia muutettu (kohdat 5.2 ja 6.2), asentajan liitostyötodistuksen uusimismenettelyä muutettu (kohta 6.1), hakemuslomakkeet (liitteet 1 ja 2) uusittu + stilistisiä muutoksia KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORISOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS SISÄLTÖ 0 Yleistä 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Yleiset säännöt 4 Hallinto ja organisaatio 5 Urakoitsijan asennusoikeus 5.1 Hakemus, myöntäminen ja voimassaolo 5.2 Urakoitsijaa koskevat vaatimukset 5.3 Toteutunut liitostyön laatu 5.4 Toimenpiteet, kun urakoitsijan toiminta ei vastaa vaatimuksia sekä asennusoikeuden väärinkäyttötapauksissa 5.5 Asennusoikeuksien peruuttaminen 6 Asentajan liitostyötodistus 6.1 Hakemus, myöntäminen ja voimassaolo 6.2 Asentajaa koskevat vaatimukset 6.3 Toteutunut liitostyön laatu 6.4 Toimenpiteet, kun asentajan toiminta ei vastaa vaatimuksia sekä liitostyötodistuksen väärinkäyttötapauksissa 6.5 Liitostyötodistuksen peruuttaminen 7 Tiedottaminen 8 Vastuu tuotteen laadusta 9 Valitukset laadunvalvontatoimikunnan päätöksistä 10 Luottamuksellisuus 11 Kustannukset ja maksut Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Asennusoikeushakemus/-todistuslomake Liitostyötodistuksen hakemuslomake Kurssitodistuksen malli Liitostyötodistuksen malli Asennusoikeus- ja liitostyötodistusten tiedotemalli Asennusoikeuteen ja liitostyötodistukseen liittyvät maksut ja kustannukset

2 2 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖ, URAKOITSIJOIDEN AUKTORI- SOINTI JA ASENTAJIEN PÄTEVYYS 0 YLEISTÄ Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitostyötä ja muovihitsausta suorittavien urakoitsijoiden ja asentajien auktorisointijärjestelmä perustuu käyttäjiä edustavan Energiateollisuus ry:n (ET) ja elementtivalmistajia edustavan Muoviteollisuus ry:n (MT) väliseen sopimukseen. Sopimuksen mukaan ET ylläpitää ja hallinnoi järjestelmää sekä huolehtii sen käytännön toiminnoista. ET suosittelee jäsenyrityksiään käyttämään liitostöissään vain auktorisoituja urakoitsijoita sekä liitostyötodistuksen omaavia asentajia, liitostyypistä riippumatta. Vaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. 1 TAVOITE Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena auktorisointimenettelynä, joka pyrkii varmistamaan kaukolämpöjohtojen liitosten laadun sekä tarjoaa käyttäjälle tavan varmistua urakointiliikkeen ja asentajien kyvystä laadukkaaseen liitostyöhön (urakoitsijan asennusoikeus, asentajan liitostyötodistus). Tarkoitus on myös estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. 2 SOVELTAMISALA 3 YLEISET SÄÄNNÖT Tämä erityisohje käsittelee järjestelmän käytännön toimintaa ja sääntöjä, esim. kuinka hankkia ja ylläpitää asennusoikeus ja liitostyötodistus, niiden käyttöä sekä tarvittavia menettely- ja toimenpideohjeita. Auktorisointimenettely koskee ET:n suosituksen L1 mukaisten kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitostyötä teräsputken hitsausta lukuun ottamatta, ts. liitoskohdan eristystyötä sekä suojakuoren saumausta ja hitsausta. Auktorisoinnin perustana ovat ET:n suositukset L1 "Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot", L2 "Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset", liitostuotetoimittajien asennusohjeet ja vaatimukset sekä tämän erityisohjeen vaatimukset. Auktorisointi ja sen ylläpito tapahtuu kaikille urakoitsijoille/asentajille samoin taloudellisin ja muin ehdoin. 4 HALLINTO JA ORGANISAATIO Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja valvonnasta, mm. talous, laadunvalvontatoimikunnan (LVT) toiminta, LVT:n päätöksiä koskevien valitusten käsittely sekä tämän erityisohjeen päivittäminen. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi ET:n ja kaksi MT:n nimeämää.

3 3 Päivittäisistä toiminnoista vastaa LVT, jonka muodostaa yksi ET:n nimeämä henkilö. LVT on oikeutettu tarvittaessa käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita. Hyria koulutus Oy (Hyria) Hyvinkäällä järjestää liitostyötodistuksen edellyttämän peruskoulutuksen pätevyyskokeineen. Liitostyökurssi on vaatimuksena kaikille liitostöitä tekeville asentajille, muovihitsauskurssi suojakuoren hitsausta suorittaville asentajille. Tarvittavaa liitostuotekohtaista lisäkoulutusta voivat järjestää ja pätevyyttä oman tuotteensa osalta arvioida putki- ja liitostuotetoimittajat tai Hyria toimittajan toimeksiannosta. 5 URAKOITSIJAN ASENNUSOIKEUS 5.1 Hakemus, myöntäminen ja voimassaolo Urakoitsijan, joka haluaa saada asennusoikeuden, täydentää sitä tai laajentaa sen kattavuutta, tulee toimittaa LVT:lle liitteen 1 mukainen hakemus. LVT myöntää asennusoikeuden hyväksytyn hakemuksen perusteella. LVT:llä on oikeus tarkistaa hakemuksessa annetut tiedot sekä pyytää niistä lausuntoja. Asennusoikeutta ei voi siirtää toiselle urakointiyritykselle. Mikäli auktorisoinnin pohjana olevia ET:n suosituksia tai tätä erityisohjetta muutetaan, voidaan asennusoikeuden uusimiseksi edellyttää lisäkoulutusta ja -kokeita sen osoittamiseksi, että muuttuneet vaatimukset täytetään. Asennusoikeus on voimassa vuosijakson maaliskuun alusta seuraavan maaliskuun alkuun kerrallaan ja uusitaan vuosittain, mikäli auktorisoinnin edellytykset edelleen täyttyvät. 5.2 Urakoitsijaa koskevat vaatimukset Seuraavat vaatimukset ovat edellytyksenä asennusoikeuden saamiselle ja ylläpitämiselle: - urakoitsijan tulee olla alaan perehtynyt ja omata riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset hoitaa ko. urakoita - urakoitsijan tulee hoitaa työnantajalle kuuluvat velvoitteensa lakien ja asetusten mukaisesti - urakoitsijalla on päätoimisesti palveluksessaan vähintään yksi asennustyömailla vastuullisena työnjohtajana toimiva henkilö, jolla on vähintään vuoden kokemus liitostyön johtotehtävissä tai vähintään 3 vuoden kokemus liitosten asennustöissä, ja joka on hyväksytysti suorittanut kohdassa 4 mainitun Hyrian liitostyökurssin

4 4 - jokaisella urakoitsijan palveluksessa olevalla liitostöitä tekevällä asentajalla on voimassa oleva liitostyötodistus. Muovihitsauksia tekevillä asentajilla tulee olla voimassa oleva muovihitsaustyöt kattava liitostyötodistus - sama henkilö voidaan hyväksyä em. vastuuhenkilöksi ja asentajaksi Työkohteissa - urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus - urakoitsijan on huolehdittava, että kunkin työkohteen jokaisella asentajalla on tulityökortti ja ko. työt kattava, voimassa oleva liitostyötodistus - urakoitsijan tulee noudattaa putki- ja liitosmateriaalitoimittajien sekä ET:n työ- ja asennusohjeita - urakoitsijan käyttämien työvälineiden ja konekaluston sekä itse hankkimiensa materiaalien ja tarvikkeiden tulee täysin soveltua kulloisellekin liitosmenetelmälle ja vastata tilaajan vaatimuksia - urakoitsijan on välittömästi tehtävä ilmoitus tilaajalle, mikäli materiaaleissa epäillään olevan virheitä - urakoitsijan tulee huolehtia, että jokaisen suojakuorisaumauksen ja liitoseristyksen asentaja dokumentoidaan - urakoitsijan edustajan on oltava läsnä valmistuneen johto-osuuden tarkastus- ja mittaustilaisuuksissa - asennusoikeuksien lakattua urakoitsija vastaa keskeneräisistä töistään ja on velvollinen suorittamaan ne loppuun - asennusoikeuden peruuttaminen ei poista tai vähennä urakoitsijalla työn johdosta olevaa takuu-, vahingonkorvaus- ym. vastuuta. 5.3 Toteutunut liitostyön laatu LVT kerää palautetta kentältä toteutuneesta asennustyön laadusta. Asennusoikeuden haltijoiden tulee dokumentoida kentältä saamansa laatureklamaatiot sekä niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet. LVT voi tarkastaa tämän dokumentoinnin. 5.4 Toimenpiteet, kun urakoitsijan toiminta ei vastaa vaatimuksia sekä asennusoikeuden väärinkäyttötapauksissa Tapaukset, joissa urakoitsijan toiminta ei kaikilta osin ole tämän erityisohjeen mukaista tai asennustyö kentällä ei vastaa vaatimuksia, voivat johtaa joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - huomautus - LVT:n määrittämät korjaavat toimenpiteet, esim. ulkoinen liitostyön laaduntarkastus ja/tai lisäkoulutus ja uusi pätevyyskoe - asennusoikeuden kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan ET:n jäsenille) - asennusoikeuden peruutus

5 5 5.5 Asennusoikeuden peruuttaminen LVT voi perua asennusoikeuden seuraavissa tapauksissa: - urakoitsijalla ei ole palveluksessaan vaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä tai asentajaa - mikäli urakoitsijan havaitaan toimineen vilpillisesti, esim. esiintyneen auktorisoituna, vaikka yhtään vaatimukset täyttävää vastuuhenkilöä tai asentajaa ei ole päätoimisesti yrityksen palveluksessa, tai antaneen vääriä tietoja asennusoikeuksia haettaessa tai uusittaessa - mikäli urakoitsija muuten rikkoo asennusoikeussopimusta - urakoitsijan työtulos ei oleellisilta osin tai toistuvasti vastaa vaatimuksia, eikä urakoitsija LVT:n kehotuksista ja varoituksista huolimatta kohtuuajassa korjaa merkittäviä puutteita tai virheitä toiminnassaan LVT ilmoittaa kirjallisesti asennusoikeuden haltijalle peruutuksesta perusteluineen. Asennusoikeuden haltijalla on oikeus valittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asennusoikeuden voimassaolo lakkaa kun valitusaika on ummessa tai valitustapauksessa kun LVNK on vahvistanut peruutuspäätöksen. Vilppitapauksessa peruutus astuu voimaan heti LVT:n päätöksen ilmoituksesta. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista ET:n jäsenistölle. Peruutus voidaan tehdä määräajaksi tai vain tiettyjä liitostöitä tai -ratkaisuja koskien, mikäli peruuttamista kokonaan ei katsota tarpeelliseksi. 6 ASENTAJAN LIITOSTYÖTODISTUS 6.1 Hakemus, myöntäminen ja voimassaolo Asentajan, joka haluaa saada liitostyötodistuksen tai laajentaa sen kattavuutta, tulee toimittaa LVT:lle liitteen 2 mukainen hakemus. Pätevyyskokeen sekä sen edellytyksenä olevan peruskurssin (liitostyökurssi / muovin lankahitsauskurssi) järjestää ja kurssitodistuksen (malli liitteessä 3) myöntää Hyria. HUOM. Liitostuotetoimittaja vastaa mahdollisesti tarpeelliseksi katsomastaan tuotekohtaisesta lisäpätevöinnistä joko suoraan itse tai yhteistyössä Hyrian kanssa (tämä ei vaikuta tässä tarkoitetun liitostyötodistuksen saantiin). LVT myöntää liitteessä 4 esitetyn mallin mukaisen liitostyötodistuksen em. hakemuksen perusteella. Todistus kattaa kutisteliitostyöt eristystöineen tai PEputken hitsaustyöt tai molemmat. HUOM. Hitsausliitosratkaisujen asentaminen edellyttää em. liitostyökurssin kattavan liitostyötodistuksen lisäksi yleensä ko. liitostuotteen toimittajan myöntämän asennusoikeuden mahdollisine lisäkoulutusvaatimuksineen (tämä ei vaikuta tässä tarkoitetun liitostyötodistuksen saantiin).

6 6 Mikäli auktorisoinnin pohjana olevia ET:n suosituksia tai tätä erityisohjetta muutetaan, voidaan liitostyötodistuksen uusimiseksi edellyttää lisäpätevyyskokeita sen osoittamiseksi, että muuttuneet vaatimukset täytetään. HUOM. Uusien hyväksymistodistuksen omaavien liitosratkaisujen tullessa markkinoille vastaa liitostuotetoimittaja joko itse tai HRAKK:n kautta asentajille mahdollisesti järjestettävästä lisäkoulutuksesta ja -pätevöinnistä ko. liitosratkaisun asentamisessa (tämä ei vaikuta tässä tarkoitetun liitostyötodistuksen saantiin). Johtojen liitostyötä koskeva liitostyötodistus on voimassa vuosijakson maaliskuun alusta seuraavan maaliskuun alkuun kerrallaan. Tämän jälkeen LVT uusii todistuksen seuraavaksi vuodeksi ilman uutta pätevyyskoetta, mikäli asentaja hakemukseen liitetyllä energiayrityksen todistuksella tai vastaanottopöytäkirjan kopiolla tms. kirjallisesti osoittaa tehneensä ko. töitä (enemmän kuin yksittäisiä liitoksia) kuluneen vuoden aikana. Muussa tapauksessa todistuksen uusiminen edellyttää näytetyön suoritusta hyväksytysti, ja mikäli tämä ei yhden uusimisenkaan jälkeen onnistu, liitostyökurssin uutta suoritusta pätevyyskokeineen. Mahdollisena näytetyönä tehdään yksi minkä tahansa tyyppinen ja kokoinen kutisteliitos sekä liitosvaahdotus. Näytetyö voidaan suorittaa Hyria:lle, putkivalmistajalle, isompien kaupunkien energiayrityksille tai kutistetoimittajalle (tämän omalla kutisteella). Vastaanottaja hyväksyy näytetyön, mikäli työsuoritus ja lopputulos on sellainen, että syntynyt liitos voitaisiin hyväksyä vastaanotettavaksi työmaalla tehtynä normaalina asennuksena. Näytetyön vastaanottajan antama todistus (aika, paikka, asentaja, tehty liitostyyppi, hyväksymismerkintä ja vastaanottajan allekirjoitus) hyväksytystä näytetyöstä liitetään liitostyötodistuksen uusimishakemukseen LVT:lle. Näytetyöllä liitostyötodistus voidaan kuitenkin uusia enintään kaksi kertaa peräkkäin, tämän jälkeen uusiminen edellyttää liitostyökurssin uutta suoritusta pätevyyskokeineen. Suojakuoren hitsausta koskeva todistus on voimassa ja uusitaan vastaavalla tavalla kuin liitostyötä koskeva todistus. 6.2 Asentajaa koskevat vaatimukset Seuraavat vaatimukset ovat edellytyksenä liitostyötodistuksen saamiselle ja ylläpitämiselle: - edellä mainittuun peruskoulutukseen osallistuminen ja pätevyyskokeen hyväksytty suorittaminen - pätevyyden ylläpitäminen työkokemuksella ja/tai uusiminen edellisessä kohdassa mainitulla tavalla Vaatimus koskee kaikkia liitosasentajia, myös ns. kausityövoimaa. 6.3 Toteutunut liitostyön laatu Kentällä toteutuneen liitostyön laadun seuranta tapahtuu tilaajan toimesta. LVT kerää palautetta kentältä toteutuneesta asennustyön laadusta.

7 7 6.4 Toimenpiteet, kun asentajan toiminta ei vastaa vaatimuksia sekä liitostyötodistuksen väärinkäyttötapauksissa LVT:n tietoon tulevat toistuvat tai merkittävät puutteet asentajan työtuloksessa voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - huomautus - uusi pätevyyskoe - täydennyskoulutus ja uusi pätevyyskoe - liitostyötodistuksen kattavuuden rajoitus - liitostyötodistuksen peruutus. 6.5 Liitostyötodistuksen peruuttaminen 7 TIEDOTTAMINEN Liitostyötodistus voidaan perua mm. seuraavissa tapauksissa: - mikäli asentaja liitostyötodistusta uusittaessa ei kirjallisesti osoita tehneensä ko. liitostöitä tai hyväksyttyä näytetyötä tai uusineensa pätevyyskoetta viimeisen vuoden aikana - vilppitapauksissa, esim. vanhentuneen tai toisen henkilön liitostyötodistuksen käyttäminen - mikäli LVT:n edellyttämiin toimenpiteisiin (esim. täydennyskoulutus/pätevyyskoe) ei kehotuksesta huolimatta kohtuuajassa ryhdytä. LVT ilmoittaa kirjallisesti liitostyötodistuksen haltijalle peruutuksesta perusteluineen. Liitostyötodistuksen haltijalla on oikeus valittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Liitostyötodistuksen voimassaolo lakkaa kun valitusaika on ummessa tai valitustapauksessa kun LVNK on vahvistanut peruutuspäätöksen. Vilppitapauksessa peruutus astuu voimaan heti LVT:n päätöksen ilmoituksesta. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista ET:n jäsenistölle. Peruutus voidaan tehdä määräajaksi tai vain tiettyjä liitostöitä tai -ratkaisuja koskien, mikäli peruuttamista kokonaan ei katsota tarpeelliseksi. Lista voimassa olevista asennusoikeuksista ja liitostyötodistuksista julkaistaan ET:n kotisivuilla internetissä aina kun asennusoikeus myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi maaliskuussa, jolloin ne lähetetään myös sähköpostina kaikille ET:n kaukolämpöjäsenille, kaikille elementti- ja liitossertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille liitostyöurakoitsijoille. Malli tiedotteesta on liitteessä 5. 8 VASTUU ASENNUSTYÖN LAADUSTA Asennusoikeuden haltija vastaa työnsä laadusta kaikilta osin. LVT:llä ja LVNK:lla ei ole taloudellista eikä muuta vastuuta toteutuneen työn laadusta.

8 8 9 VALITUKSET LAADUNVALVONTATOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ LVT:n päätöksiä koskevat valitukset tulee jättää LVT:lle kahden viikon kuluessa päätöksen saamisesta. LVNK tutkii valitukset mahdollisimman nopeasti. 10 LUOTTAMUKSELLISUUS LVT:n ja LVNK:n auktorisointitoiminnan yhteydessä saamat yrityskohtaiset tiedot ovat luottamuksellisia. 11 KUSTANNUKSET JA MAKSUT Urakoitsija vastaa koulutus- ja tutkintokustannuksista sekä liitteen 6 mukaisista maksuista. Maksut kattavat järjestelmän ylläpidon sekä rutiinitoimien kustannuksia. Tältä pohjalta LVNK päättää maksujen tason vuosittain.

9 LIITE 1 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA H A K E M U S / T O D I S T U S ET KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTEN ASENNUSOIKEUS Todistus on voimassa ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia VASTUUHENKILÖ(T), TULEE OLLA VÄHINTÄÄN YKSI Vastuuhenkilö on urakoitsijan palveluksessa ja vastuussa sen suorittamista töistä, tuntee Energiateollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän erityisohjeen 2 Kaukolämpöjohtojen liitostyö, urakoitsijoiden auktorisointi ja asentajien pätevyys (ks. > kaukolämpö > laadunvarmistus ja testaus), ko. töitä koskevat viranomaismääräykset sekä sitoutuu noudattamaan näitä ja myöhemmin mahdollisesti annettavia määräyksiä. Vastuuhenkilöllä tulee olla Hyvinkään liitostyökurssi käytynä, mutta liitostyötodistusta ei tarvita. LIITOSTYÖTODISTUKSEN OMAAVAT ASENTAJAT a) liitostyö: b) muovihitsaus: ALLEKIRJOITUKSET Paikka Päivämäärä Yritys Y-tunnus Osoite Puh Allekirjoitus Fax Sähköposti Helsingissä Päivämäärä Laadunvalvontatoimikunnan edustaja

10 LIITE 2 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA H A K E M U S Palautusosoite: Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola PL HELSINKI ET KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖTODISTUS UUSI HAKEMUS Liitostyötodistushakemus vuodelle koskien: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia ASENTAJAN NIMI JA SYNTYMÄAIKA (Asentajalla tulee olla Hyria koulutus Oy:n ko. töitä koskeva kurssitodistus, mutta kopiota ei tarvitse liittää hakemukseen) ALLEKIRJOITUS Paikka Päivämäärä Asentajan työnantaja Allekirjoitus Sähköposti

11 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖT LIITE 3 K U R S S I T O D I S T U S M A L L I TODISTUS nro N.N. synt...19 Helsingissä on suorittanut opetushallituksen valvonnan alaisen 24 tuntia käsittävän KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖN ASENNUSKURSSIN Ammattiaineet 14 h * laadunvalvontajärjestelmä ja auktorisointimenettely * yleistä kaukolämpöjohtotekniikasta * materiaalioppi, polyeteeni ja polyuretaani * liitostekniikan teoria * hälytysjärjestelmät ja hälytyslankojen liitokset * liitostöiden työturvallisuus * liitostyön valvonta, testit ja tarkastukset * kirjallinen koe * näytetyön tarkastus ja arviointi Työharjoittelu liitostekniikoista 10 h Tietopuolinen koe ja näytetyö hyväksytysti suoritettu. Hyvinkäällä. päivänä kuuta 20 Hyria koulutus Oy N.N. koulutuspäällikkö M.M. kouluttaja

12 LIITE 4 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA TODISTUS N:O xx/20xx M A L L I ET KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOSTYÖTODISTUS N.N.:lle, synt...19 Helsingissä on myönnetty tämä Energiateollisuus ry:n ja Muoviteollisuus ry:n ylläpitämän kaukolämpöjohtojen laadunvarmistusjärjestelmän mukainen kaukolämpöjohtojen liitostyötodistus. Todistus osoittaa, että N.N. on suorittanut Hyria koulutus Oy:n ko. kurssin/kurssit teoria- ja työkokeineen. Todistus myönnetään vuodeksi kerrallaan ja uusitaan vuosittain osoitetun työkokemuksen tai näytetyön perusteella. Todistus on voimassa xx xx ja koskee: vain johtojen liitostyötä (saumaus ja eristys) vain suojakuoren hitsaustyötä molempia Helsingissä, / 20 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

13 LIITE 5 KAUKOLÄMPÖ Veli-Pekka Sirola xx.yy.20xx TIEDOTE Lxxx/20xx Lämmönjakelu Korvaa tiedotteen Lyyy/20xx M A L L I Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio 2/11 Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset Tämä tiedote sisältää luettelot xx yy voimassa olevista kaukolämpöjohtojen liitostyön ja muovihitsauksen auktorisoiduista urakoitsijoista ja asentajien liitostyötodistuksista. Asennusoikeustodistukset ja liitostyötodistukset koskevat sekä suojakuoren saumausta kutistemuovituotteita käytettäessä että liitoskohdan eristystyötä. Asennusoikeusmenettelyn tarkoitus ja sisältö käyvät ilmi erityisohjeesta 2 Kaukolämpöjohtojen liitostyö, urakoitsijoiden auktorisointi ja asentajien pätevyys, joka löytyy internetistä Järjestelmä. Liitostyö on tärkeä laatutekijä, vauriotilastojen mukaan epätiiviit liitokset ovat selvästi yleisin vuotosyy ja epätiiviys on yleisimmin seurausta asennusvirheestä tai huolimattomasta työstä. Suosittelemme, että jäsenlaitokset - vaativat liitos- ja muovihitsaustöitä tekeviltä urakoitsijoiltaan voimassa olevia asennusoikeustodistuksia ja edellyttävät tätä jo tarjouspyynnössä - vaativat ja valvovat, että liitos- ja muovihitsaustöitä työmailla tekevät vain ko. työt kattavan liitostyötodistuksen omaavat asentajat - edellyttävät urakoitsijoilta vain hyväksyttyjen liitostyyppien ja -vaahtojen käyttöä Auktorisoituja yrityksiä löytyy joka puolelta maata. Auktorisoinnin edellytysten kenttävalvonta tapahtuu tilaajan toimesta. Jos auktorisoidun urakoitsijan työnlaadussa ilmenee vaikeuksia, ilmoittakaa siitä myös allekirjoittaneelle! Liitostöiden arvostuksen ja auktorisointimenettelyn merkityksen ylläpitäminen edellyttää, että tilaajat sitä mahdollisimman kattavasti ja yhtenäisesti noudattavat. HUOM!! Tämä tiedote liitteineen postitetaan paperiversiona asianosaisille joka vuosijakson alussa. Väliaikoina luettelot pidetään jatkuvasti ajantasalla internetissä, Tiedotteet. Lisätiedot: Veli-Pekka Sirola, puh , Veli-Pekka Sirola LIITTEET Luettelo liitostyön ja muovihitsauksen asennusoikeustodistuksista / xx.yy.20xx Luettelo liitostyötodistuksen omaavista asentajista / xx.yy.20xx

14 LIITE 6 LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA MAKSUPERUSTEET ET ASENNUSOIKEUTEEN JA LIITOSTYÖTODISTUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT JA KUSTANNUKSET 1 MAKSUT Järjestelmään liittyvät maksut ja niiden tason päättää LVNK vuosittain. Asennusoikeusmaksu laskutetaan vuosittain keväällä asennusoikeuksia uusittaessa. Liitostyötodistusmaksu laskutetaan samoin vuosittain keväällä todistusta uusittaessa. Maksut ovat vuonna 2010 seuraavat: 1. Asennusoikeus: Liitostyötodistus: 20 Asennusoikeuden ja liitostyötodistuksen uusimisesta niiden kattavuuden laajentamiseksi ei peritä maksua. 2 KOULUTUS-, NÄYTETYÖ- JA KOEKUSTANNUKSET Asennusoikeuden ja liitostyötodistuksen hakija/haltija vastaa näiden myöntämiseen/voimassapitämiseen vaadittavien koulutusten, näytetöiden ja kokeiden kaikista, niiden järjestäjien suoraan laskuttamista kustannuksista.

Voimassa 1.3.2010 alkaen

Voimassa 1.3.2010 alkaen ERITYISOHJE 1 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt 23.2.2010 Korvaa erityisohjeet 3.4.2006 ET Voimassa 1.3.2010 alkaen Pääasialliset muutokset: Huomioitu uudet ja uusiutuneet ENstandardit ja

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

Nostoapuvälinetarkastajat

Nostoapuvälinetarkastajat 2015-03-02 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa kuvataan nostoapuvälineiden tarkastajien sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset ja sertifioinnin hakemistapa sekä sertifioinnin ylläpitokäytäntö.

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje

Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Kaukolämpöjohtojen putkityöt Urakka- ja työohje Suositus L5B/1996 Suomen Kaukolämpö ry 1996 ISSN 1238-9315 Viite: LLY-kansio 4b/7 SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY SUOSITUS L5B/1996 Tämä suositus koskee kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L141/2015 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 2.3.2015 Korvaa tiedotteen L139/2014 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L139/2014 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 3.3.2014 Korvaa tiedotteen L137/2013 Päivitetty 31.3.2014 Päivitetty 6.5.2014 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L137/2013 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2013 Korvaa tiedotteen L134/2012 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L137/2013 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2013 Korvaa tiedotteen L134/2012 Päivitetty 12.3.2013 Päivitetty 23.8.2013 Päivitetty 10.9.2013 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L129/2011 1(9) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.3.2011 Korvaa tiedotteen L125/2010 Päivitetty 5.5.2011 Päivitetty 16.6.2011 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Yleiset hankintaehdot 1(10)

Yleiset hankintaehdot 1(10) Yleiset hankintaehdot 1(10) 1. Yleistä Sen lisäksi, mitä Efora Oy:n ("Tilaaja") ja toimittajan ("Toimittaja") välillä on sovittu kirjallisessa sopimuksessa, tilauksessa tai muussa toimeksiannossa, mukaan

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

5.3.2015. Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella.

5.3.2015. Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella. 5.3.2015 KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN ASENNUS URAKOITSIJAN JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N YHTEISTYÖ Tämä määräys koskee lämpöurakoitsijoita, jotka toimivat Fortum Power and Heat Oy:n toimialueella. Fortum Power

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset

Kaukolämpöjohtojen liitostyö ja muovihitsaus: Urakoitsijoiden asennusoikeustodistukset sekä asentajien liitostyötodistukset KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L141/2015 1(10 Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 2.3.2015 Korvaa tiedotteen L139/2014 Päivitetty 2.4.2015 Päivitetty 17.6.2015 Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy

RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS. Sähköinfo Oy RAKENNUSALAN SÄHKÖISTYSOPAS Sähköinfo Oy Julkaisija Copyright Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Harakantie 18 B, 02650 Espoo PL 55, 02601 Espoo Puhelin 09 547 610 www.stul.fi kustantaja Sähköinfo

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja

Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Kotihoidon palvelusetelin sääntökirja Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 2 1 Määritelmät... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelun tuottajan velvoitteet... 4 4 Kaupungin

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot