TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS Pro gradu tutkielma Vero oikeus Tampere 2008

2 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos YLI HIETANEN, JOHANNA: Osakeyhtiön käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verotus Pro gradu tutkielma VIII + 80 sivua Vero oikeus Huhtikuu 2008 Tämän tutkielman tarkoituksena on käsitellä osakeyhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusten verotusta koskevaa säännöstöä, niiden tulkintaa ja tulkinnassa syntyviä ongelmia. Vuonna 2005 toteutetun yritys ja pääomaverouudistuksen yhteydessä yhteisöjen omistamien käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutukset säädettiin tietyin edellytyksin verovapaiksi ja vastaavat tappiot vähennyskelvottomiksi. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapausmallin käyttöönotolle on esitetty monia syitä. Tärkeimpiä taustatekijöitä ovat olleet kansainväliseen verokilpailuun vastaaminen sekä johdonmukaisuus suhteessa osinkoverotukseen, jota koskevat säännökset niin ikään muuttuivat verouudistuksen myötä. Tutkimus on oikeusdogmaattinen, sillä tarkoitus on käsitellä voimassaolevan lain sisältöä. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta säädetään EVL 6 b :ssä. Verovapaan luovutuksen kriteerit ovat tarkasti määritellyt ja säännökset sisältävät useita poikkeuksia niin luovuttajan, luovutuskohteen, omistusosuuden ja ajan kuin luovutushintaan tehtävien oikaisujenkin suhteen. Pääsääntö on, että osakkeiden, joiden luovutusvoitto on verovapaa, luovutustappio on vähennyskelvoton. Erityissäännöksillä on pyritty torjumaan tyypillisimmät verosuunnittelumahdollisuudet. Keinotekoisiin järjestelyihin voidaan puuttua myös veronkiertoa koskevan säännöksen nojalla. Hyviä puolia verovapaudessa ovat varmasti ainakin suomalaisten suuryritysten pääkonttoreiden pysyminen todennäköisemmin kotimaassa, koska holdingyhtiöitä ei enää tarvitse perustaa ulkomaille ainakaan verovapauden saavuttamiseksi. Lisäksi yritysrakenteita voidaan muokata joustavasti, koska järjestelyjen yhteydessä ei realisoidu verotettavaa arvonnousua. Tulkinnanvaraiset käsitteet lisäävät epävarmuutta ja tulolähteiden ja omaisuuslajien merkityksen lisääntyminen erkaannuttaa verotusta edelleen kirjanpidosta. Suomen kilpailukyvyn säilymisen kannalta verovapausmallin käyttöönotto oli erittäin perusteltu ratkaisu.

3 Sisällys SISÄLLYS... I LÄHTEET... III LYHENTEET...VIII 1 JOHDANTO TUTKIMUSAIHEEN ESITTELY TUTKIMUSONGELMA JA METODI TUTKIMUKSEN JÄSENTELY JA RAJAUS LUOVUTTAJAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET YLEISET SÄÄNNÖKSET ELINKEINOTOIMINTA Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit Holdingyhtiöiden asema PÄÄOMASIJOITUSTOIMINTA Määritelmä Toiminnan luonne Omaisuuslaji LUOVUTUSKOHTEELTA VAADITTAVAT EDELLYTYKSET SÄÄNNÖKSET TULOLÄHTEET Tulolähteiden merkityksestä verotuksessa Omaisuuserien kuuluminen EVL tai TVL tulolähteeseen Tulolähdejaon tulevaisuus KÄYTTÖOMAISUUSLUONNE Käyttöomaisuuden määritelmä Kirjanpidon ja verotuksen suhde käyttöomaisuuden osalta Suhde vaihto omaisuuteen KIINTEISTÖ JA ASUNTO OSAKEYHTIÖT Yleinen määritelmä Kiinteistöjen omistaminen ja hallinta rajanvetokysymyksiä KOHDEYHTIÖN ASUINVALTIO OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS Pääpiirteitä Luovutuksen suhde pääomasijoitukseen LUOTTAMUKSENSUOJAN MERKITYS Luottamuksensuojasta yleisesti I

4 3.7.2 Luottamuksensuoja tulolähde ja omaisuuslajijaottelun valossa OMISTUSOSUUS JA AIKA OMISTUSOSUUS OMISTUSAIKA Säännökset ja omistusajan määrittäminen Vähimmäisomistusaika yritysjärjestelyjen kannalta LUOVUTUSTAPPIOT SÄÄNTELYN TAUSTAA VÄHENNYSKELVOTTOMAT TAPPIOT VÄHENNYSKELPOISET TAPPIOT Vähennyskelpoisuuden edellytykset Tappioihin tehtävät oikaisut POIKKEUKSET LUOVUTUSVOITON VEROVAPAUTEEN OIKAISUERISTÄ YLEISESTI ARVONALENTUMISPOISTO VARAUS JA JULKINEN AVUSTUS KONSERNIN SISÄINEN LUOVUTUSTAPPIO Konserniajattelu Luovutus ulkomaalaiselle konserniyhtiölle KONSERNITUEN VÄHENNYSKELVOTTOMUUS Sääntely Tuen eri muodoista Säännöksen sisällön arviointia KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA II

5 Lähteet Andersson 2004 Andersson Ikkala 2005 Anttila 2005 EK 2007 Haarala 2005 HE 72/2002 vp. HE 92/2004 vp. HE luonnos 2007 Heiniö 2006 Husa 1995 Andersson, Edward: Uusi konsernituen vähennyskieltosäännös. Verotus 5/2004. Andersson, Edward Ikkala, Jarmo: Elinkeinoverolain kommentaari. Talentum Anttila, Matti: Luottamuksensuojaperiaatteen soveltaminen haaste lainkäyttäjälle. Verotus 4/2005. Elinkeinoelämän keskusliitto: Verotuksen IFRS sopeutuksesta tulossa pannukakku. we_objectid=6475 Haarala, Marjaana: Konserniverokeskuksen uusista yritysverosäännöksistä antamia ennakkotietoja. Verotus 4/2005. Hallituksen esitys eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta(72/2002 vp.). Hallituksen esitys eduskunnalle yritys ja pääomaverouudistukseksi (92/2004 vp.). Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Luonnos Heiniö, Seppo: Pääomasijoitustoiminnan verotuksesta. Verotus 3/2006. Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Lapin yliopisto III

6 Ikkala Andersson Nuorvala 1991 Ikkala, Jarmo Andersson, Edward Nuorvala, Erkki: Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. Gummerus Ikkala Andersson Nuorvala 1993 Ikkala, Jarmo Andersson, Edward Nuorvala, Erkki: Uusi elinkeinoverolainsäädäntö. Gummerus Immonen 2006 Juusela 2004 Koponen 2005 KPMG 2007 Kukkonen 2007 Lauriala 2004 Leppiniemi 2007 Matikkala 2004 Immonen, Raimo: Yritysjärjestelyt. Talentum Juusela, Janne: Osinkojen ja osakeluovutusten verotus. Talentum Koponen, Juha: Yrittäjän verokäsikirja. Verotieto Oy KPMG (Engblom Ari, Holmström Paula, Järvinen Jussi, Karlsson Johan, Kellas Sebastian, Lepistö Markku, Paronen Vesa, Sandelin Eric, Torkkel Timo, Tunturi Markku O., Wilander Minna, Vuorilehto Eila): Elinkeinoverotus Edita Publishing Oy. Kukkonen, Matti: Yrityksen luovutusvoittojen verotus. Talentum Lauriala, Jari: Pääomasijoittaminen. Edita Publishing Oy Leppiniemi, Jarmo: Myyntivoittojen ja tappioiden kirjanpito ja verotuskäsittely. Tilisanomat 5/2007. Matikkala, Timo: Veroekonomian uudet asetelmat. Veroopintopäivät IV

7 Matikkala Juusela 2004 Mattila 2004 Mattila 2005 Mattila 2006 Mehtonen 2005 Myrsky 2005 Myrsky 2007 Niskakangas 2004 Niskakangas 2007 Nykänen 2007 Ranta Lassila 2006 Matikkala, Timo Juusela, Janne: Verouudistus verosuunnittelun kannalta. Verotus 5/2004. Mattila, Pauli K.: Luovutusvoitot ja tappiot yritysverotuksessa. Verotus 5/2004. Mattila, Pauli K.: Yhteisöjen osakeluovutussäännösten tulkintaa. Keskuskauppakamarin suuri veropäivä Mattila, Pauli K.: Uusinta oikeuskäytäntöä välittömästä verotuksesta. Vero opintopäivät Mehtonen, Pekka: Siirtohinnoittelu, tuloverotus ja konsernistrategiat erityisesti strategisen suunnittelun dokumentoinnista ja reaaliargumentaatiosta. Edita Myrsky, Matti: Omaisuuslajeista ja niiden merkityksestä verotuksessa. Tilintarkastus 4/2005. Myrsky, Matti: Tulolähteistä elinkeinotulon verotuksessa. Tilintarkastus 1/2007. Niskakangas, Heikki: Uudistuneet verolait Muutosten merkitys käytännössä, säädökset ja hallituksen esitykset. WSOY Niskakangas, Heikki: Käyttöomaisuusosakkeen käsitteestä. Verotus 1/2007. Nykänen, Pekka: Osakeyhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutuksen veroseuraamuksista. Verotus 1/2007. Ranta Lassila, Hannele: Verotuksen ja kirjanpidon eroista. Veroopintopäivät V

8 Soikkeli 2007 Suomen Yrittäjät Tikka 2005a Tikka 2005b Tikka Nykänen Juusela Walden 2006 Valtti 2006 Soikkeli, Lauri: Luottamuksensuoja verotuksessa. Verotus 2/2004. Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja osakeyhtiölain 13 luvun 5 :n muuttamisesta espublic Fin/AAAFC4FA2559FF0BC225736B Tikka, Kari S.: Tulolähteet ja omaisuuslajit: soveltamisongelmia ja uudistustarpeet. Veroopintopäivät Tikka, Kari S.: Vuoden 2005 yritysverouudistus verokohtelun ennustettavuuden näkökulmasta. Tilintarkastus 4/2005. Tikka, Kari S. Nykänen, Olli Juusela, Janne: Yritysverotus I II. Jatkuvatäydenteinen teos. WSOYpro.fi Walden, Risto: Tulolähde ollako elinkeinotoimintaa vai eikö olla Tilisanomat 5/2006. Valtti, Simo: Konsernituen uudistunut verotus. Tilintarkastus 3/2006. VaVM 12/2004 Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/2004 vp. Hallituksen esitys yritys ja pääomaverouudistukseksi. VH 1997 VH 2000 Omien osakkeiden hankkiminen verotuksessa. Verohallituksen tiedote 6/1997, Luottamuksensuojasta verotusmenettelyssä. Verohallituksen ohje Dnro 569/38/2000, VI

9 VH 2004 Verohallituksen yhtenäistämisohje Ohje Dnro 2144/32/2004, VH 2005 Yhteisön osakkeiden luovutusten verokohtelu. Verohallituksen ohje Dnro 1292/345/2005, VH 2006a Verohallituksen yhtenäistämisohje Ohje Dnro 1834/32/2006, VH 2006b Kansainvälisen verotuksen käsikirja Verohallitus VH 2007 VM 1/2003 VM 12/2002 VM 4/2006 Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen. Verohallituksen ohje Dnro 206/345/2007, Pääomarahoituksen tarjonnan lisääminen Suomessa. Valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto Kilpailukykyiseen verotukseen Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän muistio. Valtiovarainministeriön vero osasto Verotus, tilinpäätös ja yhtiöoikeus Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä Valtiovarainministeriön vero osasto VII

10 Lyhenteet AsOYL Asunto osakeyhtiölaki (624/2006) EK Elinkeinoelämän keskusliitto EVL Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968) EU Euroopan unioni EY Euroopan yhteisö HE Hallituksen esitys HL Hallintolaki (434/2003) IFRS International Financial Reporting Standards KHO Korkein hallinto oikeus KPL Kirjanpitolaki (1336/1997) KVL Keskusverolautakunta KonsAvL Laki konserniavustuksesta verotuksessa (825/1986) MVL Maatilatalouden tuloverolaki (543/1967) OYL Osakeyhtiölaki (624/2006) TVL Tuloverolaki (1535/1992) VaVM Valtiovarainvaliokunnan mietintö VH Verohallitus VM Valtiovarainministeriö VML Laki verotusmenettelystä (1558/1995) VSVL Varainsiirtoverolaki (931/1996) VIII

11 1 Johdanto 1.1 Tutkimusaiheen esittely Vuonna 2005 Suomessa toteutettiin laaja yritys ja pääomaverouudistus, joka toi merkittäviä muutoksia sekä yritysten että yksityishenkilöiden verotukseen. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmää ei EY tuomioistuimen antaman tuomion (C 319/02) mukaisesti voitu enää soveltaa entisessä muodossaan, ja seurauksena tästä oli siirtyminen osinkojen osittain kahdenkertaiseen verotukseen. Samaan aikaan yhteisöjen käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutukset säädettiin lähtökohtaisesti verovapaiksi. Verouudistus tuli suurimmalta osin voimaan vuoden 2005 alusta, mutta poikkeuksena tästä olivat osakeluovutusten verovapaussäännökset sekä verovapaisiin osakeluovutuksiin tehtäviä oikaisuja koskevat säännökset, joita alettiin soveltaa välittömästi hallituksen esityksen antamispäivästä alkaen. Perusteluina säännösten välittömälle voimaantulolle esitettiin säädösmuutosten olennaisuus, sillä osakkeiden luovutusvoittojen verovapauden sekä tappioiden ja menetysten vähennyskelvottomuuden arvioitiin aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia verovelvollisten käyttäytymiseen 1. Esimerkiksi tappiollisiksi arvioitujen osakeluovutusten realisointia olisi mitä todennäköisimmin tapahtunut, mikäli lainsäädäntöä olisi alettu soveltaa vasta myöhempänä ajankohtana. Täysin uusi säännöstö käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapaus ei kuitenkaan ole, sillä vuoden 1986 alkuun saakka käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden luovutusvoitot olivat EVL 6 1 momentin 2 nojalla verovapaita viiden vuoden omistusajan jälkeen. Vuosien 1986 ja 1993 välisenä aikana verovapaus oli kyseisen säännöksen nojalla osittainen: käyttöomaisuusarvopaperin 1 Ks. HE 92/2004 vp. s Veronalaista tuloa eivät ole: 1) muuhun kuin vaihto tai sijoitusomaisuuteen kuuluvista kiinteistöistä ja arvopapereista saadut luovutushinnat tai muut vastikkeet, mikäli verovelvollinen on omistanut kiinteistön vähintään 10 ja arvopaperin vähintään 5 vuotta, kuitenkin niin että palautuva, verotuksessa arvopaperin hankintamenosta aikaisemmin 42 :n 1 momentin perusteella hyväksytty poisto on veronalaista tuloa 5 vuoden määräajan jälkeenkin. 1

12 ja kiinteistön luovutushinta oli vuoden 1989 alkuun saakka 20 %:sti veronalaista, sittemmin veronalaiseksi säädettiin 60 % luovutushinnasta. 3 Vuodesta 1993 aina vuoden 2005 verouudistukseen saakka elinkeinotulolähteeseen kuuluvien arvopapereiden luovutushinnat olivat kokonaan veronalaisia ja arvopapereiden luovutustappiot rajoituksetta vähennyskelpoisia. Nykyisessä järjestelmässä kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöiden osakkeet ovat kuitenkin rajattu verovapauden ulkopuolelle. Nykyisen käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapausmallin taustalla on ensinnäkin johdonmukaisuus suhteessa osinkoverotukseen. Aikaisemmin osinkoihin kohdistunut ketjuverotus poistettiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä, mutta siirryttäessä osinkojen osittain kahdenkertaiseen verotukseen ei ketjuverotusta hallituksen esityksen mukaan enää voitu nähdä pelkästään osinkoverotukseen liittyvänä ilmiönä. Osinko ja osakkeen luovutushinta voidaan rinnastaa erinä, joilla tytäryhtiön voitto nostetaan emoyhtiölle. Mikäli osinkoa ei nosteta, tuotto painottuu tytäryhtiön arvonnousuun. Koska tytäryhtiö on erillinen verovelvollinen, sen saama tulo verotetaan tytäryhtiön tulona. Tytäryhtiön osakkeiden mahdollisessa luovutuksessa realisoituvan voiton verottaminen emoyhtiöllä johtaisi näin ollen kahdenkertaiseen verotukseen. 4 Toisena ja ehkä merkittävimpänä syynä osakeluovutusten verovapauteen on kiristynyt kansainvälinen verokilpailu. Lukuisissa EU:n jäsenvaltioissa on viime vuosina siirrytty järjestelmään, jossa suorasijoituksiin liittyvät osakkeiden luovutusvoitot ovat verovapaita ja vastaavasti luovutustappiot vähennyskelvottomia. Näin ollen kansainväliset yritykset voivat kohdentaa luovutusvoitot ja tappiot sinne, missä niiden verokohtelu on edullisinta. 5 Ennen Suomea järjestelmään ovat 2000 luvun aikana siirtyneet esimerkiksi Saksa, Iso Britannia ja Ruotsi. Jo aikaisemmin osakeluovutukset ovat olleet verovapaita muiden muassa Hollannissa, Belgiassa ja Espanjassa. Norjassa osakeluovutusten verovapa 3 Ks. Ikkala Andersson Nuorvala 1991 s. 89 ss. 4 Ks. Kukkonen 2007 s HE 92/2004 vp. s. 7. 2

13 us otettiin käyttöön samoihin aikoihin kuin Suomessa, eli vuoden 2005 alussa. 6 Hallituksen esityksen mukaan Konserniverokeskuksessa oli todettu käyttöomaisuusosakkeisiin liittyvien vähennysten jatkuvasti kasvaneen ja vuonna 2002 jopa ylittäneen vastaavien osakkeiden myyntivoittojen määrän. 7 Vanhassa järjestelmässä pysymisen vaarana olisi siis ollut se, että Suomesta olisi ennen pitkää muodostunut vähennyskelpoisten luovutustappioiden kaatopaikka. Kovinkaan yksinkertaista järjestelmää osakeluovutusten verovapaudesta ei ollut mahdollista rakentaa. Verovapaan luovutuksen kriteerit ovat tarkasti määriteltyjä, ja säännökset sisältävät useita poikkeuksia niin luovuttajan, luovutuskohteen, omistusosuuden ja ajan kuin luovutushintaan tehtävien oikaisujenkin suhteen. Yksityiskohtaista sääntelyä noudatetaan tosin useiden muidenkin EUmaiden vastaavien luovutusvoittojen verotuksessa (ns. suppea vapautusmalli). Sen sijaan laajaa vapautusmallia soveltavissa maissa kuten Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa tällaisia verovapauden edellytyksiä ei ole asetettu lainkaan. 8 Suomalaisessa järjestelmässä erityissäännöksillä on torjuttu tyypillisimmät verosuunnittelumahdollisuudet, joista mainittakoon esimerkkinä alle vuoden omistettujen osakkeiden tappiollisessa luovutuksessa tappion pienentäminen luovutuskohteelta saadun osingon, konserniavustuksen tai muun vastaavan erän määrällä. Lainsäätäjä on myös varannut verotuksen toimittajalle mahdollisuuden puuttua keinotekoisiin verosuunnittelujärjestelyihin VML 28 veronkiertosäännöksen nojalla. 9 Säännösten monimutkaisuuden ja tulkinnanvaraisuuden vuoksi pian EVL 6 b :n voimaantulon jälkeen moniin epäselviin tulkintakysymyksiin haettiin ratkaisua Keskusverolautakunnalta sekä korkeimmalta hallinto oikeudelta. Nämä ratkaisut koskivat esimerkiksi pääomasijoitustoiminnan käsitettä ja osakkeiden käyttöomaisuusluonnetta 10 sekä käsitemääritelmää sellaisen yhtiön osalta, jon 6 VM 12/2002 s HE 92/2004 vp. s VM 12/2002 s HE 92/2004 s. 31 ss. 10 Ks. näitä koskevia oikeustapauksia luvussa

14 ka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa Tutkimusongelma ja metodi Tämän tutkielman tarkoituksena on käsitellä osakeyhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusten verotusta koskevaa säännöstöä, niiden tulkintaa ja tulkinnassa syntyviä ongelmia. Tutkielman kannalta keskeisin säännös on käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksia koskeva EVL 6 b, jota tarkastellaan sekä lainsäätäjän tarkoituksen sekä verovelvollisena olevan osakeyhtiön näkökulmasta. Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Millä luovuttajaa ja toisaalta luovutuskohdetta koskevilla edellytyksillä osakkeiden luovutusvoitto voi olla verovapaa? Missä tilanteissa osakkeiden luovutustappio on vähennyskelpoinen? Millaisia poikkeuksia luovutusvoittojen verovapauteen ja toisaalta luovutustappioiden vähennyskelpoisuuteen on säädetty? Millaisia luottamuksensuojakysymyksiä luovutustilanteisiin voi liittyä? Tutkielmassa on tarkoitus selvittää voimassaolevan oikeuden sisältöä. Luonnollinen lähestymistapa tutkimuksessa on siten lainopillinen eli oikeusdogmaattinen, jonka tehtävänä on ottaa selkoa voimassaolevan oikeuden kannasta lainopillisiin ongelmiin ja tuottaa perusteltuja tulkintoja lain sisällöstä 12. Nykyinen luovutusvoittoverojärjestelmä on tuonut mukanaan monia kokonaan uusia rajanvetokysymyksiä, joita ei ole ollut tarpeen pohtia edellisessä järjestelmässä. Esimerkkeinä tulkintaongelmista voidaan mainita seuraavat kysymykset: Verotetaanko luovutus EVL:n vai TVL:n (tai jopa MVL:n) mukaan? 11 Ks. KVL 63/ Husa 1995 s. 133 ss. 4

15 Mikäli on kyse EVL:n mukaan verotettavasta luovutuksesta, kuuluvatko luovutuksen kohteena olevat osakkeet käyttö, sijoitus vai vaihtoomaisuuteen? Miten pääomasijoittaja määritellään? Milloin on kyse yhtiöstä, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa? 1.3 Tutkimuksen jäsentely ja rajaus EVL 6 1 kohdassa annetaan verovapaan luovutuksen mahdollisuus useimmille yhteisömuodoille. Tässä tutkielmassa säännösten soveltamisedellytyksiä tarkastellaan ainoastaan osakeyhtiöiden kannalta, joten tarkastelun ulkopuolelle jäävät osuuskunta, säästöpankki ja keskinäinen vakuutusyhtiö. Tarkastelu kohdistuu sekä verovapauden subjektia (kuka voi tehdä verovapaan luovutuksen?) että objektia (mitkä osakkeet voidaan luovuttaa verovapaasti?) koskeviin edellytyksiin. Luovuttajaa koskevat säännökset sisältyvät EVL 6 : ään, luovutettavista osakkeista taas säädetään EVL 6 b :ssä. Verovapaan luovutuksen voi tehdä ainoastaan elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö, joka ei kuitenkaan harjoita pääomasijoitustoimintaa. Tutkielmassa luovuttajaa koskevia edellytyksiä käsitellään toisessa luvussa, jossa näin ollen pohditaan elinkeinotoiminnan ja pääomasijoitustoiminnan käsitteitä. Verovapaata luovutuskohdetta koskevia kysymyksiä käsitellään tutkielman kolmannessa luvussa. Luovutuskohdetta koskevia edellytyksiä on EVL 6 b :ssä kaikkein eniten, ja ne aiheuttavat myös eniten tulkintaongelmia. Juuri luovutuskohdetta koskevia oikeustapauksia on verouudistuksen myötä tullut runsaasti kyseisen lainkohdan soveltamiseen liittyen. Näin ollen kolmas luku on melko laaja. Aluksi esille otetaan yleisesti verotuksen tulolähdejaottelu ja erityisesti EVL:n ja TVL:n väliset rajanvetokysymykset, koska verovapaus koskee vain EVL tulolähteeseen kuuluvia luovutuksia. Tulolähdekysymyksen jälkeen on rat 5

16 kaistava se, mihin omaisuuslajiin luovutettavat osakkeet kuuluvat, mikäli ne ovat EVL tulolähteeseen kuuluvaa omaisuutta. Verovapauskriteerien täyttymiseksi luovutettavien osakkeiden on tullut kuulua luovuttajayhteisön käyttöomaisuuteen. Koska tulolähde ja omaisuuslajikysymykset liittyvät kiinteästi toisiinsa, käsitellään omaisuuslajijakoa koskevaa problematiikkaa niin ikään tutkielman kolmannessa luvussa. Poikkeus verovapaasti luovutettavista käyttöomaisuusosakkeista on kiinteistö ja asunto osakeyhtiöiden, sekä tosiasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa harjoittavien yhtiöiden osakkeet. Näihin liittyvien käsitteiden määritelmiä ja rajanvetokysymyksiä käsitellään omaisuuslajijaottelun jälkeen. Myös kohdeyhtiön sijaintia ja omien osakkeiden luovutuksen verokohtelua eli verovapaussäännöksen soveltumista omien osakkeiden luovutukseen selvitetään kolmannen luvun yhteydessä. Luvun viimeisenä aiheena on tulolähde ja omaisuuslajijaotteluun merkittävästi liittyvä luottamuksensuoja. Keskeinen kysymys on, voidaanko esimerkiksi useita vuosia verotuksessa tiettyyn omaisuuslajiin kuuluvana pidetyt osakkeet katsoa luovutuksen tapahtuessa toisen omaisuuslajin luonteisiksi, tai jopa eri tulolähteessä verotettaviksi. Neljännessä luvussa käydään läpi omistusosuutta ja aikaa koskevat vaatimukset. Erityishuomio kiinnittyy omistusaikaan, sen määrittämiseen ja merkitykseen yritysjärjestelyjen kannalta. Luovutustappioita, niiden vähennyskelvottomuutta ja vähennyskelpoisuutta sekä vähennyskelpoisesta luovutustappiosta vähennettäviä eriä (osinko, konserniavustus ja vastaavat erät) käsitellään tutkielman viidennessä luvussa. Pääsääntöisesti verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutustappiot ovat vähennyskelvottomia. Tappioiden, jotka ovat vähennyskelpoisia omistusajan (alle vuosi) tai osuuden (alle 10 prosenttia osakepääomasta) vuoksi, vähennyskelpoisuus on kuitenkin rajattu. Kysymys erityisesti siitä, mistä eristä luovutustappiot voidaan vähentää, nouseekin keskeiseksi pohdinnan aiheeksi tässä luvussa. 6

17 Kuudennessa luvussa selvitetään verovapaaseen luovutukseen tehtäviä oikaisuja ja muita siihen liittyviä poikkeuksia. Veronalaisia oikaisueriä muutoin verovapaan luovutusvoiton yhteydessä ovat osakkeiden hankintamenosta tehty arvonalentumispoisto, varaus tai julkinen avustus sekä osakkeista konsernin sisäisessä kaupassa aikaisemmin aiheutunut luovutustappio. Eriä, jotka myös säädettiin vähennyskelvottomaksi verouudistuksen yhteydessä, ovat konsernituki ja muut vastaavat yhtiön taloudellisen tilan parantamiseksi ilman vastasuoritusta suoritetut erät (EVL 16 7 kohta). Vaikka konsernituki ei olekaan luovutusvoiton oikaisuerä, ja sitä koskevat säännökset ovat täysin eri pykälässä, sen käsittely sijoittuu tutkielman jäsentelyssä parhaiten luovutusvoitto oikaisujen yhteyteen. Konsernituki on sinällään melko vaikeaselkoinen käsite, jota on hankala selvittää lyhyesti, joten kokonaisuuden hahmottamiseksi sen käsittely on suhteellisen laajaa. Seitsemäs luku sisältää kokoavia päätelmiä ja käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verotusta koskevan lainsäädännön arviointia. Luvussa pohditaan myös joitakin verosuunnittelussa huomioitavia näkökohtia EVL 6 b :n soveltamistilanteissa. Verouudistuksessa osakeluovutusten verotuksen ohella muuttunut osakeyhtiön purkamisen verokohtelu (eli purkuvoittojen verovapaus ja purkutappioiden vähennyskelvottomuus) rajataan tämän tutkielman ulkopuolelle aihepiirin laajuuden vuoksi. Samasta syystä verosuunnitteluun liittyvät seikat jätetään suurelta osin pois tutkielmasta. Luovutusten verokohtelua selvitetään puhtaasti yhtiön tasolla, joten luovutusvoiton jakamista osakeyhtiöstä osakkaalle (sekä yhtiölle että yksityishenkilölle) ei nosteta esille. Myös kansainvälinen vertailu muiden valtioiden vastaaviin säännöksiin joitakin yksittäisiä kysymyksiä lukuun ottamatta rajataan tutkimuksen ulkopuolelle, sillä suomalainen järjestelmä sinällään jo sisältää runsaasti mielenkiintoisia ja laajojakin kysymyksiä osakeyhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien osakeluovutusten verokohtelusta. 7

18 2 Luovuttajaa koskevat edellytykset 2.1 Yleiset säännökset Verovapaista osakeluovutuksista säännellään EVL 6 1 momentin 1 kohdassa, sekä EVL 6 b :n 1 ja 2 momentissa. EVL 6 1 momentin 1 kohdan luovuttajaa koskevat säännökset ovat seuraavat: Veronalaista tuloa eivät ole: 1) muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuuskunnan sekä säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinnat siten kuin 6 b :ssä säädetään, Verovapaita luovutuksia voivat näin ollen tehdä vain EVL:n mukaan verotettavat yhteisöt, sillä vastaavanlaisia säännöksiä ei ole TVL:ssa tai MVL:ssa. Sillä seikalla ei ole verotuksellista merkitystä, onko luovuttaja pörssissä noteerattu vai noteeraamaton yhtiö. Pääomasijoitustoimintaa harjoittavat yhteisöt on kuitenkin kyseisessä lainkohdassa nimenomaisesti rajattu verovapauden ulkopuolelle. Lakia ei niin ollen sovelleta myöskään asunto ja kiinteistöosakeyhtiöihin, vaikka objektiedellytykset täyttyisivätkin, sillä luovuttajan on oltava nimenomaan elinkeinotoimintaa harjoittava yhteisö. Pääomasijoitustoimintaa harjoittaville yhtiöille, sekä asunto ja kiinteistöosakeyhtiöille luovutusvoitot ovat edelleen veronalaisia ja heillä on toisaalta oikeus vähentää luovutustappiot kuten ennenkin. Verovapaussäännöstön soveltaminen tulee kyseeseen ainoastaan tilanteissa, joissa täyttyvät sekä luovutuskohdetta että luovuttajaa koskevat edellytykset. 1 EY oikeus edellyttää, että toisesta EU maasta olevan yhtiön muussa jäsenvaltiossa sijaitsevaa kiinteää toimipaikkaa ei aseteta jäsenvaltion verotuksessa kotimaista yhtiötä epäedullisempaan asemaan. Näin ollen, jos toisessa EUmaassa asuvan yhtiön Suomessa sijaitsevan kiinteän toimipaikan varallisuuteen katsotaan liittyvän osakkeita, on kyseisten osakkeiden luovutus katsottava ve 1 Ks. VH

19 rovapaaksi samoin edellytyksin kuin vastaavan suomalaisen yhtiön luovuttaessa tällaiset osakkeet. Pääomasijoitustoimintaa harjoittaviin ulkomaisiin yhtiöihin verovapaussäännöksiä ei luonnollisesti sovelleta. 2 Hallituksen esityksessä todetaan, että EVL 6 ja 6 b :n verovapaussäännöstöä sovelletaan myös vastaaviin ulkomaisiin yhteisöihin, jos luovutettavat osakkeet liittyvät yhteisön Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. Myös verosopimusten syrjintäkieltoartiklat edellyttävät, ettei toisesta sopimusvaltiosta olevan yhtiön kiinteää toimipaikkaa aseteta verotuksellisesti kotimaista yhtiötä epäedullisempaa asemaan. Ulkomaisilla luovuttajayhtiöillä tarkoitettaneen vain verosopimusvaltioissa sijaitsevia yhtiöitä, koska verouudistuksen yhteydessä maita, joiden kanssa Suomella ei ole voimassaolevaa verosopimusta, ei missään tilanteissa rinnastettu EU maissa tai verosopimusvaltioissa sijaitseviin yhteisöihin. Myöskään kiinteää toimipaikkaa, joka sijaitsee muussa kuin EU tai verosopimusvaltiossa, tuskin pidetään EVL 6 ja 6 b :n soveltamisalaan kuuluvana yhtiönä. Lainsäätäjä lieneekin tarkoittanut edellä mainituilla vastaavilla ulkomaisilla yhteisöillä lähinnä EY:n emo tytäryhtiödirektiivissä (90/435/ETY) mainittuja yhteisöjä Elinkeinotoiminta Elinkeinotoiminnan tunnusmerkit Yksi perusedellytys osakeluovutuksen verovapaudelle on se, että luovuttaja harjoittaa elinkeinotoimintaa. EVL 1 :n mukaan elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike ja ammattitoimintaa. Sen tarkemmin elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ei ole määritelty lainsäädännössä, ja niinpä käsitteen sisältö on muotoutunut vuosien varrella lähinnä oikeus ja verotuskäytännössä. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkistön täyttymistä on aina arvioitava kokonaisuutena, mutta tärkeimpinä kriteereinä voidaan pitää esimerkiksi seuraavia seikkoja: 2 HE 92/2004 vp. s Juusela 2004 s

20 1. voiton tavoittelu pitkällä tähtäimellä 2. itsenäisyys 3. suunnitelmallisuus ja jatkuvuus 4. taloudellinen riski 5. suuntautuminen ulospäin laajahkoon kohderyhmään Voiton tavoittelua ei pidetä täysin ehdottomana edellytyksenä elinkeinotoiminnalle. Mikäli verovelvollisen tulonmuodostumisprosessi on elinkeinotoiminnalle ominainen, toimintaa voidaan pitää elinkeinotoimintana, vaikkei voiton tavoittelu olekaan toiminnalle tyypillistä. Elinkeinotoimintana on pidetty esimerkiksi sellaisten keskinäisten yhtiöiden toimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa osakkailleen, mutta ei laajemmalle kohderyhmälle, palveluja omakustannushintaan 4. Myös eläkekassan ja Eläketurvakeskuksen harjoittamaa luottovakuutustoimintaa pidetään liiketoimintana. Itsenäisyydellä tarkoitetaan verovelvollisen toimimista omalla vastuullaan ja omissa nimissään. Raja ammattitoiminnan ja palkkatyön välillä on joskus varsin häilyvä esimerkkinä tästä ovat lääkärit, jotka usein harjoittavat samantyyppistä toimintaa sekä elinkeinonharjoittajan että palkansaajan ominaisuudessa 5. Elinkeinotoiminnan tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Yksittäiset liiketoimet eivät vielä tee verovelvollisesta elinkeinonharjoittajaa tosin esimerkiksi ravintolan pitäminen messujen yhteydessä on katsottu elinkeinotoiminnaksi, joten erityisen laajoja vaatimuksia elinkeinotoiminnalle ei ole asetettu. 6 Arvopaperikauppaa harjoittavan osakeyhtiön osalta vuosina Verohallituksen kanta oli, että arvopaperikauppaa varten perustettua yhtiötä voitiin pitää lähtökohtaisesti aina elinkeinotoiminnan harjoittajana, riippumatta arvopaperikauppojen volyymistä tai lukumääristä. Vuonna 2003 Verohallitus muutti 4 Ks. KHO 1984/ Ks. lääkäritoimintaa harjoittavan yhtiön jakamista osingoista ja osakkeiden erilajisuudesta KHO 2008:6. 6 Ks. Tikka Nykänen Juusela, luku 6. 10

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO 18.8.2017 KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Valtiovarainministeriö Vero-osasto Asia: VM123:00/2016 LAUSUNTO YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISTA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos JANTUNEN, ANTTI:

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1. Apulaisprof. Tomi Viitala

Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1. Apulaisprof. Tomi Viitala Elinkeinoverotus - Konserniverotus 1 Apulaisprof. Tomi Viitala Konsernit verotuksessa Kansainväliset suuryritykset toimivat aina useaportaisissa konsernimuodoissa Myös pk-yritykset toimivat usein konsernimuodossa

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA

PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Terttu Malinen PÄÄOMARAHASTON KAUTTA SIJOITTAVAN ULKOMAISEN RAJOITETUSTI VEROVELVOLLISEN VEROTUS SUOMESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43

Sisällys. Johdanto Konserniverotuksen lähtökohtia Konserniyhtiöiden osinkoverotus ja pääomanpalautukset. 43 Sisällys 1 2 3 Johdanto......................................... 11 1.1 Teoksen rakenteesta................................... 11 1.2 Casekonserni......................................... 13 Konserniverotuksen

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA Valtiovarainministeriö Vero-osasto Erityisasiantuntija Sirpa Venesjärvi Hanke VM/2034/00.01.00.01/2016 LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA 29.6.2017 1

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1989 vp. - HE n:o 20 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1989 vp. - HE n:o 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteän omaisuuden yhteydessä luovutetun irtaimen

Lisätiedot

LAUSUNTO MUISTIOSTA YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA

LAUSUNTO MUISTIOSTA YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 17.8.2017 Valtiovarainministeriö Vero-osasto E-mail Viite valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö 30.6.2017 VM123:00/2016 LAUSUNTO

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Matti Myrsky Esko Linnakangas

Matti Myrsky Esko Linnakangas Matti Myrsky Esko Linnakangas TALENTUM Helsinki 2010 Kolmas, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Esko Linnakangas Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1402-2 Kariston

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta LUONNOS 17.7.2015 1(14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén

Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa. Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus kvtilanteissa Lainsäädäntöneuvos, dosentti, OTT, VT Marianne Malmgrén Perintö- ja lahjaverotus Verovelvollisuus 1. Suomessa asuminen varsinainen asunto ja koti (PerVL 4 ja 18 )

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Yrityksen luovutus ja lopettaminen

Yrityksen luovutus ja lopettaminen Yrityksen luovutus ja lopettaminen 32E2220 Elinkeinoverotus AALTO- YLIOPISTO,KAUPPAKORKEAKOULU Dosentti Pauli K Mattila Sovellettava laki ja yritysmuoto Yrityksen luovutuksen veroseuraamukset riippuvat

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Taloushallinnon verolait

Taloushallinnon verolait Taloushallinnon verolait Jaakko Ossa Talentum Pro Helsinki 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Jaakko Ossa Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Saara Palmberg Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Suomen Teollisuussijoitus Oy

Suomen Teollisuussijoitus Oy Suomen Teollisuussijoitus Oy Suorat sijoitukset Salo 28.8.2014 Pääomasijoittamisella keskeinen merkitys kasvun rahoittajina myös Suomessa Tutkimuksessa selvitettiin vuosina 2002 2008 ensisijoituksen saaneiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Konserniverotus 1 - Konsernit verotuksessa - Tappiontasaus - Konserniavustus. Apulaisprof. Tomi Viitala

Konserniverotus 1 - Konsernit verotuksessa - Tappiontasaus - Konserniavustus. Apulaisprof. Tomi Viitala Konserniverotus 1 - Konsernit verotuksessa - Tappiontasaus - Konserniavustus Apulaisprof. Tomi Viitala Konsernirakenteet Kansainväliset suuryritykset toimivat aina useaportaisissa konsernimuodoissa Myös

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 17.7.2015. Koska lausunnon alaa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Anna Laitinen. EVL 6b :n SOVELTAMISEDELLYTYKSET NÄKÖKULMANA YHTIÖIDEN VÄLINEN YHTEYS

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Anna Laitinen. EVL 6b :n SOVELTAMISEDELLYTYKSET NÄKÖKULMANA YHTIÖIDEN VÄLINEN YHTEYS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Anna Laitinen EVL 6b :n SOVELTAMISEDELLYTYKSET NÄKÖKULMANA YHTIÖIDEN VÄLINEN YHTEYS Pro gradu-tutkielma Vero-oikeus TAMPERE 2014 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n Hannes Snellman vero 2/09 newsletter h a n n e s s n e l l m a n HS Vero HS Veron tarkoituksena on tiedottaa lyhyesti erityisesti transaktioihin liittyvistä kiinnostavista veromuutoksista ja oikeustapauksista.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

HE 59/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annettua

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siirtymisestä johtuvat muutokset. Rakennusmaamaksun vähennyskelpoisuuden vp. - HE n:o 124

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siirtymisestä johtuvat muutokset. Rakennusmaamaksun vähennyskelpoisuuden vp. - HE n:o 124 1990 vp. - HE n:o 124 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 1 ja 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot