Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät 6.5.2013"

Transkriptio

1 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma LEADER-toimintaryhmätyön ajankohtaispäivät Riikka-Maria Turkia Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

2 Rakennerahastoihin (EAKR ja ESR) yksi ohjelma kolme toimeenpanosuunnitelmaa Kumppanuussopimus Suomen ja komission välillä Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois- Suomen alueellinen suunnitelma Etelä- ja Länsi- Suomen alueellinen suunnitelma Valtakunnalliset Teemat EAKR 10-20% ESR 25-35% 2

3 Rakennerahasto-ohjelman interventiologiikka 3

4 Rakennerahastopainopisteet Pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen (EAKR), 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR), 3. Vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR), 4. Alueellisen saavutettavuuden parantaminen (EAKR, vain Itä- ja Pohjois-Suomessa), 5. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen (ESR), 6. Koulutuksen, ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen kehittäminen (ESR) 7. Sosiaalisen osallisuuden lisääminen ja köyhyyden torjunta (ESR). 4

5 TL 1 PK-yritystoiminnan edistäminen Perustelu (haasteet) Yksipuolinen elinkeinorakenne Yritysten heikentynyt kvkilpailukyky Kasvuyritysten vähäinen määrä Haluttu muutos Uuden, osaamisintensiivisen yritystoiminnan synnyttäminen ja yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kasvu Esimerkkejä toimenpiteistä uudenlaiset yrityskiihdyttämöt ja uusien yritysten synnyn edistämisen mallit olemassa olevien yritysten investoinnit ja kehittämishankkeet (tuotteistaminen ja kaupallistaminen) pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen, mm konsultointi yritysverkostot, -klusterit ja muut yritysten kumppanuudet ja yhteistyömuodot 5

6 TL 2 Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Perustelu (haasteet) Haluttu muutos Esimerkkejä toimenpiteistä Yksipuolinen elinkeinorakenne Rakennemuutos Luonnonvarojen käytön tehokkuus ja ympäristövaikutu sten hallinta Innovaatioympäristön vahvistaminen tukemaan alueen kärkialoja ja huippuosaamista Alueen T&Kinvestointien kasvu, erityisesti cleatechalalla Uudet tuotteet, palvelut, liiketoimintakonseptit markkinoille tutkimus- ja kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuri osaamiskeskittymät ja T&K- ympäristöt ja kehitysalustat yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen tutkimusyhteistyö ja verkottuminen yrityslähtöiset soveltavan tutkimuksen hankkeet uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehitys (myös käytäntölähtöiset innovaatiot) koulutuksen ja tutkimuksen vientiedellytykset (esiselvitykset) 6

7 TL 3 Vähähiilinen talous Perustelu (haasteet) Korkea energiankulutus Suuret kasvihuonekaasupäästöt Haluttu muutos Uusien, pk-yritysten ja yhdyskuntien energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen käyttöönotto Uudet vähähiiliset tuotteet, palvelut, liiketoimintakonseptit (innovaatiot) markkinoille Esimerkkejä toimenpiteistä kuten TL 1 ja TL 2, kun sisältää vähähiilisyyden tavoitteen (energiatehokkuus; uusiutuvan energian tutkimus, jalostus tai käyttöönotto) yhdyskuntien vähähiilisyysstrategiat ja niiden toteuttamiseksi tarvittavat selvitykset, ratkaisut, kehittämishankkeet ja yhteistyömuodot julkisten hankintojen vähähiilisen osaamisen edistäminen 7

8 TL 4 Saavutettavuus (vain IP-alue) Perustelu (haasteet) Itä- ja Pohjois- Suomen yritysten saavutettavuudes ta johtuva heikompi kilpailukyky Haluttu muutos Elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantaminen Itä- ja Pohjois-Suomessa Esimerkkejä toimenpiteistä elinkeinoelämän kannalta tärkeät liikenneinvestoinnit (liittymät ja logistiikkakeskukset) 8

9 TL 5 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Perustelu (haasteet) Työikäisen väestön väheneminen Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttöm yys Rakennemuutos Työ- ja koulutusurien sukupuolen mukainen eriytyminen Haluttu muutos Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden parantaminen Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen Muutosvalmiuksien parantaminen Esimerkkejä toimenpiteistä ohjeistus, koulutus ja tukipalvelut nuorisotakuun toimeenpanossa työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien ohjaus- ja tukipalvelut (mm. työvoimapoliittiset toimet) heikossa työmarkkina-asemassa olevien uudet työvoima- ja yrityspalvelut maahanmuuttajien vastaanoton palvelut ja muut kotouttamistoimenpiteet työhyvinvoinnin koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalvelut sekä toimintamallit ja palvelut irtisanottavien tai irtisanomisuhan alla olevien nopean työllistymisen mallit ml. muutosturva. sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistävät hankkeet 9

10 TL 6 Osaaminen, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Perustelu (haasteet) Siirtymävaiheet koulutus- ja työurilla Muuttuvat osaamistarpeet Työn tuottavuus Haluttu muutos Osaamisen ja ammattitaidon parantaminen Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen Esimerkkejä toimenpiteistä työssä olevien osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen digitaalisten tietovarantojen ja toimintaympäristöjen hyödyntäminen oppimisessa aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmät opiskelijoiden työelämäyhteydet ja yrittäjyysmyönteisyys siirtymävaiheita tukevat palvelut erityisryhmien ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset, koulutusvaihtoehtoja ja koulutukseen osallistuminen uuden ammatin hankinta työllistäviltä aloilta 10

11 TL 7 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Perustelu (haasteet) Työmarkkinoilta syrjäytyminen ja syrjintä Haluttu muutos Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Esimerkkejä toimenpiteistä osallisuutta lisäävät palvelut (mm. päihdeja mielenterveystyö ja kuntoutus) nuorten syrjäytymistä ehkäisevät toimenpiteet ja palvelukehitys monialainen ammatillinen yhteistyö ja osaaminen (mm. konsultointi ja verkottuminen) asukaslähtöiset toimintatavat ja palvelut osallisuuden tukemisessa 11

12 Toimintatavat kansalaistoimijalähtöisessä paikallisessa kehittämisessä kaupungeissa Toteuttaa Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitteita ja sopia valittuihin investointiprioriteetteihin. Ohjelmassa ei ennalta määrättyä korvamerkintää. Toteutus osana normaalia rakennerahasto-ohjelman toimeenpanoa hankehakujen kautta Alueiden päätettävissä, toteutetaanko ja millä tavoin. Toimina voitaisiin rahoittaa yhteisöllisiä pienhankkeita sekä paikallisen kehittämisstrategian laatiminen. Paikallisen kehittämisen toimintatavat voisivat vaihdella, mutta niissä tulisi toteutua tietyt periaatteet ja reunaehdot.

13 Periaatteet ja reunaehdot kansalaistoimijalähtöisessä kehittämisessä kaupungeissa (1/2) 1. Paikallinen kehittäminen on omaehtoista, alhaalta ylös - suuntautuvaa ja kansalaistoimijalähtöistä. 2. Toiminta on avointa, osallistavaa ja laaja-alaista. 3. Kehittämistoiminta pohjautuu paikallisten toimijoiden yhteistyössä laatimaan kehittämisstrategiaan. Strategian lähtökohtaisena tavoitteena on työ- ja ansiomahdollisuuksien kehittäminen sekä sosiaalisen pääoman lisääminen.

14 Periaatteet ja reunaehdot kansalaistoimijalähtöisessä kehittämisessä kaupungeissa (2/2) 4. Toiminta kohdistuu niille alueille, joilla ei toteuteta maaseuturahastosta rahoitettua yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä (Leader-toimintatapa). 5. Toiminta-alue on perusteltu toiminnallisuuden ja paikallisten olosuhteiden näkökulmasta. Toiminta-alueen ei tarvitse olla maakunta-, ELY-keskus- tai kuntarajojen mukainen. 6. Toiminta-alueen kunnat ja kaupungit osallistuvat kehittämistoimintaan omalla rahoituksellaan.

15 MYR:ien vastauksia Mielenkiintoa löytyy kaikissa maakunnissa paikalliseen kehittämiseen. Toimintatapoihin liittyviä näkemyksiä: Kokonaiskoordinaation tarve Tiivis yhteys maakuntaohjelmatyöhön Vaihtoehtoisia hankkeiden hallintamenettelyjä Kaupunkien osallistuminen ja yhteys kaupunkistrategioihin Ei uusia hallinnollisia rakenteita Ei yritystukia Sisällöiksi sopivat erityisesti osallisuuden toimintalinja (ESR), saavutettavuus (EAKR) 15

16 Kestävä kaupunkikehitys (EAKR) Linkitetty kansalliseen kaupunkipolitiikkaan ja kasvusopimuksiin Osana kasvusopimuksia kaupungit laativat rakennerahastosuunnitelman ja muodostavat verkoston Rahoitetaan yhtä kaupunkiverkostoa (max 6 kaupunkia) Kaupunkiverkosto itse päättää rahoitettavat hankkeet Pieni rahoitusvolyymi n. 10 milj/vuodessa.

17 Tausta-aineistot ja ajankohtaiset ohjelmavalmistelusta Kiitos! 17

18 Valmistelun aikataulua (1) 2012 Alustavat poliittiset linjaukset hallinnosta ja sisällöstä Alueellisten suunnitelmien ja valtakunnallisten teemojen valmistelu 2013 TAMMI- HUHTIKUU Luonnokset alueellisista suunnitelmista ja valtakunnallisista teemoista valmiina, yhteensovitus käynnistyy SOVA-lain mukainen ympäristökuuleminen, I-vaihe EU-tason rahoitusratkaisu Eurooppa-Neuvostossa 8.2. Kumppanuussopimuksen ja rakennerahasto-ohjelman ensimmäiset luonnokset, julkisia huhtikuun lopulla Ennakkoarviointiin liittyvä kysely RR-toimijoille ohjelman sisällöstä ja rahoituksesta 18

19 Valmistelun aikataulua (2) TOUKOKUU- ELOKUU 2013 Kumppanuussopimuksen ja Rr-ohjelman poliittinen käsittely (sisältö ja rahoitus) SYYSKUU-LOKAKUU 2013 Valtioneuvosto hyväksyy kumppanuussopimuksen ja rr-ohjelman Asetusten hyväksyminen EU-tasolla Suomi toimittaa asiakirjat komission hyväksyttäväksi MARRASKUU-JOULUKUU 2013 Viralliset neuvottelut EU-komission kanssa Alueellisten suunnitelmien ja valtakunnallisten teemojen viimestelyä KEVÄT 2014 Komissio hyväksyy Suomen kumppanuussopimuksen ja rr-ohjelman Ohjelman toimeenpano alkaa (mahdollisesti kansallisella riskillä, jos ohjelma-asiakirjaa ei ole komissiossa hyväksytty) 19

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari RAKENNERAHASTOT 2014-2020 Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET 28.1.2014 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

Lisätiedot

kaivosvesiosaamiseen liittyen

kaivosvesiosaamiseen liittyen Rahoitusmahdollisuuksia kaivosvesiosaamiseen liittyen Soile Juuti Ohjelmapäällikkö, Pohjois-Savon liitto soile.juuti@pohjois-savo.fi 24.1.2014 Rahoitusohjelmia Alueellisesti: Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa

Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa Ohjelmakausi 2014-2020 käyntiin Suomessa EAKR Etelä-Suomessa 2007-2013 ja 2014-2020 - tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus 4.3.2014 Vierumäki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM, Alueosasto (No

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä

Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä EUROOPAN KOMISSIO Yleistä tietoa Bryssel 7.10.2014 Suomen kumppanuussopimuksen 2014 2020 tiivistelmä Kumppanuussopimus kattaa neljä rahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014

Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista. Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Potkua vähähiilisiin energiahankkeisiin EU:n rakennerahastoista Kehitysjohtaja Jukka Mäkitalo TEM Turku, 16.5.2014 Tavoitteena vähähiilinen talous Vähähiilisyyden näkyvä rooli uudella rakennerahastokaudella:

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot