Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012"

Transkriptio

1 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma

2 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 8 SOPIMUSOHJAUS HENKILÖSTÖ STRATEGIAOSA STRATEGIAKOKONAISUUS HYVINVOINTI TUOTTAVUUS TURVALLISUUS YMPÄRISTÖ KEHITTÄMISHANKKEET TILAAJAOSA Konsernihallinto Elinkeino Sivistys Perusturva Tekninen ja ympäristötoimiala TUOTTAJAOSA JA LIIKELAITOKSET Talouspalvelukeskus Sivistyspalvelut Perusturvapalvelut Kouvolan Vesi Pohjois Kymen Tieto Tilaliikelaitos Teknisen tuotannon liikelaitos LASKELMAT LIITTEET KONSERNIYHTEISÖT KAAVIOT JA TAULUKOT TUOTTAVUUSOHJELMA

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS KOUVOLAN TALOUSARVIO NOJAA TUOTTAVUUDEN PARANTUMISEEN Kouvolan kaupungin vuoden 2010 talousarvio on valmisteltu vaikeassa tilanteessa. Väestön määrä laskee, ikärakenne vanhenee ja huoltosuhde heikkenee. Talouden yleinen kehityskuva on epävarma. Alueen perusteollisuuden rakennemuutos jatkuu ja tämän seurauksena työttömyys kasvaa. Kaupungin verotulojen arvioidaan laskevan samalla kun sosiaali ja terveydenhuollon menopaineet kasvavat nopeasti. Tämä edellyttää tuottavuuden parantamista, menojen karsimista, omaisuuden realisointia sekä lainanoton lisäämistä. Palvelurakennetta joudutaan sopeuttamaan palvelukysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Tuloveroprosentti säilyy entisellään, kiinteistöveroja nostetaan maltillisesti Talousarvio perustuu tuloveroprosentin säilyttämiseen nykyisellä 19 %:n tasolla. Tuloverojen määrän arvioidaan lievästi laskevan. Kiinteistöveroprosentteja tarkistetaan maltillisesti. Vuonna 2010 kaupungin velkamäärä kasvaa noin 16,5 miljoonaa euroa, mutta asukasta kohden laskettu lainamäärä säilyy edelleen kuntasektorin keskimääräisellä tasolla. Talousarvioehdotus toteuttaa kaupunkistrategian tasapainoisen kuntatalouden tavoitetta ja mahdollistaa peruspalvelujen turvaamisen. Kokonaisuutena talousarviomenot ja tulot ovat n. 539,1 miljoonaa euroa. Vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 74,4 %. Talousarvioehdotuksen mukainen tulos on noin 4,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Investoinnit tukevat palvelurakenteen uudistumista ja työllisyyttä Investointisuunnitelma vuodelle 2010 on yhteensä 39,2 miljoonaa euroa. Keskeisiä investointeja ovat kaupungin kiinteistöjen korjaukset, laajennukset ja muutostyöt. Sivistystoimen merkittävimpiä kohteita ovat Eskolanmäen ja Tähteenkadun koulujen peruskorjaukset. Muita suurempia kohteita ovat Kouvolan keskuskeittiön muutostyöt, Jaalan palvelukeskuksen laajennus ja pääkirjaston vesikatteen uusinta. Lisäksi kaupungin elinkeinoyhtiön Kouvola Innovation Oy:n uudet toimitilat valmistuvat ensi vuonna Kasarminmäelle. Kunnallistekniikan investointikohteisiin sisältyy suunnitelmakaudella pääasiallisesti katutöitä, viheralueita ja ulkovalaistuksia. Erillisprojekteista investointeihin sisältyy mm. Tervaskankaan Korjalan liikekeskuksen ja Tykkimäen logistiikka alueen kunnallistekniikka. Kouvolan Veden investoinnit sisältävät Mäkikylän jätevesipuhdistamon ja siirtovesiputken rakentamiset sekä uuden Kymen Bioenergian biokaasulaitoksen osakepääoman korotuksen. Talousarvion toteutuminen edellyttää tuottavuuden parantamista Talousarvion ja suunnitelman toteutuminen edellyttää tuottavuuden parantumista kaikilla toiminnan osaalueilla. Kouvola kuuluu niiden 20 suurimman kaupungin joukkoon, joilta valtiovalta edellyttää tuottavuusohjelman laatimista. Talousarvioon ja suunnitelmaan sisältyvä tuottavuusohjelma sisältää laajan joukon tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Tuottavuutta parannetaan paitsi menokasvua hillitsemällä, organisaatiota ja toimintatapoja uudistamalla sekä palvelutuotannon kannalta tarpeetonta omaisuutta realisoimalla. 1

4 HAASTEINA PALVELURAKENTEEN UUDISTAMINEN JA ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN Kouvolan tulevaisuuden kohtalonkysymyksiä ovat väestörakenteen muutokseen sopeutuminen ja alueen elinkeinorakenteen uudistuminen. Väestömuutos on huomioitava palvelujen järjestämisessä. Negatiivinen väestökehitys voidaan kääntää positiiviseksi ainoastaan siten, että työmarkkinoille tuleville nuorille voidaan tarjota toimeentulon edellytyksiä. Kuntien yhdistyminen antaa muita kuntia paremmat edellytykset näihin haasteisiin vastaamiseen. Kouvolan seudulla väestön elinikä pitenee, uudet lääkkeet ja terveydenhuollon teknologia kehittyvät ja sairastaminen kallistuu. Väestön määrä laskee, mutta eläkeläisten osuus kasvaa 50 prosentilla seuraavien 20 vuoden aikana. Samanaikaisesti koulunsa aloittavien ikäluokkien koko pienenee. Palveluja rahoittavien työikäisten osuus väestöstä pienenee nopeasti. Väestörakenteen muutos vaikuttaa kunnallisten palvelujen kysyntään. Sosiaali ja terveyspalvelujen sekä erityisesti vanhuspalvelujen kysyntä kasvaa nopeasti ja vastaavasti nuorille ikäluokille kohdistettujen palvelujen kysyntä laskee. Muutos luo suuria paineita palvelujen rahoittamiselle. Kuntatalouden asiantuntijat arvioivat, että jo lähivuosina kunnallisveroa joudutaan korottamaan useilla prosenteilla, mikäli kunnat eivät itse kykene tekemään palvelukysynnän muutosten edellyttämiä korjausliikkeitä. Kouvolassa talouden alijäämän arvioidaan kasvavan seuraavien kolmen vuoden aikana 22,3 miljoonan euron tasolle. Tämä tarkoittaa 1 prosentin korotuspainetta kunnallisverotuksessa vuodesta 2011 alkaen. Kouvolan omien päätösten on tässä tilanteessa perustuttava realismiin. Kuntalainsäädäntö edellyttää talouden tasapainotusta. Käyttötalousmenojen kasvua ei voida pitkään kattaa velkaa lisäämällä. Veroäyrin korottamista joudutaan arvioimaan kaupungin kilpailukyvyn näkökulmasta. Valtiontalouden velkaantuessa kaupunki ei voi luottaa valtionosuuksien kasvuun. Päinvastoin on todennäköistä, että valtion resurssiohjaus kiristyy tulevaisuudessa. Ratkaisut on löydettävä itse ja resursseja on vapautettava sieltä, missä palvelujen kysyntä pienenee. Ei lakisääteisiä palveluja joudutaan arvioimaan kriittisesti ja vapaaehtoisten lisäpalvelujen järjestämisestä tulee luopua. Palvelujen järjestämiseen joudutaan etsimään uudenlaisia ratkaisuja, mm. yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa. Kuntien yhdistyminen ei ole ratkaisu, se on vasta mahdollisuus. Yhdistymisen onnistumista mitataan siinä, kuinka sen mahdollistamia rakenteellisia uudistuksia kyetään toteuttamaan käytännössä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on käynnistetty merkittäviä rakenneuudistuksia. Kaikkein vaikein tehtävä on kuitenkin vielä edessä. Kaupungin palveluverkosto ja henkilöstö on mitoitettava siten, että voidaan vastata paitsi muuttuviin palvelutarpeisiin, myös tulevaisuudessa vähenevään työvoimatarjontaan. Kaupungin on kannettava oma vastuunsa siitä, että työvoimaa riittää tulevaisuudessa alueen yrityksiin, jotka työpaikkojensa kautta viime kädessä rahoittavat kunnallisten palvelujen tuotannon. Kouvolan elinvoiman vahvistamisen kohtalonkysymys on se, saadaanko alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Ilman työtä ja osaamista ei synny palvelujen rahoittamisessa tarvittavia verotuloja. Toimintaympäristön muuttuminen, perusteollisuuden jatkuva rakennemuutos sekä kaupungin taloudellisen liikkumavaran kapeneminen asettavat kovia haasteita elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Kaupunki voi omilla toimenpiteillään ainoastaan luoda edellytyksiä yritystoiminnalle. Kaupungin omat panokset onkin hyödynnettävä harkiten. Tulokset eivät synny panosten määrästä vaan niiden oikeasta kohdentamisesta. Yritysten sitoutuminen kehitystyöhön kertoo osaltaan siitä, että tehdään oikeita asioita. Kumppanuuden ja keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen kaupungin, alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kesken on nostettava kehitystyön keskeiseksi toimintaperiaatteeksi. Lauri Lamminmäki kaupunginjohtaja 2

5 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAYMPÄRISTÖ VÄESTÖ Vuodenvaihteessa 2008/2009 Kouvolassa oli asukasta. Asukasluku on Pohjois Kymenlaaksossa vähentynyt keskimäärin lähes 400 henkilöä/vuosi jo vuodesta Väestömäärän vähentyminen on tänä vuonna ja edellisenä hieman hidastunut. Väestökehityksen kääntäminen pysyvään kasvuun on Kouvolan keskeisimpiä tavoitteita. Talousarviokirjan liitetaulukossa on vertailua naapurikaupunkien ja muiden suurten kaupunkien väestökehityksestä. Kouvolan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Ensimmäisen vuoden 10 kuukauden aikana (tammi lokakuu) Kouvolassa on syntynyt 616 ja kuollut 844 henkilöä. Kouvolaan on muualta Suomesta muuttanut henkilöä ja täältä muualle Suomeen on muuttanut henkilöä. Ulkomailta Kouvolaan on muuttanut 245 ja täältä ulkomaille 78 ihmistä. Kokonaisuutena Kouvolan väkimäärä on kymmenessä kuukaudessa vähentynyt hieman yli 200 henkilöllä. Väestökehitys Lähde: Väestörekisterikeskus 3

6 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena, 65 vuotiaiden ja sitä iäkkäämpien osuus Kouvolan väestöstä kasvaa nykyisestä noin 20 prosentista jopa yli 30 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Väestöennuste ikäryhmittäin v 7 15 v v v v Yli 75 v Lähde:Tilastokeskus Ennusteen mukaan vuotiaiden suhteellinen osuus kaupungin koko väestöstä laskee 15 vuodessa tämänhetkisestä noin 60 prosentista 51 prosenttiin. Kouvolalaisista lapsia ja nuoria (0 18v) on nyt noin 20 % ja vuonna 2025 heitä olisi noin 18 % kaupunkilaisista v v v v v Yli 75 v Yhteensä Lähde: Tilastokeskus 4

7 YLEISET LÄHTÖKOHDAT TYÖ Työpaikkojen kokonaismäärä nykyisen Kouvolan alueella oli vuoden 2007 lopussa Toimialoista eniten työpaikkoja oli yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa (33 %), teollisuudessa (19 %) ja kaupassa (14 %). Työpaikoista 11 % oli rahoitus ja vakuutustoiminnassa, rakentamisessa (9 %), kuljetus, varastointi ja tietoliikennepalveluissa (8 %) sekä maa ja metsätaloudessa (4 %). Viime vuosina palvelusektorilla työpaikat ovat lisääntyneet ja teollisuudessa vähentyneet. Työpaikkojen määrä Maa ja metsätalous Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus Sähkö, kaasu ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus ja rav.toiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliik Rahoitus, vakuutus, ym. toiminta Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelut Tuntematon Lähde: Tilastokeskus Työpaikat Maa ja metsätalous Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus Sähkö, kaasu ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus ja rav.toiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliik Rahoitus, vakuutus, ym. toiminta Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelut Tuntematon Yhteensä Lähde: Tilastokeskus 5

8 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Työvoimaan Kouvolassa kuuluu henkilöä, joista työttöminä työnhakijoina lokakuun 2009 lopussa oli henkilöä. Kouvolan työttömyysaste oli lokakuussa 11,8 %, Kymenlaakson 12,7 % ja koko maan työttömyysaste 10,1 %. Kouvolassa pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt, vaikka kokonaistyöttömyys on lisääntynyt. Nuorten työttömyys on ollut kasvussa. Työttömyys /2009 Työttömät työnhakijat yht. Pitkäaikaistyöttömät Nuorisotyöttömät Lähde:Tilastokeskus, TE keskus Lomautettujen määrä on vuonna 2009 vaihdellut välillä eli 1,2 1,7 % koko työvoimasta. Lomautetut 1/2009 9/ Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Lähde: Kouvolan työ ja elinkeinotoimisto 6

9 YLEISET LÄHTÖKOHDAT ASUMINEN Asuntokuntien lukumäärä on lisääntynyt väkimäärän vähentymisestä huolimatta. Asuntokuntien määrän kasvu johtuu asuntokuntien koon pienentymisellä. Yhden ja kahden hengen asuntokuntien osuus on kasvanut. Kouvolassa asuntokuntien määrä vuonna 2008 oli Vuokra asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus on vähentynyt, vuonna 2005 osuus oli noin 28 % ja vuonna 2008 noin 26,5 %. Asuntokunnat henk henk henk henk henk henk henk Yhteensä Lähde: Tilastokeskus Vuonna 2009 Kouvolaan valmistunee yli 300 uutta asuntoa (lokakuun loppuun mennessä valmistuneita oli 268 kpl). Viime vuonna valmistui 245 uutta asuntoa, pääosan ollessa pientaloja. Vuonna 2007 asuntoja rakennettiin 405 kappaletta, joista kerrostaloasuntoja oli 142 kpl. Valmistuneet asunnot ( ) Kerrostalot Rivitalot Pientalot

10 YLEISET LÄHTÖKOHDAT TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Maailmantalous supistui erittäin voimakkaasti vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja ajautui syvään taantumaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Reaalitalouden taantuman laukaisi rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen. Rahoitusmarkkinoiden tila on yhä epätasapainoinen pankkien taseiden hienoisesta parantumisesta huolimatta. Riskilisät, jotka heijastuvat luotonantoon ja korkotasoon, ovat alentuneet mutta ovat edelleen korkeahkot. Varsinkin pidempiaikaisen rahoituksen saatavuus tulee lähitulevaisuudessa olemaan ongelmallista sekä pankeille että yrityksille. Kansainvälinen talous on alkanut toipua loppuvuotta kohden. Elpymisen vaikutukset tuntuvat Suomessa kohtalaisen hitaasti. Vaikka tuotannon nopea supistumiskierre on takanapäin, kansantalous supistuu meillä tänä vuonna 6 % ja kasvaa ensi vuonna vain vähän. Työttömyys edelleen lisääntyy. Julkinen talous heikkenee voimakkaasti. Julkisen talouden nettoluotonannon ennustetaan kääntyvän alijäämäiseksi ensimmäisen kerran yli kymmeneen vuoteen ja laskevan 4,5 prosenttiin kokonaistuotannosta vuonna Lähde: Vm syyskuu 2009 Julkisen vallan elvytystoimet ovat olleet monissa maissa mittavat. Elvytystoimet ovat kohdistuneet sekä rahoitusjärjestelmän toimintaan että finanssipolitiikkaan. Elvytyksellä on lisätty kulutusta ja investointeja. Korkotaso on alentunut merkittävästi, mikä periaatteessa rohkaisee myös yksityisiä yrityksiä investoimaan. Kysynnän alhainen taso on kuitenkin vielä pitänyt investoinnit vähäisinä. Yksityistä kulutusta on pyritty elvyttämään verohelpotuksin. Elvytyspolitiikan seurauksena julkinen valta on velkaantunut merkittävästi. Lähivuosien talouskehitystä arvioitaessa yhtenä keskeisenä suuntauksena onkin finanssipolitiikan asteittainen kiristäminen liian suuren velkaantumisen estämiseksi. Vaikka maailmantalouden taantuma on alkanut osoittaa toipumisen merkkejä, niin elpymisen voidaan arvioida olevan varsin hidasta tuotannon alhaisesta vertailutasosta huolimatta. Työttömyyden odotettavissa oleva kasvu teollistuneissa maissa hidastaa kotitalouksien kulutuskysyntää. Talouden ennustamisen vaikeudesta ja Suomen kansantalouden nopeasta syöksykierteestä kertoo muun muassa se, että vuosi sitten taloudellisten ennustelaitosten laatimissa arvioissa kansantuotteemme kasvu vuodelle 2009 oli keskimäärin noin 1,5 % (vaihteluväli 1 2 %). Tämänhetkisten vastaavien arvioiden vaihteluväli on miinusmerkkisenä 4,5 7 %. Ensi vuoden taloudellista kasvua koskevat arviot vaihtelevat miinus 1 prosentista plus 2,5 prosenttiin. Lähde: Kuntaliitto/Kuntatalous 4/09 Kuntatalous vuosina Kuntien vuosikatteet ovat heikentyneet kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoteen verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat vastaavana aikana kuutisen prosenttia samaan aikaan kuin verotulojen kasvu romahti. Verotulojen kasvun hiipuminen lähelle nollaa johtui ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä noin viidenneksellä. Kuntien toimintamenojen nopeahkon kasvun taustalla on henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen kohoamisen jatkuminen verrattain nopeana. Henkilöstömenojen suhteellinen kasvu tosin hidastuu viime vuoden 6 %:sta 4 %:iin. Palvelujen ostojen arvioidaan edelleen kasvavan. Ensi vuoden palkkasummaa arvioitaessa on lähdettävä laskentateknisestä oletuksesta kunta alan ansiotason kohoamisesta noin 2,5 3 %. Kuntatyönantajan kansaneläkemaksu poistuu ensi vuoden alusta kokonaan, sairasvakuutusmaksu hieman kohoaa ja eläkevakuutusmaksu pysynee samana. 8

11 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kuntien verotulojen kehitys Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet kuluvan vuoden tammi elokuussa 2,2 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Työllisyyden heikkeneminen ei ole vielä täysimääräisesti näkynyt kuntien tilityksissä, koska kuntaryhmän jako osuutta nostettiin kesäkuussa. Ansio ja pääomatuloista maksetut tuloverot ovat tuon ajanjakson aikana kuitenkin kokonaisuutena ottaen alentuneet viime vuoden tasosta nelisen prosenttia. Työttömyyden lisääntyessä näiden tilitysten arvioidaan supistuvan loppuvuonna 6 7 % edellisvuodesta ja verotulojen jäävän suunnilleen viime vuoden tasolle. Ensi vuonna kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 1 %:n. Kuntien tulopohja kunnallisverotuksessa kasvanee parisen prosenttia. Tuloista tehtävät vähennykset kasvavat 10 %, mikä tarkoittaa, että verotettava tulo vähenee noin 2 %. Kuntien tuloveroista tehtävät vähennykset kasvoivat jo tänä vuonna. Ensi vuodelle ehdotettavat perustemuutokset vähentävät kuntien tuloveroa merkittävästi. Verovähennykset kompensoidaan valtionosuuksissa. Kouvolan taloudellinen lähtökohta Kouvola muodostettiin alkaen kuudesta Kouvolan seudun kunnasta ja 3 kuntayhtymästä. Vuoden 2009 talousarvio koottiin teknisenä talousarviona näistä yhteisöistä. Vuoden 2009 talousarvion mukaiset tulot arvioitiin kohtuullisen onnistuneesti. Kahdeksan kuukauden menojen ja tulojen perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaisesti tulos on 13,6 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio oli 2,6 milj. euroa alijäämäinen, joka suunniteltiin katettavaksi ylijäämistä. Kouvolan suurin vaikeus on menojen hallinta ja nousukauden ajalta menojen valmiiksi korkea pohjataso. Esimerkiksi henkilöstömenojen merkittävä karsiminen ei kuntien yhdistymissopimuksen johdosta ole mahdollista. Kouvolan kaupungin avaava tase ja muut talouden pohjatiedot Kaupungin avaava tase saataneen valtuuston käsittelyyn joulukuussa Käsittelyä on vaikeuttanut mm. eri kuntien ja kuntayhtymien keskinäisten erien eliminointi. Lisäksi Kouvolan seudun kuntayhtymän tilinpäätös tuli laadittavaksi ja aiheutti sen, että avaavasta taseesta jää kuntayhtymän tiedot pois. Kuntayhtymän tilinpäätös saataneen valtuuston käsittelyyn joulukuun kokoukseen. Kouvolan seudun kuntayhtymän avaava tase yhdistellään ennen koko kaupungin tilinpäätöstä. Kuntayhtymän alaisena toimineen ammattiopiston ja Nuorisokeskus Anjalan taloudellinen asema käsitellään uudelleen tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen vuoden 2010 aikana. Kummankin taloudellinen seuranta voidaan koota erillisiin taloudellisiin laskelmiin tilinpäätösten liitetiedoiksi käsittäen tulos ja rahoituslaskelman sekä taseen. Kouvolan Vesi perustettiin liikelaitokseksi ja siihen yhdistettiin eri kuntien vesilaitokset. Koska kaikilla kunnilla vesilaitos ei ollut oma liikelaitos, vesilaitoksen avaavan taseen eristä joudutaan sopimaan. Asia saataneen valtuuston joulukuussa Lisäksi uuden kaupungin poistosuunnitelmaa on valmisteltu kuluvan vuoden aikana. Ongelmia on ollut käyttöomaisuusohjelman kankeudessa. Henkilöstömäärien erilaiset tilastoimiset ovat vaikeuttaneet henkilöstömenojen arviointia ja niiden toteutumista verrattuna talousarvioon. Puuttuvia palkkauskuluja esiintyy monen toimijan talousarviossa. Lisäksi on havaittu tilalaitokselta puuttuneen monen vuokratun tilan vuokrasopimukset ja siten myös vuokramenot vuoden 2009 talousarviosta. Vuoden 2009 talousarviomuutokset sisäisten erien, tulo oikaisujen sekä määrärahojen riittämättömyyden vuoksi tuodaan valtuuston joulukuun kokoukseen ja silloin vasta saadaan todellista pohjatietoa vuoden 2009 tasosta ja sitä voidaan verrata vuoden 2010 talousarvioon. 9

12 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Talous ja palkkahallinnon uudistus talouspalvelukeskuksen perustamisella ja uusien ohjelmien käyttöönotolla vaikeutti alkuvuoden laskujen maksuja ja tiliöintejä, palkanmaksuja sekä myyntireskontran toimintaa. Loppuvuodesta talousraporteista todettiin puuttuvan etenkin ostopalvelulaskuja oikeilta kausilta ja siten tilinpäätösennuste suoraan talousraporteista katsottuna näytti todellista hieman positiivisempaa kuvaa. Taloussuunnitteluohjelman uusimisella vuonna 2010 pystytään nykyistä ajantasaisempaan raportointiin ja suunnitteluun. Talousarviorakenne Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmat/tulouttamiset Toiminnallinen rakenne muuttuu vuoden alusta lukien kolmen uuden liikelaitoksen; Pohjois Kymen Tiedon, Teknisen tuotannon ja Tilaliikelaitoksen myötä. Nämä liikelaitokset myyvät pääsääntöisesti palvelujaan kaupungin omille organisaatioille ja tulot ja menot käsitellään sisäisenä ja ne eliminoidaan tilinpäätöksessä. Järjestely on vaikeuttanut vuoden 2010 talousarvion laadintaa, koska vuoden 2009 sisäisten erien jakaantuminen eri toimijoille on vienyt lähes koko vuoden valmisteluajan ja vuoden 2010 talousarviota ja kehystä valmisteltaessa vertailutietoja ei vielä ole ollut käytössä. Liikelaitosten osalta valmistellaan vielä erikseen kaupungille tulouttamisvaatimuksen määräytymisen perusteet ja toimintaa ohjaavat menettelytavat johtokunnan työskentelylle, mm. vuoden 2010 säästötavoitteiden aikaansaaminen. Talousarvion sitovuus Toimialoja sitoo käyttötalousmenojen osalta bruttomenot ja tulot sekä toimintakate. Tuottajia sitoo toimintakate. Sisäisiä liikelaitoksia sitoo tilikauden tulos ja erikseen määriteltävä tuottovaatimus. Kouvolan Vettä sitoo vuotuinen tuottovaatimus. Liikelaitosten liiketoimintasuunnitelmaa täydennetään asiakasmaksujen ja rahoituksen ohjauksella. Liikelaitosten ohjausta käsitellään ns. liikelaitosseminaarissa ja sen perusteella valmistellaan konserniohjaus omia liikelaitoksia varten. Investointien rahoitus järjestetään kaupungin kautta. Investointimenojen osalta erillisten investointihankkeiden hyväksytty kustannusarvio on niiden sitovuustaso, johon verrataan hankkeen todellisia rakentamiskustannuksia hankkeen valmistumisen jälkeen. Määrärahat arvioidaan toteuttamissuunnitelman mukaisesti yhtä vuotta pitemmälle ajalle talousarvioon. Alle yhden miljoonan ns. pienet kohteet ovat sitovia myönnettyjen määrärahojen kokonaismäärän puitteissa vuositasolla. Kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan toimivalta kiinteistöasioissa Hallintosäännön 6 :n kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaa koskevan kohdan mukaan kaupunginhallitus mm. päättää kiinteän omaisuuden myymisestä, ostamisesta ja vaihtamisesta valtuuston talousarviossa vahvistamissa rajoissa. Vastaava säännös on teknisen lautakunnan osalta hallintosäännön 11 :ssä. Toimivaltarajat alkaen kaupunginhallitukselle kiinteistöjen ostossa ja myynnissä yli euroa ja enintään euroa sekä tekniselle lautakunnalle kiinteistöjen ostossa ja myynnissä enintään euroa Kaupunginhallitukselle määriteltyjen rajojen ylittyessä asiasta päättää kaupunginvaltuusto. Hallintosäännön mukaan toimielimet voivat delegoida toimivaltaansa edelleen. Toimivaltarajat koskevat sekä kaavatontteja että muuta kiinteää omaisuutta. 10

13 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kiinteistöjä vaihdettaessa kiinteistön luovuttaminen katsotaan myynniksi ja kiinteistön vastaan ottaminen ostoksi niin, että toimivalta määräytyy korkeamman hinnan mukaan eli toimivaltaa arvioitaessa vähempiarvoisen kiinteistön arvoon lisätään väliraha. Asiakasmaksut Vuoden 2010 aikana linjataan kaupungin perimien asiakasmaksujen perusteet ja tavoitteet ja niistä laaditaan valtuustotasoinen päätös ja yleisohje. Taloussuunnittelu kaudella Taloussuunnitelma vuosille perustuu uuden kaupungin ensimmäisen vuoden osavuositietoihin vuodelta 2009 sekä tehtyihin kiinteistöveron maltillisiin tarkistuksiin vuodelle Kunnallinen tuloveroprosentti on edelleen 19. Taloussuunnitelman laatiminen tulevaksi kaudeksi on erittäin haasteellista ja sisältää monia epävarmuustekijöitä. Niistä suurimmat ovat verotulojen kehittyminen työttömyyden, väestön vähenemisen ja ikääntymisen johdosta. Lisäksi monen kunnallisen palkansaajaryhmän työ ja virkaehtosopimukset päättyvät tammikuussa Talousarvio vuodelle 2010 sisältää nykyisen henkilökunnan palkat lähinnä vuoden 2009 tasolla. Vain henkilökunnan väheneminen tuo liikkumavaraa palkkoihin. Yleinen taloudellinen taantuma aiheuttaa vuodelle 2012 valtionosuuksiin sisältyviin verotulotasauksiin huomattavaa lisäperintää. Kun vuosina 2009 ja 2010 tasaus on n. 1,8 milj.euroa, niin vuoden 2012 perinnäksi arvioidaan yli 3 milj.euroa. Kun lisäksi vuonna 2012 yhteisöveron lisäjako osuus sekä kuntien yhdistymisavustus päättyvät, tulojen huomattava vähennys aiheuttaa tuloksen painumisen merkittävästi alijäämäiseksi nykyisellä tuloveroprosentilla ja menojen 2 %:n vuotuisella kasvulla. Taloussuunnitelma vuosille perustuu vuoden 2010 peruslukemiin. 11

14 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Kaupunki ilman liikelaitosta Kouvolan Vesi Kaupungin ja liikel. yhdistetty Tilinpäätös ennuste 2009 Ta kehys 2010 Kaupungin hallitus 2010 Talous suunn Talous suunn Tuloslaskelma 1000 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Valm. omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sopeuttamisohjelma Toimintakulut yhteensä Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent Suunn. muk. poistot Tilikauden tulos Satunnaiset tulot Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) Alijäämät yhteensä euroa vuosilta Aikaisempien vuosien ylijäämän käyttöä alijäämän tasapainottamiseen ei laskelma sisällä avaavan taseen keskeneräisyydestä johtuen. Tuottavuusohjelman muutoksia ei ole pystytty näihin laskelmiin yksilöimään. 12

15 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Vuoden 2010 tuloslaskelma Kaupunki + LL Alkup. Kaupunki + LL Muutettu Kaupunki yhteensä Kaupunki yhteensä sisäiset eliminoitu Hallituksen muutosesitykset Kaupunki yhteensä muutosten jälkeen Tuloslaskelma 1000 e TA 2009 TA 2009 TA 2010 TA 2010 TA 2010 TA 2010 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset ) Muut toimintatuotot ) Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ) Henkilösivukulut ) Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot ) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset ) Muut toimintakulut Sopeuttamisohjelma ) TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot ) Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ.) Taulukossa on meno ja tulolajikohtainen vertailu. Muutokset kaupunginhallitus ) työllistämistuen lisäys 0,5 milj.euroa 2) pysyvien vastaavien myyntitulojen lisäys 0,35 milj.euroa 3) työllistämistukipalkkojen lisäys 0,82 milj.euroa (liitelaskelma) 4) työllistämistukipalkkojen henkilösivukulut 0,18 milj.euroa 5) elinkeinotoimen ostopalvelujen lisäys 0,3 milj.euroa 6) kotihoidon Kouvola lisä 0,7 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuuden vähennys 0,4 milj. euroa 7) Tilikauden tulosta korjataan 6 miljoonan euron tuottavuusohjelmalla. Yksilöinti tapahtuu alkuvuodesta vuosisuunnitelmien käsittelyn yhteydessä 13

16 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Verotulot Verotuloarvio perustuu lokakuussa saatuihin verotustietoihin sekä tehtyihin veroprosenttipäätöksiin. Yhteenveto 1000 e TILIVUOSI ** 2010** 2011** 2012** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 5,1 4,5 0,9-3,4 2,6 2,2 Yhteisövero Muutos % 10,9-4,0-19,3 11,6 7,3-21,0 Kiinteistövero Muutos % 6,3 5,4 8,5 17,6 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 5,6 3,9 0,0-1,4 2,7 0,6 Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu Kuluttajahintaindeksi, 2000= ,6 115,1 115,2 116,3 118,6 121 Kuluttajahintaindeksin muutos 2,5 4,1 0,1 1,0 2,0 2,0 Peruspalvelujen hintaindeksi 125, ,9 138,9 143,1 147,4 Peruspalv. hintaindeksin muutos 3,5 5,1 3,0 2,2 3,0 3, Arvioitu verotulo Kouvola ** 2010** 2011** 2012** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero 14

17 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Valtionosuudet Valtionosuusuudistus astuu voimaan ns. yhden putken mallilla. Valtionosuudet on siirretty valtionvarainministeriön maksettavaksi. Vuoden 2010 tilitykset tehdään kuitenkin siten, että uudistus ei aiheuta euromääräisiä muutoksia. Vuoden 2010 valtionosuuksia lisää verotulovähennysten lisäys n eurosta 2200 euroon/asukas. Vähennykset kompensoidaan valtionosuuksissa. Oppilasmäärien muutoksesta johtuva oikaisupäätös tehdään sivistystoimen valtionosuuteen loppuvuodesta ja päätös saadaan tammikuussa Arvioitu takaisinperintä on noin 1 milj. euroa. Vuoden 2009 valtionosuuden lopulliseksi määräksi arvioidaan 140 milj. euroa ja vuoden 2010 valtionosuudeksi 149,5 milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot sisältävät osinkotuloja tytär ja osakkuusyhteisöiltä ja korkotuloja antolainoista sekä konsernitililtä. Rahoituskulut sisältävät korkokuluja ja muut rahoituskulut lähinnä saamisten poistamisia. Poistot Poisto ohjelmaa ei ole vielä käsitelty ja poistot ovat saatujen ennakkotietojen mukaisia. Tilikauden tulos Tilikauden tulos on 9,899 milj. euroa alijäämäinen. Tuottavuusohjelman täytäntöönpanolla yksilöidään vuosisuunnitelmien yhteydessä tuloslaskelmaan 6 milj. euron tulosta korjaava vaikutus. Tämän jälkeen tulokseksi tulee 3,899 milj. euron alijäämäisyys, joka voidaan kattaa aikaisempien vuosien ylijäämästä. Investointiohjelma vuosille TA 2010 TS 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto SIJOITUKSET 456 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointiohjelma sisältää myös liikelaitosten investoinnit. 15

18 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kattaa peruskunnan ja liikelaitosten investointiohjelman kattamisen. Liikelaitosten erillisissä rahoituslaskelmissa eritellään niiden investointien rahoitus. Kaupungin koko velkamäärän arvioidaan kohoavan 144 milj. euroon vuonna 2010, jolloin lainaa on e/asukas. Lainamäärä edustanee kuntien keskimääräistä velkaantumista. TA 2009 Ta muut Arv. Tot. Ta ehd. kj Kaup. hallitus Ta suunn. Ta suunn e peruskaup Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyöd. luov.voitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Energiajärjestelyt, antolainat Rahavarojen muutos lainakanta asukasluku lainakanta / as

19 YLEISET LÄHTÖKOHDAT SOPIMUSOHJAUS Kouvolassa on otettu hallinnon ja palveluiden järjestämissopimuksen mukaisesti käyttöön kaupungin sisäinen sopimusohjausjärjestelmä, jonka mukaisesti palveluiden järjestämisvastuu ja tuottamisvastuu on erotettu toisistaan. Toimintamallin mukaisesti yksiköiden odotetaan toimivan tehtävien edellyttämällä tavalla ja erikoistuneiden toimintayksiköiden välistä yhteistyötä ja yhteistyön verkostoa johdetaan sopimusten avulla. Palvelusopimuksissa määritellään palveluiden määrä, laatu ja hinta sekä muun muassa esitetään keskeiset kehittämistoimenpiteet. Poliittinen ohjaus liittyy palveluiden järjestämiseen (lautakunnat) ja liiketoiminnallinen ohjaus tuottamiseen (johtokunnat). Tilaajan päävastuulla on palveluiden tehokas kohdentuminen tarpeiden mukaiseksi ja tuottajan päävastuulla on sovittujen palveluiden määrä ja laatuvaatimusten mahdollisimman tehokas toteuttaminen. Konsernihallinnon tehtävänä on kaupungin kokonaisedun varmistaminen. KUVA: Kouvolan mallin keskeiset elementit Sopimusohjausjärjestelmässä korostetaan johtamisen merkitystä ja johtajuutta menestyksen takaajana sekä yksilöiden tarpeiden ja valinnanvapauden merkitystä eli asiakaslähtöisyyttä. Kaupungin strategia toimii sopimusohjausjärjestelmän mukaisen toiminnan ja talouden ohjaamisen ohjenuorana. Kaupungin palveluihin liittyvät strategiset päätökset, niistä johdetut tavoitteet ja määrärahat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joka palvelusopimusten avulla ohjataan käytännön palvelutuotannoksi. Sopimusohjausjärjestelmän onnistunut toteuttaminen edellyttää laadukasta ja sitoutunutta johtamista sekä luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaatioon hyvää yhteistyötä. Kouvolan sopimusohjausjärjestelmä on vasta alkuvaiheessa ja sitä tulee aktiivisesti koko kaupungin laajuudessa kehittää. Toimintamallin käyttöönottaminen ja kehittäminen edellyttää vaiheittaista etenemistä, toimintamallin tavoitteiden selkiyttämistä, toimintamallin kytkemistä kaupungin ohjausjärjestelmäksi sekä vaadittavien toiminnallisten ja teknisten edellytysten tunnistamista. Kehittämisen keskeiset näkökulmat vaiheittaisen käyttöönoton suunnitelman mukaan ovat: sopimusohjausjärjestelmän rakenteen selkiyttäminen, sääntöjen ja ohjeiden kehittäminen, talousarviorakenteen ja talousprosessien kehittäminen, palvelusopimusten, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen, tekniset edellytykset ja riittävän osaamisen tason varmistaminen koulutuksen avulla. Vuoden 2010 aikana ja koko suunnitelmakaudella toimintamallia kehitetään organisaatiouudistuksen yhteydessä määriteltävien linjausten mukaisesti siten, että sopimusohjauksen ja siihen liittyvien vastuunjakojen uudistaminen tukee organisaatiouudistusta. Kehittämisen kohteina ovat rakenteiden ja toimintatapojen 17

20 YLEISET LÄHTÖKOHDAT lisäksi asiakaslähtöisyyden kehittäminen, palvelusopimusten kehittäminen, tuotteistamisen ja kustannuslaskennan kehittäminen, uusien palvelujärjestelmien kartoittaminen ja palveluiden järjestämistapojen määrittäminen. Kehittämistyötä koko kaupungin laajuudessa koordinoi konsernihallinnon talous ja strategiayksikön perustama sopimusohjausklinikka, jonka jäsenet edustavat kaikkia toimialoja ja palvelusektoreita. Kouvolan TILTU hanke Hanke on konkreettinen väline sekä sisäisen sopimusohjausjärjestelmän kehittämiseen että yhteistyön kehittämiseen kaupungin ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen, kunnallista palvelutuotantoa täydentävien palvelumuotojen kehittäminen, kaupungin ja alueen palveluosaamisen kehittäminen, alueellisen elinvoiman ja innovaatioiden edistäminen, asiakaslähtöisyyden lisääminen sekä kuntalaisten osallisuuden lisääminen ja monipuolistaminen. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun saakka. Tuotteistaminen Tuotteistaminen on sopimusohjausjärjestelmän toiminnan edellytys ja palvelusopimusten keskeinen sisältölähde. Tuotteistamisen ja siihen liittyvien vaiheiden avulla löydetään kohteet, joihin vaikuttamalla voidaan kiristyvässä tilanteessa alentaa tuotekohtaisia kustannuksia. Päätöksenteon perusteet ovat vahvat, kun tunnetaan organisaation voimavarat ja tiedetään mitkä toiminnot niitä kuluttavat. Lisäksi tunnistetaan voimavarojen ja vaikuttavuuden väliset suhteet eli aikaansaavatko tuotteet niitä hyötyjä, joita on haluttu. Tuotteistaminen on käynnistetty kaikilla toimialakokonaisuuksilla ja etenemisen tueksi on laadittu prosessikuvaus. Tuotteistamiseen liittyvä kustannuslaskenta on päätetty toteuttaa toimintolaskennalla, jonka tueksi on hankittu Softwave Oy:n Opiferus ohjelmisto. Tuotteistamisen lisäksi prosessien kuvaaminen on käynnistetty. Prosessien kuvaamista laajennetaan ja systematisoidaan vuoden 2010 alusta lähtien erikseen tehtävien päätösten mukaisesti. Prosessit kuvataan JHS 152 suosituksen mukaisesti. HENKILÖSTÖ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2009 lopussa yhteensä 6095 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4692, määräaikaisia 1215, tukitoimenpitein työllistettyjä 170 ja oppisopimussuhteisia 18. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Henkilöstömäärä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristötoimiala (ti) Konsernihallinto (tu) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tekninen ja ympäristötoimiala (tu) Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus

Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje. Kaupunginhallitus Vuoden 2010 talousarvion suunnitteluohje Kaupunginhallitus 25.5.2009 Talousarvion suunnitteluohje SISÄLTÖ: Vuoden 2010 talousarvion vuosikatetavoite Arviot veroista ja valtionosuuksista Ohje käyttötalouden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot