Kajaanin kaupunkikeskusta -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunkikeskusta -hanke"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunkikeskusta -hanke Hankesuunnitelma Hankkeen tausta ja perustelut Kajaanin kaupunki käynnistää uudestaan kaupunkikeskustan kehittämisen. Edellinen laaja kehittämiskokonaisuus toteutettiin ja 2000-luvun vaihteessa osana valtakunnallista Parempi Kaupunkikeskusta ohjelmaa. Tuolloin mm. Raatihuoneentori korjattiin nykyiseen asuunsa ja osa sille johtavista kadunosista muutettiin kävelykaduiksi. Edelleen Kajaanin kaupunkikeskustayhdistys (Kakery) ry. perustettiin keskustan alueen yritysten yhteistyöorganisaatioksi. Kaupunkikeskustan alueella toteutetut 7 milj. markan kunnallistekniset investoinnit käynnistivät yli 100 milj. markan yksityiset investoinnit. Kaupunkikeskustan rakennetun ympäristön suunnitelmallinen kehittäminen osoittautui tehokkaaksi julkishallinnon tukimuodoksi kaupallisten palvelujen kehittämiseksi. Kajaani on maakuntakeskuksena Kainuun monipuolisin palvelualue, jonka vetovoimasta monesti riippuu, saako palvelun Kainuusta vai onko sitä haettava muualta luvun loppupuolen Parempi Kaupunkikeskusta - hankkeen vaikutuksesta kaupunkikeskustan kaupallinen kilpailukyky parantui merkittävästi ja maakunnan ulkopuolelle suuntautunutta ostamista ohjautui alueen kauppoihin. Kajaanin Yrittäjät ry., Kakery ry. sekä kaupunkikeskustan yritykset tukevat voimakkaasti kaupunkikeskustan kehittämisen uudelleen käynnistämistä. Alueen rakennuskannan peruskorjaus ja uudisrakentaminen on myös jo osittain alkanut, ja sitä voidaan edelleen vauhdittaa. Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkikeskustan alueen kehittämiskokonaisuuden talousarviossa 2009 ja taloussuunnitelmassa Kaupunkikeskustan kunnallisteknisen kehittämisen linjaukset 2009 alkaen Vuonna 2009 on käynnistetty kaupunkikeskustan alueen kunnallisteknisen kehittämisen suunnitteluvaihe. Vuonna 2011 aloitetaan kävelyalueen vaiheittainen laajentaminen ja katutilojen saneeraus. Kauppakadun Kirkkokatu Koivukoskenkatu -väli muutetaan kävelypainotteiseksi, ja tehdään siihen liittyvät toimenpiteet Kirkkokadulla välillä Pohjolankatu Välikatu. Seuraavien vuosien aikana tavoitteena on jatkaa Kauppakadun kehittämistä kävelypainotteisena siten, että koko katuosuus muutetaan viihtyisäksi kävelykeskustailmeiseksi kaduksi välillä Lönnrotinkatu Kruunupuodinmäki. Kajaaninjoen kulttuuriympäristön kunnostamista jatketaan Rantapuiston saneerauksella, maiseman avaamisella, valaistuksen uusimisella sekä pysäköintipaikkojen rakentamisella Koivukosken suuntaan. 1

2 Kaupunki peruskorjaa myös nykyisiä Kajaaninjoen ylittäviä siltoja ja uusia siltavaihtoehtoja selvitetään samassa yhteydessä, kun kaupunkikeskustan liikenneratkaisuja selvitetään ja suunnitellaan. Kajaaninjoen voimalaitosten kunnostaminen tukee joenvarren ilmeen parantumista. Hankkeen tavoite ja sisältö Kaupunkikeskustan kaavoitukselliseen ja kunnallistekniseen kehittämiseen ja rakentamiseen tiiviisti liittyen tarkoituksena on käynnistää Kajaanin kaupunkikeskusta hanke. Hankkeessa toteutetaan kaupungin ja yksityisen sektorin yhteistyötä kaupunkikeskustan kehittämisessä, ja sen keskeisenä tavoitteena on valmistella, käynnistää ja toteuttaa kaupunkikeskustan alueella yksityisten yritysten ja kiinteistönomistajien kehittämisinvestointeja samanaikaisesti ja yhteistoiminnassa kaupungin toteuttaman kunnallisteknisen rakentamisen kanssa. Hankkeen resursseilla tehdään kaupunkikeskustan kehittämistä edistäviä selvityksiä ja suunnitelmia. Hankkeelle asetetaan osapuolten ja keskeisten toimijoiden yhteistyöryhmä ohjausryhmäksi. Yhteistyöryhmässä toteutetaan kaupunkikeskustan kokonaisuuden vuorovaikutteinen yhteissuunnittelu. Hanke aktivoi alueen kiinteistöjen perusparantamista ja täydennysrakentamista. Kaupunki tukee yksityisiä investointeja mm. alueen paikoitusselvityksellä ja edistämällä kustannuksia säästävää yhteistoimintaa paikoituksen järjestämisessä. Samalla kehitetään myös yhteistoimintarakenteita alueen palvelu- ja tapahtumatuotantoa varten. Hankkeen vaikuttavuus Hankkeen aikana alueen infrastruktuuri paranee ja sen toiminnot monipuolistuvat. Liike- ja asuinrakennusten rakentaminen ja perusparannus lisääntyy ja parantaa rakennusalan työllisyyttä. Liike-elämän toimintaympäristön parantuminen tukee erikoiskaupan työpaikkojen säilymistä keskustassa ja luo edellytyksiä uusille kaupan ja palvelun alan työpaikoille. Asumisen vaihtoehdot lisääntyvät, ja asukasmäärä ja palvelujen peruskäyttö kasvavat keskustassa. Keskustaajaman rakenne ja toimivuus paranevat, liikenteen haitat ja kustannukset vähenevät. Tapahtumat ja niiden järjestäjien määrä lisääntyy ja monipuolistuu, asukkaat ja vieraat viihtyvät. Hankkeen tuloksena on kaupunkikeskustan parantuminen vetovoimaisena kaupallisena alueena sekä kaupunkilaisten olohuoneena ja asuinalueena. Kaupungin investointien lisäksi tavoitellaan milj. euron yksityisiä investointeja kaupunkikeskustassa. 2

3 Hankkeen yhteissuunnittelu ja ohjausryhmätyöskentely Kaupunkikeskusta hankkeelle asetetaan ohjausryhmä, jossa käsitellään alueen suunnitelmat vuorovaikutteisen yhteissuunnittelun periaatteella. Ohjausryhmä ohjaa ja seuraa hankkeen toimintaa sekä arvioi sen tulokset. Ohjausryhmässä päätetään hankkeessa tehtävistä suunnitelmista ja selvityksistä ja linjataan myös kaupungin omia kaupunkikeskustan kehittämiseen liittyviä selvityksiä. Tärkeässä roolissa toiminnassa on kaupunkikeskustan kehittämislinjausten sisäinen ja ulkoinen viestintä ja tiedottaminen. Hankkeen projektipäällikköpalvelut hankitaan ulkopuolisena asiantuntijapalveluna. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo hankkeen projektipäällikön toimintaa. Projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmä toimii keskeisenä yhteistyöfoorumina kaupunkikeskustan kiinteistönomistajien ja yritysten sekä kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation välillä. Ohjausryhmässä ovat edustettuina yksityiseltä sektorilta ainakin yritysrahoitusosuudella hankkeeseen osallistuvat kiinteistönomistajat ja yritykset, Kajaanin yrittäjät ry. ja Kakery ry. Kaupungin taholta ohjausryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen ja ympäristöteknisen lautakunnan nimeämät edustajat sekä keskeiset viranhaltijat. Ohjausryhmä voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kuulla asiantuntijoita. Ohjausryhmällä voi olla eri tehtäviä varten muita työryhmiä, kuten jo aiemmin perustettu Kauppakadun suunnittelun ohjausryhmä, joka jatkaa toimintaansa osana kehittämiskokonaisuutta. Projektipäällikkö vastaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa hankkeen keskeisestä tavoitteesta, eli yhteistyöstä kaupunkikeskustan kiinteistönomistajien ja yritysten kehittämisinvestointien aktivoimiseksi samanaikaisesti ja yhteistoiminnassa kaupungin toteuttaman kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen kanssa. Koska kyseessä on kuntasektorin toimintaa, niin aktivointiyhteistyötä tehdään kaikkien potentiaalisten tahojen kanssa, ei ainoastaan hankkeeseen yritysrahoitusosuuden osoittaneiden kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa. Hankkeessa tehtävät selvitykset ja suunnitelmat Hankkeen resursseilla toteutetaan kaupunkikeskustan tulevien vuosien pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvä laaja yleissuunnitelma: Kajaanin ydinkeskustan liittyminen kaupunkiin. Selvityksessä ja suunnitelmassa päivitetään aiemmat yleissuunnitelmat ja laajennetaan niiden aluetta kävelykeskustan saavutettavuuden parantamiseksi ja ajoneuvoliikenteen haittojen vähentämiseksi. Yleissuunnitelmassa jatketaan Kajaanin linnan raunioiden ajoneuvoliikenteen poistamisen vaihtoehtojen hahmottamista. Tavoitteena on kyetä arvioimaan ratkaisujen kaupunkikuvallisia vaikutuksia ja kustannuksia ja määritellä tavoitteet mahdolliselle arkkitehtuurikilpailulle. 3

4 Suunnitteluun saavutettavuuden parantamiseksi kuuluvat myös virkistystä ja matkailua palvelevien reittien ja kohteiden kehittäminen, kuten kalateiden suunnittelu sekä yleisiä alueita ja kiinteistöjä koskeva pysäköintiselvitys ja suunnitelma. Yleissuunnitelma ja sen osiot ovat jatkossa perusteena kaupunkikeskustan katu-, valaistus- ja puistosuunnitelmille ja täydennysrakentamisen vaatimille asemakaavan muutoksille, liikennettä ja siihen liittyviä toimintoja käsittelevälle vaiheyleiskaavalle ja erilaisille toteutussuunnitelmille. Suunnitelman tekeminen edellyttää tavanomaista runsaampaa vuorovaikutusta asukkaiden, alueen toimijoiden, kiinteistönomistajien ja yritysten kanssa, sekä erityisasiantuntemusta. Yleissuunnitelman tekee ulkopuolinen asiantuntija, ja sen laatiminen kilpailutetaan osana hankekokonaisuutta. Hankeen toteutus, kustannusarvio, kesto ja rahoitussuunnitelma Hankkeen projektipäällikköpalvelut, projektiohjelma ja hankkeen resursseilla tehtävät selvitykset ja suunnitelmat toteutetaan ulkopuolisena asiantuntijapalveluna. Hankekokonaisuus hankitaan pääsääntöisesti yhdellä kilpailuttamisella, jonka kustannuksiin varataan euroa + alv. Loput asiantuntijapalveluihin budjetoidusta rahoituksesta varataan käytettäväksi myöhemmin tarpeellisiksi katsottaviin selvityksiin ja suunnitelmiin. Tarjoajat voivat tarjota hankkeen toteutusta joko kokonaan omana työnään tai käyttämällä osittain tarvitsemiaan alihankkijoita. Hanke sijoittuu kaupunkiorganisaatiossa ympäristöteknisen toimialan ympäristö ja maankäyttö tulosalueelle. Hanke organisoidaan tarkemmin toimialajohtajan päätöksellä mm. asettamalla sille hankkeesta vastaava viranhaltija. Hanke on kaksivuotinen, ja se voi käynnistyä aikaisintaan tammikuussa Hankkeen kesto on 2 vuotta ajalla Hankkeelle haetaan yhden lisävuoden jatkoaika, mikäli tulokset erityisesti yksityisten investointien aktivoinnissa ovat tavoitteiden mukaisia. Kokonaiskustannukset Projektipäällikkö- ja muut asiantuntijapalvelut Matkakulut Painatus- ja ilmoituskulut Kustannukset sisältävät arvonlisäveron. 4

5 12 kk/ kk/2011 Yhteensä Kustannukset vuosittain Projektipäällikkö- ja muut asiantuntijapalvelut Matkakulut Painatus- ja ilmoituskulut kk/ kk/2011 Yhteensä Rahoitussuunnitelma Valtio tai EU 70% Kajaanin kaupunki 22,5 % Yksityiset 7,5% Kajaanin kaupunki vastaa hankkeen kuntarahoitusosuudesta. Yksityisen rahoitusosuuden ovat sitoutuneet maksamaan Aberdeen Property Investors Finland Oy, Kainuun Osuuspankki, Kainuun Puhelinosuuskunta, Kruunukiinteistöt Oy, Osuuskauppa Maakunta ja Valjus Oy. Kunkin rahoitusosuus on yhteensä euroa. 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA. muodostuu: KAJAANI KAUPUNGINOSA 1 TORI- JA KATUALUETTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAJAAN KAUPUNGNOSA TOR- JA KATUALUETTA Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL, 0 Kajaani VRELLETULO..0 SELOSTUS..0 YMTK muodostuu: KAJAAN KAUPUNGNOSA TOR- JA KATUALUETTA SSÄLTÖ

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA. Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010. WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki

PROJEKTISUUNNITELMA. Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010. WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki PROJEKTISUUNNITELMA Kajaanin kaupunkikeskusta hankkeen toteuttaminen 8.4.2010 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, 002100 Helsinki 1 Asiakas Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala PL 133 87101 Kajaani

Lisätiedot

KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN

KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN 9.9.2010 LÄHTÖTINNESELVITYS JA TAVOITTEET YLEISSUUNNITTELULLE WSP FINND OY - KAJAANIN KAUPUNKI 2010UNITED BY OUR DIFFERENCE TYÖN TIAJA Kajaanin kaupunki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014

Khej 19.3.2014 liite numero 4 asia 6 PROJEKTISUUNNITELMA KOUVOLA INNOVATION OY 19.2.2014 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS KOUVOLAN VETOVOIMAINEN YDINKESKUSTA Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Projektin nimi Kouvolan vetovoimainen ydinkeskusta Y-tunnus 2221859-6 Projektin toteutusaika

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020

ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 TOIMENPIDEOHJELMA 2011-2020 1(16) Tyt / projektit / T.Hokkanen 27.2.2011 ESPOON KESKUKSEN KAUPUNKIUUDISTUKSEN TOIMENPIDEOHJELMA 2011 2020 ESPOON KAUPUNKI ESPOON KESKUKSEN KEHITTÄMISPROJEKTI PL 49 02070

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013

KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 1 KAJAANIN KAUPUNGIN MAANKÄYTTÖPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.11.2009 179. Maankäyttöpolitiikan strategiset tavoitteet päätetään Kajaanin yleiskaavassa, Kajaanin

Lisätiedot

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014

Maankäytön suunnittelu. Keskustavisio 2014 25.9.2014 Maankäytön suunnittelu Keskustavisio 2014 25.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Työn tarkoitus ja tavoitteet... 6 3. Organisaatio ja aikataulu... 8 4. Tavoitteet... 9 4.1 Työlle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Esitämmekin, että kaupunginhallitus aloittaa kiireellisenä pysäköintistrategian valmistamisen Hämeenlinnan kaupunkiin.

Esitämmekin, että kaupunginhallitus aloittaa kiireellisenä pysäköintistrategian valmistamisen Hämeenlinnan kaupunkiin. Valtuutettu Jutta Äijälän ja valtuutettu Pekka Pohjalaisen sekä usean muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite pysäköintistrategian valmistelemisesta KV 11.4.2011 36 Valtuutetut Jutta Äijälä ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011. Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2011 Talousarvio 2009 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.6.2014 1(35) Diaarinumero 815/2011 Toimielinkäsittely Kaup.valt 25.8.2014 Kaavanumero 01098 KESKUSTA 1. kaupunginosa, Keskusta, korttelit nro 21 (osa), 23 (osa), 24 ja 25 (osa) sekä tori-, katu- ja kevyenliikenteen

Lisätiedot

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala... 142 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä... 146 Kaupunkisuunnittelulautakunta...

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittämishanke Hankekuvaus hanketukihakemukseen SUOMENNIEMEN ALUEEN KEHITTÄMISEN KOKONAISSUUNNITELMA MASTER PLAN 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Elinkeinojen kehittämishanke Hankekuvaus hanketukihakemukseen SUOMENNIEMEN ALUEEN KEHITTÄMISEN KOKONAISSUUNNITELMA MASTER PLAN 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Elinkeinojen kehittämishanke Hankekuvaus hanketukihakemukseen SUOMENNIEMEN ALUEEN KEHITTÄMISEN KOKONAISSUUNNITELMA MASTER PLAN 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy Patteristonkatu

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kaupunkikeskustan kehittämishanke Raportti 28.02.2006 Taidekaupunki Mänttä 2 Sisällys Johdanto Suositukset

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Kauppatorin ilmeen ja toiminnan kehittäminen

Kauppatorin ilmeen ja toiminnan kehittäminen Kauppatorin ilmeen ja toiminnan kehittäminen 1. Toriryhmän perustaminen Tekninen apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus perusti päätöksellään 24.10.2005 toriryhmän selvittämään kauppatorin ilmeen ja toiminnan

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kajaani. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Kajaani. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää Säily tä lehti, s isältää pal jon hyödyl Kajaani listä tie Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää ARVOISA KAJAANILAINEN Rakennettu kaupunkiympäristö on meille kaikille tarpeellinen ja välttämätön arkipäivän

Lisätiedot

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma

Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Aluekeskusohjelmien Kasvukäytävä 2005-2006 Esiselvitys ja ohjelma Tampereen kaupunkiseudun aluekeskusohjelma Etelä-Pirkanmaan aluekeskus Kehittämiskeskus Oy Häme Hyvinkään Riihimäen talousalueen aluekeskus

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot