Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja"

Transkriptio

1 Pakkausalan tutkimustarpeiden priorisointi ja strategian toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet - Strategiatyön tueksi järjestetyn kyselyn ja yhteisen työpajan tulosten yhteenveto Mari Hjelt, Ylva Gilbert ja Mikko Syrjänen

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA HANKKEEN TOTEUTUS PAKKAUSALAN INNOVAATIOYMPÄRISTÖN KEHITTYMISEN HAASTEET 6 4 PAKKAUSALAN TUTKIMUKSEN AIHEALUEET AIHEALUEIDEN PRIORISOINTI JA PANOSTUKSET ERI TUTKIMUSALUEISIIN LIITTYVÄT TOIMENPIDESUOSITUKSET YLEINEN NÄKEMYS ERI TOIMENPITEISTÄ PAKKAUSTEN TOIMIVUUS TUNNISTETTAVUUS, AITOUS, JÄLJITETTÄVYYS SEKÄ JAKELUN JA KULJETUSTEN RATIONALISOINTI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ AVAINASEMASSA RFID JA ÄLYKKÄÄT, AKTIIVISET PAKKAUKSET TUTKIMUSTA TARVITAAN JA HAASTEENA SIIRTO KÄYTÄNTÖÖN YLEISET TOIMENPIDESUOSITUKSET ALAN KEHITTÄMISEKSI YHTEENVETO...23 LIITE A: KYSELY...25 LIITE B: TYÖPAJAN OSALLISTUJAT...27 LIITE C: TYÖPAJAN TUOTTAMA AINEISTO

4 1 Taustaa Pakkausteknologia PTR ry on yhteistyössä pakkausalan toimijoiden kanssa laatinut vuonna 2004 yhteisen teknologiastrategian 1. Strategiatyön osana on tunnistettu monipuolisesti pakkausalaa koskevia tulevaisuuden trendejä ja määritelty mahdollisia skenaarioita, analysoitu markkinoiden dynamiikkaa, alan heikkouksia ja vahvuuksia sekä tunnistettu alan suurimmat ongelmat ja kehitystarpeet. Työn yhtenä tarkoituksena on antaa eväitä Tekesille tulevaisuuden tutkimuksen suuntaamiseksi Pakkausalan teknologiaohjelman ja Pakkauksen tieto ja turva - SIP innovaatioalueen jatkotoimenpiteinä. Konkreettisten jatkotoimenpiteiden kehittämiseksi ja eri aihealueiden priorisoimiseksi Pakkausteknologia - PTR ry toteutti jatkohankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten sitoutumista yhteisten, tärkeäksi koettujen tutkimusteemojen eteenpäinviemiseksi. Hankkeen päätavoitteena oli määritellä toimenpiteitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeen pääkohteena olivat alan yritykset ja niiden näkökulmat. Tässä raportissa on esitetty yhteenveto hankkeen tuloksista. 2 Hankkeen toteutus Jatkohankkeen toteutuksessa avusti Gaia Group Oy. Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa. 1. Marraskuussa 2004 toteutettiin sähköinen kysely, joka lähetettiin 68 yritykselle. Kyselyn runko on esitetty liitteessä A. Kyselyyn vastasi 34 yritystä, joista suurin osa oli yli 500 henkilöä työllistäviä isoja yrityksiä (kts. kuva 2.1). Kyselyn vastaukset edustavat siten merkittävää osaa Suomen pakkausalasta. Vastausten tulkinnassa on kuitenkin muistettava, että pienten yritysten näkökulma ei juurikaan ole edustettuna. Kyselyn vastaukset kattoivat tasaisesti yrityksiä, jotka edustivat pakkausmateriaalien valmistajia, pakkausten valmistajia ja pakkaajia (kts. kuva 2.2). 1 Annukka Leppänen-Turkula ja Terhen Järvi-Kääriäinen, Pakkausalan teknologiastrategiat Pakkausalan tutkimustarpeet, PTR:n raportti n:o 53, Pakkausteknologia - PTR ry,

5 pidettiin työpaja, johon osallistui 16 yritysten, Tekesin ja PTR ry:n edustajaa. Työpajan osallistujat on lueteltu liitteessä B. Osallistujat kattoivat tasaisesti sekä pakkausten ja pakkausmateriaalin valmistajia että pakkausten käyttäjiä. Työpajassa tavoitteena oli keskustella pakkausalan toimintaympäristön haasteista sekä ideoida yhdessä toimenpiteitä, joita tarvitaan alan kehittämiseksi ja yksittäisten tutkimusalueiden eteenpäinviemiseksi. Työpajassa tuotetut keskustelujen yhteenvedot ja muistiinpanot on koottu liitteeseen C Vastausten lkm Alle Yli 500 Vastanneiden yritysten henkilöstön koko Kuva 2.1. Kyselyyn vastanneiden jakauma yritysten koon mukaan jaoteltuna Vastanneiden yritysten toimiala Muu Kauppa Pakkausmateriaalien valmistaja Pakkaaja Pakkausten valmistaja Vastausten lkm Kuva 2.2. Kyselyyn vastanneiden jakauma yritysten toimialan mukaan jaoteltuna 5

6 3 Pakkausalan innovaatioympäristön kehittymisen haasteet Työpaja aloitettiin yhteisellä keskustelulla pakkausalan nykyisestä toimintaympäristöstä ja toimintaympäristöön vaikuttavista tekijöistä. Keskustelussa tunnistettiin tärkeimmät pakkausalan haasteet ja pullonkaulat, joihin on reagoitava ja joiden suhteen vaaditaan toimenpiteitä. Seuraavassa on esitetty yhteenveto keskusteluista kattaen seuraavat teemat: Pakkaaminen Suomessa alan kehityksen megatrendit ja liiketoiminta globaalissa ympäristössä Koulutus - osaamisen turvaaminen Yhteistyö koko pakkausketjussa uusien toimintatapojen kehittämisen edellytys Realistisena tulevaisuudenkuvana esitettiin, että pakkaaminen Suomessa tulee vähenemään. Valmistava teollisuus niin kulutustuotteiden kuin myös elintarvikkeiden osalta on siirtymässä yhä enenevässä määrin muihin maihin ja pakkaaminen Suomessa vähenee. Esimerkkinä tästä mainittiin se, että vielä muutama vuosi sitten ei olisi voitu kuvitella maitoa tuotavan muista maista. Todennäköisesti tutkimukseen ja kehitykseen suunnattavat resurssit vähenevät mikäli pakkaaminen Suomessa vähenee. Pakkausalalle leimallista on erityisen kiinteä ja integroitu suhde koko pakkauksen elinkaareen. Yksittäiset toimijat ovat voimakkaasti riippuvaisia koko pakkausketjun muiden toimijoiden kehittymisestä. Uusien innovaatioiden ja tuotekehityksen ytimessä on kiinteä suhde eri toimijoiden välillä niin pakkausmateriaalien, pakkauskoneiden kuin pakkausten suunnittelun ja pakkaamisen välillä. Mikäli pakkaajat vähenevät, vaikuttaa tämä myös muiden pakkausalan toimijoiden panostuksiin ja kykyyn tuottaa uutta. T&K -resurssien väheneminen johtaa siihen, että resursseja on kohdennettava yhä tarkemmin hyvin perustelluille alueille. Ongelmaksi nousee kysymys siitä, miten T&K -kustannukset jaetaan tasapuolisesti pakkausketjun eri toimijoiden välillä. Kuka panostaa muita enemmän vai vähenevätkö panostukset tasapuolisesti kaikkialla? Resurssien väheneminen kohdentaa yhä 6

7 enemmän kehitystyötä alueille, joilla tulokset ovat saavutettavissa hyvin lyhyellä aikajänteellä ja pienillä riskeillä. Tämä edelleen on uhka pitkäjänteiselle perustutkimukselle. Pakkaavan teollisuuden tuotannon siirtyminen muihin maihin asettaa alalle haasteita kansainvälistymisen suhteen. Esimerkiksi pakkausten valmistajien on oltava yhä herkempiä kansainvälisten asiakkaiden vaateiden suhteen ja ymmärrettävä paremmin kuluttajien tottumusten muutoksia muissa maissa. Jokaisen kehityshankkeen ja tuotteen on tähdättävä globaaleille markkinoille jo alusta alkaen. Lisäksi yhä globaalimman liiketoiminnan ilmiö on yritysten siirtyminen ulkomaiseen omistukseen sekä yleinen yritysten integroitumiskehitys yhä suuremmiksi yksiköiksi. Suomen siirtymisessä tytäryhtiövaltioksi nähtiin seuraavia positiivisia ja negatiivisia piirteitä T&K-toiminnan kannalta: Tutkimuksen suuntaamiseen liittyvä päätöksenteko hidastuu ja on yhä vaikeampaa perustella kansallisia hankkeita perustuen vain kansalliseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Tutkimuksen kansainvälisyys kasvaa ja muiden maiden tutkimukseen on helpompi integroitua mukaan. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytyminen muista maista helpottuu. Tiukkeneva kilpailu, globaalien yritysten kilpailunäkökulmat ja tiukkeneva kilpailulainsäädäntö tulevat olemaan esteenä avoimelle yhteistyölle eri toimijoiden välillä. Suomen pienen maan etuus yhteistyön toimivuuden suhteen saattaa tulevaisuudessa heiketä. Yhdeksi tulevaisuuden haasteeksi tunnistettiin pakkausalaan liittyvä koulutus. Resurssien pienentyessä on yhä tärkeämpää, että pakkausalan koulutus tähtää moniosaamiseen. Joka koulutusasteella tarvitaan enemmän integroituja koulutuspaketteja, joiden kautta yhdistetään esimerkiksi pakkausten suunnittelun ja materiaaliosaamisen tietämystä. Erityisesti moniosaamista tulisi kasvattaa yhdistämällä elintarvikeosaamista muihin alueisiin. Pakkausalan houkuttelevuus ja profiili ei ole tarpeeksi korkea. Monimuotoisen koulutusjärjestelmän kautta saataisiin ala uraa valitseville houkuttelevammaksi ja sen lisäksi ihmisillä olisi valmistuttuaan taitoja, joita voidaan monipuolisemmin hyödyntää eri tehtävissä. 7

8 On selvää, että pakkausalan kehittymisen perusedellytyksenä on aktiivinen yhteistyö kaikkien pakkausketjun toimijoiden välillä. Yhteistyö toimii Suomessa erittäin hyvin, mutta tulevaisuudessa tätä saattavat heikentää esimerkiksi juuri edellä mainitut kilpailunäkökulmat. Toimivaa yhteistyötä on edelleen vaalittava ja aktiivisesti kehitettävä. Erityisesti T&K - toiminnan kannalta korostettiin sitä, että tulevaisuuden parhaimmat uudet ideat syntyvät eri toiminta-alueiden rajapinnoilla. Esimerkkeinä keskusteltiin pakkausten ja erilaisten ICTratkaisujen yhdistämisestä sekä elintarvikkeiden kehittäjien ja pakkausvalmistajien yhteistyöstä täysin uudenlaisten elintarviketuotteiden kehittämiseksi (esimerkiksi pakastettu jogurtti, yksittäispakatut suodatinkahvipakkaukset). Yhtenä ongelmana näiden uusien ideoiden luomiseksi ja toimialojen raja-aitojen ylittämiseksi nähtiin se, että Suomesta puuttuvat pakkauskoneiden kehittäjät. Suomessa tehdään erittäin paljon pienimuotoisia ja räätälöityjä pakkauskoneratkaisuja, jotka tuottavat paljon kehitysideoita. Konevalmistajat muissa maissa vievät näitä ideoita eteenpäin. 4 Pakkausalan tutkimuksen aihealueet Strategiatyössä on kartoitettu laajasti erilaisia tulevaisuuden kehitysnäkymiä, haasteita ja olennaiseksi koettuja tutkimustarpeita. Tutkimuksen kohdealueet on kuvattu tarkemmin strategiadokumentissa. Yhteenveto pakkausalan dynamiikasta on koottu kuvaan 4.1. RFID, jäljitettävyys, etätunnistus, digitaalinen painatus, sekä materiaaleista paperi, kartonki ja aaltopahvi ovat alueita, joilla odotetaan markkinoiden kasvavan ja missä suomalaisten osuus maailmanmarkkinoista on kasvamassa. Yleisinä megatrendeinä ja kasvavina vaateina nousevat esille terveys- ja ympäristövaateet. 8

9 Kuva 4.1. Pakkausalan dynamiikkaa 2 Strategiassa tunnistettuja tutkimusalueita ryhmiteltiin edelleen 11 aihealueeksi, joita jatkotyössä priorisoitiin ja joiden suhteen ideoitiin kohdennettuja toimenpiteitä. Nämä aihealueet on esitetty taulukossa Annukka Leppänen-Turkula ja Terhen Järvi-Kääriäinen, Pakkausalan teknologiastrategiat Pakkausalan tutkimustarpeet, PTR:n raportti n:o 53, Pakkausteknologia - PTR ry,

10 Taulukko 4.1. Pakkausalan tutkimuksen eri aihealueita 1. Paperi, kartonki ja aaltopahvi 2. Muovit ja laminaatit 3. Aktiivipakkaukset 4. Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys 5. Älykkäät pakkaukset, indikaattorit 6. RFID, etätunnistus 7. Pakkauksen toimivuus (avattavuus, suljettavuus, luettavuus ja tuoteturvallisuus; kuluttajien tarpeet ja toiveet mukaan lukien erityisryhmät kuten vammaiset, ikääntyneet, lapsiturvallisuus) 8. Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö 9. Digitaalinen painatus 10. Jakelun ja kuljetusten rationalisointi 11. Pk-teollisuudelle sopivat koneet ja laitteet 5 Aihealueiden priorisointi ja panostukset Kyselyssä kysyttiin kunkin taulukossa 4.1 listatun aihealueen merkitystä yrityksen oman liiketoiminnan kannalta. Kuvassa 5.1 on esitetty yhteenveto keskiarvoista eri alueiden suhteen ja niihin kohdennettujen panostusten suuruudesta. Kaikkein tärkeimmiksi nousivat luonnollisesti sovellutuksiin keskittyvät alueet kuten pakkausten toimivuus, jakelun ja kuljetusten rationalisointi, tunnistettavuus, aitous ja jäljitettävyys sekä materiaalien hyötykäyttö. Materiaalien osalta tärkeimpänä kehityskohteena on suomalaisten huippuosaamisen alue eli paperi, kartonki ja aaltopahvi. Sovellutusten toteuttamiseksi tarvittavat teknologiat ja työkalut eivät ole tärkeydeltään yritysten listausten kärkipäässä ja niihin suunnitellaan panostettavan vain vähän. Näitä alueita ovat digitaalinen painatus, älypakkaukset, aktiiviset pakkaukset ja indikaattorit. Myös RFID ja etätunnistus saivat huomattavasti pienemmän painoarvon, kuin mitä odotettiin. Tulos näyttää olevan ristiriidassa kuvan 4.1 vision kanssa siitä, mihin suuntaan suomalainen pakkausala on 10

11 kehittymässä ja mitkä alueet nähdään tulevaisuudessa selkeimmin nouseviksi alueiksi. Miten näillä alueilla suomalaisten osuus maailmanmarkkinoista saadaan kasvuun mikäli näihin alueisiin ei panosteta? Työpajassa keskusteltiin tästä aiheesta laajasti ja todettiin, että haasteena on pitkän aikajänteen huomioiminen. On selvää, että erityisesti RFID:een ja etätunnistukseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Tällä hetkellä on kuitenkin vielä olemassa lukuisia esteitä alan täysimittaiselle kehittymiselle ja siksi lähitulevaisuudessa suomalaiset yritykset eivät panosta näihin merkittävästi. Pitkällä tähtäimellä alue on kuitenkin erittäin lupaava ja pitkän tähtäimen panostuksia on kasvatettava. Osin tämä vaatii edelleen perustutkimuksellisen työn tekemistä ja julkista tukea. Toimenpiteisiin ja lisäpohdintoihin tämän alueen kehittämiseksi palataan luvussa 6. Kuva 5.1. Kyselyn vastausten keskiarvot sen suhteen kuinka tärkeiksi eri aihealueet arvioitiin ja mikä on kullekin alueelle tähdätty panostus lähitulevaisuudessa. 11

12 Arvioitaessa eri alueiden tärkeyttä oman liiketoiminnan kannalta on selvää, että eri toimialojen välillä on isoja eroja. Yhteenveto eri aihealueiden arvioinneista kunkin toimialan suhteen ryhmiteltynä on esitetty kuvassa 5.2. Esimerkiksi pakkauksen toimivuuden osalta nähdään, että aihealue on yhtäläisesti kaikille toimijoille erittäin tärkeä. Näkemykset ovat hyvin tasaisia myös esimerkiksi RFID:n ja etätunnistuksen kohdalla. Tämä vahvistaa näkemystä siitä, että alue nähdään yhteisesti potentiaalisena ja nousevana, mutta se ei vielä tällä hetkellä ole yhdenkään toimijan prioriteettilistalla etusijalla. Näkemyksissä on enemmän hajontaa alueilla, joissa kehitysvastuu on selkeästi yhdellä toimijalla (esimerkiksi muovit ja laminaatit) tai missä alue on erityisen olennainen yhdelle toimijalle (esimerkiksi tunnistettavuus, aitous ja jäljitettävyys kaupalle). Kuvassa 5.3 on edelleen esitetty kullekin aihealueelle aiottujen panostusten suuruusluokka, missä näkyy se, että myös kehityspanostusten vastuu jakautuu eri toimijoille erisuuruisina. 12

13 Kuva 5.2. Eri aihealueiden tärkeys eri toimijoiden mielestä. 13

14 Valmistaja Pakkaaja Kauppa Materiaali 7.Pakkauksen toimivuus 10. Jakelun ja kuljetusten rationalisointi 4. Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys 1. Paperi, kartonki ja aaltopahvi 8. Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö 2. Muovit ja laminaatit 6. RFID, etätunnistus 9. Digitaalinen painatus 5. Älykkäät pakkaukset, indikaattorit 3. Aktiivipakkaukset 11. Pk-teollisuudelle sopivat koneet ja laitteet Panostus aihealueelle (1 = ei yhtään 7 = pääpanostusalue) Kuva 5.3. Eri toimijoiden aikomukset panostaa alueille lähitulevaisuudessa. Vertailemalla näkemyksiä aihealueiden tärkeyden ja panostusten suuruuden suhteen nähdään, että koko pakkausketjussa tapahtuva yhteistyö ja asiakkaan vaateiden huomioiminen on kehitystoiminnan perusta. Erityisesti kaupan odotuksiin ja vaateisiin vastaaminen ohjaa pakkausketjun kehittymistä. Esimerkki tästä on kuvassa 5.4 esitetty yhteenveto siitä kuinka tärkeää ja miten panostetaan tunnistettavuuden, aitouden ja jäljitettävyyden aihealueeseen. Alue 14

15 on kaupan toimijoiden mielestä erittäin tärkeä, mutta kaupan suunnitellut tutkimus- ja kehityspanostukset alueelle ovat suhteellisesti pienemmät kuin muilla toimijoilla. Kehitystä ja panostuksia ohjaavat siis ensisijassa asiakkaiden näkemykset läpi pakkausketjun. Kuva 5.4. Eri toimijoiden näkemys aihealueen tärkeydestä ja siihen kohdistetuista lähiajan kehityspanostuksista. 6 Eri tutkimusalueisiin liittyvät toimenpidesuositukset 6.1 Yleinen näkemys eri toimenpiteistä Kyselyssä kysyttiin kuhunkin aihealueeseen liittyen päätoimenpiteitä, joita tarvittaisiin tutkimusalueen kehittämiseksi. Kunkin aihealueen osalta vastaajilla oli mahdollisuus nimetä useampia toimenpideluokkia. Määritellyt toimenpideluokat olivat seuraavat: 1. Kunkin yrityksen sisäinen T&K työ 2. Koulutuksen kehittäminen 15

16 3. Perustutkimuksen vahvistaminen (julkinen rahoitus) 4. Soveltava tutkimus (osin yritysten yhteisrahoituksella) 5. Uusien yritysten synnyttäminen 6. Tiedon jakaminen 7. Kansainvälisen tutkimuksen tukeminen 8. Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ylitse eri toimialojen Yhteenveto vastausten lukumääristä kullekin aihealueelle ja kunkin toimenpiteen suhteen on esitetty taulukossa 6.1 (taulukon sarakkeiden numerot viittaavat edellä esitettyyn toimenpideluokkien numerointiin). Yleisesti toimenpiteinä korostuvat toimijoiden välinen yhteistyö, tiedon jakaminen, soveltava tutkimus ja luonnollisesti kunkin yrityksen oma sisäinen T&K -työ. Yhteenveto tästä on esitetty kuvassa 6.1, jossa on laskettu yhteen vastaukset kunkin toimenpideluokan osalta kattaen kaikki tutkimuksen aihealueet. Koulutuksen kehittäminen, kansainvälinen tutkimus, perustutkimus ja uusien toimijoiden syntyminen saavat hyvin vähän mainintoja toimenpiteinä. Työpajassa keskusteltiin näistä teemoista ja todettiin, että nämä toimenpidealueet ovat erittäin tärkeitä, mutta tähtäävät ennemmin koko alan kehittämiseen kuin yksittäisen aihealueen edistämiseen. Tarkastelemalla yksityiskohtaisemmin eroja eri tutkimuksen aihealueiden välillä, voidaan havaita että esimerkiksi perustutkimuksen vahvistamista suositellaan erityisesti aktiivipakkausten, indikaattoreiden ja älykkäiden pakkausten kohdalla. Toimijoiden välistä yhteistyötä olisi erityisesti vahvistettava jakelun ja kuljetusten rationalisoinnin, RFID:n ja etätunnistuksen sekä materiaalien kierrätyksen ja hyötykäytön kohdalla. 16

17 Taulukko 6.1. Kyselyn vastausten lukumäärät sen suhteen kuinka usea vastaaja on valinnut toimenpiteen eri aihealueiden kehittämiseksi (taulukon sarakkeiden numerot viittaavat edellä esitettyyn toimenpideluokkien numerointiin) Taulukon toimenpideluokat: 1. Kunkin yrityksen sisäinen T&K työ 2. Koulutuksen kehittäminen 3. Perustutkimuksen vahvistaminen (julkinen rahoitus) 4. Soveltava tutkimus (osin yritysten yhteisrahoituksella) 5. Uusien yritysten synnyttäminen 6. Tiedon jakaminen 7. Kansainvälisen tutkimuksen tukeminen 8. Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ylitse eri toimialojen Kuva 6.1. Ylitse eri aihealueiden yhteenlaskettu vastausten lukumäärä eri toimenpiteiden suosittelemiseksi. 17

18 Toimenpiteiden tarkentamiseksi aihealueista nostettiin esiin seuraavat teemat, joita käsiteltiin työpajan pienryhmissä ja joiden osalta tärkeimmät suositukset on kuvattu alla. Pakkausten toimivuus yhteinen tärkeä kehityskohde Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys sekä jakelun ja kuljetusten rationalisointi vaaditaan lisää aitoa yhteistyötä eri toimijoiden välillä 3 RFID, älykkäät ja aktiiviset pakkaukset haasteena tutkimustulosten siirtyminen kaupalliseen käyttöön. 6.2 Pakkausten toimivuus Pakkausten toimivuus on kaikkien toimijoiden yhteinen intressi ja myös kilpailukyvyn ydinaluetta, joka asettaa omat rajoituksensa avoimuudelle ja tiedonvaihdolle. Työpajassa määriteltiin seuraavia toimenpiteitä ja ideoita jatkon työlle tämän alueen kehittämiseksi. Kuluttajatutkimusta tarvitaan lisää. Kukin toimija tekee tällä alueella omaa työtään ja kerää tietoa niin asiakkaiden tarpeista kuin myös loppukäyttäjien vaatimuksista. Yritysten oman työn lisäksi on kuitenkin tarvetta yhteisille, julkisille hankkeille, joissa kerätään ja kootaan tietoa kuluttajien mielipiteistä ja tulevaisuuden tarpeista. Erityisesti näissä tutkimuksissa on huomattava globaali näkökulma ja kartoitettava kuluttajien näkökulmia kaikkialla maailmassa. Tarkemmin määriteltynä eroteltiin tarve kahdentyyppisille kuluttajatutkimuksille. 1. Tarvitaan tutkimusta, joka kartoittaa kuluttajien mielipiteitä pakkausten hyväksyttävyydestä. Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta ovat kuluttajapaneelit, joissa kuluttajat kokeilevat ja käyttävät erilaisia pakkauksia ja materiaaleja. Tavoitteena on tehdä konkreettisia hands-on tutkimuksia. 3 Tämä teema oli jaettu työpajassa kahteen eri teemaan, mutta sitä käsitellään raportissa yhtenä alueena samantyyppisten toimintasuositusten johdosta. 18

19 2. Tarvitaan lisää tietoa kuluttajien tottumuksien, elämäntavan ja arvojen muuttumisen suunnista eri puolilla maailmaa. Mitä esimerkiksi pakkausten kannalta tarkoittaa takeaway ruokailun lisääntyminen, yhden hengen kotitalouksien määrän kasvu ja asuminen autossa? Kokonaisvaltaisen pakkaussuunnittelun vaatimaa tietoa tarvitaan lisää. Pakkauksen toimivuus ei ole vain kuluttajan tarpeiden huomioimista, vaan toimivuuden osia ovat myös vaateet liittyen tuotantoon ja pakkausten jälkikäsittelyyn. Tarvitaan lisää tutkimushankkeita, joissa katetaan koko toimijaketju ja vaikutukset koko ketjussa. Esimerkkejä aiheista ovat koko toimijaketjun kattavat taloudelliset analyysit, pakkauksen elinkaarivaikutukset sekä logistiikkaketjun kattaminen kehityskohteiden tunnistamiseksi. Näiden hankkeiden käynnistämiseksi yrityksillä on iso oma intressi, mutta mukaan voidaan ottaa myös yhteiskunnallisia näkökulmia ja julkista rahoitusta esimerkiksi jätteiden syntymisen ja hyötykäytön paremmaksi ymmärtämiseksi. Erityisesti Tekesin rahoitusta tulisi suunnata hankkeisiin, joka kattavat koko toimijaketjun ja myös kuluttajanäkökulman. Lisää tiedon jakamista kokemuksista. Yrityksen sisällä kehitystä viedään eteenpäin asiakkaiden kanssa ja on luonnollista, että kokemuksia voidaan jakaa vasta jälkikäteen kehitystyön päätyttyä. Tieto on kuitenkin muille toimijoille arvokasta myös tuolloin. Avoimuutta olisi lisättävä ja esimerkiksi etujärjestöjen ja Tekesin kautta tiedottaa kootusti niin Best Practice menestymistarinoista kuin myös vähemmän onnistuneista hankkeista. Tiedon jakamiseen seminaaritoiminta on hyvä foorumi. Asiakkaille ja kuluttajille päin tiedottamista on myös vahvistettava. Työpajassa esitettiin, että tulisi perustaa pakkausalan toimijoiden käyttöön tietoportaali, johon kootaan standardit ja hyväksi havaitut käytännöt sekä terminologia liittyen pakkausten toimivuuteen. Tämän rinnalla tulisi olla myös aktiivisempaa tiedon jakamista kuluttajille. Pakkausten toimivuuden parantaminen edellyttää myös perustutkimuspanostuksia. Työpajassa ideoitiin esimerkiksi yhdeksi aiheeksi barrieerit ja migraation tutkimus, jonka osalta olisi käynnistettävä perustutkimuksellisia hankkeita ilmiön ymmärtämiseksi ja selvityksiä sen kartoittamiseksi mitä muualla ja muilla alueilla mahdollisesti on jo tehty. 19

20 6.3 Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys sekä jakelun ja kuljetusten rationalisointi toimijoiden yhteistyö avainasemassa Kauppa on asiakas jonka toivomuksiin pakkaajat reagoivat. Tunnistettavuuteen, aitouteen, jäljitettävyyteen sekä jakelun ja kuljetusten rationalisointiin liittyvien alueiden kehitys etenee ensisijaisesti yhteisten sovellushankkeiden kautta kattaen pakkausketjun eri toimijoita siten, että kauppa on hankkeissa aktiivisesti mukana ja käynnistäjänä. Luotava yhteisiä visioita. Yhteistyön edellytyksenä on sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja yhteisten päämäärien tunnistaminen. Tämän työn edellytyksenä on mahdollisuuksien ja uhkien kuvaaminen. Työpajassa ehdotettiin, että tarvitaan lisää yhteisiä kohdennettuihin teemoihin keskittyviä SWOT-analyysejä. Tekninen hankkeiden toteutus on helpompaa, kun kunkin toimijat tavoitteet ovat täsmällisiä ja selviä. Työpajassa toivottiin kaupan ottavan tällä alueella vastuuta yhteisten visioiden luomiseksi. Tukena tarvitaan kuitenkin eri järjestöjen ja yhteistyöelimien aktiivista toimintaa. Standardointiin eri tasoilla on vaikutettava vahvemmin jo niiden alkuvaiheessa. Työpajassa keskusteltiin standardeista liittyen niin ympäristömerkintöihin (aitous, jäljitettävyys), itse pakkauksiin (koot ja yhteensopivuus logistiikan rationalisoimiseksi) kuin esimerkiksi RFID:een ja etätunnistukseen liittyen (esimerkiksi jo sovitut käytettävät radiotaajuudet). Yhtenevää näille kaikille oli se, että standardointi on erittäin tärkeää toiminnan tehostamiseksi ja on usein tarvittava sysäys uusien markkinoiden täysimittaiselle aukeamiselle. Suomalaisten toimijoiden tulisi entistä aktiivisemmin vaikuttaa standardien muodostumiseen etukäteen eikä odottaa liian kauan niiden valmistumista. Tämä koskee erityisesti yrityksiä. Huolena esitettiin, että esimerkiksi RFID:n ja etätunnistuksen alueilla standardien puuttuminen on jarruna alan kehitykselle. Toisaalta standardien osalta on muistettava, että markkinoiden murrosvaiheessa on tyypillistä, että useat standardit kilpailevat ja vaihtoehtoisia etenemistapoja on useita. Standardien kehittymistä valmiiksi ei pidä jäädä odottamaan, vaan on aktiivisesti analysoitava erilaisia vaihtoehtoisia etenemistapoja ja pyrittävä vaikuttamaan standardien syntyyn. 20

21 Esimerkiksi RFID:n osalta ensimmäisen sukupolven jo olemassa olevan teknologian ja sovellutusten sijaan tutkimuksen panostuksia pitäisi siirtää jo seuraavan sukupolven työhön. Tarvitaan edelläkävijähankkeita erityisesti pakkaus-, elektroniikka ja IT-teollisuuden toimijoiden yhteistyönä. Erityisesti RFID sovelluksien osalta olisi tilaa ja paljon mahdollisuuksia mielenkiintoisille ja haasteellisille hankkeille. Olennaista näissä edelläkävijähankkeissa on eri alojen toimijoiden yhteistyö ja myös pakkausalan ulkopuolelta tulevan tiedon ja taidon yhdistäminen hankkeisiin mukaan. Työpajassa tunnistettiin yhdeksi pullonkaulaksi se, että osin on epäselvää ketkä olisivat oikeita tahoja Suomessa ja ulkomailla uudenlaisten ja ennakkoluulottomien hankkeiden toteuttajiksi. Todettiin, että Suomesta myös puuttuu sopivia toimijoita. Jatkon toimenpiteinä tulisi toteuttaa yhteisiä julkisia selvityksiä siitä, miten muodostetaan toimivia yhteishankkeita ja ketkä ovat näissä mukana. Teknologiakehitystä ja perustutkimusta tarvitaan edelleen näillä alueilla ja kaikki vaadittavat teknologiat eivät vielä ole olemassa tai ongelmat ratkaistuja. Tutkimuksessa tulisi pystyä paremmin yhdistämään eri tutkimusaloja sekä Suomessa ja ulkomailla. Yritysten välisen yhteistoiminnan osalta pitäisi lisätä tutkimuksesta vastuussa olevien asiantuntijoiden tapaamisia tiedonvaihdon tehostamiseksi. 6.4 RFID ja älykkäät, aktiiviset pakkaukset tutkimusta tarvitaan ja haasteena siirto käytäntöön Aikaisempia tutkimustuloksia tulisi ottaa uudelleen tarkastelun kohteeksi. Tutkimuksen tulokset jäävät helposti käyttämättä, jos ideat eivät juuri sillä hetkellä ole käyttökelpoisia. Myös aikaisempia tuloksia ja ideoita pitäisi ottaa säännöllisesti ja systemaattisesti kartoitettuna uudelleen tarkastelun kohteeksi ja arvioitavaksi. Tämä toimenpidesuositus on laajempi kuin vain otsikon aihealueisiin liittyvää tutkimusta koskeva. Työpajassa esitettiin esimerkkinä maidon pakkaaminen pusseihin, joka aikoinaan osoittautui teknisesti huonoksi ratkaisuksi, mutta joka nykytiedolla ja taidolla on mahdollista. 21

22 Käynnistettävä lisää ennakkoluulottomia pilottihankkeita kotimaassa. Uhkana on, että uusilla ja tutkimuksellisilla alueilla jäädään odottamaan liian kauan. On löydyttävä uskallusta käynnistää kotimaisia pilottihankkeita, joissa lähdetään hyvin kapeista ongelmista ja sovellutuksista liikkeelle. Ennakointitoimintaa tarvitaan yhteisten visioiden työstämiseksi ja tulosten käytäntöön ja yritysten käyttöön siirtämisen konkretisoimiseksi. Näiden hankkeiden käynnistämisessä julkisilla toimijoilla ja yhteisillä järjestöillä on merkittävä rooli. 7 Yleiset toimenpidesuositukset alan kehittämiseksi Työpajan yhteinen johtopäätös oli, että pakkausala tarvitsee määrätietoista yhteistä työtä alan profiilin nostamiseksi. Edelläkävijyys ja vahvuus on osoitettava. Tätä työtä tarvitaan jotta: Ala kykenisi houkuttelemaan parhaita työntekijöitä. Koulutuksen taso ja monialaisuus kasvaisi. Eri alojen tietämystä yhdistäviin hankkeisiin saataisiin mukaan parhaat yhteistyökumppanit. Alan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet ovat haasteellisia, koska toimenpiteet eivät kohdistu vain yksittäiseen tutkimuksen aihealueeseen. Kuten luvussa 6 kuvattiin, yksittäisten aihealueiden priorisoinnin kannalta koulutus, uusien yritysten syntyminen ja kansainvälisyys eivät ole olennaisia toimenpiteitä, mutta kukin näistä on erittäin olennainen toimenpide koko alan kehittymiseksi. Alan profiilin nostamiseksi työpajassa tunnistettiin seuraavia toimenpiteitä. Pakkauksiin liittyvää perustietoa tulisi koota ja jakaa kuluttajille. Tiedon jakamiseksi on esimerkiksi kehitettävä erilaisia tietopankkeja, joita kuluttajat voivat lukea kotona ja 22

23 kaupassa ja jotka sisältävät tietoa esimerkiksi tuoteturvallisuudesta, kierrätyksestä ja ympäristövaikutuksista ja laajemmat tuoteselosteet. Pakkausalan toimijoiden on yhteistyössä koottava laajaa markkinointimateriaalia, jota voidaan käyttää esimerkiksi koulutuksessa. Olisi toteutettava lisää tutkimuksia pakkausten yhteiskunnallisista vaikutuksista monipuolisesti ja kokonaisuutena (kokonaisvaltainen pakkaussuunnittelu) tarkasteltuna. 8 Yhteenveto Pakkausalan eri toimijoiden osalta jatkon kehitystyön vastuut jakautuvat seuraavasti. Yritykset Yritykset ovat alan veturi. Yritysten on panostettava tutkimukseen ja määriteltävä suunta, mihin ala kehittyy. Yritysten aktiivinen osallistuminen tutkimukseen ja tutkimustahojen ohjaaminen ovat jatkon kehitystyön kulmakiviä. Alan yritysten on luotava yhteisiä visioita ja tavoitteita. Yritysten työn kautta saavutetaan myös alan profiilin kohenemista. Vaikka yhteisten ja julkisten tietoportaalien toteutus voi olla julkisten tahojen tai yhteisten järjestöjen vastuulla, on sisällön tuottaminen näihin pitkälti yritysten vastuu. Yhteistyö pohjautuu avoimuudelle ja tiedonjaolle. Niin hyvistä kuin huonoista kokemuksista on pyrittävä jakamaan tietoa sopivissa vaiheissa. Yritykset pystyvät vaikuttamaan toimintaympäristöön. Standardien kehittyminen ja lainsäädäntöön vaikuttaminen edellyttää yritysten omaa panostusta. 23

24 Yrityksistä on löydyttävä rohkeutta ennakkoluulottomien pilottihankkeiden käynnistämiseksi yhteistyössä pakkausalan toimijoiden kesken, yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa sekä myös omin voimin. PTR ry ja muut yhteistyöorganisaatiot Yhteiset järjestöt toimivat solmukohtina ja neutraaleina tahoina yhteisten asioiden edistämiseksi. Erityisen tärkeä on tahojen rooli alan profiilin nostamiseksi. Tiedonjakokanava alan sisällä ja ulkoisessa viestinnässä. Tutkimusten käynnistäminen ja tiedon tuottaminen liittyen aiheisiin, joista ala on yleisesti kiinnostunut. Julkiset rahoittajat Tekes Tuotekehitys- ja tutkimusrahoitusta tarvitaan edelleen. Suuren riskin edelläkävijähankkeisiin yritysten oma rahoitushalukkuus ei tule jatkossakaan kasvamaan ja näihin tarvitaan julkista rahoitusta. Erityisesti tulisi aktiivisesti kannustaa hyvin konkreettisten pilotointihankkeiden käynnistämistä. Julkiset tahot voivat käynnistää tutkimuksia ja selvityksiä, joissa tarkastellaan erityisesti alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta monipuolisesti tai ennakoidaan tulevaisuuden muutoksia (kuluttajatutkimukset, ennakoinnit, vaikuttavuusselvitykset jne.). Erityisesti Tekes on olennainen alan tiedonjaon kanava. 24

25 LIITE A: Kysely Vastaajan taustatiedot Vastaajan nimi Yritys Sähköpostiosoite (yhteenvetoraportin lähettämistä varten) AVOIN TEKSTIKENTTÄ AVOIN TEKSTIKENTTÄ AVOIN TEKSTIKENTTÄ Yrityksen taustatiedot Yrityksen henkilömäärä o Alle 20 o o o Yli 500 Yrityksen toimiala o Pakkausten valmistaja o Pakkaaja o Kauppa o Muu mikä Pyydämme teitä nyt arvioimaan kutakin alla kuvattua pakkausalan teknologiastrategiassa tunnistettua teemaa ja siihen liittyvää tutkimus- ja kehitystarvetta. [SAMAT 3 KYSYMYSTÄ TOISTUVAT JOKAISELLE AIHEALUEELLE] 1. Paperi, kartonki ja aaltopahvi Kuinka tärkeää tämän alueen T&K on oman yrityksenne liiketoiminnan kannalta lähitulevaisuudessa? Kuinka suuriksi arvioit yrityksenne T&Kpanostukset tälle alueelle lähitulevaisuudessa? Mitkä seuraavista ovat mielestäsi tärkeimpiä keinoja, joilla tämän alueen kehittymistä tulisi viedä eteenpäin teidän yrityksenne näkökulmasta katsottuna? Merkitse enintään kolme tärkeintä keinoa. Ei yhtään tärkeää 1 O O O O O O O 7 Erittäin tärkeää En osaa sanoa O Ei mitään 1 O O O O O O O 7 Pääpanostusalueemme En osaa sanoa O o Kunkin yrityksen sisäinen T&K työ (omalla rahoituksella) o o o Koulutuksen kehittäminen (esim. yliopistokoulutuksen sisältö) Perustutkimuksen vahvistaminen (julkisten varojen suuntaaminen yliopistoille) Soveltava tutkimus (osin yritysten yhteisrahoituksella) 25

26 o o o o o Uusien yritysten synnyttäminen Tiedon jakaminen (esim. yhteiset järjestöt, seminaarit) Kansainvälisen tutkimuksen tukeminen Toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ylitse eri toimialojen (esim. logistiikkaketjun eri osapuolet) Joku muu, mikä 2. Muovit ja laminaatit 3. Aktiivipakkaukset 4. Tunnistettavuus, aitous, jäljitettävyys 5. Älykkäät pakkaukset, indikaattorit 6. RFID, etätunnistus 7. Pakkauksen toimivuus (avattavuus, suljettavuus, luettavuus ja tuoteturvallisuus; kuluttajien tarpeet ja toiveet mukaan lukien erityisryhmät kuten vammaiset, ikääntyneet, lapsiturvallisuus) 8. Materiaalien kierrätys ja hyötykäyttö 9. Digitaalinen painatus 10. Jakelun ja kuljetusten rationalisointi 11. Pk-teollisuudelle sopivat koneet ja laitteet Lopuksi pyydämme vielä vapaamuotoisia muita kommentteja liittyen pakkausalan tutkimuksen tulevaisuuden toimenpiteisiin AVOVASTAUS 26

27 Liite B: Työpajan osallistujat Roger Bagge Terhen Järvi-Kääriäinen Jalliina Järvinen Minna Kiviranta Asko Koskela Kari Koskinen Anneli Laakso Tommi Lehikoinen Kari Leppäaho Annukka Leppänen-Turkula Margareetta Ollila Päivi Rinne Petri Rolig Tapani Sievänen Jari Toivo Borealis Polymers Oy PTR ry Stora Enso Oyj Stora Enso Oyj HK-Ruokatalo ÅR-Carton Suomen Aaltopahviyhdistys Walki Wisa Oy Ruokakesko Oy PTR ry Tekes Atria Oy Huhtamäki Oyj Palpa/Ekopullo Tekes 27

28 Liite C: Työpajan tuottama aineisto 28

29 Pienryhmä 1: 29

30 30

31 Pienryhmä 2: 31

32 32

33 Loppuyhteenveto: 33

34 34

35 35

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014

KUMPPANUUSBAROMETRI 3.12.2014 KUMPPANUUSBAROMETRI KÄYNNISTÄÄ MAAKUNTASTRATEGIAN SEURANNAN Kumppanuusbarometrissa tarkastellaan maakunnan yleistä kehitystä ja maakuntastrategian toimenpiteiden toteutumista. Se on maakunnan keskeisten

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017

Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Teolliset Symbioosit kiertotaloutta edistämässä 2015-2017 Hankeiltapäivä 19.11.2015 Lähde: International Synergies www.international-synergies.com 2 Teolliset Symbioosit Hankkeen toteuttaja ja hallinnoija:

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR Kuluttajatutkimus Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat Makery ja PTR, Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, Finland // www.makery.fi Makery on elintarvikealan kehitysyhtiö.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Pakkaus on hyvis, ei pahis

Pakkaus on hyvis, ei pahis Pakkaus on hyvis, ei pahis Lehdistölounas SPY:n ympäristökonferenssin yhteydessä 24.11.2015 1 Pakkausten lisäarvo ja ympäristövaikutukset Pakkaukset tuottavat lisäarvoa ja positiivisia ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

Ajatus innovaatio-ohjelmaksi. Jalostus

Ajatus innovaatio-ohjelmaksi. Jalostus Ajatus innovaatio-ohjelmaksi Tavoite EMKR:n toimintaohjelman tavoitteena on mahdollistaa kalatalouden arvoketjun kestävä kasvu ja uudistuminen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

EGLO ohjelman loppuseminaari

EGLO ohjelman loppuseminaari EGLO ohjelman loppuseminaari Valtion sektoritutkimusta uudistetaan, miten käy logistiikkatutkimuksen? Lassi Hilska 30.5.2007 1 Tutkimus ja ministeriö Ministeriö on paitsi hallintokoneisto myös asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen

KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA. SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen KUNTAINFRAN ELINKAARILASKENNASTA KOHTI OMAISUUDEN HALLINTAA SKTY 22.5.2015 Jyrki Paavilainen TERMIT JA NIMIKKEET 1/2 Infran pito Maankäytön suunnittelu Hankkeiden ohjelmointi Rakentaminen Infran hallinta

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen

Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen Meriklusterin osaamispohjan kehittäminen EMKR:n meripolitiikan rahoituksen painopisteet Havaintoja: Elinkeinopolitiikka ei näy kuvassa! Pitäisi olla keskeinen osa meripolitiikkaa. Tarve kansalliselle meripolitiikalle,

Lisätiedot

Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä. Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen

Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä. Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen Tutkimusta, tuotekehitystä, osaamiskeskusselvitystä Sakari Raiskio MTT/Kasvintuotanto HAMK/Yamk/Maaseudun kehittäminen Hunajan tuotekehitystä MTT:n Kasvintuotannon tutkimuksessa HANITEK tutkimushanke 1.1.2008

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta.

Seuratoiminnan. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. Kokoa tiimi omasta seurasta. Seuratoiminnan Tulevaisuus Miten meidän urheiluseuramme menestyy muuttuvassa maailmassa? 1 Kokoa tiimi omasta seurasta. Tämä on seuroille tarkoitettu työkirja urheiluseuran tulevaisuuden pohtimiseen. 2

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012

Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012 Progress-tapaaminen Tekesissä 29.10.2012 Lauri Ala-Opas Toimialajohtaja Teollisuus on Suomelle tärkeä Elinkeinoministeri Jyri Häkämies haluaa kasvattaa teollisuuden osuutta Suomen taloudessa. Ministerin

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry

Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Teollisuuden hajautetun tiedonhallinnan yhdistys THTH ry Esittely Jarmo Söderman 1 Yhdistys Perustamiskokous 26.10.2006, rekisteröintipäätös 10.4.2007. Toimialue Teollisuuden tiedonhallinnan ja siihen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen

Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen Kasvu- ja omistajayrittäjyyden edistäminen EK:n yrittäjävaltuuskunnan kesäkokous 14.8.2009 Valtiosihteeri Riina Nevamäki Työ- ja elinkeinoministeriö Kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyöryhmä Asetettu

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus

Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Strateginen tutkimusavaus Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus Tekesissä 21.8.2012 Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT Käyttäjälähtöinen yhdistetty todellisuus Keskustelutilaisuus

Lisätiedot

Sidosryhmien kuulemisen kehittäminen

Sidosryhmien kuulemisen kehittäminen Sidosryhmien kuulemisen kehittäminen Ilmailun sääntelyn sidosryhmäinfo 9.10.2014 Kaisa Sainio, yksikönpäällikkö, Liikenneoikeus ja kv.suhteet Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa Trafin parempi

Lisätiedot

Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin Juha Kauppinen kehitysjohtaja, Miktech Oy Juha.kauppinen@miktech.fi 0440 361 616 www.miktech.

Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin Juha Kauppinen kehitysjohtaja, Miktech Oy Juha.kauppinen@miktech.fi 0440 361 616 www.miktech. Työkaluja innovatiivisiin hankintoihin Juha Kauppinen kehitysjohtaja, Miktech Oy Juha.kauppinen@miktech.fi 0440 361 616 www.miktech.fi Huippuostajat-seminaari 28.8.2013, Helsinki Osken tuloksilla edelläkävijämarkkinoille

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa?

Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Miten välttää päällekkäisiä toimia hankkeissa? Sirpa Pussinen, Hämeen ammattikorkeakoulu Hevosyritys huippukuntoon -hanke Miten välttää päällekkäisyyksiä hankkeissa? Vastakysymyksiä: Tarvitseeko päällekkäisyyksiä

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Suomalaisen Työn Liitto & Yhteiskunnallinen yritys -merkki Yhteiskunnallinen yritys -video https://www.youtube.com/watch?v=qvzrov0hrpk&index=5&list=plqcgvrn8a51wavbtihertuijvqiv0qcj_ Suomalaisen Työn

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Tutkimushankkeiden riskienhallinta

Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimushankkeiden riskienhallinta Tutkimuksen tuki, yrittäjyys ja innovaatiot Jyväskylän yliopisto Kirsi Murtosaari Parityö Tutkimushankkeet: Kuvatkaa hankkeiden haasteita suunnittelu- ja toteutus- tai

Lisätiedot

Metlan asiakkaiden palvelutarpeet -työpaja Eero Mikkola, Metla Lasse Akselin, Tieto Oyj

Metlan asiakkaiden palvelutarpeet -työpaja Eero Mikkola, Metla Lasse Akselin, Tieto Oyj Metlan asiakkaiden palvelutarpeet -työpaja 21.10.2011 Eero Mikkola, Metla Lasse Akselin, Tieto Oyj Työpajan ohjelma 09:00 09:10 Työpajan avaus, Metla 09:10 10:00 Asiakkaan tietotarpeet ja Metlan palveluiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Tekes valmistelee toimenpiteitä teollisen internetin ja 5G:n alueille Tekes on käynnistänyt teollisen internetin ohjelmavalmistelun. Samassa yhteydessä tarkastellaan

Lisätiedot

Osallistujien näkemykset tutkimushaun kehittämiseksi ja tutkimusten vaikuttavuuden parantamiseksi

Osallistujien näkemykset tutkimushaun kehittämiseksi ja tutkimusten vaikuttavuuden parantamiseksi Osallistujien näkemykset tutkimushaun kehittämiseksi ja tutkimusten vaikuttavuuden parantamiseksi Digitaalinen liiketoiminta -tutkimustyöpaja! 29.4.2015, klo 12:00-16:30 Messukeskus Näkemykseni tutkimushaun

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén

Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli. Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Hankkeen arviointi ja alueellinen verkostomalli Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke: Loppuseminaari 10.3.2008 Arja-Tuulikki Wilén Kymenlaakson Muisti - ja dementiaverkostohanke 2.06-31.3.08

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK

Älykkäiden koneiden huippuyksikkö. Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK Älykkäiden koneiden huippuyksikkö Mika Vainio vanhempi tutkija, dosentti GIM / Automaatiotekniikan labra / TKK ESITELMÄN SISÄLTÖ Keitä olemme? Mitä tutkimme? Miten tutkimme? Miten liitymme ympäröivään

Lisätiedot

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista

Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Etelä-Suomi kohti älykästä erikoistumista Itämeriyhteistyön ja uuden ohjelmakauden mahdollisuudet Aulanko, Hämeenlinna 30.8.2012 Ennakkotehtävän tulosten esittely Ennakkotehtävä kohti uutta rakennerahastokautta

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman arviointi (KELO-arviointi) Työsuunnitelman esittely Piia Pessala 11.1.2012 Työryhmän työn tavoitteet Arvioidaan kansallisen vaarallisia kemikaaleja

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

PAKKAUSALAN TEKNOLOGIASTRATEGIAT. Pakkausalan tutkimustarpeet. Annukka Leppänen-Turkula Terhen Järvi-Kääriäinen

PAKKAUSALAN TEKNOLOGIASTRATEGIAT. Pakkausalan tutkimustarpeet. Annukka Leppänen-Turkula Terhen Järvi-Kääriäinen PAKKAUSALAN TEKNOLOGIASTRATEGIAT Pakkausalan tutkimustarpeet Annukka Leppänen-Turkula Terhen Järvi-Kääriäinen Pakkausteknologia - PTR ry 2004 ISBN 951-8988-38-2 ISSN 1235-4546 Pakkausteknologia - PTR

Lisätiedot