EUROOPAN ELINTARVIKEALA:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN ELINTARVIKEALA:"

Transkriptio

1 EUROOPAN ELINTARVIKEALA: Nykytilanne ja tulevaisuus a European study report by the food-mac Network on Ennakointi in the European agro-food sector Eurooppalaisen elintarvikealan pk-yritystoiminnan kehittäminen monikansallisen yhteistyön voimin tarkastelussa kuusi avainteemaa Food-MAC project

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 A. Raportin laadinnan tausta... 3 B. Toiminnan pääkohdat:... 3 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET...4 I. ENNAKOINTI JA SEN SOVELTAMINEN EUROOPPALAISESSA ELINTARVIKETALOUDESSA...5 A. Mitä ennakoinnilla tarkoitetaan?... 5 B. Ennakoinnin perustyypit... 5 C. Ennakointimenetelmät... 7 II. ESIMERKKEJÄ ERI MAISSA TOTEUTETUISTA/TOTEUTETTAVISTA ENNAKOINTIHANKKEISTA...11 A. Saksa B. Espanja C. Viro D. Suomi E. Kreikka F. Unkari G. Puola H. Portugali I. Ruotsi III. ENNAKOINTIIN LIITTYVÄT KEHITYSTARPEET EUROOPPALAISESSA ELINTARVIKETALOUDESSA...18 LIITTEET...21 A. Ennakointiin liittyvää viiteaineistoa B. Ennakointiin liittyviä internet-osoitteita by Juha Vänskä, FIEM Seinäjoki, Finland based on data collected in Europe by the food-mac Network This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Thematic Network 2 / 22 programme

3 Johdanto A. Raportin laadinnan tausta 1 food-mac 2 on temaattinen verkosto, joka tarjoaa elintarviketalouden pk-yrityksille mukaan lukien alkutuotanto ja jatkojalostus - todellisen yleiseurooppalaisen asiantuntemuksen ja ongelmanratkaisun resurssipankin. MAC on lyhenne sanoista Multi-Actor Cooperation (monitoimija-yhteistyö). Yli 10 EU-maassa toimivaan triple helix verkostoon kuuluu yrityksiä, yliopistoja, koulutuskeskuksia, tutkimuslaitoksia sekä elintarviketalouden parissa työskenteleviä julkishallinnollisia edunvalvontaorganisaatioita. Palvelu- ja asiakassuuntautuneen lähestymistapansa ansiosta food-mac-verkosto on avoin myös uusille jäsenille, jotka ovat tervetulleita osallistumaan eurooppalaisen elintarviketalouden kilpailukyvyn kehitystyöhön. Korkealaatuinen asiantuntijuus ja tuotettavien palveluiden laatu ovat avainsanoja, jotka tukevat verkoston mottoa Luottamus - Innovatiivisuus Tehokkuus. food-mac-verkoston tehtävänä on: Lisätä keskustelua elintarviketalouden pk-yritysten ja kuluttajien välillä laajentuvassa Euroopassa Edistää monikansallista verkostoitumista kattamaan elintarvikeketjun kaikki toimijat pellosta pöytään Luoda edellytyksiä kestävälle MAC - yhteistyölle, jonka puitteissa on mahdollisuus kehittää pk-yritysten tarpeista lähteviä temaattisia palvelukokonaisuuksia Tarjota kaiken kokoisille yrityksille yhtäläiset mahdollisuudet uuden tiedon hankintaan ja soveltamiseen Välittää elintarviketalouden toimijaverkostolle tietoa kuluttajien vaatimuksista ja mieltymyksistä sekä Osallistua europpalaisen elintarviketalouden tulevaisuuden trendien ja koulutustarpeiden määrittelyyn. food-mac-verkosto on rakentunut food-mac-projektin 3 tuloksena. Hanke on saanut tukea EU:n Leonardo da Vinci -ohjelmasta 4. food-mac-projektin ytimen muodostavat 6 Intressiryhmää (IG) 5, joista kukin keskittyy yhteen avainteemaan, joita tarkastellaan erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Avainteemat ovat: Hygienia, terveys, turvallisuus ja ympäristö (HSSE) Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) Innovaatiot Kuluttajien tarpeet ja mieltymykset Ennakointi Koulutustarpeet B. Toiminnan pääkohdat: Projektin ensimmäisessä vaiheessa kukin food-mac-kumppani haki omassa maassaan intensiivisesti tietoa kaikista kuudesta avainteemasta. Partnereiden kokoama tieto syötettiin hankkeen yhteiseen tietokantaan, joka analyysivaiheen käynnistyessä sisälsi yli 700 tiedostoa kattaen kuvauksia avainteemoihin liittyvistä kursseista, koulutusmateriaaleista, käsikirjoista, opaskirjoista, ohjelmistoista, julkaisuista, lehdistä, casekuvauksista, www-sivustoista ja muista tiedonlähteistä. Lyhyet, tietokantaan syötetyt kuvaukset käännettiin partnereiden toimesta englanniksi. Aineiston keräämisen jälkeen suoritettiin kaksi rinnakkaista analyysia. Ensimmäinen analyysi kohdennettiin maakohtaisen, kaikkia 6 avainteemaa koskevan aineiston tarkasteluun. Analyysin toteutuksesta vastasivat kaikkien 10 partnerimaan edustajat. Toisessa analyysissa yksittäistä teemaa tarkasteltiin erillisenä kokonaisuutena, jolloin kyseisen avainteeman vastuullinen vetäjä pyrki mm. maakohtaisten tulosten pohjalta löytämään yleisempiä avainteemoihin liittyviä kehittämiskohteita. Kolmannessa vaiheessa teemakohtaisten analyysien tulokset koottiin kaikkia teema-alueita läpileikkaavaksi synteesiksi, jossa tarkasteltiin mm, eri avainteemojen välisiä rajapintoja ja niissä tapahtuvaa vuorovaikutuksesta. Tämän lisäksi Global Synthesis -raportti sisältää hankkeen tuloksiin pohjautuvan eurooppalaisen elintarviketalouden SWOT-analyysin 6, joka sisältää analyysien pohjalta laaditut suositukset sekä yksityiskohtaiset tiedot food-mac-verkostosta ja sen jäsenistä. Tämä dokumentti on suunniteltu erityisesti auttamaan ja tukemaan elintarviketalouden parissa toimivia pk-yrityksiä Euroopan eri maissa. 1 Tässä raportissa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien, eivätkä välttämättä edusta virallista Euroopan komission mielipidettä aiheesta. 2 - Enemmän ja ajan tasalla olevaa tietoa food-macista on saatavissa osoitteesta 3 - food-mac-projektia on tukenut EU:n ohjelma Leonardo da Vinci Temaattisena verkostoprojektina numeron P/NT/ alla. 4 - Tietoja ohjelmasta saa europa-portaalista: europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 5 - Raportit voi imuroida sähköisessä muodossa -sivuston library-osiosta. 6 SWOT: Analyysi 4 ulottuvuudesta: Vahvuudet; Heikkoudet; Mahdollisuudet; Uhkat. Thematic Network 3 / 22 programme

4 Yhteenveto ja suositukset Euroopan elintarviketeollisuus toimii haasteellisessa toimintaympäristössä. Yritysten on kyettävä analysoimaan ja tunnistamaan omat kilpailuetunsa aikaisempaa tehokkaammalla tavalla. Ennakointimenetelmät tarjoavat yrityksille hyödyllisen työkalun niiden toimintaympäristön ja siinä tapahtuvien muutosten analysointiin. Ennakointia voidaan käyttää moniin erilaisiin tarkoituksiin; se voi tukea kansallisella, alueellisella, toimiala- tai yritystasolla tapahtuvaa strategista päätöksentekoa. Ennakointitoiminta sisältää monia erilaisia lähestymistapoja, joiden yhteinen tavoite on edesauttaa yrityksiä ja muita toimijoita hallitsemaan omaa tulevaisuuttaan. Kvantitatiiviset menetelmien suosio on jossakin määrin vähentynyt. Kyseiset menetelmät perustuvat yleensä historialliseen tietoaineistoon, joka ei välttämättä anna tarpeeksi monipuolista perustaa tulevaisuuden trendien analysoinnille. Tulevaisuuteen liittyvät ilmiöt voivat olla luonteeltaan vaikeasti ennakoitavissa olevia heikkoja signaaleja, jonka johdosta erilaisiin paneeleihin ja työryhmiin perustuvat skenaariomenetelmät, Delfoi-tutkimukset ja ennakointiprojektit ovat selvästi lisänneet suosiota. On kuitenkin tärkeää huomata, että erilaiset menetelmät palvelevat omaa tarkoitustaan, ja siksi eri menetelmien välisten erojen korostaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Euroopan elintarviketalouden tulevaisuutta koskeva analyysissa nousee esille kolme megatrendiä, jotka ovat muodostaneet EU:n ennakointitoiminnan keskeisen mielenkiinnon kohteen. Nämä ovat: bioteknologia ja sen soveltaminen elintarviketuotannossa, GMO elintarviketaloudessa käytetyt geneettisesti muunnetut organismit ja tulevaisuuden teknologiset ratkaisut. Seuraavat esimerkit havainnollistavat, miten erilaisia ennakointimenetelmiä on käytetty Euroopan elintarviketalouden tulevaisuutta tarkasteltaessa: Biotechnology Foresight in Estonia -projekti keskittyy innovaatiopoliittisten toimenpiteiden sekä pitkän tähtäimen (10 20 vuotta) kehityspolun rakentamiseen bioteknologiassa ja siihen liittyvillä teollisuudenaloilla Virossa Anticipating commercial introduction of new GMOs in the (enlarged) EU on projekti, jossa tarkastellaan, mitkä maatalouden piiriin kuuluvat GMO:t tulevat anomaan lupaa kaupallistumista varten tulevalla vuosikymmenellä LiFT - Future Technologies for Food Production) ohjelma tähtää ruotsalaisen elintarviketeollisuuden tukemiseen kehittämällä asiantuntemusta ja osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden elintarviketeknologioiden kehitystyössä Suositukset Euroopan elintarviketeollisuudella on edessä mittavia haasteita. Ennakointitoiminta voi auttaa eri elintarviketalouden toimijaverkostoja rakentamaan yhteinen alusta erilaisten taitojen ja näkemysten kokoamiseksi, jotka ovat tarpeen pohjustettaessa yhteisesti hyväksyttyä, eurooppalaista kehityspolkua. Yritystason kehitysohjelmia laadittaessa on kuitenkin muistettava, että: ennakointitoiminnot tulisi integroida osaksi yritysten kehittymistä tukevia muita toimenpidekokonaisuuksia yritysjohdon pitäisi pystyä tunnistamaan selvästi ennakointitoiminnan tuottama lisäarvo suhteessa jo olemassa oleviin strategisiin suunnittelujärjestelmiin Ennakointimenetelmien ja -työkalujen käyttöönottoa tulisi edistää korkeatasoisten koulutusohjelmien suunnittelulla ja toteutuksella (toistaiseksi koulutustarjonta varsin vähäistä) Edellä mainitut suositukset tulisi ottaa huolellisesti huomioon ennakointitoimia suunniteltaessa. Muuten on vaarana, että ennakointi ja sen toteuttamisessa sovellettavat menetelmät tulkitaan yritystasolla ainoastaan akateemiseksi puuhasteluksi ja/tai nice to know -tiedoksi. Tämä saattaa johtaa siihen, että ennakointitoiminta jää vain pienen asiantuntijaryhmän keskinäiseksi työskentelyksi, jossa elintarvikealan yritykset ja niiden henkilöstö ovat pelkästään erilaisten tutkimusten ja selvitysten kohteina sen sijaan, että yritykset olisivat itse aktiivisesti luomassa toimialan tulevaisuutta. Thematic Network 4 / 22 programme

5 I. Ennakointi ja sen soveltaminen eurooppalaisessa elintarviketaloudessa A. Mitä ennakoinnilla tarkoitetaan? Eurooppalainen elintarviketeollisuus on viimeisten vuosien aikana kohdannut suuria haasteita sekä muutospaineita. Kirjallisuudessa tällaisina muutostekijöinä on mainittu mm. kuluttajaryhmien segmentoituminen, ruoan ostotapahtumaan liittyvät kuluttajakäyttäytymisen muutokset, elintarvikkeiden puhtauteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset, uudet elintarvikeinnovaatiot sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian entistä laajamittaisempi hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehitystyössä. Nämä tekijät yhdistettynä EU:n laajentumiseen 10 uudella jäsenmaalla vuoden 2004 toukokuussa muodostavat myös tulevaisuudessa erittäin haasteellisen ja moniulotteisen toimintaympäristön, jossa yritysten on kyettävä analysoimaan ja tunnistamaan omat kilpailuetunsa entistä tehokkaammalla tavalla. Ennakointityöskentely tarjoaa yrityksille yhden käyttökelpoisen mahdollisuuden tulevaisuuden analysointiin. Ennakoinnilla viitataan erilaisiin päätöksentekoa tukeviin lähestymistapoihin, joiden avulla pyritään tarkastelemaan mm. erilaisten trendien ja niissä tapahtuvien muutosten vaikutuksia. Ennakointitoimintaa on perinteisesti harjoitettu teknologisten muutosten ja niiden vaikutusten arvioinnissa, mutta soveltamiskohteet ovat erityisesti viimeisten vuosien aikana laajentuneet. Keskeisimpinä syinä tähän kehitykseen ovat olleet havainnot, joiden mukaan varsin kapeaalaisessa teknologian ennakoinnissa tulisi ottaa huomioon myös laajemmat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Ennakointityöskentelyn ulottuvuudet ovat lähtökohdaltaan moninaiset. Tavoitteeltaan toiminta voi olla kansallisen, alueellisen, toimiala- tai yrityskohtaisten strategisen päätöksentekoa tukevaa. Termejä ennakointi, tulevaisuuden tutkiminen ja tulevan ennustaminen pidetään yleisesti monitieteellisenä (tutkimus)toimintana, jolla on kolme keskeistä toiminnallista ulottuvuutta (lähde: Foresight in Europe): Tulevaisuuden ajatteleminen ennusteiden laatimisen, teknologisten muutosten arvioinnin sekä muiden ennakointitoimenpiteiden avulla pyritään tunnistamaan pitkäaikaisia trendejä ja siten tukemaan eri tasoilla tapahtuvaa päätöksentekoa. Ennakointia voidaan hyödyntää priorisoitaessa kansallisen tutkimustoiminnan painopistealueita laatimalla esimerkiksi vaihtoehtoisia, tulevaisuutta luotaavia skenaarioita teknologiassa, yhteiskunnassa ja taloudessa tapahtuvien muutosten pohjalta. Tulevaisuudesta keskusteleminen Ennakointi on vuorovaikutteinen prosessi, joka kokoaa yhteen eri sidosryhmien edustajia (kuten viranomaisia, teollisuutta, tutkimuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä). Osallistujia kannustetaan keskinäiseen näkemysten vaihtoon esimerkiksi paneelikeskusteluissa, joiden alustuksina voidaan käyttää erilaisia osin jopa ristiriitaisia kuvauksia tulevaisuudesta. Tulevaisuuden hahmottaminen Ennakointi tähtää tulevaisuuteen liittyvien vaihtoehtoisten kehityspolkujen tunnistamiseen, tavoiteltavan vision kuvaamiseen sekä vision saavuttamiseen tähtäävien toimintasuunnitelmien määrittelemiseen. Ennakointityöskentelyn tuloksia voidaan hyödyntää julkisessa päätöksenteossa (mm. päätökset julkisen rahoituksen suuntaamisesta tutkimustoimintaan ), mutta samalla toiminta auttaa myös osallistujia kehittämään omia toiminta-suunnitelmiansa. Tulevaisuuden ilmiöiden moniulotteista tarkastelua pidetään nykyaikana yhä välttämättömämpänä, koska yhteiskunnallisten ilmiöiden monimutkaisuus, taloudellisten resurssien supistaminen sekä tieteellisen ja teknologisen muutoksen kasvava nopeus pakottavat eri maiden päättäjiä tekemään valintoja. Ennakointi ja muu siihen liittyvä toiminta mobilisoi laajan vaikuttajajoukon (yksilöitä ja instituutioita) käsittelemään järjestelmällisesti tulevaisuutta ja ajattelemaan sen tarjoamia mahdollisuuksia yhdessä. Toiminnalla voidaan valmistaa tietä laajamittaisille kehitysohjelmille, joiden kautta kasvulle ja yleisen hyvinvoinnin parantumiselle on luotavissa vahva perusta. B. Ennakoinnin perustyypit Kuten jo aiemmin tuli esille, ennakointia voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Erilaisten lähestymistapojen kesken on kuitenkin havaittavissa tiettyjä peruseroja, joita ovat: toteutetaanko ennakointi ylhäältä alas (top down) vai alhaalta ylös (bottom up) painotetaanko ennakoinnissa prosessin lopputulosta vai itse prosessia. Top down -ennakoinnissa keskeiset toimijat ovat usein eri alojen asiantuntijoita, jotka työskentelevät pienenä ryhmänä käyttäen erilaisia systemaattisia tiedonkeruu ja analyysimenetelmiä. Laajemmissa hankkeissa tällaisia ryhmiä saattaa olla useampia, joista kukin Thematic Network 5 / 22 programme

6 keskittyy keräämään tietoja omalta erikoisosaamisalaltaan. Tällaisissa tapauksissa yleensä yksi ryhmä keskittyy eri lähteisiin pohjautuvan tiedon nojalta tehtävien johtopäätösten tekemiseen. Bottom up -ennakointi korostaa prosessiin osallistuvien tahojen välistä voimakasta vuorovaikutusta. Lähestymistavalla on tyypillistä keskusteleva työskentely sekä laaja-alainen verkostoituminen, jolla vahvistetaan eri tahojen välistä laaja osallistumista itse prosessiin. Bottom up -työskentelyssä kootaan runsaasti näkemyksiä eri tahoilta erilaisin menetelmin mm. organisoimalla hankkeen kotisivujen yhteyteen avoin keskustelufoorumi. Top down- ja Bottom up -lähestymistavat eivät ole välttämättä toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi käytettäessä laajaa osallistumista korostavaa Bottom up -menetelmää, erilaisten yhteenvetojen ja toiminnallisten suunnitelmien laatiminen annetaan usein pienempien paneelien ja työryhmien tehtäväksi. Ennakointitoiminnan perustyyppejä tarkasteltaessa eroja muodostuu myös siinä, painotetaanko hankkeessa sen lopputulosta vai itse prosessia. Lopputulosta painottavassa lähestymistavassa kiinnitetään huomiota hankkeen tuloksena syntyviin muodollisiin tuotoksiin, joita ovat mm. raportit, prioriteettilistat ja toimintasuunnitelmat. Muodolliset tuotokset saattavat erota toisistaan sisällöllisesti - yhtäältä tuotokset voivat olla luonteeltaan visionaarisia ja aktivoivia (esimerkiksi skenaariot) ja toisaalta tuotoksilla (kuten erilaisilla muistilistoilla) saatetaan ensisijassa pyrkiä hyvinkin konkreettisen ja käytännönläheisen toiminnan aktivoimiseen. Muodolliset tuotokset voidaan jaotella myös tarkastelemalla sitä, kuinka laajalle yleisölle esimerkiksi tietty raportti on ajateltu levitettävän. Suurelle yleisölle suunnattu raportti on sisällöllisesti erityyppinen kuin jos se on laadittu yksinomaan suppealle asiantuntijajoukolle Prosessia painottavassa lähestymistavassa korostetaan ennakointityöskentelyyn osallistuvien tahojen valmiuksien kehittymistä, jolloin hankkeella tähdätään verkostoissa tapahtuvan oppimisen edistämiseen sekä edelleen toimintaryhmän ennakointikulttuurin kehittymiseen. Esimerkkinä tämänkaltaisen lähestymistavan soveltamisesta voidaan mainita mm. varsin hyödyllisiksi havaitut prosessit, joiden tuotoksena pyritään vahvistamaan alueellista innovaatiotoimintaa luomalla yhteyksiä sekä tilaisuuksia (vapaamuotoisen) vuorovaikutuksen harjoittamiselle tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavien organisaatioiden ja elinkeinoelämän välille. Vuorovaikutuksen kautta haetaan yhteistä näkemystä tulevaisuudesta, joka voidaan kiteyttää muodolliseksi tuotokseksi kuten esimerkiksi alueelliseksi teknologiastrategiaksi. Erilaisten lähestymistapojen käyttäminen ja niiden yhdisteleminen määräytyy vallitsevien olosuhteiden ja resurssien (yleensä ajallisten ja taloudellisten) pohjalta. Hyvin usein esimerkiksi julkisrahoitteisissa hankkeissa painotetaan muodollisia lopputuotoksia, jotka pyritään tuottamaan mahdollisimman tehokkaasti ja varsin niukoinkin voimavaroin. Tällöin on mahdollista, että työskentelyssä ei riittävässä määrin kiinnitetä huomiota toimintaverkostojen toiminnallisten valmiuksien parantamiseen, vaikka se pitkällä aikajänteellä saattaisi olla tuotoksena arvokkaampi kuin yksittäinen raportti tai kehityshanke. Toiminnallisten valmiuksien kehittymisen tuloksena yksittäisillä toimijoilla kuten yrityksillä on paremmat mahdollisuudet mm. hyödyntää olemassa olevia ennakointimenetelmiä ja työkaluja oman toimintansa pitkäjänteisessä ja tulevaisuuteen suuntautuvassa kehitystyössä. Erilaisten ennakointiin liittyvien lähestymistavoilla on olemassa myös yhtymäkohtia (lähde: Alueellisen ennakoinnin käytännön opas, Suomi): Ennakoinnin painopiste on pitkällä, yleensä yli 10 vuoden aikajänteellä, joskin prosessin yhteydessä voidaan tuottaa tietoa myös lyhyemmän aikavälin tarpeisiin. Ennakoinnissa käytettäviä menetelmiä voidaan käyttää myös keskipitkän aikajänteen visioinnissa ja strategisessa suunnittelussa. Ennakoinnissa keskitytään monialaisten kysymysten tarkasteluun, jonka johdosta prosessin aikana on kyettävä keräämään mm. perinteiset toimialakohtaiset raja-aidat ylittävää tietoa erityyppisistä lähteistä. Ennakointitoiminta perustuu vuorovaikutukseen, jolloin tarkastelua voidaan kohdentaa myös erilaisten ilmiöiden välisiin yhteyksiin. Ennakointitoiminta tarvitsee vakiintuakseen verkostoja ja viestintäkanavia, joiden toiminta tulisi jatkua myös yksittäisen hankkeen päätyttyä. Ennakoinnissa käytetään systemaattisia menetelmiä ja tekniikoita, jotka auttavat jäsentämään ja yhdistämään eri tietolähteistä kerättyä informaatiota. Ennakoinnissa tarkastellaan suunnitelmallisesti sellaisia pitkän aikavälin kysymyksiä, joilla on merkitystä nykyisen toiminnan kehitystyössä. Ennakointihankkeen tulisi sisältää ainakin jossakin määrin elementtejä kaikista edellä luetelluista piirteistä. Thematic Network 6 / 22 programme

7 C. Ennakointimenetelmät Ennakointitoiminta pitää sisällään useita erilaisia menetelmiä, jotka auttavat eri toimijoita hahmottamaan ja hallitsemaan omaa tulevaisuuttaan. Seuraavalla sivulla esitettävä kuva 1 (pohjautuu yhdysvaltalaisen Technology Futures Inc. -yhtiön esitykseen) antaa hyvän kokonaisesityksen erilaisista lähestymistavoista ja käytettävissä olevista menetelmistä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että eri menetelmillä on etunsa ja rajoituksensa. Yleensä tutkijat ja muut toimijat käyttävätkin useita erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä rinnakkain saadakseen luotettavampia tuloksia. 1. Ekstrapoloijat (Extrapolators) Uskovat, että tulevaisuus on menneisyyden looginen jatko Suuret, vääjäämättömät voimat ohjaavat tulevaisuutta yhtämittaisella, kohtuullisessa määrin ennakoitavissa olevalla tavalla Tulevaisuuden ennustaminen pohjautuu historiallisten trendien tunnistamiseen sekä niiden ekstrapoloimiseen perusteltavissa olevalla, loogisella tavalla Teknologian trendianalyysi: Perustuu havaintoon, jonka mukaan teknologian edistysaskelilla on tapana seurata eksponentiaalista kehitysprosessia Menetelmä käyttää olemassa olevaa dataa vakiinnuttaakseen tarkasteltavan ilmiön kehitysnopeuden ja ekstrapoloi nopeutta arvioidakseen kehityksen tasoa tulevaisuuden eri ajankohtina Tulokset ovat yleensä erittäin kvantitatiivisia Käytetään mm. toimintanopeuden, suoritustason, kustannusten alentamisen, parannetun laadun ja suoritustehon ennustamiseen Tulevaisuuteen liittyvä kysymys (liiketoiminnallinen Future Related Issue haaste) (BusinessOpportunity / problem) EKSTRAPOLOIJAT Teknologian trendianalyysi Fisher -Pry Gompertz Kasvurajaanalyysi Oppimiskäyrä TULEVAISUUDEN TARKASTELUTAPOJA TAVOITE- ANALYYTIKOT Vaikutusanalyysi KAAVA- ANALYYTIKOT Analogia-analyysi Edeltäkävijätrendi- analyysi Morfologiset matriisit Palautemallit Sisältöanalyysi Sidosryhmäanalyysi Patenttianalyysi Roadmaps COUNTER PUNCHERS Skannaus, monitorointi, seuranta Vaihtoehtoiset skenaariot Ristivaikutusanalyysi INTUITORS - Delfoi-tutkimukset - Strukturoidut ja ei-strukturoidut haastattelut - kilpailija-analyysit Kvantitatiivinen Kvalitatiivinen TEKNOLOGINEN ETUMATKA ENNUSTEET, JOHTOPÄÄTÖKSET TOIMINNALLISET PROSESSIT Uudet tuotteet Uudet markkinat Strategine n suunnittel Taloudellinen suunnittelu Uudet kvalifikaatiot Muut tekijät Kuva 1. Muokattu esitys ennakointitoiminnan lähestymistavoista (Technology Futures, Inc.) Thematic Network 7 / 22 programme

8 Fisher-Pry -analyysi: Matemaattinen menetelmä, jota käytetään uuden teknologisen innovaation markkinoille penetroitumisnopeuden arvioinnissa, ja kun se on tarkoituksenmukaista, myös arvioimaan vanhojen teknologioiden markkinaosuuksien menetystä Perustuu havaintoon, jonka mukaan uuden teknologian omaksuminen seuraa tavallisesti kaavaa, joka tunnetaan nimellä logistinen käyrä. Kaavassa on kaksi muuttujaa: ensimmäinen määrittää ajan, jolloin omaksuminen alkaa ja toinen määrittää nopeuden, jolla omaksuminen tapahtuu. Nämä muuttujat voidaan määrittää olemassa olevasta datasta. Kaavaa voidaan käyttää sen ajan arvioinnissa, jolloin markkinoiden valtaus saavuttaa jonkin tietyn tason Tulokset (jotka ovat luonteeltaan ennusteita) ovat erittäin kvantitatiivisia Gompertz-analyysi: Muistuttaa Fisher-Pry analyysia Kahden muuttujan matemaattinen malli, tulokset ovat erittäin kvantitatiivisia Käytetään usein kulutushyödykkeiden omaksumisen arvioinnissa, esim. uusi televisio, uusia auto-ominaisuuksia Kasvuraja-analyysi: Hyödyntää Pearlin käynänä tunnettua matemaattista kaavaa Käytetään esim. kehittyvien teknologioiden analysoinnissa, toteutettavissa olevien tutkimustavoitteiden asettamisessa ja ylimääräisten kehittämismenojen hyödyllisyyden määrittelemissä Learning Curve: Oppimiskäyrä Tekniikat perustuvat havaintoon, jonka mukaan tietyn tuotteen tuotantomäärien kasvaessa tuotantohinnalla on taipumus laskea ennakoitavissa olevaa vauhtia Käytetään kehittyvien teknologioiden hinnoittelussa ja teknisen suorituskyvyn tavoitteiden asettamisessa, erityisesti niiden kehityksen keskivaiheissa 2. Kaava-analyytikot (Pattern Analysts) Uskovat, että tulevaisuus toistaa menneisyyden tapahtumia Yhteiskunnan tehokkaat palautejärjestelmät yhdessä ihmisen perusviettien kanssa luovat tulevaisuuden trendit ja tapahtumat tunnistettavissa olevissa jaksoissa ja odotettavissa olevien kaavojen mukaan Tulevaisuuden ennustaminen pohjautuu vastaavien, menneisyydessä tapahtuneiden tilanteiden tunnistamiseen ja analysointiin sekä tehtävien johtopäätösten yhdistämiseen todennäköisiin tulevaisuuden kuvauksiin Analogia-analyysi: Perustuu näkemykseen, jonka mukaan mm. uusien teknologisten innovaatioiden markkinavaltaus noudattaa samaa kaavaa kuin vastaavat tapahtumat menneisyydessä Ennusteita laadittaessa tunnistetaan eri teknologiset vaihtoehdot ja analysoidaan niiden yhtäläisyydet ja eroavuudet Tulokset ovat yleensä puolikvantitatiivisia, ja ne esitetään usein erilaisten mahdollisuuksien valikoimana Edeltäkävijä-trendianalyysi: Perustuu havaintoon, jonka mukaan teknologinen kehittyminen tietyssä sovelluskohteessa on aina tietyn jakson verran jäljessä sovelluskohdetta, jossa se otetaan ensimmäiseksi käyttöön (esim. kilpa-autoissa käytettävät tekniset ratkaisut ilmestyvät henkilöautoihin suunnilleen 4 vuoden viiveellä) Nykyisin käytössä olevan johtavan teknologian analysoinnilla voidaan siten ennakoida teknologisen ratkaisun käyttöönoton ajankohtaa muissa sovelluskohteissa Tulokset ovat erittäin kvantitatiivisia Morfologiset matriisit: Järjestelmällinen menetelmä uusien tuotteiden ja prosessivaihtoehtojen löytämiseksi 3 vaihetta: tuotteen tai prosessin keskeisimpien toimintojen selvittäminen, erilaisten tapojen luetteloiminen, joiden avulla jokainen näistä toiminnoista voitaisiin toteuttaa ja lopuksi matriisin käyttäminen näiden tapojen uusien, toteuttamiskelpoisten yhdistelmien tunnistamisessa, jotka voisivat saada aikaan uusia toimivia tuotteita tai prosesseja Tulokset ovat kvalitatiivisia Käytetään uusien tiedostamattomien mahdollisuuksien tunnistamisessa Thematic Network 8 / 22 programme

9 Palautemallit: Menetelmä tarjoaa tulevaisuuden tarkasteluun liittyvien teknisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden välisten vuorovaikutusmekanismien selitysmallin Kyse tietokonemalleista, joissa määritetään matemaattisesti kunkin asiaankuuluvan tekijän suhteet toisiinsa (esim. teknologian edistys voi johtaa tuoteparannuksiin, joka kasvattaa myyntiä ja voi edelleen lisätä uuden teknologian kehittämiseen suunnattuja resursseja) Käytetään yleisimmin korkeatasoisten toimintasuunnitelmien ja toimintaperiaatteiden muotoilussa Tulokset ovat erittäin kvantitatiivisia, mutta niitä käytetään usein trendien, tapahtumien tai päätösten kvalitatiivisten seurausten tutkimisessa 3. Tavoiteanalyytikot (Goal Analysts) Uskovat, että tulevaisuus määräytyy erilaisten yksilöiden, organisaatioiden ja instituutioiden uskomusten ja toiminnan tuloksena Siksi tulevaisuutta voidaan parhaiten arvioida tutkimalla erilaisten päätöksentekijöiden ja edelläkävijöiden määrittelemiä suoria ja epäsuoria tavoitteita, analysoimalla kunkin tahon vaikutusmahdollisuuksia tulevaisuuden trendeihin ja tapahtumiin sekä arvioimalla, mitkä heidän toimiensa pitkäaikaiset seuraukset tulevat olemaan Vaikutusanalyysi: Yksinkertainen, järjestelmällinen menetelmä, jonka avulla pyritään selvittämään trendien, tapahtumien ja päätöksien suunnittelemattomia ja ennakoimattomia seurauksia Käytetään mm. suunniteltujen teknisten edistysaskelien mahdollisten seurausten analysoinnissa Tulokset ovat kvalitatiivisia Sisältöanalyysi: Perustuu käsitteeseen, jonka mukaan yhteiskunnallisten, poliittisten ja taloudellisten ilmiöiden saama mediahuomio heijastaa niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä Analysoimalla ilmiöiden mediahuomiossa tapahtuvia muutoksia tiettynä ajanjaksona kuten palstatila sanomalehdissä, televisioaika, tietojen määrä Internetissä on mahdollista arvioida muutoksen suunta, luonne ja nopeus Käytetään mm. uuden teknologian edistysaskelien kuten myös kasvavan markkinavetovoiman arvioimisessa Tulokset usein kvantitatiivisessa muodossa, käytetään kuitenkin tavallisesti vain kvalitatiivisessa analyysissa Sidosryhmäanalyysi: Järjestelmällinen menetelmä eri sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien arvioimiseksi tulevaisuuteen liittyvässä päätöksenteossa Menetelmä auttaa tunnistamaan eri sidosryhmät sekä analysoimaan jokaisen tärkeyttä ja suhteellisia vaikutusmahdollisuuksia Tulokset tavallisesti puolikvantitatiivisia Patenttianalyysi: Perustuu käsitykseen, jonka mukaan tietyn alan teknologista kehitysastetta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia voidaan tarkastella patenttihakemuksia analysoimalla Tulokset esitetään usein määrällisesti, niiden käyttäminen päätöksentekoprosessissa perustuu kuitenkin tavallisesti kvalitatiiviseen arviointiin 4. Counter Punchers Uskovat, että tulevaisuus on seurausta tapahtumien ja toimien ketjuista, jotka ovat perusluonteeltaan ennustamattomia ja sattumanvaraisia Tulevaisuutta voi käsitellä parhaiten tarkkailemalla laaja-alaisesti erilaisia trendejä ja tapahtumia sekä teknisiä ja yhteiskunnallisia muutoksia Menestyksekäs toiminta edellyttää suunnitteluprosessien osalta korkeaa joustavuutta ja sopeutumiskykyä Skannaus, monitorointi, seuranta: Menetelmät perustuvat havaintoon, että useimpien innovaatioiden syntymisen ja kaupallistamisen välillä on ajallinen kuilu Kaikkia kolmea tekniikkaa käytetään tunnistamaan ja arvioimaan tapahtumia, jotka saattavat vaikuttaa olennaisesti organisaation toimintoihin ja toimintasuunnitelmiin Thematic Network 9 / 22 programme

10 Vaikka menetelmät ovat samankaltaisia, ne eroavat päämäärän, metodologian ja painopistealueen osalta toisistaan: Skannaus yrittää tunnistaa minkä tahansa trendin tai tapahtuman, joka saattaisi vaikuttaa organisaatioon, ja on siksi tarkoituksella pohjimmiltaan tarkentamaton Valvonta on tarkoitettu seuraamaan yleisiä trendejä määrätyillä alueilla ja on määrätietoisempi kuin selaus Seuranta on tarkoitettu seuraamaan tarkkaan tapahtumia rajoitetulla alueella, ja on erittäin määrätietoinen Tulokset voivat vaihdella kvantitatiivisesta kvalitatiiviseen Vaihtoehtoiset skenaariot: Strukturoitu menetelmä, jonka puitteissa yksittäisiä ennusteita voidaan integroida kokonaisvaltaisiksi ja käyttökelpoisiksi kuvauksiksi siitä, miten tulevaisuus saattaisi kehittyä. Menetelmä tarjoaa eriasteista päätöksentekoa avustavan välineen vaihtoehtoisten skenaarioiden ja niihin liittyvien muutosten aikaansaamien seurausten arvioimiseen Tulokset voivat vaihdella erittäin kvantitatiivisesta puhtaan kvalitatiiviseen riippuen tutkimuksen tavoitteista Skenaariotyöskentelyä käytetään mm. yritysten päätöksenteossa. Vaikka tehtävät päätökset pohjautuvat yksittäiseen skenaarioon, tarjoaa vaihtoehtoisten skenaarioiden tarkastelu yritysjohdolle mahdollisuuden pohtia ja valmistautua ennakolta toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuviin äkillisiin muutoksiin 5. Intuitors ( Vaiston varassa toimijat ) Uskovat, että tulevaisuus on loppumattomien trendien, sattumanvaraisten tapahtumien ja avainasemassa olevien yksilöiden ja instituutioiden toiminnan muovaama monimutkainen yhdistelmä Ilmiöiden monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden johdosta tulevaisuuden ennustamiseen ei ole käytettävissä rationaalisia menetelmiä Paras menetelmä tulevaisuuden trendien ja tapahtumien arvioimiseen on kerätä toimintaympäristöstä mahdollisimman paljon informaatiota sekä luottaa aivojen kykyyn käsitellä hiljaista tietoa ja erilaisia intuitioita, joiden prosessoinnin kautta syntyy käyttökelpoisia oivalluksia. Delfoi-tutkimus Strukturoitu menetelmä kokemuksen ja asiantuntijoiden tietämyksen hyödyntämiseen tavalla, joka mahdollistaa eriävien näkökantojen vaihdon ilman suoranaista vastakkainasettelua Tulokset ovat tavallisesti puoli-kvantitatiivisia Käytetään tulevaisuuden teknisten, markkina- ja muiden tapahtumien arvioinnissa, perustavanlaatuisten mielipide-erojen paljastamisessa sekä toisistaan poikkeavien ideoiden ja käsitteiden tunnistamisessa Strukturoidut ja ei-strukturoidut haastattelut: Menetelmiä, joilla kerätään ja saadaan vastaavuussuhteeseen asiantuntijaryhmän ideoita ja mielipiteitä siitä, miten tulevaisuus kehittyy Strukturoidut haastattelut ovat samantyyppisiä kuin perinteiset mielipidetutkimukset Tulokset yleensä kvantitatiivisia Käytetään sellaisten asioiden arvioinnissa, kuten potentiaalinen markkinakoko, teknisen edun nopeus ja yleiset liiketoiminnan tekijät Ei-strukturoituja haastatteluja käytetään, kun aihetta ei ole määritelty kovin tarkasti Tulokset joko kvalitatiivisia tai puoli-kvantitatiivisia Hyödyllinen tunnistettaessa avainkysymyksiä, selvennettäessä yleisiä käsitteitä, tunnistettaessa aihealueen parissa työskenteleviä asiantuntijoita sekä laadittaessa tulevaisuutta tarkastelevia strukturoituja haastatteluja ja tutkimuksia. Luettelossa kuvattuja menetelmiä tulee tarkastella esimerkkeinä erilaisista mahdollisuuksista arvioida tulevaisuutta. Luettelo ei ole täydellinen, ja käytettävissä on useita muita menetelmiä ja työkaluja. Luettelon päätarkoitus on antaa lyhyt kuvaus erilaisista ennakointitoiminnassa käytössä olevista työkaluista. Kvantitatiivisten menetelmien suosio tulevaisuuden trendien arvioinnissa on ollut laskeva, vaikka näitä menetelmiä käytetään yhä paljon. Kvantitatiiviset menetelmät nojautuvat historialliseen dataan, josta muodostuu toimintaa rajoittava tekijä. Koska tulevaisuus on täynnä radikaaleja, ennustamattomia tapahtumia, ovat skenaariotyöskentely, Delfoi-tutkimukset ja erilaiset asiantuntijaryhmien toimintaan pohjautuvat sovellukset tällä hetkellä kaikkein käytetyimmät metodologiset mallit tulevaisuuden tutkimuksessa. Thematic Network 10 / 22 programme

MEHILÄISALAN YHTEISTOIMINTASTRATEGIA

MEHILÄISALAN YHTEISTOIMINTASTRATEGIA MEHILÄISALAN YHTEISTOIMINTASTRATEGIA Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Maaseudun kehittäminen Visamäki 6.5.2010 Sakari Raiskio OPINNÄYTETYÖ Maaseudun kehittäminen Visamäki 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ UUSISTA TEKNOLOGIOISTA JA RISKEISTÄ. ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUS. Jenni Rantala, Kai Savolainen ja Marita Luotamo

ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ UUSISTA TEKNOLOGIOISTA JA RISKEISTÄ. ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUS. Jenni Rantala, Kai Savolainen ja Marita Luotamo ASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ UUSISTA TEKNOLOGIOISTA JA RISKEISTÄ. ARGUMENTOIVA DELFOI TUTKIMUS. Jenni Rantala, Kai Savolainen ja Marita Luotamo Työterveyslaitos Työympäristön kehittäminen, Uudet teknologiat

Lisätiedot

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto EUCPN:n käsikirjasarja nro 3 Rikoksentorjuntaa koskevien hankkeiden arviointi Laadittu Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention -hankkeen yhteydessä

Lisätiedot

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede

Jonne Alasuvanto. Pro gradu -tutkielma. Hallintotiede Jonne Alasuvanto ENNAKOIVA ARVIOINTIPROSESSI TOIMENPI- DEOHJELMAN IMPLEMENTAATION TUKENA CASE YLIVIESKAN LIIKUNTATOIMI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden kartoitus

Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden kartoitus Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden kartoitus Rumbin, Marita & Vähäaho, Minja 2014 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Strateginen henkilöstöjohtaminen-tutkinnon toimivuuden

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut

Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Kohti asiakaslähtöistä palveluverkostoa kaupunkiorganisaatiossa / Case: Helsinki - yritysmyönteinen kumppani -hankkeen palvelupolut Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Monika Rautvuori 2010 Markkinoinnin

Lisätiedot

Ennakoiden kohti kestävää maataloutta

Ennakoiden kohti kestävää maataloutta MTT:n selvityksiä 116 Ennakoiden kohti kestävää maataloutta - ympäristöteknologian tulevaisuuden mahdollisuudet maataloudessa vuoteen 2025 Loppuraportti Pasi Rikkonen, Jyrki Aakkula, Juha Grönroos, Hannu

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille

Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Laadunvarmennus ekomatkailussa Eco-Destinet -hankkeen koulutusmateriaali kouluttajille Seinäjoki toukokuu 2009 1 Sisältö 1.Johdanto... 3 1.1. Miksi tämä koulutusmateriaali?... 3 1.2. Miksi Eco-Destinet

Lisätiedot

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ

MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ MIKKO MYÖTÄVUORI RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA KEHITYS OHJELMISTOYRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Samuli Pekkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU

JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU JOHTORYHMÄN RISKIENHALLINTA JA YRITYSTEN YHTEISKUNTAVASTUU Vastuullinen johtaminen riskienhallinnan näkökulman laajentajana Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Jouni

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU.

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 1 2 JOHDATUS

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

Yritysten innovaatioympäristöt

Yritysten innovaatioympäristöt Yritysten innovaatioympäristöt Pirkanmaa ja Keski-Suomi Mika Kautonen, Jari Kolehmainen, Pasi Koski Teknologiakatsaus 120/2002 Yritysten innovaatioympäristöt Tutkimus yritysten innovaatiotoiminnasta ja

Lisätiedot

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset

Tekesin katsaus 270/2010. Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset 10 Aineeton pääoma ja tuotto-odotukset Tekesin katsaus 270/2010 Helsinki 2010 3 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes on tutkimus- ja kehitystyön

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla

Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta. Tarja Römer-Paakkanen. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys Seniori-Suomessa 2010-luvulla Jyväskylän yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Tarja Römer-Paakkanen Yrittäjyys ja perheyrittäjyys "Seniori-Suomessa" 2010-luvulla N:o 139/2004 ISSN 1457-036X ISBN 951-39-1923-4 (PDF) ISBN 951-39-1769-X

Lisätiedot