Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö Pilvi Nummi Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma Espoossa, Palveluntarjoajat: Heidi Hänninen Jussi Nervola Jaakko Vilén

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KÄYTETTÄVYYSKRITEERIT Tärkeimmät käytettävyysominaisuudet ja niiden arviointi testeissä Muistettavuus Opittavuus Miellyttävyys Virheettömyys Muiden menetelmien käyttö käytettävyysominaisuuksien arvioinnissa TESTIJÄRJESTELYT Testitehtävät Ensimmäinen tehtävä: Antille soittaminen Toinen tehtävä: Tentti-ilmoittautuminen Kolmas tehtävä: Luennolle ilmoittautuminen Neljäs tehtävä: Kalenterimerkinnän poistaminen Pilottitesti TESTIDATAN KÄSITTELY LÄHDELUETTELO LIITTEET...16 Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén

3 1 Johdanto Kehitettävä tuotteemme on opiskelun tueksi tarkoitettu mobiilipalvelu. Tuotteen nimi Mopsi tulee lyhenteenä sanoista mobiili opiskelun suunnittelu. Palvelun on tarkoitus toimia apuvälineenä opiskelussa toteuttaen opiskelun suunnitteluun ja opiskeluun liittyvään viestintään kuuluvia toimintoja. Mopsia voi käyttää kurssien hakuun ja niille ilmoittautumiseen, tentteihin ilmoittautumiseen, lukukausi-ilmoittautumiseen, yhteystietojen hakuun, viestien lähettämiseen sekä soittamiseen ja näiden lisäksi Mopsissa on kalenteri sekä lukujärjestys. Tällä hetkellä on tarjolla samantyyppisiä palveluita WWW-verkossa, mutta mobiiliratkaisuna tuote on uusi. Koska kyseessä on uudenlainen yhdistelmä, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luentojen reaaliaikaiseen kommunikaatioon, olemme halunneet ottaa protossa raameiksi uusimman kännykän mallin. Pääkäyttäjäryhmämme on noin vuotiaat mies- ja naispuoliset yliopistojen perusopiskelijat, jotka eivät opiskele tekniikkaa tai luonnontietietä. Heille tietotekniikan ja kännyköiden peruskäyttö on tuttua, mutta he eivät ole teknisesti orientoituneita tai koe erityistä kiinnostusta tekniikkaan. He eivät ole kiinnostuneita uudesta teknologiasta itsessään, mutta sen tuomista eduista kyllä. Lisäksi he työskentelevät yleensä osaaikaisesti opintojen ohessa. Opiskelu on hyvin itsenäistä, mutta ryhmän jäsenillä on merkittävä määrä opiskelukavereita. Valitsimme tämän käyttäjäryhmän pääkäyttäjäryhmäksi, koska sillä olisi palvelulle merkittävintä käyttöä määrällisesti. Mikäli kyseinen palvelu otettaisiin käyttöön, se olisi paras aloittaa tällaisesta suuresta ryhmästä, jonka kanssa aitoja käyttökokemuksia saataisiin hyvin aikaan. Ylioppilaat ja erityisesti uudet opiskelijat ovat hyvä koeryhmä, koska he ovat aktiivisia uusien mallien kokeilijoita. Teknisesti suuntautuneet opiskelijat rajattiin pois, sillä he saattaisivat antaa liian positiivisen kuvan palvelusta ajatellen, että sen käyttö laajennettaisiin kaikenlaisiin korkeakouluihin ja mahdollisesti muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Taulukossa 1 on vaatimusmäärittelyvaiheessa haastatteluiden pohjalta saadut käyttäjävaatimukset. Taulukossa on näkyvillä myös vaatimusten Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 2

4 prioriteetit A, B ja C (A= tärkein), sekä yksittäisille vaatimuksille että vaatimusryhmille 1, 2 ja 3. Taulukko 1. Tuotteen käyttäjävaatimukset. nro vaatimus prioriteetti 1 Ilmoittautumiset (A) 1.1 Luennolle tai kurssille ilmoittautuminen A 1.2 Tenttiin ilmoittautuminen A 1.3 Tieto kurssille pääsystä ilmoittautuessa A 1.4 Lukukausi-ilmoittautuminen B 2 Viestintä (B) 2.1 Tieto luentojen/tenttien paikkojen tai aikojen muutoksista A 2.2 Tieto tenttitulosten valmistumisesta A 2.3 Oman tenttituloksen tarkistaminen B 2.4 Kommunikaatio opettajilta opiskelijoille B 2.5 Yhteydenotto opettajiin / ilmoitus poissaolosta B 2.6 Palautteen antaminen opetuksesta C 2.7 Opiskelijoiden palautteen antaminen tenteistä ja tehtävistä C 3 Opiskelun ja ajankäytön suunnittelu (C) 3.1 Pääsy kurssien aikatauluihin, sisältöihin ja ilmoittautumiseen samanaikaisesti B 3.2 Mukana kulkeva kalenteri B 3.3 Viikkolukujäjestyksen tarkistaminen ja muokkaaminen C 3.4 Opiskelutovereiden yhteystietojen saaminen (puhelinnumerot, sähköpostiosoite) C 3.5 Muiden opiskelijoiden tavoittaminen (mm. ryhmätöissä) C Olemme määrittäneet tärkeimmät käytettävyyskriteerit, metriikat niiden mittauksille, huonoimmat hyväksyttävät tasot, tavoitetasot ja ideaalitasot kappaleessa 2, ja lyhennettynä taulukossa 2. Näiden metriikoiden avulla voimme arvioida proton käytettävyyttä numeerisesti (Faulkner 2000, s. 133). Paperiproton käyttäjätestauksessa aiomme selvittää, miten hyvin proton käytettävyys kohtaa tavoitteet, sekä testauksen jälkeen suoritettavilla haastatteluilla saada käyttäjien näkökulmia proton käytettävyyteen. Testien lisäksi suoritamme heuristisia arviointeja Nielsenin teoriaan ja oppikirjaan (Faulkner 2000) pohjautuen. Testeillä, haastatteluilla ja arvioinneilla aiomme saada selville tuotteen nykyisen tason kvantitatiivisesti metriikoilla, sekä löytää mahdollisia kvalitatiivisia kehitysideoita haastatteluilla (Faulkner 2000, s. 133, 172). Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 3

5 2 Käytettävyyskriteerit Tärkeimmiksi käytettävyysominaisuuksiksi (T kalvot 4.1, 2005) määrittelimme (tärkeysjärjestyksessä) muistettavuuden, opittavuuden, miellyttävyyden ja virheettömyyden. Näitä neljää ominaisuutta arvioimme käyttävyystesteissä. Valinnat pohjautuvat pitkälti käyttäjäryhmän ominaisuuksiin ja kehittämämme tuotteen käyttötarkoitukseen. Kolmen ensimmäisen ominaisuuden tärkeys painottuu koska tuotetta käytetään satunnaisesti eikä sen käyttö ole ammattimaista. Tästä syystä esimerkiksi tehokkuus ei kuulu tärkeimpien käytettävyysominaisuuksien piiriin. Tilanne olisi toinen jos tuotteemme käyttäjäryhmään kuuluisivat opettajat ja ylläpitäjät. Tällöin tehokkuudella ja nopeudella olisi huomattavasti suurempi merkitys tuotteen ominaisuuksissa eivätkä satunnaiskäyttäjälle tärkeät ominaisuudet opittavuus ja muistettavuus olisi enää tärkeimpien käytettävyysominaisuuksien joukossa. 2.1 Tärkeimmät käytettävyysominaisuudet ja niiden arviointi testeissä Taulukko 2. Mitattavien ominaisuuksien käytettävyystavoitteet. Käytettävyystekijä Muistettavuus Opittavuus Miellyttävyys Virheettömyys (kaikki virheet) Virheettömyys (vakavat virheet) Mittaamiskohde Lopussa itsenäisesti suoritettu tehtävä tarvittavat toistot kunnes reitti lähellä optimia Ohjelman yleinen miellyttävyys Kaikkien virheiden määrä Vakavien virheiden määrä Mittayksikkö reitin pituus / optimipituus toistojen määrä vastaajien määrä virheet / kaikki painallukset tehtävässä virheiden määrä Huonoin hyväksyt. taso Suunniteltu taso Paras taso 1,20 1,10 1, % 75 % 100 % 10 % 5 % 3 % 3 % 0 0 Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 4

6 2.1.1 Muistettavuus Ominaisuuksista etenkin muistettavuus korostuu koska tuotetta käytetään satunnaisesti; joskus taukoa käyttökertojen välillä voi olla jopa 6 kk. Tällaisenkin ajan jälkeen on käyttäjän pystyttävä muistamaan järjestelmän käyttölogiikka ja perustoimintojen käytön on onnistuttava ilman suurempia ongelmia. Muistettavuuden testaus näin pienimuotoisessa testauksessa tulee olemaan vaikeaa. Muistettavuuden testausta varten olisi haastateltavat hyvä tavata useammin kuin vain yhden kerran jotta voitaisiin havaita kuinka hyvin laitteen käyttöön liittyvät asiat ovat pysyneet muistissa tauon jälkeen. Omissa testeissämme pyrimme lopussa tarkistamaan ja kyselemään miten hyvin ensimmäisenä suoritettu tehtävä on vielä muistissa. Tämän avulla pitäisi saada joitakin arvioita muistettavuudesta. Mittauksissa jokaiselle tehtävälle on laskettu optimaalisen retin pituus (esim. navikartasta). Käytännössä tämä tarkoittaa pienintä mahdollista painalluksien määrää (click count, käytössä mm. Nokian käyttäjätutkimuksissa, Anttila, 2005) alkutilasta lopputilaan. Mittayksikkönä käytetään käytetyn reitin suhteellista pituutta verrattuna optimaaliseen eli lyhimpään mahdolliseen reittiin ( = painallukset / optimireitin painallukset ). Tavoitetasot (T kalvot 4.2, 2005) näkyvät taulukossa Opittavuus Myös käytön oppimisen on oltava helppoa koska käyttäjäryhmämme (yliopistoopiskelijat) eivät tule saamaan juurikaan koulutusta tuotteen käyttämiseen. Käyttö on siis opittava suhteellisen lyhyessä ajassa ja itsenäisesti. Toki järjestelmälle on olemassa jotain tukipalveluja kuten opastusta internet-sivuilla ja lyhyet ohjeet. Nämä tukipalvelut ovat kuitenkin varsin pienimuotoisia. Opittavuutta mitataan testissä tekemällä toistoja samantyyppisistä tehtävistä. Mitattavana asiana on tarvittavien toistojen lukumäärä siihen, että käytetty reitti (näppäinten painallusten määrä) on lähellä optimia. Näin saadaan tietoja tuotteen Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 5

7 perusominaisuuksien opittavuudesta. Tavoitteena toki on, että toistojen määrä pysyy kaikkien testattavien keskuudessa hyvin pienenä (2-3 kertaa). Tällöin tuotteen opittavuus täyttäisi asettamamme tavoitteen. Tarkemmat tavoitetasot ovat taulukossa Miellyttävyys Vaikka tuotteemme ei ole ns. huvipalvelu/tuote on sen käytön oltava miellyttävää jotta tuote saisi käyttäjiä. Moni tuotteemme avulla suoritettavista tehtävistä on myös suoritettavissa vaihtoehtoisilla (=nykyisillä) tavoilla. Tarkoitus on, että nämä tehtävät olisi helpompi ja miellyttävämpi suorittaa uudella järjestelmällä. Jos tuotetta on hankala ja epämiellyttävä käyttää eivät käyttäjät käytä sitä kuin vain pakon edessä. Tällöin suunnittelussa on epäonnistuttu ja järjestelmän tarjoamat hyödyt käyttäjille jäävät vähäisiksi. Myös miellyttävyyden testaus on hankalaa. Objektiivista arviota miellyttävyydestä ei oikeastaan voi saada. Näin ollen käyttäjää havainnoimalla ei ole mahdollista saada kovin hyviä tuloksia siitä onko tuote miellyttävä. Tästä syystä käyttäjältä on kysyttävä suoraan mielipidettä järjestelmästä ja sen käytöstä. Kysymyksinä voidaan kysyä esim. liitteessä 1 olevia kysymyksiä. Näiden avulla saadaan jonkinlainen kuva tuotteen miellyttävyydestä. Toki havainnoinnillakin voi joissakin tilanteissa saada viitteitä miellyttävyydestä: jos käyttäjä näyttää hyvin tuskastuneelta voidaan päätellä, että tuote ei ole kovin miellyttävä. Miellyttävyyden kohdalla mitattavana asiana käytetään kysymyksen nro. 5 ( Oliko järjestelmää miellyttävä käyttää? ) vastauksia: Tavoitetasona on, että 75 % testatuista pitää tuotetta miellyttävänä Virheettömyys Tuotteen käytettävyysominaisuuksista virheettömyys ei ole aivan tärkeimpien ominaisuuksien joukossa koska virheen sattuessa ei (yleensä) tapahdu mitään peruuttamatonta. Myöskään ympäristö ei aiheuta mitään paineita virheiden tapahtuessa vaan virheet voidaan korjata rauhassa. Virheet on siis käytön aikana pystyttävä Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 6

8 huomaamaan ja palaaminen virhepainallusta edeltäneeseen tilaan on oltava mahdollista. Vaikka tehokkuus ei olekaan tuotteemme tärkein ominaisuus vähentää liian suuri virheiden määrä järjestelmän miellyttävyyttä ja tehokkuutta. Tämän takia on virheiden määrä pidettävä suhteellisen alhaisena. Virheettömyyttä mitataan virhepainallusten suhteena kaikkiin painalluksiin (=virhepainallukset / kaikki painallukset). Virhe täytyy toki myös määritellä. Edellistä mittayksikköä käytetään kaikille virheille. Tavallinen virhe siis tarkoittaa painallusta, jonka johdosta joudutaan pois optimireitiltä, luokan 2 virheet. Tämän lisäksi mittaamme vakavien virheiden määrää, luokan 1 virheet. Vakavat virheet ovat virhepainalluksia, joiden takia koko tehtävän suorittaminen keskeytyy ja se joudutaan aloittamaan alusta. Vakava virhe on myös sellainen tapahtuma, jonka jälkeen ei enää voida päästä tapahtumaa edeltäneeseen tilaan. Tavoitetasomme vakavien virheiden osalta on 0. Virheiden kokonaismäärän tavoite on 5%. Virheiden luokat ovat näkyvissä taulukossa 3. Virheen luokka 1 2 Taulukko 3. Virheiden luokitus. Virheen tyypin kuvaus Seuraukset Vakava virhe, joka vaatii merkittävää korjaamista tai toiminnon Vaatii käyttäjältä ongelmanselvitystä keskeyttämistä Virhe, joka on pikaisesti korjattavissa, Hidastaa tehtävän suoritusta, mutta vaatii lisäpainalluksia yksittäisenä ei käytännön merkitystä Tehtävien suorittaminen voi keskeytyä myös teknisiin ongelmiin. Näitä ovat mm. akun loppuminen, tukiaseman kentän katoaminen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän kaatuminen/jumiutuminen. Näitä tapahtumia ei voida prototestauksessa testata eivätkä ne ole tuotteen ominaisuuksia vaan pikemmin mobiililaitteen ja verkon ominaisuuksia. Näitä ongelmatilanteita ei siis lueta tuotteemme virheiksi. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 7

9 2.2 Muiden menetelmien käyttö käytettävyysominaisuuksien arvioinnissa Käytettävyyskriteereitä arvioidaan myös muilla menetelmillä kuin pelkästään käytettävyystesteillä. Näitä ovat haastattelut ja heuristinen arviointi. Haastattelujen avulla saadaan sellaista tietoa (esim. miellyttävyydestä), jota ei suoraan käytettävyystestitapahtumaa havainnoimalla saada. Heuristinen arviointi suoritetaan Nielsenin heurististen sääntöjen pohjalta. Heuristisessa arvioinnissa pitäisi käyttää asiantuntijoita arvioijina, mutta sellaisten löytäminen saattaa olla vaikeaa. Tätä varten ajattelimme, että teemme heuristisen arvioinnin itse. Näin saisimme käytännön kokemusta myös heuristisen arvioinnin suorittamisesta. Suoritamme kukin arviot yksin ja tämän jälkeen kokoamme havaitut ongelmat yhteen. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 8

10 3 Testijärjestelyt Pääkäyttäjäryhmämme on vuotiaat yliopiston perusopiskelijat. Testihenkilöitä tarvitsemme kolme, yhden pilottitestiin ja kaksi varsinaisiin testeihin. Koska olemme itse samaa ikäluokkaa, ovat ystävämme hyviä koehenkilöitä ja toisaalta jos heillä ei ole aikaa, niin voimme mennä Helsingin yliopistolle etsimään vapaaehtoisia. Testausmenetelminä aiomme käyttää havainnointia, ääneen ajattelua ja haastattelua. Ääneen ajattelussa testihenkilö selostaa ajatuksensa suorittaessaan tehtävää. Näissä ajatuksissa voi tulla ilmi esimerkiksi käyttöliittymän epäselvyys. Jos käyttäjä joutuu pohtimaan kauan mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä nappia painaa, on tuotteen käyttöliittymä huonosti suunniteltu. Haastattelu [ks. liite 1] suoritetaan testitilanteen jälkeen. Aiomme videoida testitilanteen sekä kirjoittaa samalla muistiinpanoja havainnoistamme. Koska käytössämme on kamerajalusta, emme tarvitse erillistä henkilöä kameran taakse kuvaamaan. Näin saamme enemmän materiaalia havainnoinnista, kun kaksi meistä, Heidi ja Jaakko, voivat kumpikin tehdä muistiinpanoja testitilanteesta. Heidi ja Jaakko myös laskevat tehtävien suoritukseen kuluvien painallusten määrän. Jussin tehtävänä on neuvoa ja ohjata käyttäjää. Ongelmatilanteissa pyrimme neuvomaan mahdollisimman vähän. Ensimmäiseksi pyydämme testihenkilöä määrittelemään mahdollisimman tarkkaan kysymyksensä, johon haluaa meiltä vastauksen. Kysymys voi tällöin koskea esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu jostain tietystä nappulasta, tai miten käyttäjä pääsee jollekin tietylle sivulle. Sitten voimme vielä esimerkiksi muistuttaa sivuvalikon linkeistä, mikäli se auttaa ongelmaan. Tekstinsyöttökohdissa riittää, että käyttäjä kertoo, mitä hän kirjoittaisi ruudulle. Testaus suoritetaan sisätiloissa rauhallisessa paikassa. Koska kyseessä on paperiproto, ei testausta voi suorittaa ulkona, sillä tuulisena päivänä papereiden selaus on lähes mahdotonta. Paikan pitää olla rauhallinen, sillä aiomme videoida testitilanteen ja Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 9

11 testidatan analysointi on helpompaa, jos testihenkilön puheesta saa selvän eikä nauhalla kuulu taustalta hälyääniä. Testipaikalle tarvitaan paperiprototyyppi, kamera, jalusta, paperia, kyniä, tuoleja sekä pöytä jonka ääressä testaus on helpompi suorittaa ja papereita helpompi hallita. Testin aluksi selitetään puhelimen teknologia ja Mopsi-palvelun idea. Testihenkilölle kerrotaan, että kyseessä on palvelu opiskelun tueksi ja selostetaan mitä kaikkea palvelulla voi tehdä. Mopsia voi käyttää kurssien hakuun ja niille ilmoittautumiseen, tentteihin ilmoittautumiseen, lukukausi-ilmoittautumiseen, yhteystietojen hakuun, viestien lähettämiseen sekä soittamiseen ja näiden lisäksi Mopsissa on kalenteri sekä lukujärjestys. Palvelun toiminnot selostetaan yleisellä tasolla, jotta voimme paremmin mitata palvelun helppokäyttöisyyttä ja opittavuutta. Lisäksi testihenkilöt opetetaan käyttämään paperiprotoa, eli selitetään eri merkinnät ja miten liikkuminen eri tilojen välillä tapahtuu. Testin jälkeen koehenkilöt saavat tutustua protoon rauhassa. Lopullisen mobiililaitteen ulkonäkö tulee ilmi paperiprototyypistäkin. Kaikki koehenkilöt ovat myös pitäneet matkapuhelinta kädessään, joten he tietävät miltä sellainen tuntuu. Laitteessa on kosketusnäyttö ja tekstintunnistus. Viestit kirjoitetaan muovisella kynällä. Tätä ei voida testata paperiprotolla, mutta se ei ole tärkeää, sillä kirjoitus on mobiililaitteen ominaisuus, ei tarjoamamme palvelun. 3.1 Testitehtävät Testitehtäville pitää suunnitella taustaskenaariot, jotka kertovat millaisessa tilanteessa tehtäviä kuvitellaan suoritettavan. Koska kyseessä on mobiilipalvelu, on mahdotonta määritellä yhtä fyysistä tai sosiaalista ympäristöä jossa palvelua käytetään. Erilaisia ympäristöjä yhdistää se, että käytettävissä on matkapuhelin, käyttäjä on jonkun teleoperaattorin kuuluvuusalueella ja käyttäjätutkimuksen perusteella myös se, ettei tietokonetta tai internetyhteyttä ole siihen hätään saatavissa. Käyttäjätutkimuksessa nimittäin selvisi, että tietokone koettiin miellyttävämpänä kuin matkapuhelimen näppäily. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 10

12 Sosiaalinen ympäristö voi myös vaihdella paljon. Käyttäjä saattaa olla yksin mökillä, tai sitten ystäviensä ympäröimänä luennolla. Toisissa tapauksissa voi siis saada tukea ja apua muilta käyttäjiltä, kun taas toisissa tilanteissa käyttäjä joutuu selviytymään tilanteista yksin. Koska emme aio tehdä paritestejä, on testitehtävien sosiaalinen ympäristö sellainen, että käyttäjän pitää selvitä yksin. Kiirettä emme ota skenaarioihin mukaan. Hätäilyn ja hermostumisen negatiivista vaikutusta pienennämme sillä, että selitämme käyttäjille palvelun käytön olevan kuukausihinnalla laskutettavaa, joten kännykkälasku ei kasva vaikka jonkin toiminnon tekemiseen kuluisikin enemmän aikaa. Kiireen vaikutuksen arvioiminen on myös hankalaa paperiproton ja kuvitteellisen tilanteen takia. Paperiprotoa on jo sinällään hieman outoa käyttää, joten sekin hidastaa toimintaa. Vaikka testitilanteessa sanoisi testattavalle että tällä on kiire, emme usko että sillä olisi vaikutusta suoritukseen, koska tilanne ja kiire eivät ole todellisia Ensimmäinen tehtävä: Antille soittaminen Olet bussissa matkalla koulusta kotiin. Yhtäkkiä tajuat ettet sopinut Antin kanssa seuraavaa ryhmätyötapaamista. Antti on poika samalta kurssilta, mutta et tunne häntä vielä niin hyvin, että sinulla olisi hänen puhelinnumeronsa. Selvitä Antin puhelinnumero ja soita hänelle. Antin koko nimi on Antti Ilmari Virtanen. Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen 2. Etusivu 3. Yhteystiedot 4. Henkilöhaku 5. Hakukriteerin täyttö 6. Haku 7. Henkilön valinta listasta (ei tarvitse katsoa erillistä henkilösivua) 8. Soitto Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 11

13 3.1.2 Toinen tehtävä: Tentti-ilmoittautuminen Käyt koulussa ruotsin kurssia (Ruotsi R1) suorittaaksesi virkamiesruotsin. Olet mökillä talvilomalla, kun muistat että ruotsin kurssin tentti-ilmoittautuminen sulkeutuu tänään. Ilmoittaudu tenttiin ja merkitse päivämäärä kalenteriin. Tenttiaika: Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti ensimmäisen kerran jälkeen) 2. Etusivu 3. Omat kurssit 4. Kurssin valinta listasta 5. Tentti-ilmoittautuminen 6. Merkitse kalenteriin Kolmas tehtävä: Luennolle ilmoittautuminen Juttelet koulun käytävällä kaverisi Pasin kanssa. Pasi käy matematiikan kurssia (Matematiikka S1), joka kuulostaa sinusta mielenkiintoiselta. Päätät osallistua myös kurssille. Koulun tietokoneluokassa on tunti meneillään, joten et mahdu sinne. Ilmoittaudu kurssin luennoille. Kurssia eri tarvitse merkitä lukujärjestykseen. Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti) 2. Etusivu 3. Kurssihaku 4. Hakukriteerien täyttö 5. Haku 6. Luentoilmoittautuminen Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 12

14 3.1.4 Neljäs tehtävä: Kalenterimerkinnän poistaminen Olet sopinut ruotsin kurssin tenttipäivälle aamuksi ryhmätapaamisen ryhmäsi kanssa. Tenttiin lukeminen on kuitenkin jäänyt vähiin, joten sovitte ryhmän kanssa, että tapaamista ei pidetä jotta ehdit vielä valmistautua tenttiin. Poista peruttu tapaaminen kalenteristasi. (Ryhmätapaaminen 4.5. klo ) Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti) 2. Etusivu 3. Kalenteri 4. Päivän valinta 5. Tapahtuman valinta 6. Tapahtuman poisto 3.2 Pilottitesti Pilottitesti tehdään muutamaa päivää ennen varsinaisia testejä ja siinä testataan testiä ja testijärjestelyjä. Jos testijärjestelyihin ei tehdä suurempia muutoksia pilottitestin jälkeen, voidaan pilottitestinkin tulokset huomioida verrattavina kahteen muuhun testiin. [3] Pilottitestissä testaamme, että kamera toimii ja jalustalla kuvatusta materiaalista tulee tarpeeksi hyvää. Jos materiaali on huonolaatuista eikä siitä saa selvää, voimme vaihtaa roolijakoamme siten, että Jaakosta tulee kuvaaja. Tärkeintä pilottitestissä on selvittää, toimivatko testitehtävämme hyvin. Tehtävien vaikeustasoa on vaikea arvioida etukäteen ja lisäksi selvitetään onko testitehtäviä sopiva määrä. Pilottitestin jälkeen voidaan myös muokata lopussa esitettäviä haastattelukysymyksiä jos huomataan puutteita ja vastaavasti testin alussa annettavia ohjeita voi parantaa, jos ne ovat vaikeaselkoiset. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 13

15 4 Testidatan käsittely Testien jälkeen haastattelemme testihenkilöitä, ja keskustelemme suoritukset yhdessä läpi myös testihenkilön kanssa. Datan purkamisen aloitamme käymällä omalla ryhmällämme läpi muistiinpanot ja mielestämme tärkeimmät merkinnät. Sitten katsomme testit videolta läpi, jolloin tarkkailemme testihenkilön toimintaa erityisesti merkityissä kohdissa, sekä analysoimme testihenkilön yleistä olemusta testin aikana. Todennäköisesti testihenkilöt suhtautuvat aika positiivisesti testin tekoon, joten meidän täytyy pystyä arvioimaan erityisesti tuotteen miellyttävyyttä hyvin kriittisesti. Mikäli testeissä ilmenee minkäänlaista turhautumista, joko testihenkilön osalta tai kokeen järjestäjien osalta, se on luultavasti tärkeä ja huomioonotettava merkki. Varsinaisia vakavia virheitä emme odota testihenkilöiden tekevän. He todennäköisesti joutuvat selaamaan jonkin verran löytääkseen haluamansa, ja saattavat eksyä johonkin tilaan, jota eivät ymmärrä. Tällaiset tilanteet olisivatkin testin kannalta toivottavia, jotta saisimme tietoa, miten käyttäjä toimii odottamattomassa tilassa. Samalla saisimme myös tietoa tapahtuneiden virheiden suuruudesta. Aiomme merkitä muistiin erityisesti kohdat, joissa joku meistä kokeen tekijöistä joutuu auttamaan testihenkilöä. Nämä tilanteet lienevät sellaisia, joissa testihenkilö ei joko uskalla suorittaa toimintoa, koska ei ole varma, mitä on tekemässä, tai sitten ei ymmärrä ollenkaan jotain toimintoa tuotteessa. Oletamme myös tekstinsyötön kynällä tuntuvan erikoiselta, jos testihenkilöt eivät ole käyttäneet sellaista aikaisemmin. Joka tapauksessa listaamme havaitut virheet tuotteen käytössä, laskemme virhepainallusten määrän suhteessa painallusten kokonaismäärään ja selvitämme, miten hyvin testitehtävien teko onnistui. Tehtävät ovat niin tarkkaan määriteltyjä, että pystymme hyvin määrittelemään, milloin tehtävän viimeinen painallus on suoritettu. Listaamme virheiksi kaikki kohdat, joissa käyttäjä teki jotain, joka ei edistänyt tehtävän suoritusta, sekä ongelmakohdat, joihin meni subjektiivisesti arvioiden paljon aikaa. Listaamme virheet niiden vakavuuden mukaan kahteen kategoriaan, jotka ovat näkyvillä Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 14

16 taulukossa 3. 1-luokassa ovat vakavat virheet, joissa testihenkilö teki jotain, joka piti peruuttaa tai korjata. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi ilmoittautuminen väärälle kurssille tai muulle suoritukselle, jolloin ilmoittautuminen täytyy peruuttaa. Toinen esimerkki on tilanne, jossa testihenkilö on päätynyt tilaan, josta ei löydä paluuta. 2- luokan virheitä ovat sellaiset, jotka häiritsevät tehtävien suoritusta joko ajallisesti tai lisäävät navigaatiota järjestelmässä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Ilmoittautuminen väärälle tapahtumalle, mutta oikealle kurssille on 2-luokan virhe, mikäli käyttäjä huomaa ja korjaa sen heti. 2-luokan virheet ovat yksittäisiä virhepainalluksia tai ajatuskatkoja, jotka eivät vaikuta tehtävän suoritukseen kuin hetkellisesti. Nämä virheet voivat olla vain kosmeettisia tapahtumia, joissa käyttäjä ei toiminut ideaalisen tehokkuuden mukaan. Koska tehokkuus ei ole merkittävimpiä käytettävyyskriteerejä tässä tuotteessa, nämä pikkuvirheet voivat pahimmassa tapauksessa vaikuttaa käytännössä vain miellyttävyyteen, jos niitä tulee paljon kerralla. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 15

17 5 Lähdeluettelo [1 ] Anttila, A AS Automaation käyttöliittymät kurssin vierailuluento Teknillinen korkeakoulu. Espoo. [2 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin laskuharjoituskalvot 4.1 Käytettävyystavoitteet. [Viitattu ] Saatavissa: <URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/laskarit_05/4- kaytettavyystavoitteet.pdf> [3 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin laskuharjoituskalvot 4.2 Käytettävyystavoitteiden mittaaminen. [Viitattu ] Saatavissa: <URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/laskarit_05/4- kaytettavyystavoitteet_mittaus.pdf> [4 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin internetsivut. [Viitattu ] Saatavissa: URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/paperi.htm [5 ] Faulkner, X Usability Engineering. London: Macmillan. 6 Liitteet 1. Haastatteluissa apuna käytetty kysymyskaavake. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 16

18 LIITE 1. Haastattelukysymykset Millainen ensivaikutelma tuotteesta tuli? Oliko järjestelmän toiminnan perusidea helppo oppia? Oliko järjestelmän rakenne selkeä? Olivatko tehtävät liian helppoja / sopivia / vaikeita? Suosittelisitko järjestelmää ystävillesi? Oliko järjestelmää miellyttävä käyttää? Anna järjestelmälle arvosana asteikolla 0 5 (0 = huonoin, 5 = paras) Parannusehdotuksia? Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 17

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY T-121.110 Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 Yleistä Palautus viikolla 10 Vaiheessa palautetaan Prototyypin testaussuunnitelma Prototyypin navigaatiokartta Prototyyppi 1. Paperiprototyyppi

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007

KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op. Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käytettävyyden arviointi paperiprototyypeillä Kirsikka Vaajakallio TaiK 18.4.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

MATKAKORTTIAUTOMAATTI Testaussuunnitelma

MATKAKORTTIAUTOMAATTI Testaussuunnitelma T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö MATKAKORTTIAUTOMAATTI Testaussuunnitelma 23.3.2005 Sisällysluettelo 1 Johdanto...1 1.1 Yleistä harjoitustyöstä...1 1.2 Käyttäjäryhmät...1 1.3 Käytettävyystestin

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/9 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen demoversion

Lisätiedot

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT

SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT T-121.200 KÄYTTÖLIITTYMÄPSYKOLOGIA SYMBIANIN SERIES 60 JA PUHELIMEN PERUSTOIMINNOT Kirsi Männistö kmannist@cc.hut.fi T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia 1 (7) Kirsi Männistö Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus

Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus 1/11 Sitnet-projektissa kehitettävän sähköisen tenttimisen järjestelmän käytettävyystestaus Tehtävä ja tavoitteet Tehtävänä on arvioida Sitnet-projektissa tuotettavan sähköisen tenttimisen sovelluksen

Lisätiedot

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus

COTOOL dokumentaatio SEPA: Käytettävyystestaus Table of Contents Käytettävyystestaus......................................................................... 1 1 Johdanto.................................................................................

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 2 Syksy 2005, laskari 2 Sisältö 1. Havainnointi 2. Havainnointi käytettävyystestissä 3. Contextual Inquiry Miten valita menetelmä? To study what people: say think SAY Haastattelut Kyselylomakkeet do use

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu

Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Ajanhallinta ja suunnitelmallinen opiskelu Tavoitteista Ajankäytöstä Suunnitelmallisuudesta 4.10.2013 esitys tulee http://teemailtapaivat.wikispaces.com Aika http://www.locksleynet.com/wp-content/uploads/2010/07/24-hour-clock.jpg

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9

SEPA päiväkirja. Dokumentti: SEPA_diary_EM_PV.doc Päiväys: 26.10.2004 Projekti : AgileElephant Versio: V0.9 AgilElephant T-76.115 Esa Mommo, 57197J Pauli Vesterinen, 65220P Tekijä: Esa Mommo/Pauli Vesterinen Omistaja: ElectricSeven Aihe: Sivu 1 of 6 Dokumentti Historia Revisio Historia Revision päiväys: 26.10.2004

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001

Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponointitestaus VYM -> LiKe 29.03.2001 Opponoinnin testitapaukset Opponoinnin testitapaukset on pääosin suoritettu loggautumalla sisään käyttäjällä Minna Reino, joka on I -käyttäjä After Sales-projektissa.

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa)

Send-It ilmoittautumisjärjestelmä (judotapahtumat Suomessa) Ilmoittautumis järjestelmän otsikko alue Jokaisella tapahtumalla on otsikko-osa joka on samanlainen joka puolella sovellusta. Tämä Judokilpailuissa käytetty otsikko-osa koostuu viidestä linkistä, joita

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

PalloVerkko. Sähköinen pöytäkirja. Erotuomarin ohje. Veikkausliiga, Ykkönen, Kakkonen, Naisten Liiga, Naisten Ykkönen

PalloVerkko. Sähköinen pöytäkirja. Erotuomarin ohje. Veikkausliiga, Ykkönen, Kakkonen, Naisten Liiga, Naisten Ykkönen PalloVerkko Sähköinen pöytäkirja Erotuomarin ohje Veikkausliiga, Ykkönen, Kakkonen, Naisten Liiga, Naisten Ykkönen Ennen ottelua Joukkueet täyttävät kokoonpanonsa PalloVerkkoon ennen ottelua ja tulostavat

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet

Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet PYHÄ BIRMAN KISSA RY Sivu 1 / 13 Hotline-jäsenpalvelun käyttöohjeet Hotlineen kirjautuminen tapahtuu valitsemalla Kasvatus ja terveys -valikosta Hotline. Avautuvalla sivulla on Kirjaudu sisään palveluun

Lisätiedot

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com

Yksilöllisen oppimisen menetelmä. Ville Aitlahti, @matikkamatskut, www.matikkamatskut.com Yksilöllisen oppimisen menetelmä Yksilöllisen oppimisen menetelmä Tarve menetelmän takana: http://youtu.be/dep6mcnbh_c Oman oppimisen omistaminen Opettajan tietyt raamit toiminnalle Oman oppimisen omistaminen

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Intro http://www.comlab.hut.fi/studies/1510/etusivu.html 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Ohjelma tänään Kurssin käytännön järjestelyt Katsaus käyttäjäkeskeiseen

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy

2013 Asiakaspalvelun työvälineet. Cuuma Communications Oy 2013 Asiakaspalvelun työvälineet Cuuma Communications Oy Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin Päätelaitteet Laadukkaan asiakaspalvelun lähtökohtana on laadukas ääni ja helppokäyttöiset työkalut. 710 720 760 820

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Opiskelijoiden kirjastokäyttötavat ja niiden vaikutukset oppimiseen

Opiskelijoiden kirjastokäyttötavat ja niiden vaikutukset oppimiseen Opiskelijoiden kirjastokäyttötavat ja niiden vaikutukset oppimiseen Päivi Kytömäki Oulun yliopisto Kirjastopalvelujen tuotteistamisseminaari, Helsinki 27.5.2009 Tutkimuksen tarkoitus Tsukuban yliopiston

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit

Mobiilit luontorastit Mobiilit luontorastit Kesto: Riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin / tablet -tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio: Luonnossa liikkuminen

Lisätiedot

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä

Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Good Minton QA Raportti Iteraatio 1 Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006 12 09 Jani Eränen Alustava DOKUMENTIN TILA: Alustava Valmis Tarkastettu

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Opettajan SoleOps -ohje

Opettajan SoleOps -ohje Opettajan SoleOps -ohje Opettaja käyttää järjestelmää opintojaksoselosteidensa selaamiseen ja muokkaamiseen, työaikasuunnitelmiensa selaamiseen ja tulostamiseen, opintojaksojensa ilmoittautumisten hyväksymiseen

Lisätiedot

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Mietteitä verkkokurssin pitämisestä Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Miten tehdä verkkokurssi? Ehdottomasti tärkein: tee verkkokurssi!

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät Weboodi ja Noppa Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät oodi@aalto.fi noppa@aalto.fi Kirjautuminen Aallon käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoite: https://oodi.aalto.fi Opiskelijatietojärjestelmä

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Käytettävyys ja sen merkitys

Käytettävyys ja sen merkitys Kuvat kirjasta Sinkkonen, Nuutila, Törmä. Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu, 2009 Käytettävyys ja sen merkitys Irmeli Sinkkonen Adage Oy irmeli.sinkkonen@adage.fi www.adage.fi www.adage.fi Sisältö

Lisätiedot

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus

Sisällys. 2 Aloittaminen. 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä. 5 Työajan mobiilikirjaus Sisällys 2 Aloittaminen 2 Ominaisuudet tuotantotyöntekijä esimerkissä 3 Ominaisuudet toimistotyöntekijä esimerkissä 4 Ominaisuudet esimiehet esimerkissä 5 Ominaisuudet pääkäyttäjänä 5 Työajan mobiilikirjaus

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Testiraportti ja korjaussuunnitelma

Testiraportti ja korjaussuunnitelma Teknillinen Korkeakoulu T-121.110 Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö Kevät 2005 Testiraportti ja korjaussuunnitelma Projekti: Kohde Heurekan päänäyttelyyn Ryhmä A-Team: Henri Andell Emilia

Lisätiedot

Rallin Perustoimitsijakoulutus, AT-toiminta

Rallin Perustoimitsijakoulutus, AT-toiminta Rallin Perustoimitsijakoulutus, AT-toiminta AT toiminnat AT toiminnassa täytettäviä lomakkeita ovat: Pöytäkirja, aikakortti, ja kilpailijoiden seurantalomake / lähtöluettelo. AT:lla tarvittavia välineitä

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli-Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen

Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen. Jouni Nevalainen Käyttöliittymän suunnittelu tilastotieteen verkko-opetukseen Jouni Nevalainen Esityksen sisällysluettelo Työn tausta Ongelman asettelu Käsitteitä ja määritelmiä Käytetyt menetelmät Tulokset Johtopäätökset

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA Tervetuloa vastaamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten opetushenkilöstön kiinnostusta sosiaalisen median

Lisätiedot

mtuutori Opiskelijan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opiskelijan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opiskelijan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto mtuutorin lataaminen ja asentaminen mtuutoriin kirjautuminen Mobiilimateriaalin katseleminen Mobiilikyselyihin vastaaminen

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Tallinohjaus & TIMERGPS

Tallinohjaus & TIMERGPS TIMERGO Tallinohjaus & TIMERGPS Data-analysointi 1. Etusivu 2. Talliohjelma 2.1 Valmennusohjelmat 2.2 Hoito-ohjelmat 3. TimerGPS Analysointi TimerGo Osiot TimerGo Osiot 1. Etusivu Etusivu toimii TimerGo:n

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla

Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Kyselytutkimus opiskelijoiden ajankäytöstä tietojenkäsittelyteorian peruskurssilla Harri Haanpää Peda-forum 2004 AB TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietojenkäsittelyteorian laboratorio T 79.148 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ

SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ SUOMI LIIKKUU KOULULIIKUNTATAPAHTUMIEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE 2 S i v u SISÄLLYSLUETTELO 1. Kirjautuminen 3 2. Etusivunäkymä 4 3. Tapahtumat 5 3.1. Tapahtumaan ilmoittautuneet 6 3.2.

Lisätiedot