Tieto-Tapiola Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto-Tapiola Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011"

Transkriptio

1 Tieto-Tapiola Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

2 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtiön toiminnasta Tieto-Tapiola Oy on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan tytäryhtiö. Kulunut vuosi oli yhtiön 37. toimintavuosi. Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta n. 0,5 %. Kokonaismyynti oli n. 84,4 miljoonaa euroa. Tieto-Tapiolan tehtävänä on edistää asiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla ICT-kokonaispalveluja. Vuoden aikana yhtiö hoiti koko Tapiola-ryhmän ja Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan IT palvelut sekä pääosan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran järjestelmien kehitys-, ylläpito- ja käyttöpalveluista. Palvelut jaotellaan jatkuviin palveluihin ja kehittämiseen. Jatkuvat palvelut käsittävät jokapäiväiseen toimintaan liittyvät palvelut kuten työvälineet, laitteistoympäristöt sekä järjestelmien ylläpitotyöt. Kehittäminen käsittää uusien järjestelmien rakentamisen tai hankinnan ja olemassa olevien järjestelmien jatkokehittämisen. Kehittämisen osuus kokonaispalveluista oli 33,9 % (vuonna ,5 %). Vuoden aikana oli käynnissä yhteensä 40 asiakasprojektia. Ostettujen palvelujen määrä kasvoi 11,3% edellistä vuodesta. Painopiste oli kehittämisen konsultointipalveluissa. Kysynnän voimakas väheneminen loppuvuodesta johti toiminnan sopeuttamiseen ja yt-neuvotteluihin henkilökunnan vähentämiseksi. Vähennystarve oli noin 90 henkilöä. Yt-neuvottelujen ja irtisanoutumisten seurauksena henkilömäärä väheni yhteensä 74 henkilöllä. Tapiolaryhmän kehittämistoimintojen uudelleenorganisoinnin vuoksi Tapiolaan siirtyi liikkeenluovutuksella 20 henkilöä. Samassa yhteydessä myös Tieto-Tapiolan organisaatiota muutettiin vastaamaan uutta tilannetta. Lisäksi kustannussäästöjä on tavoiteltu palvelujen tuottamisen uudelleenjärjestelyillä. Keskuskoneen kapasiteettipalvelut on hankittu Tieto Finland Oyj:ltä alkaen. Työasemien hallintaan liittyvät palvelut on siirretty Atea Oy:n hoitoon. Toimistojen lähiverkon hallintapalvelut on siirretty Nordic LAN & WAN Communication Oy:lle. Tapiola-ryhmän henkilöstöpalvelujen keskittämisen johdosta Tapiolaan siirtyi liikkeenluovutuksella viisi henkilöä. Vuoden 2011 sisäisistä kehityshankkeista merkittävimpiä olivat: Laadun ja testaamisen kehittäminen Häiriö- ja muutoshallinnan sekä tilausprosessien kehittäminen Työasemaympäristön ohjelmistopäivityksen toteutus Tapiola-ryhmän vanhan pääkonttorin saneerauksesta johtuvien tietoteknisten ratkaisujen toteutus

3 2 (16) Palveluiden volyymitietoja: Kuvio 1. Palveluiden volyymitietoja Tieto-Tapiola seuraa aktiivisesti palvelujen laatua ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Vuoden 2011 laajassa asiakastyytyväisyyskyselyssä (asteikko: 4 10) tulos oli edellisen vuoden tasolla 8,10 (8,07). Kehitysnäkymät vuodelle 2012 Liikevaihtomme pienenee merkittävästi vuonna Budjetoitu liikevaihto pienenee 21 % johtuen tilausten vähenemisestä ja ostopalvelujen ohjautumisesta osittain suoraan asiakkaille. Vuonna 2011 päätettyjen henkilövähennysten ja liikkeenluovutuksen johdosta henkilömäärä vähenee n. 25 %. Painopiste tulee olemaan Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan ja Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiön fuusion aiheuttamissa muutostöissä. Lisäksi Tapiola-ryhmän kehittämistoimintojen uudelleenorganisointi siirtää joitakin toimintoja Tapiolan puolelle ja muuttaa keskinäisiä toimintamalleja.

4 3 (16) Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa strategisen suunnittelun ja seurannan prosesseja. Toiminnan sopeuttamisen ja henkilövähennysten sekä Tapiolan ja Lähivakuutuksen fuusion vuoksi korostuvat seuraavat riskit: Fuusiosta aiheutuneiden ICT-muutostöiden hallinta ja prosessin läpivienti eivät onnistu tavoitteiden mukaisesti. Tämä voi johtaa koko fuusioprosessin viivästymiseen ja tätä kautta myös taloudellisiin menetyksiin. Henkilöstön osaaminen ei ole tasapainossa tarpeisiin ja muuttuviin olosuhteisiin nähden, jolloin kustannustaso voi nousta ja toimituskyky heikentyä. Taloudellinen asema ja tunnusluvut Keskeisimmät tunnusluvut vuosilta : 1000 euroa Liikevaihto Liiketulos Liiketulos liikevaihdosta, % -1,1 2,0 1,7 Tilikauden voitto/tappio Tase Omavaraisuusaste, % 4,1 6,9 6,4 Oman pääoman tuotto, % -90,7 16,2 13,6 Bruttoinvestoinnit Kuvio 2. Tunnuslukuja Henkilöstökatsaus Henkilöstömäärä Tieto-Tapiolan kokonaishenkilömäärä vuoden 2011 lopussa oli 403 ( ). Vakituisen aktiivisen henkilöstön määrä vuonna 2011 oli 384 (vuonna ja vuonna ), (ks. kuvio 3). Henkilömäärissä ei näy vielä irtisanomisten ja liikkeenluovutusten aiheuttama henkilömäärän vähennys.

5 4 (16) Kuvio 3. Vakituisen aktiivisen henkilöstön määrän kehitys Vuonna 2011 henkilöstön ulkoinen kokonaisvaihtuvuusprosentti oli 2,9 (vuonna ,3 % ja vuonna ,8 %) ja keskimääräinen palveluksessa oloaika 11,7 vuotta (vuonna ,3 vuotta ja vuonna ,1). Vuonna 2011 henkilöstöstä 48,9 prosenttia oli naisia ja 51,1 prosenttia miehiä (ks. kuvio 4). Henkilöstöstä 99,0 prosenttia oli vakituisessa työsuhteessa. Miehet 51 % Naiset 49 % Naiset Miehet Kuvio 4. Henkilöstön sukupuolijakauma

6 5 (16) Ikäjakauma Henkilöstön keski-ikä oli toimintavuoden lopussa 44,7 (vuonna ,3 ja vuonna ,3). Miesten keski-ikä oli 44,1 ja naisten keski-ikä puolestaan 45,3 (vuonna ,8 ja 45,0 sekä vuonna ,3 ja 44,4). Kuvio 5. Henkilöstön ikäjakauma (%) Palkat ja palkkiot Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma vuodelta 2011 oli euroa (vuosi ja vuosi euroa). Kannustepalkkiojärjestelmä on keskeinen osa Tieto-Tapiolan palkitsemisjärjestelmiä. Se koskee koko organisaatiota ja toimii osana johtamisjärjestelmää. Tavoitteet johdetaan yhtiöryhmän strategiasta, ja ne voivat olla joko yhtiö-, yksikkö-, tiimi- tai henkilökohtaisia. Kannustepalkkioita maksetaan vuodelta 2011 arviolta euroa. (Toteutuneet kannustepalkkiot vuodelta 2010 olivat euroa ja euroa). Tieto-Tapiola on jäsenenä Tapiola-ryhmän v perustetussa henkilöstörahastossa. Tieto-Tapiolan osuus henkilöstörahastoon siirrettävästä voittopalkkiosta vuonna 2011 oli 0 euroa (vuonna euroa ja vuonna euroa). Voittopalkkiosiirto on laskettu ennakkoarvion mukaisena ja sisältyy tuloslaskemaerään palkat ja palkkiot. Työhyvinvointi Tapiola-ryhmän yhteisillä, joka toinen vuosi järjestettävillä Tiimin tila- ja Yhteinen onnistuminen -tutkimuksilla mitataan mm. henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen ilmapiiriä. Helmikuussa 2011 toteutetun Yhteinen on-

7 6 (16) nistuminen -tutkimuksen mukaan työtyytyväisyys on Tieto-Tapiolassa kokonaisuutena hyvällä tasolla. Tieto-Tapiolan tuloksissa paras osaalue on esimiestoiminta, joka saa merkitsevästi paremman tuloksen kuin vuonna 2009: esimiehistä yhteensä 94 % saa erinomaisen tai hyvän kokonaisarvo-sanan esimiestyöstään. Asioiden sujuminen saa osa-alueista heikoimman tuloksen. Omalle työkyvylle annetun arvosanan keskiarvo oli vuoden 2011 Yhteinen onnistuminen -tutkimuksessa 8,34. Vuoden 2009 Tiimin tila -tutkimuksessa omalle työhyvinvoinnille annettu arvosana oli 8,3. Henkilöstön koulutusrakenne Henkilöstön koulutusrakenne: perusaste 2,7 %, keskiaste 50,2 % ja korkeakoulututkinto 47,1 %. Henkilöstön koulutus Osaamisen kehittämisen painopisteet olivat ITIL, testaus, projektityö, esimiesvalmennukset, SAS, Java ja IT-työkalukoulutukset. Lisäksi vuonna 2011 tuettiin sertifikaattien suorittamista (mm. projekti-, testaus-, ja ITIL -osaamisten alueella). Vuoden aikana toteutettiin myös Paras tuntemus asiakkaasta -hanke, jossa konkretisoitiin Tieto-Tapiolan asiakaslupaukset. Henkilöstön kehittymisen seurantaa jatketaan vuosittain kehityssuunnitelmien toteutumisen seurannalla. Tieto-Tapiolan koulutuskustannukset vuonna 2011 olivat Koulutukseen käytettiin vuonna 2011 keskimäärin 4,52 päivää/henkilö. Ympäristöasiat Tieto-Tapiolassa noudatetaan Tapiola-ryhmän ympäristöpolitiikkaa, jonka on kirjattu Tapiolan vastuullisuuslupauksiin. Tieto-Tapiolan toiminnan merkittävimmät välittömät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat Energian kulutuksesta Paperin käytöstä Tarvikkeiden ja palvelujen hankinnasta Jätteistä Etätyöstä ja kommunikointivälineiden käytöstä (vähentää matkustamista) Käytöstä poistettujen työasemien hävittämisestä tai uudelleen käyttämisestä tietoturvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla on sovittu alan palveluyrityksen kanssa. Lisäksi konesalien laitteistohankinnoissa pyritään noudattamaan green IT menettelytapoja hankkimalla vähemmän energiaa kuluttavia laitteistoja (työasemat, palvelimet ja levylaitteistot). Lisäksi uudella teknologialla (mm. videoneuvottelulaitteet, mobiililaitteet ja sähköiset palvelut) pyritään minimoimaan matkustamista ja paperin käyttöä.

8 7 (16) Tilinpäätös Yhtiön taloudellinen tila selviää oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta. Yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja. Tulos osoittaa tappiota ,42 euroa, mikä määrä ehdotetaan kirjattavaksi voitto/tappio-tilille (vuonna 2010 voitto oli ,35 euroa ja vuonna 2009 voitto oli ,77). Taseen loppusumma on 23,2 milj. euroa (vuonna ,7 milj. euroa ja vuonna ,9 milj. euroa). Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 990 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänimäärän yhtiökokouksessa ja yhtäläisen oikeuden voitonjakoon. Tieto-Tapiolan hallitus, johto ja tilintarkastajat Hallitus Vuonna 2011 yhtiön hallituksen puheenjohtajana on toiminut Esa Viitamäki. Jäseninä ovat toimineet Juha-Pekka Halmeenmäki, Markku Paakkanen sekä Keijo Kouvonen. Sihteerinä on toiminut Juha Suutala. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 10 kertaa. Johto Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juha Suutala. Varatoimitusjohtajana ja asiakkuuksista vastaavana johtajana on toiminut Satu Rinta-Jaskari saakka. Petri Suhonen on toiminut kehitysjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena alkaen. Pekka Riikonen on toiminut talousjohtajana, Pirjo Tiilikka suunnittelujohtajana, Timo Hyvönen teknologia- ja tuotantopalvelut yksikön johtajana sekä Sari Kuusela henkilöstöpäällikkönä. Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy, KHTyhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tarkastajana Juha Tuomala, KHT.

9 8 (16) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,41 Liiketoiminnan muut tuotot 2 423, ,65 Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut , ,81 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,04 Muut henkilösivukulut , ,69 Henkillöstökulut yhteensä , ,08 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , ,37 Liiketoiminnan muut kulut , ,67 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,74 TAPPIO/VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,39 TAPPIO/VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , ,39 JA VEROJA Tuloverot 0, ,04 TILIKAUDEN TAPPIO/VOITTO , ,35

10 9 (16) TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot , ,59 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,58 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,53 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 6 743, ,45 Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut saamiset , ,34 Siirtosaamiset , ,57 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , ,65 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,03 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,51 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,80 Tilikauden voitto/tappio , ,35 Oma pääoma yhteensä , ,06 PAKOLLISET VARAUKSET ,24 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , ,90 Velat saman konsernin yrityksille , ,77 Muut velat , ,12 Siirtovelat , ,18 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,97 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,03

11 10 (16) RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Tulorahoitus Liiketulos , ,13 Oikaisut liiketulokseen , ,65 Poistot , ,37 Verot 0, ,04 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,07 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys -/vähennys , ,86 Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys +/vähennys , , , ,43 Liiketoiminnan kassavirta , ,36 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , ,40 Käyttöomaisuuden myyntituotot , , , ,60 Kassavirta ennen rahoitusta , ,76 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen lisäys +/vähennys , ,00 Lyhytaikaisten lainojen lisäys +/vähennys , , , ,18 Laskelman mukainen likvidien varojen lisäys , ,42 Likvidit varat , ,23 Likvidit varat , ,65

12 11 (16) LIITETIEDOT Tuloslaskelman liitetiedot Liiketoiminnan muut tuotot 2 423, ,65 1) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,35 Tilintarkastajien palkkiot Lakisääteinen tilintarkastuspalkkio 7 206, ,73 Liiketoiminnan muut kulut Toimitilakulut , ,88 IT-kulut , ,22 Muut liikekulut , ,57 Yhteensä , ,67 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 6 918,96 128,20 Muilta 178,20 588,66 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,69 Muille 112,90 791,91 Taseen liitetiedot Saamiset ja velat Saamisten erittely Lyhytaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Myyntisaamiset , ,00 1) Ohjelmistojen ennakkomaksut , ,34 Siirtosaamiset Velkojen erittely Pitkäaikaiset velat Ohjelmistojen ylläpitomaksut , ,54 Muut siirtosaamiset , ,03 Yhteensä , ,57 Muut velat saman konsernin yrityksille , ,00 Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvien velkojen osuus , ,00 Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille Ostovelat , ,77 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,77 Siirtovelat Henkilöstökulut , ,18 Yhteensä , ,18 1) Tieto-Tapiola Oy:n taseeseen kirjatut Tapiola Pankki Oy:n ja Tapiola Varainhoito Oy:n IT-järjestelmät myytiin tehdyllä kaupalla edellä mainituille yhtiöille euron kauppahinnalla. Kaupasta syntyi myyntivoittoa ,27 euroa.

13 12 (16) LIITETIEDOT Taseeseen sisältymättömät vastuut Leasing-sopimukset Vuonna 2012 sopimuksista maksettavat määrät , ,52 Myöhemmin maksettavat , ,87 Yhteensä , ,39 Leasing-sopimukset ovat sekä kolmen että viiden vuoden leasing-sopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja. Arvonlisäverovastuu Arvonlisäverotuksen ryhmärekisteröintiin liittyen Arvonlisäverovastuu, ALV , ,65 Muut vastuut omasta puolesta Vastuut ohjelmisto- ja lisenssisopimuksista 0, ,75 Tieto-Tapiola Oy on sitoutunut hankkimaan keskuslaitteistopalvelut Tieto Finland Oy:ltä sopimuksella, joka on voimassa saakka. Sopimuksen arvoa ei voida ennakkoon tarkkaan määrittää, vaan se määräytyy käytetyn kapasiteetin mukaan. Sopimuksen vuotuinen minimiarvo ilman veroja on n. 2,7 milj. euroa. Pysyvät vastaavat Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo on suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetty hankintameno. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon ja hyödykkeen taloudelliseen käyttöikään. Poistot on pääosin tehty tasapoistoina seuraavin poistoajoin Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto,atk-laitteet Muu koneet ja kalusto 4-10 vuotta 4-10 vuotta 4 vuotta 25% menojäännöspoisto Konsernisuhteet Tieto-Tapiola Oy kuuluu konserniin, jonka emoyrityksen nimi on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja kotipaikka Espoo. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta Revontulenkuja 1, Espoo.

14 13 (16) AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET HANKINTAMENO , ,76 LISÄYKSET KAUDELLA , ,14 VÄHENNYKSET KAUDELLA 0, ,12 HANKINTAMENO , ,78 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,14 POISTOT , ,29 VÄHENNYSTEN KERTYNEET POISTOT 0, ,94 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,79 TASE-ARVO , ,99 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT HANKINTAMENO , ,01 LISÄYKSET KAUDELLA , ,58 VÄHENNYKSET KAUDELLA 0, ,72 HANKINTAMENO , ,79 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,66 POISTOT , ,23 VÄHENNYSTEN KERTYNEET POISTOT 0, ,77 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,61 TASE-ARVO , ,07 KONEET JA KALUSTO HANKINTAMENO , ,34 LISÄYKSET KAUDELLA , ,74 VÄHENNYKSET KAUDELLA , ,43 HANKINTAMENO , ,65 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,10 POISTOT , ,80 VÄHENNYSTEN KERTYNEET POISTOT , ,82 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,12 TASE-ARVO , ,53 KESKENERÄISET HANKINNAT HANKINTAMENO , ,79 LISÄYKSET KAUDELLA 0, ,94 VÄHENNYKSET KAUDELLA 0, ,94 HANKINTAMENO , ,79 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,00 0,00 POISTOT ,00 0,00 VÄHENNYSTEN KERTYNEET POISTOT 0,00 0,00 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET ,00 0,00 TASE-ARVO ,00 0,00

15 14 (16) KAIKKI YHTEENSÄ HANKINTAMENO , ,90 LISÄYKSET KAUDELLA , ,40 VÄHENNYKSET KAUDELLA , ,21 HANKINTAMENO , ,09 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,47 POISTOT , ,86 VÄHENNYSTEN KERTYNEET POISTOT , ,37 KERTYNEET POISTOT JA ARVONALENNUKSET , ,98 TASE-ARVO , ,11

16 15 (16) LIITETIEDOT Oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Lisäykset 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,51 Lisäykset 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,51 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,80 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,80 Tilikauden voitto/tappio , ,35 Oma pääoma yhteensä , ,06 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Espoossa. maaliskuuta 2012 Juha-Pekka Halmeenmäki Markku Paakkanen Keijo Kouvonen Esa Viitamäki Juha Suutala Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Espoossa PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Juha Tuomala, KHT

17 16 (16) Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Kirjanpitokirjat Tasekirja sidottuna kirjana ja tase-erittelyt paperilla. Päivä-ja pääkirja Osakirjanpitojärjestelmät Ostoreskontra Ostoreskontratositteet Myyntireskontra Myyntireskontratositteet Kassatositteet Muistiotositteet Elektronisessa arkistossa ATK-tulosteena Elektronisessa arkistossa paperilla paperilla paperilla paperilla Tositelajit TT1 Oko-pankki TT3 Tapiola Pankki TT5 Muistiotositteet TT6 Myyntilaskut O46 Ostolaskut O6E Ostoreskontrasuoritukset 4T5 Tilinpäätösviennit TTP Poistot HKO Henkilötilin korko TPH Palkkakirjanpito PLO Lomapalkkavelka

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2006 2(10) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2006 Yhtiön toiminnasta Tieto-Tapiola Oy on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan tytäryhtiö. Kulunut vuosi oli yhtiön 32. toimintavuosi.

Lisätiedot

Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004. www.tieto-tapiola.fi

Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004. www.tieto-tapiola.fi Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004 www.tieto-tapiola.fi 2(19) SISÄLTÖ Tieto-Tapiolan vuosikertomus 2004...1 VUOSIKERTOMUS... 3 Vuosi 2004 lyhyesti... 3 Tieto-Tapiolassa tapahtui 2004... 3 Juhlavuosi...

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Nixu Oyj Osoite Keilaranta 15, 02150 Espoo Y-tunnus 0721811-7 Kotipaikka Espoo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yhtiön kehitys tilikaudella 1.1.2014-31.12.2014... 3 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi

Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi VUOSIKERTOMUS 21 Tasekirja Avoimena huomiseen. www.kotkanenergia.fi Tasekirja 21 Kotkan Energia Oy tasekirja Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.21 Sisältö Toimintakertomus, sivut 3 6 Tuloslaskelma, sivu

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013

1 (21) TILINPÄÄTÖS. tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 1 (21) TILINPÄÄTÖS tilivuodelta 1.1. 31.12.2013 Kirjavälitys Oy 2014 2 (21) Sisältö 1 Toimintakertomus... 3 Katsaus yhtiön toimintaan... 3 Yleistä... 3 Myynti ja tulos... 3 Asiakkaat... 4 Riskit... 4 Henkilöstö...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998

Oy Comptel Ab. Toimintakertomus 1998 Oy Comptel Ab Toimintakertomus 1998 COMPTEL TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Liikevaihto 1993-1998 (Mmk) 39,5 61,3 61,1 76,6 98,1 151,6 Liikevoitto 1993-1998 (Mmk) Oy Comptel Ab on tietojärjestelmätoimittaja,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1 7. Tuloslaskelmat... 8. Taseet... 9 11. Rahoituslaskelmat...12 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 7 Tuloslaskelmat... 8 Taseet... 9 11 Rahoituslaskelmat...12 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot... 13 26 Muun

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot