Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012"

Transkriptio

1 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

2 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 8 SOPIMUSOHJAUS HENKILÖSTÖ STRATEGIAOSA STRATEGIAKOKONAISUUS HYVINVOINTI TUOTTAVUUS TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ KEHITTÄMISHANKKEET TILAAJAOSA Konsernihallinto Elinkeino Sivistys Perusturva Tekninen ja ympäristötoimiala TUOTTAJAOSA JA LIIKELAITOKSET Talouspalvelukeskus Sivistyspalvelut Perusturvapalvelut Kouvolan Vesi Pohjois Kymen Tieto Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos LASKELMAT LIITTEET KONSERNIYHTEISÖT KAAVIOT JA TAULUKOT TUOTTAVUUSOHJELMA

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KOUVOLAN TALOUSARVIO NOJAA TUOTTAVUUDEN PARANTUMISEEN Kouvolan kaupungin vuoden 2010 talousarvio on valmisteltu vaikeassa tilanteessa. Väestön määrä laskee, ikärakenne vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Talouden yleinen kehityskuva on epävarma. Alueen perusteollisuuden rakennemuutos jatkuu ja tämän seurauksena työttömyys kasvaa. Kaupungin verotulojen arvioidaan laskevan samalla kun sosiaali ja terveydenhuollon menopaineet kasvavat nopeasti. Tämä edellyttää tuottavuuden parantamista, menojen karsimista, omaisuuden realisointia sekä lainanoton lisäämistä. Palvelurakennetta joudutaan sopeuttamaan palvelukysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Tuloveroprosentti säilyy entisellään, kiinteistöveroja nostetaan maltillisesti Talousarvio perustuu tuloveroprosentin säilyttämiseen nykyisellä 19 %:n tasolla. Tuloverojen määrän arvioidaan lievästi laskevan. Kiinteistöveroprosentteja tarkistetaan maltillisesti. Vuonna 2010 kaupungin velkamäärä kasvaa noin 16,5 miljoonaa euroa, mutta asukasta kohden laskettu lainamäärä säilyy edelleen kuntasektorin keskimääräisellä tasolla. Talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tasapainoisen kuntatalouden tavoitetta ja mahdollistaa peruspalvelujen turvaamisen. Kokonaisuutena talousarviomenot ja tulot ovat n. 539,1 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 74,4 %. Talousarvioehdotuksen mukainen tulos on noin 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Investoinnit tukevat palvelurakenteen uudistumista ja työllisyyttä Investointisuunnitelma vuodelle 2010 on yhteensä 39,2 miljoonaa euroa. Keskeisiä investointeja ovat kaupungin kiinteistöjen korjaukset, laajennukset ja muutostyöt. Sivistystoimen merkittävimpiä kohteita ovat Eskolanmäen ja Tähteenkadun koulujen peruskorjaukset. Muita suurempia kohteita ovat Kouvolan keskuskeittiön muutostyöt, Jaalan palvelukeskuksen laajennus ja pääkirjaston vesikatteen uusinta. Lisäksi kaupungin elinkeinoyhtiön Kouvola Innovation Oy:n uudet toimitilat valmistuvat ensi vuonna Kasarminmäelle. Kunnallistekniikan investointikohteisiin sisältyy suunnitelmakaudella pääasiallisesti katutöitä, viheralueita ja ulkovalaistuksia. Erillisprojekteista investointeihin sisältyy mm. Tervaskankaan Korjalan liikekeskuksen ja Tykkimäen logistiikka alueen kunnallistekniikka. Kouvolan Veden investoinnit sisältävät Mäkikylän jätevesipuhdistamon ja siirtovesiputken rakentamiset sekä uuden Kymen Bioenergian biokaasulaitoksen osakepääoman korotuksen. Talousarvion toteutuminen edellyttää tuottavuuden parantamista Talousarvion ja suunnitelman toteutuminen edellyttää tuottavuuden parantumista kaikilla toiminnan osaalueilla. Kouvola kuuluu niiden 20 suurimman kaupungin joukkoon, joilta valtiovalta edellyttää tuottavuusohjelman laatimista. Talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvä tuottavuusohjelma sisältää laajan joukon tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Tuottavuutta parannetaan paitsi menokasvua hillitsemällä, organisaatiota ja toimintatapoja uudistamalla sekä palvelutuotannon kannalta tarpeetonta omaisuutta realisoimalla. 1

4 HAASTEINA PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN JA ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN Kouvolan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiä ovat väestörakenteen muutokseen sopeutuminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistuminen. Väestömuutos on huomioitava palvelujen järjestämisessä. Negatiivinen väestökehitys voidaan kääntää positiiviseksi ainoastaan siten, että työmarkkinoille tuleville nuorille voidaan tarjota toimeentulon edellytyksiä. Kuntien yhdistyminen antaa muita kuntia paremmat edellytykset näihin haasteisiin vastaamiseen. Kouvolan seudulla väestön elinikä pitenee, uudet lääkkeet ja terveydenhuollon teknologia kehittyvät ja sairastaminen kallistuu. Väestön määrä laskee, mutta eläkeläisten osuus kasvaa 50 prosentilla seuraavien 20 vuoden aikana. Samanaikaisesti koulunsa aloittavien ikäluokkien koko pienenee. Palveluja rahoittavien työikäisten osuus väestöstä pienenee nopeasti. Väestörakenteen muutos vaikuttaa kunnallisten palvelujen kysyntään. Sosiaali ja terveyspalvelujen sekä erityisesti vanhuspalvelujen kysyntä kasvaa nopeasti ja vastaavasti nuorille ikäluokille kohdistettujen palvelujen kysyntä laskee. Muutos luo suuria paineita palvelujen rahoittamiselle. Kuntatalouden asiantuntijat arvioivat, että jo lähivuosina kunnallisveroa joudutaan korottamaan useilla prosenteilla, mikäli kunnat eivät itse kykene tekemään palvelukysynnän muutosten edellyttämiä korjausliikkeitä. Kouvolassa talouden alijäämän arvioidaan kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana 22,3 miljoonan euron tasolle. Tämä tarkoittaa 1 prosentin korotuspainetta kunnallisverotuksessa vuodesta 2011 alkaen. Kouvolan omien päätösten on tässä tilanteessa perustuttava realismiin. Kuntalainsäädäntö edellyttää talouden tasapainotusta. Käyttötalousmenojen kasvua ei voida pitkään kattaa velkaa lisäämällä. Veroäyrin korottamista joudutaan arvioimaan kaupungin kilpailukyvyn näkökulmasta. Valtiontalouden velkaantuessa kaupunki ei voi luottaa valtionosuuksien kasvuun. Päinvastoin on todennäköistä, että valtion resurssiohjaus kiristyy tulevaisuudessa. Ratkaisut on löydettävä itse ja resursseja on vapautettava sieltä, missä palvelujen kysyntä pienenee. Ei lakisääteisiä palveluja joudutaan arvioimaan kriittisesti ja vapaaehtoisten lisäpalvelujen järjestämisestä tulee luopua. Palvelujen järjestämiseen joudutaan etsimään uudenlaisia ratkaisuja, mm. yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Kuntien yhdistyminen ei ole ratkaisu, se on vasta mahdollisuus. Yhdistymisen onnistumista mitataan siinä, kuinka sen mahdollistamia rakenteellisia uudistuksia kyetään toteuttamaan käytännössä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on käynnistetty merkittäviä rakenneuudistuksia. Kaikkein vaikein tehtävä on kuitenkin vielä edessä. Kaupungin palveluverkosto ja henkilöstö on mitoitettava siten, että voidaan vastata paitsi muuttuviin palvelutarpeisiin, myös tulevaisuudessa vähenevään työvoimatarjontaan. Kaupungin on kannettava oma vastuunsa siitä, että työvoimaa riittää tulevaisuudessa alueen yrityksiin, jotka työpaikkojensa kautta viime kädessä rahoittavat kunnallisten palvelujen tuotannon. Kouvolan elinvoiman vahvistamisen kohtalonkysymys on se, saadaanko alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ilman työtä ja osaamista ei synny palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja. Toimintaympäristön muuttuminen, perusteollisuuden jatkuva rakennemuutos sekä kaupungin taloudellisen liikkumavaran kapeneminen asettavat kovia haasteita elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Kaupunki voi omilla toimenpiteillään ainoastaan luoda edellytyksiä yritystoiminnalle. Kaupungin omat panokset onkin hyödynnettävä harkiten. Tulokset eivät synny panosten määrästä vaan niiden oikeasta kohdentamisesta. Yritysten sitoutuminen kehitystyöhön kertoo osaltaan siitä, että tehdään oikeita asioita. Kumppanuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen kaupungin, alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kesken on nostettava kehitystyön keskeiseksi toimintaperiaatteeksi. Lauri Lamminmäki kaupunginjohtaja 2

5 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAYMPÄRISTÖ VÄESTÖ Vuodenvaihteessa 2008/2009 Kouvolassa oli asukasta. Asukasluku on Pohjois Kymenlaaksossa vähentynyt keskimäärin lähes 400 henkilöä/vuosi jo vuodesta Väestömäärän vähentyminen on tänä vuonna ja edellisenä hieman hidastunut. Väestökehityksen kääntäminen pysyvään kasvuun on Kouvolan keskeisimpiä tavoitteita. Talousarviokirjan liitetaulukossa on vertailua naapurikaupunkien ja muiden suurten kaupunkien väestökehityksestä. Kouvolan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Ensimmäisen vuoden 10 kuukauden aikana (tammi lokakuu) Kouvolassa on syntynyt 616 ja kuollut 844 henkilöä. Kouvolaan on muualta Suomesta muuttanut henkilöä ja täältä muualle Suomeen on muuttanut henkilöä. Ulkomailta Kouvolaan on muuttanut 245 ja täältä ulkomaille 78 ihmistä. Kokonaisuutena Kouvolan väkimäärä on kymmenessä kuukaudessa vähentynyt hieman yli 200 henkilöllä. Väestökehitys Lähde: Väestörekisterikeskus 3

6 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, 65 vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien osuus Kouvolan väestöstä kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista jopa yli 30 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Väestöennuste ikäryhmittäin v 7 15 v v v v Yli 75 v Lähde:Tilastokeskus Ennusteen mukaan vuotiaiden suhteellinen osuus kaupungin koko väestöstä laskee 15 vuodessa tämänhetkisestä noin 60 prosentista 51 prosenttiin. Kouvolalaisista lapsia ja nuoria (0 18v) on nyt noin 20 % ja vuonna 2025 heitä olisi noin 18 % kaupunkilaisista v v v v v Yli 75 v Yhteensä Lähde: Tilastokeskus 4

7 YLEISET LÄHTÖKOHDAT TYÖ Työpaikkojen kokonaismäärä nykyisen Kouvolan alueella oli vuoden 2007 lopussa Toimialoista eniten työpaikkoja oli yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa (33 %), teollisuudessa (19 %) ja kaupassa (14 %). Työpaikoista 11 % oli rahoitus ja vakuutustoiminnassa, rakentamisessa (9 %), kuljetus, varastointi ja tietoliikennepalveluissa (8 %) sekä maa ja metsätaloudessa (4 %). Viime vuosina palvelusektorilla työpaikat ovat lisääntyneet ja teollisuudessa vähentyneet. Työpaikkojen määrä Maa ja metsätalous Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus Sähkö, kaasu ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus ja rav.toiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliik Rahoitus, vakuutus, ym. toiminta Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelut Tuntematon Lähde: Tilastokeskus Työpaikat Maa ja metsätalous Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus Sähkö, kaasu ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus ja rav.toiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliik Rahoitus, vakuutus, ym. toiminta Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelut Tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus 5

8 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Työvoimaan Kouvolassa kuuluu henkilöä, joista työttöminä työnhakijoina lokakuun 2009 lopussa oli henkilöä. Kouvolan työttömyysaste oli lokakuussa 11,8 %, Kymenlaakson 12,7 % ja koko maan työttömyysaste 10,1 %. Kouvolassa pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt, vaikka kokonaistyöttömyys on lisääntynyt. Nuorten työttömyys on ollut kasvussa. Työttömyys /2009 Työttömät työnhakijat yht. Pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömät Lähde:Tilastokeskus, TE keskus Lomautettujen määrä on vuonna 2009 vaihdellut välillä eli 1,2 1,7 % koko työvoimasta. Lomautetut 1/2009 9/ Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Lähde: Kouvolan työ ja elinkeinotoimisto 6

9 YLEISET LÄHTÖKOHDAT ASUMINEN Asuntokuntien lukumäärä on lisääntynyt väkimäärän vähentymisestä huolimatta. Asuntokuntien määrän kasvu johtuu asuntokuntien koon pienentymisellä. Yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut. Kouvolassa asuntokuntien määrä vuonna 2008 oli Vuokra asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus on vähentynyt, vuonna 2005 osuus oli noin 28 % ja vuonna 2008 noin 26,5 %. Asuntokunnat henk henk henk henk henk henk henk Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Vuonna 2009 Kouvolaan valmistunee yli 300 uutta asuntoa (lokakuun loppuun mennessä valmistuneita oli 268 kpl). Viime vuonna valmistui 245 uutta asuntoa, pääosan ollessa pientaloja. Vuonna 2007 asuntoja rakennettiin 405 kappaletta, joista kerrostaloasuntoja oli 142 kpl. Valmistuneet asunnot ( ) Kerrostalot Rivitalot Pientalot

10 YLEISET LÄHTÖKOHDAT TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Maailmantalous supistui erittäin voimakkaasti vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja ajautui syvään taantumaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Reaalitalouden taantuman laukaisi rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen. Rahoitusmarkkinoiden tila on yhä epätasapainoinen pankkien taseiden hienoisesta parantumisesta huolimatta. Riskilisät, jotka heijastuvat luotonantoon ja korkotasoon, ovat alentuneet mutta ovat edelleen korkeahkot. Varsinkin pidempiaikaisen rahoituksen saatavuus tulee lähitulevaisuudessa olemaan ongelmallista sekä pankeille että yrityksille. Kansainvälinen talous on alkanut toipua loppuvuotta kohden. Elpymisen vaikutukset tuntuvat Suomessa kohtalaisen hitaasti. Vaikka tuotannon nopea supistumiskierre on takanapäin, kansantalous supistuu meillä tänä vuonna 6 % ja kasvaa ensi vuonna vain vähän. Työttömyys edelleen lisääntyy. Julkinen talous heikkenee voimakkaasti. Julkisen talouden nettoluotonannon ennustetaan kääntyvän alijäämäiseksi ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen ja laskevan 4,5 prosenttiin kokonaistuotannosta vuonna Lähde: Vm syyskuu 2009 Julkisen vallan elvytystoimet ovat olleet monissa maissa mittavat. Elvytystoimet ovat kohdistuneet sekä rahoitusjärjestelmän toimintaan että finanssipolitiikkaan. Elvytyksellä on lisätty kulutusta ja investointeja. Korkotaso on alentunut merkittävästi, mikä periaatteessa rohkaisee myös yksityisiä yrityksiä investoimaan. Kysynnän alhainen taso on kuitenkin vielä pitänyt investoinnit vähäisinä. Yksityistä kulutusta on pyritty elvyttämään verohelpotuksin. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen valta on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa yhtenä keskeisenä suuntauksena onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Vaikka maailmantalouden taantuma on alkanut osoittaa toipumisen merkkejä, niin elpymisen voidaan arvioida olevan varsin hidasta tuotannon alhaisesta vertailutasosta huolimatta. Työttömyyden odotettavissa oleva kasvu teollistuneissa maissa hidastaa kotitalouksien kulutuskysyntää. Talouden ennustamisen vaikeudesta ja Suomen kansantalouden nopeasta syöksykierteestä kertoo muun muassa se, että vuosi sitten taloudellisten ennustelaitosten laatimissa arvioissa kansantuotteemme kasvu vuodelle 2009 oli keskimäärin noin 1,5 % (vaihteluväli 1 2 %). Tämänhetkisten vastaavien arvioiden vaihteluväli on miinusmerkkisenä 4,5 7 %. Ensi vuoden taloudellista kasvua koskevat arviot vaihtelevat miinus 1 prosentista plus 2,5 prosenttiin. Lähde: Kuntaliitto/Kuntatalous 4/09 Kuntatalous vuosina Kuntien vuosikatteet ovat heikentyneet kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoteen verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat vastaavana aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu romahti. Verotulojen kasvun hiipuminen lähelle nollaa johtui ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä noin viidenneksellä. Kuntien toimintamenojen nopeahkon kasvun taustalla on henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kohoamisen jatkuminen verrattain nopeana. Henkilöstömenojen suhteellinen kasvu tosin hidastuu viime vuoden 6 %:sta 4 %:iin. Palvelujen ostojen arvioidaan edelleen kasvavan. Ensi vuoden palkkasummaa arvioitaessa on lähdettävä laskentateknisestä oletuksesta kunta alan ansiotason kohoamisesta noin 2,5 3 %. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu poistuu ensi vuoden alusta kokonaan, sairasvakuutusmaksu hieman kohoaa ja eläkevakuutusmaksu pysynee samana. 8

11 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kuntien verotulojen kehitys Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet kuluvan vuoden tammi elokuussa 2,2 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Työllisyyden heikkeneminen ei ole vielä täysimääräisesti näkynyt kuntien tilityksissä, koska kuntaryhmän jako osuutta nostettiin kesäkuussa. Ansio ja pääomatuloista maksetut tuloverot ovat tuon ajanjakson aikana kuitenkin kokonaisuutena ottaen alentuneet viime vuoden tasosta nelisen prosenttia. Työttömyyden lisääntyessä näiden tilitysten arvioidaan supistuvan loppuvuonna 6 7 % edellisvuodesta ja verotulojen jäävän suunnilleen viime vuoden tasolle. Ensi vuonna kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 1 %:n. Kuntien tulopohja kunnallisverotuksessa kasvanee parisen prosenttia. Tuloista tehtävät vähennykset kasvavat 10 %, mikä tarkoittaa, että verotettava tulo vähenee noin 2 %. Kuntien tuloveroista tehtävät vähennykset kasvoivat jo tänä vuonna. Ensi vuodelle ehdotettavat perustemuutokset vähentävät kuntien tuloveroa merkittävästi. Verovähennykset kompensoidaan valtionosuuksissa. Kouvolan taloudellinen lähtökohta Kouvola muodostettiin alkaen kuudesta Kouvolan seudun kunnasta ja 3 kuntayhtymästä. Vuoden 2009 talousarvio koottiin teknisenä talousarviona näistä yhteisöistä. Vuoden 2009 talousarvion mukaiset tulot arvioitiin kohtuullisen onnistuneesti. Kahdeksan kuukauden menojen ja tulojen perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaisesti tulos on 13,6 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio oli 2,6 milj. euroa alijäämäinen, joka suunniteltiin katettavaksi ylijäämistä. Kouvolan suurin vaikeus on menojen hallinta ja nousukauden ajalta menojen valmiiksi korkea pohjataso. Esimerkiksi henkilöstömenojen merkittävä karsiminen ei kuntien yhdistymissopimuksen johdosta ole mahdollista. Kouvolan kaupungin avaava tase ja muut talouden pohjatiedot Kaupungin avaava tase saataneen valtuuston käsittelyyn joulukuussa Käsittelyä on vaikeuttanut mm. eri kuntien ja kuntayhtymien keskinäisten erien eliminointi. Lisäksi Kouvolan seudun kuntayhtymän tilinpäätös tuli laadittavaksi ja aiheutti sen, että avaavasta taseesta jää kuntayhtymän tiedot pois. Kuntayhtymän tilinpäätös saataneen valtuuston käsittelyyn joulukuun kokoukseen. Kouvolan seudun kuntayhtymän avaava tase yhdistellään ennen koko kaupungin tilinpäätöstä. Kuntayhtymän alaisena toimineen ammattiopiston ja Nuorisokeskus Anjalan taloudellinen asema käsitellään uudelleen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen vuoden 2010 aikana. Kummankin taloudellinen seuranta voidaan koota erillisiin taloudellisiin laskelmiin tilinpäätösten liitetiedoiksi käsittäen tulos ja rahoituslaskelman sekä taseen. Kouvolan Vesi perustettiin liikelaitokseksi ja siihen yhdistettiin eri kuntien vesilaitokset. Koska kaikilla kunnilla vesilaitos ei ollut oma liikelaitos, vesilaitoksen avaavan taseen eristä joudutaan sopimaan. Asia saataneen valtuuston joulukuussa Lisäksi uuden kaupungin poistosuunnitelmaa on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Ongelmia on ollut käyttöomaisuusohjelman kankeudessa. Henkilöstömäärien erilaiset tilastoimiset ovat vaikeuttaneet henkilöstömenojen arviointia ja niiden toteutumista verrattuna talousarvioon. Puuttuvia palkkauskuluja esiintyy monen toimijan talousarviossa. Lisäksi on havaittu tilalaitokselta puuttuneen monen vuokratun tilan vuokrasopimukset ja siten myös vuokramenot vuoden 2009 talousarviosta. Vuoden 2009 talousarviomuutokset sisäisten erien, tulo oikaisujen sekä määrärahojen riittämättömyyden vuoksi tuodaan valtuuston joulukuun kokoukseen ja silloin vasta saadaan todellista pohjatietoa vuoden 2009 tasosta ja sitä voidaan verrata vuoden 2010 talousarvioon. 9

12 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Talous ja palkkahallinnon uudistus talouspalvelukeskuksen perustamisella ja uusien ohjelmien käyttöönotolla vaikeutti alkuvuoden laskujen maksuja ja tiliöintejä, palkanmaksuja sekä myyntireskontran toimintaa. Loppuvuodesta talousraporteista todettiin puuttuvan etenkin ostopalvelulaskuja oikeilta kausilta ja siten tilinpäätösennuste suoraan talousraporteista katsottuna näytti todellista hieman positiivisempaa kuvaa. Taloussuunnitteluohjelman uusimisella vuonna 2010 pystytään nykyistä ajantasaisempaan raportointiin ja suunnitteluun. Talousarviorakenne Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat/tulouttamiset Toiminnallinen rakenne muuttuu vuoden alusta lukien kolmen uuden liikelaitoksen; Pohjois Kymen Tiedon, Teknisen tuotannon ja Tilaliikelaitoksen myötä. Nämä liikelaitokset myyvät pääsääntöisesti palvelujaan kaupungin omille organisaatioille ja tulot ja menot käsitellään sisäisenä ja ne eliminoidaan tilinpäätöksessä. Järjestely on vaikeuttanut vuoden 2010 talousarvion laadintaa, koska vuoden 2009 sisäisten erien jakaantuminen eri toimijoille on vienyt lähes koko vuoden valmisteluajan ja vuoden 2010 talousarviota ja kehystä valmisteltaessa vertailutietoja ei vielä ole ollut käytössä. Liikelaitosten osalta valmistellaan vielä erikseen kaupungille tulouttamisvaatimuksen määräytymisen perusteet ja toimintaa ohjaavat menettelytavat johtokunnan työskentelylle, mm. vuoden 2010 säästötavoitteiden aikaansaaminen. Talousarvion sitovuus Toimialoja sitoo käyttötalousmenojen osalta bruttomenot ja tulot sekä toimintakate. Tuottajia sitoo toimintakate. Sisäisiä liikelaitoksia sitoo tilikauden tulos ja erikseen määriteltävä tuottovaatimus. Kouvolan Vettä sitoo vuotuinen tuottovaatimus. Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmaa täydennetään asiakasmaksujen ja rahoituksen ohjauksella. Liikelaitosten ohjausta käsitellään ns. liikelaitosseminaarissa ja sen perusteella valmistellaan konserniohjaus omia liikelaitoksia varten. Investointien rahoitus järjestetään kaupungin kautta. Investointimenojen osalta erillisten investointihankkeiden hyväksytty kustannusarvio on niiden sitovuustaso, johon verrataan hankkeen todellisia rakentamiskustannuksia hankkeen valmistumisen jälkeen. Määrärahat arvioidaan toteuttamissuunnitelman mukaisesti yhtä vuotta pitemmälle ajalle talousarvioon. Alle yhden miljoonan ns. pienet kohteet ovat sitovia myönnettyjen määrärahojen kokonaismäärän puitteissa vuositasolla. Kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan toimivalta kiinteistöasioissa Hallintosäännön 6 :n kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus mm. päättää kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa. Vastaava säännös on teknisen lautakunnan osalta hallintosäännön 11 :ssä. Toimivaltarajat alkaen kaupunginhallitukselle kiinteistöjen ostossa ja myynnissä yli euroa ja enintään euroa sekä tekniselle lautakunnalle kiinteistöjen ostossa ja myynnissä enintään euroa Kaupunginhallitukselle määriteltyjen rajojen ylittyessä asiasta päättää kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön mukaan toimielimet voivat delegoida toimivaltaansa edelleen. Toimivaltarajat koskevat sekä kaavatontteja että muuta kiinteää omaisuutta. 10

13 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kiinteistöjä vaihdettaessa kiinteistön luovuttaminen katsotaan myynniksi ja kiinteistön vastaan ottaminen ostoksi niin, että toimivalta määräytyy korkeamman hinnan mukaan eli toimivaltaa arvioitaessa vähempiarvoisen kiinteistön arvoon lisätään väliraha. Asiakasmaksut Vuoden 2010 aikana linjataan kaupungin perimien asiakasmaksujen perusteet ja tavoitteet ja niistä laaditaan valtuustotasoinen päätös ja yleisohje. Taloussuunnittelu kaudella Taloussuunnitelma vuosille perustuu uuden kaupungin ensimmäisen vuoden osavuositietoihin vuodelta 2009 sekä tehtyihin kiinteistöveron maltillisiin tarkistuksiin vuodelle Kunnallinen tuloveroprosentti on edelleen 19. Taloussuunnitelman laatiminen tulevaksi kaudeksi on erittäin haasteellista ja sisältää monia epävarmuustekijöitä. Niistä suurimmat ovat verotulojen kehittyminen työttömyyden, väestön vähenemisen ja ikääntymisen johdosta. Lisäksi monen kunnallisen palkansaajaryhmän työ ja virkaehtosopimukset päättyvät tammikuussa Talousarvio vuodelle 2010 sisältää nykyisen henkilökunnan palkat lähinnä vuoden 2009 tasolla. Vain henkilökunnan väheneminen tuo liikkumavaraa palkkoihin. Yleinen taloudellinen taantuma aiheuttaa vuodelle 2012 valtionosuuksiin sisältyviin verotulotasauksiin huomattavaa lisäperintää. Kun vuosina 2009 ja 2010 tasaus on n. 1,8 milj.euroa, niin vuoden 2012 perinnäksi arvioidaan yli 3 milj.euroa. Kun lisäksi vuonna 2012 yhteisöveron lisäjako osuus sekä kuntien yhdistymisavustus päättyvät, tulojen huomattava vähennys aiheuttaa tuloksen painumisen merkittävästi alijäämäiseksi nykyisellä tuloveroprosentilla ja menojen 2 %:n vuotuisella kasvulla. Taloussuunnitelma vuosille perustuu vuoden 2010 peruslukemiin. 11

14 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kaupunki ilman liikelaitosta Kouvolan Vesi Kaupungin ja liikel. yhdistetty Tilinpäätös ennuste 2009 Ta kehys 2010 Kaupungin hallitus 2010 Talous suunn Talous suunn Tuloslaskelma 1000 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valm. omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sopeuttamisohjelma Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent Suunn. muk. poistot Tilikauden tulos Satunnaiset tulot Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Alijäämät yhteensä euroa vuosilta Aikaisempien vuosien ylijäämän käyttöä alijäämän tasapainottamiseen ei laskelma sisällä avaavan taseen keskeneräisyydestä johtuen. Tuottavuusohjelman muutoksia ei ole pystytty näihin laskelmiin yksilöimään. 12

15 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Vuoden 2010 tuloslaskelma Kaupunki + LL Alkup. Kaupunki + LL Muutettu Kaupunki yhteensä Kaupunki yhteensä sisäiset eliminoitu Hallituksen muutosesitykset Kaupunki yhteensä muutosten jälkeen Tuloslaskelma 1000 e TA 2009 TA 2009 TA 2010 TA 2010 TA 2010 TA 2010 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ) Muut toimintatuotot ) Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ) Henkilösivukulut ) Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ) Muut toimintakulut Sopeuttamisohjelma ) TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ) Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.) Taulukossa on meno ja tulolajikohtainen vertailu. Muutokset kaupunginhallitus ) työllistämistuen lisäys 0,5 milj.euroa 2) pysyvien vastaavien myyntitulojen lisäys 0,35 milj.euroa 3) työllistämistukipalkkojen lisäys 0,82 milj.euroa (liitelaskelma) 4) työllistämistukipalkkojen henkilösivukulut 0,18 milj.euroa 5) elinkeinotoimen ostopalvelujen lisäys 0,3 milj.euroa 6) kotihoidon Kouvola lisä 0,7 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuuden vähennys 0,4 milj. euroa 7) Tilikauden tulosta korjataan 6 miljoonan euron tuottavuusohjelmalla. Yksilöinti tapahtuu alkuvuodesta vuosisuunnitelmien käsittelyn yhteydessä 13

16 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Verotulot Verotuloarvio perustuu lokakuussa saatuihin verotustietoihin sekä tehtyihin veroprosenttipäätöksiin. Yhteenveto 1000 e TILIVUOSI ** 2010** 2011** 2012** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 5,1 4,5 0,9-3,4 2,6 2,2 Yhteisövero Muutos % 10,9-4,0-19,3 11,6 7,3-21,0 Kiinteistövero Muutos % 6,3 5,4 8,5 17,6 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 5,6 3,9 0,0-1,4 2,7 0,6 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2000= ,6 115,1 115,2 116,3 118,6 121 Kuluttajahintaindeksin muutos 2,5 4,1 0,1 1,0 2,0 2,0 Peruspalvelujen hintaindeksi 125, ,9 138,9 143,1 147,4 Peruspalv. hintaindeksin muutos 3,5 5,1 3,0 2,2 3,0 3, Arvioitu verotulo Kouvola ** 2010** 2011** 2012** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero 14

17 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Valtionosuudet Valtionosuusuudistus astuu voimaan ns. yhden putken mallilla. Valtionosuudet on siirretty valtionvarainministeriön maksettavaksi. Vuoden 2010 tilitykset tehdään kuitenkin siten, että uudistus ei aiheuta euromääräisiä muutoksia. Vuoden 2010 valtionosuuksia lisää verotulovähennysten lisäys n eurosta 2200 euroon/asukas. Vähennykset kompensoidaan valtionosuuksissa. Oppilasmäärien muutoksesta johtuva oikaisupäätös tehdään sivistystoimen valtionosuuteen loppuvuodesta ja päätös saadaan tammikuussa Arvioitu takaisinperintä on noin 1 milj. euroa. Vuoden 2009 valtionosuuden lopulliseksi määräksi arvioidaan 140 milj. euroa ja vuoden 2010 valtionosuudeksi 149,5 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot sisältävät osinkotuloja tytär ja osakkuusyhteisöiltä ja korkotuloja antolainoista sekä konsernitililtä. Rahoituskulut sisältävät korkokuluja ja muut rahoituskulut lähinnä saamisten poistamisia. Poistot Poisto ohjelmaa ei ole vielä käsitelty ja poistot ovat saatujen ennakkotietojen mukaisia. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on 9,899 milj. euroa alijäämäinen. Tuottavuusohjelman täytäntöönpanolla yksilöidään vuosisuunnitelmien yhteydessä tuloslaskelmaan 6 milj. euron tulosta korjaava vaikutus. Tämän jälkeen tulokseksi tulee 3,899 milj. euron alijäämäisyys, joka voidaan kattaa aikaisempien vuosien ylijäämästä. Investointiohjelma vuosille TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto SIJOITUKSET 456 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointiohjelma sisältää myös liikelaitosten investoinnit. 15

18 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kattaa peruskunnan ja liikelaitosten investointiohjelman kattamisen. Liikelaitosten erillisissä rahoituslaskelmissa eritellään niiden investointien rahoitus. Kaupungin koko velkamäärän arvioidaan kohoavan 144 milj. euroon vuonna 2010, jolloin lainaa on e/asukas. Lainamäärä edustanee kuntien keskimääräistä velkaantumista. TA 2009 Ta muut Arv. Tot. Ta ehd. kj Kaup. hallitus Ta suunn. Ta suunn e peruskaup Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Energiajärjestelyt, antolainat Rahavarojen muutos lainakanta asukasluku lainakanta / as

19 YLEISET LÄHTÖKOHDAT SOPIMUSOHJAUS Kouvolassa on otettu hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaisesti käyttöön kaupungin sisäinen sopimusohjausjärjestelmä, jonka mukaisesti palveluiden järjestämisvastuu ja tuottamisvastuu on erotettu toisistaan. Toimintamallin mukaisesti yksiköiden odotetaan toimivan tehtävien edellyttämällä tavalla ja erikoistuneiden toimintayksiköiden välistä yhteistyötä ja yhteistyön verkostoa johdetaan sopimusten avulla. Palvelusopimuksissa määritellään palveluiden määrä, laatu ja hinta sekä muun muassa esitetään keskeiset kehittämistoimenpiteet. Poliittinen ohjaus liittyy palveluiden järjestämiseen (lautakunnat) ja liiketoiminnallinen ohjaus tuottamiseen (johtokunnat). Tilaajan päävastuulla on palveluiden tehokas kohdentuminen tarpeiden mukaiseksi ja tuottajan päävastuulla on sovittujen palveluiden määrä ja laatuvaatimusten mahdollisimman tehokas toteuttaminen. Konsernihallinnon tehtävänä on kaupungin kokonaisedun varmistaminen. KUVA: Kouvolan mallin keskeiset elementit Sopimusohjausjärjestelmässä korostetaan johtamisen merkitystä ja johtajuutta menestyksen takaajana sekä yksilöiden tarpeiden ja valinnanvapauden merkitystä eli asiakaslähtöisyyttä. Kaupungin strategia toimii sopimusohjausjärjestelmän mukaisen toiminnan ja talouden ohjaamisen ohjenuorana. Kaupungin palveluihin liittyvät strategiset päätökset, niistä johdetut tavoitteet ja määrärahat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka palvelusopimusten avulla ohjataan käytännön palvelutuotannoksi. Sopimusohjausjärjestelmän onnistunut toteuttaminen edellyttää laadukasta ja sitoutunutta johtamista sekä luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaatioon hyvää yhteistyötä. Kouvolan sopimusohjausjärjestelmä on vasta alkuvaiheessa ja sitä tulee aktiivisesti koko kaupungin laajuudessa kehittää. Toimintamallin käyttöönottaminen ja kehittäminen edellyttää vaiheittaista etenemistä, toimintamallin tavoitteiden selkiyttämistä, toimintamallin kytkemistä kaupungin ohjausjärjestelmäksi sekä vaadittavien toiminnallisten ja teknisten edellytysten tunnistamista. Kehittämisen keskeiset näkökulmat vaiheittaisen käyttöönoton suunnitelman mukaan ovat: sopimusohjausjärjestelmän rakenteen selkiyttäminen, sääntöjen ja ohjeiden kehittäminen, talousarviorakenteen ja talousprosessien kehittäminen, palvelusopimusten, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen, tekniset edellytykset ja riittävän osaamisen tason varmistaminen koulutuksen avulla. Vuoden 2010 aikana ja koko suunnitelmakaudella toimintamallia kehitetään organisaatiouudistuksen yhteydessä määriteltävien linjausten mukaisesti siten, että sopimusohjauksen ja siihen liittyvien vastuunjakojen uudistaminen tukee organisaatiouudistusta. Kehittämisen kohteina ovat rakenteiden ja toimintatapojen 17

20 YLEISET LÄHTÖKOHDAT lisäksi asiakaslähtöisyyden kehittäminen, palvelusopimusten kehittäminen, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen, uusien palvelujärjestelmien kartoittaminen ja palveluiden järjestämistapojen määrittäminen. Kehittämistyötä koko kaupungin laajuudessa koordinoi konsernihallinnon talous ja strategiayksikön perustama sopimusohjausklinikka, jonka jäsenet edustavat kaikkia toimialoja ja palvelusektoreita. Kouvolan TILTU hanke Hanke on konkreettinen väline sekä sisäisen sopimusohjausjärjestelmän kehittämiseen että yhteistyön kehittämiseen kaupungin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, kunnallista palvelutuotantoa täydentävien palvelumuotojen kehittäminen, kaupungin ja alueen palveluosaamisen kehittäminen, alueellisen elinvoiman ja innovaatioiden edistäminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä kuntalaisten osallisuuden lisääminen ja monipuolistaminen. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun saakka. Tuotteistaminen Tuotteistaminen on sopimusohjausjärjestelmän toiminnan edellytys ja palvelusopimusten keskeinen sisältölähde. Tuotteistamisen ja siihen liittyvien vaiheiden avulla löydetään kohteet, joihin vaikuttamalla voidaan kiristyvässä tilanteessa alentaa tuotekohtaisia kustannuksia. Päätöksenteon perusteet ovat vahvat, kun tunnetaan organisaation voimavarat ja tiedetään mitkä toiminnot niitä kuluttavat. Lisäksi tunnistetaan voimavarojen ja vaikuttavuuden väliset suhteet eli aikaansaavatko tuotteet niitä hyötyjä, joita on haluttu. Tuotteistaminen on käynnistetty kaikilla toimialakokonaisuuksilla ja etenemisen tueksi on laadittu prosessikuvaus. Tuotteistamiseen liittyvä kustannuslaskenta on päätetty toteuttaa toimintolaskennalla, jonka tueksi on hankittu Softwave Oy:n Opiferus ohjelmisto. Tuotteistamisen lisäksi prosessien kuvaaminen on käynnistetty. Prosessien kuvaamista laajennetaan ja systematisoidaan vuoden 2010 alusta lähtien erikseen tehtävien päätösten mukaisesti. Prosessit kuvataan JHS 152 suosituksen mukaisesti. HENKILÖSTÖ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2009 lopussa yhteensä 6095 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4692, määräaikaisia 1215, tukitoimenpitein työllistettyjä 170 ja oppisopimussuhteisia 18. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristötoimiala (ti) Konsernihallinto (tu) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen ja ympäristötoimiala (tu) Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013

Vuoden 2014 talousarviokehys. Kaupunginhallitus 3.6.2013 Vuoden 2014 talousarviokehys Kaupunginhallitus 3.6.2013 Yleinen talouskehitys ja Valtiontalouden kehys 2014 2017 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös

tilinpäätös KOOSTE s 2014 tilinpäätös tilinpäätös 2014 KOOSTE tilinpäätös 2014 tilinpäätös 2014 s 2014 tilinpäätös 201 s 2014 tilinpäätös ös 2014 til ä Onnistumisia Onnistumisia Toimintakatteen kasvu oli 3,1 %, ilman varautumista Carean alijäämien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kh 19.1.2009 Liite nro 9 VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE n:ro 1 Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus 19.1.2009 1 Sisällys 1. Talouden seuranta... 2 2. Tasapainoinen talous... 2 3. Vuoden 2008

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

tulevaisuuden näkymät

tulevaisuuden näkymät Kaupungin taloustilanne ja tulevaisuuden näkymät 3.2.2011 Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2011 Julkaisuajankohta BKT muutos Inflaatio

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot