LEMMINKÄINEN OYJ klo 10.33

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMMINKÄINEN OYJ 16.2.2005 klo 10.33"

Transkriptio

1 LEMMINKÄINEN OYJ klo TILIKAUSI 2004: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI SELVÄSTI Konsernin liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1.533,5 milj. euroa (1.359,0), tulos ennen veroja oli 49,5 milj. euroa (41,8), sijoitetun pääoman tuotto 14,8 % (13,3) ja tulos/osake 1,89 euroa (1,30). Tilauskanta kasvoi 32,1 % ja oli 783,4 milj. euroa (593,0). Osingonjakoehdotus on 0,60 euroa/osake (2,50). KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 1.533,5 milj. euroa (1.359,0). Ulkomaantoiminnan osuus oli 358,6 milj. euroa (289,3) eli 23,4 % liikevaihdosta (21,3). Liikevoitto oli 58,6 milj. euroa (48,8), tulos ennen veroja 49,5 milj. euroa (41,8) ja tilikauden voitto 32,1 milj. euroa (22,4). Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,8 % (13,3), oman pääoman tuotto 18,9 % (12,7) ja tulos per osake 1,89 euroa (1,30). Konsernin tuloksen paraneminen johtuu pääosin talonrakennustoimintaa harjoittavan Oy Alfred A. Palmberg Ab:n ja Lemcon Oy:n merkittävästi parantuneista tuloksista. Päällystys- ja kiviainesryhmän ja Rakennusmateriaaliryhmän tuloksia on rasittanut runsassateinen työkausi. Tekmannin tulos oli edellisvuotta heikompi. TULOS JA NÄKYMÄT LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN Päällystys- ja kiviainesryhmä Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi ja oli 430,4 milj. euroa (380,6). Ryhmän liikevoitto oli 15,3 milj. euroa (16,9). Päällystystöiden hintataso on edelleen kireä kaikissa Pohjoismaissa. Kotimaassa valtion töiden urakkahinnat pysyivät matalina ja kuntatöiden hintataso laski. Lisäksi sateinen sää aiheutti toiminnalle ylimääräisiä kustannuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vuoden 2005 päällystystöiden hintataso ei vielä ole tiedossa, mutta urakkahintojen ei odoteta ainakaan huononevan. Venäjällä ja Baltian maissa päällystystoiminnan tilauskannat ovat aiempaa korkeammalla tasolla ja näkymät ovat edelleen hyvät. Suuret yhdyskuntarakentamisen hankkeet pitävät kiviainesten kysynnän lähivuosina hyvänä. Uuden ydinvoimalan valmisbetoniurakka lisää merkittävästi Forssan Betonituote Oy:n toimituksia seuraavan kolmen vuoden aikana. Rakennusmateriaaliryhmä Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto oli 95,7 milj. euroa (95,1). Ryhmän liikevoitto oli 2,7 milj. euroa (2,8).

2 Sateinen kesä aiheutti lisäkustannuksia ja heikensi ryhmän urakointitoiminnan tulosta. Huonot säät viivästyttivät töitä. Tuotantokapasiteetin käyttöaste oli kuitenkin korkea. Ryhmän näkymät alkaneelle vuodelle ovat myönteiset mm. vilkkaana jatkuvan korjausrakentamisen ansiosta. Myös materiaaliviennin odotetaan kasvavan. Lemcon Oy Lemcon Oy:n liikevaihto oli 264,5 milj. euroa (201,2). Yhtiön tulos ennen veroja parani 71 % ja oli 11,3 milj. euroa (6,6). Lemconin tuloskehitys on ollut myönteinen. Kalliorakentamisen markkinatilanne on pysynyt hyvänä Suomessa ja Ruotsissa. Infraalan suurhankkeet jatkuvat Suomessa ainakin lähivuosina. Lemconin vientitoiminnan odotetaan kehittyvän suotuisasti, ja kasvua odotetaan varsinkin Kiinan ja Venäjän markkinoilla. Myös televerkkorakentamisen näkymät ovat hyvät. Merkittävästi kasvanut tilauskanta antaa yhtiölle hyvät lähtökohdat myös vuodelle Oy Alfred A. Palmberg Ab Kotimaan talonrakennustoimintaa harjoittavan Palmbergin liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 588,6 milj. euroa (524,7). Yhtiön tulos ennen veroja parani 51 % ja oli 27,8 milj. euroa (18,4). Palmbergin valmistuneen oman asuntotuotannon määrä oli 948 asuntoa (800). Yhtiön urakkakohteissa valmistui 859 uutta asuntoa (826). Palmbergin tilauskanta vuoden 2004 lopussa oli suurempi kuin edellisenä vuonna, ja sen valmiudet aloittaa uutta omaa asuntotuotantoa ovat tänä vuonna aiempaa paremmat. Tekmanni Oy Tekmanni Oy:n liikevaihto oli 198,3 milj. euroa (192,3). Yhtiön tulos ennen veroja huononi ja oli 2,1 milj. euroa (4,3). Tekmannin epätyydyttävä tuloskehitys johtuu talotekniikan markkinatilanteen kiristymisestä, materiaalihintatason noususta sekä liiketoiminnan sopeuttamistoimenpiteistä. Talotekniikan kokonaismarkkinoiden odotetaan hieman kasvavan vuonna Toimeenpantujen saneeraus- ja rakennejärjestelyjen johdosta Tekmannin kilpailukyky paranee vuonna RAHOITUS Rahoituslaskelman mukainen liiketoiminnan rahavirta oli 76,7 milj. euroa (22,0), investointien rahavirta -21,8 milj. euroa (-18,1) ja rahoituksen rahavirta -59,6 milj. euroa (2,7). Katsauskauden rahavirtaan sisältyy vuodelta 2003 maksettuja osinkoja 44,9 milj. euroa.

3 Korollinen vieras pääoma katsauskauden lopussa oli 222,2 milj. euroa (224,1) ja likvidit varat 39,9 milj. euroa (44,5). Korollinen nettovelka oli 182,3 milj. euroa (179,6). Nettorahoituskulut olivat 9,2 milj. euroa (7,3), mikä oli 0,6 % liikevaihdosta (0,5). Rahoituskuluihin sisältyy edellisvuodesta poiketen 2,3 milj. euroa rahoitusleasingvelkojen korkokuluja. Omavaraisuusaste oli 30,3 % (34,0) ja nettovelkaantumisaste (gearing) 100,7 % (93,0). IFRS-TILINPÄÄTÖKSEEN SIIRTYMINEN Yhtiö julkistaa ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksensä vuodelta Osavuosikatsaukset vertailutietoineen laaditaan IFRS-säännösten mukaisina kaudesta alkaen. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset muutetaan vuoden 2005 loppuun mennessä IFRSsäännösten mukaisiksi. Vuoden 2003 tilinpäätöksessä siirryttiin IFRS-käytäntöön rahoitusleasingin ja vaihto-omaisuuden osalta kirjaamalla rahoitusleasinghankinnat varoiksi ja veloiksi sekä lisäämällä vaihto-omaisuuden arvoon hankinnan ja valmistuksen osuus niihin kohdistuvista kiinteistä menoista. Vuoden 2004 avaavaan IFRS-taseeseen tehtäviä keskeisimpiä laskentaperiaatteita koskevia muutoksia ovat perustajaurakoinnin tuloutuksen muuttaminen kokonaisvalmistusasteen mukaiseksi, liikearvojen poistojen korvaaminen arvonalennuksen testaamisella sekä kaikkien verotuksen ja tilinpäätöksen välisten tilapäisten erojen kirjaaminen laskennalliseksi veroksi. Liikearvopoistojen määrä vuonna 2004 oli 7,7 milj. euroa. Ennenaikaisen TELtyökyvyttömyyseläkkeen laskentaperiaatteita on muutettu, minkä johdosta sitä ei enää pidetä etuuspohjaisena, eikä siitä siten aiheudu eläkevelkaa. Edellä mainituista IFRS-laskentaperiaatteiden muutoksista johtuva oman pääoman vähennys on noin 2 %. Perustajaurakoinnin IFRS-säännösten mukainen käsittely lisää korollista nettovelkaa noin 30 milj. eurolla. IFRS-standardien mukainen tilinpäätös tulee poistamaan talonrakennustoiminnan perustajaurakoinnin kaksinkertaisen liikevaihdon. Tällä on suhteellista kannattavuutta parantava vaikutus. Taseeseen perustajaurakoinnin kirjausten muutokset vaikuttavat pienentävästi. Vastaavasti eräiden kiinteistöliiketoiminnan välivuokraussopimusten mahdollinen kirjaaminen taseeseen kasvattaisi sen loppusummaa, jolloin taseen loppusumma ei muuttuisi olennaisesti nykyisestä. INVESTOINNIT Tilikauden investoinnit olivat 40,8 milj. euroa (37,2). Investoinnit olivat lähinnä päällystys-, murskaus- ja louhintakaluston, rakennusmateriaalien tuotantolaitteiden sekä talonrakennuskaluston hankintoja.

4 HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin (7.167). Toimihenkilöitä oli (2.259) ja työntekijöitä (4.908). Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa (6.505) henkilöä. Ulkomailla työskenteli vuoden aikana keskimäärin henkilöä (1.417) eli 21,7 % koko henkilöstöstä (19,8). KONSERNIRAKENNE Lemminkäisen omistusosuutta virolaisesta AS Talter rakennusyhtiöstä on tilikaudella lisätty 99,4 %:iin (49,6). TILAUSKANTA Konsernin laskuttamaton tilauskanta kasvoi 32,1 % ja oli 783,4 milj. euroa (593,0). Tähän sisältyy ulkomaantoiminnan tilauskantaa 244,6 milj. euroa (115,5). Tilauskanta toimialoittain Milj. euroa Muutos-% Päällystys- ja kiviainesryhmä 124,7 64,9 92,1 Rakennusmateriaaliryhmä 12,5 16,5-24,2 Lemcon Oy 239,1 139,6 71,3 Oy Alfred A. Palmberg Ab 334,3 286,8 16,6 Tekmanni Oy 72,7 85,3-14,8 Yhteensä 783,4 593,0 32,1 Tilikauden aikana aloitettuja merkittävimpiä rakennuskohteita olivat 44 milj. euron arvoinen Kauppakeskus Jumbon toinen vaihe Vantaalla, 38 milj. euron arvoinen Kauppakeskus Lanterna Helsingin Roihupellossa sekä joulukuussa 2004 käynnistynyt 46 milj. euron arvoinen Kotkan liikekeskuksen rakennustyö. Ruotsin Botniabanalla aloitettiin kolmen uuden rautatietunnelin rakentaminen. Vuoden lopulla saatiin kaksi Vuosaaren sataman tunneliurakkaa, joiden yhteenlaskettu arvo on n. 25 milj. euroa. Lemminkäinen on sopinut Olkiluodon ydinvoimalan koko rakennushankkeen valmisbetonitoimituksista. Lisäksi projektista on saatu maarakennus- ja tunneliurakoita. Lemminkäisen saamien ydinvoimalaurakoiden yhteenlaskettu arvo on n. 27 milj. euroa. Unkarissa aloitettiin Nokian ja Perloksen tuotantolaitosten laajennustyöt sekä Elcoteqin tehtaan saneeraus. Pietarissa käynnistettiin tuotantolaitosten rakentaminen sekä Nokian Renkaille että Elcoteqille. Nämä työt ovat yhteisarvoltaan n. 40 milj. euroa. Kazanissa aloitettiin 35 milj. euron arvoisen

5 monitoimiareenan rakennustyöt. Ukrainassa käynnistyi Kiovan ja Odessan välisellä maantiellä n. 10 kilometrin mittainen päällystysurakka, joka jatkuu kuluvana vuonna. OSAKKEET Lemminkäinen Oyj:n osakkeen keskikurssi oli tilikauden aikana 15,98 euroa (17,39). Tilikauden lopussa kurssi oli 15,74 euroa (17,00) ja osakekannan markkina-arvo oli 267,9 milj. euroa (289,4). Yhtiöllä oli vuoden lopussa osakkeenomistajaa (2.807). Osakkeita vaihdettiin kpl ( ). Lemminkäisellä on alkaen Liquidity Providing (LP) markkinatakaussopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Sopimuksen mukaan Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan Lemminkäisen osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset sisältävät vähintään 800 osaketta. Nordea Pankki Suomi Oyj sitoutuu antamaan tarjouksia Helsingin Pörssin kaupankäyntijärjestelmässä Pörssin päälistalla jokaisena pörssipäivänä vähintään 85 % jatkuva kaupankäynti I:n ajasta sekä arvopaperiin sovellettavassa päivän avaus- ja päätösmenettelyssä. KILPAILUVIRANOMAISTEN TUTKIMUKSET Kilpailuvirasto on esittänyt Lemminkäiselle 68 milj. euron seuraamusmaksua epäilemässään asfalttikartelliasiassa. Lemminkäinen on markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa kiistänyt kilpailuviraston syytökset perusteettomina ja vaatii markkinaoikeutta hylkäämään viraston esityksen kokonaisuudessaan. Asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken. Ruotsissa Lemminkäisen asfalttialalla toimivalle tytäryhtiölle Kvalitetsasfalt i Mellansverige Ab:lle on esitetty 4 milj. kruunun seuraamusmaksua. Asiaa käsitellään Tukholman käräjäoikeudessa. Vuonna 2002 kilpailuvirasto teki yllätystarkastuksen kaikkiin keskeisiin bitumisten kateaineiden valmistusta ja urakointia Suomessa harjoittaviin yrityksiin. Tutkimukset ovat edelleen kesken. KONSERNIN NÄKYMÄT Kotimaan rakennusmarkkinoiden vakaa kehitys jatkuu. Rakentamisen määrän arvioidaan jatkavan 3 %:n kasvuaan vuonna Kasvua ylläpitää vireänä jatkuva talonrakentaminen, jonka volyymin arvioidaan lisääntyvän kuluvana vuonna 3-4 %. Asuinrakentaminen on edelleen vilkasta, mutta sen kasvu hidastunee hieman tänä vuonna. Toimitilarakentaminen osoittaa piristymisen merkkejä, ja myös liikerakentaminen jatkuu vilkkaana. Maa- ja vesirakentamisen kasvu hidastuu viime vuodesta, kun taas korjausrakentaminen kasvaa edelleen tasaisesti. Myös Venäjän rakennusmarkkinoiden kasvu jatkuu.

6 Lemminkäinen-konsernin tilauskanta vuoden lopussa kasvoi edellisvuodesta 32 %. Yhtiön lähtökohdat alkaneelle vuodelle ovat hyvät. Liikevaihdon ja tuloksen ennakoidaan pysyvän edellisen vuoden tasolla. YHTIÖKOKOUS Lemminkäinen Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle OSINGONJAKOEHDOTUS Lemminkäinen Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,60 (2,50) euroa osaketta kohti eli yhteensä ,00 euroa ( ,00). Osinko maksettaisiin osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä olisi Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2005 LEMMINKÄINEN OYJ Hallitus Lemminkäinen Oyj Juhani Sormaala Toimitusjohtaja LEMMINKÄINEN OYJ KONSERNIN TULOSLASKELMA Milj. euroa Muutos Muutos-% Liikevaihto 1.533, ,0 174,5 12,8 Liikevoitto 58,6 48,8 9,8 20,1 Rahoitustuotot ja kulut -9,2-7,3-1,9-26,0 Tulos ennen satunnaisia eriä 49,5 41,5 8,0 19,3 Satunnaiset erät 0,0 0,3-0,3-100,0 Voitto ennen veroja 49,5 41,8 7,7 18,4 Välittömät verot -14,1-15,3 1,2 7,8 Vähemmistöosuus -3,2-4,1 0,9 22,0 Tilikauden voitto 32,1 22,4 9,7 43,3 V rahoitusleasingmaksujen sijasta tuloslaskelmaan on kirjattu poistot ja korot.

7 LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Milj. euroa Muutos Muutos-% Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja kiviainesryhmä 430,4 380,6 49,8 13,1 Rakennusmateriaali ryhmä 95,7 95,1 0,6 0,6 Lemcon Oy 264,5 201,2 63,3 31,5 Oy Alfred A. Palmberg Ab 588,6 524,7 63,9 12,2 Tekmanni Oy 198,3 192,3 6,0 3,1 Muut -44,1-34,9-9,2-26,4 Konserni yhteensä 1.533, ,0 174,5 12,8 LIIKEVOITTO TOIMIALOITTAIN Milj. euroa Muutos Muutos-% Lemminkäinen Oyj Päällystys- ja kiviainesryhmä 15,3 16,9-1,6-9,5 Rakennusmateriaali ryhmä 2,7 2,8-0,1-3,6 Lemcon Oy 11,1 6,4 4,7 73,4 Oy Alfred A. Palmberg Ab 30,9 22,0 8,9 40,5 Tekmanni Oy 1,7 3,6-1,9-52,8 Muut -3,0-2,9-0,1-3,4 Konserni yhteensä 58,6 48,8 9,8 20,1 KONSERNITASE Milj. euroa Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 36,9 38,3 Konserniliikearvo 21,7 25,2 Aineelliset hyödykkeet 168,0 163,4 Osuudet osakkuusyrityksissä 2,6 7,5 Muut sijoitukset 6,7 7,6 Yhteensä 235,9 242,0 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 198,9 179,4

8 Pitkäaikaiset saamiset 0,1 0,1 Laskennallinen verosaaminen 1,9 1,1 Lyhytaikaiset saamiset 266,6 207,1 Rahoitusarvopaperi t 4,1 20,3 Rahat ja pankkisaamiset 35,8 24,2 Yhteensä 507,4 432,1 Yhteensä 743,3 674,1 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 34,0 34,0 Ylikurssirahasto 5,8 5,8 Edellisten tilikausien voitto 93,6 113,9 Tilikauden voitto 32,1 22,4 Oma pääoma yhteensä 165,6 176,2 Vähemmistöosuus 15,5 17,0 Pakolliset varaukset 4,8 5,2 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka 13,9 15,6 Pitkäaikainen vieras pääoma 113,2 133,3 Lyhytaikainen vieras pääoma 430,3 326,8 Vieras pääoma yhteensä 557,4 475,8 Yhteensä 743,3 674,1 RAHOITUSLASKELMA Milj. euroa Tulos ennen satunnaisia eriä 49,5 41,5 Suunnitelman mukaiset poistot 39,7 29,4 Muut oikaisut 5,9 3,7 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 95,1 74,6 Käyttöpääoman 5,3-34,1

9 muutos Rahoituserät -8,9-5,1 Maksetut välittömät verot -14,7-13,4 Liiketoiminnan rahavirta 76,7 22,0 Investointien rahavirta -21,8-18,1 Lainojen muutos -14,8 55,5 Maksetut osingot -44,9-52,8 Rahoituksen rahavirta -59,6 2,7 Rahavarojen muutos -4,8 6,6 Rahavarat kauden alussa 44,5 39,1 Rahavarojen muuntoero 0,2-1,2 Rahavarat kauden lopussa 39,9 44,5 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto, % 18,9 12,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,8 13,3 Liikevoitto-% 3,8 3,6 Omavaraisuusaste, % 30,3 34,0 Gearing, % 100,7 93,0 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis. leasingostot) 40,8 37,2 Tilauskanta, milj. euroa 783,4 593,0 - josta ulkomaantoiminnan osuus, milj. euroa 244,6 115,5 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Liikevaihto milj. euroa 1.533, ,0 -josta ulkomaantoiminnan osuus, milj. euroa 358,6 289,3 % liikevaihdosta 23,4 21,3 OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

10 Tulos/osake, euroa 1,89 1,30 Oma pääoma/osake, euroa 9,73 10,35 Osinko/osake, euroa 1) 0,60 2,50 Osinko/tulos, % 31,8 192,2 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 267,9 289,4 Kurssi kauden lopussa, euroa 15,74 17,00 Vaihto kaudella, kpl Osakkeiden lukumäärä, kpl ) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Milj. euroa Vakuudet omista sitoumuksista Annetut kiinteistökiinnity kset 4,6 7,3 Annetut yrityskiinnitykset 101,9 105,3 Pantatut arvopaperit 4,4 6,3 Yhteensä 110,9 119,0 Takaukset Osakkuusyritysten puolesta 0,3 0,9 Leasingvastuut 7,5 4,0 Factoringvastuut 19,0 11,1 Johdannaissopimuks et Valuuttatermiinit Nimellisarvo 11,5 31,6 Käypä arvo 0,0 0,4 Valuuttaoptiot, ostetut Nimellisarvo 0,0 1,2 Käypä arvo 0,0 0,0

11 Valuuttaoptiot, asetetut Nimellisarvo 0,0 0,6 Käypä arvo 0,0 0,0 Korko-optiot, ostetut Nimellisarvo 8,4 9,9 Käypä arvo 0,0 0,0 Korko-optiot, asetetut Nimellisarvo 8,4 9,9 Käypä arvo -0,7-0,7 Koronvaihtosopimuk set Nimellisarvo 16,7 24,3 Käypä arvo -0,1-0,1 Johdon tai osakkaiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50

LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMI NKÄI NEN OYJ 8.11.2000 klo 10.50 LEMMINKÄINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2000 Lemminkäisen katsauskauden liikevaihto kasvoi 12 % ja oli 665,2 milj. euroa (593,9). Voitto ennen satunnaiseriä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-3/2011 5.5.2011

Osavuosikatsaus 1-3/2011 5.5.2011 1 (23) LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2011: Näkymät loppuvuodelle hyvät - Tilauskanta maaliskuun lopussa oli 1 471,7 milj. euroa (1 296,3). Kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 14 %.

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK

LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.380,3 Mmk (2.898,0), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui.

Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. LEMMINKÄISEN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012: Kannattavuus parani ja tilauskanta vahvistui. Tammi-maaliskuu 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon: - Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 328,0 milj.

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos nousi ja oli 1,00 euroa. Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,75 euroa osakkeelta, mikä on 74,7 % osakekohtaisesta

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO

Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2012 Tilinpäätös 2012 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 2012... 85 Toimialakatsaukset... 88 Konsernin tuloslaskelma (IFRS)... 94 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)...

Lisätiedot

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17)

YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17) YIT-YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 8.00 1 (17) YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI JA TULOS PARANI YIT-konsernin vuoden 2001 liikevaihto kasvoi 31 prosenttia

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Julkaistu: 2009-02-25 08:00:00 CET Nurminen Logistics Oyj - Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2005 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.02.2006 KLO 11.00 1(25) Tilinpäätös 1.1.-31.12. Konsernin liikevaihto vuonna oli 8 321,7 milj., mikä on 10,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna (7 508,5 milj. ). Liikevoitto oli

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI

KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Ramirent-konsernin tilinpäätöstiedote 2006 KANNATTAVA KASVU JATKUI RAMIRENTIN TULOS KAKSINKERTAISTUI Liikevaihto kasvoi 28,0 % ollen 497,9 (389,0) Me. Liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) kasvoi 60,2 %

Lisätiedot

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa.

Nettorahoitustuotot pienenivät 0,5 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta ja olivat 7,8 miljoonaa euroa. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 15.2.2005, klo 11.45 STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 Stockmann-konsernin myynti kasvoi 2,1 prosenttia ja oli 1 735,0 Me (1 698,6 Me vuonna 2004). Varsinaisen liiketoiminnan

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

YIT Oyj - YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT Etusivu / Tiedotteet / YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani YIT:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2001: Liikevaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos parani

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

10.2.2005 kello 10.00

10.2.2005 kello 10.00 Vacon Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 kello 10.00 VACON OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12. Vaconin vuosi päättyi vahvaan neljännekseen Lokakuu-joulukuu pääkohdat: Liikevaihto oli 35,5 milj. euroa, kasvua

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot