OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö RAPORTTI OPETTAJANKOULUTUKSEN LAAJENNUSOHJELMIEN TOTEUTUKSESTA. Yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö RAPORTTI OPETTAJANKOULUTUKSEN LAAJENNUSOHJELMIEN TOTEUTUKSESTA. Yliopisto"

Transkriptio

1 OPETUSMINISTERIÖ LIITE 1 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö RAPORTTI OPETTAJANKOULUTUKSEN LAAJENNUSOHJELMIEN TOTEUTUKSESTA Opettajankoulutuksen laajennusohjelmat vuosina Yliopisto Koulutuksen nimi ja aloitusvuosi Vastaajan nimi ja yhteystiedot 1. Koulutuksesta vastaava toteuttajataho ja mahdolliset muut toteuttajat 2. Koulutuksen toteutuspaikkakunta tai paikkakunnat 3. Koulutukseen valinta a) Mitkä olivat hakuedellytykset koulutukseen (esimerkiksi tutkinnot, aiemmin hankittu työkokemus, erilliset arvosanat tai muut vastaavat suoritukset)? b) Suunnattiinko haku joillekin tietyille kohderyhmille? Jos, miten ja mille kohderyhmille? c) Millainen oli koulutuksen valintamenettely (esimerkiksi valintakoejärjestelyt, soveltuvuuden arviointi)?

2 4. Koulutukseen haki 5. Koulutukseen valittiin 6. Valituista koulutuksen aloitti osallistujaa. 7. Koulutuksesta valmistui osallistujaa. 8. Miten yliopisto on arvioinut koulutuksen toteutusta? Lyhyt kuvaus koulutuksen saamasta palautteesta. 9. Yliopiston arvio siitä, miten koulutuksen saaneet ovat sijoittuneet opetusalan tehtäviin. 10. Mikäli kaikki koulutuksen aloittaneet eivät vielä ole valmistuneet, miten heidän opintojensa loppuunsaattaminen on tarkoitus varmistaa? Tiedusteluihin vastaa opetusneuvos Armi Mikkola, puh , sähköposti:

3 OPETUSMINISTERIÖ LIITE 2 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö OPETUSMINISTERIÖN ASETUS YLIOPISTOJEN MAISTERIOHJELMISTA JA EU/ETA- ALUEEN ULKOPUOLELTA TULEVILLE OPISKELIJOILLE SUUNNATTU LUKUKAUSIMAKSUKOKEILU Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista Yliopistolain (558/2009) 7 :n 3 momentin mukaan yliopistojen koulutusohjelmista säädetään yliopiston esityksestä opetusministeriön asetuksella. Koulutusohjelmilla tarkoitetaan myös ylempään korkeakoulututkintoon johtavia alemman korkeakoulututkinnon tasoon pohjautuvia koulutusohjelmia, joihin on erillinen valinta eli ns. maisteriohjelmia. Yliopistolain tarkoittamista maisteriohjelmista säädetään yliopistojen maisteriohjelmista annetulla opetusministeriön asetuksella (joulukuu 2009), jolla kumottiin yliopistojen maisteriohjelmista annettu opetusministeriön asetus (767/2008). Asetuksella ei säädetä koulutuksesta, jota voidaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 3 :n mukaan järjestää yliopiston omalla päätöksellä koulutusohjelmana. Yliopisto voi myös toteuttaa täydentävän opiskelijavalinnan silloin, kun se haluaa rekrytoida esim. ulkomaalaisia opiskelijoita tai muita kuin pääaineopiskelijoita maisterivaiheen koulutukseen. Asetukseen on tarkoitus sisällyttää sellaiset yliopistojen maisteriohjelmat, joita ei voida toteuttaa yliopiston omalla päätöksellä koulutusohjelmana. Tällaisia ohjelmia voivat olla esimerkiksi uudet monitieteiset ja/tai kansainväliset, kotimaisten ja/tai kansainvälisten yliopistojen yhteistyössä toteuttamat ohjelmat. Uusien maisteriohjelmien tulisi tukea yliopistojen strategisia valintoja ja vahvuusalueita sekä korkeakoulujen välistä työnjakoa. Yliopistojen yhteistyönä toteutettavissa maisteriohjelmissa kaikkien tutkinnon antavien suomalaisten yliopistojen tulee esittää maisteriohjelmaa asetukseen. Yliopisto voi tehdä ehdotuksia myös asetuksesta poistettavista ohjelmista, mikäli ohjelmaa ei ole käynnistetty, sitä ollaan lakkauttamassa tai siinä ei ole opiskelijoita. Asetuksesta voidaan esittää poistettavaksi myös sellaisia ohjelmia, jotka voitaisiin toteuttaa yliopiston omalla päätöksellä. Esitykset vuonna 2011 alkaviksi maisteriohjelmiksi tulee tehdä KOTA-järjestelmässä olevalla maisteriohjelmat-lomakkeella mennessä. Opetusministeriö muuttaa maisteriohjelmista annettua asetusta yliopistojen esitysten perusteella siten, että uusittu maisteriohjelma-asetus tulee voimaan Lukukausimaksukokeilu Lukukausimaksukokeilun tarkoituksena on muodostaa yhdessä ulkomaille suuntautuvan tilauskoulutuksen kanssa kokonaisuus, joka vahvistaa korkeakoulujen kansainvälistymistä ja laajentaa mahdollisuuksia toimia kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla. Kokeilun aikana on tarkoitus selvittää, mitä vaikutuksia maksullisiin koulutusohjelmiin siirtymisestä on esim. korkeakoulujen kansainvälistymiselle, suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimalle, opiskelijavirroille ja vieraskielisen korkeakoulutuksen laadulle.

4 Yliopistolain (558/2009) 10 mukaan yliopistot voivat periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta. Maksujen perimisen edellytyksenä on, että yliopistolla on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvittaessa tukea maksullisiin maisteriohjelmiin osallistuvien opiskelijoiden opiskelua. Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta eikä siltä, joka Euroopan yhteisön lainsäädännön tai Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen. Maksua ei myöskään voida periä siltä, jolla on ulkomaalaislaissa (301/2004) säädetty oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa. Lähtökohta on, että kaikki yliopistojen vieraskieliset opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista sisältyvät ja jo käynnissä olevat yliopistojen koulutusvastuun piiriin kuuluvat vieraskieliset maisterivaiheen ohjelmat osallistuisivat lukukausimaksukokeiluun Yliopistot voivat esittää sekä opetusministeriön asetuksessa maisteriohjelmista olevia ohjelmia että muita alemman korkeakoulututkinnon tasoon pohjautuvia käynnissä olevia koulutusohjelmia lukukausimaksukokeiluun, joka kestää vuoden 2014 loppuun saakka. Kaikki esitykset kokeiluun osallistuvista koulutusohjelmista tehdään KOTA-järjestelmässä maisteriohjelma-lomakkeella samassa aikataulussa kuin esitykset opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista. Lomakkeella tulee kuvata myös apurahajärjestelmä. Kokeiluun kuuluvista koulutusohjelmista säädetään opetusministeriön asetuksella. Maisteriohjelmat ja niiden tarkastelussa sovellettavat arviointikriteerit Mitä maisteriohjelmalla tarkoitetaan? Maisteriohjelmista annetun opetusministeriön asetuksen 2 :n mukaan: "Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa, alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvaa koulutusta, joka järjestetään koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta". Määritelmä tulee yliopistolaista ja käytännössä tämä tarkoittaa, että maisteriohjelmiin hakukelpoisiksi on määriteltävä soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai muun vastaavan tutkinnon tai opinnot kotimaassa tai ulkomailla suorittaneet. Maisteriohjelmat ovat erillisen opetussuunnitelman mukaisia ja usein monitieteisiä temaattisia tai ammatillisia kokonaisuuksia, joiden kautta on saavutettavissa sellaista lisäarvoa, jota yhden oppiaineen tai monitieteisen opintokokonaisuuden maisteriopinnot eivät tarjoa. Näin ollen normaalin opetussuunnitelman mukaisista maisteriopinnoista ei säädetä opetusministeriön asetuksella, vaikka nämä olisivat tietyn näkökulman tai linjan mukaan suunniteltuja kokonaisuuksia. Maisteriohjelmien laajuus on pääsääntöisesti 120 opintopistettä (tavoitteellinen suorittamisaika kaksi vuotta) tai erityisesti kansainväliseen käyttöön suunnatuissa ohjelmissa 90 opintopistettä (tavoitteellinen suorittamisaika 1,5 vuotta). Maisteriohjelma voidaan tutkijakoulun tapaan järjestää yliopistojen välisenä yhteistyönä.

5 Maisteriohjelmien englanninkieliset nimet ovat opetusministeriön asetuksessa muodossa Master's Degree Programme in ( ). Tällä korostetaan sitä, että kyseessä on viralliseen ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutusohjelma, ei täydennyskoulutusohjelma. Maisteriohjelman hyväksyminen asetukseen ei merkitse ministeriön sitoutumista lisärahoitukseen. Maisteriohjelmien tarkastelussa sovellettavat arviointikriteerit 1. Ohjelman tavoitteet ohjelmalle asetetut osaamistavoitteet yhteistyö muiden kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen tai korkeakoulujen kanssa toteuttamistapa (monimuoto, virtuaali, osa-aika) laajuus opintopisteinä, vuotuinen sisäänotto valintamenettelyt, tuloväylät todistuksenantaja, muut vastuutahot 2. Koulutustarve perustelut koulutustarpeelle, ohjelman jatkuvuus yhteydet työelämään ja tutkimukseen ohjelman alueellinen vaikuttavuus 3. Jatko-opintokelpoisuus ohjelman tuottama kelpoisuus tieteelliseen jatkokoulutukseen, alat, pääaineet 4. Ohjelman resurssit rahoituksen jatkuvuus ulkopuolinen rahoitus opetuksen ja opintojen ohjauksen henkilöresurssit muut resurssit: tvt, kirjastot, välineistö, hallinto tilat 5. Seuranta ja arviointi opiskelija- ja työelämäpalautejärjestelmä laadunvarmistusmenetelmät 6. Lisäksi vieraskielisistä ohjelmista (ml. joint degree) opiskelijarekrytointipohja opiskelijoiden ja opettajien kielitaidon tason varmennus

6 OPETUSMINISTERIÖ LIITE 3 Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö KOTA-tietokannan päivitys vuonna 2010 Opetusministeriön ylläpitämään KOTA-tietokantaan päivitetään vuotta 2009 koskevat tilastotiedot seuraavasti: Viimeistään Opetushenkilökunta Muu henkilökunta Täydennyskoulutus Avoin yliopisto-opetus Viimeistään Opettaja- ja tutkijavierailut Toteutunut vieraskielinen perustutkinto-opetus Viimeistään Tilinpäätös ja ulkopuolinen rahoitus Tulosalueittaiset kustannustiedot Tilat Harjoittelukoulut Viimeistään Tieteellinen julkaisutoiminta Lisäksi erilliskyselynä erillisten opinto-oikeuksien opintopisteet viimeistään KOTA-tietojärjestelmän tilastotiedot ladataan KOTA extranet -järjestelmään. Yliopistoille toimitetaan tietojen syöttämistä varten MS Excel (.xls) -syöttölomakkeet, joihin tiedot syötetään ja jotka ladataan järjestelmään luetteloerotin (.csv) -muodossa. Syöttöpohjat, tiedostot ja tietojen lataamisen käyttöohjeet ovat saatavissa KOTA-järjestelmän arkistosta sekä tiedontuotanto-osiosta. Syöttöpohjien lataus KOTA-tietojärjestelmään on käytössä tammikuun alusta Yliopistoja pyydetään varmistamaan kaikki KOTA-järjestelmään toimitetut tiedot KOTA onlinesta niiden onnistuneen lataamisen jälkeen. Yliopistot vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Yliopistojen tulee varautua pyydettäessä selvittämään tilastotietojen muodostamisperiaatteita ja tietosisältöä. KOTA-käsikirja asetetaan ladattavaksi osoitteeseen Kaikki olennaiset sisältömuutokset on lueteltu tässä ohjekirjeessä. Ohjeet tulosalueittaisten kustannustietojen tuottamiseksi ovat liitteessä 1. Henkilötyövuosien laskentaohje on selostettu Käsikirjassa valtion organisaatioille Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä, Henkilöstötilinpäätös, Valtion työmarkkinalaitos, Oy Edita Ab 2001 (Liite 2. Henkilötyövuosien laskentaohje vuodelle 2009).

7 Ohjeita Yliopistoja pyydetään kiinnittämään tilastotietojen osalta erityistä huomiota siihen, että tiedot sijoitetaan mahdollisimman kattavasti koulutusaloille. Erittelemätöntä koulutusalaa käytetään vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Syöttölomakkeisiin syötetään kaikki tiedot kokonaislukuina. Tutkinto- ja opiskelijatiedot Tilastokeskus toimittaa tutkinto- ja opiskelijatiedot KOTA:an yliopistojen Tilastokeskukselle toimittamien tietojen perusteella. Yliopistojen on huolehdittava tietojen toimittamisesta Tilastokeskukselle määräpäivään mennessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vuotta 2009 koskevien tutkintotietojen toimittamiseen viimeistään Tilastokeskuksen määräämänä päivänä. Yliopistojen on ohjeistettava tiedekuntiaan, osastojaan ja laitoksiaan siten, että opiskelija- ja tutkintotiedot ovat yliopistojen tilastokeskusyhdyshenkilöiden käytössä riittävän aikaisin ennen määräpäivää. Vastaavasti tutkinto- ja opiskelijatietoihin kohdentuvista tietojen muutoksista (esimerkiksi muuttuneista oppiainekoodistoista ja -nimikkeistä) on sovittava yliopistojen tietojen tuottavien tahojen kanssa välittömästi muutoksen tapahtuessa. Yliopistoja pyydetään toimittamaan sähköpostilla epävirallinen ennakkotieto ylempien korkeakoulututkintojen ja tohtorintutkintojen määrästä koulutusaloittain opetusministeriön KOTAyhteyshenkilölle viimeistään Avoin yliopisto-opetus ja erilliset opinnot Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (771/2009) aiheuttaa tarkennustarpeen avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintopisteiden keruuseen. Jotta yliopistojen rahoitusmalli ei palkitse yliopistoa moninkertaisesti samasta tuloksesta, avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisissä opinnoissa suoritettujen opintopisteiden laskenta rajataan vuoden 2009 tiedoista lähtien siten, että siihen sisällytetään suoritukset vain niiltä henkilöiltä, joilla ei ole tutkinnonsuoritussoikeutta kyseisessä yliopistossa. Tutkinto-opiskelijoiden suoritukset tulevat huomioiduksi rahoitusmallin muissa kohdissa. Asetuksen 2 :n mukaan "avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettavissa opinnoissa yliopisto myöntää omaehtoisesti koulutukseen hakeutuvalle henkilölle ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa tutkintoihin kuuluvia opintoja ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta. Opinto-oikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 :n mukaisissa opettajankoulutuksen opinnoissa suoritetut opintopisteet sisältyvät näihin silloin kun ne suoritetaan erillisinä opintoina. Sen sijaan joustavan opinto-oikeuden sopimuksen piiriin kuuluvia niin sanottuja JOO -opintoja ja ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden opintoja ei oteta huomioon." Tiedot avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritetuista opintopisteistä kerätään osana avoimen yliopiston KOTA -tiedonkeruuna näiden rajausten mukaan. Yliopistojen tulee raportoida erillisissä opinnoissa vuonna 2009 suoritetuista opintopisteistä mennessä. Opintopistemäärät jaotellaan valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 :ssä säädetyissä opettajankoulutuksen opinnoissa suoritettuihin opintopisteisiin ja muissa erillisissä opinnoissa suoritettuihin opintopisteisiin. Lisäksi kerätään joustavan opinto-oikeuden

8 sopimuksen piiriin kuuluvissa, ns. JOO -opinnoissa suoritetut opintopisteet. Tiedot toimitetaan vapaamuotoisena ilmoituksena. Laskennallisia kokovuotisia opiskelijapaikkoja kuvaava LKO -luku otetaan Vuoden 2009 tiedonkeruun jälkeen LKO -lukua ei enää kerätä. Vieraskielisessä opetuksessa suoritetut opinnot Opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (771/2009) 3 :ssä määritellään mitkä opintosuoritukset lasketaan vieraskielisessä opetuksessa suoritetuiksi: "Opintopisteen suoritus on vieraskielinen, jos myös suomea, ruotsia tai saamea taitamaton olisi voinut suorittaa sen samalla tavalla." Tämän kriteerin mukaan suoritukseen liittyvän opetuksen, ohjauksen ja kirjallisten ja suullisten töiden tulee siis olla kokonaan vieraskielisiä, jotta suoritus lasketaan vieraskieliseksi. Tiedot vieraskielisessä opetuksessa suoritetuista opintopisteistä kerätään KOTA tiedonkeruuna tämän määritelmän mukaan. Esimerkkejä kriteerien soveltamisesta löytyy KOTA-käsikirjasta. Tilinpäätöstiedot Tilinpäätöstietojen EU-rahoituksen osalta tutkimusrahoituksen puolelle sisällytetään vain EU:n tutkimuksen puiteohjelmarahoitus. Kaikki muu EU:lta tullut rahoitus, kuten sosiaali- ja aluekehitysrahastojen EU-osuudet, ilmoitetaan muun rahoituksen puolelle riippumatta koordinaattorista primäärisyysperiaatteen mukaisesti. Kaikki aineisto toimitetaan vain sähköisesti käyttäen KOTA-tietojärjestelmää.

9 KOTA:n muut tiedontuottajat Tietokantaan siirretään muista järjestelmistä tietoja seuraavasti: opiskelijoiden kansain-välinen liikkuvuus (CIMO), hakeneet ja hyväksytyt (OPH/Harek), tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen, ulkomaalaiset opiskelijat, keskimääräiset valmistumisajat, tutkimus- ja kehittämistoiminta, opiskelijatiedot ja tutkintotiedot (Tilastokeskus). Yliopistojen tulee huolehtia tietojen oikeellisuudesta ja päivityksestä edellä mainittujen tahojen ilmoittaman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Seuraava vuosi Vuodelta 2010 kerättävien tietojen osalta tiedonkeruissa tapahtuu muutoksia henkilöstötietojen keruun ja julkaisutietojen keruun osalta. Lisäksi yliopistoilta kerätään vuoden 2010 tiedoista lähtien erillinen kampustiedonkeruu, johon kerätään tietoja yliopistojen toimipisteistä. Taloustietojen tulevasta tiedonkeruusta tiedotetaan erikseen. Opetus- ja tutkimushenkilöstön kansainvälisen liikkuvuuden minimiaikaraja muuttuu yhdeksi viikoksi vuoden 2010 tiedoista lähtien. Yksi viikko tarkoittaa viittä päivää. Tietojen keruu perustetaan jatkossa mahdollisimman paljon opetusministeriön ja korkeakoulujen yhteisessä RAKETTI XDW-hankkeessa tehdylle työlle. Opetusministeriö tulee osallistumaan RAKETTI XDW-hankkeessa laaditun käsitemallin ylläpitoon ja määrittelemään tietotarpeensa käsitemallin avulla. Lisäksi tavoitteena on rationalisoida korkeakouluilta kerättävien tietojen keruuta siten, että kaikki suoraan korkeakouluilta tapahtuvat tiedonkeruut tehtäisiin ensin korkeakoulujen yhteisen tietovarastoon ja sieltä edelleen automaattisesti Tilastokeskukseen, Cimoon, opetusministeriöön ja muille tietoja tarvitseville viranomaisille. Opetusministeriön osalta tietovaraston kautta hoidettava raportointi tulee korvaamaan asteittain KOTA- ja AMKOTAjärjestelmillä tehtävän raportoinnin. Korkeakoulu voi halutessaan hyödyntää tietovarastoon kerättyjä tietoja myös oman toimintansa suunnitteluun ja ohjaamiseen. Ensimmäiset tiedonkeruumuutokset koskevat vuoden 2010 tietoja eli vuoden 2011 tiedonkeruita. Tarkempia ohjeita tiedonkeruun teknisistä muutoksista kerrotaan vuonna Opetusministeriön KOTA-yhteyshenkilönä toimii ylitarkastaja Jukka Haapamäki, puh. (09) , LIITTEET I. Ohjeet vuoden 2009 tulosalueittaisten kustannustietojen tuottamiseksi KOTA-tietokantaan II. Henkilötyövuosien laskentaohje vuodelle 2009

10 LIITE 3/ I OHJEET VUODEN 2009 TULOSALUEITTAISTEN KUSTANNUSTIETOJEN TUOTTAMISEKSI KOTA-TIETOKANTAAN Yliopistot tuottavat KOTA-tietokantaan tulosalueittaiset kustannustiedot koulutusaloittain eriteltyinä. Laskelmat tehdään ottaen huomioon 1) kokonaiskustannukset ja 2) budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset. Seuraavassa on tiivistelmä tulosaluelaskennan periaatteisiin liittyvistä ohjeista sekä tilikohtaiset ohjeet rahoituslähteiden yhdenmukaistamiseksi. Tulosaluelaskentaa on käsitelty tarkemmin raportissa Yliopistojen kustannuslaskenta johtamisen ja tilivelvollisuuden välineenä (Meklin & Kallio :2005) sekä aiemmissa raporteissa: Yliopistojen kustannuslaskennan kehittäminen ja sen yhteys tulosohjaukseen ja yliopistojen rahoitukseen (48:1997), Korkeakoulujen kustannuslaskennan kehittämisprojektin loppuraportti (20:1994), Korkeakoulujen kustannuslaskennan kehittämisen jatkoprojekti (30:1995), Korkeakoulujen kustannuslaskentakokeilu - tulosaluelaskentaan liittyviä kokemuksia, tuloksia ja suosituksia (40:1996). Tulosaluelaskennan periaatteisiin liittyvät ohjeet 1. Laskelmiin sisällytettävät erät Tulosaluelaskelmiin sisällytetään KOTA:ssa määritellyt rahoituserät eli budjettirahoitus sekä yliopistojen tilinpidon kautta kulkenut ulkopuolisilta tahoilta tullut eli täydentävä rahoitus. Laskelmiin sisällytetään talousarviokirjanpidon mukaiset menot mukaan lukien käyttöomaisuuden hankintamenot. Käyttöomaisuuden hankintamenojen merkitsemisessä käytetään poistoarvoja. Laskennassa pyritään noudattamaan aiheuttamisperiaatetta, jolloin laskelmiin ei sisällytetä yliopistojen menoja, jotka ovat muiden yksiköiden kustannuksia. Tällaisia eriä ovat esim. yliopistojen maksamat valtion harjoittelukoulujen vuokrat sekä harjoittelukoulujen osuus yliopistojen tukitoimintojen kustannuksista. Laskelmiin ei sisällytetä arvonlisäveroja.

11 2. Rahoituslähteet Budjettirahoitus määritellään tässä yhteydessä tulosohjauksen näkökulmasta. Budjettirahoitus koostuu siten varsinaisista toimintamenomäärärahoista ja yliopistolaitoksen yhteisistä menoista. Maksullinen palvelutoiminta ja yhteisrahoitteinen toiminta sekä esim. lahjoitus- ja sponsorointitulot jäävät budjettirahoituksen ulkopuolelle. Rahoituslähteittäisessä tarkastelussa lähtökohtana on se, miten tilikauden menot tai kustannukset on rahoitettu. Laskennan yksinkertaistamiseksi ulkopuoliseen rahoitukseen kirjataan maksullisen palvelutoiminnan menot riippumatta tulojen määrästä. Tutkijakouluihin liittyvän rahoituksen kirjaa lopullinen saaja. Kaikki tutkijakoulujen menot kirjataan primäärisyysperiaatteen mukaisesti (budjettirahoitus, SA), vaikka ne olisikin käsitelty tilillä Tulosalueet Laskennassa käytettävät tulosalueet ovat seuraavat: 1. Koulutus 1.1. Perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus 1.2 Aikuiskoulutus 2. Tutkimus 2.1. Jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus 2.2. Tutkimus, joka ei suoraan liity koulutukseen 3. Taiteellinen toiminta 4. Yhteiskunnalliset palvelut Kustannukset eritellään alajaottelun tarkkuudella. Koulutuksen päätulosalueella aikuiskoulutus voidaan erottaa perustutkintokoulutuksesta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta pääsääntöisesti joko organisatorisin perustein tai opiskelijan statukseen -

12 aikuisopiskelija vai perustutkinto-opiskelija - perustuen. Organisaatioperusteisessa ratkaisumallissa aikuiskoulutuksen osuus muodostuu avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuskeskuksen kustannuksista. Vaihtoehtoisessa mallissa kurssi- ja opintojaksokoodeihin liitettyjen suoritusten perusteella tutkitaan opiskelijan statuksesta tulosalue. Kohdistettaessa kustannuksia tutkimuksen tulosalueelle lähtökohtana on, että tutkimus ja jatkokoulutus liittyvät läheisesti toisiinsa. Tutkimusta, johon ei suoraan liity koulutusta, harjoitetaan lähinnä yliopistojen tutkimuslaitoksissa ja useimmiten tällöin rahoittajataho on ulkopuolinen. Kohdistettaessa kustannuksia tutkimuksen päätulosalueelle voidaan perusteena käyttää esim. tutkijan statusta, aloitteentekijää ja julkaisufoorumia. Jatkotutkinto-opiskelijan toimiessa tutkijana tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset on perusteltua kohdistaa tulosalueelle jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus. Taiteellinen toiminta omana tulosalueena voidaan tulkita kustannuslaskennan kannalta "taiteelliseksi toiminnaksi, joka ei suoraan liity koulutukseen tai tutkimukseen." Yhteiskunnallisten palveluiden tulosaluetta voidaan täsmentää siten, että siihen kuuluville palveluille on ominaista valtakunnallinen tai sitä laajempi kysyntä, yliopistoyhteisön ulkopuolelle suunnatun informaation välittäminen, yleissivistävän tiedon välittäminen niin, ettei siihen liity välitöntä meritoitumismahdollisuutta sekä asiantuntijuus, joka ei suoraan liity koulutukseen tai tutkimukseen. 4. Toimintojen ryhmittely päätoimintoihin ja tukitoimintoihin Yliopistojen päätoiminnaksi voidaan karkeasti määritellä sellainen toiminta, joka suuntautuu suoraan yliopistoista ulospäin. Vastaavasti tukitoiminnalle on ominaista, ettei se näy yliopistojen ulkopuolelle. Jaottelulla on olennainen merkitys tulosaluelaskennan lopputulosta ajatellen, koska kustannuslaskennan yleisten periaatteiden mukaisesti tukitoimintojen kustannukset on kohdistettava ensin päätoiminnoille tai päätulosyksiköille. Aiheuttamisperiaatteen noudattaminen edellyttää, että sisäisten palveluyksiköiden harjoittaman päätoiminnan kustannukset erotetaan omaksi eräkseen ja kohdistetaan suoraan tulosalueelle, jotta ei vyörytetä päätulosyksiköille kustannuksia sellaisista toiminnoista, jotka eivät niitä lainkaan palvele. Kirjaston kustannusten kohdistaminen toteutetaan niin, että yliopistosta ulospäin suuntautuva palvelu on loppusuorite, joka kirjataan päätoimintana yhteiskunnallisiin palveluihin. Loput

13 kustannukset kohdistetaan tukitoimintojen kustannuksina eri periaatteilla päätulosyksiköille ja edelleen tulosalueille. Tuotannon-tekijät Vastuuyksiköt Tulosalueet Suoritteet ja niiden vaikutukset Kustannuslajilaskenta Vastuuyksikkölaskenta Suoritelaskenta Kuvio 1. Kustannuslaskennan pääkohteet, joista tilivelvollisuutta varten on annettava oikeat ja riittävät tiedot (Meklin & Kallio 2005). Koulutuksen suoritteina tarkastellaan tässä yhteydessä pelkästään tutkintoja, joten kielikeskus ei ole päätulosyksikkö eikä se harjoita päätoimintaa vaan tukitoimintaa, ellei kyse ole ulospäin suuntautuvasta toiminnasta. Kielikeskuksen tuottamien tukitoimintojen kustannukset kohdistetaan päätulosyksiköille ja edelleen tulosalueille ja mahdollisen päätoiminnan kustannukset suoraan jollekin tulosalueelle. 5. Kohdistamisperusteet Kustannuslaskennan tehtävänä on selvittää kustannukset laskentakohteittain. Yliopistoissa ns. perinteinen kustannuslaskenta etenee vaiheittain siten, että kustannukset kohdistetaan lajeittain tulosyksiköille ja edelleen tulosalueille ja suoritteille, esim. perustutkinnoille. Yliopistojen toimintolaskennan sovelluksissa kustannukset kohdistetaan tulosyksiköittäin eritellyille toiminnoille ja edelleen tulosalueille.

14 Laskentakohteen kannalta kustannukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. Välittömät kustannukset voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteille. Välillisten kustannusten kohdistamisessa joudutaan käyttämään tiettyjä välivaiheita ja jakoperusteita. Joissakin tapauksissa yksittäinen kustannuslaji voidaan kohdistaa suoraan jollekin tulosyksikölle, tulosalueelle ja jopa suoritteelle. Tällaisia kustannuslaskennan kannalta yksinkertaisia eriä ovat esim. tuntiopetuspalkkiot. Toisaalta määrätyn toiminnan osalta useampi kustannuslaji voidaan suoraan kohdistaa laskentakohteille muodostamalla projekteja, jotka ovat näin ollen itsekin laskentakohteita. Usein kuitenkin laskentakohteeseen kohdistuu huomattava määrä kustannuksia, jotka ovat kohteen kannalta välillisiä ja jotka edellyttävät siten jakoperusteen määrittelyä. Kustannusten laskennassa tulee käyttää poistoarvoja. Tulosyksikkölaskenta Tulosyksikkölaskenta etenee siten, että ensi vaiheessa kaikki yliopiston kustannukset kohdistetaan jollekin tulosyksikölle, joka voi olla joko päätulosyksikkö tai tukipalveluyksikkö riippuen siitä, harjoitetaanko siinä opetusta tai tutkimusta tai muuta yliopistojen päätoimintaa vai näitä tukevia toimintoja. Toisessa vaiheessa tukipalveluyksiköiden kustannukset kohdistetaan aiheuttamisperiaatetta noudattaen edelleen päätulosyksiköille. Kohdistamisongelmaa ratkaistaessa turvaudutaan tulosyksikkölaskennassa yleisesti joko sisäiseen veloitukseen tai vyörytykseen. Määrärahat ovat sisäistä veloitusta käytettäessä palveluja ostavilla yksiköillä, joten veloitus muuttaa nämä erät laskentakohteen kannalta välillisistä välittömiksi. Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti mahdollisimman suuri osa kustannuksista tulisi kohdistaa välittöminä esim. sisäisen veloituksen kautta. Suuri osa päätulosyksiköille kohdistuvista tukipalvelujen kustannuksista on joka tapauksessa välillisiä, ja ne joudutaan jollakin perusteella vyöryttämään. Tällöin on löydettävä tasapaino sen suhteen, että käytetään mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta noudattavaa perustetta, mutta toisaalta tiedonkeruu- ja laskentaprosessista ei tehdä liian monimutkaista ja aikaavievää.

15 Tulosaluelaskenta Myös tulosalueille joudutaan kohdistamaan sekä välittömiä että välillisiä kustannuksia. Osa yliopistojen aine- ja tarvikemenoista, palvelujen ostoista ja laitemenoista voidaan kohdistaa välittömänä tulosalueille käyttämällä tulosaluekoodia laskujen tiliöinnissä. Tulosaluelaskennan kannalta pääosa opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkakustannuksista on välillisiä. Lopputuloksen kannalta kriittisintä onkin saada tarkoituksenmukaisella menetelmällä työpanos kohdistettua tulosalueille mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta noudattaen. Vertailukelpoisuutta ja ennen kaikkea laskennan uskottavuutta ajatellen voidaan minimivaatimuksena pitää sitä, että opetus- ja tutkimushenkilöstö itse määrittelee työpanoksen kohdistumisen. Korkeakoulu- ja tiedehallinnon virkaehtosopimusta on tarkennettu siten, että yliopistojen opettajien vuosittainen työsuunnitelman mukainen työaika on 1600 tuntia. Virkaehtosopimuksen mukaan työsuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon opettajien osallistuminen opetus-, tutkimus- ja muihin tehtäviin. Virkaehtosopimuksessa määriteltyä työaikaa ja siihen liittyvää työajanseurantamenetelmää eli työsuunnitelmaa on perusteltua käyttää myös kustannuslaskennassa työpanoksen kohdistamisperusteena. Laskennan oikeellisuuden varmistamiseksi työsuunnitelman mukaisen työajan kohdistaminen tulisi varmentaa vuosittain jälkikäteen esimiehen kanssa käytävissä keskusteluissa, esimerkiksi UPJ-prosessin yhteydessä tai tarkistuskyselyillä. Tässä yhteydessä voidaan korjata työajan kohdentuminen toteutuneen mukaiseksi. Budjettirahoitteisen toiminnan kustannusten kohdistaminen tulosalueille Kirjanpidon ja työajanseurannan avulla saadaan selville, miten budjettirahoitteiset opetus- ja tutkimushenkilöstön palkat kohdistuvat tulosalueille. Budjettirahoitteisten tukitoimintojen kustannukset, jotka ovat tulosalueiden kannalta jakamattomia, kohdistetaan tulosalueille käyttämällä jakoperusteena kaikki rahoituslähteet kattavaa työpanosjakaumaa. Mikäli perusteena käytettäisiin budjettirahoitteisen henkilöstön työpanosjakaumaa, kohdistuisi erityisesti perustutkintokoulutukseen aiheuttamisperiaatteen vastaisesti liikaa tukitoimintojen kustannuksia.

16 Samaa periaatetta on noudatettava kaikkien tulosalueiden kannalta jakamattomien aine-, tarvike-, tila- ym. kustannusten kohdalla, mikäli kustannukset ovat budjettirahoitteisia, mutta hankittuja resursseja käyttävät myös ulkopuolisin varoin palkatut henkilöt. 6. Koulutusaloittainen erittely Koulutusaloittainen erittely kustannuslaskennassa poikkeaa KOTA:ssa käytetystä yleisperiaatteesta. Erillislaitosten, kuten kirjaston, kielikeskuksen ja ATK-keskuksen, tuottamien tukitoimintojen, jotka palvelevat muita tulosyksiköitä, kustannukset kohdistetaan päätulosyksiköille ja sitä kautta koulutusaloille. Erillislaitosten päätoimintojen kustannukset puolestaan luokitellaan erittelemättömiin. Täydennyskoulutuskeskuksen kustannukset luokitellaan kokonaisuudessaan erittelemättömiin. Tutkimuslaitosten kustannukset tilastoidaan koulutusaloittain. Poikkitieteellisten tutkimuslaitosten osalta yliopistot voivat käyttää harkintansa mukaan mallia, joka on teknisesti yksinkertainen mutta riittävästi aiheuttamisperiaatetta noudattava. Tilakustannukset on pyrittävä kohdistamaan siten, ettei erittelemättömiin kustannuksiin jää kustannuksia. Tilikohtaiset ohjeet rahoituslähteittäistä tarkastelua varten Seuraavassa annetaan tilikohtaiset ohjeet menojen ja kustannusten erittelemiseksi rahoituslähteittäin. Erittely on tehty vuoden 2009 talousarvion tilijaottelun mukaisesti.

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 12.11.2010 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2010 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Jyväskylän yliopiston monialaisen

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen tammikuu 2014 Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen Yhteistutkintojen ja kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavien koulutusohjelmien kehittäminen on tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistä

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen

Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen heinäkuu 2010 Yhteis-/kaksoistutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen Yhteistutkintojen ja kansainvälisessä yhteistyössä toteutettavien koulutusohjelmien kehittäminen on tärkeä osa korkeakoulujen kansainvälistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET lukuvuosille 2011 2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat pysyväismääräykset ovat lääketieteellistä opetusta antavien yliopistojen yhteisesti sopimat

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013

Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSOPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2011-2013 Erikoislääkärikoulutusta koskevat

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 1. Asetuksen tausta Yliopistojen suoritteista perittävistä

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti

Helsinki 2004. Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti Helsinki 2004 Selvitys työaikojen tilastoinnista Suomessa ja kansainvälisesti 2004 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. ISBN 952-467-327-4 Edita Prima Oy, Helsinki 2004

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

HALLINTO- JA TOIMISTOALAN TEHTÄVÄT

HALLINTO- JA TOIMISTOALAN TEHTÄVÄT HALLINTO- JA TOIMISTOALAN TEHTÄVÄT YLIOPISTOJEN JA TUTKIMUSALAN HENKILÖSTÖLIITTO Universitetens och forskningssektorns personalförbund YHL ry. Toimittanut: YHL:n Hallinto- ja toimistohenkilöstön toimikunta

Lisätiedot