Voimassa alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimassa 1.3.2010 alkaen"

Transkriptio

1 ERITYISOHJE 1 1 (8) Laadunvalvonnan neuvottelukunta hyväksynyt Korvaa erityisohjeet ET Voimassa alkaen Pääasialliset muutokset: Huomioitu uudet ja uusiutuneet ENstandardit ja ET:n suositukset sekä LTmerkintäoikeuden korvautuminen EHPsertifioinnilla KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUS- JA SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ SISÄLTÖ 0 Yleistä 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Yleiset säännöt 4 Hallinto ja organisaatio 5 Hakemus 6 Hyväksymistodistus 7 Sertifiointimenettely 7.1 Tyyppitestit 7.2 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta 7.3 Ulkoinen laadunvalvonta 7.4 Toimitettujen tuotteiden laatu 8 Materiaalien, tuotteiden sekä tuotantomenetelmien muutokset 9 Testauslaboratoriot 10 Hyväksymistodistuksen käyttö 11 Toimenpiteet, kun tuotteet tai laadunvalvonta ei vastaa vaatimuksia sekä hyväksymistodistuksen väärinkäyttötapauksissa 12 Hyväksymistodistuksen määräaikainen peruuttaminen 13 Hyväksymistodistuksen peruuttaminen 14 Tiedottaminen 15 Vastuu tuotteen laadusta 16 Dokumentointi ja arkistointi 17 Valitukset laadunvalvontatoimikunnan päätöksistä 18 Tuotteiden laatureklamaatiot 19 Luottamuksellisuus 20 Kustannukset ja maksut Liite A Liite B Liite C Liite D Liite E Liite F Liite G ET:n suosituksen L2/2010 standardia SFS-EN 489 täydentävät vaatimukset Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitokset, tyyppitestit, ominaisuudet, testimenetelmät ja toimenpiteet Hyväksymistodistuksen hakemus Liitosrakenteen hyväksymistodistuksen malli Liitosvaahdon hyväksymistodistuksen malli Sertifikaattien tiedotemalli Hyväksymistodistukseen liittyvät maksut

2 KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LAADUNVARMISTUS- JA SERTIFIOINTIJÄRJESTELMÄ 2 0 YLEISTÄ Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen laadunvarmistus- ja sertifiointijärjestelmä perustuu käyttäjiä edustavan Energiateollisuus ry:n (ET) ja elementtivalmistajia edustavan Muoviteollisuus ry:n (MT) väliseen sopimukseen. Sopimuksen mukaan ET ylläpitää ja hallinnoi järjestelmää sekä huolehtii sen käytännön toiminnoista. ET suosittelee jäsenyrityksiään hankkimaan ja käyttämään vain sertifioituja tuotteita (elementit ja valmisosat: EHP-sertifikaatti, liitokset: hyväksymistodistus, ks. kohta 2). Sertifikaattivaatimuksen suositellaan olevan osa energiayritysten tarjouspyyntöjä. Jos toimittaja kuitenkin tarjoaa sertifioimattomia tuotteita (jotka kuuluvat tämän järjestelmän soveltamisalaan), tämän tulee tarjouksesta käydä selvästi ilmi sekaannuksen välttämiseksi. 1 TAVOITE 2 SOVELTAMISALA Järjestelmän tarkoitus on toimia vapaaehtoisena sertifiointimenettelynä, joka on hyödyllinen sekä toimittajalle että käyttäjälle, ja joka tarjoaa käyttäjälle helpon tavan varmistua tuotteiden riittävästä laadusta (sertifikaatti, laatumerkki). Tarkoitus on varmistaa Suomeen toimitettavien, soveltamisalassa mainittujen tuotteiden vaatimustenmukainen laatu sekä estää laadun kustannuksella tapahtuva epäterve hintakilpailu. Nämä erityisohjeet käsittelevät järjestelmän käytännön toimintaa ja sääntöjä, esim. kuinka hankkia ja ylläpitää sertifiointia, laatumerkin käyttöä sekä tarvittavia menettely- ja toimenpideohjeita. Seuraavat tuotteet ja niiden tuotanto kuuluvat järjestelmän piiriin: - Kiinnivaahdotetut kaukolämpöjohdot, elementit ja valmisosat SFS-EN 253, SFS-EN 448, SFS-EN 488, SFS-EN , SFS-EN sekä ET:n suosituksen L1/2010 mukaan HUOM! Elementtien ja valmisosien osalta sertifiointi on 2010 siirtynyt kansallisesta LT-sertifioinnista hoidettavaksi Euroopan tasolla alan yhteistyöjärjestön Euroheat & Powerin ylläpitämänä (EHP-sertifikaatti ja -laatumerkki) sekä yksiettä kaksiputkirakennetta koskien. - SFS-EN 489 ja ET:n suosituksen L2/2010 mukaiset liitosrakenteet ja materiaalit - SFS-EN 488 ja ET:n suosituksen L4/2003 mukaiset palloventtiilit (näille on oma erityisohje nro 3, joten niitä ei käsitellä tässä ohjeessa). Elementtien ja valmisosien osalta laadunvarmistus ja sertifiointi perustuu edellä mainittuihin standardeihin ja Euroheatin erityisohjeeseen Certification guidelines for DH pipes (ks. 61.aspx).

3 3 Liitosten osalta laadunvarmistus ja sertifiointi perustuvat näihin erityisohjeisiin sekä edellä mainittuun standardiin ja suositukseen. Liitteessä A on esitetty ET:n suosituksen L2/2010 SFS-EN 489:ää täydentävät vaatimukset. HUOM! TÄSTÄ ETEENPÄIN TÄMÄ OHJE KÄSITTELEE VAIN LIITOSTEN SERTIFIOINTIA. ELEMENTTIEN JA VALMISOSIEN SERTIFIOINTIMENETTELYT JA -VAATIMUKSET LÖYTYVÄT EDELLÄ MAINITUSTA EUROHEATIN OHJEESTA. 3 YLEISET SÄÄNNÖT Sertifiointi ja sen ylläpito tapahtuu kaikille toimittajille/valmistajille samoin taloudellisin ja muin ehdoin. Järjestelmä toimii nollatulosperiaatteella. 4 HALLINTO JA ORGANISAATIO 5 HAKEMUS Järjestelmän ylimpänä päätöselimenä toimii laadunvalvonnan neuvottelukunta (LVNK) vastaten järjestelmän yleisestä toiminnasta ja valvonnasta, mm. talous, laadunvalvontatoimikunnan (LVT) toiminta, LVT:n päätöksiä koskevien valitusten käsittely sekä näiden erityisohjeiden päivittäminen. LVNK:ssa on neljä jäsentä, kaksi ET:n ja kaksi MT:n nimeämää. Päivittäisistä toiminnoista vastaa LVT, jonka muodostaa yksi ET:n nimeämä henkilö. LVT on oikeutettu käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita ulkoisiin tarkastuksiin sekä tyyppitesti- ja pistokoekappaleiden valintaan. Valmistajan tai toimittajan, joka haluaa saada hyväksymistodistuksen, tulee toimittaa LVT:lle liitteen C mukainen hakemus. Samaa hakemuskaavaketta käytetään myös haettaessa olemassa olevan sertifikaatin laajennusta ja tuotteen valmistuspaikan muuttuessa. 6 HYVÄKSYMISTODISTUS LVT myöntää hyväksymistodistuksen hyväksytyn hakemuksen sekä tyyppitestien jälkeen. Liitosrakenteille/-materiaaleille sekä liitosten PUR-vaahdoille myönnetään hyväksymistodistus ilman laatumerkin kiinnitysoikeutta. Liitosmateriaaleja, esim. kutistenauhoja voidaan käyttää erilaisissa liitosrakenteissa, sertifioiduissa tai ei-sertifioiduissa, joten sekaannusten välttämiseksi liitosmateriaaleihin ja -komponentteihin ei voi kiinnittää laatumerkkiä.

4 4 Hyväksymistodistus kattaa sertifikaatissa mainitut tuotteet ja liitosrakenteet sekä tuotantolaitokset. Kutisteliitoksissa holkki+kapeat kutisteet ja leveällä kutisteella toteutetut ratkaisut katsotaan eri liitosratkaisuksi. Sertifikaatin laajennus kattamaan ko. valmistajan muitakin tuotantolaitoksia ja liitosrakenteita edellyttää normaalia hakuprosessia (hakemus, tyyppitestit). Hyväksymistodistusta ei voi siirtää toiselle tuotantolaitokselle tai toiselle yritykselle. Hyväksymistodistus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Mikäli sertifioinnin pohjana olevia EN-standardeja, ET:n suosituksia tai näitä erityisohjeita muutetaan, voidaan sertifikaatin uusimiseksi edellyttää lisätarkastuksia tai -testejä sen osoittamiseksi, että muuttuneet vaatimukset täytetään. Hyväksymistodistusten mallit on esitetty liitteissä D ja E. 7 SERTIFIOINTIMENETTELY 7.1 Tyyppitestit Testaus- ja tarkastusmenettelyt hyväksymistodistuksen saamiseksi ja ylläpitämiseksi käsittävät: - tyyppitestit - valmistajan sisäisen laadunvalvonnan - ulkoiset tarkastukset - laatureklamaatioiden tarkastukset (kentällä toteutuneen laadun seuranta) Tyyppitestit suoritetaan ensihyväksynnän saamiseksi liitosrakenteille ja liitosmateriaaleille. Tyyppitestien tulee osoittaa, että liitosratkaisut ja -materiaalit täyttävät kaikki liitteessä B mainituille ominaisuuksille asetetut vaatimukset. Tyyppitestit tulee suorittaa jossakin akkreditoidussa testauslaitoksessa. Toimittaja vastaa koekappaleiden toimittamisesta testauslaitokseen sekä testaukseen liittyvistä kustannuksista. Voimassa olevan standardin mukaisesti enintään neljä vuotta sertifikaattihakemuksen päivämäärää aikaisemmin hyväksytyssä testauslaitoksessa tehdyt testit hyväksytään. Liitosrakenteiden ja -materiaalien tyyppitestit tulee uusia joka 5. vuosi. Liitosrakenteille tämä testi tehdään EN 489:n mukaisesti, mutta joustavien liitosten (muiden kuin hitsattujen liitosten) osalta vain yhdelle koekappaleelle (ensimmäisessä tyyppikokeessa 3 koekappaletta). Liitosvaahdolle tämä testi tehdään EN 489:n tyyppitestivaatimusten mukaisesti sillä erotuksella, että koekappaleen molemmista liitoksista otetaan vain yksi näyte kuhunkin PUR-kokeeseen. Korkeintaan yksi vuosi LVT:n kirjallista uusintatestikehotusta aikaisemmin akkreditoidussa testauslaitoksessa tehdyt testit hyväksytään. Tämä uusintatyyppitesti suoritetaan eräänlaisena kompensaationa sille, että valmistajan sisäistä laadunvalvontaa ei tarkasteta samaan tapaan kuin putkille ja valmisosille.

5 5 Mikäli ensimmäisen tai uusintatyyppitestin kaikki tulokset eivät täytä sertifikaatin saamisen edellytyksiä, tulee hakijan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Tämän jälkeen tulee uusia testien ne osat, jotka LVT katsoo tarpeelliseksi. 7.2 Valmistajan sisäinen laadunvalvonta 7.3 Ulkoinen tarkastus Valmistajan tulee suorittaa jatkuvaa laadunvalvontaa sen varmistamiseksi, että tuotteiden vaadittu laatutaso jatkuvasti ylläpidetään. Sisäiselle laadunvalvonnalle ei ole määritelty vähimmäisvaatimuksia. Valmistaja voi itse suorittaa sisäisen laadunvalvonnan testit ja mittaukset, tai ne voidaan teettää alihankkijalla tai testauslaboratoriossa. Kaikki testit ja mittaukset tulee dokumentoida. Dokumenteista tulee ilmetä koekappaleita, tuloksia, päivämääriä sekä testaajaa koskevat tiedot. Nämä dokumentit sekä tuotteiden valmistusta ja vastaanotettuja materiaaleja ja komponentteja koskevat dokumentit tulee säilyttää vähintään 5 vuotta, ja ne tulee olla LVT:n saatavilla. Ulkoisilla tarkastuksilla voidaan valvoa sitä, että sertifikaatin haltija jatkuvasti täyttää kaikki sertifikaatin edellytykset, erityisesti sisäisen laadunvalvonnan toimivuuden, laajuuden ja tulosten suhteen. Tarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa näytteitä pistokokeisiin. Vaadittaessa liitoksissa käytettävien tuotteiden valmistajien tulee toimittaa sisäistä laadunvalvontaansa koskeva sertifikaatti sekä laadunvalvonnan tulokset LVT:n määrittämästä valmistuserästä. Tarvittaessa LVT:llä on oikeus tehdä tarkastuskäynti liitostuotevalmistajien tuotantolaitoksille joko ennakkoilmoituksella tai ilman. Jokaisesta tarkastuskäynnistä LVT laatii raportin ja toimittaa sen sertifikaatin haltijalle. 7.4 Toimitettujen tuotteiden laatu LVT kerää palautetta kentältä toimitettujen tuotteiden laadun seuraamiseksi. Hyväksymistodistuksen haltijoiden tulee dokumentoida kentältä saamansa laatureklamaatiot sekä niiden seurauksena toteutetut toimenpiteet. Tämä dokumentointi voidaan tarkastaa mm. ulkoisen tarkastuksen yhteydessä. 8 MATERIAALIEN, TUOTTEIDEN SEKÄ TUOTANTOMENETELMIEN MUUTOKSET Sertifikaatin haltijan tulee ilmoittaa LVT:lle jokaisesta sellaisesta tuotetta (liitosrakenne, liitosmateriaali, liitosvaahtokomponentit tai -resepti) tai tuotantomenetelmää koskevasta oleellisesta muutoksesta, jolla voi olla vaikutusta joko valmiin tuotteen vaatimustenmukaisuuteen tai sertifikaatin kattavuuteen. LVT

6 6 päättää onko muutoksella tällaista vaikutusta. Myönteisessä tapauksessa vaaditaan uusi tyyppitestaus joko täydellisenä tai osittaisena LVT:n päättämässä laajuudessa. 9 TESTAUSLABORATORIOT Tyyppitestit ja pistokokeet saa teettää akkreditoiduissa testauslaitoksissa. 10 HYVÄKSYMISTODISTUKSEN KÄYTTÖ Hyväksymistodistuksia voidaan tarjousten ohella käyttää sertifioitujen tuotteiden markkinoinnissa ja mainostamisessa. Tämä ei kuitenkaan saa aiheuttaa sekaannusta valmistajan sertifioitujen ja sertifioimattomien tuotteiden välille, erityisesti tarjousprosessissa. 11 TOIMENPITEET, KUN TUOTTEET TAI LAADUNVALVONTA EI VASTAA VAATIMUKSIA SEKÄ HYVÄKSYMISTODISTUKSEN VÄÄRINKÄYTTÖTAPAUKSISSA Tapaukset, joissa valmistajan tai toimittajan toiminta ei kaikilta osin ole näiden erityisohjeiden mukaista tai tuotteet eivät vastaa vaatimuksia, voivat johtaa johonkin tai joihinkin seuraavista toimenpiteistä: - LVT:n määrittämät valmistajan korjaavat toimenpiteet, esim. huomautus ja korjauskehotus, ulkoinen uusintatarkastus ja/tai lisäpistokokeet jossakin akkreditoidussa testauslaitoksessa valmistajan kustannuksella - hyväksymistodistuksen kattavuuden rajoitus - julkinen varoitus (tiedotetaan ET:n jäsenille) - hyväksymistodistuksen määräaikainen peruutus - hyväksymistodistuksen peruutus. 12 HYVÄKSYMISTODISTUKSEN MÄÄRÄAIKAINEN PERUUTTAMINEN LVT voi peruuttaa hyväksymistodistuksen määräajaksi, mikäli vaadittuihin korjaaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty tai niillä ei ole saavutettu haluttua tulosta, ja mikäli peruuttamista kokonaan ei katsota tarpeelliseksi. LVT ilmoittaa kirjallisesti sertifikaatin haltijalle määräaikaisesta peruutuksesta perusteluineen. Sertifikaatin haltijalla on oikeus valittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 13 HYVÄKSYMISTODISTUKSEN PERUUTTAMINEN LVT voi perua hyväksymistodistuksen seuraavissa tapauksissa: - välittömästi, mikäli valmistajan sisäisen laadunvalvonnan raportoinnissa tai dokumentoinnissa havaitaan vilppiä, esim. tuloksia kirjattu mittauksia tai testejä tekemättä - mikäli valmistaja ei kehotuksista ja varoituksista huolimatta korjaa merkittäviä puutteita laadunvalvontavälineistössä, laadunvalvonnan suorittamisessa tai sen dokumentoinnissa

7 7 14 TIEDOTTAMINEN - mikäli valmistaja ei ole tilannut LVT:n edellyttämiä testejä ja toimittanut testinäytteitä testauslaitokseen kuukauden kuluessa LVT:n antamasta testauspyynnöstä - mikäli tuotteet eivät korjaavien toimenpiteiden jälkeen lisätesteissä täytä keskeisille ominaisuuksille asetettuja vaatimuksia. LVT ilmoittaa kirjallisesti sertifikaatin haltijalle peruutuksesta perusteluineen. Sertifikaatin haltijalla on oikeus valittaa päätöksestä kahden viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Hyväksymistodistuksen voimassaolo lakkaa, kun valitusaika on ummessa, tai valitustapauksessa, kun LVNK on vahvistanut peruutuspäätöksen. Vilppitapauksessa peruutus astuu voimaan heti LVT:n päätöksen ilmoituksesta. LVNK:lla on oikeus tiedottaa vilppitapauksista ET:n jäsenistölle. Lista voimassa olevista hyväksymistodistuksista julkaistaan ET:n kotisivuilla internetissä (http://www.energia.fi/fi/kaukolampo/kaukolampojohtojen_laadunvarmistus/tied otteet) aina kun sertifikaatti myönnetään tai peruutetaan, sekä joka vuosi tammi-helmikuussa, jolloin ne lähetetään myös sähköpostitse kaikille ET:n lämpöä myyville jäsenille, kaikille sertifikaatin haltijoille sekä kaikille auktorisoiduille kaukolämpöputkiurakoitsijoille. Malli tiedotteesta on liitteessä F. 15 VASTUU TUOTTEEN LAADUSTA Sertifikaatin haltija vastaa sertifioitujen tuotteiden laadusta ja sen huolehtimisesta, että nämä tuotteet täyttävät sertifikaatissa määritettyjen standardien ja suositusten vaatimukset kaikilta osin. LVT:llä ja LVNK:lla ei ole taloudellista eikä muuta vastuuta tuotteiden laadusta. 16 DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI Valmistajan tulee vähintään 5 vuoden ajan säilyttää dokumentointi, joka osoittaa, että laadunvalvonta jatkuvasti täyttää asetetut vaatimukset. LVNK:n ja LVT:n tulee arkistoida ja säilyttää päätöksensä. 17 VALITUKSET LAADUNVALVONTATOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSISTÄ LVT:n päätöksiä koskevat valitukset tulee jättää LVT:lle kuukauden kuluessa päätöksen saamisesta. LVNK tutkii valitukset mahdollisimman nopeasti. 18 TUOTTEIDEN LAATUREKLAMAATIOT

8 8 Sertifikaatin haltijan tulee kirjata ja arkistoida kaikki sertifioitujen tuotteiden laatua koskevat reklamaatiot ja niiden johdosta suorittamansa toimenpiteet. Tämä arkisto tulee olla LVT:n saatavilla mm. tarkastuskäynnin aikana. 19 LUOTTAMUKSELLISUUS LVT:n ja LVNK:n sertifiointitoiminnan yhteydessä saamat yrityskohtaiset tiedot ovat luottamuksellisia. 20 KUSTANNUKSET JA MAKSUT Valmistaja vastaa tyyppi- ja pistokokeiden kustannuksista, LVT:n tarkastuskäyntien kustannuksista sekä liitteen G mukaisista maksuista. Maksut kattavat järjestelmän ylläpidon sekä päivittäisten toimien kustannuksia. Tältä pohjalta LVNK päättää maksujen tason vuosittain.

9 Laadunvalvontatoimikunta LIITE A ET ET:N SUOSITUKSEN L2/2010 STANDARDIA SFS-EN 489 TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET ET:n suositus L2/2010 perustuu SFS-EN 489:n vaatimuksiin. Seuraavassa esitetään ko. suosituksen tuotteiden teknisiä ominaisuuksia koskevat, em. standardia täydentävät vaatimukset. - Kutistemuhvin ja -nauhan (kutistettuna) tiivistyspituuden sekä jatkosholkkiin että suojaputkeen tulee olla vähintään 100 mm. - PE-jatkosholkin sekä peltiliitoksessa käytetyn jatkospellin limityksen suojaputkeen tulee olla vähintään 30 mm. - Kutistumattoman jatkosholkin seinämänpaksuuden tulee olla vähintään 3 mm. - Jatkospellin seinämänpaksuuden tulee olla vähintään 0,5 mm.

10 LIITE B (velvoittava) ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS L2/2010 LIITE 2 KIINNIVAAHDOTETTUJEN KAUKOLÄMPÖJOHTOJEN LIITOKSET, TYYPPITESTIT, OMINAISUUDET, TESTIMENETELMÄT JA TOIMENPITEET Ominaisuus Testimenetelmä Toimenpide Liitosrakenne PUR Joustavat liitosratkaisut: Kestävyys maassa tapahtuvan aksiaaliliikkeen suhteen (hiekkalaatikkokoe) Kaikki liitosratkaisut: Vesitiiviys Hitsatut liitosratkaisut: Jännityssäröilyn kestävyys Koostumus ja materiaaliominaisuudet EN 489 EN 489 EN 489 EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Tyyppitestiraportin tarkastus Raaka-ainetodistusten ja sisäisen laadunvalvonnan kirjanpidon tarkastus Solurakenne EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Sulkeumat ja kuplat EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Suljetut solut EN 489/ISO 4590 Tyyppitestiraportin tarkastus Minimitiheys EN 489/ISO 845 Tyyppitestiraportin tarkastus Puristuslujuus EN 489/ISO 844 Tyyppitestiraportin tarkastus Vedenimeytyminen EN 489/EN 253 Tyyppitestiraportin tarkastus Lämpövanheneminen EN 489 Tyyppitestiraportin tarkastus

11 LIITE C HYVÄKSYMISTODISTUKSEN HAKEMUS Hakemuksen lähetysosoite: ET Energiateollisuus ry Veli-Pekka Sirola PL HELSINKI Hakija Yritys Postiosoite Puhelin Kontaktihenkilö Valmistuspaikkakunta Fax Sähköposti Valmistaja (täytetään, jos ei ole sama kuin hakija) Yritys Postiosoite Puhelin Valmistuspaikkakunta Fax Tuotetiedot Tuoteryhmä: Kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitosmateriaalit / liitosrakenteet Asiakirjat 1. EN ET:n suositus n:o L2/ Laadunvalvontajärjestelmän erityisohje 1 Tuote (kauppanimi, tyyppi, tuotekuvaus, tuotannon tyyppi- ja kokoalue...) Sitoumus Olemme perehtyneet tässä hakemuksessa mainittuun erityisohjeeseen. Jos meille myönnetään hakemamme hyväksymistodistus, sitoudumme noudattamaan ko. ohjetta sekä muita laadunvalvonnan neuvottelukunnan hyväksymiä hyväksymistodistuksen käyttöön liittyviä ohjeita., /, Paikka Päiväys Allekirjoitus / Nimen selvennys

12 LIITE D Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 2/20xx ET M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosrakenne / tuote Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoksille SFS-EN 489:ssä ja Energiateollisuus ry:n suosituksessa L2/2010 esitetyt vaatimukset. Tämä todistus on voimassa xx alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa hyväksymistodistuksen n:o 2/20yy. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 20xx LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

13 LIITE E Laadunvalvontatoimikunta TODISTUS NO 3/20xx ET M A L L I H Y V Ä K S Y M I S T O D I S T U S Kaukolämpöalan laadunvalvontatoimikunta myöntää puolueettomissa laboratorioissa suoritettujen tyyppitestien perusteella tämän todistuksen. Tuote: Liitosvaahto (CO 2 -PUR) - seossuhde, polyoli/isos. xxx:yyy (til.) Valmistaja: Tilaaja: Tyyppitestiraportti: Laadunvalvontatoimikunta toteaa, että tässä mainittu tuote täyttää kiinnivaahdotettujen kaukolämpöjohtojen liitoseristeelle SFS-EN 489:ssä ja Energiateollisuus ry:n suosituksessa L2/2010 esitetyt vaatimukset. Hyväksymistodistus koskee vain ym. seossuhteella valmistettua PUR-vaahtoa. Tämä todistus on voimassa xx alkaen vuoden kerrallaan edellyttäen, että valmistajan sisäisen laadunvalvonnan toiminta, laajuus ja tulokset sekä ulkoisen laadunvalvonnan testitulokset täyttävät asetetut vaatimukset. Tämä todistus korvaa todistuksen n:o 3/20yy. Helsingissä, tammikuun 31. päivänä 20xx LAADUNVALVONTATOIMIKUNTA N.N.

14 LIITE F M A L L I KAUKOLÄMPÖ Veli-Pekka Sirola xx TIEDOTE Lxxx/20xx Lämmönjakelu Korvaa tiedotteen Lyyy/20yy Kaukolämpötoimialan jäsenille ja auktorisoiduille kaukolämpöjohtojen liitosurakoitsijoille Viite: ET-kaukolämpökansio 2/11 Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 20xx Seuraavassa on luetteloitu voimassa olevat EHP-sertifikaatit (elementit ja valmisosat) sekä LT-merkintäoikeudet (palloventtiilit) ja hyväksymistodistukset (liitokset). Sertifikaateissa on mainittu, mitä tuotteita tai ratkaisutapoja ne koskevat. Esim. tietty kutiste ei välttämättä ole hyväksytty kaikilla liitostavoilla. Hyväksytyt elementit/valmisosat voidaan merkitä EHP-merkillä ja sulkuventtiilit LT-merkillä. Kutiste- ym. liitostuotteissa ei laatumerkkiä käytetä. Energiateollisuus ry suosittelee hankinnoissanne vaatimaan elementtien ja valmisosien osalta EHP-sertifikaatti, palloventtiilien osalta LT-merkki sekä liitosratkaisujen ja liitosvaahtojen osalta hyväksymistodistus. EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskevan erityisalojen hankintalain mukaan tarjottavan tuotteen vaatimustenmukaisuus tulee voida osoittaa myös muulla tilaajaa tyydyttävällä tavalla. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa vaatimuksena voisi siten esim. olla EHP-sertifikaatti, tai vastaava kolmannen osapuolen sertifikaatti tai selvitys tuotteen vaatimustenmukaisuudesta ja laadusta. Tämä tiedote liitteineen lähetetään sähköpostitse asianosaisille joka vuoden alussa. Seuraavan vuoden alkuun asti tiedote sertifikaattiluetteloineen pidetään ajan tasalla internetissä ja teet. Lisätiedot: Veli-Pekka Sirola, puh , Veli-Pekka Sirola LIITTEET - EHP-sertifikaatit / xx - LT-merkintäoikeudet / xx - Hyväksymistodistukset / xx

15 LIITE G Laadunvalvontatoimikunta MAKSUPERUSTEET ET HYVÄKSYMISTODISTUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT 1 PERUSMAKSUT 2 VUOSIMAKSUT Järjestelmään liittyvät maksut ja niiden tason päättää LVNK. Hakemusmaksuja ei ole. Hyväksymistodistuksen vuosimaksu on tuotekohtainen. Ko. vuoden vuosimaksut laskutetaan etukäteen tammikuussa. Vuosimaksu vuonna 2010 on LAADUNTARKASTUS- JA TESTAUSKUSTANNUKSET Hyväksymistodistuksen hakija/haltija vastaa näiden myöntämiseen / voimassapitämiseen vaadittavien normaalien tai erityistarkastusten ja testausten kaikista, LVT:n tai testauslaitoksen laskuttamista kustannuksista.

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011

Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 Pohjoismaisen ympäristömerkinnän säännöt 22.6.2011 1 Johdanto... 2 2 Hakemus... 2 2.1 Ympäristömerkinnän käyttöoikeuden hakemus... 2 2.2 Salassapito ja luottamukselliset tiedot... 4 2.3 Käyttöoikeuden/rekisteröinnin

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2011

Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta, sertifikaatit 2011 KAUKOLÄMPÖ TIEDOTE L128/2011 1(7) Lämmönjakelu Veli-Pekka Sirola 1.2.2011 Korvaa tiedotteen L122/2010 Päivitetty 18.3.2011 Kaukolämpötoimialan jäsenille, LT-merkin/hyväksymistodistuksen haltijoille ja

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten

Luonnonkivituotannon laadunvalvonta CE-merkintää varten Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Termit ja määritelmät... 4 3 Tuotannon laadunvalvontajärjestelmä... 6 3.1 Laatu/toimintajärjestelmän rakenne... 6 3.2 Organisaatio, vastuu ja valtuudet... 7 3.2 Raaka-aine ja

Lisätiedot

Hakuohje Muoviputkihitsaajat

Hakuohje Muoviputkihitsaajat MUOVIPUTKIHITSAAJIEN PÄTEVÖINTI 1 YLEISTÄ 1 (5) Muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus Ry:n ja Inspecta Sertifiointi Oy:n sopimukseen. Sopimus kattaa kunnallistekniset vesiputkistot.

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön

Sonera CA. Varmennuskäytäntö. Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5. Varmenteet yrityskäyttöön 1 (60) 2.12.2008 Sonera CA Varmennuskäytäntö Voimassa 2.12.2008 lähtien Versio 2.5 Varmenteet yrityskäyttöön Sonera Class 1 -varmenne Sonera Class 2 -varmenne Sonera Mobiilivarmenne Tämä suomenkielinen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä?

Tervetuloa 2. 1. Yleistietoa 2. 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3. 1.4. Mitä tarkoittaa CE-merkintä? www.nordicpolymark.com Tervetuloa 2 1. Yleistietoa 2 1.1. Mikä on Nordic Poly Mark? 2 1.2. Mikä on vapaaehtoinen tuotesertifiointi? 2 1.3. Miksi Nordic Poly Mark? 3 1.4. Mitä tarkoittaa CEmerkintä? 3 1.5.

Lisätiedot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot

.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 1/18 SISÄLTÖ Sisältö... 2 Määritelmät... 3 Tavoite ja soveltamisala... 6 1 kohta. Kelpoisuusvaatimukset... 6 2 kohta. Saapumisjärjestyksessä

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt

Hakuohje Sammutuslaitteistohenkilöt 1 (6) OHJEET SAMMUTUSLAITTEISTOHENKILÖIDEN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE HENKILÖILLE Ohjeessa on yleisesti kuvattu sammutuslaitteistohenkilöiden tutkinto- ja sertifiointikäytäntö, sertifioinnin edellytykset

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös)

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-11/0018 European Technical Approval (käännös) VTT EXPERT SERVICES OY PL 1001 02044 VTT Tel. + 358 20 722 111 www.vttexpertservices.fi Rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

Lämpökuvaajat taso I & II

Lämpökuvaajat taso I & II 2013-08-21 Sivu 1 / 7 1 Yleistä Tässä ohjeessa on yleisesti kuvattu teollisuuden kunnonvalvonnan lämpökuvaajan sertifiointikäytäntö, edellytykset tutkintoon osallistumiselle ja sertifioinnin hakemistapa

Lisätiedot

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat

Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat Suomen PEFC-standardi Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC FI 1004:2009_v3 Versio 3 13.5.2013 Metsäsertifioinnin alueelliset toimikunnat PEFC Suomi Sitratie 7, 00420 HELSINKI puh: 0400 765 437

Lisätiedot

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1

Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle. ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille. Eviran ohje 18507/1 Eviran ohje 18507/1 Menettelyt kala-, liha- ja maitotuotteiden viennissä Venäjälle ja tulliliittoon Ohje elintarvikealan laitoksille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18507/1 Menettelyt

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405

SOPIMUS V.4.0 SOPIJAPUOLINA: European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgium ALV BE 0864 240 405 SOPIMUS SOPIJAPUOLINA: Yhteisö European Registry for Internet Domains vzw / asbl Osoite Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgium ALV BE 0864 240 405 Edustaja Marc Van Wesemael Jäljempänä EURid

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö

Näytä kansalliset täytäntöönpanotoimet. Kaksikielinen näyttö 31995L0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/16/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1995, jäsenvaltioiden hissejä koskevan lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 213, 07/09/1995

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi

KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Liite 15 Työsuojeluosasto 10.8.2011 2. versio KONEIDEN MARKKINAVALVONTA Opas työsuojelutarkastajille toiminnan yhtenäistämiseksi ja kehittämiseksi Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot