Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi"

Transkriptio

1 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 67 Hanna Kalenoja, Marko Forsblom, Essi Sinisalo & Laura Hulkkonen Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Tampere 2008

2

3 Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 67 Tampere University of Technology. Department of Business Information Management and Logistics. Transportation Systems. Research Report 67 Hanna Kalenoja, Marko Forsblom, Essi Sinisalo & Laura Hulkkonen Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Tampere 2008

4 Kansikuvat: Tommi Mäkelä ISBN ISBN (PDF) ISSN

5 ESIPUHE Tuloverolain muutos mahdollisti vuoden 2006 alussa työsuhdelipun käyttöönoton siten, että työnantaja voi maksaa enimmillään 25 % työntekijän joukkoliikenteen kausilipun hinnasta verottomana palkan osana tai lisänä. Työsuhdelippu oli odotettu työsuhde-etuus, josta arvioitiin tulevan suosittu erityisesti kaupunkiseuduilla, joissa joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Työsuhdelippujärjestelmä on nykyisellään suurimmalle osalle työnantajista liian monimutkainen ja työläs siitä kertyvään hyötyyn verrattuna. Työsuhdelipun on ottanut kahden ensimmäisen vuoden aikana käyttöön vain muutama suuri työnantajaorganisaatio ja pientenkin työnantajien keskuudessa käyttäjiä on vielä vähän. Työsuhdelipulla oli vuoden 2007 lopussa noin käyttäjää, joista suurin osa on suurten kaupunkityönantajien henkilöstöä. Työsuhdelippujärjestelmän kehittäminen on liikennepoliittisesti tärkeä toimenpide, sillä joukkoliikenteen edistämisen kannalta työsuhdelippu sisältää paljon mahdollisuuksia. Työsuhdelippujärjestelmän ehtojen kehittäminen on kirjattu myös osaksi hallitusohjelmaa. Joukkoliikenteen lippujen hintakehitys on ollut viime vuosina melko epäedullinen suhteessa henkilöauton käyttökustannuksiin. Työsuhdelippu edustaa joukkoliikenteen edistämisessä uutta näkökulmaa, sillä se antaa työnantajalle mahdollisuuden osallistua työntekijän joukkoliikennelipun hankintakuluihin. Työnantajaorganisaatiolle työsuhdelippu on kiinnostava henkilöstöetuus, joka osaltaan tukee ympäristö- ja yhteiskuntavastuun tavoitteita. Lipun käyttöönottaneissa organisaatioissa siitä on muodostunut suosittu etuus, joka on lisännyt työtyytyväisyyttä ja kiinnostusta joukkoliikenteen käyttöön. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa tärkeimmät työsuhdelipun kehittämistarpeet ja käyttöönoton esteet sekä laatia suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Marko Forsblom ja Laura Hulkkonen Destiasta sekä Hanna Kalenoja ja Essi Sinisalo Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitokselta. Hankkeen tilaajana on ollut Paikallisliikenneliitto ry. Tutkimuksen ohjausryhmään ovat kuuluneet Pekka Aalto Paikallisliikenneliitto ry:stä, Pekka Hongisto Matkahuolto Oy:stä, Pietari Kauste VR Osakeyhtiöstä, Sirpa Korte Turun kaupungilta, Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriöstä, Mika Periviita Tampereen kaupungilta, Jarmo Riikonen Helsingin kaupungin liikennelaitokselta ja Risto Vaattovaara YTV:stä. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Pekka Aalto Paikallisliikenneliitto ry:stä.

6

7 TIIVISTELMÄ Julkaisuajankohta Julkaisun nimi Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Julkaisun tekijät Hanna Kalenoja, Marko Forsblom, Essi Sinisalo, Laura Hulkkonen Tiivistelmä Vuoden 2006 alussa toteutettu tuloverolain muutos mahdollisti työsuhdelipun käyttöönoton siten, että työnantaja voi maksaa 25 % joukkoliikenteen kausilipun hinnasta työntekijälle verovapaasti. Työsuhdelipun käyttöönotto oli odotettu uudistus, jonka arvioitiin lisäävän joukkoliikenteen käyttöä huomattavasti erityisesti kaupunkiseuduilla. Käytännössä työsuhdelippujärjestelmä on osoittautunut työnantajaorganisaatioille monimutkaiseksi ja hankalasti käyttöön otettavaksi ja hallinnoitavaksi. Lippu ei ole yleistynyt odotetulla tavalla ja vielä toistaiseksi lipun käyttöön ottaneita työnantajaorganisaatioita on vähän. Työsuhdelipulla oli vuoden 2007 lopussa noin käyttäjää, joista suurin osa on Helsingin, Espoon, Tampereen ja Turun kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöä. Kuntatyönantajien lisäksi noin 300 pienehköä työnantajaorganisaatiota on ottanut lipun käyttöön. Tutkimuksen tavoitteena on ollut laatia suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi ja kartoittaa työsuhdelipun käyttöönoton esteitä. Työssä laaditut suositukset perustuvat työnantajille ja joukkoliikennetoimijoille suunnattuihin asiantuntijahaastatteluihin ja ryhmäkeskusteluihin. Työnantajahaastattelujen mukaan suurimmat lipun käyttöönoton esteet perustuvat työsuhdelipun toteutuksen monimutkaisuuteen ja työsuhdelipusta työntekijälle kertyvän edun vaatimattomuuteen suhteessa lipun käyttöönoton ja hallinnoinnin aiheuttamiin kustannuksiin. Työssä esitettyjen suositusten tavoitteena on ollut kehittää työsuhdelippujärjestelmää siten, että lippujärjestelmä olisi työnantajaorganisaatioiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta nykyistä toteutusmallia toimivampi ja tarjoaisi mahdollisuuksia joukkoliikenteen käytön lisäämiseen. Ilman kehittämistoimenpiteitä työsuhdelipun käyttäjämäärä jäänee nykyiselle tasolle. Työsuhdelippujärjestelmän kehittämistä koskevia suosituksia on seitsemän: I Verovapauden ylärajaksi asetetaan 35 euroa/kk. II Poistetaan työsuhdelipun vaikutus työmatkakulujen verovähennysoikeuteen verovapaanetuuden osalta (35 euroa/kk). III Poistetaan edellytys, jossa työnantajan edellytetään maksavan oma osuutensa suoraan lipunmyyntiorganisaatiolle. IV Työsuhdelippu suositellaan toteutettavaksi palkan lisänä. V Työsuhdelippuvalikoimaan lisätään satunnaisesti matkustaville soveltuvia lipputyyppejä. VI Työsuhdelipusta tehdään haltijakohtainen etuus. VII Laaditaan useita erilaisia toteutusmalleja, joista erilaiset työnantajat voivat valita parhaiten soveltuvan. Suositusten toteuttamisen on arvioitu lisäävän merkittävästi työsuhdelipun käyttäjämäärää. Erityisesti verovapaan osuuden nostaminen ja määrittäminen kiinteänä ylärajana, työsuhdelipun vaikutuksen poistaminen työmatkakulujen verovähennysoikeuteen ja lippuvalikoiman laajentaminen satunnaisille matkustajille soveltuviin lipputyyppeihin lisäävät lipun houkuttelevuutta. Työsuhdelipun on arvioitu lisäävän joukkoliikennematkojen määrää pääkaupunkiseudulla 4 6 % ja muilla kaupunkiseuduilla 1 4 %, jos työnantajan maksuosuudeksi uudessa lippujärjestelmässä vakiintuisi euroa/kk. Mikäli maksuosuutena yleistyisi 35 euroa/kk, vaikutukset olisivat huomattavasti suurempia. Avainsanat työsuhdelippu, luontoisetu, joukkoliikenne, lippuvalikoima, työnantaja Julkaisusarjan nimi ja julkaisun numero Kokonaissivumäärä Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja 72 logistiikan laitos. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 67 ISSN ISBN (PDF)

8

9 Date of publication Name of the publication Recommendations for the improvement of the employer-subsidized public transport ticket system Authors Hanna Kalenoja, Marko Forsblom, Essi Sinisalo, Laura Hulkkonen Abstract In the beginning of 2006 the income tax act in Finland allowed employers to pay employees up to 25 % of the public transport season ticket as a tax free fringe benefit. The employer-subsidized public transport ticket was a prospective reform, and it was expected to increase the public transport ridership especially in large urban areas. In practice the employer-subsidized ticket has turned out to be rather complicated and laborious measure for most of the employees. The ticket has not become as popular as expected and only a limited number of employers has adopted the subsidized ticket as a fringe benefit. At the end of 2007 there were approximately employer-subsidized public transport ticket holders, of which a large majority was employees of large municipal organisations (Cities of Helsinki, Espoo, Tampere and Turku). Along with the large municipal employers ca. 300 small companies have introduced the employer-subsidized ticket. The aim of this study was to prepare recommendations to improve the present employersubsidized public transport ticket system and identify the obstacles to introduce the ticket. Recommendations base on the results of expert interviews and group discussions of employers and public transport stakeholders. According to the employer interviews the biggest obstacles to introduce the ticket were the complicated and laborious ticket system implementation and administration and the relatively small financial benefit to the employees. The recommendations are aimed to improve the employer-subsidized public transport ticket system in order to reduce the elaborateness and increase the attractiveness of the ticket. Without improvements the amount of employer-subsidized public transport ticket holders is unlikely to increase in the future. There is altogether seven recommendations to improve the employersubsidized public transport ticket system: I The upper limit of employer s tax-free share of payment is set to 35 euros/month. II The employer-subsidized ticket (max 35 euros/month) is set not to affect the deductible amount of commuting expenses. III Employer does not have to pay his share directly to the ticketing organisation as in the present system. IV Employer-subsidized ticket is recommended to be introduced as a benefit not as part of present salary. V Employer-subsidized benefit is allowed also in other ticket types than season tickets. VI Employer-subsidized ticket is implemented as holder ticket not as a personal benefit. VII Several implication schemes are offered in order to provide implementation options for different kinds of employers. Implementation of the recommended measures has been assessed to increase notably the amount of employer-subsidized public transport ticket holders. Especially the increased and fixed tax free limit, change in the tax deduction of commuting expenses and introduction of other ticket types than season tickets increase the attractiveness of the system. Change in the benefit system have been estimated to increase the number of public transport trips in the Helsinki Region by 4 6 % and in other urban regions by 1 4 %, if employers share of the fare would be euros/month. If the share was generally 35 euros/month, the increase would be notably larger. Keywords employer-subsidized public transport ticket, fringe benefit, public transport, ticket type Name of the publication series Pages, total Tampere University of Technology. Department of 72 Business Information Management and Logistics. Transportation Systems. Research Report 67 ISSN ISBN (PDF)

10

11 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JOHDANTO Työn taustaa Työn tavoitteet Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen rakenne Eri toimijoiden haastattelut Työnantajaorganisaatiot Joukkoliikennetoimijat KARTOITUS TYÖSUHDELIPUN KÄYTTÖKOKEMUKSISTA Työsuhdelipun käyttöön ottaneet työnantajaorganisaatiot Kuntatyönantajat Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Tampereen kaupunki Turun kaupunki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Pienet ja keskisuuret yritykset Käyttäjäkysely lipun käyttöön ottaneille työnantajille Työsuhdelipun asiakasprofiili Työsuhdelippujen hankinta ja laskutus Työsuhdelipun toteutus suhteessa palkkaukseen Motivaatio työsuhdelipun käyttöönottoon Työsuhdelipun käyttöönoton sujuminen Työsuhdelipun käyttöönoton vaikutukset yrityksessä SUOSITUKSET TYÖSUHDELIPPUJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Työsuhdelipun käyttöönoton esteet ja kehittämistarpeet Epäselvyydet lipun hankintatavasta ja toteutuksesta palkan osana tai lisänä Työntekijälle kertyvän hyödyn vaatimattomuus Hallinnolliset ongelmat lipun käyttöönotossa Työsuhdelipun kehittämistoimenpiteet Verovapaan osuuden muuttaminen kiinteäksi euromääräiseksi rajaksi Työmatkakulujen verovähennysoikeuden säilyminen Lippuvalikoiman laajentaminen Työsuhdelippu haltijakohtaiseksi eduksi Mahdollisuus erilaisiin lipun toteutustapoihin Tietojärjestelmämalli Työmatkasetelimalli Matkalaskumalli Matkakorttimalli PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi Arvio työsuhdelippujärjestelmän yleistymisestä... 62

12

13 13 YHTEENVETO Joukkoliikenteen käytön lisäämiseksi on viime vuosina etsitty uusia toimenpiteitä. Työsuhdelipun on useissa eri tutkimuksissa arvioitu olevan tehokas keino joukkoliikenteen käytön edistämiseksi. Vuoden 2006 alussa voimaan astunut tuloverolain muutos mahdollisti joukkoliikenteen työsuhdelipun käyttöönoton siten, että työnantaja voi maksaa työntekijälleen enintään 25 % lipun hinnasta verottomana. Työsuhdelipun verotuskäytännön muutos oli valtakunnallisesti odotettu uudistus, jonka toivottiin lisäävän joukkoliikenteen houkuttelevuutta erityisesti työmatkoilla. Käytännössä työsuhdelippujärjestelmä on osoittautunut työnantajaorganisaatioille melko monimutkaiseksi ja hankalasti käyttöön otettavaksi. Työsuhdelippu ei kahden ensimmäisen vuoden aikana ole muodostunut kovin houkuttelevaksi etuudeksi ja työsuhdelipun käyttöön ottaneita työnantajaorganisaatioita on vielä vähän. Joukkoliikenteen lippujen hintakehitys on viime vuosina ollut melko epäedullista ja joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat indeksillä mitattuna kasvaneet enemmän kuin henkilöauton käyttökustannukset. Työsuhdelippujärjestelmän kehittäminen onkin tärkeä tavoite joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisäämiseksi. Samalla se tukee muita liikenne- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita, kuten liikenteen ilmastonmuutosvaikutusten vähentämistä, kaupunkiseutujen liikenteen ruuhkautumisen hillintää ja työvoiman liikkuvuuden edistämistä. Tämän hankkeen tavoitteena on ollut laatia suositus työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi. Tavoitteena on ollut muodostaa eri osapuolien näkökulmasta selkeä ja helppokäyttöinen työsuhdelippujärjestelmä, joka kannustaa henkilöstöä joukkoliikenteen käyttöön. Työssä on kartoitettu erilaisia työsuhdelippujärjestelmän toteutusvaihtoehtoja ja lipun käyttökokemuksia. Lisäksi työssä on selvitetty työsuhdelipun käyttöönoton esteitä ja laadittu kehittämissuositukset lippujärjestelmän houkuttelevuuden lisäämiseksi. Työsuhdelippuun liittyviä eri osa-alueita on tarkasteltu hankkeessa työntekijöiden, työnantajaorganisaatioiden ja joukkoliikennetoimijoiden näkökulmista. Työssä luotua uudistettua työsuhdelipun mallia voidaan hyödyntää kehitettäessä työsuhdelipun verotuskäytäntöä ja toteutustapaa. Samalla tuloksia voidaan hyödyntää hallitusohjelmaan kirjatussa työsuhdematkalippujärjestelmän ehtojen kehittämistyössä, joka osaltaan kytkeytyy liikenteen ilmastonmuutosvaikutusten vähentämiseen. Työsuhdelipun toteutusmalleja ja käyttökokemuksia on kartoitettu asiantuntijahaastatteluilla lipun käyttöön ottaneissa työnantajaorganisaatioissa. Lisäksi pienille ja keskisuurille työnantajaorganisaatioille suunnattiin erillinen nettikysely, johon vastasi noin 100 eri työnantajaorganisaation edustajaa. Tutkimuksessa on haastateltu myös sellaisia työnantajaorganisaatioita, joilla ei ole työsuhdelippua käytössä. Haastattelujen tavoitteena oli selvittää käyttöönoton esteitä sekä kartoittaa erilaisten vaihtoehtoisten toteutustapojen vaikutuksia lippujärjestelmän houkuttelevuuteen. Haastattelut toteutettiin työpajamuotoisina ryhmäkeskusteluina, joihin kutsuttiin edustajia suurista ja keskisuurista eri alan yrityksistä ja valtion työnantajaorganisaatioista. Työsuhdelipun toteutustavat ja käyttökokemukset Työsuhdelipulla oli vuoden 2007 lopussa yhteensä noin käyttäjää, joista suurin osa on Helsingin, Espoon, Tampereen ja Turun kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sai-

14 14 raanhoitopiirin (HUS) henkilöstöä. Tampereen kaupunki otti työsuhdelipun käyttöön ensimmäisenä suurena työnantajana huhtikuussa Vuoden 2007 aikana Espoon, Helsingin, Turun ja Kauniaisten kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ottivat lippujärjestelmän käyttöön. Lisäksi noin 300 pientä ja keskisuurta työantajaorganisaatiota on ottanut lipun käyttöön. Työsuhdelipulla on tällä hetkellä useita erilaisia käytännön toteutustapoja. Pääkaupunkiseudulla työnantajaorganisaatioille on tarjolla työmatkaseteli. Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HUS antavat työsuhdelipun kaikille samansuuruisena työmatkasetelinä, jonka arvo on 10 euroa. Tampereen ja Turun kaupungit ovat toteuttaneet työsuhdelipun tietojärjestelmäsovelluksena, jossa työnantaja toimittaa sovelluksen avulla joukkoliikenteen palvelupisteeseen tiedot lippuun oikeutetuista henkilöistä. Työsuhdelipun lataaminen on mahdollista vain joukkoliikenteen palvelupisteessä. Työnantajan osuus (noin 10 euroa) laskutetaan suoraan työnantajalta ja työntekijä maksaa itse lippua lunastaessaan oman osuutensa. Lisäksi pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun seudun yrityksissä on käytössä suoraveloitukseen tai laskutukseen perustuvia sopimusmalleja. Pienet ja keskisuuret työnantajat ovat yleensä toimittaneet erikseen lipunmyyntiorganisaatioille tiedon lippuun oikeutetuista työntekijöistä ja sopineet työnantajaosuuden laskutuksesta suoraveloituksena. Työsuhdelippu on enimmäkseen otettu käyttöön siten, että etu maksetaan työntekijöille palkan lisänä. Työsuhdelippu on toteutettu niin, ettei työsuhdelippuetuudesta aiheudu työntekijälle veroseuraamuksia eikä työnantajalle ylimääräisiä henkilösivukuluja. Useissa työnantajaorganisaatioissa on lipun käyttöönoton yhteydessä laadittu myös ohjeet työsuhdelippuun oikeutuksesta, sillä lippua ei välttämättä tarjota esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille tai lyhyessä työsuhteessa oleville työntekijöille. Kokemukset työsuhdelipusta ovat haastattelujen ja kyselyn mukaan pääosin myönteisiä. Työsuhdelipun hallinnointi on suhteellisen kevyttä, mutta esimerkiksi työmatkasetelien käsittely sitoo henkilöresursseja melko paljon. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon kaupunki ovat palkanneet lisähenkilöstöä työsuhdelippujärjestelmän ylläpitoon. Suurimmat ongelmat ovat liittyneet lipun käyttöönoton valmisteluun, sillä käyttöönotto vaatii paljon suunnittelu- ja selvittelytyötä. Työsuhdelippuun oikeutettujen henkilörekisterin perustaminen ja ylläpitäminen, palkanlaskennan eri toimintojen sovittaminen sekä muiden järjestelmään liittyvien rutiinien selvittäminen ja toteuttaminen on työlästä ja vaatii paljon resursseja etenkin suurissa työnantajaorganisaatioissa. Käyttöönoton suunnitteluun ja selvittämiseen kuluva aika syö merkittävästi työsuhdelipun käyttöönoton houkuttelevuutta. Työsuhdelipun käyttö on lipun käyttöön ottaneissa organisaatioissa sujunut hyvin ja työntekijöiltä saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Työsuhdelippu on haastateltujen arvioiden ja kyselytulosten mukaan lisännyt työtyytyväisyyttä. Työsuhdelipun ovat ottaneet yleisimmin käyttöön ne työntekijät, jotka jo aiemmin ovat olleet joukkoliikenteen kantaasiakkaita. Työsuhdelipun on kuitenkin arvioitu lisänneen joukkoliikenteen käyttöä lipun käyttöönottaneiden keskuudessa. Työsuhdelipun käyttöön ottaneissa organisaatioissa eniten kehitysehdotuksia onkin esitetty lippuvalikoiman laajentamiseen. Lippuvalikoimaan on toivottu kausilippujen lisäksi myös lipputuotteita, jotka sopisivat paremmin satunnaiskäyttäjien tarpeisiin. Työsuhdelipusta ei saisi muodostua ainoastaan joukkoliikennettä päivittäin käyttävien etuus, vaan sen piiriin

15 15 tulisi saada myös suuri joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjien ryhmä, jonka joukkoliikennematkustuksen lisäämisessä on paljon kasvupotentiaalia. Työsuhdelipun verotuskäytäntöön toivottiin lipun käyttöön ottaneiden keskuudessa muutoksia, sillä useat työnantajat olisivat valmiita maksamaan nykyistä suuremmankin osuuden joukkoliikennelipun hinnasta, mikäli siitä ei aiheutuisi ylimääräistä työtä ja kuluja. Nykyinen verolainsäädäntö edellyttää, että työnantajan on maksettava maksuosuutensa suoraan itse, eikä työntekijä voi esimerkiksi jälkikäteen laskuttaa työnantajaa. Toivottavaa olisi, että työntekijä voisi itse hankkia kokonaan lipun ja laskuttaa siitä jälkikäteen työnantajaa. Matkalaskujärjestelmät ovat jo ennestään olemassa, mikä vähentäisi työsuhdelippuun liittyvää hallinnollista työtä. Työsuhdelipun käyttöönoton esteet Työnantajille suunnattujen työpajojen ja haastattelujen perusteella suurimmat käyttöönoton esteet liittyvät työsuhdelipun toteutuksen monimutkaisuuteen ja hallintoon sekä epävarmuuteen työntekijöille kertyvästä hyödystä. Lipun eri toteutusvaihtoehdot eivät ole nykyisin työnantajille selkeitä ja ohjeissa korostuvat ensisijaisesti ne vaihtoehdot, joissa työsuhdeetuus maksetaan työntekijälle nykyisen palkan osana. Käytännössä parhaaksi ja yleisimmäksi toteutustavaksi on muotoutunut kiinteän noin 10 euron/kk etuuden maksaminen palkan lisänä, jolloin minkään lipputyypin osalta verollisen etuuden raja ei ylity. Verohallinnon ohjeistus lipun toteutuksesta palkan osana on työnantajille hallinnollisesti hankalaa, sillä kokonaispalkan tulisi tällöin pysyä samana. Jos työntekijä ottaa edun käyttöön esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi vuoden aikana, palkan muodostusta joudutaan vaihtelemaan, koska veroton luontoisetuus ei koske jokaista palkanmaksujaksoa. Ongelmallista työsuhdelipun toteutuksessa palkan osana on myös se, että veroton etuus vähentää tällöin työntekijän eläkekertymää. Suurimmaksi yksittäiseksi ongelmaksi on muodostunut velvoite, jonka mukaan työnantaja vastaa lipun hankinnasta ja maksaa ainakin oman osuutensa lipusta suoraan lipunmyyntiorganisaatiolle. Velvoite vaikuttaa sekä työnantajan sopimuskäytäntöihin että työsuhdelipun hankintakäytäntöihin. Vaatimus edellyttää sopimusta ja henkilötietojen siirtoa työnantajan ja joukkoliikenneorganisaation välillä, mikä on työnantajaorganisaatioissa koettu hallinnollisesti hankalaksi ja työlääksi. Lipun käyttöönotto on kaikissa suurissa työnantajaorganisaatioissa vaatinut mittavaa suunnittelu- ja valmistelutyötä. Monet lipun käyttöönottoa harkinneet työnantajaorganisaatiot arvioivat valmistelutyön määrän suureksi verrattuna lipusta koituviin hyötyihin. Työsuhdelippu arvioitiin haastatteluissa erittäin mielenkiintoiseksi henkilöstöetuudeksi, mutta sen käyttöönottoa hidastaa epävarmuus siitä, kuinka houkuttelevaksi etuus työntekijöille muotoutuisi. Työntekijälle kertyvän hyödyn arviointia vaikeuttaa erilaisista toteutustavoista johtuva nettohyödyn vaihtelu. Työnantajaosapuolten haastatteluissa nousi esille useita lippuhallintoon liittyviä kysymyksiä, jotka ovat olleet esteenä lipun toteuttamiselle ja jatkosuunnittelulle. Valtakunnallisesti toimivissa organisaatioissa lippujärjestelmä muodostuisi käytännössä monimutkaiseksi, sillä eri paikkakunnilla toimivia alueyksiköitä varten sopimuksia tulisi pahimmillaan solmia kymmenien eri toimijoiden kanssa. Työsuhdelippujärjestelmän tulisi olla tasapuolinen, eikä lippua ole mielekästä toteuttaa siten, että esimerkiksi vain tietyssä kaupungissa työskentele-

16 16 ville olisi tarjolla lippuetuus. Toteutusta helpottaisi lounassetelin kaltainen valtakunnallinen järjestelmä, jossa työnantaja ei joudu erikseen sopimaan kunkin toimijan kanssa lipun hankinnasta. Lipun kehittämistoimenpiteet ja toimenpidesuositukset Suositukset työsuhdelippujärjestelmän kehittämiseksi on laadittu haastattelujen, ryhmäkeskustelujen ja työpajatyöskentelyn tulosten perustella. Suositusten tavoitteena on ollut kehittää työsuhdelippujärjestelmää siten, että lippujärjestelmä olisi työnantajaorganisaatioiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta nykyistä toteutusmallia toimivampi ja tarjoaisi mahdollisuuksia joukkoliikenteen käytön lisäämiseen. I Verovapauden ylärajaksi asetetaan 35 euroa/kk Työsuhdelippujärjestelmää tulisi muuttaa siten, että verovapaa raja olisi 35 euroa kuukaudessa ja nykyisestä 25 %:iin sidotusta ylärajasta luovutaan. Suurissa kaupungeissa edusta muodostuisi tällöin huomattavan suuri, mikä lisäisi merkittävästi lipun houkuttelevuutta ja sen arvoa henkilöstöetuutena. Samalla kiinteänä rajana toteutettu verovapaan etuuden yläraja yksinkertaistaisi lippujärjestelmää, sillä teknisesti työnantajan on hankalaa sovittaa maksuosuutensa tiettyyn osuuteen lipun hinnasta. Kiinteä raja on työnantajille selkeä ja helpottaa myös valtakunnallisen tietojärjestelmä- ja työmatkasetelimallin toteuttamista. Suositeltavaksi valittu raja tukee hyvin yli 50 %:n maksuosuuden tavoitetta, sillä 35 euron/kk maksuosuus kattaisi suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa % 30 vuorokauden lipun hinnasta. Toisaalta kiinteä raja määrittelee verottomana annettavan edun kohtuulliseksi ja rajaa mahdollisuuden suurten verottomien palkanlisien maksamiseen. II Poistetaan työsuhdelipun vaikutus työmatkakulujen verovähennysoikeuteen verovapaan etuuden osalta (35 euroa/kk) Työsuhdelippujärjestelmää suositellaan muutettavaksi siten, että työnantajan maksama osuus ei vaikuttaisi työmatkakulujen verovähennysoikeuteen verovapaan rajan (35 euroa/kk) alittavalta osaltaan. Tällöin lippu olisi seudullisessa liikenteessä huomattavasti nykyistä houkuttelevampi, mikä lisäisi myös työnantajien kiinnostusta ottaa lippu käyttöön. Suosituksen tavoitteena on yksinkertaistaa lipun verotusjärjestelmää, jotta työnantajalta saatu veroton etuus ei kääntyisi työntekijän kannalta verotusta kiristäväksi toimenpiteeksi. Suositellun verovapausrajan mukaisesti työnantaja saisi maksaa veroseuraamuksetta enimmillään 420 euroa vuodessa työntekijälle palkanlisänä joukkoliikennematkustuksen tukemiseen. Nykyisin työsuhdelippu vähentää työmatkakulujen verovähennysoikeutta saadun etuuden verran tai 11 kuukauden ajalta. Työmatkakulujen verovähennysoikeuden omavastuuosuus (500 euroa/v) ylittyy suurten keskuskaupunkien ulkopuolisessa liikenteessä työmatkojaan tekevillä ja näissä kunnissa lipun tuomasta hyödystä keskimäärin puolet katoaa työmatkakulujen verovähennysoikeuden pienenemisen takia. Työnantajien epävarmuuden lipun todellisista hyödyistä työntekijälle on arvioitu johtuvan suurelta osin työmatkakulujen verovähennysoikeuden pienenemisestä, joka leikkaa saatua hyötyä merkittävästi seudullisessa matkustuksessa.

17 17 III Poistetaan edellytys, jossa työnantajan edellytetään maksavan oma osuutensa suoraan lipunmyyntiorganisaatiolle Työsuhdelipun toteutusohjeissa on edellytetty, että työnantaja maksaa ainakin oman osuutensa lipusta suoraan joukkoliikenneorganisaatiolle. Edellytys on hankaloittanut lipun toteutusta, sillä työnantajien on tehtävä sopimuksia eri joukkoliikennetoimijoiden kanssa. Monissa työnantajaorganisaatioissa yksinkertaisinta ja vaivattominta olisi maksaa lippuetuus työntekijälle matkalaskua vastaan. Samalla poistuu tarve periä työntekijän mahdollinen oma maksuosuus palkasta, mikä on hallinnollisesti erittäin työlästä. Matkalaskumallissa hankalalta ja henkilötietolain kannalta ongelmalliselta henkilötietojen siirtämiseltä lipunmyyntiorganisaation käyttöön vältytään kokonaan ja työsuhdelipusta sopiminen jää työntekijän ja työnantajan väliseksi asiaksi. IV Työsuhdelippu suositellaan toteutettavaksi palkan lisänä Työsuhdelipusta kertyvä hyöty työntekijälle on palkan osana toteutettuna pieni, sillä tällöin työntekijä hyötyy lipusta ainoastaan verotettavan tulon pienenemisen verran. Toteutus palkan osana on hallinnollisesti hankalaa, sillä kokonaispalkan pitämiseksi aina samana palkan koostumusta joudutaan vaihtelemaan, jos työntekijä ei ota etuutta käyttöön joka kuukausi. Ongelmallista palkan osana toteutuksessa on myös se, että työsuhdelippu vähentää tällöin työntekijän eläkekertymää. Työntekijöiden näkökulmasta eläkekertymän pieneneminen vähentää selvästi lipun houkuttelevuutta. Palkan osana toteutettava etuus ei houkuttele työnantajia ottamaan lippua käyttöön, sillä etuuden käytännön hyöty jää pieneksi ja se aiheuttaa palkkahallinnollisia lisätöitä. V Työsuhdelippuvalikoimaan lisätään satunnaisesti matkustaville soveltuvia lipputyyppejä Nykyisin työsuhdelipuksi soveltuu ainoastaan kausilipun tyyppinen lippuvaihtoehto. Kausilippujen lisäksi tarjolla pitäisi olla vähäisempään matkustustarpeeseen soveltuvia lipputyyppejä, jotta työsuhdelipun käyttäjiksi saataisiin myös muita kuin joukkoliikenteen nykyisiä kanta-asiakkaita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa % työssäkäyvistä käyttää joukkoliikennettä satunnaisesti vähintään muutamia kertoja kuussa ja enintään muutamia kertoja viikossa. Työsuhdelippuvalikoiman laajentaminen satunnaisesti matkustaville soveltuvilla lipputyypeillä kaksinkertaistaisi lipun potentiaalisten käyttäjien määrän pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun reunuskunnissa potentiaalisten käyttäjien määrä kasvaisi noin kolminkertaiseksi ja muilla suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla noin viisinkertaiseksi. Soveltuva lipputyyppi voisi olla esimerkiksi ns. joustava kausilippu, joka olisi voimassa 3 kuukautta ja sisältäisi 30 vapaavalintaista matkustuspäivää. Yhden matkustuspäivän aikana lipulla voi matkustaa niin paljon kuin haluaa. Joustava kausilippu ei edellytä päivittäistä matkustusta ollakseen työntekijälle kannattava hankinta, ja lipun hankinnan kynnys on huomattavasti matalampi kuin nykyisten kausilippujen. Joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämisen näkökulmasta tämä on ensisijaisen tärkeä tavoite. Myös arvolippu soveltuisi työsuhdematkalipuksi niillä kaupunkiseuduilla, joilla sillä ei voi maksaa muita palveluja kuin joukkoliikennepalveluja.

18 18 VI Työsuhdelipusta tehdään haltijakohtainen etuus Nykyisin työsuhdelippu on valtiovarainministeriön ohjeissa määritetty henkilökohtaiseksi eduksi, toisin kuin esimerkiksi lounasseteli tai työsuhdeauto. Työsuhdelippu tulisi toteuttaa haltijakohtaisena etuutena siten, että lippua voisivat käyttää myös perheenjäsenet. Koska työsuhdematkalipun tavoitteena on lisätä joukkoliikennematkustusta, haltijakohtaisuus on joukkoliikennematkojen määrän lisäämisen kannalta tärkeä ja oikeansuuntainen toimenpide. Työnantajatyöpajojen ja asiantuntijahaastattelujen tulosten perusteella työnantajat suhtautuvat myönteisesti haltijakohtaisuuteen, joka lisää lipun käyttöarvoa ja samalla sen koettua hyötyä. VII Laaditaan useita erilaisia toteutusmalleja, joista erilaiset työnantajat voivat valita parhaiten soveltuvan Lipun käyttöönotosta kertyneiden kokemusten sekä työnantajille suunnattujen työpajojen tulosten perusteella erilaisilla työnantajaorganisaatioilla on melko erilaisia tarpeita ja toiveita toteutusmallille. Esimerkiksi työntekijöiden määrä, työn luonne ja toiminnan valtakunnallinen laajuus vaikuttavat siihen, miten työsuhdelippu on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa. Osa työnantajista oli kiinnostunut tietojärjestelmään perustuvasta toteutusmallista, osa puolestaan arvioi ainoaksi mahdolliseksi toteutustavaksi työmatkasetelimallin. Osalle organisaatioista sopisi parhaiten matkalaskutukseen perustuva toteutusmalli. Myös työnantajan omistamaan matkakorttiin perustuvan mallin on arvioitu soveltuvan hyvin työsuhdelippukäyttöön. Osa työnantajaorganisaatioista voisi käyttää samanaikaisesti useampia toteutusmalleja sen mukaan kuinka ne parhaiten palvelisivat eri henkilöstöryhmiä. Tietojärjestelmämallissa työnantaja toimittaa lipunmyyntiorganisaatiolle tiedot lippuun oikeutetuista työntekijöistä esimerkiksi sähköisen nimilistan tai oman työsuhdelippusovelluksen avulla. Mallin etuna on sähköinen tiedonsiirto, joka vapauttaa työnantajan setelien kaltaisesta paperihallinnosta. Tulevaisuudessa lupaava, mutta vielä kehitystyötä vaativa toteutustapa on tietojärjestelmämalli, jossa työnantajaosuuden maksamiseen on tarjolla e-lipun kaltainen sovellus, joka ei edellytä henkilötietojen siirtämistä työnantajan ja lipunmyyntiorganisaation välillä. Yksinkertaisin ja moneen työnantajaorganisaatioon pienellä työllä toteutettavissa oleva malli on matkalaskutukseen perustuva käytäntö, joka ei edellytä minkäänlaista tiedonsiirtoa työnantajan ja lipunmyyntiorganisaation välillä. Matkalaskumallissa työntekijä maksaa joukkoliikennelipun itse kokonaan ja laskuttaa työnantajalta työnantajan maksuosuuden matkalaskulla. Työmatkaseteli on monille yrityksille jatkossakin paras ja joustavin työsuhdelipun toteutustapa, sillä työntekijä voi hankkia joukkoliikennelipun mistä tahansa jälleenmyyntipisteestä ja käyttää setelit maksaessaan lippua. Työnantajahaastatteluissa työmatkasetelin myönteiseksi piirteeksi arvioitiin myös sen konkreettisuus, ja setelin arvioitiin olevan arvostetumpi kuin muutoin saatavan samansuuruisen alennuksen lipun hinnasta. Seteliä pidetään toisaalta vanhanaikaisena mallina, jonka ongelmat liittyvät jakeluun, setelien vanhenemiseen ja hinnan muutosten ennakoimiseen. Yleistyäkseen työmatkasetelimalli edellyttäisi valtakunnallista yhtenäistä seteliä, joka kävisi maksuvälineenä kaikkien joukkoliikenneorganisaatioiden kausilippuihin. Tällöin työnantajan ei tarvitsisi tehdä sopimuksia useiden eri toimijoiden kanssa.

Maiju Lintusaari. Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä

Maiju Lintusaari. Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä Maiju Lintusaari Jälkimaksaminen joukkoliikenteessä Tampere 2010 [tyhjä sivu] Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista

Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista SUY X: X/2009 SUY Trafix Oy D: 7/2009 Julkaisija Helsingin kaupunki HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Joukkoliikenne nousuun!

Joukkoliikenne nousuun! LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2004 Liikenne Työryhmän mietintö Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 2.9.2004 Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä 28 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Selvitys kaupunkiseutujen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä Pekka Aalto, Niilo Järviluoma, Markus Holm, Juhani Bäckström, Erkki Jylhä-Ollila,

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen haasteet tilitoimiston kehittämisessä Case: Tilitoimisto Terttu Pöysti Oy Pöysti, Jarkko 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Sähköiseen taloushallintoon

Lisätiedot

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi

Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi ESPOO 2007 VTT WORKING PAPERS 86 Matka.fi-palvelun vaikutusten arviointi Jukka Räsänen, Tuuli Järvi, Katja Estlander, Jenni Eckhard & Harri Hiljanen ISBN 978-951-38-6637-2 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp)

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä

Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71. Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 71 Marko Kortetmäki & Ari Jolkkonen (toim.) Mennäänkö bussilla? Käyttäjien käsityksiä Turun joukkoliikenteestä Kirjoittajat: Osa 1: Jenni Mäkinen Osa 2: Osa 3: Veli

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä

Lahden seutu Helsinki yhteislippujärjestelmä ESPOO 2005 TUTKIMUSRAPORTTI RTE2523/05 Matkahuolto - älykortti VR - näyttölippu Matkahuolto -älykortti yhteensopivuutta selvitetään YTV -matkakortti Liityntälippu - kaupunkilippu Lahti - seutulippu Asikkala,

Lisätiedot

Jaloin-ohjelman arviointi

Jaloin-ohjelman arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2004 Liikenne Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Jaloin-ohjelman arviointi

Jaloin-ohjelman arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 40/2004 Liikenne Jaloin-ohjelman arviointi sekä toimenpidesuosituksia jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi Suomessa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki,

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA

TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TULOSPALKKAUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNISSA Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Ari Karsikas 2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 2007) Aiesopimuksen seuranta 2010 Julkaisuja 10/2010 Julkaisun päivämäärä 6.5.2010 Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel

The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä The SYÖKSY Research Project Electrically-Powered Vehicles in Ring Rail Line Feeder Traffic and Short-Distance Travel SYOKSY -tutkimushankkeen

Lisätiedot

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi

29.12.2010. Matkalippujen myynti liikennevälineissä. www.hsl.fi 34 29.12.2010 Matkalippujen myynti liikennevälineissä www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Pirkko Lento,

Lisätiedot

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa

Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa 2 2015 Lippujen hinnoitteluperiaatteet ja hintasuhteet uudessa vyöhykemallissa Erityisryhmien alennus- ja vapaaliput HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi

1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi 21 1.9.2011 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla www.hsl.fi Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla HSL Helsingin

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi

FITS-julkaisuja 22/2003. Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja kannattavuuden arviointi FITS-julkaisuja 22/2003 Joukkoliikenteen internet-reittineuvontapalvelun vaikutusten ja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 1 2015 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskeva tutkimus 2014 HYVÄÄ JOUKKOLIIKENNEPALVELUA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Joukkoliikenteen kilpailutuksia

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA

JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA JOONAS STENROTH JOUKKOLIIKENTEEN MATKUSTAJALASKENTA HELSINGIN SEUDULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma SUY Trafix Oy Design Reform Oy C: 6/2009 Julkaisija HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 26.11.2009 Tekijä(t) Juhani

Lisätiedot

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010

ÄLLI-Muistio 11/2010. Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio 11/2010 Oulun seudun liikennetietopalvelun arviointitutkimus 2010 ÄLLI-Muistio Helsinki 2010 Julkaisija ÄLLI-ohjelma KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi,

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät

Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät 5 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä HENRIIKA WEISTE HEIKKI METSÄRANTA HEIDI SAARINEN JUHA TERVONEN ERKKI JYLHÄ-OLLILA Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät Henriika Weiste, Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä

Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä SUY Alkutieto Oy B: 11/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.11.2009 Tekijä(t) Antero Alku, Alkutieto

Lisätiedot