Vastaus valtuustoaloitteeseen 2 / 2012, perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastaus valtuustoaloitteeseen 2 / 2012, perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Henkilöstöjaosto Vastaus valtuustoaloitteeseen / 0, perhepäivähoitajien työehtojen parantamiseksi 3/05.0.0/0 Kunnanvaltuusto Valtuutetut Kari Hujanen, Irja Bergholm, Minna Pirttijärvi, Marjokaisa Piironen, Pauliina Juntunen ja Minna Hakapää jättivät valtuuston kokouksessa 6..0 seuraavan aloitteen: "Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kunta aloittaa välittömästi pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa neuvottelut paikallisesta sopimuksista kunnallisten perhepäivähoitajien työehtojen muuttamiseksi. Jo useat kunnat ovat parantaneet perhepäivähoitajien työehtoja paikallisella sopimuksella seuraavasti:. Paikallisen sopimuksen tilapäisen hoitovapaan kolmen päivän palkallisuuden rajaus alle 7- vuotiaaseen lapseen muutetaan samaan kuin muilla henkilöstöryhmillä eli alle 0- vuotiaaseen.. Perhepäivähoitajalle annetaan oikeus sijoittaa omat lapsensa hoitolapseksi hoitajan omaan ryhmään. 3. Hoitopaikkakohtaisesta palkkahinnoittelusta siirrytään kiinteään kuukausipalkkaan. Perustelut: Kirkkonummen kuntastrategiassa pidetään yhtenä keskeisenä painopistealueena sitoutunutta ja osaavaa henkilöstöä. Talousarviossa vuodelle 0 suomenkielisen ja ruotsinkielisen päivähoidon osalta todetaan, että "kehitetään perhepäivähoitoa tasaveraisesti muiden hoitomuotojen kanssa". Lisäksi tavoitetaso :ssa esitetään, että tavoitteena on "perhepäivähoitajien ammattitutkinnon suortittaineiden määrän lisääminen perhepäivähoidossa". Näiden kunnanvaltuuston asettaminen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden edistämiseksi on perusteltua ryhtyä esityksen mukaisiin toimenpiteisiin perhepäivähoitajien aseman saattamiseksi yhdenvertaiseksi kunnan muiden työntekijöiden kanssa. Tällä hetkellä Kirkkonummen perhepäivähoitajilla on tilapäisen hoitovapaan kolmen päivän palkallisuus rajattu koskemaan alle 7- vuotiasta lasta. Muilla KVTESin piiriin kuuluvilla henkilöstöryhmillä rajaus koskee alle 0-

2 vuotiasta lasta. Perhepäivähoitajalla ei ole nykyisellään oikeutta saada omaa lasta hoitolapseksi hoitajan omaan ryhmään Kirkkonummella. Minna Pirttijärvi ja Raija Vahasalo jättivät valtuustoaloitteen hoitajan oman lapsen sijottamisen mahdollisuudesta hoitajan omaan ryhmään. Kunnanvaltuusto.3.00 kokouksessaan päätti, että henkilöstöjaosto kevään 00 aikana ottaa kantaa mahdollisiin palvelusuhde-ehtomuutoksiin. Valtuuston päätöksessä todettiin, että kunnan tavoitteena on saada palkansaajajärjestön kanssa valtuustoaloitteen mukainen paikallissopimus aikaiseksi siten, että sopimus on voimassa vuoden 0 alusta alkaen. Tämä valtuuston päätös on edelleen toteutumatta. Moni kunta on tehnyt paikallisia sopimuksia tämän mahdollistamiseksi. Paikallinen sopimus lisäisi kiinnostusta perhepäivähoitajan työtä kohtaan. Uusien hoitajien rekrytointi eläkkeelle siirtyvien tilalle on haasteellista. Jos mahdollistettaisiin oman lapsen sijoittaminen hoitoryhmään, voisivat erityisesti nuoret äidit kiinnostua alasta enemmän. Perhepäivähoidon aseman vahvistamisessa ja ammatin arvostuksessa on keskeistä, että perhepäivähoitajan työ takaa turvallisen toimentulon ja työsuhteen ehdot tukevat siihen hakeutumista. Lapsiryhmän vaihtelevan koon mukaan määräytyvä palkkaus ei ole omiaan lisäämään ammatin kiinostavuutta. Perhepäivähoitajat olisi siirrettävä kiinteälle kuukausipalkalle sopimalla siitä paikallisesti". Aloitteen olivat myös allekirjoittaneet Mikael Gerkman, Maria Salonen, Pekka Jäppinen, Janne Miilukangas, Ari Harinen, Eero Lankia, Marjut Frantsi- Lankia, Johan Karlsson, Patrik Lundell, Gun-Maj Beck, Ulf Kjerin, Pirkko Lehtinen, Antti Kilappa, Hanna-Kaisa Mettälä, Heli Yli-Knuuttila, Antti Salonen, Raija Keihänen-Ekstam, Corinna Tammenmaa, Petri Pohjonen ja Matti Kaurila. Päätös Muutoksenhakuohje Kunnanvaltuusto päätti lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Ei muutoksenhakua. Kunnanhallitus Varhaiskasvatuspalvelut on antanut seuraavan vastauksen valtuustoaloitteeseen: "Perhepäivähoidossa työaikalain toteutuminen.8.0 vahvisti

3 yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen muun henkilökunnan kanssa. Kirkkonummella perhepäivähoitajien tasoittumisjaksoista johtuva varahoito on järjestetty alueen päiväkodissa siten, että hoitajan koko lapsiryhmä toimii samassa varahoitoryhmässä. Tavoitteena on, että lasten vertaisryhmän toiminnallinen jatkuvuus taataan.. Hoitajan oman alle 0-vuotiaan sairaan lapsen hoito: KVTES:n luku V 0 :n mukaan sairaan lapsen hoitamiseksi myönnettävän hoitovapaan ehtona on, että molemmat vanhemmat ovat työssä kodin ulkopuolella. Perhepäivähoitajan työpaikka on hoitajan oma koti, joten KVTES:n ehto ei koske omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Vaikka em. KVTES:n ehto ei täyty omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajien kohdalla on Kirkkonummella sovellettu ko. KVTES:n pykälän tilapäisen hoitovapaan säännöksiä siten, että hoitaja voi hoitaa omaa alle 7-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lastaan palkallisena. Mikäli lapsella on vaativampi hoidon tarve, voi hoitaja anoa vuosilomaa, työajan tasoittamispäiviä tai anoa palkatonta virkavapaata yli 7-vuotiaan lapsen hoitoon.. Perhepäivähoitajan oman lapsen sijoittaminen hoitajan omaan lapsiryhmään: Henkilöstöjaosto on käsitellyt aloitetta perhepäivähoitajan oman lapsen sijoittamista hoitajan omaan lapsiryhmään ja päättänyt ( 53) hyväksyä paikallisen sopimuksen hoitajan omien lasten sijoittamisesta päivähoitolapsiksi hoitajan omaan lapsiryhmään. Henkilöstöjaoston päätös astuu voimaan..03 alkaen. Liite: Paikallinen sopimus vapaaehtoisesta perhepäivähoitajien omien lasten sijoittamisesta päivähoitolapsiksi hoitajalle itselleen. 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen kiinteään kuukausipalkkaan: KVTES:n palkkasopimus liite mukaan perhepäivähoitajien palkkaus perustuu lapsikohtaisiin hoitopaikkavarausten perusteella maksettaviin korvauksiin. Meillä vakautettiin perhepäivähoitajien palkkausta v. 008 henkilöjaoston päätöksellä, , 394 / 5 / 007, 33. Päätöksen mukaan perhepäivähoidon hoitopaikkavaraukset on tehty alkaen toistaiseksi tai tietyissä tapauksissa määräaikaisiksi. Hoitopaikkatilanne tarkastetaan kertaa vuodessa:.9. ja.. Perhepäivähoidon esimies neuvottelee hoitajan kanssa hoitopaikkojen määrästä ja mahdollisesta määräaikaisuudesta ja lähettää hoitajalle allekirjoittamansa kirjalliset hoitopaikkavaraukset. Mikäli hoitajalla vapautuu hoitopaikkavarauksen mukainen hoitopaikka, perhepäivähoidon ohjaaja sijoittaa välittömästi vapautuvalle hoitopaikalle uuden lapsen. Peruspalkkauksessa tapahtuvia palkan alennuksia on vuodesta 008 lähtien tapahtunut erittäin harvoin. Vain kolmen hoitajan kohdalla palkkaa on tarkistettu seuraavasti: esim. hoitaja A / yhden hoitopaikan vajaus 4 kk, hoitaja B / yhden hoitopaikan vajaus kk ja hoitaja C / hoitopaikan vajaus,5 kk. Muut peruspalkassa tapahtuneet alennukset ovat johtuneet hoitajan omasta pyynnöstä.

4 Henkilöstöhallinnon, pääsopijajärjestön ja varhaiskasvatuksen edustajien välisessä neuvottelussa todettiin, että nykyinen paikallinen palkkasopimus takaa kuukausipalkkaan verrattavan vakauden. Mikäli siirryttäisiin täydelliseen kuukausipalkkaan, edellyttäisi tämä KVTES luku II 0 :n soveltamista, jonka mukaan työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan tehtävien vaativuuden olennaisesti muuttuessa. Tarkistus tehdään 8 viikon kuluttua tehtävien muutoksesta. Tämä huonontaisi olemassa olevaa tilannetta ja tekisi palkan muuttuvammaksi kuin em. nykyinen paikallissopimus." Henkilöstöjaoston hyväksymä paikallinen sopimus vapaaehtoisesta perhepäivähoitajien omien lasten sijoittamisesta päivähoitolapsiksi hoitajalle itselleen on tämän pykälän oheismateriaalina. Valmistelija: johtava kielenkääntäjä Antti Kangasmäki, puh , etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi Oheismateriaali: - Paikallinen sopimus vapaaehtoisesta perhepäivähoitajien omien lasten sijoittamisesta päivähoitolapsiksi hoitajalle itselleen Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä varhaiskasvatuspalvelujen antaman vastauksen tiedoksi pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä. Käsittely Keskustelun aikana jäsen Ari Harinen ehdotti, että kunnanhallitus palauttaa asian jotta selvitetään, että perhepäivähoitajien työehdot ovat samansisältöiset kuin kun nan muiden työntekijöiden työehdot. Jäsen Matti Kaurila kannatti pohjaehdotusta. Puheenjohtaja Haapaniemi ehdotti, että asia tarkistetaan kunnanvaltuuston ko kouk seen mennessä. Jäsen Harinen veti ehdotuksensa pois ja hyväksyi puheenjohtajan ehdotuk sen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen. Päätös

5 Kunnanhallitus: Kunnanhallitus päätti että valtuuston kokoukseen mennessä selvitetään, että perhepäivähoitajien työ eh dot ovat sa man si säl töiset kuin kun nan mui den työntekijöiden työehdot. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää. merkitä varhaiskasvatuspalvelujen antaman vastauksen tiedoksi. pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukielto, kuntalaki 9 Kunnanvaltuusto Henkilöstöyksikkö on laatinut selvityksen perhepäi vähoitajien työehdoista suhteessa kun nan muiden työntekijöi den työehdot. Selvitys on tämän pykälän liitteenä. Esityslistan liite: - Perhepäivähoitajien ja kunnan muiden työntekijöiden työehdot - vertailu Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä varhaiskasvatuspalvelujen ja henkilöstöyksikön antamat vastaukset tie dok si pitää vastausta riittävänä ja aloitetta loppuun käsiteltynä. Käsittely Keskustelun aikana valtuutettu Kari Hujanen ehdotti, että aloite palautetaan

6 kohtien. Hoitajan oman alle 0 - vuotiaan sairaan lapsen hoito 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen kiinteään kuukausipalkkaan osalta uudelleen valmistavaksi siten, että talousarviokirjaan kirjattu tasa-arvoi nen kohtelu toteutuu Kirkkonummella muihin varhaiskasvatuksen piirissä työskenteleviin henkilöihin nähden siten, ettei nykyisiä palvelussuhteen ehto ja heikennetä. Valtuutetut Minna Pirttijärvi ja Anni-Mari Syväniemi kannattivat Hujasen ehdo tusta. Kunnanvaltuusto hyväksyi palautusehdotuksen yksimielisesti. Päätös Kunnanvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi kohtien. Hoitajan oman alle 0 - vuotiaan sairaan lapsen hoito 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen kiinteään kuukausipalkkaan osalta siten, että talousarviokirjaan kirjattu tasa-arvoi nen kohtelu toteutuu Kirkkonummella muihin varhaiskasvatuksen piirissä työskenteleviin henkilöi hin nähden siten, ettei nykyisiä palvelussuhteen ehtoja heikennetä. Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 9 Henkilöstöjaosto 57 Varhaiskasvatuksen johtajan ja päivähoidon koordinaattorin esitys valtuustoaloitteeseen. Toimialajohtaja Hannele Kujala puoltaa esitystä. Valtuustoaloitteessa ( / ) on esitetty neuvotteluja pääsopijajärjestöjen kanssa paikallisista sopimuksista kunnallisten perhepäivähoitajien työehtojen muuttamiseen seuraavasti:. Paikallisen sopimuksen tilapäinen 3 kalenteripäivän palkallinen hoitovapaa oman sairaan alle 7-vuotiaan lapsen hoitamiseksi muutetaan koskemaan hoitajan alle 0-vuotiaita lapsia.. Perhepäivähoitajan oma alle kouluikäinen lapsi voi hoitajan niin halutessa sijoittua kunnalliseksi päivähoitolapseksi hoitajan omaan lapsiryhmään. 3. Hoitopaikkakohtaisesta palkkahinnoittelusta siirrytään kiinteään kuukausipalkkaan. Henkilöstöjaosto on käsitellyt aloitetta ja päättänyt ( 53) hyväksyä paikallisen sopimuksen perhepäivähoitajan omien lasten sijoittamisesta päivähoitolapsiksi hoitajan omaan ryhmään hoitajan niin

7 halutessa. Em. paikallinen sopimus tältä osin on toteutunut..03 alkaen.. Neuvotteluja JHL ry:n kanssa on jatkettu ja päästy sopimukseen em. aloitteen (/0) muista osioista, kiinteään kuukausipalkkaan siirtymisestä ja oman alle 0-vuotiaan sairaan lapsen hoidosta, seuraavasti: Kuukausipalkan suhteen JHL:n pääluottamusmiehen ja työnantajan yhteinen kanta on, että nykyinen palkkaus täyttää kuukausipalkan tunnusmerkit: - Perhepäivähoidon esimies ja hoitaja neuvottelevat varattavien hoitopaikkojen määrästä ja hoitopaikat varataan huomioiden sekä päivähoitoasetuksen 8 :n mukainen ryhmäkoko että hoitajan toiveet jos hoitaja haluaa pienemmän ryhmän kuin asetuksessa lasten päivähoidosta (8 ) on määrätty. - Esimies tarkistaa hoitopaikkavaraukset.9. ja.. Hoitajan hoitopaikkavaraukset päivitetään arvioidun tilanteen mukaisiksi ja esimies lähettää hoitajalle kirjallisen ilmoituksen hoitopaikkavarauksista. Esimiehen, ts. työnantajan, vastuulla on hoitopaikkavarausten täyttö ostettujen hoitopaikkojen mukaiseksi. - Nykyinen palkkaus antaa perhepäivähoitajien palkkaan kuukausipalkanomaisen vakauden. Nykyisen hoitopaikkavarauskäytännön jälkeen, vuodesta 008 lähtien, on peruspalkkauksessa tapahtunut palkan alennuksia erittäin harvoin. Vain kolmen hoitajan kohdalla on palkkaa jouduttu tarkistamaan seuraavasti: hoitaja A/ yhden hoitopaikan vajaus 4 kk, hoitaja B/ yhden hoitopaikan vajaus kk ja hoitaja C/ hoitopaikan vajaus,5 kk. Kaikki muut peruspalkassa tapahtuneet alennukset ovat johtuneet hoitajan omasta pyynnöstä. - Mikäli hoitopaikkavarauksia joudutaan irtisanomaan alkaa KVTES:in mukainen takuupalkka-aika. Hoitopaikan irtisanominen voi johtua esim. siitä, että hoidon tarve alueella vähenee tai esimiehellä ei ole osoittaa sopivan ikäistä lasta hoitajan hoitoryhmään. Esimies tekee jatkuvasti yhteistyötä päivähoidon aluevastaavan kanssa, että kaikki varatut hoitopaikat täytetään. Tämä on sekä hoitajan että työnantajan etu. - Työaikalain toteutuminen.8.0 alkaen on vahvistanut perhepäivähoitajien yhdenvertaisuutta muun kunnan henkilöstön kanssa. Perhepäivähoitajien kuukausipalkka on JHL:n aloitteesta esillä sopimusvaltuuskunnassa.3.04 alkavaa uutta työehtosopimusta neuvoteltaessa. JHL ry tavoittelee edelleen työehtosopimusneuvotteluissa perhepäivähoitajien siirtämistä kuukausipalkan piiriin. Vastausehdotuksena valtuustoaloitteeseen on Edellä esitetyn perusteella työnantajan edustajat eikä JHL:n pääluottamusmies esitä perhepäivähoitajien siirtämistä hoitopaikkakohtaisesta palkkahinnoittelusta kiinteään kuukausipalkkaan

8 Paikallisen sopimuksen tilapäinen palkallinen hoitovapaa oman sairaan alle 7-vuotiaan lapsen hoitamiseksi muutetaan koskemaan alle 0-vuotiasta lasta. Perusteluna on, että perhepäivähoitajien kohdalla noudatetaan muun henkilöstön ehtoja oman sairaan lapsen hoitamiseksi (KVTES V 0 ) Henkilöstöjohtaja ei puolla esitystä perhepäivähoitajien oman sairaan alle 7-vuotiaan lapsen tilapäisen hoitovapaan muuttamista koskemaan alle 0-vuotiasta lasta. Perusteluna on, että KVTES:n liitteen perhepäivähoitajat, tilapäinen palkallinen hoitovapaa ei koske kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia. Kirkkonummen kunnassa on kuitenkin tehty paikallinen sopimus perhepäivähoitajan oman alle 7-vuotiaan tilapäisestä hoitovapaasta. Kyseisen paikallisen sopimuksen laajentaminen koskemaan perhepäivähoitajan oman alle 0-vuotiaan lapsen hoitamista, lisäisi kustannuksia. Tällähetkellä yhteensä 5 perhepäivähoitajalla on alle 0-vuotiaita lapsia. Alle 7-vuotiaita on 5 ja 7-9 vuotiaita 4 ( hoitajalla). Tilapäistä hoitovapaata on vuonna 0 käytetty 80 työpäivää ja palkkakustannukset ilman sivukuluja näistä päivistä olivat n euroa. Vuonna 03 elokuun loppuun mennessä tilapäistä hoitovapaata on käytetty 00 päivää ja palkkakulut ilman sivukuluja ovat n euroa. Valmistelija: henkilöstöjohtaja Leena Sieviläinen, puh Ehdotus Henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaosto: merkitsee tiedokseen vastauksen valtuustoaloitteeseen /0 koskien perhepäivähoitajien työehtojen parantamista Käsittely Perhepäivähoidon koordinaattori Helena Esko oli henkilöstöjaoston kokouksessa esittelemässä valtuustoaloitteeseen annettavaa vastausta. Henkilöstöjaosto keskusteli valtuustoalaoitteeseen annettavasta vastausehdotuksesta. Keskustelun aikana jäsen Petri Manssila ehdotti vastauksen kohdan muotoilemista toisella tavalla. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti. Esittelijä muutti vastausehdotusta. Esittelijän vastausehdotuksena valtuustoaloitteeseen on Edellä esitetyn perusteella työnantajan edustajat eikä JHL:n

9 pääluottamusmies esitä perhepäivähoitajien siirtämistä hoitopaikkakohtaisesta palkkahinnoittelusta kiinteään kuukausipalkkaan Paikallisen sopimuksen tilapäinen palkallinen hoitovapaa oman sairaan alle 7-vuotiaan lapsen hoitamiseksi ei muuteta koskemaan alle 0-vuotiasta lasta. Perusteluna on, että KVTES:n liitteen perhepäivähoitajat, tilapäinen palkallinen hoitovapaa ei koske kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia. Kirkkonummen kunnassa on kuitenkin tehty paikallinen sopimus perhepäivähoitajan oman alle 7-vuotiaan tilapäisestä hoitovapaasta. Kyseisen paikallisen sopimuksen laajentaminen koskemaan perhepäivähoitajan oman alle 0-vuotiaan lapsen hoitamista, lisäisi kustannuksia. Tällä hetkellä yhteensä 5 perhepäivähoitajalla on alle 0-vuotiaita lapsia. Alle 7-vuotiaita on 5 ja 7-9 vuotiaita 4 kappaletta ( hoitajalla). Tilapäistä hoitovapaata on vuonna 0 käytetty 80 työpäivää ja palkkakustannukset ilman sivukuluja näistä päivistä olivat n euroa. Vuonna 03 elokuun loppuun mennessä tilapäistä hoitovapaata on käytetty 00 päivää ja palkkakulut ilman sivukuluja ovat n euroa. Helena Esko poistui kokouksestä klo 8.03 tämän pykälän käsittelyn lopussa. Päätös Henkilöstöjaosto päätti: hyväksyä seuraavan vastauksen annettavaksi kunnanhallittukselle ja edelleen vastauksena perhepäivähoitajien työehtojen parantamista koskevaan valtuustoaloitteeseen: perhepäivähoitajia ei ole syytä siirtää hoitopaikkakohtaisesta palkkahinnoittelusta kiinteään kuukausipalkkaan paikallista sopimusta tilapäisestä palkallisesta hoitovapaasta oman sairaan alle 7-vuotiaan lapsen hoitamiseksi ei esitetä muutettavaksi koskemaan alle 0-vuotiasta lasta Tiedoksi Muutoksenhakuohje Ei muutoksenhakua, kuntalaki 9

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Palvelutuotannon lautakunta Aika 28.08.2014 klo 16:30-20:00 Paikka Yhdyskuntatekniikan toimiston kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Hartikainen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 04.02.2015 klo 17:30-18:45 Paikka Kunnantalo 4 krs., kokoushuone Hermanni Läsnäolijat Poutanen Pekka puheenjohtaja Pohjonen Petri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.1.2012 31.1.2014 KELAN TYÖEHDOT 1.1.2012 31.1.2014 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2014 31.1.2017 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2014 31.1.2017 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o SUOMEN ORTODOKSISEN KIRKON TYÖEHTOSOPIMUS... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Voimassaolo... 3 3 Työnjohto-oikeus, työsuhteen alkaminen ja päättyminen... 3 4 Palkkaus... 4 5 Osa-ajan

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011

Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 Kansaneläkelaitoksen ja Kelan toimihenkilöt r.y:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2010 31.12.2011 KELAN TYÖEHDOT 1.2.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1. TYÖSUHDE Sopimuksen soveltamisala... 1 Työsuhteen alkaminen, kesto

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5.

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5. Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 5 Taustaa Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017

PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5 3 Työsuhteen päättyminen... 5 4 Työaika... 6 5 Lepoajat... 8

Lisätiedot

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja

Muut Toivanen Pentti kunnanjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 8/2013 207 Kunnanvaltuusto 12.11.2013 Aika Tiistai 12.11.2013 klo 18:00-19:10 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus

Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus Metsäkeskuksia koskeva Työehtosopimus 1.2.2010 29.2.2012 Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry/ Maaseutuelinkeinojen ja neuvonta-alan Työnantajayhdistys METO - Metsäalan Asiantuntijat ry Metsänhoitajaliitto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltamisala...5 2 Yleisiä määräyksiä...6 3 Järjestäytymisoikeus...6 4 Työsuhde...7 5 Irtisanominen ja lomauttaminen...7 6 Palkkaus...7 7 Sairausajan palkka...10

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS METSÄ - METO. Metsäteollisuus ry. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 1.5.2014 alkaen METSÄTEOLLISUUS RY METO METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY

TYÖEHTOSOPIMUS METSÄ - METO. Metsäteollisuus ry. METO - Metsäalan Asiantuntijat ry. 1.5.2014 alkaen METSÄTEOLLISUUS RY METO METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY METSÄTEOLLISUUS RY TYÖEHTOSOPIMUS PL 336, Snellmaninkatu 13 00171 HELSINKI www.metsateollisuus.fi Metsäteollisuus ry METO - Metsäalan Asiantuntijat ry METO METSÄALAN ASIANTUNTIJAT RY Mikonkatu 8 A, 5.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Rautatiealan teknisten liitto RTL ry:n sekä VR Akava ry:n välinen Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2012 30.6.2014 Sisällys TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot