Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa. Pohjois-Savon ELY-keskus"

Transkriptio

1 Hankerahoitus ohjelmakausien vaihteessa Pohjois-Savon ELY-keskus Timo Ollila

2 Ohjelmakauden vaihdos (1) - Rahoittajalle tärkeä viestiä tulevista hakemuksista ajoissa - ESR ja EAKR ohjelmien tilanteessa eroja - Lisää seurattavia asioita Hankkeiden toteutus ja resurssien käyttö erityisseurannassa Vapautuvat varat kohdennetaan uudelleen Ylimaakunnalliset hankkeet hankalammin rahoitettavia

3 Ohjelmakauden vaihdos (2) Rahoituspäätöksiä mahdollisesti myös vuonna 2014 Hankkeiden kestoon ei ole näkyvissä muutoksia (pääsääntö 2014 loppuun) EAKR; - yrityshankkeisiin on rahoitusta jäljellä - Ympäristö- ja työllisyysperusteisiin investointeihin ei juurikaan ole rahaa jäljellä - Maakunnan liiton EAKR rahoitusta TL 2ssa käytettävissä

4 ESR-rahoitustilanne (1) Itä-Suomelle on tärkeää hoitaa nykyinen ohjelmakausi vaikuttavasti ja täysimääräisesti loppuun Haussa konkreettiset ja vaikuttavat hankkeet Hankkeiden toteutettavuus selkeä kriteeri Kertakorvaushankkeita Pohjois-Savossa paljon, jatkossa sisältöön kiinnitetään entistä enemmän huomiota

5 ESR-rahoitustilanne (2) Itä-Suomen kehyksestä jakamatonta valtuutta noin 5 miljoonaa Rahoitustarvetta tarkastellaan touko- ja syyskuussa 2013 Rahoitushakemuksia kannattaa jättää ajoissa, esim huhtikuussa Pohjois-Savon ELY-keskuksella ennakkotieto koko myöntövaltuuden määrästä hankkeita Kaikki eivät toteudu täysimääräisesti Toimintalinjajako ESR ohjelmassa ohjaa ohjelmatasolla, mutta ei estä hyvien hankkeiden rahoitusta

6 TEKES EAKR tilanne Julkisen tutkimuksen hankkeisiin EAKR rahoitusta Hakemukset jätetään, Ohjelmien teemoihin, tai Ohjelmien hakuihin Hankkeiden kesto pääosin 2014 kesäkuun loppuun Rahoituspäätökset keväällä 2013 Rahoitusta käytettävissä

7 Miten valmistelen Tekes hankkeen? Miten valmistelen projektin Tekesiin? Hankevalmistelukoulutus Aika: klo 8:45-11:00 https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/mitenvalmist elenprojektintekesiin Tekes ohjelmien hakuajat uajat/1319

8 Ohjelmakausi Hallinnon keventämisen mahdollistavat keskeiset toimet Halken päätös: 1. Ohjelmaprosessin ja -hallinnon yhtenäistäminen ja tehostaminen mm. yksinkertaistettujen kustannusmallien laajempi käyttöönotto hankkeissa 2. Ohjelmasisältöjen temaattinen keskittäminen 3. Hallinnon itse toteuttamien oman tuotannon hankkeiden huomattava (noin 2/3 osaa) vähentäminen. 4. Tuen hakemista, myöntämistä ja maksamista koskevien sääntöjen yhtenäistäminen kansallisten menettelyjen kanssa 5. Sähköinen yhtenäinen hakemus-, päätöksenteko- ja maksatusprosessi.

9 Ohjelmakausi (1) Alueellinen hanketoiminta on pääsääntö molemmissa rahastoissa ohjelmakaudella Maakunnan yhteistyöryhmät antavat hankkeista rahoittajaa velvoittavan lausunnon Alueelliset, yhden tai useamman maakunnan hankkeet, valmistellaan ja toteutetaan aluelähtöisesti Lisätään tarvelähtöistä yhteistyötä yli maakuntarajojen vaikuttavampien hankkeiden aikaansaamiseksi.

10 Ohjelmakausi (2) Molemmissa rahastoissa on tarpeen mahdollistaa valtakunnallisesti rahoitettavia toimia, mm. pääomasijoitustoiminta ja valtakunnallinen verkottunut innovaatioyhteistyö, ESR:ssa puolestaan esim. syrjäytymisen ehkäisemiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät valtakunnalliset teemat. ESR:n osalta alueellista toimintaa lisätään ja valtakunnallista toimintaa vähennetään nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna. EAKR:ssä valtakunnallista toimintaa lisätään.

11 Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjat 1. pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR), 2. uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), 3. vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR), 4. alueellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa), 5. työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR), 6. koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR) 7. sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR).

12 Alueellisen ja valtakunnallisen rahoituksen osuudet nykyisellä ja arvio tulevan ohjelmakauden osuuksista EAKR Alueellinen 95 % % Valtakunnallinen 5% % ESR Alueellinen 60 % % Valtakunnallinen 40 % %

13 Rahoitus ohjelmakaudella Suomen saanto on noin miljoonaa. Suomen asukaskohtainen tukitaso on 36 /asukas/v Erityisrahoitus on 30 /asukas Itä- ja Pohjois- Suomessa; kuluvalla kaudella erityisrahoitus on 35 /asukas. Kuntarahoituksen osuus todennäköisesti kasvaa

14 Ratkaisematta olevia kysymyksiä Rahoittajien roolit ohjelmassa Tekes rahoitus ohjelmassa Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen kaupungeissa Alueellisten ohjelma-asiakirjojen painoarvo Vähähiilisyyden toteuttaminen MYR asema vahvistuminen Ylialueellisten hankkeiden rahoitus

15 Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta tuetaan uusien yritysten perustamista (erityisesti naisyrittäjyys) ja uuden liiketoiminnan synnyttämistä (mm. pääomasijoituksilla) tuetaan yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyisyyttä edistäviä investointeja ja kehittämistoimia

16 EAKR tuettavan toiminnan esimerkkejä edistetään pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia vahvistetaan kasvuhakuisten ja kansainvälistyvien pkyritysten liiketoimintaosaamista ja kasvun edellytyksiä, kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä kehitetään T&k&i -ympäristöjä ja kehitysalustoja sekä niitä tukevia yhteistyömuotoja huomioiden alueiden osaamiskärjet

17 EAKR tuettavan toiminnan esimerkkejä parannetaan innovaatiopalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta kehitetään ja otetaan käyttöön uusia tuotteita, palveluita ja tuotantomenetelmien sekä toiminta- ja palveluprosesseja tuetaan tuotteiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita sekä niiden käyttöönottoa ja kaupallistamista tuetaan kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatio- ja tutkimustoimintaa ja sitä tukevia kokeiluja kehitetään koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä ja vientiedellytyksiä

18 EAKR tuettavan toiminnan esimerkkejä kehitetään ympäristöhaittoja ja -riskejä vähentäviä innovaatioita luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden tukemiseksi ja käytön tehokkuuden parantamiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi edistetään luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen liittyvää kehittämistoimintaa ja sitä tukevia pilotointi- ja demonstraatiohankkeita ja liiketoimintakehitystä kehitetään ja otetaan käyttöön ympäristötekniikoita yrityksissä ja julkisella sektorilla edistetään elinkeinoelämän edellytyksille tärkeää innovaatiostoimintaa, joka tähtää luonnon ympäristön laadun parantamiseen

19 EAKR tuettavan toiminnan esimerkkejä kehitetään uusiutuvaan energiaan perustuvia uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä sekä toiminta- ja palveluprosesseja edistetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja kehitetään soveltavan tutkimuksen kaupallistamisprosesseja kehitetään uusia liiketoiminta-alueita ja -malleja sekä liiketoimintaprosesseja

20 EAKR tuettavan toiminnan esimerkkejä tuetaan kaupunkialueiden vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä innovatiivisia ratkaisuja, selvityksiä sekä kehittämishankkeita kehitetään uusia yhteistyömuotoja ja verkostoja julkisten ja yksityisten toimijoiden välille kaupunkien ja kaupunkiseutujen vähähiilisyysstrategioiden toteuttamiseksi kehitetään vähähiilisiä liikennejärjestelmiä ja liikkumismuotoja kehitetään älykkäitä liikenneyhteyksiä

21 ESR tuettavan toiminnan esimerkkejä tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa mm. ohjauksen, koulutuksen, ja tukipalvelujen keinoin kehitetään ja tarjotaan työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien ohjaus- ja tukipalveluita ml. yksilöllisesti räätälöidyt polut, etsivä työ, työhön perehdyttäminen, aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet;

22 ESR tuettavan toiminnan esimerkkejä tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita sekä aiheeseen liittyvää vertaisoppimista ja verkostoitumista; kehitetään ja levitetään yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja, ml. toimintakulttuurin, innovaatiotoiminnan kehittäminen, sekä tuetaan tällaisten mallien käyttöönottoa; kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja

23 ESR tuettavan toiminnan esimerkkejä kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta, mentorointia ym. toimenpiteitä, joilla vähennetään sukupuolten välisiä koulutus- ja osaamiseroja; tarjotaan ohjausta ja koulutusta työllistävillä aloille ottaen huomioon sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen; selvitetään ja kokeillaan työn ja yksityiselämän yhteensovittamista helpottavia ratkaisuja;

24 ESR tuettavan toiminnan esimerkkejä tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä ja parannetaan siten työn tuottavuutta; kehitetään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta ml. oppisopimuskoulutus; edistetään digitaalisten tietovarantojen ja toimintaympäristöjen hyödyntämistä elinikäisessä oppimisessa; kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä; parannetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja yrittäjämyönteisyyttä;

25 ESR tuettavan toiminnan esimerkkejä kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita; kehitetään ja tarjotaan osallisuutta vahvistavia palveluita erityisesti työelämävalmiuksien näkökulmasta, ml. matalan kynnyksen asiakaslähtöiset palvelut, kuntoutus, sosiaali- ja terveyspalvelut, aikuissosiaalityö, päihde- ja mielenterveystyö ja omaehtoiset toimintamallit; tarjotaan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja kehitetään siihen liittyviä palveluita;

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Tiina Huotari Uudenmaan liitto 13.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa ja sen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan

Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan HAKUOHJEISTUS Keski-Pohjanmaan 2.3.-29.3.2015 avoinna oleva EAKR haku Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Hakuteemat ja painotukset TEEMA 1: Sähköisten palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä EUROOPAN KOMISSIO Yleistä tietoa Bryssel 7.10.2014 Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä Kumppanuussopimus kattaa neljä rahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus. Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Hankehaku 26.1.-27.2.2015 6Aika - rakennerahastorahoitus Rahoittavana viranomaisena kestävän kaupunkikehittämisen EAKRrahoituksessa Uudenmaan liitto ESR-toimenpiteiden

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-sisällöt Niklas Ulfvens baserat på material från TEM 28.5.2014 Höydylliset linkit www.tem.fi http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma on asiakirja, joka sisältää keskeiset Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpide-esitykset

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot