Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma"

Transkriptio

1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja tuotannon laboratorio T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö Pilvi Nummi Opiskelun tuki mobiilipalvelu Mopsi Testaussuunnitelma Espoossa, Palveluntarjoajat: Heidi Hänninen Jussi Nervola Jaakko Vilén

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO KÄYTETTÄVYYSKRITEERIT Tärkeimmät käytettävyysominaisuudet ja niiden arviointi testeissä Muistettavuus Opittavuus Miellyttävyys Virheettömyys Muiden menetelmien käyttö käytettävyysominaisuuksien arvioinnissa TESTIJÄRJESTELYT Testitehtävät Ensimmäinen tehtävä: Antille soittaminen Toinen tehtävä: Tentti-ilmoittautuminen Kolmas tehtävä: Luennolle ilmoittautuminen Neljäs tehtävä: Kalenterimerkinnän poistaminen Pilottitesti TESTIDATAN KÄSITTELY LÄHDELUETTELO LIITTEET...16 Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén

3 1 Johdanto Kehitettävä tuotteemme on opiskelun tueksi tarkoitettu mobiilipalvelu. Tuotteen nimi Mopsi tulee lyhenteenä sanoista mobiili opiskelun suunnittelu. Palvelun on tarkoitus toimia apuvälineenä opiskelussa toteuttaen opiskelun suunnitteluun ja opiskeluun liittyvään viestintään kuuluvia toimintoja. Mopsia voi käyttää kurssien hakuun ja niille ilmoittautumiseen, tentteihin ilmoittautumiseen, lukukausi-ilmoittautumiseen, yhteystietojen hakuun, viestien lähettämiseen sekä soittamiseen ja näiden lisäksi Mopsissa on kalenteri sekä lukujärjestys. Tällä hetkellä on tarjolla samantyyppisiä palveluita WWW-verkossa, mutta mobiiliratkaisuna tuote on uusi. Koska kyseessä on uudenlainen yhdistelmä, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi luentojen reaaliaikaiseen kommunikaatioon, olemme halunneet ottaa protossa raameiksi uusimman kännykän mallin. Pääkäyttäjäryhmämme on noin vuotiaat mies- ja naispuoliset yliopistojen perusopiskelijat, jotka eivät opiskele tekniikkaa tai luonnontietietä. Heille tietotekniikan ja kännyköiden peruskäyttö on tuttua, mutta he eivät ole teknisesti orientoituneita tai koe erityistä kiinnostusta tekniikkaan. He eivät ole kiinnostuneita uudesta teknologiasta itsessään, mutta sen tuomista eduista kyllä. Lisäksi he työskentelevät yleensä osaaikaisesti opintojen ohessa. Opiskelu on hyvin itsenäistä, mutta ryhmän jäsenillä on merkittävä määrä opiskelukavereita. Valitsimme tämän käyttäjäryhmän pääkäyttäjäryhmäksi, koska sillä olisi palvelulle merkittävintä käyttöä määrällisesti. Mikäli kyseinen palvelu otettaisiin käyttöön, se olisi paras aloittaa tällaisesta suuresta ryhmästä, jonka kanssa aitoja käyttökokemuksia saataisiin hyvin aikaan. Ylioppilaat ja erityisesti uudet opiskelijat ovat hyvä koeryhmä, koska he ovat aktiivisia uusien mallien kokeilijoita. Teknisesti suuntautuneet opiskelijat rajattiin pois, sillä he saattaisivat antaa liian positiivisen kuvan palvelusta ajatellen, että sen käyttö laajennettaisiin kaikenlaisiin korkeakouluihin ja mahdollisesti muihin toisen asteen oppilaitoksiin. Taulukossa 1 on vaatimusmäärittelyvaiheessa haastatteluiden pohjalta saadut käyttäjävaatimukset. Taulukossa on näkyvillä myös vaatimusten Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 2

4 prioriteetit A, B ja C (A= tärkein), sekä yksittäisille vaatimuksille että vaatimusryhmille 1, 2 ja 3. Taulukko 1. Tuotteen käyttäjävaatimukset. nro vaatimus prioriteetti 1 Ilmoittautumiset (A) 1.1 Luennolle tai kurssille ilmoittautuminen A 1.2 Tenttiin ilmoittautuminen A 1.3 Tieto kurssille pääsystä ilmoittautuessa A 1.4 Lukukausi-ilmoittautuminen B 2 Viestintä (B) 2.1 Tieto luentojen/tenttien paikkojen tai aikojen muutoksista A 2.2 Tieto tenttitulosten valmistumisesta A 2.3 Oman tenttituloksen tarkistaminen B 2.4 Kommunikaatio opettajilta opiskelijoille B 2.5 Yhteydenotto opettajiin / ilmoitus poissaolosta B 2.6 Palautteen antaminen opetuksesta C 2.7 Opiskelijoiden palautteen antaminen tenteistä ja tehtävistä C 3 Opiskelun ja ajankäytön suunnittelu (C) 3.1 Pääsy kurssien aikatauluihin, sisältöihin ja ilmoittautumiseen samanaikaisesti B 3.2 Mukana kulkeva kalenteri B 3.3 Viikkolukujäjestyksen tarkistaminen ja muokkaaminen C 3.4 Opiskelutovereiden yhteystietojen saaminen (puhelinnumerot, sähköpostiosoite) C 3.5 Muiden opiskelijoiden tavoittaminen (mm. ryhmätöissä) C Olemme määrittäneet tärkeimmät käytettävyyskriteerit, metriikat niiden mittauksille, huonoimmat hyväksyttävät tasot, tavoitetasot ja ideaalitasot kappaleessa 2, ja lyhennettynä taulukossa 2. Näiden metriikoiden avulla voimme arvioida proton käytettävyyttä numeerisesti (Faulkner 2000, s. 133). Paperiproton käyttäjätestauksessa aiomme selvittää, miten hyvin proton käytettävyys kohtaa tavoitteet, sekä testauksen jälkeen suoritettavilla haastatteluilla saada käyttäjien näkökulmia proton käytettävyyteen. Testien lisäksi suoritamme heuristisia arviointeja Nielsenin teoriaan ja oppikirjaan (Faulkner 2000) pohjautuen. Testeillä, haastatteluilla ja arvioinneilla aiomme saada selville tuotteen nykyisen tason kvantitatiivisesti metriikoilla, sekä löytää mahdollisia kvalitatiivisia kehitysideoita haastatteluilla (Faulkner 2000, s. 133, 172). Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 3

5 2 Käytettävyyskriteerit Tärkeimmiksi käytettävyysominaisuuksiksi (T kalvot 4.1, 2005) määrittelimme (tärkeysjärjestyksessä) muistettavuuden, opittavuuden, miellyttävyyden ja virheettömyyden. Näitä neljää ominaisuutta arvioimme käyttävyystesteissä. Valinnat pohjautuvat pitkälti käyttäjäryhmän ominaisuuksiin ja kehittämämme tuotteen käyttötarkoitukseen. Kolmen ensimmäisen ominaisuuden tärkeys painottuu koska tuotetta käytetään satunnaisesti eikä sen käyttö ole ammattimaista. Tästä syystä esimerkiksi tehokkuus ei kuulu tärkeimpien käytettävyysominaisuuksien piiriin. Tilanne olisi toinen jos tuotteemme käyttäjäryhmään kuuluisivat opettajat ja ylläpitäjät. Tällöin tehokkuudella ja nopeudella olisi huomattavasti suurempi merkitys tuotteen ominaisuuksissa eivätkä satunnaiskäyttäjälle tärkeät ominaisuudet opittavuus ja muistettavuus olisi enää tärkeimpien käytettävyysominaisuuksien joukossa. 2.1 Tärkeimmät käytettävyysominaisuudet ja niiden arviointi testeissä Taulukko 2. Mitattavien ominaisuuksien käytettävyystavoitteet. Käytettävyystekijä Muistettavuus Opittavuus Miellyttävyys Virheettömyys (kaikki virheet) Virheettömyys (vakavat virheet) Mittaamiskohde Lopussa itsenäisesti suoritettu tehtävä tarvittavat toistot kunnes reitti lähellä optimia Ohjelman yleinen miellyttävyys Kaikkien virheiden määrä Vakavien virheiden määrä Mittayksikkö reitin pituus / optimipituus toistojen määrä vastaajien määrä virheet / kaikki painallukset tehtävässä virheiden määrä Huonoin hyväksyt. taso Suunniteltu taso Paras taso 1,20 1,10 1, % 75 % 100 % 10 % 5 % 3 % 3 % 0 0 Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 4

6 2.1.1 Muistettavuus Ominaisuuksista etenkin muistettavuus korostuu koska tuotetta käytetään satunnaisesti; joskus taukoa käyttökertojen välillä voi olla jopa 6 kk. Tällaisenkin ajan jälkeen on käyttäjän pystyttävä muistamaan järjestelmän käyttölogiikka ja perustoimintojen käytön on onnistuttava ilman suurempia ongelmia. Muistettavuuden testaus näin pienimuotoisessa testauksessa tulee olemaan vaikeaa. Muistettavuuden testausta varten olisi haastateltavat hyvä tavata useammin kuin vain yhden kerran jotta voitaisiin havaita kuinka hyvin laitteen käyttöön liittyvät asiat ovat pysyneet muistissa tauon jälkeen. Omissa testeissämme pyrimme lopussa tarkistamaan ja kyselemään miten hyvin ensimmäisenä suoritettu tehtävä on vielä muistissa. Tämän avulla pitäisi saada joitakin arvioita muistettavuudesta. Mittauksissa jokaiselle tehtävälle on laskettu optimaalisen retin pituus (esim. navikartasta). Käytännössä tämä tarkoittaa pienintä mahdollista painalluksien määrää (click count, käytössä mm. Nokian käyttäjätutkimuksissa, Anttila, 2005) alkutilasta lopputilaan. Mittayksikkönä käytetään käytetyn reitin suhteellista pituutta verrattuna optimaaliseen eli lyhimpään mahdolliseen reittiin ( = painallukset / optimireitin painallukset ). Tavoitetasot (T kalvot 4.2, 2005) näkyvät taulukossa Opittavuus Myös käytön oppimisen on oltava helppoa koska käyttäjäryhmämme (yliopistoopiskelijat) eivät tule saamaan juurikaan koulutusta tuotteen käyttämiseen. Käyttö on siis opittava suhteellisen lyhyessä ajassa ja itsenäisesti. Toki järjestelmälle on olemassa jotain tukipalveluja kuten opastusta internet-sivuilla ja lyhyet ohjeet. Nämä tukipalvelut ovat kuitenkin varsin pienimuotoisia. Opittavuutta mitataan testissä tekemällä toistoja samantyyppisistä tehtävistä. Mitattavana asiana on tarvittavien toistojen lukumäärä siihen, että käytetty reitti (näppäinten painallusten määrä) on lähellä optimia. Näin saadaan tietoja tuotteen Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 5

7 perusominaisuuksien opittavuudesta. Tavoitteena toki on, että toistojen määrä pysyy kaikkien testattavien keskuudessa hyvin pienenä (2-3 kertaa). Tällöin tuotteen opittavuus täyttäisi asettamamme tavoitteen. Tarkemmat tavoitetasot ovat taulukossa Miellyttävyys Vaikka tuotteemme ei ole ns. huvipalvelu/tuote on sen käytön oltava miellyttävää jotta tuote saisi käyttäjiä. Moni tuotteemme avulla suoritettavista tehtävistä on myös suoritettavissa vaihtoehtoisilla (=nykyisillä) tavoilla. Tarkoitus on, että nämä tehtävät olisi helpompi ja miellyttävämpi suorittaa uudella järjestelmällä. Jos tuotetta on hankala ja epämiellyttävä käyttää eivät käyttäjät käytä sitä kuin vain pakon edessä. Tällöin suunnittelussa on epäonnistuttu ja järjestelmän tarjoamat hyödyt käyttäjille jäävät vähäisiksi. Myös miellyttävyyden testaus on hankalaa. Objektiivista arviota miellyttävyydestä ei oikeastaan voi saada. Näin ollen käyttäjää havainnoimalla ei ole mahdollista saada kovin hyviä tuloksia siitä onko tuote miellyttävä. Tästä syystä käyttäjältä on kysyttävä suoraan mielipidettä järjestelmästä ja sen käytöstä. Kysymyksinä voidaan kysyä esim. liitteessä 1 olevia kysymyksiä. Näiden avulla saadaan jonkinlainen kuva tuotteen miellyttävyydestä. Toki havainnoinnillakin voi joissakin tilanteissa saada viitteitä miellyttävyydestä: jos käyttäjä näyttää hyvin tuskastuneelta voidaan päätellä, että tuote ei ole kovin miellyttävä. Miellyttävyyden kohdalla mitattavana asiana käytetään kysymyksen nro. 5 ( Oliko järjestelmää miellyttävä käyttää? ) vastauksia: Tavoitetasona on, että 75 % testatuista pitää tuotetta miellyttävänä Virheettömyys Tuotteen käytettävyysominaisuuksista virheettömyys ei ole aivan tärkeimpien ominaisuuksien joukossa koska virheen sattuessa ei (yleensä) tapahdu mitään peruuttamatonta. Myöskään ympäristö ei aiheuta mitään paineita virheiden tapahtuessa vaan virheet voidaan korjata rauhassa. Virheet on siis käytön aikana pystyttävä Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 6

8 huomaamaan ja palaaminen virhepainallusta edeltäneeseen tilaan on oltava mahdollista. Vaikka tehokkuus ei olekaan tuotteemme tärkein ominaisuus vähentää liian suuri virheiden määrä järjestelmän miellyttävyyttä ja tehokkuutta. Tämän takia on virheiden määrä pidettävä suhteellisen alhaisena. Virheettömyyttä mitataan virhepainallusten suhteena kaikkiin painalluksiin (=virhepainallukset / kaikki painallukset). Virhe täytyy toki myös määritellä. Edellistä mittayksikköä käytetään kaikille virheille. Tavallinen virhe siis tarkoittaa painallusta, jonka johdosta joudutaan pois optimireitiltä, luokan 2 virheet. Tämän lisäksi mittaamme vakavien virheiden määrää, luokan 1 virheet. Vakavat virheet ovat virhepainalluksia, joiden takia koko tehtävän suorittaminen keskeytyy ja se joudutaan aloittamaan alusta. Vakava virhe on myös sellainen tapahtuma, jonka jälkeen ei enää voida päästä tapahtumaa edeltäneeseen tilaan. Tavoitetasomme vakavien virheiden osalta on 0. Virheiden kokonaismäärän tavoite on 5%. Virheiden luokat ovat näkyvissä taulukossa 3. Virheen luokka 1 2 Taulukko 3. Virheiden luokitus. Virheen tyypin kuvaus Seuraukset Vakava virhe, joka vaatii merkittävää korjaamista tai toiminnon Vaatii käyttäjältä ongelmanselvitystä keskeyttämistä Virhe, joka on pikaisesti korjattavissa, Hidastaa tehtävän suoritusta, mutta vaatii lisäpainalluksia yksittäisenä ei käytännön merkitystä Tehtävien suorittaminen voi keskeytyä myös teknisiin ongelmiin. Näitä ovat mm. akun loppuminen, tukiaseman kentän katoaminen ja mobiililaitteen käyttöjärjestelmän kaatuminen/jumiutuminen. Näitä tapahtumia ei voida prototestauksessa testata eivätkä ne ole tuotteen ominaisuuksia vaan pikemmin mobiililaitteen ja verkon ominaisuuksia. Näitä ongelmatilanteita ei siis lueta tuotteemme virheiksi. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 7

9 2.2 Muiden menetelmien käyttö käytettävyysominaisuuksien arvioinnissa Käytettävyyskriteereitä arvioidaan myös muilla menetelmillä kuin pelkästään käytettävyystesteillä. Näitä ovat haastattelut ja heuristinen arviointi. Haastattelujen avulla saadaan sellaista tietoa (esim. miellyttävyydestä), jota ei suoraan käytettävyystestitapahtumaa havainnoimalla saada. Heuristinen arviointi suoritetaan Nielsenin heurististen sääntöjen pohjalta. Heuristisessa arvioinnissa pitäisi käyttää asiantuntijoita arvioijina, mutta sellaisten löytäminen saattaa olla vaikeaa. Tätä varten ajattelimme, että teemme heuristisen arvioinnin itse. Näin saisimme käytännön kokemusta myös heuristisen arvioinnin suorittamisesta. Suoritamme kukin arviot yksin ja tämän jälkeen kokoamme havaitut ongelmat yhteen. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 8

10 3 Testijärjestelyt Pääkäyttäjäryhmämme on vuotiaat yliopiston perusopiskelijat. Testihenkilöitä tarvitsemme kolme, yhden pilottitestiin ja kaksi varsinaisiin testeihin. Koska olemme itse samaa ikäluokkaa, ovat ystävämme hyviä koehenkilöitä ja toisaalta jos heillä ei ole aikaa, niin voimme mennä Helsingin yliopistolle etsimään vapaaehtoisia. Testausmenetelminä aiomme käyttää havainnointia, ääneen ajattelua ja haastattelua. Ääneen ajattelussa testihenkilö selostaa ajatuksensa suorittaessaan tehtävää. Näissä ajatuksissa voi tulla ilmi esimerkiksi käyttöliittymän epäselvyys. Jos käyttäjä joutuu pohtimaan kauan mitä hänen pitäisi tehdä ja mitä nappia painaa, on tuotteen käyttöliittymä huonosti suunniteltu. Haastattelu [ks. liite 1] suoritetaan testitilanteen jälkeen. Aiomme videoida testitilanteen sekä kirjoittaa samalla muistiinpanoja havainnoistamme. Koska käytössämme on kamerajalusta, emme tarvitse erillistä henkilöä kameran taakse kuvaamaan. Näin saamme enemmän materiaalia havainnoinnista, kun kaksi meistä, Heidi ja Jaakko, voivat kumpikin tehdä muistiinpanoja testitilanteesta. Heidi ja Jaakko myös laskevat tehtävien suoritukseen kuluvien painallusten määrän. Jussin tehtävänä on neuvoa ja ohjata käyttäjää. Ongelmatilanteissa pyrimme neuvomaan mahdollisimman vähän. Ensimmäiseksi pyydämme testihenkilöä määrittelemään mahdollisimman tarkkaan kysymyksensä, johon haluaa meiltä vastauksen. Kysymys voi tällöin koskea esimerkiksi sitä, mitä tapahtuu jostain tietystä nappulasta, tai miten käyttäjä pääsee jollekin tietylle sivulle. Sitten voimme vielä esimerkiksi muistuttaa sivuvalikon linkeistä, mikäli se auttaa ongelmaan. Tekstinsyöttökohdissa riittää, että käyttäjä kertoo, mitä hän kirjoittaisi ruudulle. Testaus suoritetaan sisätiloissa rauhallisessa paikassa. Koska kyseessä on paperiproto, ei testausta voi suorittaa ulkona, sillä tuulisena päivänä papereiden selaus on lähes mahdotonta. Paikan pitää olla rauhallinen, sillä aiomme videoida testitilanteen ja Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 9

11 testidatan analysointi on helpompaa, jos testihenkilön puheesta saa selvän eikä nauhalla kuulu taustalta hälyääniä. Testipaikalle tarvitaan paperiprototyyppi, kamera, jalusta, paperia, kyniä, tuoleja sekä pöytä jonka ääressä testaus on helpompi suorittaa ja papereita helpompi hallita. Testin aluksi selitetään puhelimen teknologia ja Mopsi-palvelun idea. Testihenkilölle kerrotaan, että kyseessä on palvelu opiskelun tueksi ja selostetaan mitä kaikkea palvelulla voi tehdä. Mopsia voi käyttää kurssien hakuun ja niille ilmoittautumiseen, tentteihin ilmoittautumiseen, lukukausi-ilmoittautumiseen, yhteystietojen hakuun, viestien lähettämiseen sekä soittamiseen ja näiden lisäksi Mopsissa on kalenteri sekä lukujärjestys. Palvelun toiminnot selostetaan yleisellä tasolla, jotta voimme paremmin mitata palvelun helppokäyttöisyyttä ja opittavuutta. Lisäksi testihenkilöt opetetaan käyttämään paperiprotoa, eli selitetään eri merkinnät ja miten liikkuminen eri tilojen välillä tapahtuu. Testin jälkeen koehenkilöt saavat tutustua protoon rauhassa. Lopullisen mobiililaitteen ulkonäkö tulee ilmi paperiprototyypistäkin. Kaikki koehenkilöt ovat myös pitäneet matkapuhelinta kädessään, joten he tietävät miltä sellainen tuntuu. Laitteessa on kosketusnäyttö ja tekstintunnistus. Viestit kirjoitetaan muovisella kynällä. Tätä ei voida testata paperiprotolla, mutta se ei ole tärkeää, sillä kirjoitus on mobiililaitteen ominaisuus, ei tarjoamamme palvelun. 3.1 Testitehtävät Testitehtäville pitää suunnitella taustaskenaariot, jotka kertovat millaisessa tilanteessa tehtäviä kuvitellaan suoritettavan. Koska kyseessä on mobiilipalvelu, on mahdotonta määritellä yhtä fyysistä tai sosiaalista ympäristöä jossa palvelua käytetään. Erilaisia ympäristöjä yhdistää se, että käytettävissä on matkapuhelin, käyttäjä on jonkun teleoperaattorin kuuluvuusalueella ja käyttäjätutkimuksen perusteella myös se, ettei tietokonetta tai internetyhteyttä ole siihen hätään saatavissa. Käyttäjätutkimuksessa nimittäin selvisi, että tietokone koettiin miellyttävämpänä kuin matkapuhelimen näppäily. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 10

12 Sosiaalinen ympäristö voi myös vaihdella paljon. Käyttäjä saattaa olla yksin mökillä, tai sitten ystäviensä ympäröimänä luennolla. Toisissa tapauksissa voi siis saada tukea ja apua muilta käyttäjiltä, kun taas toisissa tilanteissa käyttäjä joutuu selviytymään tilanteista yksin. Koska emme aio tehdä paritestejä, on testitehtävien sosiaalinen ympäristö sellainen, että käyttäjän pitää selvitä yksin. Kiirettä emme ota skenaarioihin mukaan. Hätäilyn ja hermostumisen negatiivista vaikutusta pienennämme sillä, että selitämme käyttäjille palvelun käytön olevan kuukausihinnalla laskutettavaa, joten kännykkälasku ei kasva vaikka jonkin toiminnon tekemiseen kuluisikin enemmän aikaa. Kiireen vaikutuksen arvioiminen on myös hankalaa paperiproton ja kuvitteellisen tilanteen takia. Paperiprotoa on jo sinällään hieman outoa käyttää, joten sekin hidastaa toimintaa. Vaikka testitilanteessa sanoisi testattavalle että tällä on kiire, emme usko että sillä olisi vaikutusta suoritukseen, koska tilanne ja kiire eivät ole todellisia Ensimmäinen tehtävä: Antille soittaminen Olet bussissa matkalla koulusta kotiin. Yhtäkkiä tajuat ettet sopinut Antin kanssa seuraavaa ryhmätyötapaamista. Antti on poika samalta kurssilta, mutta et tunne häntä vielä niin hyvin, että sinulla olisi hänen puhelinnumeronsa. Selvitä Antin puhelinnumero ja soita hänelle. Antin koko nimi on Antti Ilmari Virtanen. Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen 2. Etusivu 3. Yhteystiedot 4. Henkilöhaku 5. Hakukriteerin täyttö 6. Haku 7. Henkilön valinta listasta (ei tarvitse katsoa erillistä henkilösivua) 8. Soitto Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 11

13 3.1.2 Toinen tehtävä: Tentti-ilmoittautuminen Käyt koulussa ruotsin kurssia (Ruotsi R1) suorittaaksesi virkamiesruotsin. Olet mökillä talvilomalla, kun muistat että ruotsin kurssin tentti-ilmoittautuminen sulkeutuu tänään. Ilmoittaudu tenttiin ja merkitse päivämäärä kalenteriin. Tenttiaika: Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti ensimmäisen kerran jälkeen) 2. Etusivu 3. Omat kurssit 4. Kurssin valinta listasta 5. Tentti-ilmoittautuminen 6. Merkitse kalenteriin Kolmas tehtävä: Luennolle ilmoittautuminen Juttelet koulun käytävällä kaverisi Pasin kanssa. Pasi käy matematiikan kurssia (Matematiikka S1), joka kuulostaa sinusta mielenkiintoiselta. Päätät osallistua myös kurssille. Koulun tietokoneluokassa on tunti meneillään, joten et mahdu sinne. Ilmoittaudu kurssin luennoille. Kurssia eri tarvitse merkitä lukujärjestykseen. Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti) 2. Etusivu 3. Kurssihaku 4. Hakukriteerien täyttö 5. Haku 6. Luentoilmoittautuminen Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 12

14 3.1.4 Neljäs tehtävä: Kalenterimerkinnän poistaminen Olet sopinut ruotsin kurssin tenttipäivälle aamuksi ryhmätapaamisen ryhmäsi kanssa. Tenttiin lukeminen on kuitenkin jäänyt vähiin, joten sovitte ryhmän kanssa, että tapaamista ei pidetä jotta ehdit vielä valmistautua tenttiin. Poista peruttu tapaaminen kalenteristasi. (Ryhmätapaaminen 4.5. klo ) Suunniteltu suoritustapa: 1. Kirjautuminen (automaattisesti) 2. Etusivu 3. Kalenteri 4. Päivän valinta 5. Tapahtuman valinta 6. Tapahtuman poisto 3.2 Pilottitesti Pilottitesti tehdään muutamaa päivää ennen varsinaisia testejä ja siinä testataan testiä ja testijärjestelyjä. Jos testijärjestelyihin ei tehdä suurempia muutoksia pilottitestin jälkeen, voidaan pilottitestinkin tulokset huomioida verrattavina kahteen muuhun testiin. [3] Pilottitestissä testaamme, että kamera toimii ja jalustalla kuvatusta materiaalista tulee tarpeeksi hyvää. Jos materiaali on huonolaatuista eikä siitä saa selvää, voimme vaihtaa roolijakoamme siten, että Jaakosta tulee kuvaaja. Tärkeintä pilottitestissä on selvittää, toimivatko testitehtävämme hyvin. Tehtävien vaikeustasoa on vaikea arvioida etukäteen ja lisäksi selvitetään onko testitehtäviä sopiva määrä. Pilottitestin jälkeen voidaan myös muokata lopussa esitettäviä haastattelukysymyksiä jos huomataan puutteita ja vastaavasti testin alussa annettavia ohjeita voi parantaa, jos ne ovat vaikeaselkoiset. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 13

15 4 Testidatan käsittely Testien jälkeen haastattelemme testihenkilöitä, ja keskustelemme suoritukset yhdessä läpi myös testihenkilön kanssa. Datan purkamisen aloitamme käymällä omalla ryhmällämme läpi muistiinpanot ja mielestämme tärkeimmät merkinnät. Sitten katsomme testit videolta läpi, jolloin tarkkailemme testihenkilön toimintaa erityisesti merkityissä kohdissa, sekä analysoimme testihenkilön yleistä olemusta testin aikana. Todennäköisesti testihenkilöt suhtautuvat aika positiivisesti testin tekoon, joten meidän täytyy pystyä arvioimaan erityisesti tuotteen miellyttävyyttä hyvin kriittisesti. Mikäli testeissä ilmenee minkäänlaista turhautumista, joko testihenkilön osalta tai kokeen järjestäjien osalta, se on luultavasti tärkeä ja huomioonotettava merkki. Varsinaisia vakavia virheitä emme odota testihenkilöiden tekevän. He todennäköisesti joutuvat selaamaan jonkin verran löytääkseen haluamansa, ja saattavat eksyä johonkin tilaan, jota eivät ymmärrä. Tällaiset tilanteet olisivatkin testin kannalta toivottavia, jotta saisimme tietoa, miten käyttäjä toimii odottamattomassa tilassa. Samalla saisimme myös tietoa tapahtuneiden virheiden suuruudesta. Aiomme merkitä muistiin erityisesti kohdat, joissa joku meistä kokeen tekijöistä joutuu auttamaan testihenkilöä. Nämä tilanteet lienevät sellaisia, joissa testihenkilö ei joko uskalla suorittaa toimintoa, koska ei ole varma, mitä on tekemässä, tai sitten ei ymmärrä ollenkaan jotain toimintoa tuotteessa. Oletamme myös tekstinsyötön kynällä tuntuvan erikoiselta, jos testihenkilöt eivät ole käyttäneet sellaista aikaisemmin. Joka tapauksessa listaamme havaitut virheet tuotteen käytössä, laskemme virhepainallusten määrän suhteessa painallusten kokonaismäärään ja selvitämme, miten hyvin testitehtävien teko onnistui. Tehtävät ovat niin tarkkaan määriteltyjä, että pystymme hyvin määrittelemään, milloin tehtävän viimeinen painallus on suoritettu. Listaamme virheiksi kaikki kohdat, joissa käyttäjä teki jotain, joka ei edistänyt tehtävän suoritusta, sekä ongelmakohdat, joihin meni subjektiivisesti arvioiden paljon aikaa. Listaamme virheet niiden vakavuuden mukaan kahteen kategoriaan, jotka ovat näkyvillä Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 14

16 taulukossa 3. 1-luokassa ovat vakavat virheet, joissa testihenkilö teki jotain, joka piti peruuttaa tai korjata. Tällaisia virheitä ovat esimerkiksi ilmoittautuminen väärälle kurssille tai muulle suoritukselle, jolloin ilmoittautuminen täytyy peruuttaa. Toinen esimerkki on tilanne, jossa testihenkilö on päätynyt tilaan, josta ei löydä paluuta. 2- luokan virheitä ovat sellaiset, jotka häiritsevät tehtävien suoritusta joko ajallisesti tai lisäävät navigaatiota järjestelmässä halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Ilmoittautuminen väärälle tapahtumalle, mutta oikealle kurssille on 2-luokan virhe, mikäli käyttäjä huomaa ja korjaa sen heti. 2-luokan virheet ovat yksittäisiä virhepainalluksia tai ajatuskatkoja, jotka eivät vaikuta tehtävän suoritukseen kuin hetkellisesti. Nämä virheet voivat olla vain kosmeettisia tapahtumia, joissa käyttäjä ei toiminut ideaalisen tehokkuuden mukaan. Koska tehokkuus ei ole merkittävimpiä käytettävyyskriteerejä tässä tuotteessa, nämä pikkuvirheet voivat pahimmassa tapauksessa vaikuttaa käytännössä vain miellyttävyyteen, jos niitä tulee paljon kerralla. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 15

17 5 Lähdeluettelo [1 ] Anttila, A AS Automaation käyttöliittymät kurssin vierailuluento Teknillinen korkeakoulu. Espoo. [2 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin laskuharjoituskalvot 4.1 Käytettävyystavoitteet. [Viitattu ] Saatavissa: <URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/laskarit_05/4- kaytettavyystavoitteet.pdf> [3 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin laskuharjoituskalvot 4.2 Käytettävyystavoitteiden mittaaminen. [Viitattu ] Saatavissa: <URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/laskarit_05/4- kaytettavyystavoitteet_mittaus.pdf> [4 ] T Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö. Kurssin internetsivut. [Viitattu ] Saatavissa: URL:http://www.soberit.hut.fi/T-121/T /suomi/paperi.htm [5 ] Faulkner, X Usability Engineering. London: Macmillan. 6 Liitteet 1. Haastatteluissa apuna käytetty kysymyskaavake. Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 16

18 LIITE 1. Haastattelukysymykset Millainen ensivaikutelma tuotteesta tuli? Oliko järjestelmän toiminnan perusidea helppo oppia? Oliko järjestelmän rakenne selkeä? Olivatko tehtävät liian helppoja / sopivia / vaikeita? Suosittelisitko järjestelmää ystävillesi? Oliko järjestelmää miellyttävä käyttää? Anna järjestelmälle arvosana asteikolla 0 5 (0 = huonoin, 5 = paras) Parannusehdotuksia? Heidi Hänninen, Jussi Nervola, Jaakko Vilén 17

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Käyttäjätestaus. Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu. Mika P. Nieminen, TKK 1

Käyttäjätestaus. Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu. Mika P. Nieminen, TKK 1 Käyttäjätestaus Mika P. Nieminen Käytettävyysryhmä Teknillinen korkeakoulu Mika P. Nieminen, TKK 1 Miksi testataan? Sisältö Käytettävyyden arviointitapoja Käytettävyyden mittaus» käytettävyyden määritelmä»

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

OPINTOJEN SUUNNITTELU

OPINTOJEN SUUNNITTELU OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ KM Satu-Tuulia Vuoksenranta 2016 OPINTOJEN SUUNNITTELU JA AJANKÄYTTÖ Minä opiskelijana Opintojen suunnittelun reunaehtoja Ajankäyttö, HOPS Opiskelun haasteiden yli MIKSI

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC

CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC CHEM-A1000 Korkeakouluopiskelijan ABC Kemian tekniikan korkeakoulu 1.9.2015 Pia Lahti Työpajan tavoite Työpajan jälkeen opiskelija: Tietää mikä on Into, mistä sen löytää ja mitä hyötyä siitä on Tietää

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Arviointi oppilaiden näkökulmasta

Arviointi oppilaiden näkökulmasta Arviointi oppilaiden näkökulmasta Raija Niemi Oppilaat vastasivat jakson päätteeksi seitsemään kysymykseen koskien ravintotiedon opiskelua terveystietojaksolla. Luokista 8 A oli työskennellyt melkein koko

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu

HELIA 1 (11) Outi Virkki Käyttöliittymät ja ohjelmiston suunnittelu HELIA 1 (11) Luento 4 Käytettävyyden tuottaminen... 2 Käytettävyys ja systeemityöprosessi... 3 Määrittely... 3 Suunnittelu... 3 Toteutus ja testaus... 3 Seuranta... 3 Kriittiset tekijät käytettävyyden

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut

Mietteitä verkkokurssin pitämisestä. Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Mietteitä verkkokurssin pitämisestä Jarkko Lehmuskenttä Tietotekniikan opettaja Turun sivistystoimialan hallinto Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Miten tehdä verkkokurssi? Ehdottomasti tärkein: tee verkkokurssi!

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot...

JOHDANTO... 1. 1. Rekisteröityminen... 2. 2. Kirjautuminen... 3. 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4. 4. Omat tiedot... 1 Sisällys JOHDANTO... 1 1. Rekisteröityminen... 2 2. Kirjautuminen... 3 3. Sijaisrekisterin harjoittelijaosion välilehdet... 4 4. Omat tiedot... 5 5. Avoimet harjoittelupaikat ja opinnäytetyöaiheet...

Lisätiedot

Johdatus Ohjelmointiin

Johdatus Ohjelmointiin Johdatus Ohjelmointiin Syksy 2006 Viikko 2 13.9. - 14.9. Tällä viikolla käsiteltävät asiat Peruskäsitteitä Kiintoarvot Tiedon tulostus Yksinkertaiset laskutoimitukset Muuttujat Tiedon syöttäminen Hyvin

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

PROBYTE GSM ALARM #6d

PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6d PROBYTE GSM ALARM #6 toimii GSM-hälyttimenä ja kaukoohjaimena. Soitto- tai SMS-hälytysviestien vastaanottajia voidaan hallita etäohjatusti. Ohjusrelettä voidaan ohjata SMS-viestillä.

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi

TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi TIEY1 Opintojen ohjattu suunnittelu (2 op) eli LuK-vaiheen HOPS-ohjaus eli Opettajatuutorointi Pentti Hietala Tay/TKT 23.8.2016 Mitä? Jokaisella aloittavalla opiskelijalla on HOPSopettaja l. omaopettaja

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät

Weboodi ja Noppa. Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät Weboodi ja Noppa Katri Laaksonen Opintohallinnon tietojärjestelmät oodi@aalto.fi noppa@aalto.fi Kirjautuminen Aallon käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoite: https://oodi.aalto.fi Opiskelijatietojärjestelmä

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Mobiilit luontorastit lukiolaisille

Mobiilit luontorastit lukiolaisille Mobiilit luontorastit lukiolaisille Kesto: riippuu reitin pituudesta Kenelle: lukio Missä: ulkona Milloin: kevät ja syksy Tarvikkeet: älypuhelin/tablet-tietokone (muistiinpanovälineet) Eräpassin osio:

Lisätiedot

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Intro http://www.comlab.hut.fi/studies/1510/etusivu.html 1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Ohjelma tänään Kurssin käytännön järjestelyt Katsaus käyttäjäkeskeiseen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa

Abien vanhempainilta Tervetuloa Abien vanhempainilta 19.1.2016 Tervetuloa Vanhempainillan aiheet Kevään yo-kirjoitukset, valmistautuminen yo-kokeeseen, lukio-opinnot päätökseen Jatkokoulutukseen hakemisesta Ryhmänohjaajien tapaaminen

Lisätiedot

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi

H Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi H087-12 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna Liite 17 Käytettävyyden arviointi Tämän dokumentin tarkoituksena on määrittää kilpailutukseen H087-12 liittyvää käytettävyyden arviointia Tässä

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

teknologia kielenopetuksessa Teknologia on monimuotoista

teknologia kielenopetuksessa Teknologia on monimuotoista teknologia kielenopetuksessa Teknologia on monimuotoista kirjapainotaito piirtoheitin, monistuskone, nauhurit, kielistudio, televisio tietokone, internet, sosiaalinen media, mobiililaitteet Ari Huhta,

Lisätiedot

O L A R I N K O U L U

O L A R I N K O U L U Tervetuloa! Olarin koulun matematiikka- ja luonnontiedeluokan tiedotustilaisuuteen Olarin koulu Olarin lukion ja Olarin matematiikkaja luonnontiede lukion yhteydessä luokat 7-9 yksi pienluokka 8lk:lla

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä.

Kipan AC huone on pääsääntöisesti auki ja opiskelijoiden vapaasti käytettävissä. AC-YHTEYDEN KÄYTTÖ AC on internet-selaimella käytettävä verkkokokousympäristö, jossa voidaan näyttää esityksiä, pitää luentoja, esittää videotallenteita ja kirjoittaa reaaliaikaisesti. AC:n käyttö ei vaadi

Lisätiedot

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN

MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN MOT-PALVELU OHJE MOT-SANAKIRJAN KÄYTTÖÖN Seinäjoen koulutuskuntayhtymä tarjoaa opiskelijoilleen ja henkilökunnalleen MOT-sanakirjapalvelun. MOT-palvelu on suomalainen Kielikone Oy: n tuottama pilvipalvelu,

Lisätiedot

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana

Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana KÄYTETTÄVYYDEN PERUSTEET 1,5op Käyttäjätutkimus: Havainnointi suunnittelun lähtökohtana Katja Soini TaiK 28.3.2007 1. MÄÄRITTELE 2. TUNNISTA RATKAISU 5. ARVIOI 3. MÄÄRITTELE 4. LUO Aiheena keskiviikkona

Lisätiedot

T harjoitustyö, kevät 2012

T harjoitustyö, kevät 2012 T-110.4100 harjoitustyö, kevät 2012 Kurssiassistentit T-110.4100@tkk.fi Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto 31.1.2012 Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä,

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Tietoinen (kirjallinen) lupa

Tietoinen (kirjallinen) lupa Tietoinen (kirjallinen) lupa Tutkittava voi antaa tietoon perustuvan suostumuksensa osallistua tutkimukseen ainoastaan asianmukaisen informaation perusteella Läpinäkyvyys ja vastuullisuus Toisinaan vaaditaan,

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

T harjoitustehtävät, syksy 2011

T harjoitustehtävät, syksy 2011 T-110.4100 harjoitustehtävät, syksy 2011 Kurssiassistentit Tietotekniikan laitos Perustieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto T-110.4100@tkk.fi Yleistä Kurssin osasuoritteita ovat kaksi osatenttiä ja harjoitustehtävät

Lisätiedot

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori

Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Miksi opinnäytetyön aloittaminen on vaivalloista? TAMK/ Pekka Kaatiala, TkL Matematiikan ja tietotekniikan lehtori Tiedonhankinta tehtiin avoimella kyselyllä syksyllä 2011. Kyselyyn vastasi 97 kone ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot