Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa"

Transkriptio

1 Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012

2 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan JOHDANTO Uudistuvat työnkuvat hankkeen lähtökohtana on ollut erityisesti sairaanhoitajien toimenkuvan kehittäminen pitkäaikaishoidossa niin, että se vastaisi paremmin heidän saamaansa koulutusta ja osaamista. Uudistuvat työnkuvat -hankkeen koulutustilaisuuksissa on keskusteltu vilkkaasti sairaanhoitajan toimenkuvasta ja sen kehittämisestä sekä sopivasta sairaanhoitajamäärästä pitkäaikaishoidossa. Sairaanhoitajille päätettiin myös antaa mahdollisuus kertoa henkilökohtaisesti oma näkemyksensä asiasta. Sairaanhoitajien vastauksissa esille nousevat toistuvasti henkilöstömitoitukset ja asiakkaiden yhä heikompi kuntoisuus ja monisairaisuus osastolle tultaessa sekä osaston kokonaistilanne asiakkaiden kunnossa ja koko henkilöstön kokemuksesta ja osaamisesta. Sairaanhoitajien työnkuvaa on kartoitettu ennen hanketta esimerkiksi Ohmeron ja Kovaniemen tekemässä opinnäytteessä, jossa he totesivat, että sairaanhoitajilla olisi valmius siirtyä konsultoivampaan sairaanhoitajan toimenkuvaan. Lisäksi sairaanhoitajat Nurminen ja Pappinen totesivat opinnäytteessään sairaanhoitajien työajan sisältävän paljon koulutusta vastaamatonta osuutta, kuten tukipalveluita. Sairaanhoitajia haastateltiin puolistrukturoitua lomaketta käyttäen. Osittain haastattelutilanteita ohjasivat myös vastaukset ja niitä tarkentavat kysymykset. Kyselyrunko sisälsi taustatiedot ja kysymyksiä hankkeen myötä esille nousseista teemoista. Haastattelutilanteet koettiin myönteisenä ja ne ovat saaneet hyvää palautetta.

3 Taustatiedot Haastateltuja sairaanhoitajia oli 9. Haastattelut kestivät 1-1,5h ja ne toteutettiin kesäkuussa Pyynnöt osallistua haastatteluun meni esimiesten kautta vapaaehtoisuuteen perustuen. Haastatellut sairaanhoitajista yli puolet oli 50-vuotiaita ja muut alle. Keski-ikä oli 49 vuotta. Työkokemusta vanhuspuolella heillä oli runsaasti 5-20 vuotta, suurimmalla osalla yli 10 vuotta. Nykyisessä yksikössään haastatellut olivat työskennelleet muutamista kuukausista seitsemään vuoteen. Taulukko 1: Haastateltujen taustatiedot Keski-ikä Työkokemus vanhuspuolella Työkokemus nykyisessä yksikössä 49 vuotta 5-20 vuotta, keskimäärin yli 10 vuotta 0-7 vuotta Miksi valinnut vanhustyön omaksi alakseen? Sairaanhoitajilta kysyttiin, miksi he ovat valinneet juuri vanhuspuolen omaksi alakseen. Haasteltavista kuusi oli kokenut alan omakseen itsestään selvyytenä. Heistä puolet ei osannut perustella asiaa sen enempää se on aina kulkenut rinnalla tämä vanhustyö ja puolet kertoi tottuneensa jo nuorena tavalla tai toisella ikääntyneisiin ihmisiin, esimerkiksi elämällä kolmen sukupolven kanssa samassa taloudessa. Eräs sairaanhoitaja kertoi pystyvänsä hyödyntämään vanhuspuolella omia vahvuuksia ja vuorovaikutustaitojaan paremmin kuin akuutissa hoidossa. Toinen perusteli valintaa pidemmillä asiakassuhteilla ja kokonaisvaltaisuudella. Eräs haastatelluista totesi ajautuneensa vanhuspuolella, mutta jatkoi, että mitä pidempään on ollut, niin sitä enemmän on tykännyt. Ala oli valittu myös gerontologisen hoitotyön haasteellisuuden vuoksi. Mistä löydetään hoitajat, joille vanhustyö on se oma juttu?

4 Miksi ei ole mennyt akuutimmalle puolelle? Osa kertoi, että kolmivuorotyö ei sovi hänelle tai ei käy elämäntilanteeseen. Muutamat kertoivat, että akuuttipuolen tehtävät eivät vain kiinnosta heitä, ja eräs kertoi, että ei halua toimia niin hetkessä vaan pohtia asioita kokonaisvaltaisesti. Erikoissairaanhoidon erilaiset osaamisvaatimukset herättivät myös epäröintiä tämän hetken osaamisen perusteella, ja osa koki, että sinne olisi pitänyt mennä heti, jos olisi aikonut pysyä mukana. Vanhuspuolen perushoidollisempi ote sai myös kannatusta. Vastuunmäärää ei vähennä ollenkaan vaan vanhustyö on monesti hyvin vastuullista ja joutuu tekemään hyvin itsenäisiä päätöksiä, ehkä siinä voi hetki kuitenkin sitä pohtimisen aikaan, työn luonne on erilainen Kokeeko voivansa hyödyntää osaamistaan? Suurin osa koki voineensa hyödyntää omaa osaamistaan sairaanhoitajana. Useat korostivat sairaanhoidollisten taitojen lisäksi omien luonteenpiirteiden ja sosiaalisen osaamisen hyödyntämistä. Osa kertoi pystyvänsä hyödyntämään aiemmin saamansa erityisosaamista, esimerkiksi kuntouttamista, ja pystyneensä jakamaan sitä myös muille hoitajille. Useat hoitajista korostivat hoidon kokonaisvaltaisuutta, joka vaatii erityistä osaamista. Myös lähi- ja perushoitajien sekä opiskelijoiden konsultointi ja ohjaus nousi usean sairaanhoitajan puheessa esille...asian voi nähdä perushoidon näkökulmasta, mutta jos haluaa nähdä kokonaisuuden näkökulmasta niin haastetta piisaa ja ottaa vastuuta tilanteesta ja asukkaasta ja koska kuitenkin asukkaat ovat monisairaita ja monenmoista ongelmaa siellä on, kyllä sitä (vastuuta) riittää tärkeä rooli työn lähi- ja perushoitajien opastamisessa ja se avartaa paljon kun siinä olisi sitä mahdollisuutta tosia paljon kanss a Onko kokenut osaamisensa laskeneen vanhuspuolella Suurin osa sairaanhoitajista kertoi, että totta kai joidenkin asioiden osalta osaaminen on laskenut, koska toimenpiteitä ei ole tarvinnut Mitä on sairaanhoitajan osaaminen vanhustyössä?

5 tehdä tai esimerkiksi lääkityksen osalta osaaminen koettiin kaventuneen. Jos temppuja ajattelee niin kyllä on, painopiste on eriasioissa ja sosiaalisessa osaamisessa sekä hoidon seurannassa ja kehittämisessä Kysymys herätti myös pohdintaa: Mitä se sairaanhoitajan osaaminen on? Onko se temppuja ja kädentaitoja vai se kokonaisuus. Samalla tuotiin myös esille, että vanhuspuolella sairaanhoitaja joutuu myös opettelemaan uusia asioita, kuten yhdessä tekemistä tai hoitohakemuksien täyttämistä. Milloin sairaanhoitajia tarvitaan pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajilta kysyttiin hivenen provosoivastikin sairaanhoitajien tarpeellisuudesta pitkäaikaishoidossa. Vastauksia emmittiin ja vastausta vähän kierreltiinkin, mutta vastaukset olivat toisaalta samansuuntaiset. Suurin osa koki, että sairaanhoitajia on syytä olla joka aamu- ja iltavuorossa yksi paikalla, koska ei se katso aikaa, milloin vointi heikkenee. Samalla useimmat toivat esille kollegiaalisen tuen tärkeyden, esimerkiksi vuorojen vaihtuessa. Lähdössä ollut sairaanhoitaja kertoi merkittäväksi työntötekijäksi yhteistyön ja kollegiaalisen tuen puuttumisen, jolloin vastuu kasautui liian raskaaksi. Kollegatuki on puuttunut, paljon ollut sellaista mitä olisi pitänyt tehdä, mutta ei ole ehtinyt Toisen kanssa miettiminen ja mitäs nyt tehdään niin kyllähän se monta kiperää tilannetta voisi sillä ratkaista, kun se kollega olisi siinä Sairaanhoitajilta kysyttiin myös eri vuorojen eroista. Useimmat sanoivat, ettei ole mitään eroa, onko aamu vai ilta tai arki vai viikonloppu. Toisaalta useimmat myös sanoivat, että jos pitää tinkiä sairaanhoitajia niin iltavuoroista, mutta aamuvuoroihin ainakin pitäisi jäädä sekä arkeen että viikonloppuun sairaanhoitaja. Vähiten tarpeellisuutta sairaanhoitajalle katsottiin olevan viikonlopun iltavuoroissa. Toisaalta sairaanhoitajille koettiin tulevan myös henkinen vastuu koko osastosta, ja huolta kannettiin lähi- ja perushoitajien pärjäämisestä, jos jotain alkaa tapahtumaan tai pitää alkaa soittelemaan sijaisia. Kollegatuki on korvaamaton työssäjaksamisen edellytys.

6 Muutama sairaanhoitaja toi esille, että jos sairaanhoitajia olisi vähemmän, niin lähi- ja perushoitajien osaaminen nousisi ihan uuteen arvoon. Lisäksi korostettiin, että muutos myös edellyttäisi sitä, että lähi- ja perushoitajat oppivat ottamaan ja ottavat enemmän vastuuta. Mitään määriä sairaanhoitajista ei kukaan halunnut sanoa. Lisäksi useampi toi esille, että asia riippuu myös koko muun henkilöstön tilanteesta. Jos on päteviä ja kokeneita lähihoitajia illalla niin ei välttämättä tarvitse, mutta jos sijaisia tai opettelevia niin sairaanhoitaja luo turvaa ja pysyvyyttä Sairaanhoitajien toimenkuvasta puhuttaessa haastattelujen aikana eri yhteyksissä nousi usein esille henkilöstömitoitukset ja työn organisointi. Osa sairaanhoitajista koki, että ollessaan perustyössä mukana, he joutuvat tekemään taukojen aikana ns. sairaanhoidolliset tehtävät. Lisäksi kiinnitettiin huomioita työtapoihin ja työn organisointiin, joilla asioita voitaisiin saada sujuvoitettua. Ei se hoitajien määrä kyllä ole suhteessa suoraan hoitotyön laatuun. Löytää ne vahvuudet ja oikeat työskentelytavat, että homma toimii...iltapäiväkahvissa on tiivistettävää ja siihen sais vaikka mitä. Toimintakulttuurin muuttaminen on niin työlästä. Iltapäiväkahvin ajan sairaanhoitaja tekee töitä, mutta lähi- ja perushoitajat istuu kahvilla. Loppujen lopuksi vaikka kuin on aina toivottu lisää henkilökuntaa, että onko se loppupeleissä sitä että jos on kauheesti henkilökuntaa niin ne työt joutuu,, onhan se tietysti tiettyyn rajaan asti että selvitäänkö mutta oisko myöskin sellasella työn organisoinnilla ja mihin sitä aikaa ja panosta käytetään. Esimerkin omaiseksi että vaikka jos ohjeistukset eivät ole kunnossa, niin joutuu kaikkia neuvomaan, kun jos olisi ollut panosta tietyssä kohdassa. Ehkä tarvittas vähän enemmän väkkee, mutta kuitenkin.. jossain vaiheessa tulee se että kaikki vaan pyörii ja kukaan ei ota vastuuta asioista. Yhteenvetona voitaisiin todeta, että sairaanhoitajat kokivat tarpeelliseksi, että joka aamu- ja iltavuorossa on yksi sairaanhoitaja. Osa olisi valmis muuttamaan sairaanhoitajan työn aamupainotteiseksi tai jopa kokonaan päivätyöksi, Yksi sairaanhoitaja vuorossaan pitää olla, (mutta se riittää).

7 mutta se vaatisi jo sitten kokonaisuuden tarkastelua ihan uudella tavalla. Lisäksi korostettiin, että jostain (toiselta osastolta) pitäisi löytyä tarvittaessa myös sairaanhoitaja. Muutama toi myös esille, että jos kuitenkin samasta talosta löytyisi tarvittaessa sairaanhoitaja niin voitaisi opetella sitä, että käytäisiin konsultoimassa, mutta se pitäs olla semmosta, että helposti sais sitten. Toisaalta epäiltiin myös konsultoivan sairaanhoitajan mahdollisuuksia tehdä arvioita asukkaan tilanteesta. Tilanteen arviointi muualta kuin se joka on hoitanut, niin eihän se arvio ole sama. Asukkaan tunteminen on todella tärkeää Olisiko mahdollisuus ottaa lisää vastuuta työstä? Muutama vastaaja koki, että heillä voisi olla mahdollisuus ottaa enemmän vastuuta. Osa kertoi vastuuta olevan tällä hetkellä jo sopivasti vastuutehtävien myötä tai esimiehen kakkosmiehenä olemisen myötä. Yksi koki, että vastuuta on jo nyt niin paljon, että harteita painaa. Toisaalta vastuunkantajia kaivattiin useampia, jotta jatkuvuus työssä tulee turvattua poissaolojenkin aikana. Jos on liki 50 asukasta niin enempää ei voisi olla vastuulla, kun on yksin sairaanhoitajana töissä, tosin osastonhoitajankin kanssa voi keskustella asioista. Voisiko sairaanhoitajat olla irti tiimeistä? Osa koki, että sairaanhoitajien on syytä olla tiimeissä mukana ja niin, että heillä on myös omat asukkaat. Silloin panostaa niihin omiin ihmisiin ja on helpompi panostaa ja kehittää ja seurata niiden kuin että olisi kaikki vastuulla ja kaikista ei voi ottaa vastuuta. Osa koki, että sairaanhoitajat voisivat olla irti tiimeistä, mutta työaika pitäisi miettiä uudelleen. Tai jos sairaanhoitajia olisi vähemmän, niin silloin ei voisikaan olla kiinni tiimeissä.

8 Useimmat kuitenkin korostivat nyt käytössä olevaa systeemiä, että sairaanhoitajat ovat tiimeissä kiinni, mutta ovat myös muissa tiimeissä tai ovat silti kaikkien käytettävissä. Hyvänä pidettiin myös käytäntöä, jossa sairaanhoitajilla on oma kotitiimi, mutta he eivät toimi omahoitajina, jolloin vastuu omahoitajuudesta jää lähi- ja perushoitajille. Millainen imago vanhustyöllä on sairaanhoitajien keskuudessa ja miten imagoon voisi vaikuttaa? Mielikuvaa sairaanhoitajan työstä vanhuspuolella ei välttämättä pidetty huonona, mutta useimmat pohtivat, että työ tunnetaan todella huonosti muualla eli ei tiedetä mitä täällä tehdään. Monet toivat myös esille omaa tärkeää rooliaan tuoda työtä myönteisenä esiin erityisesti sijaisille ja opiskelijoille. Parhaassa tapauksessa opiskelijat ovat innostuneet työstä ja saaneet kipiniän lähteä vanhuspuolelle töihin. Myös julkisuudessa käytävästä pelkästään negatiivisesta keskustelusta oltiin huolissaan, jolloin hoidon kehittyminen ja tehtävä hyvä työ jää näkymättömiin. Pitkä prosessi, tuoda esille ja tuoda julkisuuteen, miten tärkeää työtä tämä on ja ite tullaan vanhoiksi, ja miten meitä hoidetaan ja kuka meitä hoitaa. Työntekijät voi itse vaikuttaa. Kun tilaa sijaisia tai opiskelijoita, otetaan ystävällisesti vastaan. Yritetään olla avoimia ja iloisia, ei pidetä yllä negatiivista ilmapiiriä, yritetään perehdyttää työhön. Tk- sairaalasta tulleita, ei silläkään (tk-sairaala) puolella tiedetä, mitä täällä tehdään,..hakeudutaan äksön puolelle tai koska on terveydenhuollon puoli. Voi olla ettei ole konkreettista tuntumaa vanhuuteen, niin sitten oletetaan että muutaman viikon päästä pitää jo osata kaikkea. Hoitajien pitää olla kannustavia ja motivoivia ja tuoda työstä erilaisia näkövinkkeleitä. ettei se työ ole harjoittelun aikana vain syöttämistä ja kylvettämistä vaan tuoda teoriatietoa mukaan. Opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö on antoisaa mutta myös kuluttavaa. Työn ja yksityiselämän yhdistäminen Osa sairaanhoitajista kertoi, että yötyöt eivät sovi heille. Vuorotyöhön Miten tuodaan työtä vanhuspuolella positiivisesti esille?

9 oli kuitenkin enimmäkseen sopeuduttu ja työn ja yksityiselämän yhdistäminen sujui hyvin. Elämäntilanne vaikutti luonnollisesti merkittävästi asiaan. Osa oli hyödyntänyt tai aikoi hyödyntää lyhennettyä työaikaa lasten ollessa pieniä. on ollut haastetta, tähän mennessä on aina selvitty tilanteista Työaikajärjestelyt Useimmilla osastoilla on jo käytössä puoliautonominen työvuorolista, johon on oltu tyytyväisiä. Työvuorojen suunnittelu sai myönteistä palautetta, mutta myös epäilyä siitä, millä ajalla listan henkilökunta ehtisi kokonaisuudessaan tehdä. Osastonhenki on parantunut nykyisestä en osaa eikä kauheasti kiinnosta, millä ajalla se tehdään Palkka ja palkitseminen Kaikki sairaanhoitajat kokivat, että työstä saatu palkka ei vastaa työn vastuullisuutta. Asia myös sivuutettiin lyhyesti, koska asialle ei voida mitään. Lisäksi osa kertoi, että eihän tänne alalle rahan takia olla lähdetty. Palkkaa enemmän pohdittiin palkitsemisen keinoja. Sopivia palkitsemiskeinoja ei loppujen lopuksi osattu kertoa kovinkaan paljon. Joku naurahtikin, että sitä on joskus ihan porukallakin mietitty, että mitä se sitten vois olla, että kävis kaikille Palkitsemisen keinoina pidettiin myös koulutusmatkoja tai mahdollisuutta saada osallistua ammatillisiin koulutuspäiviin. Toisaalta esille nousi palkitsemisen yhteydessä palautteen saaminen. Useampi haastateltu kertoi, että olisi mukava jos saisi useammin myönteistä palautetta erityisesti esimieheltä. kyllä se osastonhoitajan kiitos ja huomioinen on paljon että jos on tehnyt jonkun kehittämisjutun tai suorittanut jonkun päivän tehtävän

10 työnantaja kustantaa matkan kouluttautumiseen, osoittaa työnarvostamista. Esimiehen ja johtamisen rooli Esimiehen roolin tärkeästä merkityksestä olivat kaikki sairaanhoitajat yhtä mieltä. Esimiehen tuki ja arvostus ja suunnan näyttäminen on tärkeää, oli sitten kyse yhteisistä pelisäännöistä, toiminnan kehittämisestä tai työntekijän henkilökohtaisesta kehittymisestä. Moninaisia odotuksia esimiehen työhön osoittavat seuraavat usean sairaanhoitajan puheesta poimitut lainaukset. Luo puitteet resurssit minkä mukaan toimitaan, lähin esimies kuitenkin vaikuttaa siihen työilmapiiriin ja työhyvinvointiin osastolla, tärkeintä on henkilöstön johtaminen nimenomaan, että hoitajat kokee tulevansa kuulluiksi Esimiehen tuki on ihan avainasemassa että tapahtuuko osastolla jotain vai ei on suuri merkitys miten johtaja arvostaa työtä, ja se onko esimies lähellä ja saako esimieheltä tukea. Vaikka olisi kuinka hyviä ajatuksia kehittää työtä, niin ilman esimiehen tukea ei asiat mene eteenpäin. Esimies on mahdollistaja, työntekijän kasvu ja näkee ikeet siinä matkalla. Tukee työntekijää hyvinä ja huonoina päivinä. Keskustelee esim. sairaslomasisällöistä ja mahdollistaa ammatillisen kasvun ja auttaa löytämään oma juttu työssä osastonhoitajan työ on ohjata välillä työnsisältöön, eli muistuttaa miksi ja ketä varten ollaan työssä. Tulevaisuus Kokeeko, että on tarvetta lisäkoulutukselle? Useimmat kokivat, ettei heillä ole tällä hetkellä akuuttia lisäkoulutuksen tarvetta. Osa sanoi opiskelevansa parhaillaan tai etsivänsä tarvittaessa tietoa. Kaikki olivat valmiita sisäisiin koulutuksiin. Esimiehen rooli on merkittävä!

11 Aikooko olla vanhuspuolella töissä? Sairaanhoitajat vaikuttivat hyvin sitoutuneilta nykyiseen työhönsä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut aikoivat olla jatkossakin töissä vanhuspuolella ja luultavasti myös nykyisessä tehtävässään. en ole tosi asiassa lähdössä yhtään mihinkään, organisaatiossa ei kannata vaihtaa paikkaa enkä usko että yksityissektorikaan on niin herkku paikka varmaan olen, ja erityisesti tällä hetkellä tyytyväinen. Vastuualueet tyydyttää. Jos jostakin hyvä palkkaus ja itsenäinen työ löytyisi, niin voisi olla mahdollista että vaihtaakin työtä. Vuoden päästä olet todella nykyisessä työssäsi ja olet entistä tyytyväisempi työhösi, mitä on tapahtunut? Kysymys ei ollut kovin helppo vastaajille ja osa joutui pohtimaan kovastikin, mitä vastaisivat. Vastausten perusteella voisi ajatella, että sairaanhoitajat ovat kuitenkin suhteellisen tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, koska toiveita ei kerääntynyt kovin paljoa ja osa toiveista olisi helpostikin toteutettavissa. Sairaanhoitajat kertoivat myös omista henkilökohtaisen elämäänsä liittyvistä toiveista. Kuntoutuksen näkökulma on leviää ja sitä toteutetaankin vielä. Oon saanut pysyä nykyisellä paikallani, jonka koen omakseni Sairaanhoitajan rooli ja painotus olisi vähän enemmän siihen sairaanhoitajan työhön, että enemmän sairaanhoitajan työtä ja enemmän perushoitajan työtä. Lisää sellaisia sairaanhoitajia, jotka on innostuneita ja osaavia ja ottavat vastuuta olen saanut hyvää palautetta työnantajalta työnsisältö ei ole hirveästi muuttunut, tehdään samaa työtä, lyhemmästä työajasta saanut voimaa ja motivaatiota tehdä työtä ja saanut itselle lisää aikaa aika tyytyväinen oon nytkin, mutta tuota varmaan että ois niin kuin pikkiriikkisen enemmän aikaa vastuutehtävien hoitamiseen

12 omaiset on otettu mukaan virkistystoiminnan kautta asukkaiden hoitoon yhteistyössä omaisten kanssa ettei koeta niitä rasittavaksi, kun oikeasti niistä on hyötyä kun me suunnataan niiden kiinnostus asukkaita kohtaan U-vuoro Pitkäaikaishoidon osastolla nro 1 osastolla on otettu käyttöön ns. U-vuoro, mikä sai pelkästään hyvää palautetta osaston sairaanhoitajilta. Mallin on koettu helpottaneen koko osaston työtä esimiehestä hoitajiin. U-vuorossa sairaanhoitaja hoitaa akuutit hoitotoimenpiteet ja jokaisena arkipäivänä tietyt tehtävät. Sen ohessa sairaanhoitajat tarvittaessa ohjaa ja konsultoi lähi- ja perushoitajia sekä osallistuvat myös perushoitoon, jos ehtivät. U-vuoro on tiedonkulun kannalta koettu toimivaksi, kun yhteisesti on sovittu, mitkä tehtävät minäkin päivänä sairaanhoitaja hoitaa. Lisäksi sairaanhoitajat kokivat, että malli on helpottanut työstressiä, kun ei tarvi jättää työparia yksin ja joitakin asioita voi jättää odottamaan ehdin sitten U-vuorossa tekemään asian. Malliin siirryttäessä on toteutettu myös välivuoron käyttöönottaminen, jolloin jokaisessa tiimissä on joka päivä yksi hoitaja töissä klo

13 Yhteenvetoa: Sairaanhoitajilla oli runsaasti erilaisia ideoita toiminnan kehittämisestä ja asioiden sujuvoittamisesta. He toivoivat pääsevänsä kuulluksi, ja tässä he pitivät esimiehen roolia merkittävänä. Esimiehen koettiin olevan se, joka vaikuttaa siihen, muuttuvatko asiat vai eivät. Esimiehen tulisi siis ehtiä kuuntelemaan ja kehittää toimintaa yhdessä henkilöstönsä kanssa. Sairaanhoitajat toivoivat saavansa vähän aikaa lisää hoitaa sairaanhoidollisia tehtäviään, osasto yhdellä U-vuoro oli osittain ratkaissut asiaa. Sairaanhoitajat eivät ole halukkaita vähentämään sairaanhoitajien määrää merkittävästi, mutta ovat valmiita muuttamaan tarvittaessa toimenkuvaa päiväpainotteiseksi. Sairaanhoitajat korostivat myös kollegoiden tuen merkitystä. Lisäksi tuotiin esille osaston kokonaistilannetta perus- ja lähihoitajien osaamisen ja kokemuksen näkökulmasta. Sairaanhoitajien osaamisessa korostettiin temppuosaamisen sijasta hoidon seurantaa ja kokonaisvaltaisuutta sekä oman persoonan ja sosiaalisen osaamisen tärkeyttä. Sairaanhoitajien keskeisiä ajatuksia: työn kokonaisvaltaisuus ei temppukeskeisyys onnistumisen kokemuksia ja henkilöstön kuulemista kollegoita pitää olla ympärillä ja kuormaa pitää saada jakaa tuetaan kehittymistä omalla vastuualueella koulutusta asiakasaineiston mukaan, esim. vanhuspsykiatriselle osaamiselle olisi käyttöä saattohoitokoulutusta tarvitaan muistutetaan, miksi ja ketä varten ollaan työssä puhutaan työyhteisössä avoimesti työtavat ja ohjeistukset sujuvaksi ja kuntoon ollaan myönteisiä ja otetaan opiskelijat ja sijaiset hyvin vastaan ja annetaan onnistumisen kokemuksia myös heille mistä saadaan sairaanhoitajat, jotka ovat omimmillaan ja innostuneita vanhustyöstä Tämä on tärkeää, että pääsee kertomaan omista näkemyksistä ja kokemuksista ja pystyy kenties vaikuttamaan omaan työhön nyt ja tulevaisuudessa.

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ

SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta SELVITYS VASTAVALMISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJIEN KOKEMUKSISTA TYÖELÄMÄSSÄ Työssä ja opiskellen -opetuksen kehittämishanke Huhtikuu 2003 Anna Lyra-Katz SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Onnistuneesti työelämään!

Onnistuneesti työelämään! JOHANNA KORKEAMÄKI TERHI KORKIALA KIMMO TERÄVÄ Onnistuneesti työelämään! Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa Sisällys 3 Lukijalle 5 Nuoret ja työ 5 Tukea nuoren työuran alkuun 6 Nuoret

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA

JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA JOHTAJAN OIKEA KÄSI - VARAJOHTAJUUTTA PÄIVÄKODEISSA Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatus Pro gradu -tutkielma Saana Simola Lokakuu 2014 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön

Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään työhön Antti Saloniemi Tutkija, YTT; FM Researcher, Dr.Soc.Sc, MA 5.2.2004 Antti Saloniemi Arki työnä näkökulmia sijaishoidon yksiköissä tehtävään

Lisätiedot

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia

Palkkakeskustelut Suomessa. vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Palkkakeskustelut Suomessa vihjeitä ja kokemuksia Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 2011 Toimituskunta: Niilo Hakonen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa

Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen, Jarna Heinonen & Ulla Hytti Riittääkö innostus? Sisäinen yrittäjyys terveydenhuollossa Riittääkö innostus? Turun yliopiston kauppakorkeakoulu julkaisee

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kehittyvä asiantuntijuus. Sivu 4. Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen. Työssä jaksaminen. Sivu 6. Työn vaihto auttaa jaksamaan.

Kehittyvä asiantuntijuus. Sivu 4. Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen. Työssä jaksaminen. Sivu 6. Työn vaihto auttaa jaksamaan. 1 2008 Kehittyvä asiantuntijuus Sivu 4 Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen Sivu 6 Työssä jaksaminen Työn vaihto auttaa jaksamaan Sivu 8 Koita jaksaa ainakin tämä vuosi En ole varmasti ainoa, joka tahtomattaankin

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Miia Levänen, Jonna Pasanen HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Miia Levänen, Jonna Pasanen

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Raportti espanjalaisten hoitajien sopeutumisesta työhön suomalaiseen hoivakotiin. Työpariohjaus 12.8.2013

Raportti espanjalaisten hoitajien sopeutumisesta työhön suomalaiseen hoivakotiin. Työpariohjaus 12.8.2013 Raportti espanjalaisten hoitajien sopeutumisesta työhön suomalaiseen hoivakotiin Työpariohjaus 12.8.2013 Raportti on tuotettu yhteistyönä Satakunnan Opin oven ja Opinpolut maasta maahan projektien kanssa.

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Tarinoita palvelupoluilta

Tarinoita palvelupoluilta RAPORTTEJA 42 2015 Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO Tarinoita palvelupoluilta Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä LINNEA ALHO RAPORTTEJA 42

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007

Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Sykäys projekti (ESR) Sosiaalisten yritysten käynnistyshanke Arviointi osa II, 2004-2007 Raija Tiainen Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry 1 SYKÄYS SOSIAALISTEN YRITYSTEN KÄYNNISTYSPROJEKTI

Lisätiedot