Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakuohje Muoviputkihitsaajat"

Transkriptio

1 MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot. Sopimuksen mukaan Inspecta Sertifiointi ylläpitää järjestelmää ja huolehtii sen käytännön toimenpiteistä. Pätevöinteihin sovelletaan Muoviteollisuus Ry:n neuvottelukunnan toimintaohjetta, Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilösertifiointiyksikön menettelyohjetta ja lisäksi soveltuvasti SFS-EN/ISO/IEC henkilösertifiointistandardin vaatimuksia. 2 ORGANISAATIO Muoviteollisuus ry:n muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta (NK1) hyväksyy pätevyyden todentamisessa käytettävät vaatimukset ja ohjeet. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna mm. putkien valmistajat, Infra ry, vesilaitokset, kouluttajat, Muoviteollisuus ry sekä palvelujen tuottajia. Neuvottelukunta kokoontuu määräajoin ja sen tehtävät ja kokoonpano on tarkemmin kuvattu sen toimintaohjeessa. Inspecta Sertifiointi Oy auditoi kouluttajat, käsittelee hakemukset ja pitää hitsaajista, yrityksistä ja kouluttajista rekisteriä. 3 HITSAAJAN PÄTEVÖINTIEDELLYTYKSET Pätevöintiedellytykset koostuvat hitsauskoulutuksesta, työkokemuksesta, teoriakokeesta ja hitsauskokeesta. Koulutusvaatimukset Pätevöinti edellyttää hyväksytyn koulutuksen suorittamista. Koulutuksen tulee täyttää neuvottelukunnan hyväksymä koulutusohjelma ja kouluttaja täytyy olla auditoitu ja hyväksytty. Kouluttajia koskevat vaatimukset on esitetty kouluttajien auditointiohjeessa, joka on saatavilla Inspectan kotisivuilta. Teoriakoe ja hitsauskoe Koulutuksen aikana on suoritettava sekä teoriakoe että hitsauskoe hyväksytysti. Pätevyys voidaan osoittaa joko pusku- tai sähköhitsaukselle tai vain yhdelle menetelmälle. Pätevyyskokeen valvoo ja arvostelee hyväksytty kouluttaja. Kokeneille hitsaajille (hitsausalan työkokemus yli 5 vuotta) voidaan tehdä osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen perusteella päätetään hakijan mahdollinen koulutustarve tai mahdollisuus osallistua suoraan teoria- ja hitsauskokeeseen. Osaamiskartoituksen tekee hyväksytty kouluttaja. Osaamiskartoituk-

2 2 (5) sen erimielisyydet tulee saattaa Inspecta Sertifiointi Oy:n henkilösertifiointiyksikön tietoon, joka vie tapauksen NK:n auditointielimen käsiteltäväksi. Hyväksytysti suoritetun muovisten maakaasuputkistojen hitsauskurssin katsotaan täyttävän pätevöintivaatimukset. 4 HITSAUSYRITYKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Yritys, jonka palveluksessa pätevöity henkilö toimii, on vastuussa tarvittavien laitteiden ja sisäisen ohjeistuksen (hitsausohjeet) olemassaolosta. Yrityksistä pidetään rekisteriä. Päästäkseen tähän rekisteriin yrityksellä täytyy olla pätevöityä henkilökuntaa ja voimassaolevat hitsausohjeet. 5 MUOVIPUTKIHITSAAJAN PÄTEVÖINNIN HAKEMINEN Pätevöintiä varten on yrityksen/hakijan toimitettava Inspecta Sertifiointi Oy:lle hakemus, johon liitetään seuraavat työantajaa ja hitsaajia koskevat tiedot: 1) Yrityksen Nimi Osoite Yhdyshenkilö Y-tunnus Yhteystiedot, ja laskutusosoite 2) Hitsaajista Henkilön täydellinen nimi Syntymäaika tai henkilötunnus Muoviputkihitsauskoulutuksen tiedot (kouluttaja/päivämäärä) Tieto tutkinnon/kokeen läpäisemisestä (kouluttajan todistus) Valokuva henkilökorttia varten sekä todiste, josta henkilö voidaan tunnistaa (esim. ajokortista kuvasivusta kopio) Hakemisessa tulee käyttää Inspecta Sertifiointi Oy:n kotisivuilta tulostettavaa lomaketta. Hakemusasiakirjoja ei pääsääntöisesti palauteta hakijoille, minkä vuoksi hakemuksiin tulisi liittää alkuperäisistä todistuksista kopiot. Ellei pätevöintiä voida myöntää, hakijalle ilmoitetaan, miltä osin hän ei täytä rekisteröintiedellytyksiä.

3 3 (5) 6 TODISTUSTEN VOIMASSAOLO, JATKAMINEN JA PERUUTTAMINEN Rekisteröidyiltä yrityksiltä ja pätevöidyiltä henkilöiltä peritään vuosimaksua, joka sisältää pätevöinnin/rekisteröinnin suorittamiseen ja todistusten/korttien jatkamiseen liittyvät kulut. Vahvistetut vuosimaksut ovat: Yritysmaksu on 200, joka sisältää 2 hitsaajaa. Useammasta hitsaajasta maksu on 20 /hitsaaja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva alv. 6.1 Voimassaolo Myönnetty henkilön pätevyys on voimassa 5 vuotta myöntämispäivästä sillä edellytyksellä, että haltija jatkuvasti täyttää pätevöintiedellytykset ja jatkuvaluonteisesti tekee kyseisiä tehtäviä. Toiminnassa ei saa olla 5 vuoden aikana yli vuoden kestävää yhtenäistä katkosta. Työnantajan on seurattava pätevöidyn henkilön toiminnan jatkuvuutta hitsauspäiväkirjan (työkirjan) avulla. Työnantajan on myös pidettävä kirjaa pätevöidyn henkilön toimintaa koskevista valituksista. Jos valitus on senlaatuinen, että se voisi aiheuttaa pätevyyden peruuttamisen, on siitä ilmoitettava Inspecta Sertifiointi Oy:lle. Pätevyystodistus/kortti on voimassa vain siinä ilmoitetun yrityksen palveluksessa. Työnantajaa vaihdettaessa todistus/kortti on lähetettävä Inspecta Sertifiointi Oy:lle työnantajan nimen vaihtamista varten. Mikäli todistuksen/kortin voimassaolo on keskeytynyt pitkäksi aikaa (yli vuosi), sen saa voimaan suorittamalla hyväksyttävästi käytännön hitsauskokeen. Hitsauskoe tehdään hyväksytyn kouluttajan valvonnassa. 6.2 Jatkaminen Pätevyystodistuksen/kortin voimassaoloa voidaan jatkaa uudeksi viisivuotiskaudeksi edellyttäen, että toiminta on ollut jatkuvaluonteista ja muut pätevöintiedellytykset ovat olemassa. Jatkamisen yhteydessä on toimitettava hitsauspäiväkirja (työkirja) tai siitä kopio, josta toiminnan jatkuvuus voidaan todeta. Samoin on toimitettava tiedot mahdollisista henkilön hitsaustöitä kohtaan tehdyistä valituksista. Pätevyystodistus/kortti on toimitettava jatkettavaksi aikaisintaan 3 kuukautta ennen sen umpeutumista. voidaan jatkaa korkeintaan 6 kuukautta umpeutumisajan jälkeen, jotta se voidaan jatkaa ilman käytännön hitsauskokeen suoritusta. Mikäli pätevyystodistus/kortti on umpeutunut ennen sen jatkamista, se ei ole voimassa. Pätevyys astuu voimaan kun uusi kortti on myönnetty. Työkokemukseksi kelpaavat muoviputkien hitsaukset viimeisen kolmen vuoden ajalta ennen hakemusta.

4 6.3 Pätevyyden peruuttaminen 4 (5) Järjestelmän mukaan auditointielin on velvollinen käsittelemään kaikki sen tietoon saatetut valitukset. Valitukset lähetetään Inspecta Sertifioinnille, joka vie asian auditointielimen käsittelyyn. Myönnetty pätevyystodistus/kortti voidaan peruuttaa epäeettisen tai työssä tapahtuneiden vakavien laiminlyöntien tai toistuvan virheellisen toiminnan takia. Ennen pätevyystodistuksen/kortin peruuttamista ko. henkilöltä/yritykseltä pyydetään selvitys tapahtuneesta. Tämän jälkeen auditointielin käsittelee asian ja tekee tarvittaessa peruuttamispäätöksen, jonka velvoittamana Inspecta Sertifiointi peruuttaa pätevyystodistuksen/kortin. 7 TIETOJEN JULKAISEMINEN Inspecta Sertifiointi pitää SFS-EN/ISO/IEC standardin mukaisesti pätevöidyistä henkilöistä ja heidän pätevyysalueistaan luetteloa, joka on nähtävissä Inspecta Sertifioinnin kotisivuilla. Samoin pidetään luetteloa järjestelmää hyödyntävistä hitsaustyötä tekevistä yrityksistä sekä hyväksytyistä kouluttajista. Hakemusasiakirjat Inspecta Sertifiointi käsittelee luottamuksellisina ja arkistoi ne sekä myönnettyjen pätevyystodistusten/korttien tiedot vähintään 10 vuotta. 8 VALITUSMENETTELY Inspecta Sertifioinnin, kouluttajien tai auditointielimen ratkaisuihin tyytymätön hakija voi hakea muutosta päätökseen kirjallisesti. Valitus toimitetaan Inspecta Sertifioinnille, joka vie sen neuvottelukunnan käsittelyyn. Neuvottelukunta tutkii tapauksen ja antaa lausunnon. Lausunnon saatuaan Inspecta Sertifiointi tai muu toimija on tarvittaessa velvollinen käsittelemään asian uudelleen. 9 YLIMENOKAUDEN SÄÄNNÖT NK päätöksellä siirtymäkautta on jatkettu vuoden 2014 loppuun. Pidempään kuin 5 vuotta alalla olleet kokeneet hitsaajat voivat hakea pätevyyttä. Hakemukset käsittelee Inspecta Sertifiointi. Hyväksyntää ilman koetta haettaessa arvioidaan hakijan kurssitodistus vastaavasta kurssista. Hakijan hitsauskokemus pitää pystyä osoittamaan hitsauspäiväkirjalla, valvontapöytäkirjoilla tai työnantajan lausunnolla. Mikäli hakemusta ei hyväksytä, hakijalla on mahdollisuus osoittaa pätevyytensä osaamiskartoituksella sovitulla pätevöintimenettelyllä. Osaamiskartoituksen tekee hyväksytty kouluttaja.

5 10 VASTUUKYSYMYKSET 5 (5) Neuvottelukunta ja järjestelmän toimielimet vastaavat ainoastaan laadunvalvontajärjestelmän ylläpidosta ja seuraavat koulutuksen laatua. Tuotteiden ja hitsausten laadusta vastaavat niiden tekijät, urakoitsijayritykset, tuotteiden valmistajat ja maahantuojat. 11 YHTEYSHENKILÖT Voimassaolevat yhteyshenkilöt löytyvät Inspecta Oy:n internet sivuilta osoitteesta:

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (6) HAKUOHJE TERÄS- JA ALUMIINIRAKENTEIDEN HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen

Lisätiedot

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5

KÖYSIRATALAITTEISTON VASTAAVA HOITAJA. Henkilösertifiointi 2015-04-21 Sivu 1 / 5 2015-04-21 Sivu 1 / 5 1 YLEISTÄ Tässä ohjeessa kuvataan valtioneuvoston asetuksen 253/2002 mukaisen köysiratalaitteistojen vastaavan hoitajan pätevyyden arviointi. Valtioneuvoston asetuksessa 406/2008

Lisätiedot

Hakuohje Käytönvalvojat

Hakuohje Käytönvalvojat 1 / 7 KÄYTÖNVALVOJAN PÄTEVYYSKIRJAN HAKUOHJEET 1 ASETUKSET, JOISSA VAATIMUKSET ON ESITETTY Kattilaitosten käytönvalvojien pätevyyskirjojen vaatimukset on annettu asetuksessa N:o 891 vuodelta 1999. Kattilalaitosten

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017.

Sopimuskausi 1.2.2015 31.1.2018 sekä mahdollinen, yhden vuoden optio 1.2.2018 alkaen. Optiosta ilmoitetaan maaliskuussa 2017. Euran kunta/ TARJOUSPYYNTÖ 1/6 ELINTARVIKKEET SEKÄ PAKKAUSMATERIAALIT AJALLE 1.2.2015-31.1.2018 + MAHDOLLINEN YHDEN VUODEN OPTIO Taustat ja hankinnan kohde Euran kunnan pyytää, yhdessä Säkylän kunnan sekä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013.

PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. PALKINTOTUOMAREIDEN JA YLITUOMAREIDEN KOULUTUS JA PÄTEVÖIMINEN SEKÄ TOIMINTA Hyväksytty Kennelliitossa 5.3.2013. Tämä ohje on Kennelliiton yleisohje. Koe- ja kilpailukohtaiset lisäohjeet löytyvät kunkin

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010 Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea) kortit sisältävät yhden tai useampia toimintoja, joiden avulla kortinhaltija voi käyttää

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot