RAKENNERAHASTOT Liisanpuisto EU-rahoituspäällikkö Maija Saari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNERAHASTOT 2014-2020. Liisanpuisto 28.1.2014 EU-rahoituspäällikkö Maija Saari"

Transkriptio

1 RAKENNERAHASTOT Liisanpuisto EU-rahoituspäällikkö

2 EU 2020-STRATEGIAN TAVOITTEET

3 EU 2020-STRATEGIA: ÄLYKÄS KASVU Innovatiivinen ja kilpailukykyinen yritys- ja tutkimusympäristö

4 EU 2020-STRATEGIA: OSALLISTAVA KASVU Työmarkkinoille osallistumisen lisääminen parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja koulutuspolitiikkaa

5 EU 2020-STRATEGIA: KESTÄVÄ KASVU Resurssien kestävämpään ja tehokkaampaan käyttöön perustuva ympäristöystävällinen kasvu

6 Yksi valtakunnallinen ohjelma ESR/EAKR Valmistelu kahdella suuralueella (Pohjois-Suomi/Itä-Suomi ja Etelä- Suomi/Länsi-Suomi) Valtakunnalliset teemat EAKR 10% ESR 25% EAKR: Yritys- ja innovaatioverkostot, sisältäen vähähiilisen talouden yhdessä YM:n kanssa. Täydentää alueellisia hankkeita osaamis- ja innovaatiokeskittymien vahvistamisessa. Tukee INKA-ohjelman toteutusta. ESR: TEM,OKM,STM -> Nuorisotakuu, EURES/työperäinen maahanmuutto, maahanmuuttajien kotoutuminen, kasvu- ja rakennemuutosalojen työvoiman saatavuus, työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen/välityömarkkinat Manner-Suomen rakennerahastoohjelma

7 Tuettavat teemat = ohjelman toimintalinjat 1. Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (EAKR) 25% 2. Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) 33.1% sisältää vähähiilisen talouden edistämisen (EAKR) 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), 17.8% 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) 12.5% 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR), 7.6% Tekninen tuki 3%

8 Kohdennus Tavoitteet Toimenpiteitä: 1. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen sekä uuden yritystoiminnan edistäminen Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla 8 Uusien yritysten syntyminen ja kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuuden kasvaminen Yritysten energiatehokkuuden edistäminen PK-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (EAKR) - tuetaan uusien yritysten käynnistymistä ja uuden liiketoiminnan kehittämistä (ml. yrityskiihdyttämömallit) - vahvistetaan kasvuhakuisten, kansainvälistyvien ja kv-markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvälistymisvalmiuksia - tuetaan pk-yritysten ideoiden, tuotteiden ja palvelujen tuotteistamista ja kaupallistamista sekä markkinoille pääsyä - tuetaan kasvua, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä edistäviä pk-yritysten kehittämishankkeita - kehitetään yritysklustereita, yritysten verkostoja ja muita yritysten yhteistyömuotoja - käytetään pääomasijoituksia yritysten kasvun turvaamiseksi -Kehitetään pk-yritystoimintaa tukevia liikenneyhteyksiä älyliikenteen mahdollisuudet huomioiden yrityskeskittymiin ja puistoihin - kehitetään alueen pk-yritystoimintaa tukevia matka- ja kuljetusketjuja sekä logistiikkakeskuksia

9 Kohdennus Tavoitteet Toimenpiteitä: 1. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin tukeminen Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen kaikilla aloilla 9 hyödyntäminen Etunimi Sukunimi (EAKR) Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen Uusien tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintakonseptien markkinoille saaminen Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja - kehitetään alueen elinkeinotoimintaa tukevaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan infrastruktuuria hyödyntäen pilotointi-, kokeilu- ja demonstraatioympäristöjä - luodaan ja kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymiä - INKA ohjelman täydentäminen - kehitetään t&k&i ympäristöjä ja kehitysalustoja huomioiden alueiden osaamiskärjet - lisätään yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten, julkisyhteisöjen ja yritysten t&k&i yhteistyötä tuetaan pk-yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä, kaupallistamista ja uuden teknologian käyttöönottoa kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys huomioiden - tuetaan pk-yritysten tuotteiden, palveluiden, materiaalien ja tuotantomenetelmien prototyyppejä, pilotointeja ja demonstraatioita - kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja kokeiluja sekä kaupallistamisprosesseja - tuetaan vähähiilisyysstrategioiden toteuttamisen kannalta keskeisiä innovatiivisia ratkaisuja ja selvityksiä - yritysten ja tutkimus- ja oppilaitosten yhteishankkeet innovatiivisten ympäristötekniikoiden kehittämiseksi - uusien ympäristöliiketoimintaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

10 Kohdennus Tavoitteet Toimenpiteitä: 1. Uuden liiketoiminnan synnyttäminen ja pkyritysten energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen Energia- ja materiaalitehokkaiden teknologioiden ja innovaatioiden edistäminen Uusiutuvien energiamuotojen käytön edistäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen - energia- ja materiaalitehokkaiden teknologioiden ja innovaatioiden kehittäminen ja niiden kaupallistaminen tuotteiksi - jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö - ympäristöjohtaminen ja järjestelmien käyttöönotto - uusiutuviin energiamuotoihin perustuvien teknologioiden, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen ja kaupallistaminen - hajautetun uusiutuvan energiatuotannon edistäminen 2. Kaupunkialueiden vähähiilisten strategioiden edistäminen Kaupunkiseutujen hiilijalanjäljen pienentäminen - kaupunkien vähähiilisyysstrategioihin liittyvien pilotti-, demonstraatio- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen - edelläkävijämarkkinoiden luominen ja hyödyntäminen uuden liiketoiminnan synnyttämisessä esim. osana julkisten hankintojen prosessia - asumisen energiatehokkuutta parantavien teknologioiden tukeminen - kierrätyksen ja jätteiden hyötykäytön edistäminen Vähähiilisen talouden edistäminen (EAKR)/ vähintään 25% rahoituksesta tulee kohdentaa vähähiilistä taloutta kaikilla aloilla edistävään toimintaan

11 Toimintalinja 3:Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) Kohdennus Tavoitteet Toimenpiteitä: 1. Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien pääsy työmarkkinoille, työvoiman liikkuvuuden tukeminen 2. Työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien mukautuminen muutoksiin 3.Naisten ja miesten tasa-arvo Työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen Nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden parantaminen Työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen PK-yritysten kilpailukyvyn nostaminen ja kansainvälistymisen edistäminen osaamista kehittämällä, erityisesti muutostilanteissa Sukupuolten tasa-arvoa työelämässä edistävät hankkeet - proaktiivisten, monikanavaisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen heikossa työmarkkina-asemassa oleville - nuorisotakuun toimeenpanon tukeminen (ohjeistus, koulutus, tukipalvelut) -työperäisen maahanmuuton mallien kehittäminen, EURES-palvelut - maahanmuuttajien vastaanottopalvelujen ja kotouttamistoimenpiteiden kehittäminen, pysyvän poikkihallinnollisen kotouttamistyön tukirakenteen luominen - yksilöllisten urapolkujen ja tukitoimenpiteiden kehittäminen -työn ja koulutuksen yhdistelmät, työpaja/ oppisopimustyyppisen toiminnan kehittäminen - yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailukyvyn vahvistaminen, osaamisen, innovaatiokyvyn ja muutostilanteiden paremman hallinnan kehittäminen - tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavien koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluiden kehittäminen - työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävien toimintamallien ja palvelujen kehittäminen, erityistä huomiota ikääntyvien työssä jaksamiseen - uudistumista ja kilpailukykyä edistävien johtamisen ja työn organisointimallien kehittäminen - koulutus ja ohjaus työllistäville aloille ottaen huomioon sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventämisen 11 Etunimi Sukunimi

12 Kohdennus Tavoitteet Toimenpiteitä: 1. Työelämäyhteistyö ja työssä oppiminen Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen Elinikäisen oppimisen edistäminen - kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita - lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. oppisopimus koulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla; - kehitetään erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, vammaiset, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumista - kehitetään aikuiskoulutuksen ennakointimenetelmiä ja parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen; -tuetaan uuden ammatin hankkimista työpaikkoja tarjoavilta aloilta sukupuolinäkökulma huomioon ottaen - tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen ja ammattitaidon parantamista

13 Kohdennus Tavoitteet Toimenpiteitä: 1. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen Uusien työllistymistä tukevien toimintamallien kehittäminen ja käyttöön otto - heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistymistä, työkykyä ja terveyttä tukevat matalan kynnyksen palvelut yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, kelan, työelämän ja 3. sektorin kanssa (esim.päihde- ja mielenterveystyö, kuntoutus) - maahanmuuttajien kotoutumista tukevat toimenpiteet, erityisenä kohderyhmänä toisen polven maahanmuuttajat Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen - asukaslähtöisten toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen osallisuuden tukemisessa Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR), 20%

14 Rahoitusratkaisu

15 Suomelle 1,3 miljardia euroa, pudotusta nykyiseen noin 1 miljardi EU ja kansallinen yhteensä 2,6mrd Itä- ja Pohjois -Suomen osuus 71% ja Etelä- ja Länsi -Suomen osuus 29% EU:n ja valtion suhde 50% - 50%. Kansallisesta julkisesta valtion osuus 75%, kuntien osuus 25% Komissio pidättää suoritusvarauksena 7%, jaetaan tulosindikaattorien mukaan v.2019 Satakunnan kehys 31,8 milj.euroa, josta ESR 12,7 ja EAKR 19,1milj.euroa + kansallinen osuus (HALKE 22.1.) -> n.35%:n vähennys nykyiseen Etelä- ja Länsi-Suomessa Rahoituskehys

16 Jokaisella neljällä suuralueella oma rakennerahastohallinnointiin erikoistunut ELY-keskus: Länsi-Suomessa Keski-Suomen ELYkeskus Jyväskylässä. Keski-Suomen RR-alue: Satakunta, Pohjanmaa, Etelä- Pohjanmaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi Henkilöstö on RR-ELYn palveluksessa, mutta sijoitettuna kaikissa suuralueen ELY-keskuksissa alueellisina asiantuntijoina, jotka mm. valmistelevat hankkeita ja pitävät yhteyttä aluekehitystoimijoihin. Neljä ELY-keskusta erikoistuu RRhallintoon

17 Mikä muuttuu ? Horisontaalisten tavoitteiden painoarvo kasvaa: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys Indikaattorien merkitys kasvaa (vrt. suoritusvaraus) TEM-hallinnon itse toteutettujen hankkeiden määrä vähenee merkittävästi Tuettavasta toiminnasta pois starttiraha ja työllistäminen valtiolle, tukikelpoiseksi työhönvalmennus

18 Mikä muuttuu (2)? Maksuennakko mahdollinen - ennakon maksaminen hankkeen toteutuksen kannalta perusteltua - max 30% hankkeelle myönnetystä tuesta - rahoittajan tarveharkinta (!) Maksatuksille max 90 päivän käsittelyaika

19 Yksinkertaistetut kustannusmallit Pääsääntönä Hakija esittää, rahoittaja päättää FLAT RATE - 17%: nykyinen malli - 15%: matkakustannukset todellisten kustannusten mukaan - 40%: kaikki muut kustannukset paitsi palkat flat rate osuudesta; käyttöä pilotoidaan vain harkitusti LUMP SUM = kertakorvaus - max euron julkinen rahoitus - tulokset selkeästi osoitettavissa

20 Sähköinen asiointi EURA 2014 Lisäksi TUKI2000 (EAKR) ja Eval (Tekes) Täysin sähköinen asiointi Ei paperihakemuksia, hakijalla vahva Katso tunnistautuminen (www.vero.fi/katso)

21 Hakeminen Ohjelman toimeenpano käyntiin 5/2014, yritystuet 7/2014 Hakemuslomake uusittu: aikaisempien hankkeiden hyödyntäminen, uutuusarvo, mihin ongelmaan haetaan ratkaisua? Hakijan osaaminen ja kokemus, hankkeen riskiarviointi Tavoitteiden tulisi olla mitattavia

22 Kiitos! ( ) ( )