Rekisteritoiminnan kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteritoiminnan kehittäminen"

Transkriptio

1 Rekisteritoiminnan kehittäminen erikoislääkäri Hanna Rautiainen Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Hanna Rautiainen

2 Rekisteri = tiettyä (määritettyä) tarkoitusta varten koottu, tiettyjä (määritettyjä) tietoja sisältävä tietokokonaisuus tai kokoelma tietoja Hanna Rautiainen

3 Terveydenhuollon rekisterit ja tiedon tarve Tietoa tarvitaan päätöksenteon pohjaksi jokaisella toiminnan tasolla Ammattilaiset tarvitsevat työnsä kehittämiseen ja seurantaan työkaluja Terveydenhuolto tarvitsee laadun, potilasturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden seurantaan työkaluja Kansalaiset (potilaat) tarvitsevat tietoa terveydenhuollon yksiköiden toiminnasta, toiminnan laadusta ja turvallisuudesta (valinnanvapaus, tiedonsaantioikeus) Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden ja sairaanhoitoon. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3 2 mom.) Th lain tarkoitus on toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta (Terveydenhuoltolaki 2 3 mom.) Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. (Terveydenhuoltolaki 8 1 mom.) Hanna Rautiainen

4 Lisääntyvä tiedon tarve Terveydenhuollon monimuotoistuminen edellyttää myös kattavaa tilastointia, ilmiöiden riittävän tarkkaa kuvaamista ja luotettavaa vertailua Hanna Rautiainen

5 Laihonen ja kumpp.(2013): Tietojohtaminen. Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere Hanna Rautiainen

6 Data Havainnon tai laitteen tuottama lukuarvo, symboli, joka kertoo jotain tutkittavasta ilmiöstä Informaatio Jalostettua ja tiivistettyä dataa jossakin asiayhteydessä Tietämys, tieto Ymmärrys asiasta Eksplisiittinen tieto Hiljainen tieto Absoluuttin en tieto Suhteellises ti analysoitu tieto Ymmärrys, osaaminen Hanna Rautiainen

7 Harha, häly ILMIÖ Rekisteri (raakadata) DATA INFORMAATIO TIETÄMYS Koodaus dekoodaus Tulkintaprose ssi Analysointi Oma tulkinta ja oppimisprosessi Ilmiön kuvaamisen, tulkinnan on joku tehnyt joku joskus jossain Jostain tarpeesta lähtien, josta ei enää välttämättä ole selvää käsitystä. Koodauksesta on päättänyt joku muu joskus jossain Analysoinnin ja dekoodauksen taas tekee joku kolmas tai neljäs joskus jossain Hanna Rautiainen

8 Tiedonhallinnan prosessista Yhtä tärkeää kuin tiedon organisointi ja varastointi (tietojärjestelmän olemassaolo, hankkiminen) on tarvittavan tiedon määrittely ja aktiivinen keruu. Mitä asiasta halutaan tietää? (Mitä tietämystä/ymmärrystä tarvitaan) Miten tieto kerätään? Minkälainen data vastaa kysymykseen? Miten dataa käsitellään vaadittavan informaation aikaansaamiseksi? Kuka tuotetun tiedon tulkitsee? Kenelle? Pelkkä tiedon tuottaminen ei siltikään riitä, vaan tietoa pitää myös pystyä analysoimaan ja soveltamaan käytäntöön Käytettävissä olevalla tiedolla tulee olla käyttäjä Hanna Rautiainen 8

9 Mitä tietoa tarvitaan? Paikalliseen johtamiseen tarvittavaa tietoa (käynti, hoitojakso ja toimenpiteiden volyymit, kustannukset ) operatiivista johtamista varten Organisaatioiden vertailuun tarvittavat tiedot (eri organisaatiot, omat aikasarjat), organisaatioiden strateginen/taktinen johtaminen Valtakunnallisesti tietoa kansallisen palvelujärjestelmän toiminnan kuvaamisen sekä laajaan kansalliseen ja kansainväliseen vertailuun, indikaattorituotanto. Kansallisen tason johtaminen Valtakunnallisesti ja alueellisesti tutkimuksellista syventävää tietoa, joka selvittää erojen syitä ja indikaattoreiden luotettavuutta sekä kehittää uusia Kansallisten strategioiden tueksi Jos päivittäistiedon rakenteet on standardoitu Tietoja voidaan käyttää vertailuun Tiedot voidaan kerätä kansallisiin tietovarastoihin ja käyttää erilaisia menetelmiä (vakioinnit, indikaattoreiden muodostaminen) tietojen raportoinnissa Tiedoista voidaan tehdä tieteellisiä analyysejä erilaisin menetelmin ja käyttää hyväksi tutkimuksessa Hanna Rautiainen 9

10 Johtamisen tasot ja niiden tietotarpeet Strateginen taso / Valtakunnallinen taso pitkän aikavälin suunnittelu suuret linjat Taktinen taso / organisaatiotaso keskipitkän aikavälin suunnitelmat Operatiivinen taso /toimintayksiköiden johtaminen organisaation päivittäisen toiminnan johtaminen Tietotarpeet muuttuvat: Yksityiskohtaisuud en taso Vertailuko hta Sisältö Hanna Rautiainen / THL, Tieto osasto 10

11 Mittaaminen terveydenhuollossa Yksikön mittarit Organisaation mittarit Valtakunnalliset mittarit Kansallisesti sovitut terveydenhuollon organisaatioiden laatumittarit? Valtakunnallisia mittareita? Valtakunnallista vertailutietoa olemassa niukalti muuten kuin toimintalukutasolla Rekisterit tietolähteenä? Suorituslukuja, väestösuhteutettuja hoitotietoja PERFECT hankkeessa seurataan erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviä palveluja sekä niiden vaikuttavuutta ja kustannus vaikuttavuutta sairaanhoitopiireissä ja sairaaloissa. Sotkanet indikaattoripankki (väestötason terveydentilan tietoja, epäsuoria mittareita palvelujärjestelmän vaikuttavuudelle?) Hanna Rautiainen 11

12 Pohjimmiltaan tietoa tarvitaan asioiden ymmärtämiseen, päätöksenteon tueksi ja uuden tiedon sekä osaamisen luomiseen. Analyysi ilman numeroita on vain mielipide Hanna Rautiainen

13 Emilsson et al: Swedish Quality Registries Journal of Internal Medicine, 2015, 277; L. Hallinnolliset rekisterit eivät useimmiten. sisällä tautispesifistä tarkempaa dataa, eivätkä potilaskohtaisia mittareita esim. elämänlaadusta Laaturekisterit ovat syntyneet jatkuvan ja systemaattisen kehittämisen tarpeesta Niiden tietoja tulisi aina arvioida siinä yhteydessä, mitä varten tieoa on kerätty Hanna Rautiainen

14 Hanna Rautiainen

15 Valtakunnalliset lakisääteiset terveydenhuollon henkilörekisterit nyt Hoitoilmoitusrekisteri TerveysHILMO (terveydenhuollon laitoshoito ja erikoissairaanhoidon avohoito) SosiaaliHILMO (sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut) AvoHILMO (perusterveydenhuollon avohoito) Implanttirekisteri Endoproteesit Hammasimplantit Raskaudenkeskeyttämisrekisteri Steriloimisrekisteri Syntyneiden lasten rekisteri Epämuodostumarekisteri Tartuntatautirekisteri Näkövammarekisteri (tekninen ylläpito: näkövammaisten keskusliitto) Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit (tekninen ylläpito: Suomen Syöpäyhdistys) Mitä laaturekistereitä on ehdotettu? (kysely) sydän ja verisuonisairaudet, diabetes, depressio yleisimmät kirurgiset toimenpiteet Syöpäpotilaat Diabetes, astma, elinsiirrot, vaikeat sydäntoimenpiteet, syöpä Yleisimmät syövät (eturauhassyöpä, rintasyöpä ja suolistosyövät) Diabetes, aivohalvaus. Lonkkamurtums, rintasyöpä Syöpäpotilaat Diabetes, diabetes merkittävimmistä kansantaudeista Hanna Rautiainen 15

16 Hanna Rautiainen

17 Hanna Rautiainen Mäkelä et al. julkaisematon havainto

18 Mitä tarkoittaa 2,5 % ero uusintaleikkausriskissä 5 vuoden kohdalla? tekonivelleikkausta 2,5 % = 250 leikkausta Yhden uusintaleikkauksen hinta (suorat sairaalakustannukset) N euroa Suorat kustannukset 250 x euroa = euroa Kuka maksaa rekisterin kehittämisen ja ylläpidon Valtio(THL) = veronmaksaja Kuka maksaa uusintaleikkaukset Kunta = veronmaksaja Hanna Rautiainen

19 Toiminnan kehittämisen lähtökohta OYS ERVA alueella: Kansalliseen terveyshankkeeseen liittyen tehtiin Pohjois Suomen erikoissairaanhoidon yhteistyötä ja työnjakoa koskeva selvitys ja toimintasuunnitelma keväällä 2004 koordinointivastuu PPSHP:llä tehohoitoon erikoisalakohtainen yhteistyön kehittämisohjelma Pohjois Suomen alueelle laaditaan tehohoidon järjestämisen toimintamalli ohjeistamaan alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijoita Kansallisen terveyshankkeen tavoitteena oli taata väestön terveystarpeista lähtevän hoidon saatavuus, laatu ja riittävä määrä koko maassa asukkaan maksukyvystä riippumatta

20 Tehohoidon osalta päätavoitteet OYS ERVA alueella: Tehohoidon palveluiden rationaalinen järjestäminen Pohjois Suomessa hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi Tehohoidon laadun ja saatavuuden turvaaminen alueen keskussairaaloissa Lääketieteellisen osaamisen tukeminen harvaanasutulla ja maantieteellisesti laajalla alueella

21 Toimintamallin seuranta: Hoitoketjua ja toimintamallia suunnitellessa mietittiin myös ylläpito, seuranta ja mittaaminen. Hoitoketju päivitetään vuosittain projektiryhmän/auditointiryhmän toimesta Sisäiset auditoinnit päätettiin ottaa tärkeäksi kehittämisen ja seurannan välineeksi Toiminnan muutosten mittaaminen nähtiin oleellisena onnistumisen kannalta Mittarit tehohoidon laatukonsortion tuloksista Hanna Rautiainen 21

22 Hoitoketjun auditoinnit: Auditointien kohteiksi on valittu hoitoketjun toimivuuden kannalta kriittisiä aihekokonaisuuksia: 2007: toimintamallin tunnetuksi tekeminen paikallisesti 2009: kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen ja alkuhoito 2011: osaamisen varmistaminen sekä toiminnan järjestäminen 2012: OYS vuodeosastojen hätätilapotilaiden hoidon järjestäminen 2013: Sairaanhoitopiireittäin paikallinen yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken

23 Mittaaminen/hoitoketju: Intensium laatukonsortion tuloksista: Standardoitu kuolleisuussuhde (SMR), odotettujen ja havaittujen kuolemien välinen suhde Säästetyt ihmishenget Yliopistosairaalan raskaan tehohoidon osuus Kustannukset hoitojaksoa / elossa sairaalasta poistettua kohden Hanna Rautiainen 23

24 SMR ERVA alueittain SMR ERVA-alueittain ,2 1 0,8 0,6 0, CI low CI high 0,2 0 OYSERVA HUSERVA KYSERVA TAYSERVA TYKSERVA Hanna Rautiainen 24

25 SMR, Suomen yliopistosairaalat

26 Päivystystehohoidon kustannukset ja tulos Kustannukset ja tulos Euroa 5000 Prosenttia elossa sairaalasta poistetun hinta sairaalakuolleisuus Vuosi Hanna Rautiainen 26

27 Säästetyt ihmishenget (kumulatiivinen) Kevät 2011: osaamisen varmistaminen sekä toiminnan järjestäminen 2007 kevät: toimintamall in tunnetuksi tekeminen paikallisesti 2009 kevät: kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen ja alkuhoito OYS Ervaalue (yhdistetty) OYS Hanna Rautiainen 27

28 Mitä Suomessa on tapahtumassa? Huutava tiedon tarve kaikilla tasoilla Potilaan osa ei ole kadehtittava, luotettavaa vertailutietoa ei ole ainakaa kovin helposti saatavilla, markkinointi ja mielikuvat ohjaavat valintoja Erilaisia laatureksitereitä perustetaan erilaisista lähtökohdista ympäri Suomea. Kustannukset ovat jo nyt mukana terveydenhuollon kustannuksissa osittain Osa hyvinkin suunniteltuja ja kattavia, osa paikallisia Kuitenkin yhtenäiset valtakunnalliset määrittelyt jäävät vajaiksi tai kokonaan puutuumaan Yhteyden muihin tietoihin ja rekistereihin katkeavat Hanna Rautiainen

29 Hanna Rautiainen

30 Miten valtakunnallisia rekistereitä tulisi kehittää? Kehittämisen lähtökohdaksi tulee ottaa se, että sosiaali ja terveydenhuolto tulee lähivuosina muuttumaan paljon: uusia toimintamalleja kehitetään sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajaaidat hämärtyvät. toimintoja järjestellään uudelleen eikä perinteinen ajattelu enää toimi niitä kuvattaessa. Fokuksen tulee olla riittävän pitkällä (vähintään 5 10 vuotta tietosisällön suhteen) uusien määrittelyjen valuminen käytäntöön kestää vähintään kaksi vuotta (järjestelmämuutokset tms.) Hanna Rautiainen

31 Miten valtakunnallisia rekistereitä tulisi kehittää 2 Huomioon tulee ottaa ainakin valvonnan, toiminnan, laadun ja (kustannus) vaikuttavuuden seurannan kannalta oleelliset tiedot. Nykyisen tiedon tarpeellisuus tulee käydä läpi, samoin tämänhetkiset luokitukset ja määritykset. Tietosisällön kehittämisessä tulee myös arvioida kuinka paljon todella tarvitaan sellaista tietoa, joka ei löydy valmiiksi potilastietojärjestelmistä tai potilashallinnon järjestelmistä rakenteisessa muodossa. Tavoitteena tulee olla automatisoitu tiedonkeruu, johon ei tarvita erillisten tietojärjestelmän välilehtien tai vastaavien täyttämistä erikseen, vaan kaikki tieto on oleellista potilaan hoidon tai terveydenhuollon toimintayksikön kannalta ja siten jo järjestelmissä olemassa Hanna Rautiainen

32 Miten valtakunnallisia rekistereitä tulisi kehittää 3 Kerättyä tietoa täytyy raportoida entistä jalostetummassa muodossa laadun, vaikuttavuuden ja toiminnan järjestämisen näkökulmista. Rekisteritiedon ja raportoinnin tulee ohjata toimintayksiköitä hoitokäytäntöjen ja toimintamallien seurantaan sekä toiminnan jatkuvaan parantamiseen Valtakunnallisesti tietojen tulee tukea potilaiden ja kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumista ja alueellisten erojen kaventamista Tietoja tulee voida tarkastella useammasta näkökulmasta (alue/shp, palvelun tuottaja). Palveluntuottajatason tarkastelua tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan myös asiakkaiden (potilaiden) päätöksenteon tueksi valinnanvapauden laajentuessa Hanna Rautiainen

33 Miten valtakunnallisia rekistereitä tulisi kehittää 4: Edessä kova työ mutta se on tehtävä Tietoa tarvitaan tulevaisuuden haasteista selviämiseksi Rakenteet pitää yhtenäistää hoitoa tukevaksi Vanhoista ei voi pitää kiinni jatkuvuuden vuoksi Joudutaan tekemään kipeitäkin muutoksia Vanhat sisällöt ja rakenteet mietittävä uusiksi Parempi lähteä analysoimaan tyhjältä pöydältä : Mitä oikeasti tarvitaan? Missä muodossa? Työ täytyy tehdä yhdessä tiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa koordinoidusti Hanna Rautiainen

34 Miten terveydenhuollon rekistereitä tulisi kehittää? Vanhojen rekistereiden tietosisällön kriittinen ja systemaattinen arviointi Laaturekistereiden tarpeen arviointi ja selvittäminen Kansallinen toimintasuunnitelma ja sen toteuttaminen Riittävät rahalliset resurssit Hanna Rautiainen

35 I have a dream? Vuonna 2020 Suomessa on: Valtakunnallisesti määritelty keskeinen seurantatieto, joka kerätään sekä raportoidaan yhteneväisesti koko maassa Vaikuttavuus ja terveyshyöty ohjaavat terveydenhuollon valintoja Riittävästi resursoituja laaturekistereitä palvelemaan kansalaisia, tutkijoita, päättäjiä, ammattilaisia. Näistä saadaan riittävän kattavasti tauti tai potilasryhmäkohtainen laatu/vaikuttavuustieto Valtakunnallinen rekisterikeskus, jonka tehtävinä mm. Uusien rekisterien toimintaedellytysten ja tarpeellisuuden määrittely Yhdenmukaisuudesta huolehtiminen yhteneväisesti sovittuja tietorakenteita ja määritelmiä, jotta eri rekisterien tiedot ovat vertailukelpoisia sekä yhdisteltävissä Rahoitus yhteisrahoituksena (SOTE alueet (valtio ja kunnat), yritykset, muut toimijat?) Hanna Rautiainen

36 Hanna Rautiainen KIITOS

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen

Tietoa työstä. Työterveyshuoltoyksikön. oman toiminnan suunnittelu. Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Tietoa työstä Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio Eija Mäenpää-Moilanen Raili Sorsa-Koskinen Työterveyshuoltoyksikön oman toiminnan suunnittelu Maria Rautio, Eija Mäenpää-Moilanen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014

Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma 2011-2014 Hanna Kuninkaanniemi, Etelä-Savon Liikunta Ry ISBN 978-952-5093-91-9 ISSN 1455-2930 MAAKUNNALLINEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot