Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja"

Transkriptio

1 Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja yhteisen työpajan tulosten yhteenveto Mari Hjelt, Ylva Gilbert ja Mikko Syrjänen

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA HANKKEEN TOTEUTUS PAKKAUSALAN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN KEHITTYMISEN HAASTEET 6 4 PAKKAUSALAN TUTKIMUKSEN AIHEALUEET AIHEALUEIDEN PRIORISOINTI JA PANOSTUKSET ERI TUTKIMUSALUEISIIN LIITTYVÄT TOIMENPIDESUOSITUKSET YLEINEN NÄKEMYS ERI TOIMENPITEISTÄ PAKKAUSTEN TOIMIVUUS TUNNISTETTAVUUS, AITOUS, JÄLJITETTÄVYYS SEKÄ JAKELUN JA KULJETUSTEN RATIONALISOINTI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ AVAINASEMASSA RFID JA ÄLYKKÄÄT, AKTIIVISET PAKKAUKSET TUTKIMUSTA TARVITAAN JA HAASTEENA SIIRTO KÄYTÄNTÖÖN YLEISET TOIMENPIDESUOSITUKSET ALAN KEHITTÄMISEKSI YHTEENVETO...23 LIITE A: KYSELY...25 LIITE B: TYÖPAJAN OSALLISTUJAT...27 LIITE C: TYÖPAJAN TUOTTAMA AINEISTO

4 1 Taustaa Pakkausteknologia PTR ry on yhteistyössä pakkausalan toimijoiden kanssa laatinut vuonna 2004 yhteisen teknologiastrategian 1. Strategiatyön osana on tunnistettu monipuolisesti pakkausalaa koskevia tulevaisuuden trendejä ja määritelty mahdollisia skenaarioita, analysoitu markkinoiden dynamiikkaa, alan heikkouksia ja vahvuuksia sekä tunnistettu alan suurimmat ongelmat ja kehitystarpeet. Työn yhtenä tarkoituksena on antaa eväitä Tekesille tulevaisuuden tutkimuksen suuntaamiseksi Pakkausalan teknologiaohjelman ja Pakkauksen tieto ja turva - SIP innovaatioalueen jatkotoimenpiteinä. Konkreettisten jatkotoimenpiteiden kehittämiseksi ja eri aihealueiden priorisoimiseksi Pakkausteknologia - PTR ry toteutti jatkohankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten sitoutumista yhteisten, tärkeäksi koettujen tutkimusteemojen eteenpäinviemiseksi. Hankkeen päätavoitteena oli määritellä toimenpiteitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen pääkohteena olivat alan yritykset ja niiden näkökulmat. Tässä raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen tuloksista. 2 Hankkeen toteutus Jatkohankkeen toteutuksessa avusti Gaia Group Oy. Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. 1. Marraskuussa 2004 toteutettiin sähköinen kysely, joka lähetettiin 68 yritykselle. Kyselyn runko on esitetty liitteessä A. Kyselyyn vastasi 34 yritystä, joista suurin osa oli yli 500 henkilöä työllistäviä isoja yrityksiä (kts. kuva 2.1). Kyselyn vastaukset edustavat siten merkittävää osaa Suomen pakkausalasta. Vastausten tulkinnassa on kuitenkin muistettava, että pienten yritysten näkökulma ei juurikaan ole edustettuna. Kyselyn vastaukset kattoivat tasaisesti yrityksiä, jotka edustivat pakkausmateriaalien valmistajia, pakkausten valmistajia ja pakkaajia (kts. kuva 2.2). 1 Annukka Leppänen-Turkula ja Terhen Järvi-Kääriäinen, Pakkausalan teknologiastrategiat Pakkausalan tutkimustarpeet, PTR:n raportti n:o 53, Pakkausteknologia - PTR ry,

5 pidettiin työpaja, johon osallistui 16 yritysten, Tekesin ja PTR ry:n edustajaa. Työpajan osallistujat on lueteltu liitteessä B. Osallistujat kattoivat tasaisesti sekä pakkausten ja pakkausmateriaalin valmistajia että pakkausten käyttäjiä. Työpajassa tavoitteena oli keskustella pakkausalan toimintaympäristön haasteista sekä ideoida yhdessä toimenpiteitä, joita tarvitaan alan kehittämiseksi ja yksittäisten tutkimusalueiden eteenpäinviemiseksi. Työpajassa tuotetut keskustelujen yhteenvedot ja muistiinpanot on koottu liitteeseen C Vastausten lkm Alle Yli 500 Vastanneiden yritysten henkilöstön koko Kuva 2.1. Kyselyyn vastanneiden jakauma yritysten koon mukaan jaoteltuna Vastanneiden yritysten toimiala Muu Kauppa Pakkausmateriaalien valmistaja Pakkaaja Pakkausten valmistaja Vastausten lkm Kuva 2.2. Kyselyyn vastanneiden jakauma yritysten toimialan mukaan jaoteltuna 5

6 3 Pakkausalan innovaatioympäristön kehittymisen haasteet Työpaja aloitettiin yhteisellä keskustelulla pakkausalan nykyisestä toimintaympäristöstä ja toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Keskustelussa tunnistettiin tärkeimmät pakkausalan haasteet ja pullonkaulat, joihin on reagoitava ja joiden suhteen vaaditaan toimenpiteitä. Seuraavassa on esitetty yhteenveto keskusteluista kattaen seuraavat teemat: Pakkaaminen Suomessa alan kehityksen megatrendit ja liiketoiminta globaalissa ympäristössä Koulutus - osaamisen turvaaminen Yhteistyö koko pakkausketjussa uusien toimintatapojen kehittämisen edellytys Realistisena tulevaisuudenkuvana esitettiin, että pakkaaminen Suomessa tulee vähenemään. Valmistava teollisuus niin kulutustuotteiden kuin myös elintarvikkeiden osalta on siirtymässä yhä enenevässä määrin muihin maihin ja pakkaaminen Suomessa vähenee. Esimerkkinä tästä mainittiin se, että vielä muutama vuosi sitten ei olisi voitu kuvitella maitoa tuotavan muista maista. Todennäköisesti tutkimukseen ja kehitykseen suunnattavat resurssit vähenevät mikäli pakkaaminen Suomessa vähenee. Pakkausalalle leimallista on erityisen kiinteä ja integroitu suhde koko pakkauksen elinkaareen. Yksittäiset toimijat ovat voimakkaasti riippuvaisia koko pakkausketjun muiden toimijoiden kehittymisestä. Uusien innovaatioiden ja tuotekehityksen ytimessä on kiinteä suhde eri toimijoiden välillä niin pakkausmateriaalien, pakkauskoneiden kuin pakkausten suunnittelun ja pakkaamisen välillä. Mikäli pakkaajat vähenevät, vaikuttaa tämä myös muiden pakkausalan toimijoiden panostuksiin ja kykyyn tuottaa uutta. T&K -resurssien väheneminen johtaa siihen, että resursseja on kohdennettava yhä tarkemmin hyvin perustelluille alueille. Ongelmaksi nousee kysymys siitä, miten T&K -kustannukset jaetaan tasapuolisesti pakkausketjun eri toimijoiden välillä. Kuka panostaa muita enemmän vai vähenevätkö panostukset tasapuolisesti kaikkialla? Resurssien väheneminen kohdentaa yhä 6

7 enemmän kehitystyötä alueille, joilla tulokset ovat saavutettavissa hyvin lyhyellä aikajänteellä ja pienillä riskeillä. Tämä edelleen on uhka pitkäjänteiselle perustutkimukselle. Pakkaavan teollisuuden tuotannon siirtyminen muihin maihin asettaa alalle haasteita kansainvälistymisen suhteen. Esimerkiksi pakkausten valmistajien on oltava yhä herkempiä kansainvälisten asiakkaiden vaateiden suhteen ja ymmärrettävä paremmin kuluttajien tottumusten muutoksia muissa maissa. Jokaisen kehityshankkeen ja tuotteen on tähdättävä globaaleille markkinoille jo alusta alkaen. Lisäksi yhä globaalimman liiketoiminnan ilmiö on yritysten siirtyminen ulkomaiseen omistukseen sekä yleinen yritysten integroitumiskehitys yhä suuremmiksi yksiköiksi. Suomen siirtymisessä tytäryhtiövaltioksi nähtiin seuraavia positiivisia ja negatiivisia piirteitä T&K-toiminnan kannalta: Tutkimuksen suuntaamiseen liittyvä päätöksenteko hidastuu ja on yhä vaikeampaa perustella kansallisia hankkeita perustuen vain kansalliseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Tutkimuksen kansainvälisyys kasvaa ja muiden maiden tutkimukseen on helpompi integroitua mukaan. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytyminen muista maista helpottuu. Tiukkeneva kilpailu, globaalien yritysten kilpailunäkökulmat ja tiukkeneva kilpailulainsäädäntö tulevat olemaan esteenä avoimelle yhteistyölle eri toimijoiden välillä. Suomen pienen maan etuus yhteistyön toimivuuden suhteen saattaa tulevaisuudessa heiketä. Yhdeksi tulevaisuuden haasteeksi tunnistettiin pakkausalaan liittyvä koulutus. Resurssien pienentyessä on yhä tärkeämpää, että pakkausalan koulutus tähtää moniosaamiseen. Joka koulutusasteella tarvitaan enemmän integroituja koulutuspaketteja, joiden kautta yhdistetään esimerkiksi pakkausten suunnittelun ja materiaaliosaamisen tietämystä. Erityisesti moniosaamista tulisi kasvattaa yhdistämällä elintarvikeosaamista muihin alueisiin. Pakkausalan houkuttelevuus ja profiili ei ole tarpeeksi korkea. Monimuotoisen koulutusjärjestelmän kautta saataisiin ala uraa valitseville houkuttelevammaksi ja sen lisäksi ihmisillä olisi valmistuttuaan taitoja, joita voidaan monipuolisemmin hyödyntää eri tehtävissä. 7

8 On selvää, että pakkausalan kehittymisen perusedellytyksenä on aktiivinen yhteistyö kaikkien pakkausketjun toimijoiden välillä. Yhteistyö toimii Suomessa erittäin hyvin, mutta tulevaisuudessa tätä saattavat heikentää esimerkiksi juuri edellä mainitut kilpailunäkökulmat. Toimivaa yhteistyötä on edelleen vaalittava ja aktiivisesti kehitettävä. Erityisesti T&K - toiminnan kannalta korostettiin sitä, että tulevaisuuden parhaimmat uudet ideat syntyvät eri toiminta-alueiden rajapinnoilla. Esimerkkeinä keskusteltiin pakkausten ja erilaisten ICTratkaisujen yhdistämisestä sekä elintarvikkeiden kehittäjien ja pakkausvalmistajien yhteistyöstä täysin uudenlaisten elintarviketuotteiden kehittämiseksi (esimerkiksi pakastettu jogurtti, yksittäispakatut suodatinkahvipakkaukset). Yhtenä ongelmana näiden uusien ideoiden luomiseksi ja toimialojen raja-aitojen ylittämiseksi nähtiin se, että Suomesta puuttuvat pakkauskoneiden kehittäjät. Suomessa tehdään erittäin paljon pienimuotoisia ja räätälöityjä pakkauskoneratkaisuja, jotka tuottavat paljon kehitysideoita. Konevalmistajat muissa maissa vievät näitä ideoita eteenpäin. 4 Pakkausalan tutkimuksen aihealueet Strategiatyössä on kartoitettu laajasti erilaisia tulevaisuuden kehitysnäkymiä, haasteita ja olennaiseksi koettuja tutkimustarpeita. Tutkimuksen kohdealueet on kuvattu tarkemmin strategiadokumentissa. Yhteenveto pakkausalan dynamiikasta on koottu kuvaan 4.1. RFID, jäljitettävyys, etätunnistus, digitaalinen painatus, sekä materiaaleista paperi, kartonki ja aaltopahvi ovat alueita, joilla odotetaan markkinoiden kasvavan ja missä suomalaisten osuus maailmanmarkkinoista on kasvamassa. Yleisinä megatrendeinä ja kasvavina vaateina nousevat esille terveys- ja ympäristövaateet. 8

9 Kuva 4.1. Pakkausalan dynamiikkaa 2 Strategiassa tunnistettuja tutkimusalueita ryhmiteltiin edelleen 11 aihealueeksi, joita jatkotyössä priorisoitiin ja joiden suhteen ideoitiin kohdennettuja toimenpiteitä. Nämä aihealueet on esitetty taulukossa Annukka Leppänen-Turkula ja Terhen Järvi-Kääriäinen, Pakkausalan teknologiastrategiat Pakkausalan tutkimustarpeet, PTR:n raportti n:o 53, Pakkausteknologia - PTR ry,

10 Taulukko 4.1. Pakkausalan tutkimuksen eri aihealueita 1. Paperi, kartonki ja aaltopahvi 2. Muovit ja laminaatit 3. Aktiivipakkaukset 4. Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys 5. Älykkäät pakkaukset, indikaattorit 6. RFID, etätunnistus 7. Pakkauksen toimivuus (avattavuus, suljettavuus, luettavuus ja tuoteturvallisuus; kuluttajien tarpeet ja toiveet mukaan lukien erityisryhmät kuten vammaiset, ikääntyneet, lapsiturvallisuus) 8. Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö 9. Digitaalinen painatus 10. Jakelun ja kuljetusten rationalisointi 11. Pk-teollisuudelle sopivat koneet ja laitteet 5 Aihealueiden priorisointi ja panostukset Kyselyssä kysyttiin kunkin taulukossa 4.1 listatun aihealueen merkitystä yrityksen oman liiketoiminnan kannalta. Kuvassa 5.1 on esitetty yhteenveto keskiarvoista eri alueiden suhteen ja niihin kohdennettujen panostusten suuruudesta. Kaikkein tärkeimmiksi nousivat luonnollisesti sovellutuksiin keskittyvät alueet kuten pakkausten toimivuus, jakelun ja kuljetusten rationalisointi, tunnistettavuus, aitous ja jäljitettävyys sekä materiaalien hyötykäyttö. Materiaalien osalta tärkeimpänä kehityskohteena on suomalaisten huippuosaamisen alue eli paperi, kartonki ja aaltopahvi. Sovellutusten toteuttamiseksi tarvittavat teknologiat ja työkalut eivät ole tärkeydeltään yritysten listausten kärkipäässä ja niihin suunnitellaan panostettavan vain vähän. Näitä alueita ovat digitaalinen painatus, älypakkaukset, aktiiviset pakkaukset ja indikaattorit. Myös RFID ja etätunnistus saivat huomattavasti pienemmän painoarvon, kuin mitä odotettiin. Tulos näyttää olevan ristiriidassa kuvan 4.1 vision kanssa siitä, mihin suuntaan suomalainen pakkausala on 10

11 kehittymässä ja mitkä alueet nähdään tulevaisuudessa selkeimmin nouseviksi alueiksi. Miten näillä alueilla suomalaisten osuus maailmanmarkkinoista saadaan kasvuun mikäli näihin alueisiin ei panosteta? Työpajassa keskusteltiin tästä aiheesta laajasti ja todettiin, että haasteena on pitkän aikajänteen huomioiminen. On selvää, että erityisesti RFID:een ja etätunnistukseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä olemassa lukuisia esteitä alan täysimittaiselle kehittymiselle ja siksi lähitulevaisuudessa suomalaiset yritykset eivät panosta näihin merkittävästi. Pitkällä tähtäimellä alue on kuitenkin erittäin lupaava ja pitkän tähtäimen panostuksia on kasvatettava. Osin tämä vaatii edelleen perustutkimuksellisen työn tekemistä ja julkista tukea. Toimenpiteisiin ja lisäpohdintoihin tämän alueen kehittämiseksi palataan luvussa 6. Kuva 5.1. Kyselyn vastausten keskiarvot sen suhteen kuinka tärkeiksi eri aihealueet arvioitiin ja mikä on kullekin alueelle tähdätty panostus lähitulevaisuudessa. 11

12 Arvioitaessa eri alueiden tärkeyttä oman liiketoiminnan kannalta on selvää, että eri toimialojen välillä on isoja eroja. Yhteenveto eri aihealueiden arvioinneista kunkin toimialan suhteen ryhmiteltynä on esitetty kuvassa 5.2. Esimerkiksi pakkauksen toimivuuden osalta nähdään, että aihealue on yhtäläisesti kaikille toimijoille erittäin tärkeä. Näkemykset ovat hyvin tasaisia myös esimerkiksi RFID:n ja etätunnistuksen kohdalla. Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että alue nähdään yhteisesti potentiaalisena ja nousevana, mutta se ei vielä tällä hetkellä ole yhdenkään toimijan prioriteettilistalla etusijalla. Näkemyksissä on enemmän hajontaa alueilla, joissa kehitysvastuu on selkeästi yhdellä toimijalla (esimerkiksi muovit ja laminaatit) tai missä alue on erityisen olennainen yhdelle toimijalle (esimerkiksi tunnistettavuus, aitous ja jäljitettävyys kaupalle). Kuvassa 5.3 on edelleen esitetty kullekin aihealueelle aiottujen panostusten suuruusluokka, missä näkyy se, että myös kehityspanostusten vastuu jakautuu eri toimijoille erisuuruisina. 12

13 Kuva 5.2. Eri aihealueiden tärkeys eri toimijoiden mielestä. 13

14 Valmistaja Pakkaaja Kauppa Materiaali 7.Pakkauksen toimivuus 10. Jakelun ja kuljetusten rationalisointi 4. Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys 1. Paperi, kartonki ja aaltopahvi 8. Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö 2. Muovit ja laminaatit 6. RFID, etätunnistus 9. Digitaalinen painatus 5. Älykkäät pakkaukset, indikaattorit 3. Aktiivipakkaukset 11. Pk-teollisuudelle sopivat koneet ja laitteet Panostus aihealueelle (1 = ei yhtään 7 = pääpanostusalue) Kuva 5.3. Eri toimijoiden aikomukset panostaa alueille lähitulevaisuudessa. Vertailemalla näkemyksiä aihealueiden tärkeyden ja panostusten suuruuden suhteen nähdään, että koko pakkausketjussa tapahtuva yhteistyö ja asiakkaan vaateiden huomioiminen on kehitystoiminnan perusta. Erityisesti kaupan odotuksiin ja vaateisiin vastaaminen ohjaa pakkausketjun kehittymistä. Esimerkki tästä on kuvassa 5.4 esitetty yhteenveto siitä kuinka tärkeää ja miten panostetaan tunnistettavuuden, aitouden ja jäljitettävyyden aihealueeseen. Alue 14

15 on kaupan toimijoiden mielestä erittäin tärkeä, mutta kaupan suunnitellut tutkimus- ja kehityspanostukset alueelle ovat suhteellisesti pienemmät kuin muilla toimijoilla. Kehitystä ja panostuksia ohjaavat siis ensisijassa asiakkaiden näkemykset läpi pakkausketjun. Kuva 5.4. Eri toimijoiden näkemys aihealueen tärkeydestä ja siihen kohdistetuista lähiajan kehityspanostuksista. 6 Eri tutkimusalueisiin liittyvät toimenpidesuositukset 6.1 Yleinen näkemys eri toimenpiteistä Kyselyssä kysyttiin kuhunkin aihealueeseen liittyen päätoimenpiteitä, joita tarvittaisiin tutkimusalueen kehittämiseksi. Kunkin aihealueen osalta vastaajilla oli mahdollisuus nimetä useampia toimenpideluokkia. Määritellyt toimenpideluokat olivat seuraavat: 1. Kunkin yrityksen sisäinen T&K työ 2. Koulutuksen kehittäminen 15

16 3. Perustutkimuksen vahvistaminen (julkinen rahoitus) 4. Soveltava tutkimus (osin yritysten yhteisrahoituksella) 5. Uusien yritysten synnyttäminen 6. Tiedon jakaminen 7. Kansainvälisen tutkimuksen tukeminen 8. Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ylitse eri toimialojen Yhteenveto vastausten lukumääristä kullekin aihealueelle ja kunkin toimenpiteen suhteen on esitetty taulukossa 6.1 (taulukon sarakkeiden numerot viittaavat edellä esitettyyn toimenpideluokkien numerointiin). Yleisesti toimenpiteinä korostuvat toimijoiden välinen yhteistyö, tiedon jakaminen, soveltava tutkimus ja luonnollisesti kunkin yrityksen oma sisäinen T&K -työ. Yhteenveto tästä on esitetty kuvassa 6.1, jossa on laskettu yhteen vastaukset kunkin toimenpideluokan osalta kattaen kaikki tutkimuksen aihealueet. Koulutuksen kehittäminen, kansainvälinen tutkimus, perustutkimus ja uusien toimijoiden syntyminen saavat hyvin vähän mainintoja toimenpiteinä. Työpajassa keskusteltiin näistä teemoista ja todettiin, että nämä toimenpidealueet ovat erittäin tärkeitä, mutta tähtäävät ennemmin koko alan kehittämiseen kuin yksittäisen aihealueen edistämiseen. Tarkastelemalla yksityiskohtaisemmin eroja eri tutkimuksen aihealueiden välillä, voidaan havaita että esimerkiksi perustutkimuksen vahvistamista suositellaan erityisesti aktiivipakkausten, indikaattoreiden ja älykkäiden pakkausten kohdalla. Toimijoiden välistä yhteistyötä olisi erityisesti vahvistettava jakelun ja kuljetusten rationalisoinnin, RFID:n ja etätunnistuksen sekä materiaalien kierrätyksen ja hyötykäytön kohdalla. 16

17 Taulukko 6.1. Kyselyn vastausten lukumäärät sen suhteen kuinka usea vastaaja on valinnut toimenpiteen eri aihealueiden kehittämiseksi (taulukon sarakkeiden numerot viittaavat edellä esitettyyn toimenpideluokkien numerointiin) Taulukon toimenpideluokat: 1. Kunkin yrityksen sisäinen T&K työ 2. Koulutuksen kehittäminen 3. Perustutkimuksen vahvistaminen (julkinen rahoitus) 4. Soveltava tutkimus (osin yritysten yhteisrahoituksella) 5. Uusien yritysten synnyttäminen 6. Tiedon jakaminen 7. Kansainvälisen tutkimuksen tukeminen 8. Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ylitse eri toimialojen Kuva 6.1. Ylitse eri aihealueiden yhteenlaskettu vastausten lukumäärä eri toimenpiteiden suosittelemiseksi. 17

18 Toimenpiteiden tarkentamiseksi aihealueista nostettiin esiin seuraavat teemat, joita käsiteltiin työpajan pienryhmissä ja joiden osalta tärkeimmät suositukset on kuvattu alla. Pakkausten toimivuus yhteinen tärkeä kehityskohde Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys sekä jakelun ja kuljetusten rationalisointi vaaditaan lisää aitoa yhteistyötä eri toimijoiden välillä 3 RFID, älykkäät ja aktiiviset pakkaukset haasteena tutkimustulosten siirtyminen kaupalliseen käyttöön. 6.2 Pakkausten toimivuus Pakkausten toimivuus on kaikkien toimijoiden yhteinen intressi ja myös kilpailukyvyn ydinaluetta, joka asettaa omat rajoituksensa avoimuudelle ja tiedonvaihdolle. Työpajassa määriteltiin seuraavia toimenpiteitä ja ideoita jatkon työlle tämän alueen kehittämiseksi. Kuluttajatutkimusta tarvitaan lisää. Kukin toimija tekee tällä alueella omaa työtään ja kerää tietoa niin asiakkaiden tarpeista kuin myös loppukäyttäjien vaatimuksista. Yritysten oman työn lisäksi on kuitenkin tarvetta yhteisille, julkisille hankkeille, joissa kerätään ja kootaan tietoa kuluttajien mielipiteistä ja tulevaisuuden tarpeista. Erityisesti näissä tutkimuksissa on huomattava globaali näkökulma ja kartoitettava kuluttajien näkökulmia kaikkialla maailmassa. Tarkemmin määriteltynä eroteltiin tarve kahdentyyppisille kuluttajatutkimuksille. 1. Tarvitaan tutkimusta, joka kartoittaa kuluttajien mielipiteitä pakkausten hyväksyttävyydestä. Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta ovat kuluttajapaneelit, joissa kuluttajat kokeilevat ja käyttävät erilaisia pakkauksia ja materiaaleja. Tavoitteena on tehdä konkreettisia hands-on tutkimuksia. 3 Tämä teema oli jaettu työpajassa kahteen eri teemaan, mutta sitä käsitellään raportissa yhtenä alueena samantyyppisten toimintasuositusten johdosta. 18

19 2. Tarvitaan lisää tietoa kuluttajien tottumuksien, elämäntavan ja arvojen muuttumisen suunnista eri puolilla maailmaa. Mitä esimerkiksi pakkausten kannalta tarkoittaa takeaway ruokailun lisääntyminen, yhden hengen kotitalouksien määrän kasvu ja asuminen autossa? Kokonaisvaltaisen pakkaussuunnittelun vaatimaa tietoa tarvitaan lisää. Pakkauksen toimivuus ei ole vain kuluttajan tarpeiden huomioimista, vaan toimivuuden osia ovat myös vaateet liittyen tuotantoon ja pakkausten jälkikäsittelyyn. Tarvitaan lisää tutkimushankkeita, joissa katetaan koko toimijaketju ja vaikutukset koko ketjussa. Esimerkkejä aiheista ovat koko toimijaketjun kattavat taloudelliset analyysit, pakkauksen elinkaarivaikutukset sekä logistiikkaketjun kattaminen kehityskohteiden tunnistamiseksi. Näiden hankkeiden käynnistämiseksi yrityksillä on iso oma intressi, mutta mukaan voidaan ottaa myös yhteiskunnallisia näkökulmia ja julkista rahoitusta esimerkiksi jätteiden syntymisen ja hyötykäytön paremmaksi ymmärtämiseksi. Erityisesti Tekesin rahoitusta tulisi suunnata hankkeisiin, joka kattavat koko toimijaketjun ja myös kuluttajanäkökulman. Lisää tiedon jakamista kokemuksista. Yrityksen sisällä kehitystä viedään eteenpäin asiakkaiden kanssa ja on luonnollista, että kokemuksia voidaan jakaa vasta jälkikäteen kehitystyön päätyttyä. Tieto on kuitenkin muille toimijoille arvokasta myös tuolloin. Avoimuutta olisi lisättävä ja esimerkiksi etujärjestöjen ja Tekesin kautta tiedottaa kootusti niin Best Practice menestymistarinoista kuin myös vähemmän onnistuneista hankkeista. Tiedon jakamiseen seminaaritoiminta on hyvä foorumi. Asiakkaille ja kuluttajille päin tiedottamista on myös vahvistettava. Työpajassa esitettiin, että tulisi perustaa pakkausalan toimijoiden käyttöön tietoportaali, johon kootaan standardit ja hyväksi havaitut käytännöt sekä terminologia liittyen pakkausten toimivuuteen. Tämän rinnalla tulisi olla myös aktiivisempaa tiedon jakamista kuluttajille. Pakkausten toimivuuden parantaminen edellyttää myös perustutkimuspanostuksia. Työpajassa ideoitiin esimerkiksi yhdeksi aiheeksi barrieerit ja migraation tutkimus, jonka osalta olisi käynnistettävä perustutkimuksellisia hankkeita ilmiön ymmärtämiseksi ja selvityksiä sen kartoittamiseksi mitä muualla ja muilla alueilla mahdollisesti on jo tehty. 19

20 6.3 Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys sekä jakelun ja kuljetusten rationalisointi toimijoiden yhteistyö avainasemassa Kauppa on asiakas jonka toivomuksiin pakkaajat reagoivat. Tunnistettavuuteen, aitouteen, jäljitettävyyteen sekä jakelun ja kuljetusten rationalisointiin liittyvien alueiden kehitys etenee ensisijaisesti yhteisten sovellushankkeiden kautta kattaen pakkausketjun eri toimijoita siten, että kauppa on hankkeissa aktiivisesti mukana ja käynnistäjänä. Luotava yhteisiä visioita. Yhteistyön edellytyksenä on sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisten päämäärien tunnistaminen. Tämän työn edellytyksenä on mahdollisuuksien ja uhkien kuvaaminen. Työpajassa ehdotettiin, että tarvitaan lisää yhteisiä kohdennettuihin teemoihin keskittyviä SWOT-analyysejä. Tekninen hankkeiden toteutus on helpompaa, kun kunkin toimijat tavoitteet ovat täsmällisiä ja selviä. Työpajassa toivottiin kaupan ottavan tällä alueella vastuuta yhteisten visioiden luomiseksi. Tukena tarvitaan kuitenkin eri järjestöjen ja yhteistyöelimien aktiivista toimintaa. Standardointiin eri tasoilla on vaikutettava vahvemmin jo niiden alkuvaiheessa. Työpajassa keskusteltiin standardeista liittyen niin ympäristömerkintöihin (aitous, jäljitettävyys), itse pakkauksiin (koot ja yhteensopivuus logistiikan rationalisoimiseksi) kuin esimerkiksi RFID:een ja etätunnistukseen liittyen (esimerkiksi jo sovitut käytettävät radiotaajuudet). Yhtenevää näille kaikille oli se, että standardointi on erittäin tärkeää toiminnan tehostamiseksi ja on usein tarvittava sysäys uusien markkinoiden täysimittaiselle aukeamiselle. Suomalaisten toimijoiden tulisi entistä aktiivisemmin vaikuttaa standardien muodostumiseen etukäteen eikä odottaa liian kauan niiden valmistumista. Tämä koskee erityisesti yrityksiä. Huolena esitettiin, että esimerkiksi RFID:n ja etätunnistuksen alueilla standardien puuttuminen on jarruna alan kehitykselle. Toisaalta standardien osalta on muistettava, että markkinoiden murrosvaiheessa on tyypillistä, että useat standardit kilpailevat ja vaihtoehtoisia etenemistapoja on useita. Standardien kehittymistä valmiiksi ei pidä jäädä odottamaan, vaan on aktiivisesti analysoitava erilaisia vaihtoehtoisia etenemistapoja ja pyrittävä vaikuttamaan standardien syntyyn. 20

21 Esimerkiksi RFID:n osalta ensimmäisen sukupolven jo olemassa olevan teknologian ja sovellutusten sijaan tutkimuksen panostuksia pitäisi siirtää jo seuraavan sukupolven työhön. Tarvitaan edelläkävijähankkeita erityisesti pakkaus-, elektroniikka ja IT-teollisuuden toimijoiden yhteistyönä. Erityisesti RFID sovelluksien osalta olisi tilaa ja paljon mahdollisuuksia mielenkiintoisille ja haasteellisille hankkeille. Olennaista näissä edelläkävijähankkeissa on eri alojen toimijoiden yhteistyö ja myös pakkausalan ulkopuolelta tulevan tiedon ja taidon yhdistäminen hankkeisiin mukaan. Työpajassa tunnistettiin yhdeksi pullonkaulaksi se, että osin on epäselvää ketkä olisivat oikeita tahoja Suomessa ja ulkomailla uudenlaisten ja ennakkoluulottomien hankkeiden toteuttajiksi. Todettiin, että Suomesta myös puuttuu sopivia toimijoita. Jatkon toimenpiteinä tulisi toteuttaa yhteisiä julkisia selvityksiä siitä, miten muodostetaan toimivia yhteishankkeita ja ketkä ovat näissä mukana. Teknologiakehitystä ja perustutkimusta tarvitaan edelleen näillä alueilla ja kaikki vaadittavat teknologiat eivät vielä ole olemassa tai ongelmat ratkaistuja. Tutkimuksessa tulisi pystyä paremmin yhdistämään eri tutkimusaloja sekä Suomessa ja ulkomailla. Yritysten välisen yhteistoiminnan osalta pitäisi lisätä tutkimuksesta vastuussa olevien asiantuntijoiden tapaamisia tiedonvaihdon tehostamiseksi. 6.4 RFID ja älykkäät, aktiiviset pakkaukset tutkimusta tarvitaan ja haasteena siirto käytäntöön Aikaisempia tutkimustuloksia tulisi ottaa uudelleen tarkastelun kohteeksi. Tutkimuksen tulokset jäävät helposti käyttämättä, jos ideat eivät juuri sillä hetkellä ole käyttökelpoisia. Myös aikaisempia tuloksia ja ideoita pitäisi ottaa säännöllisesti ja systemaattisesti kartoitettuna uudelleen tarkastelun kohteeksi ja arvioitavaksi. Tämä toimenpidesuositus on laajempi kuin vain otsikon aihealueisiin liittyvää tutkimusta koskeva. Työpajassa esitettiin esimerkkinä maidon pakkaaminen pusseihin, joka aikoinaan osoittautui teknisesti huonoksi ratkaisuksi, mutta joka nykytiedolla ja taidolla on mahdollista. 21

22 Käynnistettävä lisää ennakkoluulottomia pilottihankkeita kotimaassa. Uhkana on, että uusilla ja tutkimuksellisilla alueilla jäädään odottamaan liian kauan. On löydyttävä uskallusta käynnistää kotimaisia pilottihankkeita, joissa lähdetään hyvin kapeista ongelmista ja sovellutuksista liikkeelle. Ennakointitoimintaa tarvitaan yhteisten visioiden työstämiseksi ja tulosten käytäntöön ja yritysten käyttöön siirtämisen konkretisoimiseksi. Näiden hankkeiden käynnistämisessä julkisilla toimijoilla ja yhteisillä järjestöillä on merkittävä rooli. 7 Yleiset toimenpidesuositukset alan kehittämiseksi Työpajan yhteinen johtopäätös oli, että pakkausala tarvitsee määrätietoista yhteistä työtä alan profiilin nostamiseksi. Edelläkävijyys ja vahvuus on osoitettava. Tätä työtä tarvitaan jotta: Ala kykenisi houkuttelemaan parhaita työntekijöitä. Koulutuksen taso ja monialaisuus kasvaisi. Eri alojen tietämystä yhdistäviin hankkeisiin saataisiin mukaan parhaat yhteistyökumppanit. Alan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat haasteellisia, koska toimenpiteet eivät kohdistu vain yksittäiseen tutkimuksen aihealueeseen. Kuten luvussa 6 kuvattiin, yksittäisten aihealueiden priorisoinnin kannalta koulutus, uusien yritysten syntyminen ja kansainvälisyys eivät ole olennaisia toimenpiteitä, mutta kukin näistä on erittäin olennainen toimenpide koko alan kehittymiseksi. Alan profiilin nostamiseksi työpajassa tunnistettiin seuraavia toimenpiteitä. Pakkauksiin liittyvää perustietoa tulisi koota ja jakaa kuluttajille. Tiedon jakamiseksi on esimerkiksi kehitettävä erilaisia tietopankkeja, joita kuluttajat voivat lukea kotona ja 22

23 kaupassa ja jotka sisältävät tietoa esimerkiksi tuoteturvallisuudesta, kierrätyksestä ja ympäristövaikutuksista ja laajemmat tuoteselosteet. Pakkausalan toimijoiden on yhteistyössä koottava laajaa markkinointimateriaalia, jota voidaan käyttää esimerkiksi koulutuksessa. Olisi toteutettava lisää tutkimuksia pakkausten yhteiskunnallisista vaikutuksista monipuolisesti ja kokonaisuutena (kokonaisvaltainen pakkaussuunnittelu) tarkasteltuna. 8 Yhteenveto Pakkausalan eri toimijoiden osalta jatkon kehitystyön vastuut jakautuvat seuraavasti. Yritykset Yritykset ovat alan veturi. Yritysten on panostettava tutkimukseen ja määriteltävä suunta, mihin ala kehittyy. Yritysten aktiivinen osallistuminen tutkimukseen ja tutkimustahojen ohjaaminen ovat jatkon kehitystyön kulmakiviä. Alan yritysten on luotava yhteisiä visioita ja tavoitteita. Yritysten työn kautta saavutetaan myös alan profiilin kohenemista. Vaikka yhteisten ja julkisten tietoportaalien toteutus voi olla julkisten tahojen tai yhteisten järjestöjen vastuulla, on sisällön tuottaminen näihin pitkälti yritysten vastuu. Yhteistyö pohjautuu avoimuudelle ja tiedonjaolle. Niin hyvistä kuin huonoista kokemuksista on pyrittävä jakamaan tietoa sopivissa vaiheissa. Yritykset pystyvät vaikuttamaan toimintaympäristöön. Standardien kehittyminen ja lainsäädäntöön vaikuttaminen edellyttää yritysten omaa panostusta. 23

24 Yrityksistä on löydyttävä rohkeutta ennakkoluulottomien pilottihankkeiden käynnistämiseksi yhteistyössä pakkausalan toimijoiden kesken, yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa sekä myös omin voimin. PTR ry ja muut yhteistyöorganisaatiot Yhteiset järjestöt toimivat solmukohtina ja neutraaleina tahoina yhteisten asioiden edistämiseksi. Erityisen tärkeä on tahojen rooli alan profiilin nostamiseksi. Tiedonjakokanava alan sisällä ja ulkoisessa viestinnässä. Tutkimusten käynnistäminen ja tiedon tuottaminen liittyen aiheisiin, joista ala on yleisesti kiinnostunut. Julkiset rahoittajat Tekes Tuotekehitys- ja tutkimusrahoitusta tarvitaan edelleen. Suuren riskin edelläkävijähankkeisiin yritysten oma rahoitushalukkuus ei tule jatkossakaan kasvamaan ja näihin tarvitaan julkista rahoitusta. Erityisesti tulisi aktiivisesti kannustaa hyvin konkreettisten pilotointihankkeiden käynnistämistä. Julkiset tahot voivat käynnistää tutkimuksia ja selvityksiä, joissa tarkastellaan erityisesti alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta monipuolisesti tai ennakoidaan tulevaisuuden muutoksia (kuluttajatutkimukset, ennakoinnit, vaikuttavuusselvitykset jne.). Erityisesti Tekes on olennainen alan tiedonjaon kanava. 24

25 LIITE A: Kysely Vastaajan taustatiedot Vastaajan nimi Yritys Sähköpostiosoite (yhteenvetoraportin lähettämistä varten) AVOIN TEKSTIKENTTÄ AVOIN TEKSTIKENTTÄ AVOIN TEKSTIKENTTÄ Yrityksen taustatiedot Yrityksen henkilömäärä o Alle 20 o o o Yli 500 Yrityksen toimiala o Pakkausten valmistaja o Pakkaaja o Kauppa o Muu mikä Pyydämme teitä nyt arvioimaan kutakin alla kuvattua pakkausalan teknologiastrategiassa tunnistettua teemaa ja siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystarvetta. [SAMAT 3 KYSYMYSTÄ TOISTUVAT JOKAISELLE AIHEALUEELLE] 1. Paperi, kartonki ja aaltopahvi Kuinka tärkeää tämän alueen T&K on oman yrityksenne liiketoiminnan kannalta lähitulevaisuudessa? Kuinka suuriksi arvioit yrityksenne T&Kpanostukset tälle alueelle lähitulevaisuudessa? Mitkä seuraavista ovat mielestäsi tärkeimpiä keinoja, joilla tämän alueen kehittymistä tulisi viedä eteenpäin teidän yrityksenne näkökulmasta katsottuna? Merkitse enintään kolme tärkeintä keinoa. Ei yhtään tärkeää 1 O O O O O O O 7 Erittäin tärkeää En osaa sanoa O Ei mitään 1 O O O O O O O 7 Pääpanostusalueemme En osaa sanoa O o Kunkin yrityksen sisäinen T&K työ (omalla rahoituksella) o o o Koulutuksen kehittäminen (esim. yliopistokoulutuksen sisältö) Perustutkimuksen vahvistaminen (julkisten varojen suuntaaminen yliopistoille) Soveltava tutkimus (osin yritysten yhteisrahoituksella) 25

26 o o o o o Uusien yritysten synnyttäminen Tiedon jakaminen (esim. yhteiset järjestöt, seminaarit) Kansainvälisen tutkimuksen tukeminen Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ylitse eri toimialojen (esim. logistiikkaketjun eri osapuolet) Joku muu, mikä 2. Muovit ja laminaatit 3. Aktiivipakkaukset 4. Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys 5. Älykkäät pakkaukset, indikaattorit 6. RFID, etätunnistus 7. Pakkauksen toimivuus (avattavuus, suljettavuus, luettavuus ja tuoteturvallisuus; kuluttajien tarpeet ja toiveet mukaan lukien erityisryhmät kuten vammaiset, ikääntyneet, lapsiturvallisuus) 8. Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö 9. Digitaalinen painatus 10. Jakelun ja kuljetusten rationalisointi 11. Pk-teollisuudelle sopivat koneet ja laitteet Lopuksi pyydämme vielä vapaamuotoisia muita kommentteja liittyen pakkausalan tutkimuksen tulevaisuuden toimenpiteisiin AVOVASTAUS 26

27 Liite B: Työpajan osallistujat Roger Bagge Terhen Järvi-Kääriäinen Jalliina Järvinen Minna Kiviranta Asko Koskela Kari Koskinen Anneli Laakso Tommi Lehikoinen Kari Leppäaho Annukka Leppänen-Turkula Margareetta Ollila Päivi Rinne Petri Rolig Tapani Sievänen Jari Toivo Borealis Polymers Oy PTR ry Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj HK-Ruokatalo ÅR-Carton Suomen Aaltopahviyhdistys Walki Wisa Oy Ruokakesko Oy PTR ry Tekes Atria Oy Huhtamäki Oyj Palpa/Ekopullo Tekes 27

28 Liite C: Työpajan tuottama aineisto 28

29 Pienryhmä 1: 29

30 30

31 Pienryhmä 2: 31

32 32

33 Loppuyhteenveto: 33

34 34

35 35

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Esittely Jarmo Söderman 1 Yhdistys Perustamiskokous 26.10.2006, rekisteröintipäätös 10.4.2007. Toimialue Teollisuuden tiedonhallinnan ja siihen

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Metlan asiakkaiden palvelutarpeet -työpaja Eero Mikkola, Metla Lasse Akselin, Tieto Oyj

Metlan asiakkaiden palvelutarpeet -työpaja Eero Mikkola, Metla Lasse Akselin, Tieto Oyj Metlan asiakkaiden palvelutarpeet -työpaja 21.10.2011 Eero Mikkola, Metla Lasse Akselin, Tieto Oyj Työpajan ohjelma 09:00 09:10 Työpajan avaus, Metla 09:10 10:00 Asiakkaan tietotarpeet ja Metlan palveluiden

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

LOPPURAPORTTI. DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke 1 2016 LOPPURAPORTTI DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke DNA Kauppa järjesti yhdessä valmennusyritys Kaswun kanssa henkilöstön kehittämishankkeen. Tästä syntyi oppimisen iloa, sitoutumista ja tuloksia.

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos

TEKES / Digitaalinen suunnittelu Suomalainen Klubi. Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos TEKES / Digitaalinen suunnittelu 4.6.2013 Suomalainen Klubi Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto

Juvan Koettu Kuntakeskusta Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto Juvan Koettu Kuntakeskusta 2016 Juvan Koettu Keskusta selvitys Raportti ja yhteenveto 7.12.2016 Kyselyn perustiedot Kysely avattiin 25.10.2016 Muistutukset 3.11., 7.11. ja 10.11. Kysely suljettiin 11.11.

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys

Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kaivannaisalan koulutuksen ja tutkimuksen kehitys Kari Knuutila Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi -kutsuseminaari Johdanto Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi toimintaohjelma

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 17.11.2015 Sisältö: Taustaa: Yritysten tarve ja älykkään kaupungin tiekartta 2020 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo

ETU SEMINAARI Helsinki, Säätytalo ETU SEMINAARI 10.5.2012 Helsinki, Säätytalo Terveydenhuolto osana tulevaisuuden laatujärjestelmiä ja auditointeja Tuija Lilja Kehityspäällikkö, laatutoiminnot SAARIOINEN OY Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Lisätiedot

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj

Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Miten suojautua nykyisiltä tieto- ja kyberuhilta? Petri Vilander, Kyberturvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj Kyberturvallisuus toiminta Valtio Kyberturvallisuuden poliittinen ohjaus kuuluu valtioneuvostolle,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen periaatetasolta käytännön toimiin Opetusneuvos Juha Haataja Avoin tutkimusdata ja aineistonhallinta ihmistieteissä seminaari Tampereen yliopisto 1.12.2014 Tiekartta

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013

Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä. Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Pakkauksen rooli ruokahävikin synnyssä Hanna Hartikainen, MTT LOHASPACK-vuosiseminaari 19.3.2013 Ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutukset Muu Koulu/työ Vaatteet Hyvnvointi Vapaa-aika Ruoka Asuminen Seppälä

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Suunnitteluprosessin uudistaminen

Suunnitteluprosessin uudistaminen Suunnitteluprosessin uudistaminen Liikennejärjestelmäpäivä 20.4.2016 Matti Levomäki Suunnitteluprosessin uudistaminen TAVOITE Suunnittelun toimintatapojen kehittäminen siten, että ne tuottavat vaikuttavimmat

Lisätiedot

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke

Paikkatietoverkosto. Strategia-kärkihanke Paikkatietoverkosto Strategia-kärkihanke Kansallinen paikkatietostrategia "Sijainti yhdistää" päivitettiin vuonna 2013. Tarkistettu strategia julkaistaan keväällä 2014. Tarkistetun strategian luonnos Taustamuistio

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja

Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja Tutkitun tiedon käytön edellytykset - fasilitointia, kulttuuria ja verkostoja Tietoa päätöksentekoon -seminaari 2.4.2014 Tieteiden talo Valiokuntaneuvos Juha Martelius It ain t what you know that gets

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista

AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista AMO prosessin osallistuneiden näkemys ihanneprosessista Ninni Saarinen, Annika Kangas & Heli Saarikoski Oulu 13.-14.3. Metsävarojen käytön laitos, Metsäntutkimuslaitos Q menetelmä Menetelmän idea on tutkia

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla

CAF arvioinnin arviointi Vantaalla CAF arvioinnin arviointi Vantaalla - Mitä hyötyä arvioinnista on ollut? Laatua yhteistyöllä aluekierros 24.10.2012 Eija Säilä Taloussuunnittelu/strategia Vastauksien koonti Kysely lähetettiin neljälle

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA

SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Itä-Suomen yksikkö Kuopio KAIVOSVESIVERKOSTO Ohjelma SUOMEN KAIVOSVESIOSAAMISEN VERKOSTO TOIMINTAOHJELMA Verkostoyhteistyön tavoitteet Suomen kaivosvesiosaamisen verkosto (myöh. kaivosvesiverkosto tai

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot

EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma

EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma EGLO-työkalut tuottavat tulosta myös jatkossa Ismo Mäkinen ohjelmapäällikkö EGLO-vuosiseminaari 30.5.2006 1 EGLO Enhancing Global

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot