Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut"

Transkriptio

1 Etelä- ja Länsi-Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat, investointiprioriteetit, erityistavoitteet ja tuettava toiminta LUONNOS TOIMINTALINJA 1: PK-YRITYSTEN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN (EAKR) Kohdennus 1: Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä uuden yritystoiminnan edistäminen Kohdennus 2: Pk-yritysten toimintaympäristön kehittäminen ja yrityspalveluiden vahvistaminen Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut Erityistavoite 2a: On luotu uusia toimintakonsepteja tukemaan yritysideoiden, tekijöiden ja yritysten yhteistyömuotoja ja kasvualustoja Toimintalinjalla 1 tuettava toiminta: Tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä lisääviä kehittämis- ja investointihankkeita Kehitetään liiketoimintaosaamista yrityksissä Tuetaan yritysten yhteistyön kehittymistä, mm. yritysten osallistumista innovaatioalustoihin ja muihin kehittämistoimiin Tuetaan pk-yritysten ja suurten yritysten strategisia kumppanuuksia kansainvälistymisessä Tuetaan kasvukykyisten ja -haluisten pk-yritysten tunnistamista ja ohjaamista kohdennettujen toimenpiteiden kautta kasvu-uralle Tuetaan born global -yritysten nopeaa kansainvälistymistä Parannetaan alkavan ja uuden yritystoiminnan mahdollisuutta hyötyä innovatiivisista kehittämisympäristöistä Tehostetaan asiantuntijapalveluiden käyttöä koti- ja kansainvälisillä markkinoilla kasvuun ja uudistumiseen ja uusien kasvuun tähtäävien yritysten keskuudessa Parannetaan uusien yritysten mahdollisuutta jo aloitusvaiheessa hyötyä tuote-, palvelu- ja tuotteistamislähtöisistä tutkimus- ja kehittymispanostuksista, yhteistyön kannustaminen Tuetaan yritysten ja kehittäjätahojen (alueelliset kehittämisyhtiöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut jne.) yhteishankkeita yritystoiminnan edellytysten kehittämiseksi ja rakennemuutoshaasteisiin vastaamiseksi Alueelliset pääomasijoitusrahastot

2 TOIMINTALINJA 2: UUSIMMAN TIEDON JA OSAAMISEN TUOTTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN (tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tukeminen) (EAKR) Kohdennus 1: Innovaatio- ja osaamiskeskittymien kehittäminen Kohdennus 2: Ympäristön korkea laatu ja luonnonvarojen kestävä käyttö Erityistavoite 1a: Tutkimus- ja innovointitoiminnan infrastruktuuri palvelee paremmin elinkeinoelämän tarpeita Erityistavoite 1b: Huippuosaaminen tukee alueiden erikoistumisaloja Erityistavoite 2a: Ympäristöä hyödyttävien ja sitä parantavien innovaatioiden määrä on lisääntynyt Toimintalinjalla 2 tuettava toiminta: Innovaatiokeskittymien luominen ja toiminnan kehittäminen Innovaatiopalveluiden saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen Elinkeinoelämän tarpeita tukevan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuurit, pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöt Yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimusyhteistyön lisääminen Avoimen innovaatioympäristön testausalustojen kehittäminen Klustereiden kehittäminen sekä pk-yritysten yhteistyön ja verkottumisen tukeminen alueellisten ja kansallisten tutkimus- ja osaamistahojen kanssa T&K&I -toimintaa tukevien toimintojen kehittäminen ja soveltavan tutkimuksen edistäminen ja hyväksikäyttö Ympäristötutkimuksen, -teknologian ja -innovaatioiden kehittäminen Yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten yhteishankkeet innovatiivisten ympäristötekniikoiden kehittämiseksi Uusien ympäristöliiketoimintaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen Toimien ja toimintamallien käyttöönotto, jolla edistetään puhtaan ympäristön tekniikoita, luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja biotaloutta, vähennetään päästöjä ja ympäristön kuormitusta

3 TOIMINTALINJA 3: VÄHÄHIILISEN TALOUDEN EDISTÄMINEN (EAKR) Kohdennus 1: Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja pk-yritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen Erityistavoite 1a: Energia- ja materiaalitehokkaiden teknologioiden avulla on luotu uutta liiketoimintaa Erityistavoite 1b: Uusiutuvien energiamuotojen käyttö on lisääntynyt ja se on synnyttänyt uutta liiketoimintaa Tuettava toiminta: Energia- ja materiaalitehokkaiden innovaatioiden ja teknologioiden kehittäminen sekä niiden kaupallistaminen tuotteiksi Uusien energia- ja materiaalitehokkaiden palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittäminen Uusien energiaa säästävien teknologioiden käyttöönotto Jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäytön edistäminen Ympäristöjohtaminen ja ympäristöjärjestelmien käyttöönotto Uusiutuviin energiamuotoihin perustuvien teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja kaupallistaminen Hajautetun uusiutuvan energiatuotannon edistäminen Kohdennus 2: Kaupunkialueiden vähähiilisten strategioiden edistäminen Erityistavoite 2a: Kaupunkiseutujen hiilijalanjälki on pienentynyt Tuettava toiminta: Kaupunkien vähähiilisyysstrategioihin liittyvien pilotti-, demonstraatio- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen Edelläkävijämarkkinoiden luominen ja hyödyntäminen uuden liiketoiminnan synnyttämisessä osana julkisten hankintojen prosessia Energiatehokkaiden toimintamallien ja teknologioiden testaus ja käyttöönotto Asumisen energiatehokkuutta parantavien innovaatioiden ja teknologioiden tukeminen Kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä lisäävät toimintatavat ja teknologiat Älykäs vähäpäästöinen liikenne ja liikkumisen ohjaus

4 TOIMINTALINJA 5: TYÖLLISYYDEN JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS (ESR) Kohdennus 1: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien pääsy työpaikkoihin, myös paikallisten työllisyysaloitteiden kautta, ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen Erityistavoite 1a: Työmarkkinat toimivat paremmin/ Työttömyysjaksot ovat lyhentyneet Tuettava toiminta: Uudet työvoima- ja yrityspalvelut Monialainen verkosto- ja yritysyhteistyö Monikanavaisten palvelujen kehittäminen Ohjaus- ja työvoimapoliittiset toimenpiteet työttömyysuhan alaisille ja lyhyen aikaa työttömänä olleille Työpaikkaan ja työhön perehdyttäminen Maahan muuttaneen työntekijän vastaanoton kehittäminen Erityistavoite 1b: Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien työllisyysaste on noussut, erityisinä kohderyhminä nuoret ja maahanmuuttajat sekä ikääntyvät työnhakijat Yksilöllisesti räätälöidyt eri tukitoimenpiteitä sisältävät polut työttömyydestä aktiivitoimenpiteisiin, koulutukseen ja työmarkkinoille Poikkihallinnolliset palvelut ja palveluun ohjaus Työvalmentajapalvelut Käytännön ohjatun työskentelyn ja koulutuksen yhdistelmät (työpaja- tai oppisopimustyyppinen toiminta) Etsivä työ, ohjaus ja neuvonta Välityömarkkinoiden kehittäminen siirtymätyömarkkinoiksi Alueellisten ja seudullisten työllisyysohjelmien ja strategioiden tukeminen Yrittäjyysvalmennus- ja hautomotoiminta Kohdennus 2: Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin Erityistavoite 2a: Pk-yritysten kilpailukyky on parantunut ja kansainvälistyminen lisääntynyt osaamista kehittämällä, erityisesti muutostilanteissa Koulutus, ohjaus, neuvonta ja asiantuntijapalvelut Benchmarking-toiminta Yrittäjyysvalmennus- ja tuki yrityskehitysalustoille

5 TOIMINTALINJA 6: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN (ESR) Kohdennus 1: Työelämäyhteistyö ja työssä oppiminen Erityistavoite 1a: Joustavia työelämälähtöisiä opinpolkuja on käytössä kaikilla koulutusasteilla Erityistavoite 1b: Koulutuksen ja työelämän vuorovaikutus on lisääntynyt ja kaikkien koulutusasteiden työelämäyhteydet vahvistuneet Erityistavoite 1c: Täydennyskoulutus- ja aikuiskoulutusjärjestelmä vastaa paremmin työelämän tarpeita Toimintalinjalla 6 tuettava toiminta: Lisätään opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja yrittäjyysmyönteisyyttä mm. yrittäjäkasvatuksen avulla kaikilla koulutusasteilla Siirtymävaiheen tukimenetelmien ja palveluiden kehittäminen, erityisesti kokeiluhankkeet työssä oppimisen ja aiemman osaamisen tunnustamisen uusista malleista Kehitetään ja kokeillaan alueellisesti erilaisia uusia oppisopimustyppisiä ja moniammatillisuutta tukevia koulutusratkaisuja sekä in/nonformaalin oppimisen uusia tapoja mm. erilaisten oppijoiden tarpeeseen Toisen asteen ja korkea-asteen koulutusjärjestelmän ura- ja opintojen ohjauksen, opetusjärjestelyjen (uudet oppimisympäristöt) kehittäminen sekä opiskelukykyä ja motivaatiota vahvistavat toimet, erityisesti maahanmuuttajille Alueellisten ennakointiverkostojen kehittäminen Ammattikuvien muutosten tunnistaminen (uudet koulutustarpeet huomioiden, esim. monialaisuus ja monialaisen toiminnan fasilitointi) Kokeilu- ja kehittämishankkeet, joissa kehitetään ja kokeillaan joustavia työssä oppimisen ja koulutuksen sekä työn vuorottelun malleja kaikilla koulutusasteilla työurien pidentämiseksi ja elinikäisen oppimisen tueksi Kehitetään lukioon soveltuvia aluelähtöisiä työelämäyhteistyön malleja ja lukio-opetusta työelämälähtöisemmäksi Tutkintoon johtavan koulutuksen kehittäminen siten, että se ottaa huomioon maahanmuuttajien erityistarpeet mm. kielen osalta Uraohjauksen kehittäminen Työelämälähtöisen aikuiskoulutuksen alueellisen elinkeinoelämän erityistarpeet huomioivan toteuttamistavan luominen Maahanmuuttajien koulutuksen ohjautumisen tukeminen Monialatutkintojen kehittäminen muuttuvien ammattikuvien tueksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö täydennyskoulutuksessa: hyvien käytäntöjen ja mallien levittäminen

6 TOIMINTALINJA 7: SOSIAALISEN OSALLISUUS JA KÖYHYYDEN TORJUNTA (ESR) Kohdennus 1: Aktiivinen osallisuus Erityistavoite 1a: Uusia toimintamalleja ja yhteistyöratkaisuja on testattu ja otettu käyttöön Erityistavoite 1b: Ihmisten vaikutusmahdollisuudet oman lähiympäristönsä kehittämiseen ovat parantuneet, lähidemokratia ja yhteisöllisyys ovat lisääntyneet Erityistavoite 1c: Kuntien ja kolmannen sektorin palveluja on kehitetty rakennetyöttömyyden purkamiseksi sekä välityömarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi Toimintalinjalla 7 tuettava toiminta: Kehitetään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien erityisryhmien työllistymistä, työkykyä ja terveyttä tukevat matalan kynnyksen asiakaslähtöisiä palveluja yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, Kelan, työelämän ja kolmannen sektorin kanssa Maahanmuuttajien kotoutumista tukevat toimenpiteet, erityiskohderyhmänä toisen polven maahanmuuttajat Sosiaali- ja terveyssektorin palvelumallikokeilut vaikeasti työllistyville ja syrjäytymisvaarassa oleville Työllistymisvalmiuksia tukevien ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevien kulttuuri- ja liikuntapalveluiden järjestäminen Paikalliset työllisyysaloitteet Etsivää työtä kehitetään Monialaisen yhteistyön mallien kehittäminen mm. kuntien, TE-toimistojen ja Kelan välille Kolmannen sektorin roolin vahvistaminen syrjäytymisen ehkäisyn toimenpiteissä Kehitetään syrjäytymiskehitystä aiheuttavien ongelmakohtien tunnistamisen ja varhaisen puuttumisen toimintamalleja Asukaslähtöisten verkostojen tukeminen haasteellisilla asuinalueilla Asukkaiden ja paikallisten 3.sektorin toimijoiden yhteistyön tukeminen yhteisöllisillä pienhankkeilla Lähiympäristön ja -palvelujen muotoilu ja kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden kesken, ja pilotoinnit palvelutuotannossa Paikallisen osallistumisen ja vaikuttamisen eri kanavien tunnetuksi tekeminen erityisesti nuorille Uusien osallisuusinnovaatioiden testaaminen ja kehittäminen

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus

Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa Pohjois-Savon ELY-keskus Timo Ollila 21.3.2013 Ohjelmakauden vaihdos (1) - Rahoittajalle tärkeä viestiä tulevista hakemuksista ajoissa - ESR ja EAKR ohjelmien tilanteessa

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013 Riikka-Maria Turkia Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) yksi ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki riitta.salasto@ely-keskus.fi Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR ja EAKR 28.2.2014 Ympäristöministeriö Paavo 2 Pitkäaikaisasunnottomuuden

Lisätiedot

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012

EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 EU:n tulevan rakennerahasto-ohjelmakauden 2014-2020 valmistelu Joensuu 4.12.2012 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Rakennerahastot Pohjois-Karjalassa 2007-2013 EAKR + valtion

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä EUROOPAN KOMISSIO Yleistä tietoa Bryssel 7.10.2014 Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä Kumppanuussopimus kattaa neljä rahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020. Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020. Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja

Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat. Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Rakennerahasto-ohjelman alueelliset suunnitelmat Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulma Heikki Ojala Suunnitteluryhmän puheenjohtaja Suunnitelman lähtökohdat Seitsemän maakuntaa Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastokausi 2014 2020 ja pk-yritykset

Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastokausi 2014 2020 ja pk-yritykset Kestävää kasvua ja työtä rakennerahastokausi 2014 2020 ja pk-yritykset Päivi Keisanen Ohjelmapäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto 19.3.2014 Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) Manner-Suomessa yksi ohjelma

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 ESR Taina Lommi 25.2..2014 Etelä-Suomen RR-ELY Uusimaa/Opastinsilta 12 B, Helsinki taina.lommi@ely-keskus.fi Vielä vähän vanhaa kautta jäljellä Ideahaku käynnissä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot