LEMMINKÄINEN OY 1(7) klo TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMMINKÄINEN OY 1(7) 18.2.1998 klo 10.15 TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK"

Transkriptio

1 LEMMINKÄINEN OY 1(7) klo TILIKAUSI 1997: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI JA OLI 108,8 MMK Lemminkäinen-konsernin liikevaihto oli 3.380,3 Mmk (2.898,0), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8 Mmk (73,9), sijoitetun pääoman tuotto 12,8 % (9,8), omavaraisuusaste 44,0 % (39,5) ja tulos per osake 4,36 mk (2,70). Hallitus esittää osinkoa maksettavaksi 2,00 mk (1,50) per osake. LIIKEVAIHTO JA TULOS Rakennushankkeet on tilinpäätöksessä tuloutettu aikaisemman käytännön mukaisesti niiden valmistuttua. Tilikaudella 1998 siirrytään osatuloutukseen. Lemminkäinen-konsernin liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 3.380,3 Mmk (2.898,0). Ulkomaantoiminnan osuus oli 738,8 Mmk (711,8) eli 21,9 % (24,6) liikevaihdosta. Konsernin tuloksen paraneminen jatkui. Liikevoitto oli 126,8 Mmk (94,7), tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8 Mmk (73,9) ja tilikauden voitto 70,7 Mmk (52,7). Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,8 % (9,8), oman pääoman tuotto 12,1 % (8,0) ja tulos per osake 4,36 mk (2,70). Konsernin verot olivat yhteensä 34,5 Mmk (19,8). Tilikaudelta maksettaviin veroihin, 89,5 Mmk (37,9), sisältyy konserniyhtiöissä tuloutuneista varauksista kertynyttä veroa noin 41 Mmk, mikä vastaavasti vähentää konsernin laskennallista verovelkaa. Päällystys-ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 1000,1 Mmk (888,3). Ryhmän liikevoitto oli 70,7 Mmk (73,4). Tuloksen lievä heikkeneminen johtui lähinnä päällystyskauden alkua leimanneesta markkinoiden hermostuneisuudesta ja kauden jäämisestä keskimääräistä lyhyemmäksi. Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 396,8 Mmk (308,4). Ryhmän liikevoitto parani ja oli 14,6 Mmk (-2,3). Rakennusalan elpyminen, onnistuneet investoinnit ja sisäiset kehitystoimenpiteet loivat pohjan suotuisalle liikevaihdon ja tuloksen kehittymiselle. Rakennus Oy Lemminkäisen liikevaihto pieneni 24 % ja oli 615,3 Mmk (807,5). Liikevoitto pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja oli 9,5 Mmk (10,4). Yhtiön laskutus, joka kuvaa paremmin volyymikehitystä, kasvoi 14 % ja oli 686,2 Mmk (599,8). Ulkomaantoiminnan osuus oli yli 60 % kokonaislaskutuksesta. Yhtiön tilauskantojen tervehdyttyä alkuvuodesta sen toiminnan volyymi on nyt tasaisesti kasvamassa, vaikka tämä ei vielä tuloutuskäytännöstä johtuen liikevaihdossa ja tuloksessa näykään. Oy Alfred A. Palmberg Ab:n, jonka toimialana on kotimaan talonrakentaminen, liikevaihto kasvoi peräti 48 % ja oli Mmk (947). Palmbergin laskutus puolestaan kasvoi 39 % ja oli 1.410,8 Mmk (1.011,4). Liikevoitto parani ja oli 43,3 Mmk (20,5). Osan liikevaihdon ja laskutuksen kasvusta selittää vilkastunut

2 kiinteistö- ja asunto-osakemyynti. Tulosta paransi noin 28 Mmk:n myyntivoitto vuokrattuna olleesta käyttöomaisuuskiinteistöstä. Toisaalta tulosta rasitti noin 11 Mmk:n tappio eräistä puukerrostalojen koerakentamiskohteista. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 109,5 Mmk (82,8) ja nettoinvestoinnit 83,0 Mmk (74,4). Investointeihin sisältyvät mm. VMK Granit Oy:n konkurssipesältä ostettu luonnonkivien jalostuslaitos sekä insinöörirakentamisen tarpeisiin hankittu Oy Sillanpää Trading Ltd:n stabilointiliiketoiminta ja -kalusto. TILAUSKANTA Konsernin laskuttamaton tilauskanta oli tilikauden lopussa 1.750,9 Mmk (1.370,8), johon sisältyy ulkomaantoiminnan tilauskantaa 496,3 Mmk (455,9). RAHOITUS Nettorahoituskulut olivat 18,0 Mmk (20,7), joka on 0,5 % (0,7) liikevaihdosta. Omavaraisuusaste oli 44,0 % (39,5) ja oma pääoma per osake 38,75 mk (35,90). Korollinen vieras pääoma oli 372,2 Mmk (469,7). Valuuttamääräisiä lainoja ei ollut. Korollinen nettovelka oli 238,1 Mmk (276,9). Laskennallinen verovelka oli 66,5 Mmk (122,2). HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin (2.637). Toimihenkilöitä oli (974) ja työntekijöitä (1.663). Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana enimmillään (3.109) henkilöä ja vuoden lopussa (2.192) henkilöä. KONSERNIRAKENNE Tilikauden aikana Oka Oy hankki itselleen 70 %:n osuuden Rakennusliike Seppo Räty Oy:stä, jonka kotipaikka on Imatra. OSAKKEET Yhtiön osakkeen keskikurssi oli tilikauden aikana 51,42 mk (38,29) ja vuoden lopussa 46,00 mk (39,60). Yhtiöllä oli vuoden lopussa (1.757) osakkeenomistajaa. NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 1998 Kotimaan rakentamisen kokonaiskysynnän kasvun ennustetaan jatkuvan runsaan 10 %:n tasolla. Myös rakentamisen eri osa-alueiden arvioidut kasvuluvut ovat lähellä viime vuonna toteutuneita: uudisrakentamisessa n.15 %, korjausrakentamisessa n.10 % ja maaja vesirakentamisessa n. 2 %.

3 Päällystys-ja kiviainesryhmän kotimaan markkinoilla kysynnän muutos viime vuoteen nähden jäänee vähäiseksi. Viennin kohdemaissa resurssit keskitetään jo saavutettujen asemien turvaamiseen ja vahvistamiseen. Ryhmän liikevaihdon ei arvioida oleellisesti kasvavan. Tuloksen paranemiselle nähdään olevan edellytyksiä. Rakennusmateriaaliryhmän tuotteiden ja palvelujen kysynnän oletetaan noudattavan kotimaan rakentamisen kokonaiskysynnän kehitystä. Ryhmän tuloksen odotetaan paranevan. Rakennus Oy Lemminkäisen näkymät ovat aiempaa valoisammat hyvän tilauskannan takia. Sekä liikevaihdon että tuloksen ennustetaan kasvavan. Palmbergin kohdalla kotimaan talonrakentamisen ennustettu kasvu, vapaarahoitteisen asuntotuotannon elpyminen ja hyvä tilauskanta antavat yhtiölle mahdollisuuden parantaa tulostaan. Rakennusmarkkinoiden näkymät ovat säilyneet hyvinä. Lemminkäisen tilauskanta on selkeästi vuodentakaista parempi. Sekä konsernin liikevaihdon kasvulle että tuloksen paranemiselle katsotaan näin ollen olevan edellytyksiä. Konsernin tuloslaskelma, Mmk Liikevaihto 3.380, ,0 Käyttökate 219,6 179,9 Poistot -92,8-85,2 Liikevoitto 126,8 94,7 Rahoitustuotot ja -kulut -18,0-20,8 Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja 108,8 73,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 0,0 0,0 Tulos ennen veroja 108,8 73,9 Välittömät verot -34,5-19,8 Vähemmistöosuus -3,6-1,4 Tilikauden voitto 70,7 52,7 Liikevaihto toimialoittain, Mmk Päällystys- ja kiviainesryhmä 1.000,1 888,3 Rakennusmateriaaliryhmä 396,8 308,4 Rakennus Oy Lemminkäinen 615,3 807,5 Oy Alfred A. Palmberg Ab 1.398,0 947,0 Muut -29,9-53,2 Yhteensä 3.380, ,0 Vienti ja ulkomaantoiminta 738,8 711,8 Liikevoitto toimialoittain, Mmk Päällystys- ja kiviainesryhmä 70,7 73,4

4 Rakennusmateriaaliryhmä 14,6-2,3 Rakennus Oy Lemminkäinen 9,5 10,4 Oy Alfred A. Palmberg Ab 43,3 20,5 Muut -11,3-7,3 Yhteensä 126,8 94,7 Konsernitase, Mmk Vastaavaa Käyttöomaisuus 666,8 682,9 Vaihto-omaisuus 1.190, ,7 josta keskeneräiset työt 798,9 v.1997, 710,4 v.1996 Rahoitusomaisuus 461,6 493,4 Yhteensä 2.318, ,0 Vastattavaa Osakepääoma 162,0 162,0 Muu oma pääoma 465,7 419,6 Vähemmistöosuus 9,0 5,1 Pakolliset varaukset 12,0 7,0 Pitkäaikainen vieras pääoma 373,9 511,6 Lyhytaikainen vieras pääoma 1.295, ,7 josta saadut ennakkomaksut 871,5 v.1997, 822,5 v.1996 Yhteensä 2.318, ,0 Konsernin vastuusitoumukset, Mmk Kiinnitykset 371,7 525,6 Pantatut arvopaperit 57,2 130,1 Takaukset muiden puolesta 1,7 0,1 Muut vastuut 0,2 0,2 Johdon, osakkaiden tai osakkuusyhtiöiden puolesta ei ole annettu pantteja tai muita vastuusitoumuksia. Yhtiöllä ei myöskään ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita. Tunnusluvut Tulos/osake, mk 4,36 2,70 Oma pääoma/osake, mk 38,75 35,90 Osinko/osake, mk 2,00 1) 1,50 Osinko/tulos, % 45,9 55,5 Liikevoitto -% 3,8 3,3 Oman pääoman tuotto -% 12,1 8,0 Sijoitetun pääoman tuotto -% 12,8 9,8 Omavaraisuusaste, -% 44,0 39,5 Korollinen nettovelka, Mmk 238,1 276,9 Bruttoinvestoinnit, Mmk 109,5 82,8

5 Tilauskanta , Mmk 1.750, ,8 Henkilöstö keskimäärin ) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Tilinpäätöstä koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. YHTIÖKOKOUS Lemminkäinen Oy:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen OSINGONJAKOEHDOTUS Lemminkäinen Oy:n hallitus esittää, että yhtiö jakaisi tilikaudelta 1997 osinkoa markkaa eli 2,00 markkaa osaketta kohti. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Lemminkäinen Oy:n hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista seuraavasti: 1 pykälä Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lemminkäinen Oyj, englanniksi Lemminkäinen Corporation ja sen kotipaikka on Helsinki pykälä Vähimmäis- ja enimmäispääoma Yhtiön vähimmäispääoma on satamiljoonaa ( ) markkaa ja enimmäispääoma neljäsataamiljoonaa ( ) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. 4 pykälä Osakkeet ja täsmäytyspäivämenettely Osakkeiden nimellisarvo on kymmenen (10) markkaa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä: 1.joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;

6 2.jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; 3.jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on tässä täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi. 5 pykälä Osakkeiden lunastaminen yhtiölle Pykälä poistetaan ja seuraavien pykälien numerointia muutetaan. 6 pykälä (ent. 7 pykälä) Toimitusjohtaja Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee pykälä (ent. 10 pykälä) Tilintarkastajat Yhtiössä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Varatilintarkastajaksi on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä pykälä (ent. 12 pykälä) Varsinainen yhtiökokous Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä 1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, 2.tilintarkastuskertomus, päätettävä 3.tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, 4.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

7 5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 6.hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista, 7.hallituksen jäsenten lukumäärästä, 8.tilintarkastajien palkkioista, valittava 9.hallituksen jäsenet, 10.tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin sellainen lain mukaan on pidettävä. 12 pykälä (ent. 13 pykälä) Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä tai useammassa Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä ottaen huomioon, että yhtiökokouksesta on ilmoitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 3a luvun 11 :ssä tarkoitettua määräpäivää. Helsingissä, 18. päivänä helmikuuta 1998 LEMMINKÄINEN OY Hallitus LEMMINKÄINEN OY Juhani Sormaala Toimitusjohtaja

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 12.2.2003 klo 11.15 TILIKAUSI 2002: LEMMINKÄISEN TULOS 49 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 12,5 % ja oli 1.255,8 milj. euroa (1.116,5), tulos ennen veroja oli 48,5 milj. euroa (61,7), sijoitetun

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15

LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 LEMMINKÄINEN OYJ 11.2.2004 klo 11.15 TILIKAUSI 2003: LEMMINKÄISEN TULOS 42 MILJ. EUROA Liikevaihto kasvoi 8,2 % ja oli 1.359,0 milj. euroa (1.255,8), tulos ennen veroja oli 41,8 milj. euroa (48,5), sijoitetun

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj. OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006, klo 16.15 1 (6) Keskuspankki Oyj OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti vuoden

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 klo 12.00 INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2001 Incap-konsernin liikevaihto kasvoi edelleen ja tulos parani selvästi. Liikevaihto oli 99,7 miljoonaa euroa eli

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7)

Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) Citycon Oyj Pörssitiedote 30.4.2002 klo 13.30 1(7) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS Citycon-konsernin tulos tammi-maaliskuulta 2002 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996

TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA CASTRUM LYHYESTI 2 CASTRUM 1996 KÄYTTÖKATE 1988-1996 -10-20 -30 LIIKETULOS 1988-1996 -10-20 -30 -40 RAHOITUSNETTO 1988-1996 VUOSIKERTOMUS 1996 CASTRUM LYHYESTI TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA 1996 Tulos/osake mk -1,4 Oma pääoma/osake mk 7,94 Omavaraisuusaste % 18,9 Kiinteistöpääoma Mmk 535 Rakennukset m 2 17 56 Rakennusoikeus m 2 176

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999

KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 1 KONE-konsernin osavuosikatsaus tammi-elokuulta 1999 Liikevaihto ja tilaukset KONE-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.412 miljoonaa euroa (8.398 Mmk), vastaavana aikana vuotta aikaisemmin 1.261

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12.

Pörssitiedote. KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002. Liikevaihto ja tilaukset. 23. huhtikuuta 2002 klo 12. Pörssitiedote 23. huhtikuuta 2002 klo 12.00 KONE-konserni 1.1. - 31.3.2002 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2002 KONE-konsernin saadut tilaukset ilman huoltosopimuksia olivat 500 miljoonaa euroa, joka

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.

Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin. ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006

Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2006 44 Rakennusmarkkinat Kotimaisen rakentamisen myönteinen kehitys jatkui vuonna 2006, ja rakentamisen kokonaismäärä kasvoi noin 4,5 %. Rakennusalan suhdannenäkymät

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot